Дисертации - юли 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Психология

- 1 -

Цб 005.32/ Ч 92 

Чорбаджийска, Даяна Петкова

   Междуличностните комуникации като фактор на успеха в управлението : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Даяна Петкова Чорбаджийска ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2021 . - 192 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Изпол. л-ра : с. 181-188


 005.32
Ключови думи: 1. дисертация 2. междуличностна комуникация 3. междуличностни взаимоотношения 4. управление на организацията 5. ефективно управление 6. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 180000000964
  

Сист. No: 964

Религия

- 2 -

Цб 077.5/ У 31 

Ужаков, Николай Николаев

   Влиянието на религията за формиране на ценността система чрез медиите в България : Дисертация за присъждане на научна и образ. степен "Доктор" / Николай Николаев Ужаков ; Науч. рък. Цветан Монов Кулевски . - София, 2021 . - 183 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 170-173


 077.5  + 26
Ключови думи: 1. дисертация 2. социални медии 3. християнска църква 4. православна църква 5. комуникационен процес 6. медии 7. журналистика 8. комуникационни стратегии 9. християнско послание 10. християнски ценности 11. ценностна система 12. християнски деноминации 13. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Религия 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000959
  

Сист. No: 959

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

Цб 311/ И 21 

Иванов, Милен Георгиев

   Статистическо изследване на инфлацията в България за периода 2000 - 2019 г. : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Милен Георгиев Иванов ; Науч. рък. Андреана Стойкова-Къналиева . - София, 2021 . - 251 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Катедра "Статистика и иконометрия" Библиогр. : с. 201-210 Изпол. методологии : с. 211


 311.003.2
Ключови думи: 1. дисертация 2. инфлация 3. инфлационни процеси 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000970
  

Сист. No: 970

- 4 -

Цб 07/ Л 96 

Лютакова, Дамяна Огнянова

   Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дамяна Огнянова Лютакова ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2021 . - 230 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 199-211


 07.000.32  + 328.185
Ключови думи: 1. дисертация 2. масова комуникация 3. социален процес 4. корупция 5. корупционни практики 6. медии 7. обществено мнение 8. медийна комуникация 9. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000963
  

Сист. No: 963

- 5 -

Цб 378.4/ Н 44 

Неделчева, Теодора Георгиева

   Управление на академичния PR : оптимизиране на ролята на социалните мрежи : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Теодора Георгиева Неделчева ; Науч. рък. Любомир Стойков . - София, 2021 . - 262 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 242-253


 378.4  + 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. дисертация 2. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 3. академичен PR 4. висше образование 5. социални мрежи 6. комуникации 7. университетско съдържание 8. онлайн PR 9. криза 10. анкетно проучване 11. Facebook 12. репутация 13. университетски PR експерти 14. управленски решения 15. комуникационни процеси 16. университети 17. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000971
  

Сист. No: 971

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 6 -

Цб 077.5/ Д 24 

Даулова, Теа Любенова

   Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите : Дисертационен труд за присъждане на образ. и научна степен "Доктор" / Теа Любенова Даулова ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2021 . - 232 с. : с табл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 201-210


 077.5  + 004.773.8
Ключови думи: 1. дисертация 2. дигитални медии 3. дигитална журналистика 4. медийна среда 5. виртуални общности 6. онлайн медии 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000965
  

Сист. No: 965

- 7 -

Цб 07/ Л 96 

Лютакова, Дамяна Огнянова

   Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дамяна Огнянова Лютакова ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2021 . - 230 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 199-211


 07.000.32  + 328.185
Ключови думи: 1. дисертация 2. масова комуникация 3. социален процес 4. корупция 5. корупционни практики 6. медии 7. обществено мнение 8. медийна комуникация 9. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000963
  

Сист. No: 963

- 8 -

Цб 07/ М 64 

Минев, Георги Лъчезаров

   Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда : нови форми и технологии : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Георги Лъчезаров Минев ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2021 . - 223 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 187-198


