Дисертации - октомври 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб 327/ М 32 

Маркова, Лилия Стефанова

   Етнополитики в Западните Балкани : между дезинтеграцията и (евро)интеграцията : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Лилия Стефанова Маркова ; Науч. рък. Мария Бакалова . - София, 2021 . - 241 с. ; 30 см + Автореферат + CD

   Катедра Международни отношения Библиогр. : с. 224-241


 327(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 180000000979
  

Сист. No: 979

- 2 -

Цб 327/ Т 64 

Тодоров, Емил Людмилов

   Суверенните фондове като фактор в съвременните международни отношения : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор по икономика (Световно стопанство и международни икономически отношения) / Емил Людмилов Тодоров ; Науч. рък. Динко Динков . - София, 2021 . - 248 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения Библиогр. / Изпол. л-ра : с. 239-246


 327(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 180000000982
  

Сист. No: 982

Икономикс

- 3 -

Цб 330/ Ш 87 

Шотаров, Антоан Красимиров

   Динамика на иновационната активност и конкурентоспособност в Р България в периода 2007-2019 г. : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Антоан Красимиров Шотаров ; Науч. рък. Красимир Христов Керчев . - София, 2021 . - 275 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Изпол. л-ра : с. 178-199


 330.001.76(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 180000000978
  

Сист. No: 978

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 4 -

Цб 005.95/.96/ Г 96 

Гълъбов, Гълъбин Николов

   Стратегическите карти и балансирани системи от показатели за ефективност като инструменти за развитието на човешките ресурси в организациите (на примера на банковия и застрахователния сектор)" : Дисертация / Гълъбин Николов Гълъбов ; Науч. рък. Любомир Стефанов . - София, 2021 . - 208 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Изпол. л-ра : с. 197-208


 005.95/.96(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 180000000981
  

Сист. No: 981

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 5 -

Цб 005.95/.96/ Г 96 

Гълъбов, Гълъбин Николов

   Стратегическите карти и балансирани системи от показатели за ефективност като инструменти за развитието на човешките ресурси в организациите (на примера на банковия и застрахователния сектор)" : Дисертация / Гълъбин Николов Гълъбов ; Науч. рък. Любомир Стефанов . - София, 2021 . - 208 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Изпол. л-ра : с. 197-208


 005.95/.96(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 180000000981
  

Сист. No: 981

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 6 -

Цб 005.95/.96/ Г 96 

Гълъбов, Гълъбин Николов

   Стратегическите карти и балансирани системи от показатели за ефективност като инструменти за развитието на човешките ресурси в организациите (на примера на банковия и застрахователния сектор)" : Дисертация / Гълъбин Николов Гълъбов ; Науч. рък. Любомир Стефанов . - София, 2021 . - 208 с. : с граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Изпол. л-ра : с. 197-208


 005.95/.96(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 180000000981
  

Сист. No: 981

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 7 -

Цб 614.2/ И 29 

Игнатов, Боян Игнатов

   Неравенства в здравните системи на Европейските страни : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боян Игнатов Игнатов ; Науч. рък. Евгения Иванова Делчева . - София, 2021 . - 204 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" Изпол. л-ра : с. 187-197


 614.2(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европа 
Дп 180000000980
  

Сист. No: 980

- 8 -

Цб 614.2/ B 19 

Bimi, Indrit Ymer

   Job Satisfaction Among Nurses in Albania : An Internal Marketing Viewpoint for an Effective Nurse Leadership : Ph. D. thesis for the award of the scientific degree "Doctor of Philosophy" / Indrit Ymer Bimi ; Associate ed. Christian Anastasov Tanushev . - Sofia, May 2021 . - 260 p. : with tabl., graf. ; 30 sm + SYNOPSIS + CD

   Faculty of Management and Administration Department of Marketing and Strategic Planning References : p. 198-222 Превод с бълг. ез. : Автореферат на дисертационен труд на тема : Професионална удовлетвореност сред медицинските сестри в Албания : гледната точна на вътрешния маркетинг относно ефективно управление на сестринския персонал


 614.2(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 
Дп 180000000983
  

Сист. No: 983

Информационни технологии. Иновации

- 9 -

Цб 330/ Ш 87 

Шотаров, Антоан Красимиров

   Динамика на иновационната активност и конкурентоспособност в Р България в периода 2007-2019 г. : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Антоан Красимиров Шотаров ; Науч. рък. Красимир Христов Керчев . - София, 2021 . - 275 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономикс" Изпол. л-ра : с. 178-199


 330.001.76(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 180000000978
  

Сист. No: 978


 Индекс по АВТОРИ

Бакалова, Мария 1 
Бими, Индрит 8 
Гълъбов, Гълъбин Николов 4 5 6 
Делчева, Евгения Иванова 7 
Динков, Динко 2 
Игнатов, Боян Игнатов 7 
Керчев, Красимир Христов 3 9 
Маркова, Лилия Стефанова 1 
Стефанов, Любомир 4 5 6 
Тодоров, Емил Людмилов 2 
Шотаров, Антоан Красимиров 3 9 
Bimi, Indrit Ymer 8 
Tanushev, Christian Anastasov 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Динамика на иновационната активност и конкурентоспособност в Р България в периода 2007-2019 г. 3 9 
Етнополитики в Западните Балкани : между дезинтеграцията и (евро)интеграцията 1 
Неравенства в здравните системи на Европейските страни 7 
Стратегическите карти и балансирани системи от показатели за ефективност като инструменти за развитието на човешките ресурси в организациите (на примера на банковия и застрахователния сектор)" 4 5 6 
Суверенните фондове като фактор в съвременните международни отношения 2 
Job Satisfaction Among Nurses in Albania : An Internal Marketing Viewpoint for an Effective Nurse Leadership 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

дисертация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 8 
Европа 7