Нови книги - февруари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90307 

Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България  : Юбилейна научна конференция 28-29 февруари 2000 г. /  Състав. Анна Ангелова ; Худ. на кор. Константин Радославов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2001 . - 176 с. : с факс. и сн. ; 20 см

   Посвещава се на 130-годишнина от рождението на акад. Стоян Аргиров (1870-1939 г.) Биобиблиография (1870-1939): с. 125-151.

   ISBN 954-07-1577-6 


1. Библиотечно дело 2. Конференция 3. Стоян Аргиров, академик 
 02  + 92 Аргиров, Стоян  + 061.3
Ключови думи: 1. библиотечно дело 2. биобиблиография 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Аргиров, Стоян 
Цб 120000122538
 съдържание 

Сист. No: 35913

- 2 -

Цб II 90345 

Дякович, Борис

   Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението : Фототипно издание по случай 150 години от рождението на Борис Дякович (1868-1937) / Борис Дякович . - 1. фототип. изд. . - Пловдив : Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив, 2018 . - 45 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9546-99-6 


1. Библиотеки 2. Музеи 
 027.54(497.234)(091)
Ключови думи: 1. Народна библиотека 2. музей 3. исторически преглед 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Пловдив 
Цб 120000122880
 съдържание 

Сист. No: 35909

- 3 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-057-8 


   Т. L. Никодим - Никон. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)(0.027.6)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000122438
 съдържание 

Сист. No: 35944

- 4 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-058-5 


   Т. LI. Никон - Ноилмара. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000122439
 съдържание 

Сист. No: 35945

- 5 -

Цб II 90346 

Първа национална среща на консултанти по библиотерапия  : Сборник с доклади : Стара Загора, 24-25 октомври 2017 г. /  Ред. Дончо Донев, Минчо Николов . - София : Фондация "Глобални библиотеки - България", 2017 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7348-01-9 


1. Библиотерапия 2. Конференция 
 028.8:615.85  + 061.3
Ключови думи: 1. библиотерапия 2. библиорецептурници 3. четене 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000122881
 съдържание 

Сист. No: 35907

- 6 -

Цб II 90341 

Салкова, Екатерина

   Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др. ; Ред. Андриана Спасова . - София : БАН ; Институт за държавата и правото - БАН, 2018 . - 337 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-35-9 


1. Законодателство 2. Наука 3. Академичен състав 
 342.52  + 001  + 061.3
Ключови думи: 1. законодателство 2. академичен състав 3. академична среда 4. наука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000122827, Цб 120000122828, Цб 120000122829, Ф 120000122830, Ф 120000122831, Ф 120000122832, Ф 120000122833, Ф 120000122834, Ф 120000122835, Ф 120000122836
 съдържание 

Сист. No: 36039

Философия

- 7 -

Цб II 90285 

Далио, Рей

   Принципи / Рей Далио ; Прев. Камен Костов ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Ред. Иван Атанасов ; Стил. ред. Павлина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 560 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0360-8 


1. Управленска психология 2. Психология на личността 3. Фирмена култура 4. Организационно поведение 5. Управленски решения 
 174.4(0.026.2)  + 005.32
Ключови думи: 1. управленска психология 2. психология на личността 3. фирмена култура 4. организационно поведение 5. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Цб 120000122385, Ф 120000122386, Цб 120000122387, Ф 120000122388, Цб 120000122389
 съдържание 

Сист. No: 35929

- 8 -

Цб II 90363 

Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България  : Сборник статии /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова ; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова . - София : Фондация "Устойчиво развитие за България" ; Мин. на околната среда и водите ; Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, 2015 . - 448 с. ; 22 см

   Статиите в сборника отразяват духа и идеите на Десетата национална конференция по етика (с международно участие) "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", проведена на 20-21 ноември 2014 г. в РКИЦ - София

   ISBN 978-619-7136-15-9 


1. Екология 2. Околна среда 3. Етика 4. Устойчиво развитие 5. Конференция 
 574  + 17  + 061.3
Ключови думи: 1. екологична политика 2. околна среда 3. устойчиво развитие 4. етика 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
Цб 120000122938
 съдържание 

Сист. No: 36061

- 9 -

Цб II 90362 

Етика и развитие: българският контекст  : Сборнис студии /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова ; Рец. Максим Мизов, Татяна Батулева . - Велико Търново : Фабер, 2015 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-00-0312-0 


1. Етика 
 17(045)
Ключови думи: 1. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000122937
 съдържание 

Сист. No: 36060

- 10 -

Цб II 90360 

Етиката в България - вчера, днес и утре  : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. /  Състав. Емилия В. Маринова . - Велико Търново : Фабер, 2005 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-775-417-3 


1. Етика 2. Конференция 
 17  + 061.3
Ключови думи: 1. етика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122935
 съдържание 

Сист. No: 36057

- 11 -

Цб II 90343 

Иванов, Дончо

   Етологични полета в семиотика на комуникацията при посветителските общества / Дончо Иванов ; Рец. Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов ; Коректор Нина Георгиева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Фондация "Национална и международна сигурност", 2017 . - 124 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Сигурност" ; 26)

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7143-07-2 


1. Семиотика 2. Общество 3. Сигурност 4. Комуникация 
 316.72.000.93  + 160.2
Ключови думи: 1. семиотика 2. общество 3. сигурност 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122842, Цб 120000122843, Цб 120000122844, Ф 120000122845, Ф 120000122846
 съдържание 

Сист. No: 36041

- 12 -

Цб II 90361 

Моралът в българската политика  : [Колективна монография] /  Състав. Емилия В. Маринова . - Велико Търново : Фабер ; Институт за философски изследвания - БАН ; Секция "Етика" ; СУ " Св. Климент Охридски", 2005 . - 263 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-775-512-9 


1. Етика 2. Конференция 
 17  + 061.3
Ключови думи: 1. етика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000122936
 съдържание 

Сист. No: 36059

- 13 -

Цб II 90279 

Пандит, Гийтанджали

   Буда в работата. В търсене на цел, баланс и щастие на работното място / Гийтанджали Пандит ; Прев. от англ. Даниел Пенев ; Ред. Лилия Попова ; Коректор Любомира Якимова . - София : AMG Publishing, 2019 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Buddah at Work: Finding Balance, Purpose and Happiness at Your Workplace

   ISBN 78-619-7494-03-7 


1. Управленска психология 2. Кариерно ориентиране 3. Професии 4. Будизъм 5. Философия 
 005.32  + 159.923.2
Ключови думи: 1. управленска психология 2. управление на знанието 3. кариера 4. кариерно ориентиране 5. професионално развитие 6. философия 7. будизъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Философия 3. Психология 4. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000122335, Цб 120000122336, Цб 120000122337, Ф 120000122338, Ф 120000122339, Ф 120000122340, Ф 120000122341, Ф 120000122342, Ф 120000122343, Ф 120000122344
 съдържание 

Сист. No: 35912

- 14 -

Цб II 90355 

Христов, Александър

   Саморегулация в маркетинговите комуникации : Международни аспекти [Монография] / Александър Трайков Христов ; Худ. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 134 с. : с цв. граф. ; 20 см

   Настоящата монография съдържа окончателните резултати от Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 2-1/2015 на тема "Етични правила и саморегулация в маркетинговите комуникации: европейски практики и развитие в България"

   ISBN 978-954-644-953-5 


1. Бизнес етика 2. Етични отношения 3. Маркетингови комуникации 4. Саморегулации 
 174.4.009.7  + 005.35  + 339.138
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. етично поведение 3. маркетингови комуникации 4. саморегулиране 5. реклама 6. PR 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122900, Цб 120000122901
 съдържание 

Сист. No: 36052

Психология

- 15 -

Цб II 90285 

Далио, Рей

   Принципи / Рей Далио ; Прев. Камен Костов ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Ред. Иван Атанасов ; Стил. ред. Павлина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 560 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0360-8 


1. Управленска психология 2. Психология на личността 3. Фирмена култура 4. Организационно поведение 5. Управленски решения 
 174.4(0.026.2)  + 005.32
Ключови думи: 1. управленска психология 2. психология на личността 3. фирмена култура 4. организационно поведение 5. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Цб 120000122385, Ф 120000122386, Цб 120000122387, Ф 120000122388, Цб 120000122389
 съдържание 

Сист. No: 35929

- 16 -

Цб II 90288 

Крозиър, У. Рей

   Справяне със срамежливостта и социалната фобия : Пътеводител към разбирането и преодоляването на социалната тревожност / У. Рей Крозиър, Лин Е. Олдън ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Коректор Соня Илиева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 272 с. ; 22 см . -  (Библиотека "Психология от Изток-Запад" ; 16)

   

   ISBN 978-619-01-0349-3 


1. Психология на личността 2. Социална тревожност 3. Фобия 
 159.92  + 159.942
Ключови думи: 1. психология на личността 2. социална тревожност 3. фобии 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122405, Цб 120000122406, Цб 120000122407, Ф 120000122408, Цб 120000122409, Ф 120000122410, Ф 120000122411, Ф 120000122412, Ф 120000122413, Ф 120000122414
 съдържание 

Сист. No: 35926

- 17 -

Цб II 90287 

Наваро, Джо

   Речник на езика на тялото : Практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение / Джо Наваро ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 192 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0355-4 


1. Език на тялото 2. Невербална комуникация 3. Жест - психологични проблеми 
 159.925  + 316.47
Ключови думи: 1. език на тялото 2. невербални комуникации 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122395, Цб 120000122396, Ф 120000122397, Цб 120000122398, Ф 120000122399, Цб 120000122400, Цб 120000122401, Цб 120000122402, Цб 120000122403, Цб 120000122404
 съдържание 

Сист. No: 35933

- 18 -

Цб II 90279 

Пандит, Гийтанджали

   Буда в работата. В търсене на цел, баланс и щастие на работното място / Гийтанджали Пандит ; Прев. от англ. Даниел Пенев ; Ред. Лилия Попова ; Коректор Любомира Якимова . - София : AMG Publishing, 2019 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Buddah at Work: Finding Balance, Purpose and Happiness at Your Workplace

   ISBN 78-619-7494-03-7 


1. Управленска психология 2. Кариерно ориентиране 3. Професии 4. Будизъм 5. Философия 
 005.32  + 159.923.2
Ключови думи: 1. управленска психология 2. управление на знанието 3. кариера 4. кариерно ориентиране 5. професионално развитие 6. философия 7. будизъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Философия 3. Психология 4. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000122335, Цб 120000122336, Цб 120000122337, Ф 120000122338, Ф 120000122339, Ф 120000122340, Ф 120000122341, Ф 120000122342, Ф 120000122343, Ф 120000122344
 съдържание 

Сист. No: 35912

- 19 -

Цб II 90346 

Първа национална среща на консултанти по библиотерапия  : Сборник с доклади : Стара Загора, 24-25 октомври 2017 г. /  Ред. Дончо Донев, Минчо Николов . - София : Фондация "Глобални библиотеки - България", 2017 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7348-01-9 


1. Библиотерапия 2. Конференция 
 028.8:615.85  + 061.3
Ключови думи: 1. библиотерапия 2. библиорецептурници 3. четене 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000122881
 съдържание 