 07.003.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. медии 3. технологии 4. икономически медии 5. бизнес журналистика 6. медийна среда 7. дигитализация 8. нови медии 9. нова икономика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европа 2. САЩ 3. Германия 4. България 
Цб 180000000957
  

Сист. No: 957

- 9 -

Цб 378.4/ Н 44 

Неделчева, Теодора Георгиева

   Управление на академичния PR : оптимизиране на ролята на социалните мрежи : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Теодора Георгиева Неделчева ; Науч. рък. Любомир Стойков . - София, 2021 . - 262 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 242-253


 378.4  + 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. дисертация 2. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 3. академичен PR 4. висше образование 5. социални мрежи 6. комуникации 7. университетско съдържание 8. онлайн PR 9. криза 10. анкетно проучване 11. Facebook 12. репутация 13. университетски PR експерти 14. управленски решения 15. комуникационни процеси 16. университети 17. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000971
  

Сист. No: 971

- 10 -

Цб 077.5/ У 31 

Ужаков, Николай Николаев

   Влиянието на религията за формиране на ценността система чрез медиите в България : Дисертация за присъждане на научна и образ. степен "Доктор" / Николай Николаев Ужаков ; Науч. рък. Цветан Монов Кулевски . - София, 2021 . - 183 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 170-173


 077.5  + 26
Ключови думи: 1. дисертация 2. социални медии 3. християнска църква 4. православна църква 5. комуникационен процес 6. медии 7. журналистика 8. комуникационни стратегии 9. християнско послание 10. християнски ценности 11. ценностна система 12. християнски деноминации 13. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Религия 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000959
  

Сист. No: 959

- 11 -

Цб 077.5/ Ц 34 

Цветкова, Станислава Николаева

   Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (Ефективни стратегии за създаване на съдържание в социалните мрежи) : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор' / Станислава Николаева Цветкова ; Науч. рък. Мария Николова . - София, 2021 . - 239 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Кадетра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 222-233


 077.5
Ключови думи: 1. дисертация 2. научнопопулярни медии 3. бранд мениджмънт 4. медийни компании 5. дигитализация 6. онлайн бранд 7. дигитално съдържание 8. Управление на взаимоотшенията с клиенти (CRM) 9. социални мрежи 10. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000973
  

Сист. No: 973

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 12 -

Цб 07/ Л 96 

Лютакова, Дамяна Огнянова

   Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дамяна Огнянова Лютакова ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2021 . - 230 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 199-211


 07.000.32  + 328.185
Ключови думи: 1. дисертация 2. масова комуникация 3. социален процес 4. корупция 5. корупционни практики 6. медии 7. обществено мнение 8. медийна комуникация 9. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000963
  

Сист. No: 963

- 13 -

Цб 321.63/ Н 50 

Некова, Ивка Цакова

   Олигархизация на политиката : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Ивка Цакова Некова . - София, 2021 . - 493 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. : с. 485-494


 321.63  + 342.35
Ключови думи: 1. дисертация 2. олигархия 3. история 4. Древна Гърция 5. теория 6. методология 7. капиталистическа олигархия 8. олигархични политики 9. неравенство 10. икономическа власт 11. политическа власт 12. частен капитал 13. световна капиталистическа система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. САЩ 
За него: 1. Платон 2. Аристотел 
Цб 180000000966
  

Сист. No: 966

Икономикс

- 14 -

Цб 311/ И 21 

Иванов, Милен Георгиев

   Статистическо изследване на инфлацията в България за периода 2000 - 2019 г. : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Милен Георгиев Иванов ; Науч. рък. Андреана Стойкова-Къналиева . - София, 2021 . - 251 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Катедра "Статистика и иконометрия" Библиогр. : с. 201-210 Изпол. методологии : с. 211


 311.003.2
Ключови думи: 1. дисертация 2. инфлация 3. инфлационни процеси 4. статистика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000970
  

Сист. No: 970

- 15 -

Цб 330.322/ К 33 

Карамилева, Николета Димитрова

   Влиянието на климатичните промени върху пазара на портфейлни инвестиции и възможностите пред района на Добруджа : Дисертационен труд за придобиване на образ. и науч. степен "Доктор" / Николета Димитрова Карамилева ; Науч. рък. Тодор Недев . - София, 2020 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Изпол. източници : с. 194-200 Интернет сайтове : с. 200-201


