Дисертации - юни 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб 316.3 / П 29 

Паунов, Марин Александров

   Култура, икономика и социално доверие : с изследване на ценностите на българите в европейски контекст : Дисертация за придобиване на научна степен ''Доктор на науките" / Марин Александров Паунов . - София, 2020 . - 242 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Култура - икономика - общество 
 316.3  + 330.35  + 00
Ключови думи: 1. култура 2. икономическо развитие 3. социално доверие 4. поведенчески икономикс 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000882
  

Сист. No: 882

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

Цб 316.3 / П 29 

Паунов, Марин Александров

   Култура, икономика и социално доверие : с изследване на ценностите на българите в европейски контекст : Дисертация за придобиване на научна степен ''Доктор на науките" / Марин Александров Паунов . - София, 2020 . - 242 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Култура - икономика - общество 
 316.3  + 330.35  + 00
Ключови думи: 1. култура 2. икономическо развитие 3. социално доверие 4. поведенчески икономикс 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000882
  

Сист. No: 882

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 3 -

Цб 32.01 / С 42 

Славев, Теодор Симеонов

   Упадък на социалния капитал при неолиберална политика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Теодор Симеонов Славев ; Науч. рък. Ивка Цакова . - София, 2020 . - 275 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет Международна икономика и политика Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Неолиберализъм 2. Социален капитал - неолиберални политики 
 32.01
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. неолиберална идеология 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 180000000877
  

Сист. No: 877

Икономика. Икономически теории

- 4 -

Цб 316.3 / П 29 

Паунов, Марин Александров

   Култура, икономика и социално доверие : с изследване на ценностите на българите в европейски контекст : Дисертация за придобиване на научна степен ''Доктор на науките" / Марин Александров Паунов . - София, 2020 . - 242 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Култура - икономика - общество 
 316.3  + 330.35  + 00
Ключови думи: 1. култура 2. икономическо развитие 3. социално доверие 4. поведенчески икономикс 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000882
  

Сист. No: 882

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 5 -

Цб 005.95/.96 / М 70 

Митева, Мария Йорданова

   Оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси в бизнес организации : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Мария Йорданова Митева ; Науч. рък. Вяра Георгиева Милушева . - София, 2019 . - 330 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес" Библиогр. под линия


1. Човешки ресурси - обучение - бизнес организации 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. обучение 3. ефективност 4. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 180000000885
  

Сист. No: 885

Регионална икономика. Геоикономика.

- 6 -

Цб 352 / И 92 

Исмаил, Хасан Азис

   Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Хасан Азис Исмаил ; Науч. рък. Соня Петрова Докова . - София, 2020 . - 273 л. : с цв. фиг., граф., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет " Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия


1. Регионално развитие - децентрализация 2. Местно самоуправление 
 352(0.026.2)  + 332.14(0.026.2)
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. регионално развитие 3. децентрализация 4. публично управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 3. Турция 
Цб 180000000886
  

Сист. No: 886

Управление

- 7 -

Цб 005.7 / М 77 

Младенов, Димчо Любомиров

   Модел за управление на промените в големи организации в областта на информационните технологии : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Димчо Любомиров Младенов ; Науч. рък. Марияна Тонева Кузманова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управлеине и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Дигитална трансформация - управление 2. Управление на промяната - дигитални трансформации 
 005.7  + 004
Ключови думи: 1. управление на промените 2. управление на промяната 3. ИТ компании 4. управление на проекти 5. софтуерни продукти 6. антикризисно управление 7. ИТ услуги 8. IT компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000878
  

Сист. No: 878

Туризъм

- 8 -

Цб 338.48 / Д 580 

Димитрова, Радостина Робертова

   Промени в туристическото предлагане в условията на глобализация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Радостина Робертова Димитрова ; Науч. ред. Таня Парушева . - София, 2020 . - 199 с. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Туристически дестинации - управление 
 338.48
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. туристическо предлагане 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 
Цб 180000000881
  

Сист. No: 881

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 9 -

Цб 621.31 / В 93 

Вълканов, Румяна Петрова

   Специфика и насоки за развитие на пазара и преноса на електрическа енергетика в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Румяна Петрова Вълканов ; Науч. рък. Христо Първанов Първанов . - София, 2020 . - 168 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Библиогр. с. 197-199 - Съдърж. на фиг. и табл.