Сист. No: 35907

- 20 -

Цб II 90289 

Роджърс, Карл

   Израстването на личността : Възгледите на един терапевт за психотерапията / Карл Роджърс ; Прев. от англ. Ина Димитрова ; Науч. ред. Росица Георгиева ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Коректор Нина Славова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 448 с. ; 22 см . -  (Класици на психотерапията)

   

   ISBN 978-619-01-0356-1 


1. Психология на личността 2. Психотерапия 
 615.851  + 159.92
Ключови думи: 1. психология на личността 2. психотерапия 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000122415, Ф 120000122416, Ф 120000122417, Ф 120000122418, Цб 120000122419, Ф 120000122420, Ф 120000122421, Цб 120000122422, Цб 120000122423, Ф 120000122424
 съдържание 

Сист. No: 35927

- 21 -

Цб II 90291 

Франкъл, Виктор

   Когато има за какво да живееш. Логотерапия и екзистенциален анализ : Статии и лекции / Виктор Франкъл ; Прев. от нем. Евелина Банева ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Коректор Татяна Джунова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0343-1 


1. Логотерапия 2. Психоанализа 3. Виктор Франкъл 4. Психология на личността 5. Позитивна психология 
 615.851  + 159.91
Ключови думи: 1. логотерапия 2. психоанализа 3. психология на личността 4. позитивна психология 5. екзистенциален смисъл 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Алерс, Рудолф 
Цб 120000122430, Цб 120000122431, Цб 120000122432, Цб 120000122433, Ф 120000122434
 съдържание 

Сист. No: 35931

- 22 -

Цб II 90315 

Хаджийски, Минко

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Хаджийски ; Науч. ред. Тодор Минев ; Ред. Анна Ройдева ; Рец. Красимира Йонкова, Владимир Велинов, Емил Маджаров . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Изобр. на кор.: Wallpaperscraft

   ISBN 978-619-00-0453-0 


1. Психопатия 2. Криминално поведение 
 343.97  + 616.89
Ключови думи: 1. психопатия 2. криминалистика 3. криминално поведение 4. криминална престъпност 5. убийства 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Право 
Цб 120000122575, Цб 120000122576, Цб 120000122577, Цб 120000122578, Цб 120000122579
 съдържание 

Сист. No: 36013

Религия

- 23 -

Цб II 90299 

Иванова, Благовеста

   Българският архитектурен комплекс на Златния рог / Благовеста Иванова ; Рец. Атанас Ковачев, Борислав Борисов ; Коректор Яница Радева ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова . - София : Парадигма, 2018 . - 472 с. : със сн. и черт. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-326-354-7 


1. Църковна архитектура 2. Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 
 726(560)"18"
Ключови думи: 1. Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 2. църковна архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Религия 
Географски понятия: 1. Истанбул 
Цб 120000122518, Цб 120000122519, Цб 120000122520
 съдържание 

Сист. No: 35964

- 24 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-057-8 


   Т. L. Никодим - Никон. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)(0.027.6)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000122438
 съдържание 

Сист. No: 35944

- 25 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-058-5 


   Т. LI. Никон - Ноилмара. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000122439
 съдържание 

Сист. No: 35945

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 26 -

Цб II 90284 

Бескова, Любов

   Русия: интегрален тип и национална идентичност : Пристрастно-безпристрастен анализ на руския манталитет / Любов Бескова, Александър Холоденко ; Прев. от рус. Владимир Райчев ; Коректор Любен Козарев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0363-9 


1. Соционично странознание 2. Русия 3. Народопсихология - Русия 
 316.3(=82)  + 914/919(470)  + 159.922.4(=82)
Ключови думи: 1. соционика 2. соционично странознание 3. народопсихология 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. География. Странознание 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000122380, Ф 120000122381, Цб 120000122382, Цб 120000122383, Ф 120000122384, Ф 120000127102
 съдържание 

Сист. No: 35925

- 27 -

Цб II 90283 

Генов, Николай

   За социологията = For Sociology / Николай Генов ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; ЕС би оцелял, ако задълбочи своята икономическа и политическа интеграция : Интервю със социолога Николай Генов / Уршка Маковец . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 334 с.

   Библиогр.: с. 295-332. Резюме на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0377-6 


1. Социология 
 316(0.026.2)
Ключови думи: 1. социално взаимодействие 2. социетални трансформации 3. глобални взаимодействия 4. глобални трендове 5. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
Цб 120000122370, Ф 120000122371, Ф 120000122372, Ф 120000122373, Ф 120000122374, Ф 120000122375, Ф 120000122376, Цб 120000122377, Цб 120000122378, Цб 120000122379, Цб 120000129281
 съдържание 

Сист. No: 35924

- 28 -

Цб II 90268 

Забунов, Георги Шинков

   Потребителско поведение: теория и изследване : Монография / Георги Шинков Забунов ; Рец. Йорданка Йовкова, Септемврина Костова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 170 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-140-9 


1. Потребителско поведение 
 366.1  + 316.62
Ключови думи: 1. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122304, Цб 120000122305, Цб 120000122306
 съдържание 

Сист. No: 35891

- 29 -

Цб II 90342 

Иванов, Дончо

   Светогледът за устойчиво развитие / Дончо Иванов ; Рец. Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов ; Коректор Нина Георгиева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Фондация "Национална и международна сигурност", 2017 . - 202 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Сигурност" ; 25)

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7143-09-6 


1. Устойчиво развитие 2. Икономика 3. Околна среда 
 330.35  + 502:338
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. нов световен ред 3. икономика 4. околна среда 5. глобални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122837, Цб 120000122838, Цб 120000122839, Цб 120000122840, Цб 120000122841
 съдържание 

Сист. No: 36040

- 30 -

Цб II 90343 

Иванов, Дончо

   Етологични полета в семиотика на комуникацията при посветителските общества / Дончо Иванов ; Рец. Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов ; Коректор Нина Георгиева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Фондация "Национална и международна сигурност", 2017 . - 124 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Сигурност" ; 26)

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7143-07-2 


1. Семиотика 2. Общество 3. Сигурност 4. Комуникация 
 316.72.000.93  + 160.2
Ключови думи: 1. семиотика 2. общество 3. сигурност 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122842, Цб 120000122843, Цб 120000122844, Ф 120000122845, Ф 120000122846
 съдържание 

Сист. No: 36041

- 31 -

Цб II 90344 

Иванов, Дончо

   Посветителски общества и геополитика / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2019 . - 414 с. ; 21 см

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-44-9 


1. Общество 2. Масони 3. История 4. Геополитика 
 316.72.000.93  + 061.23.000.93  + 327:911.3
Ключови думи: 1. масонство 2. масони 3. общество 4. нов световен ред 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122847, Цб 120000122848, Цб 120000122849, Ф 120000122850, Ф 120000122851
 съдържание 

Сист. No: 36042

- 32 -

Цб II 90270 

Избори - медии - гражданско общество  : Сборник със студентски доклади /  Под науч. ред. на Елена Симеонова . - София : УНСС ; Катедра "Политология" ; Студентско сдружение "Его Политико", 2010 . - 152 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92693-1-4 


1. Избори 2. Медии 3. Гражданско общество 
 324  + 07
Ключови думи: 1. избори 2. медии 3. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122310
 съдържание 

Сист. No: 35893

- 33 -

Цб II 90337 

Калоянов, Тодор

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров ; Рец. Стоян Цветков, Екатерина Тошева ; Ред. Лина Калайджиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 372 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-159-8 


1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 2. статистическо изучаване 3. статистическо наблюдение 4. статистическа групировка 5. статистическо разсейване 6. статистически индекси 7. вероятност 8. дисперсионен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122696, Цб 120000122714, Цб 120000122724, Цб 120000122737, Цб 120000122738, Цб 120000122742, Цб 120000122744, Ф 120000122697, Ф 120000122698, Ф 120000122699, Ф 120000122700, Ф 120000122705, Ф 120000122708, Ф 120000122709, Ф 120000122712, Ф 120000122720, Ф 120000122721, Ф 120000122723, Ф 120000122725, Ф 120000122727, Ф 120000122728, Ф 120000122731, Ф 120000122733, Ф 120000122735, Ф 120000122741, Ч 120000122704, Цб 120000122701, Ф 120000122702, Цб 120000122703, Цб 120000122706, Цб 120000122707, Цб 120000122710, Ф 120000122711, Ф 120000122713, Цб 120000122715, Ф 120000122716, Цб 120000122717, Ф 120000122718, Цб 120000122719, Ф 120000122722, Цб 120000122726, Ф 120000122729, Цб 120000122730, Цб 120000122732, Ф 120000122734, Цб 120000122736, Ф 120000122739, Цб 120000122740, Ф 120000122743, Цб 120000122745
 съдържание 

Сист. No: 36034

- 34 -

Цб II 90288 

Крозиър, У. Рей

   Справяне със срамежливостта и социалната фобия : Пътеводител към разбирането и преодоляването на социалната тревожност / У. Рей Крозиър, Лин Е. Олдън ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Коректор Соня Илиева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 272 с. ; 22 см . -  (Библиотека "Психология от Изток-Запад" ; 16)

   

   ISBN 978-619-01-0349-3 


1. Психология на личността 2. Социална тревожност 3. Фобия 
 159.92  + 159.942
Ключови думи: 1. психология на личността 2. социална тревожност 3. фобии 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122405, Цб 120000122406, Цб 120000122407, Ф 120000122408, Цб 120000122409, Ф 120000122410, Ф 120000122411, Ф 120000122412, Ф 120000122413, Ф 120000122414
 съдържание 

Сист. No: 35926

- 35 -

Цб II 90358 

Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество  : [Сборник] /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов ; Рец. Станка Христова, Константин Пеев . - София : Авангард Прима ; Фондация "Солидарно общество" ; БАН, 2018 . - 466 с. ; 21 см

   Статиите в сборника представляват доработените доклади на участниците в Тринадесета национална конференция по етика, посветена на темата: "Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество", 15 декември 2017 г. в РКИЦ - София Книгата се издава с любезното съдействие на г-н Георги Пирински - депутат в Европейския парламент

   ISBN 978-619-239-001-3 


1. Общество 2. Морал 
 316.32-021.23  + 177.9  + 061.3
Ключови думи: 1. общество 2. справедливост 3. морал 4. етика 5. равенство 6. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122933
 съдържание 

Сист. No: 36056

- 36 -

Цб II 90287 

Наваро, Джо

   Речник на езика на тялото : Практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение / Джо Наваро ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 192 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0355-4 


1. Език на тялото 2. Невербална комуникация 3. Жест - психологични проблеми 
 159.925  + 316.47
Ключови думи: 1. език на тялото 2. невербални комуникации 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122395, Цб 120000122396, Ф 120000122397, Цб 120000122398, Ф 120000122399, Цб 120000122400, Цб 120000122401, Цб 120000122402, Цб 120000122403, Цб 120000122404
 съдържание 