 330.322  + 504.03
Ключови думи: 1. дисертация 2. портфейлни инвестиции 3. климатични промени 4. инвестиране 5. финансови инструменти 6. портфейлен риск 7. финансови пазари 8. неврофинанси 9. облигации 10. зелени инвестиции 11. климатични инвестиции 12. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Шабла 
Цб 180000000958
  

Сист. No: 958

- 16 -

Цб 07/ М 64 

Минев, Георги Лъчезаров

   Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда : нови форми и технологии : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Георги Лъчезаров Минев ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2021 . - 223 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 187-198


 07.003.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. медии 3. технологии 4. икономически медии 5. бизнес журналистика 6. медийна среда 7. дигитализация 8. нови медии 9. нова икономика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европа 2. САЩ 3. Германия 4. България 
Цб 180000000957
  

Сист. No: 957

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 17 -

Цб 331.45/ М 28 

Манчева, Мария Христова

   Заетост на жените и съвместяване на професионалния и личния живот : Дисертационен труд за присъждане на образ. и научна степен "Доктор" / Мария Христова Манчева ; Науч. рък. Галина Димитрова . - София, 2021 . - 210 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Общоикономически" Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Изпол. л-ра : с. 166-177


 331.45-055.2
Ключови думи: 1. заетост на жените 2. безработица 3. пазар на труда 4. трудов пазар 5. институционална рамка 6. жени 7. професионален живот 8. личен живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 180000000961
  

Сист. No: 961

Регионална икономика. Геоикономика.

- 18 -

Цб 332.1/ К 86 

Костев, Радослав Стефанов

   Значение на транспортен коридор № 9 за регионалното развитие на България : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Радослав Стефанов Костев ; Науч. рък. Камен Димитров Петров . - София, 2021 . - 207 с. : с граф., с табл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Изпол. л-ра : с. 184-191


 332.1(497.2)
Ключови думи: 1. дисертация 2. инфраструктура 3. регионално развитие 4. инфраструктурен коридор № 9 5. социално-икономическа характеристика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000962
  

Сист. No: 962

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 19 -

Цб 330.322/ К 33 

Карамилева, Николета Димитрова

   Влиянието на климатичните промени върху пазара на портфейлни инвестиции и възможностите пред района на Добруджа : Дисертационен труд за придобиване на образ. и науч. степен "Доктор" / Николета Димитрова Карамилева ; Науч. рък. Тодор Недев . - София, 2020 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Изпол. източници : с. 194-200 Интернет сайтове : с. 200-201


 330.322  + 504.03
Ключови думи: 1. дисертация 2. портфейлни инвестиции 3. климатични промени 4. инвестиране 5. финансови инструменти 6. портфейлен риск 7. финансови пазари 8. неврофинанси 9. облигации 10. зелени инвестиции 11. климатични инвестиции 12. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Шабла 
Цб 180000000958
  

Сист. No: 958

Управление

- 20 -

Цб 65.011.56/ Г 18 

Галярски, Емануел Драгомиров

   Бизнес анализ в процеса на дигитализация : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Емануел Драгомиров Галярски ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2021 . - 203 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администация" Катедра "Управление" Изпол. л-ра : с. 194-203


 65.011.56
Ключови думи: 1. дисертация 2. дигитализация 3. управление 4. бизнес анализ 5. бизнес процеси 6. дигитална стратегия 7. бизнес планиране 8. застрахователна компания 9. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 180000000956
  

Сист. No: 956

- 21 -

Цб 005.7/ М 27 

Манолова, Виолета Руменова

   Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Виолета Руменова Манолова ; Науч. рък. Йосиф Илиев Илиев . - София, 2021 . - 164 с. : с табл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес " Изпол. л-ра : с. 145-149


 005.7
Ключови думи: 1. дисертация 2. бизнес организации 3. човешки капитал 4. мотивация 5. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000975
  