1. Енергиен пазар 2. Електрическа енергия - търговия - пазар - цени 
 621.31(0.026.2)  + 339(0.026.2)
Ключови думи: 1. енергетика 2. електроенергетика 3. електроенергиен пазар 4. цени 5. търговия 6. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 7. високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) 8. Европейска енергийна борса (ЕЕХ) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000884
  

Сист. No: 884

- 10 -

Цб 330.16 / Т 54 

Тилева, Ивет Георгиева

   Икономическата психология като фактор в международните икономически отношения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Ивет Георгиева Тилева ; Науч. рък. Даниел Данов . - София, 2020 . - 196 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиог. под линия


1. Поведенческа (бихевиористична) икономика 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 330.16  + 339
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. когнитивен икономикс 3. вземане на решения 4. финансова грамотност 5. ценообразуване 6. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 7. поведенческа икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
За него: 1. Канеман, Даниел 2. Тверски, Амос 3. Арайли, Дан 4. Талер, Ричард 5. Робинс, Лионел 
Цб 180000000879
  

Сист. No: 879

Право

- 11 -

Цб 347.44 / Б 34 

Белев, Константин Стойчев

   Договор за извършване на услуга : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Константин Стойчев Белев ; Науч. рък. Мирослав Димитров . - София, 2019 . - 328 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Договори 
 347.44
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. договор за услуга 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000875
  

Сист. No: 875

- 12 -

Цб 347.6 / Р 12 

Раданова, Юлия Бранимирова

   Медиацията в брачните отношения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Юлия Бранимирова Раданова ; Науч. рък. Гергана Василева Боянова . - София, 2019 . - 213 с. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Управление на спорове - брачни отношения 2. Медиация 
 347.6
Ключови думи: 1. Закон за медиацията (ЗМ) 2. спорове 3. семейноправни отношения 4. брачни отношения 5. Семеен кодекс (СК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000880
  

Сист. No: 880

Обществено управление. Публична администрация

- 13 -

Цб 352 / И 92 

Исмаил, Хасан Азис

   Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Хасан Азис Исмаил ; Науч. рък. Соня Петрова Докова . - София, 2020 . - 273 л. : с цв. фиг., граф., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет " Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия


1. Регионално развитие - децентрализация 2. Местно самоуправление 
 352(0.026.2)  + 332.14(0.026.2)
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. регионално развитие 3. децентрализация 4. публично управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 3. Турция 
Цб 180000000886
  

Сист. No: 886

Образование

- 14 -

Цб 37.091 / К 29 

Каравасилева, Женета Петкова

   Образователна парадигма - комуникация чрез компютърни игри : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Женета Петкова Каравасилева ; Науч. рък. Петко Тодоров Тодоров . - София, 2020 . - 233 л. : с граф., табл., ил. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Образователна система - дигитална среда 2. Електронно обучение 3. Компютърни игри - основно образование - иновации, трансформации 
 37.091.3  + 795
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. е-образование 3. комуникационен процес 4. компютърни игри 5. електронни игри 6. училищно образование 7. образователни компютърни игри 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000876
  

Сист. No: 876

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 15 -

Цб 61 / И 22 

Иванова, Златина Красимирова

   Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Златина Красимирова Иванова ; Науч. рък. Евгения Пенкова . - София, 2020 . - 295 л. : с цв. табл., фиг. ; 30х12 см + Автореф.+ CD+ Публ.

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Медицински специалисти - мобилност - глобални политики 
 61.007(0.026.2)
Ключови думи: 1. мобилност 2. медицински специалисти 3. човешки ресурси 4. здравеопазване 5. квалифицирани специалисти 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Цб 180000000883
  

Сист. No: 883

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 16 -

Цб 621.31 / В 93 

Вълканов, Румяна Петрова

   Специфика и насоки за развитие на пазара и преноса на електрическа енергетика в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Румяна Петрова Вълканов ; Науч. рък. Христо Първанов Първанов . - София, 2020 . - 168 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Библиогр. с. 197-199 - Съдърж. на фиг. и табл.


1. Енергиен пазар 2. Електрическа енергия - търговия - пазар - цени 
 621.31(0.026.2)  + 339(0.026.2)
Ключови думи: 1. енергетика 2. електроенергетика 3. електроенергиен пазар 4. цени 5. търговия 6. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 7. високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) 8. Европейска енергийна борса (ЕЕХ) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000884
  

Сист. No: 884

Информационни технологии. Иновации

- 17 -

Цб 37.091 / К 29 

Каравасилева, Женета Петкова

   Образователна парадигма - комуникация чрез компютърни игри : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Женета Петкова Каравасилева ; Науч. рък. Петко Тодоров Тодоров . - София, 2020 . - 233 л. : с граф., табл., ил. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Образователна система - дигитална среда 2. Електронно обучение 3. Компютърни игри - основно образование - иновации, трансформации 
 37.091.3  + 795
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. е-образование 3. комуникационен процес 4. компютърни игри 5. електронни игри 6. училищно образование 7. образователни компютърни игри 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000876
  