Сист. No: 35933

- 37 -

Цб II 90313 

Сто социални иновации от Финландия  /  Състав. Илка Тайпале ; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев ; Ред. Мария Донева . - Велико Търново : Фабер ; Атлантическият клуб в България / The Atlantic Club of Bulgaria ; Дигитална Национална Коалиция ; FILI - Finnish Literature Exchange, 2017 . - 392 с. ; 23 см

   Загл. на кор.: 100 социални иновации от Финландия

   ISBN 978-619-00-0689-3 


1. Иновации 2. Иновационна политика 3. Финландия 
 316.422(480)(0.026.2)
Ключови думи: 1. иновации 2. администрация 3. социална политика 4. здравеопазване 5. култура 6. международни отношения 7. гражданско общество 8. високи технологии 9. развлечения 10. Финландия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
Цб 120000122563, Цб 120000122564, Ф 120000122565, Цб 120000122566, Ф 120000122567
 съдържание 

Сист. No: 36011

- 38 -

Цб II 90340 

Anselin, Luc

   Modern Spatial Econometrics in Practice : A Guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL / Luc Anselin, Sergio J. Rey . - Chicago : GeoDa Press LLC, 2019 . - 368 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-9863421-0-3 


1. Иконометрия 
 330.115
Ключови думи: 1. иконометрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122826
 съдържание 

Сист. No: 36037

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 39 -

Цб II 90312 

Енева, Десислава Андреева

   Политиката е нашата душа : Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век / Десислава Андреева Енева ; Науч. рък. Здравка Константинова ; Науч. рец. Петко Ст. Петков, Луливера Кръстева . - Велико Търново : Фабер, 2017 . - 628 с. ; 24 см

   Загл. на кор.: "Политиката е нашата душа" : Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век. Библиогр.: с. 499-501.

   ISBN 978-619-00-0667-1 


1. Политическа комуникация 2. Периодичен печат 3. История на България 
 070.1.000.93  + 949.72.042
Ключови думи: 1. политическа комуникация 2. периодичен печат 3. история 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122554, Цб 120000122555, Цб 120000122556, Ф 120000122557, Ф 120000122558, Ф 120000122559, Ф 120000122560, Цб 120000122561, Цб 120000122562
 съдържание 

Сист. No: 36010

- 40 -

Цб II 90314 

Ефремов, Ефрем

   Журналистическото редактиране / Ефрем Ефремов ; Рец. Веселина Вълканова, Димитър Найденов ; Коректор Милена Йовчева . - 3. доп. и прераб. изд. . - Велико Търново : Фабер, 2017 . - 152 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-00-0675-6 


1. Журналистика 
 070.4.0001
Ключови думи: 1. журналистическо редактиране 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000122568, Цб 120000122569
 съдържание 

Сист. No: 36012

- 41 -

Цб II 90270 

Избори - медии - гражданско общество  : Сборник със студентски доклади /  Под науч. ред. на Елена Симеонова . - София : УНСС ; Катедра "Политология" ; Студентско сдружение "Его Политико", 2010 . - 152 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92693-1-4 


1. Избори 2. Медии 3. Гражданско общество 
 324  + 07
Ключови думи: 1. избори 2. медии 3. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122310
 съдържание 

Сист. No: 35893

- 42 -

Цб II 90330 

Фалачи, Ориана

   1968. Дневник на една преломна година. От Виетнам до Мексико / Ориана Фалачи ; Прев. от итал. Иво Йонков ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. Веселина Седларска ; Коректор Ива Колева . - София : Сиела, 2018 . - 380 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2741-2 


1. Виетнам 2. Военна журналистика 3. Мартин Лутър Кинг 
 92 Фалачи, Ориана  + 327  + 07
Ключови думи: 1. Виетнам 2. журналистика 3. Виетнамска война 4. политически убийства 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Виетнам 2. Хонг Конг 3. САЩ 4. Перу 5. Индия 6. Мексико 
За него: 1. Кенеди, Робърт 2. Кинг, Мартин Лутър 3. Никсън, Ричард 4. Мао Дзедун 
Цб 120000122673, Цб 120000122674, Цб 120000122675, Цб 120000122676, Ф 120000122677
 съдържание 

Сист. No: 36028

- 43 -

Цб II 90300 

Хаджиев, Боян Асенов

   Конфликтни рефлексии : Колекция първа / Боян Асенов Хаджиев ; Рец. Георги Филипов Генов, Евгения Вангелова Василева . - София : Авангард Прима, 2017 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-886-7 


1. Тероризъм 2. Журналистика 
 323.28  + 07
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Ислямска държава 3. Ал Кайда 4. пропаганда 5. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000122521, Цб 120000122522, Цб 120000122523
 съдържание 

Сист. No: 35937

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 44 -

Цб II 90286 

Азарова, Вероника

   Преговарящият политик / Вероника Азарова ; Коректор Татяна Джунова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 144 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0341-7 


1. Дипломация 2. Преговори 
 327
Ключови думи: 1. политики 2. дипломация 3. преговори 4. дипломатически преговори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122390, Ф 120000122391, Ф 120000122392, Цб 120000122393, Цб 120000122394
 съдържание 

Сист. No: 35932

- 45 -

Цб II 90298 

Бачев, Станислав

   Геоенергетиката в отношенията ЕС - Русия в началото на 21. век / Станислав Бачев ; Науч. ред. Нина Дюлгерова ; Ред. Яница Радева ; Предпеч. подгот. Цвети Павлова . - Българско, Първо издание . - София : Парадигма, 2018 . - 216 с. ; 21 см

   
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-366-0 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Русия 3. Енергийна сигурност 4. Международни отношения 
 327:911.3(470)(4)  + 620.9(470)(4)
Ключови думи: 1. геополитика 2. енергийна сигурност 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000122513, Цб 120000122514, Цб 120000122515, Ф 120000122516, Ф 120000122517
 съдържание 

Сист. No: 35963

- 46 -

Цб II 90353 

Гешов, Иван Евстратиев

   Балканският съюз / Иван Евстратиев Гешов ; Коректор Антон Оруш ; Граф. оформ. и кор. Николета Карайончева . - София : Българска история, 2018 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-00-0 


1. Иван Евстратиев Гешов, академик 2. История на България 3. Балкански съюз 4. Дипломация 
 949.72.052.2/.3  + 327.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. Балкански съюз 1912 г. 3. дипломатически преговори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
За него: 1. Гешов, Иван Евстратиев 
Цб 120000122894, Цб 120000122895, Цб 120000122896
 съдържание 

Сист. No: 36050

- 47 -

Цб II 90297 

Държавната идея в модерната епоха  /  Състав. Искра Баева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4559-6 


 342.1  + 327
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Право 
Цб 120000122508, Ф 120000122509, Ф 120000122510, Цб 120000122511, Цб 120000122512
 съдържание 

Сист. No: 35962

- 48 -

Цб II 90344 

Иванов, Дончо

   Посветителски общества и геополитика / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2019 . - 414 с. ; 21 см

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-44-9 


1. Общество 2. Масони 3. История 4. Геополитика 
 316.72.000.93  + 061.23.000.93  + 327:911.3
Ключови думи: 1. масонство 2. масони 3. общество 4. нов световен ред 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122847, Цб 120000122848, Цб 120000122849, Ф 120000122850, Ф 120000122851
 съдържание 

Сист. No: 36042

- 49 -

Цб II 90270 

Избори - медии - гражданско общество  : Сборник със студентски доклади /  Под науч. ред. на Елена Симеонова . - София : УНСС ; Катедра "Политология" ; Студентско сдружение "Его Политико", 2010 . - 152 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92693-1-4 


1. Избори 2. Медии 3. Гражданско общество 
 324  + 07
Ключови думи: 1. избори 2. медии 3. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122310
 съдържание 

Сист. No: 35893

- 50 -

Цб II 90333 

Йосифова, Милка

   От идеята за Европейски съюз през призмата на тероризма, мигрантите, трафика на хора, каналджийството и корупцията до Брекзит / Милка Йосифова ; Рец. Владко Иванов, Нончо Димитров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-146-8 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Брекзит 3. Тероризъм 4. Миграция 5. Трафик на хора 6. Корупция 
 339.923:061ЕС  + 328.185
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Брекзит 3. тероризъм 4. колаборативна (споделена) икономика 5. трафик на хора 6. каналджийство 7. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122695, Цб 120000122952, Цб 120000122953, Ф 120000122954, Цб 120000122955, Ф 120000122956, Ф 120000122957, Ф 120000122958, Ф 120000122959, Ф 120000122960, Ф 120000122961, Ф 120000122962, Ф 120000122963, Ф 120000122964, Ф 120000122965, Ф 120000122966, Ф 120000122967, Ф 120000122968, Ф 120000122969, Ф 120000122970, Ф 120000122971
 съдържание 

Сист. No: 36031

- 51 -

Цб II 90295 

Кьосев, Иван

   Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция / Иван Кьосев ; Науч. ред. Александър Воденичаров ; Ред. Татяна Димитрова ; Худ. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4548-0 


1. Търновска конституция 2. Държавна власт 3. История на България 
 342.5  + 949.72.05
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. държавна власт 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Стамболов, Стефан 2. Стоилов, Константин 3. Каравелов, Петко 4. Фердинанд I, български цар 5. Борис ІІІ, цар 6. Кьосеиванов, Георги 
Цб 120000122500, Цб 120000122501, Цб 120000122502, Ф 120000122503, Ф 120000122504
 съдържание 

Сист. No: 35960

- 52 -

Цб II 90313 

Сто социални иновации от Финландия  /  Състав. Илка Тайпале ; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев ; Ред. Мария Донева . - Велико Търново : Фабер ; Атлантическият клуб в България / The Atlantic Club of Bulgaria ; Дигитална Национална Коалиция ; FILI - Finnish Literature Exchange, 2017 . - 392 с. ; 23 см

   Загл. на кор.: 100 социални иновации от Финландия

   ISBN 978-619-00-0689-3 


1. Иновации 2. Иновационна политика 3. Финландия 
 316.422(480)(0.026.2)
Ключови думи: 1. иновации 2. администрация 3. социална политика 4. здравеопазване 5. култура 6. международни отношения 7. гражданско общество 8. високи технологии 9. развлечения 10. Финландия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
Цб 120000122563, Цб 120000122564, Ф 120000122565, Цб 120000122566, Ф 120000122567
 съдържание 

Сист. No: 36011

- 53 -

Цб I 5968 

Тепавичаров, Веселин

   СДС - това съм аз : (Политическа антропология на привържениците на СДС) / Веселин Тепавичаров ; Ред. Милета Милчева ; Худ. на кор. Божена Серафимова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 512 с. : със сн. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-4440-7 


1. Вътрешна политика 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 3. История 
 329(497.2)(091)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. политическа партия 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 3. политики 4. история 5. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122539
 съдържание 

Сист. No: 35935

- 54 -

Цб II 90330 

Фалачи, Ориана

   1968. Дневник на една преломна година. От Виетнам до Мексико / Ориана Фалачи ; Прев. от итал. Иво Йонков ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. Веселина Седларска ; Коректор Ива Колева . - София : Сиела, 2018 . - 380 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2741-2 