Сист. No: 975

- 22 -

Цб 005.8/ Н 75 

Николова, Ана Тошкова

   Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни в международните проекти : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Ана Тошкова Николова ; Науч. рък. Иван Стойчев . - София, 2021 . - 276 с. : с табл., граф. ; 30,5 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра"Международни икономически отношения и бизнес" Изпол. л-ра : с. 246-263


 005.8
Ключови думи: 1. дисертация 2. международни проекти 3. управление на проекти 4. управление на взаимоотношенията 5. научно-технологични паркове 6. София Тех Парк 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000972
  

Сист. No: 972

- 23 -

Цб 005.32/ Ч 92 

Чорбаджийска, Даяна Петкова

   Междуличностните комуникации като фактор на успеха в управлението : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Даяна Петкова Чорбаджийска ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2021 . - 192 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Изпол. л-ра : с. 181-188


 005.32
Ключови думи: 1. дисертация 2. междуличностна комуникация 3. междуличностни взаимоотношения 4. управление на организацията 5. ефективно управление 6. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 180000000964
  

Сист. No: 964

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 24 -

Цб 631.147/ Б 47 

Благоев, Антон Тачков

   Агроекологичните практики като средство за постигане на устойчиво земеделие : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен"доктор" / Антон Тачков Благоев ; Науч. рък. Зорница Стоянова . - София, 2021 . - 236 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Изпол. л-ра : с. 204-212


 631.147
Ключови думи: 1. дисертация 2. агроекология 3. устойчиво земеделие 4. опазване на околната среда 5. държавна политика 6. земеделски стопанства 7. анализ 8. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000955
  

Сист. No: 955

- 25 -

Цб 338.43/ Д 580 

Димитрова, Ани Николаева

   Развитие на земеделските стопанства чрез иновации : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Ани Николаева Димитрова ; Науч. рък. Христина Стефанова Харизанова-Бартос . - София, 2021 . - 206 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Изпол. л-ра : с. 194-200


 338.43
Ключови думи: 1. дисертация 2. аграрен сектор 3. иновации 4. земеделски стопанства 5. клъстерен анализ 6. селско стопанство 7. Pestel анализ 8. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000969
  

Сист. No: 969

- 26 -

Цб 332.2/ К 20 

Калчев, Щелян Стефанов

   Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в недвижими имоти през призмата на оценяването : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Щелян Стефанов Калчев ; Науч. рък. Георги Шинков Забунов . - София, 2021 . - 233 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Изпол. л-ра : с. 224-229 Интернет източници : с. 229-232


 332.2
Ключови думи: 1. дисертация 2. недвижими имоти 3. инвестиции 4. апробация 5. инвестиционна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000967
  

Сист. No: 967

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 27 -

Цб 504.03/ К 86 

Костова, Ива Стойчева

   Екологичната маркировка - информационен инструмент на политиката по околна среда в България : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Ива Стойчева Костова ; Науч. рък. Даниела Иванова . - София, 2021 . - 236 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Библиогр. : с. 204-226


 504.03  + 366
Ключови думи: 1. дисертация 2. потребителски нагласи 3. потребителско поведение 4. екомаркировка на продукта 5. екологична политика 6. информационни инструменти 7. околна среда 8. законодателство 9. поведенческа психология 10. енергоспестяващи електроуреди 11. изследване 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000960
  

Сист. No: 960

- 28 -

Цб 339.923/ К 94 

Куцаров, Илия Димитров

   Финансова интеграция и синхронизация на бизнес цикъла : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Илия Димитров Куцаров ; Науч. рък. Стела Стоянова Ралева . - София, 2021 . - 186 с. : с граф., табл. ; 29,5 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Изпол. л-ра : с. 172-186


 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. финансова интеграция 3. бизнес цикъл 4. дескриптивен анализ 5. икономическа активност 6. чуждестранни портфейлни инвестиции 7. иконометричен анализ 8. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 180000000974
  