Сист. No: 876

- 18 -

Цб 005.7 / М 77 

Младенов, Димчо Любомиров

   Модел за управление на промените в големи организации в областта на информационните технологии : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Димчо Любомиров Младенов ; Науч. рък. Марияна Тонева Кузманова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управлеине и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Дигитална трансформация - управление 2. Управление на промяната - дигитални трансформации 
 005.7  + 004
Ключови думи: 1. управление на промените 2. управление на промяната 3. ИТ компании 4. управление на проекти 5. софтуерни продукти 6. антикризисно управление 7. ИТ услуги 8. IT компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000878
  

Сист. No: 878


 Индекс по АВТОРИ

Белев, Константин Стойчев 11 
Боянова, Гергана Василева 12 
Вълканов, Румяна Петрова 9 16 
Данов, Даниел 10 
Димитров, Мирослав 11 
Димитрова, Радостина Робертова 8 
Докова, Соня Петрова 6 13 
Иванова, Златина Красимирова 15 
Исмаил, Хасан Азис 6 13 
Каравасилева, Женета Петкова 14 17 
Кузманова, Марияна Тонева 7 18 
Милушева, Вяра Георгиева 5 
Митева, Мария Йорданова 5 
Младенов, Димчо Любомиров 7 18 
Парушева, Таня 8 
Паунов, Марин Александров 1 2 4 
Пенкова, Евгения 15 
Първанов, Христо Първанов 9 16 
Раданова, Юлия Бранимирова 12 
Славев, Теодор Симеонов 3 
Тилева, Ивет Георгиева 10 
Тодоров, Петко Тодоров 14 17 
Цакова, Ивка 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление 6 13 
Договор за извършване на услуга 11 
Икономическата психология като фактор в международните икономически отношения 10 
Култура, икономика и социално доверие : с изследване на ценностите на българите в европейски контекст 1 2 4 
Медиацията в брачните отношения 12 
Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България 15 
Модел за управление на промените в големи организации в областта на информационните технологии 7 18 
Образователна парадигма - комуникация чрез компютърни игри 14 17 
Оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси в бизнес организации 5 
Промени в туристическото предлагане в условията на глобализация 8 
Специфика и насоки за развитие на пазара и преноса на електрическа енергетика в България 9 16 
Упадък на социалния капитал при неолиберална политика 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Дигитална трансформация - управление 7 18 
Договори 11 
Електрическа енергия - търговия - пазар - цени 9 16 
Електронно обучение 14 17 
Енергиен пазар 9 16 
Компютърни игри - основно образование - иновации, трансформации 14 17 
Култура - икономика - общество 1 2 4 
Медиация 12 
Медицински специалисти - мобилност - глобални политики 15 
Международни икономически отношения (МИО) 10 
Местно самоуправление 6 13 
Неолиберализъм 3 
Образователна система - дигитална среда 14 17 
Поведенческа (бихевиористична) икономика 10 
Регионално развитие - децентрализация 6 13 
Социален капитал - неолиберални политики 3 
Туристически дестинации - управление 8 
Управление на промяната - дигитални трансформации 7 18 
Управление на спорове - брачни отношения 12 
Човешки ресурси - обучение - бизнес организации 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

антикризисно управление 7 18 
бизнес организации 5 
брачни отношения 12 
вземане на решения 10 
високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) 9 16 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 9 16 
децентрализация 6 13 
дигитална среда 14 17 
договор за услуга 11 
е-образование 14 17 
Европейска енергийна борса (ЕЕХ) 9 16 
електроенергетика 9 16 
електроенергиен пазар 9 16 
електронни игри 14 17 
енергетика 9 16 
ефективност 5 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 11 
Закон за медиацията (ЗМ) 12 
здравеопазване 15 
икономическа психология 10 
икономическо развитие 1 2 4 
ИТ компании 7 18 
ИТ услуги 7 18 
квалифицирани специалисти 15 
когнитивен икономикс 10 
компютърни игри 14 17 
комуникационен процес 14 17 
култура 1 2 4 
медицински специалисти 15 
местно самоуправление 6 13 
мобилност 15 
неолиберализъм 3 
неолиберална идеология 3 
образователни компютърни игри 14 17 
обучение 5 
поведенческа икономика 10 
поведенчески икономикс 1 2 4 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 10 
публично управление 6 13 
регионално развитие 6 13 
Семеен кодекс (СК) 12 
семейноправни отношения 12 
софтуерни продукти 7 18 
социален капитал 3 
социално доверие 1 2 4 
спорове 12 
туристическа индустрия 8 
туристическо предлагане 8 
търговия 9 16 
управление на проекти 7 18 
управление на промените 7 18 
управление на промяната 7 18 
училищно образование 14 17 
финансова грамотност 10 
цени 9 16 
ценообразуване 10 
човешки ресурси 5 15 
IT компании 7 18 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арайли, Дан 10 
Канеман, Даниел 10 
Робинс, Лионел 10 
Талер, Ричард 10 
Тверски, Амос 10 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 6 8 9 13 16 
Гърция 6 8 13 
Турция 6 13