1. Виетнам 2. Военна журналистика 3. Мартин Лутър Кинг 
 92 Фалачи, Ориана  + 327  + 07
Ключови думи: 1. Виетнам 2. журналистика 3. Виетнамска война 4. политически убийства 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Виетнам 2. Хонг Конг 3. САЩ 4. Перу 5. Индия 6. Мексико 
За него: 1. Кенеди, Робърт 2. Кинг, Мартин Лутър 3. Никсън, Ричард 4. Мао Дзедун 
Цб 120000122673, Цб 120000122674, Цб 120000122675, Цб 120000122676, Ф 120000122677
 съдържание 

Сист. No: 36028

- 55 -

Цб II 90300 

Хаджиев, Боян Асенов

   Конфликтни рефлексии : Колекция първа / Боян Асенов Хаджиев ; Рец. Георги Филипов Генов, Евгения Вангелова Василева . - София : Авангард Прима, 2017 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-886-7 


1. Тероризъм 2. Журналистика 
 323.28  + 07
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Ислямска държава 3. Ал Кайда 4. пропаганда 5. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000122521, Цб 120000122522, Цб 120000122523
 съдържание 

Сист. No: 35937

Икономика. Икономически теории

- 56 -

Цб II 90342 

Иванов, Дончо

   Светогледът за устойчиво развитие / Дончо Иванов ; Рец. Тодор Трифонов, Юрий Търкаланов ; Коректор Нина Георгиева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Фондация "Национална и международна сигурност", 2017 . - 202 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Сигурност" ; 25)

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7143-09-6 


1. Устойчиво развитие 2. Икономика 3. Околна среда 
 330.35  + 502:338
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. нов световен ред 3. икономика 4. околна среда 5. глобални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122837, Цб 120000122838, Цб 120000122839, Цб 120000122840, Цб 120000122841
 съдържание 

Сист. No: 36040

- 57 -

Цб II 90293 

Найденов, Георги

   Рискове и социални трансформации / Георги Найденов, Калоян Харалампиев ; Рец. Цветан Давидков, Петя Пачкова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 284 с. : с диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-161-1 


1. Икономически теории 2. Икономическа социология 3. Функционализъм 
 330.8
Ключови думи: 1. икономическа социология 2. икономически теории 3. социални революции 4. социални рискове 5. функционализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Конт, Огюст 2. Спенсър, Хърбърт 3. Парсънз, Толкът 4. Ленин, В. И. 5. Сталин, Йосиф 6. Сорокин, Питирим Александрович 7. Вебер, Макс 8. Бродел, Фернанд 9. Пантин, Владимир 10. Бек, Улрих 11. Клайн, Нейоми 12. Кузнец, Саймън 
Цб 120000122470, Ф 120000122471, Цб 120000122472, Ф 120000122473, Цб 120000122474, Ф 120000122475, Ф 120000122476, Ф 120000122477, Ф 120000122478, Ф 120000122479, Ф 120000122480, Ф 120000122481, Ф 120000122482, Ф 120000122483, Цб 120000122484, Ф 120000122485, Ф 120000122486, Ф 120000122487, Цб 120000122488, Ф 120000122489
 съдържание 

Сист. No: 35946

- 58 -

Цб II 90267 

Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период  : Научна конференция /  Отг. ред. Тинка Атанасова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-725-5 

   ISBN 954-494-725-6 


1. Икономика - България 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122302
 съдържание 

Сист. No: 35889

- 59 -

Цб II 90271 

Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства  /  Ръков. проект Ирена Георгиева ; Чл. на науч. кол. Йовка Банкова, Христо Иванов ; Рец. Кирил Тодоров, Радостина Бакърджиева . - София : УНСС ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ; Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 224 с. ; 24 см

   Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 1-21/2015

   ISBN 978-19-232-147-5 


1. Клъстери 
 338.242  + 334.7
Ключови думи: 1. клъстер 2. клъстерни инициативи 3. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000122311, Цб 120000122312, Цб 120000122313, Ф 120000122314, Ф 120000122315
 съдържание 

Сист. No: 35900

- 60 -

Цб II 90281 

Ролих, Робърт

   Решение за милиони : Избегнете нагласената игра на финансовата индустрия и защитете инвестициите си / Робърт Ролих ; Прев. от англ. Лилия Попова ; Отг. ред. Ива Цонева ; Ред. Русанка Одринска ; Коректор Любомира Якимова . - София : AMG Publishing, 2018 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7494-04-4 


1. Инвестиции 2. Финансова индустрия 3. Лични финанси 
 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен избор 3. лични финанси 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000122355, Цб 120000122356, Цб 120000122357, Цб 120000122358, Цб 120000122359
 съдържание 

Сист. No: 35922

- 61 -

Цб II 90334 

Съвременна динамика на икономическите процеси  : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. /  Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 192 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, съфинансиран със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИ ДНП -5/2018 г.

   ISBN 978-619-232-155-0 


1. Икономически теории 2. Икономикс 3. Конференция 
 330.8  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Цб 120000122693, Цб 120000122694, Цб 120000125103
 съдържание 

Сист. No: 36032

Стопанска история

- 62 -

Цб II 88632 

Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 -  : Център за стопанско-исторически изследвания

   

   ISBN  ISSN: 2534-9244


   Том 3. Институциите и българското стопанско развитие през вековете. . - 2018 . - 377 с.

 

   


1. Стопанско-исторически изследвания - периодика 
 338 (091)(0.026.2)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. икономическа история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Цб 120000122530, Цб 120000122531
 съдържание 

Сист. No: 35988

- 63 -

Цб II 90349 

Костов, Евгени Василев

   Проблеми на световната икономика : Въпроси за самоподготовка и статии /  Състав. Евгени Василев Костов и др. . - Първо издание . - Враца : БГ Принт, 2018 . - 351 с. ; 24 см

   Първа част: Въпроси за самоподготовка Втора част: Статии

   ISBN 978-619-7102-94-9 


1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Цб 120000122863, Цб 120000124988, Цб 120000129301, Цб 120000129302
 съдържание 

Сист. No: 36045

Икономикс

- 64 -

Цб II 90317 

Бузева, Таня

   Увеличаване на капитала на акционерно дружество / Таня Бузева ; Ред. Гергана Мирчева ; Коректор Нели Германова . - София : Сиби, 2018 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-098-9 


1. Акционерно дружество 2. Капитали 3. Търговски закон 
 347.72  + 330.14
Ключови думи: 1. акционерни дружества 2. акционерен капитал 3. капитал 4. търговско право 5. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Цб 120000122590, Ф 120000122591, Ф 120000122592, Ф 120000122593, Ф 120000122594, Ф 120000122595, Ф 120000122596, Ф 120000122597, Цб 120000122598, Цб 120000122599
 съдържание 

Сист. No: 36015

- 65 -

Цб II 90301 

Възможности на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие  : Ноември 2015 г. /  Ръков. проект Ваня Иванова ; Чл. Екатерина Сотирова, Елисавета Димитрова, Аника Петкова, Иван Наков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Икономикс", 2016 . - 256 с. ; 24 см

   Научно изследване по договор № НИД НИ 1-7 / 2013 г.

   ISBN 978-954-644-870-5 


1. Икономикс 2. Екология 
 338  + 574
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. социално-екологично развитие 3. зелени инвестиции 4. икономически растеж 5. биоикономика 6. зелен туризъм 7. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Цб 120000122524, Цб 120000122525
 съдържание 

Сист. No: 35938

- 66 -

Цб II 90292 

Маркова, Мария Славчева

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Славчева Маркова ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-107-9 


1. Публично-частно партньорство 
 346.2.003.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. публичен сектор 3. частен сектор 4. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 3. Право 4. Управление 
Цб 120000122440, Цб 120000122456, Цб 120000122457, Цб 120000122462, Цб 120000122468, Цб 120000122469, Ф 120000122442, Ф 120000122443, Ф 120000122445, Ф 120000122446, Ф 120000122447, Ф 120000122448, Ф 120000122449, Ф 120000122450, Ф 120000122452, Ф 120000122453, Ф 120000122454, Ф 120000122455, Ф 120000122458, Ф 120000122459, Ф 120000122460, Ф 120000122461, Ф 120000122463, Ф 120000122464, Ф 120000122465, Ф 120000122466, Цб 120000122441, Ф 120000122444, Цб 120000122451, Цб 120000122467
 съдържание 

Сист. No: 35943

- 67 -

Цб II 90272 

Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз  : Научен изследователски проект /  Науч. рък. Вера Пиримова ; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева, Мария Марикина, Радостина Бакърджиева, Стела Ралева, Красимир Керчев, Игнат Тодоров, Звезделина Желязкова, Агоп Каспарян . - София : УНСС ; Общоикономически факултет ; Катедра "Икономикс" ; Унив. изд. "Стопанство", 2011 . - 264 с. ; 21 см

   (Договор за унив. науч. поръчка № НИД 21.03-11/2008 г., финан. със субсидия от Държавния бюджет)

   ISBN 978-954-644-212-3 


1. Икономическа интеграция 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122319, Цб 120000122320, Цб 120000122321
 съдържание 

Сист. No: 35902

- 68 -

Цб II 90334 

Съвременна динамика на икономическите процеси  : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. /  Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 192 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, съфинансиран със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИ ДНП -5/2018 г.

   ISBN 978-619-232-155-0 


1. Икономически теории 2. Икономикс 3. Конференция 
 330.8  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Цб 120000122693, Цб 120000122694, Цб 120000125103
 съдържание 

Сист. No: 36032

- 69 -

Цб II 90340 

Anselin, Luc

   Modern Spatial Econometrics in Practice : A Guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL / Luc Anselin, Sergio J. Rey . - Chicago : GeoDa Press LLC, 2019 . - 368 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-9863421-0-3 


1. Иконометрия 
 330.115
Ключови думи: 1. иконометрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122826
 съдържание 

Сист. No: 36037

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 70 -

Цб II 90311 

Атанасов, Огнян

   Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа : Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите / Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева . - София : Труд и право, 2018 . - 672 с. ; 24 см

   Директиви на Европейския съюз; Нормативни актове на Р България; Приложни коментари, разяснения и препоръки

   ISBN 978-954-608-262-6 


1. Право на Европейския съюз 2. Безопасност на труда 
 341.17  + 331.45
Ключови думи: 1. безопасни условия на труд 2. право на Европейския съюз 3. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122549, Цб 120000122550, Цб 120000122551, Ф 120000122552, Ф 120000122553
 съдържание 

Сист. No: 36009

- 71 -

Цб II 90279 

Пандит, Гийтанджали

   Буда в работата. В търсене на цел, баланс и щастие на работното място / Гийтанджали Пандит ; Прев. от англ. Даниел Пенев ; Ред. Лилия Попова ; Коректор Любомира Якимова . - София : AMG Publishing, 2019 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Buddah at Work: Finding Balance, Purpose and Happiness at Your Workplace

   ISBN 78-619-7494-03-7 


1. Управленска психология 2. Кариерно ориентиране 3. Професии 4. Будизъм 5. Философия 
 005.32  + 159.923.2
Ключови думи: 1. управленска психология 2. управление на знанието 3. кариера 4. кариерно ориентиране 5. професионално развитие 6. философия 7. будизъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Философия 3. Психология 4. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000122335, Цб 120000122336, Цб 120000122337, Ф 120000122338, Ф 120000122339, Ф 120000122340, Ф 120000122341, Ф 120000122342, Ф 120000122343, Ф 120000122344
 съдържание 

Сист. No: 35912

Регионална икономика. Геоикономика.