Сист. No: 974

Европейски съюз

- 29 -

Цб 339.923/ К 94 

Куцаров, Илия Димитров

   Финансова интеграция и синхронизация на бизнес цикъла : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Илия Димитров Куцаров ; Науч. рък. Стела Стоянова Ралева . - София, 2021 . - 186 с. : с граф., табл. ; 29,5 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Изпол. л-ра : с. 172-186


 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. финансова интеграция 3. бизнес цикъл 4. дескриптивен анализ 5. икономическа активност 6. чуждестранни портфейлни инвестиции 7. иконометричен анализ 8. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 180000000974
  

Сист. No: 974

Право

- 30 -

Цб 321.63/ Н 50 

Некова, Ивка Цакова

   Олигархизация на политиката : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Ивка Цакова Некова . - София, 2021 . - 493 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. : с. 485-494


 321.63  + 342.35
Ключови думи: 1. дисертация 2. олигархия 3. история 4. Древна Гърция 5. теория 6. методология 7. капиталистическа олигархия 8. олигархични политики 9. неравенство 10. икономическа власт 11. политическа власт 12. частен капитал 13. световна капиталистическа система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. САЩ 
За него: 1. Платон 2. Аристотел 
Цб 180000000966
  

Сист. No: 966

- 31 -

Цб 343.1/ П 17 

Пандилова, Надя Георгиева

   Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК) : Дисертация за получаване на образ. и науч. степен "Доктор" / Надя Георгиева Пандилова ; Науч. рък. Румен Марков . - София, 2021 . - 185 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Наказателноправни науки" Изпол, л-ра : с. 178-185


 343.1
Ключови думи: 1. дисертация 2. наказателно право 3. професионална непредпазливост 4. източник на повишена опасност 5. причиняване на смърт 6. телесна повреда 7. Наказателен кодекс (НК) 8. лекарска грешка 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000968
  

Сист. No: 968

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 32 -

Цб 65.011.56/ Г 18 

Галярски, Емануел Драгомиров

   Бизнес анализ в процеса на дигитализация : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Емануел Драгомиров Галярски ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2021 . - 203 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администация" Катедра "Управление" Изпол. л-ра : с. 194-203


 65.011.56
Ключови думи: 1. дисертация 2. дигитализация 3. управление 4. бизнес анализ 5. бизнес процеси 6. дигитална стратегия 7. бизнес планиране 8. застрахователна компания 9. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 180000000956
  

Сист. No: 956

Образование

- 33 -

Цб 378.4/ Н 44 

Неделчева, Теодора Георгиева

   Управление на академичния PR : оптимизиране на ролята на социалните мрежи : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Теодора Георгиева Неделчева ; Науч. рък. Любомир Стойков . - София, 2021 . - 262 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 242-253


 378.4  + 077.5  + 316.78
Ключови думи: 1. дисертация 2. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 3. академичен PR 4. висше образование 5. социални мрежи 6. комуникации 7. университетско съдържание 8. онлайн PR 9. криза 10. анкетно проучване 11. Facebook 12. репутация 13. университетски PR експерти 14. управленски решения 15. комуникационни процеси 16. университети 17. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000971
  

Сист. No: 971

Обществено положение на жената

- 34 -

Цб 331.45/ М 28 

Манчева, Мария Христова

   Заетост на жените и съвместяване на професионалния и личния живот : Дисертационен труд за присъждане на образ. и научна степен "Доктор" / Мария Христова Манчева ; Науч. рък. Галина Димитрова . - София, 2021 . - 210 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Общоикономически" Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Изпол. л-ра : с. 166-177


 331.45-055.2
Ключови думи: 1. заетост на жените 2. безработица 3. пазар на труда 4. трудов пазар 5. институционална рамка 6. жени 7. професионален живот 8. личен живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 180000000961
  

Сист. No: 961

Математика. Естествени науки

Екология

- 35 -

Цб 330.322/ К 33 

Карамилева, Николета Димитрова

   Влиянието на климатичните промени върху пазара на портфейлни инвестиции и възможностите пред района на Добруджа : Дисертационен труд за придобиване на образ. и науч. степен "Доктор" / Николета Димитрова Карамилева ; Науч. рък. Тодор Недев . - София, 2020 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Изпол. източници : с. 194-200 Интернет сайтове : с. 200-201


