Дисертации - март 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 1 -

Цб 339.138/ Я 60 

Янков, Янко Александров

   Въздействие на регулациите върху маркетинговите практики във финансовите институции : Дицертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Маркетинг" / Янко Александров Янков ; Науч. рък. Християн Анастасов Танушев . - София, 2022 . - 133 с. : с табл., граф., ил. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Библиогр. : с. 121 - 133


 339.138.003.2(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. банков маркетинг 3. банков мениджмънт 4. поведенческа икономика 5. маркетингови практики 6. маркетингови кампании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000990
  

Сист. No: 990

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 2 -

Цб 339.138/ Я 60 

Янков, Янко Александров

   Въздействие на регулациите върху маркетинговите практики във финансовите институции : Дицертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Маркетинг" / Янко Александров Янков ; Науч. рък. Християн Анастасов Танушев . - София, 2022 . - 133 с. : с табл., граф., ил. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Библиогр. : с. 121 - 133


 339.138.003.2(043.3)
Ключови думи: 1. дисертации 2. банков маркетинг 3. банков мениджмънт 4. поведенческа икономика 5. маркетингови практики 6. маркетингови кампании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000990
  

Сист. No: 990

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 3 -

Цб 339.9/ Х 79 

Христова-Политикова, Мария Цветанова

   Приложение на динамичното ценообразуване при автомобилните превози от и за България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по науч. спец. "Световно стопанство и МИО" (Международни пазари и цени) / Мария Цветанова Христова-Политикова ; Науч. ред. Васил Петков . - София, 2021 . - 202 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет : " Международна икономика и политика" Катедра : "Международни икономически отношения и бизнес" Изпол. л-ра : с. 182-186 Електронни източници : с. 187-190


 339.9(043.3)  + 338.47(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. автотранспортни услуги 3. ценообразуване 4. международен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 180000000989
  

Сист. No: 989

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 4 -

Цб 339.9/ Х 79 

Христова-Политикова, Мария Цветанова

   Приложение на динамичното ценообразуване при автомобилните превози от и за България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по науч. спец. "Световно стопанство и МИО" (Международни пазари и цени) / Мария Цветанова Христова-Политикова ; Науч. ред. Васил Петков . - София, 2021 . - 202 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет : " Международна икономика и политика" Катедра : "Международни икономически отношения и бизнес" Изпол. л-ра : с. 182-186 Електронни източници : с. 187-190


 339.9(043.3)  + 338.47(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. автотранспортни услуги 3. ценообразуване 4. международен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 180000000989
  

Сист. No: 989


 Индекс по АВТОРИ

Петков, Васил 3 4 
Танушев, Християн Анастасов 1 2 
Христова-Политикова, Мария Цветанова 3 4 
Янков, Янко Александров 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Въздействие на регулациите върху маркетинговите практики във финансовите институции 1 2 
Приложение на динамичното ценообразуване при автомобилните превози от и за България 3 4 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автотранспортни услуги 3 4 
банков маркетинг 1 2 
банков мениджмънт 1 2 
дисертации 1 2 
дисертация 3 4 
маркетингови кампании 1 2 
маркетингови практики 1 2 
международен транспорт 3 4 
поведенческа икономика 1 2 
ценообразуване 3 4 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2