- 72 -

Цб II 90298 

Бачев, Станислав

   Геоенергетиката в отношенията ЕС - Русия в началото на 21. век / Станислав Бачев ; Науч. ред. Нина Дюлгерова ; Ред. Яница Радева ; Предпеч. подгот. Цвети Павлова . - Българско, Първо издание . - София : Парадигма, 2018 . - 216 с. ; 21 см

   
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-366-0 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Русия 3. Енергийна сигурност 4. Международни отношения 
 327:911.3(470)(4)  + 620.9(470)(4)
Ключови думи: 1. геополитика 2. енергийна сигурност 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000122513, Цб 120000122514, Цб 120000122515, Ф 120000122516, Ф 120000122517
 съдържание 

Сист. No: 35963

Кооперации

- 73 -

Цб II 90269 

Забунов, Георги Шинков

   Маркетингови изследвания в кооперативни организации : Монография / Георги Шинков Забунов ; Рец. Йорданка Йовкова, Септемврина Костова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-139-3 


1. Маркетинг 2. Кооперации 
 339.138  + 334.1
Ключови думи: 1. маркетингови изследвания 2. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Кооперации 
Цб 120000122307, Цб 120000122308, Цб 120000122309
 съдържание 

Сист. No: 35892

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 74 -

Цб II 90323 

Данъци 2019  : Правилник за прилагане на ЗДДС. Приложение /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 10. изд. към 15 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 192 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания. Поредица Данъчни закони)

   

   ISBN 978-619-226-111-5 


1. Данъчно право 
 347.73  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122615, Ч 120000122616, Цб 120000122617
 съдържание 

Сист. No: 36021

- 75 -

Цб II 90329 

Дулевски, Стойчо

   Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право / Стойчо Дулевски ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2760-3 


1. Международно данъчно право 2. Данъчно право - България 
 347.73
Ключови думи: 1. международно данъчно право 2. данъчно право 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122663, Цб 120000122664, Цб 120000122665, Ф 120000122666, Ф 120000122667, Ф 120000122668, Ф 120000122669, Ф 120000122670, Ф 120000122671, Ф 120000122672
 съдържание 

Сист. No: 36027

- 76 -

Цб II 90316 

Калайджиев, Ангел

   Акционерно дружество / Ангел Калайджиев ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова . - София : Сиби, 2019 . - 456 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-099-6 


1. Акционерно дружество 2. Акции 3. Търговски закон 
 347.72  + 336.76
Ключови думи: 1. акционерни дружества 2. Търговски закон (ТЗ) 3. акции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Ф 120000122580, Ф 120000122581, Ф 120000122582, Ф 120000122583, Цб 120000122584, Ф 120000122585, Ф 120000122586, Ф 120000122587, Ч 120000122588, Цб 120000122589
 съдържание 

Сист. No: 36014

- 77 -

Цб I 5959 

Международни стандарти за финансово отчитане МСС/МСФО 2018  : Разяснения и приложение / Салим Алибай и др. ; Прев. от англ. Иван Гачев, Добринка Кръстева ; Ред. Бойка Брезоева . - 8. изд. на бълг. ез. . - София : Вивид Райс ; WILEY & VIVID RISE, 2018 . - 1026 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7234-12-1 


1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
 336(083.74)  + 657(083.74)
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122316, Цб 120000122317, Цб 120000122318
 съдържание 

Сист. No: 35901

- 78 -

Цб II 90328 

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България : Том I -  : (25 години Данъчен процес) /  Състав. и авт. коментар Иван Г. Стоянов ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Венета Тодорова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов : Сиела

   

   ISBN 978-954-28-2775-7 


   Том I. Преки данъци. . - 2018 . - 547 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. България 4. Преки данъци 
 342.9(0.026.2)  + 347.73(0.026.2)
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. България 4. данъчен процес 5. преки данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122658, Ф 120000122659, Ф 120000122660, Ф 120000122661, Цб 120000122662
 съдържание 

Сист. No: 36026

- 79 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54025-4 


   Part 1. Essentials of Internal Auditing. . - 2018 . - 1-260 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122435
 съдържание 

Сист. No: 35940

- 80 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54026-1 


   Part 2. Practice of Internal Auditing. . - 2018 . - 2-270 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122436
 съдържание 

Сист. No: 35941

- 81 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54027-8 


   Part 3. Business Knowledge for Internal Auditing. . - 2018 . - 3-346 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122437
 съдържание 

Сист. No: 35942

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 82 -

Цб II 90292 

Маркова, Мария Славчева

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Славчева Маркова ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-107-9 


1. Публично-частно партньорство 
 346.2.003.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. публичен сектор 3. частен сектор 4. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 3. Право 4. Управление 
Цб 120000122440, Цб 120000122456, Цб 120000122457, Цб 120000122462, Цб 120000122468, Цб 120000122469, Ф 120000122442, Ф 120000122443, Ф 120000122445, Ф 120000122446, Ф 120000122447, Ф 120000122448, Ф 120000122449, Ф 120000122450, Ф 120000122452, Ф 120000122453, Ф 120000122454, Ф 120000122455, Ф 120000122458, Ф 120000122459, Ф 120000122460, Ф 120000122461, Ф 120000122463, Ф 120000122464, Ф 120000122465, Ф 120000122466, Цб 120000122441, Ф 120000122444, Цб 120000122451, Цб 120000122467
 съдържание 

Сист. No: 35943

- 83 -

Цб I 5959 

Международни стандарти за финансово отчитане МСС/МСФО 2018  : Разяснения и приложение / Салим Алибай и др. ; Прев. от англ. Иван Гачев, Добринка Кръстева ; Ред. Бойка Брезоева . - 8. изд. на бълг. ез. . - София : Вивид Райс ; WILEY & VIVID RISE, 2018 . - 1026 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7234-12-1 


1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
 336(083.74)  + 657(083.74)
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122316, Цб 120000122317, Цб 120000122318
 съдържание 

Сист. No: 35901

- 84 -

Цб II 90264 

Счетоводството - наука, образование, практика  : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) /  Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Счетоводство и анализ" ; Идес (Институт на дипломираните експерт счетоводители в България), 2018 . - 312 с. ; 24 см

   Организатор на конференцията е професионалната организация - Института на дипломираните експерт-счетоводители в Р България (ИДЕС), член на Международната федерация на счетоводителите; Сборникът е издаден със средства по проект НИД НП 3/2018

   ISBN 978-619-232-142-0 


1. Счетоводство 2. Конференция 
 657(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122296
 съдържание 

Сист. No: 35849

- 85 -

Цб II 90338 

Фесчиян, Даниела Милчова

   Счетоводство в публичния сектор : Сборник със задачи и тестове / Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова, Радка Методиева Андасарова, Ясен Красимиров Даскалов ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 210 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-158-1 


1. Счетоводство 2. Публичен сектор 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122746, Цб 120000122761, Цб 120000122765, Цб 120000122770, Цб 120000122771, Цб 120000122772, Ф 120000122750, Ф 120000122753, Ф 120000122756, Ф 120000122757, Ф 120000122760, Ф 120000122769, Ф 120000122777, Ф 120000122782, Ф 120000123654, Ч 120000122773, Ф 120000122747, Цб 120000122748, Цб 120000122749, Цб 120000122751, Цб 120000122752, Цб 120000122754, Цб 120000122755, Цб 120000122758, Цб 120000122759, Ф 120000122762, Цб 120000122763, Цб 120000122764, Цб 120000122766, Цб 120000122767, Цб 120000122768, Цб 120000122774, Цб 120000122775, Ф 120000122776, Ф 120000122778, Цб 120000122779, Ф 120000122780, Ф 120000122781, Ф 120000122783, Цб 120000122784, Цб 120000122785, Цб 120000123653
 съдържание 

Сист. No: 36035

- 86 -

Цб II 90303 

Palepu, Krishna G.

   Business Analysis and Valuation : IFRS edition / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek . - 4th ed. . - Hampshire : Cengage Learning, 2016 . - 655 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-4737-2265-1 


1. Бизнес анализ 2. Оценка на бизнеса 
 658.155
Ключови думи: 1. business analysis 2. valuation 3. бизнес анализ 4. оценка на бизнес 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000122532
 съдържание 

Сист. No: 35990

Управление

- 87 -

Цб II 90347 

Александрова, Матилда Иванова

   Мениджмънт : Теория и практика / Матилда Иванова Александрова, Марияна Тонева Кузманова ; Рец. Асен Златков Ковачев, Маргарита Цветанова Харизанова, Мая Руменова Ламбовска . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Везни -4, 2018 . - 455 с. ; 24 см

   Учебникът е обсъден и приет на заседание на КАтедрения съвет на катедра "Управление" (Протокол № 7 / 22.01.2013 г.)

   ISBN 978-954-9977-57-8 


1. Управление 2. Мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. управление 2. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000122876, Цб 120000124385
 съдържание 

Сист. No: 36043

- 88 -

Цб II 90282 

Батирев, Максим

   Четиридесет и пет татуировки на мениджъра : Правилата на съвременния ръководител / Максим Батирев ; Прев. от рус. Андон Мутафчиев ; Отг. ред. Ива Цонева ; Ред. Лилия Попова ; Коректор Любомира Якимова ; Предпеч. подгот. Моника Писарова . - София : AMG Publishing, 2018 . - 296 с. ; 21 см

   Загл. на кор.: "45 татуировки на мениджъра : Правилата на съвременния ръководител" Авт.: Максим Батирев (Комбат) Книгата печели наградата "Електронна буква" в категорията бизнес книга на годината за 2014 г., както и "Наградата на Рунет" за най-продавана бизнес книга в Русия през 2014 г.