 330.322  + 504.03
Ключови думи: 1. дисертация 2. портфейлни инвестиции 3. климатични промени 4. инвестиране 5. финансови инструменти 6. портфейлен риск 7. финансови пазари 8. неврофинанси 9. облигации 10. зелени инвестиции 11. климатични инвестиции 12. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Шабла 
Цб 180000000958
  

Сист. No: 958

- 36 -

Цб 504.03/ К 86 

Костова, Ива Стойчева

   Екологичната маркировка - информационен инструмент на политиката по околна среда в България : Дисертационен труд за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Ива Стойчева Костова ; Науч. рък. Даниела Иванова . - София, 2021 . - 236 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Библиогр. : с. 204-226


 504.03  + 366
Ключови думи: 1. дисертация 2. потребителски нагласи 3. потребителско поведение 4. екомаркировка на продукта 5. екологична политика 6. информационни инструменти 7. околна среда 8. законодателство 9. поведенческа психология 10. енергоспестяващи електроуреди 11. изследване 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000960
  

Сист. No: 960

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 37 -

Цб 65.011.56/ Г 18 

Галярски, Емануел Драгомиров

   Бизнес анализ в процеса на дигитализация : Дисертация за присъждане на образ. и науч. степен "Доктор" / Емануел Драгомиров Галярски ; Науч. рък. Надя Димитрова Миронова . - София, 2021 . - 203 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администация" Катедра "Управление" Изпол. л-ра : с. 194-203


 65.011.56
Ключови думи: 1. дисертация 2. дигитализация 3. управление 4. бизнес анализ 5. бизнес процеси 6. дигитална стратегия 7. бизнес планиране 8. застрахователна компания 9. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 180000000956
  

Сист. No: 956

- 38 -

Цб 077.5/ Д 24 

Даулова, Теа Любенова

   Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите : Дисертационен труд за присъждане на образ. и научна степен "Доктор" / Теа Любенова Даулова ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2021 . - 232 с. : с табл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 201-210


 077.5  + 004.773.8
Ключови думи: 1. дисертация 2. дигитални медии 3. дигитална журналистика 4. медийна среда 5. виртуални общности 6. онлайн медии 7. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000965
  

Сист. No: 965

- 39 -

Цб 077.5/ У 31 

Ужаков, Николай Николаев

   Влиянието на религията за формиране на ценността система чрез медиите в България : Дисертация за присъждане на научна и образ. степен "Доктор" / Николай Николаев Ужаков ; Науч. рък. Цветан Монов Кулевски . - София, 2021 . - 183 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 170-173


 077.5  + 26
Ключови думи: 1. дисертация 2. социални медии 3. християнска църква 4. православна църква 5. комуникационен процес 6. медии 7. журналистика 8. комуникационни стратегии 9. християнско послание 10. християнски ценности 11. ценностна система 12. християнски деноминации 13. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Религия 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000959
  

Сист. No: 959

- 40 -

Цб 077.5/ Ц 34 

Цветкова, Станислава Николаева

   Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (Ефективни стратегии за създаване на съдържание в социалните мрежи) : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор' / Станислава Николаева Цветкова ; Науч. рък. Мария Николова . - София, 2021 . - 239 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Кадетра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. : с. 222-233


 077.5
Ключови думи: 1. дисертация 2. научнопопулярни медии 3. бранд мениджмънт 4. медийни компании 5. дигитализация 6. онлайн бранд 7. дигитално съдържание 8. Управление на взаимоотшенията с клиенти (CRM) 9. социални мрежи 10. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000973
  