   ISBN 978-954-9696-98-1 


1. Мениджмънт 2. Управление 3. Лидерство 
 005.7
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление 3. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000122360, Цб 120000122361, Ф 120000122362, Ф 120000122363, Ф 120000122364, Цб 120000122365, Ф 120000122366, Ф 120000122367, Ф 120000122368, Цб 120000122369
 съдържание 

Сист. No: 35923

- 89 -

Цб II 90292 

Маркова, Мария Славчева

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Славчева Маркова ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-107-9 


1. Публично-частно партньорство 
 346.2.003.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. публичен сектор 3. частен сектор 4. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 3. Право 4. Управление 
Цб 120000122440, Цб 120000122456, Цб 120000122457, Цб 120000122462, Цб 120000122468, Цб 120000122469, Ф 120000122442, Ф 120000122443, Ф 120000122445, Ф 120000122446, Ф 120000122447, Ф 120000122448, Ф 120000122449, Ф 120000122450, Ф 120000122452, Ф 120000122453, Ф 120000122454, Ф 120000122455, Ф 120000122458, Ф 120000122459, Ф 120000122460, Ф 120000122461, Ф 120000122463, Ф 120000122464, Ф 120000122465, Ф 120000122466, Цб 120000122441, Ф 120000122444, Цб 120000122451, Цб 120000122467
 съдържание 

Сист. No: 35943

- 90 -

Цб II 90279 

Пандит, Гийтанджали

   Буда в работата. В търсене на цел, баланс и щастие на работното място / Гийтанджали Пандит ; Прев. от англ. Даниел Пенев ; Ред. Лилия Попова ; Коректор Любомира Якимова . - София : AMG Publishing, 2019 . - 368 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Buddah at Work: Finding Balance, Purpose and Happiness at Your Workplace

   ISBN 78-619-7494-03-7 


1. Управленска психология 2. Кариерно ориентиране 3. Професии 4. Будизъм 5. Философия 
 005.32  + 159.923.2
Ключови думи: 1. управленска психология 2. управление на знанието 3. кариера 4. кариерно ориентиране 5. професионално развитие 6. философия 7. будизъм 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Философия 3. Психология 4. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000122335, Цб 120000122336, Цб 120000122337, Ф 120000122338, Ф 120000122339, Ф 120000122340, Ф 120000122341, Ф 120000122342, Ф 120000122343, Ф 120000122344
 съдържание 

Сист. No: 35912

- 91 -

Цб II 90348 

Стоянова, Цветана Александрова

   Стратегическо управление : [Учебник] / Цветана Александрова Стоянова ; Рец. Никола Димитров, Надя Миронова . - 3. изд. . - София : Авангард Прима, 2015 . - 310 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-528-6 


1. Стратегически мениджмънт 2. Управление 
 005
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. стратегическо управление 3. конкурентна стратегия 4. стратегически анализ 5. стратегически контрол 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000122873
 съдържание 

Сист. No: 36044

- 92 -

Цб II 90355 

Христов, Александър

   Саморегулация в маркетинговите комуникации : Международни аспекти [Монография] / Александър Трайков Христов ; Худ. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 134 с. : с цв. граф. ; 20 см

   Настоящата монография съдържа окончателните резултати от Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 2-1/2015 на тема "Етични правила и саморегулация в маркетинговите комуникации: европейски практики и развитие в България"

   ISBN 978-954-644-953-5 


1. Бизнес етика 2. Етични отношения 3. Маркетингови комуникации 4. Саморегулации 
 174.4.009.7  + 005.35  + 339.138
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. етично поведение 3. маркетингови комуникации 4. саморегулиране 5. реклама 6. PR 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122900, Цб 120000122901
 съдържание 

Сист. No: 36052

- 93 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54025-4 


   Part 1. Essentials of Internal Auditing. . - 2018 . - 1-260 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122435
 съдържание 

Сист. No: 35940

- 94 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54026-1 


   Part 2. Practice of Internal Auditing. . - 2018 . - 2-270 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122436
 съдържание 

Сист. No: 35941

- 95 -

Цб I 5967 

The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3  : The Institute of Internal Auditors

   

   ISBN 978-1-634-54027-8 


   Part 3. Business Knowledge for Internal Auditing. . - 2018 . - 3-346 p.

 

   


1. Вътрешен одит 2. Internal audit 
 336.126  + 005.7  + 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. internal audit 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000122437
 съдържание 

Сист. No: 35942

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 96 -

Цб II 90269 

Забунов, Георги Шинков

   Маркетингови изследвания в кооперативни организации : Монография / Георги Шинков Забунов ; Рец. Йорданка Йовкова, Септемврина Костова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-139-3 


1. Маркетинг 2. Кооперации 
 339.138  + 334.1
Ключови думи: 1. маркетингови изследвания 2. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Кооперации 
Цб 120000122307, Цб 120000122308, Цб 120000122309
 съдържание 

Сист. No: 35892

- 97 -

Цб II 90280 

Ман, Игор

   Маркетинг без бюджет : 50 работещи инструмента / Игор Ман ; Прев. от рус. Валерий Зайцев ; Отг. ред. Ива Цонева ; Ред. Даниел Пенев ; Коректор Любомира Якимова ; Дизайн на кор. Нина Шилева . - София : AMG Publishing, 2018 . - 320 с. : с граф. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-00-4 


1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингови инструменти 3. реклама 4. продажби 5. PR 6. ценообразуване 7. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000122345, Цб 120000122346, Цб 120000122347, Цб 120000122348, Ф 120000122349, Ф 120000122350, Ф 120000122351, Цб 120000122352, Цб 120000122353, Цб 120000122354
 съдържание 

Сист. No: 35918

- 98 -

Цб II 90355 

Христов, Александър

   Саморегулация в маркетинговите комуникации : Международни аспекти [Монография] / Александър Трайков Христов ; Худ. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 134 с. : с цв. граф. ; 20 см

   Настоящата монография съдържа окончателните резултати от Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 2-1/2015 на тема "Етични правила и саморегулация в маркетинговите комуникации: европейски практики и развитие в България"

   ISBN 978-954-644-953-5 


1. Бизнес етика 2. Етични отношения 3. Маркетингови комуникации 4. Саморегулации 
 174.4.009.7  + 005.35  + 339.138
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. етично поведение 3. маркетингови комуникации 4. саморегулиране 5. реклама 6. PR 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122900, Цб 120000122901
 съдържание 

Сист. No: 36052

- 99 -

Цб II 90304 

Ennew, Christine

   Financial Services Marketing. An International Guide to Principles and Practice / Christine Ennew, Nigel Waite, Roisin Waite . - 3rd ed. . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 . - 591 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-1-138-68452-2 


1. Международен маркетинг 
 339.9  + 339.138
Ключови думи: 1. международен маркетинг 2. international marketing 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000122533, Цб 120000122534
 съдържание 

Сист. No: 35993

Икономика на индустрията

- 100 -

Цб II 90335 

Апостолов, Валери

   Индустриални отношения : [Учебно помагало] / Валери Апостолов ; Рец. Любомир Стефанов, Галина Димитрова ; Ред. Лина Калайджиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 180 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-148-2 


1. Индустриални отношения 2. Кодекс на труда 
 338.45
Ключови думи: 1. индустриални отношения 2. Международна организация на труда (МОТ) 3. нормативна уредба 4. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Цб 120000122870, Цб 120000123002, Цб 120000123019, Ф 120000123007, Ф 120000123008, Ф 120000123009, Ф 120000123015, Ф 120000123016, Ф 120000123018, Ф 120000123024, Ф 120000123028, Цб 120000122692, Цб 120000123003, Цб 120000123004, Цб 120000123005, Ф 120000123006, Цб 120000123010, Цб 120000123011, Цб 120000123012, Цб 120000123013, Цб 120000123014, Цб 120000123017, Цб 120000123020, Цб 120000123021, Цб 120000123022, Цб 120000123023, Цб 120000123025, Цб 120000123026, Цб 120000123027, Цб 120000123029, Цб 120000123030, Цб 120000123031
  

Сист. No: 36033

Туризъм

- 101 -

Цб II 90331 

Иванова, Мая

   Туризъм под надзор. Балкантурист - началото на международния и масов туризъм в България / Мая Иванова ; Ред. и кор. Мая Халачева ; Корица Веселин Праматаров . - София : Сиела ; Институт за изследване на близкото минало, 2018 . - 304 с. ; 24 см . -  (Поредица Минало несвършено)

   Книгата е издадена с любезното съдействие на Фондация "Америка за България"

   ISBN 978-954-28-2748-1 


1. Туризъм - България 2. Международен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. международен туризъм 4. Балкантурист 5. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122678, Ф 120000122679, Цб 120000122680, Ф 120000122681, Цб 120000122682, Цб 120000122683, Ф 120000122684, Ф 120000122685, Ф 120000122686, Ф 120000122687
 съдържание 

Сист. No: 36029

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 102 -

Цб II 90325 

Петров, Атанас

   Апортът в капиталовите търговски дружества / Атанас Петров ; Автор на предг. Стоян Ставру ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Людмила Никова . - София : Сиела, 2018 . - 338 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото ; 14)

   

   ISBN 978-954-28-2762-7 


1. Търговски дружества 2. Апорт 3. Непарични вноски 
 347.72
Ключови думи: 1. търговски дружества 2. апорт 3. непарични вноски 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122628, Цб 120000122629, Цб 120000122630, Ф 120000122631, Ф 120000122632, Ф 120000122633, Ф 120000122634, Ф 120000122635, Ф 120000122636, Ф 120000122637
 съдържание 

Сист. No: 36023

- 103 -

Цб II 90265 

Хитов, Митко Михайлов

   Феноменът международно прогнозиране и планиране 0.1 / Митко Михайлов Хитов ; Рец. Боян Дуранкев, Пенчо Иванов, Ирена Славова, Марин Маринов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 224 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-088-1 


1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 338.26
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. прогнозиране 3. планиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122299, Цб 120000122300
 съдържание 

Сист. No: 35878

- 104 -

Цб II 90355 

Христов, Александър

   Саморегулация в маркетинговите комуникации : Международни аспекти [Монография] / Александър Трайков Христов ; Худ. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 134 с. : с цв. граф. ; 20 см

   Настоящата монография съдържа окончателните резултати от Университетски проект за научно изследване № НИД НИ 2-1/2015 на тема "Етични правила и саморегулация в маркетинговите комуникации: европейски практики и развитие в България"

   ISBN 978-954-644-953-5 


1. Бизнес етика 2. Етични отношения 3. Маркетингови комуникации 4. Саморегулации 
 174.4.009.7  + 005.35  + 339.138
Ключови думи: 1. бизнес етика 2. етично поведение 3. маркетингови комуникации 4. саморегулиране 5. реклама 6. PR 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122900, Цб 120000122901
 съдържание 

Сист. No: 36052

- 105 -

Цб II 90304 

Ennew, Christine

   Financial Services Marketing. An International Guide to Principles and Practice / Christine Ennew, Nigel Waite, Roisin Waite . - 3rd ed. . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 . - 591 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-1-138-68452-2 


1. Международен маркетинг 
 339.9  + 339.138
Ключови думи: 1. международен маркетинг 2. international marketing 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000122533, Цб 120000122534
 съдържание 

Сист. No: 35993

Европейски съюз

- 106 -

Цб II 90311 

Атанасов, Огнян

   Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа : Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите / Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева . - София : Труд и право, 2018 . - 672 с. ; 24 см

   Директиви на Европейския съюз; Нормативни актове на Р България; Приложни коментари, разяснения и препоръки

   ISBN 978-954-608-262-6 


1. Право на Европейския съюз 2. Безопасност на труда 
 341.17  + 331.45
Ключови думи: 1. безопасни условия на труд 2. право на Европейския съюз 3. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122549, Цб 120000122550, Цб 120000122551, Ф 120000122552, Ф 120000122553
 съдържание 

Сист. No: 36009

- 107 -

Цб II 90333 

Йосифова, Милка

   От идеята за Европейски съюз през призмата на тероризма, мигрантите, трафика на хора, каналджийството и корупцията до Брекзит / Милка Йосифова ; Рец. Владко Иванов, Нончо Димитров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 190 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-146-8 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Брекзит 3. Тероризъм 4. Миграция 5. Трафик на хора 6. Корупция 
 339.923:061ЕС  + 328.185
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Брекзит 3. тероризъм 4. колаборативна (споделена) икономика 5. трафик на хора 6. каналджийство 7. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122695, Цб 120000122952, Цб 120000122953, Ф 120000122954, Цб 120000122955, Ф 120000122956, Ф 120000122957, Ф 120000122958, Ф 120000122959, Ф 120000122960, Ф 120000122961, Ф 120000122962, Ф 120000122963, Ф 120000122964, Ф 120000122965, Ф 120000122966, Ф 120000122967, Ф 120000122968, Ф 120000122969, Ф 120000122970, Ф 120000122971
 съдържание 

Сист. No: 36031

- 108 -

Цб II 90267 

Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период  : Научна конференция /  Отг. ред. Тинка Атанасова . - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-725-5 

   ISBN 954-494-725-6 


1. Икономика - България 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122302
 съдържание 

Сист. No: 35889

- 109 -

Цб II 90272 

Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз  : Научен изследователски проект /  Науч. рък. Вера Пиримова ; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева, Мария Марикина, Радостина Бакърджиева, Стела Ралева, Красимир Керчев, Игнат Тодоров, Звезделина Желязкова, Агоп Каспарян . - София : УНСС ; Общоикономически факултет ; Катедра "Икономикс" ; Унив. изд. "Стопанство", 2011 . - 264 с. ; 21 см

   (Договор за унив. науч. поръчка № НИД 21.03-11/2008 г., финан. със субсидия от Държавния бюджет)

   ISBN 978-954-644-212-3 


1. Икономическа интеграция 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000122319, Цб 120000122320, Цб 120000122321
 съдържание 

Сист. No: 35902

Право

- 110 -

Цб II 79695 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 -  /  Състав. Нина Гевренова ; Ред. Галя Краликова : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   

   ISBN 978-954-07-4553-4 


   Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи. : В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов . - 2018 . - 232 с.

 

   


1. Социално право 2. Социално подпомагане 
 349(0.026.2)  + 364(0.026.2)
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социално право 3. социална помощ 4. социални помощи 5. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122495, Ф 120000122496, Ф 120000122497, Ф 120000122498, Ф 120000122499, Ф 120000125408
 съдържание 

Сист. No: 35957

- 111 -

Цб II 90311 

Атанасов, Огнян

   Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа : Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите / Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева . - София : Труд и право, 2018 . - 672 с. ; 24 см

   Директиви на Европейския съюз; Нормативни актове на Р България; Приложни коментари, разяснения и препоръки

   ISBN 978-954-608-262-6 


1. Право на Европейския съюз 2. Безопасност на труда 
 341.17  + 331.45
Ключови думи: 1. безопасни условия на труд 2. право на Европейския съюз 3. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000122549, Цб 120000122550, Цб 120000122551, Ф 120000122552, Ф 120000122553
 съдържание 

Сист. No: 36009

- 112 -

Цб II 90317 

Бузева, Таня

   Увеличаване на капитала на акционерно дружество / Таня Бузева ; Ред. Гергана Мирчева ; Коректор Нели Германова . - София : Сиби, 2018 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-098-9 


1. Акционерно дружество 2. Капитали 3. Търговски закон 
 347.72  + 330.14
Ключови думи: 1. акционерни дружества 2. акционерен капитал 3. капитал 4. търговско право 5. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Цб 120000122590, Ф 120000122591, Ф 120000122592, Ф 120000122593, Ф 120000122594, Ф 120000122595, Ф 120000122596, Ф 120000122597, Цб 120000122598, Цб 120000122599
 съдържание 

Сист. No: 36015

- 113 -

Цб II 90323 

Данъци 2019  : Правилник за прилагане на ЗДДС. Приложение /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 10. изд. към 15 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 192 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания. Поредица Данъчни закони)

   

   ISBN 978-619-226-111-5 


1. Данъчно право 
 347.73  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000122615, Ч 120000122616, Цб 120000122617
 съдържание 

Сист. No: 36021

- 114 -

Цб II 90329 

Дулевски, Стойчо

   Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право / Стойчо Дулевски ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2760-3 


1. Международно данъчно право 2. Данъчно право - България 
 347.73
Ключови думи: 1. международно данъчно право 2. данъчно право 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122663, Цб 120000122664, Цб 120000122665, Ф 120000122666, Ф 120000122667, Ф 120000122668, Ф 120000122669, Ф 120000122670, Ф 120000122671, Ф 120000122672
 съдържание 

Сист. No: 36027

- 115 -

Цб II 90322 

Държавна администрация и държавна служба  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 11. актуал. изд. към 15 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 160 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   ЗАдм; ЗДСл; ЗОмб; Кодекс за поведение на служителите

   ISBN 978-619-226-063-7 


1. Изпълнителна власт 2. Държавна администрация 
 342.6
Ключови думи: 1. Закон за администрацията 2. Закон за държавния служител (ЗДСл) 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122612, Цб 120000122613, Ч 120000122614
 съдържание 

Сист. No: 36020

- 116 -

Цб II 90297 

Държавната идея в модерната епоха  /  Състав. Искра Баева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4559-6 


 342.1  + 327
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Право 
Цб 120000122508, Ф 120000122509, Ф 120000122510, Цб 120000122511, Цб 120000122512
 съдържание 

Сист. No: 35962

- 117 -

Цб II 90357 

Закон за задълженията и договорите  . - Б. м. : Солотон, 2012 . - 64 с. ; 20 см . -  (Юридическа библиотека)

   


1. Право 2. Договори 
 347.44
Ключови думи: 1. договорно право 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122905
 съдържание 

Сист. No: 36054

- 118 -

Цб II 90319 

Закон за здравното осигуряване  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 15 изд. към 7 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 184 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Задължително и доброволно здравно осигуряване; Здравноосигурителни вноски; Достъп до медицинска помощ; Медицински контрол; Нарушения и наказания

   ISBN 978-619-226-110-8 


1. Здравно осигуряване 2. Право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122603, Цб 120000122604, Цб 120000122605
 съдържание 

Сист. No: 36017

- 119 -

Цб II 90320 

Закон за съдебната власт  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 15. актуал. изд. към 10 януари 2019 г. (16. изд.) . - София : Сиби, 2019 . - 352 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Закон за съдебната власт; Решения на Конституционния съд; Кодекс за етично поведение на българските магистрати; Етичен кодекс на съдебните служители

   ISBN 978-954-730-990-6 


1. Съдебна власт 
 342.56
Ключови думи: 1. Конституционен съд 2. съдебна власт 3. Закон за съдебната власт (ЗСВ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122606, Цб 120000122607, Ч 120000122608
 съдържание 

Сист. No: 36018

- 120 -

Цб II 90321 

Закон за устройство на територията  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 15. актуал. изд. към 5 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 408 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Устройствено планиране; Инвестиционно проектиране; Строителство; Контрол; Устройство и застрояване на Столична община; Устройство на Черноморското крайбрежие; Регионално развитие

   ISBN 978-619-226-023-1 


1. Устройство на територията 
 349.442
Ключови думи: 1. устройство на територията 2. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 3. строително право 4. Столична община 5. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122609, Цб 120000122610, Цб 120000122611
 съдържание 

Сист. No: 36019

- 121 -

Цб II 90324 

Зиновиева, Дарина

   Компетентност на административните органи / Дарина Зиновиева ; Автор на предг. Георги Чолаков ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов . - 2. актуал изд. . - София : Сиела, 2018 . - 344 с. ; 21 см

   Второ актуализирано издание по АПК от 2018 г.

   ISBN 978-954-28-2761-0 


1. Административно право 2. Административен акт 
 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. административни актове 3. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122618, Цб 120000122619, Цб 120000122620, Ф 120000122621, Ф 120000122622, Ф 120000122623, Цб 120000122624, Ф 120000122625, Ф 120000122626, Ф 120000122627
 съдържание 

Сист. No: 36022

- 122 -

Цб II 90359 

Йосифова, Таня

   Действие на договора по отношение на лицата / Таня Йосифова ; Науч. рец. Павел Сарафов ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова . - София : Сиби, 2019 . - 200 с. ; 22 см

   Издава се с подкрепата на Висшия адвокатски съвет

   ISBN 978-619-226-106-1 


1. Право 2. Договори 
 347.451.9
Ключови думи: 1. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122922, Цб 120000122923, Цб 120000122924, Цб 120000122925, Цб 120000122926, Ф 120000122927, Ф 120000122928, Ф 120000122929, Цб 120000122930, Ф 120000122931
 съдържание 

Сист. No: 36058

- 123 -

Цб II 90316 

Калайджиев, Ангел

   Акционерно дружество / Ангел Калайджиев ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Нели Германова . - София : Сиби, 2019 . - 456 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-099-6 


1. Акционерно дружество 2. Акции 3. Търговски закон 
 347.72  + 336.76
Ключови думи: 1. акционерни дружества 2. Търговски закон (ТЗ) 3. акции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Ф 120000122580, Ф 120000122581, Ф 120000122582, Ф 120000122583, Цб 120000122584, Ф 120000122585, Ф 120000122586, Ф 120000122587, Ч 120000122588, Цб 120000122589
 съдържание 

Сист. No: 36014

- 124 -

Цб II 90327 

Колев, Тенчо

   Теория на модерната държава / Тенчо Колев ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов . - София : Сиела, 2018 . - 472 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2774-0 


1. Държава 2. Политическа власт 
 342.2
Ключови думи: 1. държава 2. политическа власт 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122648, Ф 120000122649, Цб 120000122650, Цб 120000122651, Ф 120000122652, Ф 120000122653, Ф 120000122654, Ф 120000122655, Цб 120000122656, Цб 120000122657
 съдържание 

Сист. No: 36025

- 125 -

Цб II 90295 

Кьосев, Иван

   Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция / Иван Кьосев ; Науч. ред. Александър Воденичаров ; Ред. Татяна Димитрова ; Худ. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4548-0 


1. Търновска конституция 2. Държавна власт 3. История на България 
 342.5  + 949.72.05
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. държавна власт 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Стамболов, Стефан 2. Стоилов, Константин 3. Каравелов, Петко 4. Фердинанд I, български цар 5. Борис ІІІ, цар 6. Кьосеиванов, Георги 
Цб 120000122500, Цб 120000122501, Цб 120000122502, Ф 120000122503, Ф 120000122504
 съдържание 

Сист. No: 35960

- 126 -

Цб II 90292 

Маркова, Мария Славчева

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Славчева Маркова ; Рец. Снежана Башева, Румяна Пожаревска ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-107-9 


1. Публично-частно партньорство 
 346.2.003.3
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. публичен сектор 3. частен сектор 4. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономикс 3. Право 4. Управление 
Цб 120000122440, Цб 120000122456, Цб 120000122457, Цб 120000122462, Цб 120000122468, Цб 120000122469, Ф 120000122442, Ф 120000122443, Ф 120000122445, Ф 120000122446, Ф 120000122447, Ф 120000122448, Ф 120000122449, Ф 120000122450, Ф 120000122452, Ф 120000122453, Ф 120000122454, Ф 120000122455, Ф 120000122458, Ф 120000122459, Ф 120000122460, Ф 120000122461, Ф 120000122463, Ф 120000122464, Ф 120000122465, Ф 120000122466, Цб 120000122441, Ф 120000122444, Цб 120000122451, Цб 120000122467
 съдържание 

Сист. No: 35943

- 127 -

Цб II 90356 

Международно частно право : Ч. 1-  : [Сборник] /  Състав., въвед., анот. бел. Боряна Мусева ; Водещ ред. Милена Михайлова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев ; Ред. Радомир Мирчев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-954-730-768-1 


   Ч. 1. Граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура. : Граждански и търговски дела . - 2012 . - 448 с.