Сист. No: 973


 Индекс по АВТОРИ

Ангова, Стела Константинова 6 8 16 38 
Благоев, Антон Тачков 24 
Галярски, Емануел Драгомиров 20 32 37 
Даулова, Теа Любенова 6 38 
Димитрова, Ани Николаева 25 
Димитрова, Галина 17 34 
Забунов, Георги Шинков 26 
Иванов, Милен Георгиев 3 14 
Иванова, Даниела 27 36 
Илиев, Йосиф Илиев 21 
Калчев, Щелян Стефанов 26 
Карамилева, Николета Димитрова 15 19 35 
Костев, Радослав Стефанов 18 
Костова, Ива Стойчева 27 36 
Кулевски, Цветан Монов 2 10 39 
Куцаров, Илия Димитров 28 29 
Лютакова, Дамяна Огнянова 4 7 12 
Манолова, Виолета Руменова 21 
Манчева, Мария Христова 17 34 
Марков, Румен 31 
Минев, Георги Лъчезаров 8 16 
Миронова, Надя Димитрова 1 20 23 32 37 
Недев, Тодор 15 19 35 
Неделчева, Теодора Георгиева 5 9 33 
Некова, Ивка Цакова 13 30 
Николова, Ана Тошкова 22 
Николова, Мария 11 40 
Пандилова, Надя Георгиева 31 
Петров, Камен Димитров 18 
Ралева, Стела Стоянова 28 29 
Стойков, Любомир 5 9 33 
Стойкова-Къналиева, Андреана 3 14 
Стойчев, Иван 22 
Стоянова, Зорница 24 
Тодоров, Петко 4 7 12 
Ужаков, Николай Николаев 2 10 39 
Харизанова-Бартос, Христина Стефанова 25 
Цакова, Ивка 13 30 
Цветкова, Станислава Николаева 11 40 
Чорбаджийска, Даяна Петкова 1 23 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агроекологичните практики като средство за постигане на устойчиво земеделие 24 
Бизнес анализ в процеса на дигитализация 20 32 37 
Бизнес журналистика в конвергентна медийна среда : нови форми и технологии 8 16 
Влиянието на климатичните промени върху пазара на портфейлни инвестиции и възможностите пред района на Добруджа 15 19 35 
Влиянието на религията за формиране на ценността система чрез медиите в България 2 10 39 
Екологичната маркировка - информационен инструмент на политиката по околна среда в България 27 36 
Заетост на жените и съвместяване на професионалния и личния живот 17 34 
Значение на транспортен коридор № 9 за регионалното развитие на България 18 
Медийна комуникация за формиране на обществено мнение към корупцията 4 7 12 
Междуличностните комуникации като фактор на успеха в управлението 1 23 
Модели за изграждане на виртуални общности от онлайн медиите 6 38 
Олигархизация на политиката 13 30 
Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в недвижими имоти през призмата на оценяването 26 
Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК) 31 
Развитие на земеделските стопанства чрез иновации 25 
Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите 21 
Статистическо изследване на инфлацията в България за периода 2000 - 2019 г. 3 14 
Управление на академичния PR : оптимизиране на ролята на социалните мрежи 5 9 33 
Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни в международните проекти 22 
Управление на онлайн бранд на научнопопулярни медии (Ефективни стратегии за създаване на съдържание в социалните мрежи) 11 40 
Финансова интеграция и синхронизация на бизнес цикъла 28 29 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрен сектор 25 
агроекология 24 
академичен PR 5 9 33 
анализ 24 
анкетно проучване 5 9 33 
апробация 26 
безработица 17 34 
бизнес анализ 20 32 37 
бизнес журналистика 8 16 
бизнес организации 21 
бизнес планиране 20 32 37 
бизнес процеси 20 32 37 
бизнес цикъл 28 29 
бранд мениджмънт 11 40 
виртуални общности 6 38 
висше образование 5 9 33 
дескриптивен анализ 28 29 
дигитализация 8 11 16 20 32 37 40 
дигитална журналистика 6 38 
дигитална стратегия 20 32 37 
дигитална трансформация 20 32 37 
дигитални медии 6 38 
дигитално съдържание 11 40 
дисертация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 
Древна Гърция 13 30 
държавна политика 24 
екологична политика 27 36 
екомаркировка на продукта 27 36 
емпирично изследване 6 11 21 38 40 
емпирично проучване 4 7 12 
енергоспестяващи електроуреди 27 36 
ефективно управление 1 23 
жени 17 34 
журналистика 2 10 39 
заетост на жените 17 34 
законодателство 27 36 
застрахователна компания 20 32 37 
зелени инвестиции 15 19 35 
земеделски стопанства 24 25 
изследване 27 36 
източник на повишена опасност 31 
иконометричен анализ 28 29 
икономическа активност 28 29 
икономическа власт 13 30 
икономически медии 8 16 
инвестиране 15 19 35 
инвестиции 26 
инвестиционна стратегия 26 
иновации 25 
институционална рамка 17 34 
Интернет 2 10 39 
инфлационни процеси 3 14 
инфлация 3 14 
информационни инструменти 27 36 
инфраструктура 18 
инфраструктурен коридор № 9 18 
история 13 30 
капиталистическа олигархия 13 30 
климатични инвестиции 15 19 35 
климатични промени 15 19 35 
клъстерен анализ 25 
комуникации 5 9 33 
комуникационен процес 2 10 39 
комуникационни процеси 5 9 33 
комуникационни стратегии 2 10 39 
корупционни практики 4 7 12 
корупция 4 7 12 
криза 5 9 33 
лекарска грешка 31 
личен живот 17 34 
масова комуникация 4 7 12 
медии 2 4 7 8 10 12 16 39 
медийна комуникация 4 7 12 
медийна среда 6 8 16 38 
медийни компании 11 40 
междуличностна комуникация 1 23 
междуличностни взаимоотношения 1 23 
международни проекти 22 
методология 13 30 
мотивация 21 
Наказателен кодекс (НК) 31 
наказателно право 31 
научно-технологични паркове 22 
научнопопулярни медии 11 40 
неврофинанси 15 19 35 
недвижими имоти 26 
неравенство 13 30 
нова икономика 8 16 
нови медии 8 16 
облигации 15 19 35 
обществено мнение 4 7 12 
околна среда 27 36 
олигархични политики 13 30 
олигархия 13 30 
онлайн PR 5 9 33 
онлайн бранд 11 40 
онлайн медии 6 38 
опазване на околната среда 24 
оценка 24 
пазар на труда 17 34 
поведенческа психология 27 36 
политическа власт 13 30 
портфейлен риск 15 19 35 
портфейлни инвестиции 15 19 35 
потребителски нагласи 27 36 
потребителско поведение 27 36 
православна църква 2 10 39 
причиняване на смърт 31 
професионален живот 17 34 
професионална непредпазливост 31 
пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 5 9 33 
регионално развитие 18 
репутация 5 9 33 
световна капиталистическа система 13 30 
селско стопанство 25 
София Тех Парк 22 
социален процес 4 7 12 
социални медии 2 10 39 
социални мрежи 5 9 11 33 40 
социално-икономическа характеристика 18 
статистика 3 14 
телесна повреда 31 
теория 13 30 
технологии 8 16 
трудов пазар 17 34 
университети 5 9 33 
университетски PR експерти 5 9 33 
университетско съдържание 5 9 33 
управление 20 32 37 
управление на взаимоотношенията 22 
Управление на взаимоотшенията с клиенти (CRM) 11 40 
управление на организацията 1 23 
управление на проекти 22 
управление на риска 15 19 35 
управление на човешките ресурси 1 23 
управленски решения 5 9 33 
устойчиво земеделие 24 
финансова интеграция 28 29 
финансови инструменти 15 19 35 
финансови пазари 15 19 28 29 35 
християнска църква 2 10 39 
християнски деноминации 2 10 39 
християнски ценности 2 10 39 
християнско послание 2 10 39 
ценностна система 2 10 39 
частен капитал 13 30 
човешки капитал 21 
чуждестранни портфейлни инвестиции 28 29 
Facebook 5 9 33 
Pestel анализ 25 
SWOT анализ 25 
Twitter 5 9 33 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аристотел 13 30 
Платон 13 30 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 25 27 28 29 30 33 34 35 36 39 
Германия 8 16 
Европа 8 16 
Европейски съюз 13 17 27 28 29 30 34 36 
САЩ 8 13 16 30 
Шабла 15 19 35