 

   Международна компетентност; Приложимо право; Екзекватура


1. Международно частно право 
 341.9
Ключови думи: 1. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122902
 съдържание 

Сист. No: 36053

- 128 -

Цб II 90326 

Николова, Розалина

   Глобата в българското наказателно право : [Монография] / Розалина Николова ; Отг. ред. Николай Алексиев . - София : Сиела, 2018 . - 196 с. ; 21 см

   Изданието се осъществява с подкрепата на Висшия адвокатски съвет

   ISBN 978-954-28-2785-6 


1. Наказателно право 2. Глоби 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. глоба 3. България 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
Цб 120000122638, Ф 120000122639, Цб 120000122640, Цб 120000122641, Ф 120000122642, Ф 120000122643, Ф 120000122644, Ф 120000122645, Ф 120000122646, Ф 120000122647
 съдържание 

Сист. No: 36024

- 129 -

Цб II 90310 

Новото данъчно законодателство през 2019 година  : Книга - годишник / Анета Георгиева и др. ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева . - София : Труд и право, към 11 януари 2019 . - 880 с. ; 24 см + CD

   Актуализиран нормативен текст на данъчните закони; Коментар на измененията в данъчното законодателство; Експертни решения на казуси от практиката

   ISBN  ISSN: 1313-2814


1. Данъчно законодателство 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. корпоративно подоходно облагане 2. данък върху доходите на физическите лица 3. ДДС 4. акциз 5. местни данъци и такси 6. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122545, Цб 120000122546, Ф 120000122547, Цб 120000122548
 съдържание 

Сист. No: 36008

- 130 -

Цб II 90325 

Петров, Атанас

   Апортът в капиталовите търговски дружества / Атанас Петров ; Автор на предг. Стоян Ставру ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Людмила Никова . - София : Сиела, 2018 . - 338 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото ; 14)

   

   ISBN 978-954-28-2762-7 


1. Търговски дружества 2. Апорт 3. Непарични вноски 
 347.72
Ключови думи: 1. търговски дружества 2. апорт 3. непарични вноски 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000122628, Цб 120000122629, Цб 120000122630, Ф 120000122631, Ф 120000122632, Ф 120000122633, Ф 120000122634, Ф 120000122635, Ф 120000122636, Ф 120000122637
 съдържание 

Сист. No: 36023

- 131 -

Цб II 90341 

Салкова, Екатерина

   Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др. ; Ред. Андриана Спасова . - София : БАН ; Институт за държавата и правото - БАН, 2018 . - 337 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9583-35-9 


1. Законодателство 2. Наука 3. Академичен състав 
 342.52  + 001  + 061.3
Ключови думи: 1. законодателство 2. академичен състав 3. академична среда 4. наука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000122827, Цб 120000122828, Цб 120000122829, Ф 120000122830, Ф 120000122831, Ф 120000122832, Ф 120000122833, Ф 120000122834, Ф 120000122835, Ф 120000122836
 съдържание 

Сист. No: 36039

- 132 -

Цб II 90328 

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България : Том I -  : (25 години Данъчен процес) /  Състав. и авт. коментар Иван Г. Стоянов ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Венета Тодорова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов : Сиела

   

   ISBN 978-954-28-2775-7 


   Том I. Преки данъци. . - 2018 . - 547 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. България 4. Преки данъци 
 342.9(0.026.2)  + 347.73(0.026.2)
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Върховен Административен Съд (ВАС) 3. България 4. данъчен процес 5. преки данъци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122658, Ф 120000122659, Ф 120000122660, Ф 120000122661, Цб 120000122662
 съдържание 

Сист. No: 36026

- 133 -

Цб II 90318 

Устройство на територията : Ч. I -  : Наредби по прилагането на ЗУТ: правила и нормативи; устройствени планове [Сборник] /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-112-2 


   Част 1. Подзаконови нормативни актове. . - 2019 . - 176 с.

 

   


1. Устройство на територията 2. Право 
 349.442
Ключови думи: 1. устройство на територията 2. жилищни сгради 3. строителство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122600, Цб 120000122601, Цб 120000122602
 съдържание 

Сист. No: 36016

- 134 -

Цб II 90315 

Хаджийски, Минко

   Психопатията в полето на юридическата психология / Минко Хаджийски ; Науч. ред. Тодор Минев ; Ред. Анна Ройдева ; Рец. Красимира Йонкова, Владимир Велинов, Емил Маджаров . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 116 с. ; 20 см

   Изобр. на кор.: Wallpaperscraft

   ISBN 978-619-00-0453-0 


1. Психопатия 2. Криминално поведение 
 343.97  + 616.89
Ключови думи: 1. психопатия 2. криминалистика 3. криминално поведение 4. криминална престъпност 5. убийства 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Право 
Цб 120000122575, Цб 120000122576, Цб 120000122577, Цб 120000122578, Цб 120000122579
 съдържание 

Сист. No: 36013

Интелектуална собственост

- 135 -

Цб II 90273 

A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-Sharing Agreements  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 88 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-2912-8 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122329
 съдържание 

Сист. No: 35914

- 136 -

Цб II 90276 

A Guide to the Main WIPO Services  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 32 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-2974-6 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122332
 съдържание 

Сист. No: 35917

- 137 -

Цб II 90275 

Geographical Indications  : An Introduction . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2017 . - 42 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-2280-8 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. география 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122331
 съдържание 

Сист. No: 35916

- 138 -

Цб I 5964 

Global Innovation Index 2018 : Energizing the World with Innovation  /  Ed. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, Sacha Wunsch-Vincent . - 11th ed. . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/ ; Cornell SC Johnson College of Business ; INSEAD. The Business School for the World, 2018 . - 384 p. ; 30 sm

   

   ISBN 979-10-95870-09-8 


1. Интелектуална собственост 2. Иновации 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122326
 съдържание 

Сист. No: 35908

- 139 -

Цб I 5962 

Hague Yearly Review 2018  : International Registration of Industrial Designs . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 68 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2944-9 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. промишлен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122324
 съдържание 

Сист. No: 35905

- 140 -

Цб I 5966 

Harms, L.T.C.

   A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights / L.T.C. Harms . - 4th ed. . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 172 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2982-1 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122328
 съдържание 

Сист. No: 35911

- 141 -

Цб II 90278 

Intellectual Property and Folk, Arts and Cultural Festivals  : Practical Guide . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 58 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-2531-1 


1. Интелектуална собственост 2. Култура 3. Изкуство 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. култура 3. изкуство 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122334
 съдържание 

Сист. No: 35921

- 142 -

Цб II 90277 

Inventing the Future  : An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 69 p. ; 21 sm . -  (Intellectual Property for Business Series ; 3)

   

   ISBN 978-92-805-2175-7 


1. Интелектуална собственост 2. Малки и средни предприятия 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. малки и средни фирми (МСФ) 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122333
 съдържание 

Сист. No: 35919

- 143 -

Цб I 5963 

Madrid Yearly Review 2018  : International Registration of Marks . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 113 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2946-3 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. търговска марка 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122325
 съдържание 

Сист. No: 35906

- 144 -

Цб I 5961 

Patent Cooperation Treaty. Yearly Review 2018  : The International Patent System . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 96 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2945-6 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122323
 съдържание 

Сист. No: 35904

- 145 -

Цб I 5965 

Report of the Director General to the 2018 WIPO Assemblies  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 56 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2968-5 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122327
 съдържание 

Сист. No: 35910

- 146 -

Цб II 90274 

WIPO and the Sustainable Development Goals  : Innovation driving human progress . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 26 p. ; 21 sm

   


1. Интелектуална собственост 2. Устойчиво развитие 3. Иновации 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. устойчиво развитие 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122330
 съдържание 

Сист. No: 35915

- 147 -

Цб I 5960 

World Intellectual Property Indicators 2018  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2018 . - 228 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-805-2984-5 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. патенти 3. търговски марки 4. индустриален дизайн 5. растения 6. сортове 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000122322
 съдържание 

Сист. No: 35903

Обществено управление. Публична администрация

- 148 -

Цб II 90266 

Тодорова-Соколова, Тереза Тодорова

   Териториално устройство и инфраструктура : [Учебно помагало] / Тереза Тодорова Тодорова-Соколова ; Рец. Невянка Кънева, Светла Бонева ; Ред. Любима Йорданова . - София : Софттрейд, 2017 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-334-188-7 


1. Териториално управление 2. Инфраструктура 
 352/354
Ключови думи: 1. териториално управление 2. инфраструктура 3. ЗУТ (Закон за устройство на територията) 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000122301
 съдържание 

Сист. No: 35888

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 149 -

Цб II 79695 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 -  /  Състав. Нина Гевренова ; Ред. Галя Краликова : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   

   ISBN 978-954-07-4553-4 


   Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи. : В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов . - 2018 . - 232 с.

 

   


1. Социално право 2. Социално подпомагане 
 349(0.026.2)  + 364(0.026.2)
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социално право 3. социална помощ 4. социални помощи 5. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122495, Ф 120000122496, Ф 120000122497, Ф 120000122498, Ф 120000122499, Ф 120000125408
 съдържание 

Сист. No: 35957

- 150 -

Цб II 90268 

Забунов, Георги Шинков

   Потребителско поведение: теория и изследване : Монография / Георги Шинков Забунов ; Рец. Йорданка Йовкова, Септемврина Костова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 170 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-140-9 


1. Потребителско поведение 
 366.1  + 316.62
Ключови думи: 1. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000122304, Цб 120000122305, Цб 120000122306
 съдържание 

Сист. No: 35891

- 151 -

Цб II 90319 

Закон за здравното осигуряване  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Милена Михайлова ; Ред. Росен Григоров ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 15 изд. към 7 януари 2019 г. . - София : Сиби, 2019 . - 184 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Задължително и доброволно здравно осигуряване; Здравноосигурителни вноски; Достъп до медицинска помощ; Медицински контрол; Нарушения и наказания

   ISBN 978-619-226-110-8 


1. Здравно осигуряване 2. Право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000122603, Цб 120000122604, Цб 120000122605
 съдържание 

Сист. No: 36017

Образование

- 152 -

Цб II 90296 

Боев, Борис

   Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939 г.) / Борис Боев ; Оформл. на кор. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 400 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4523-7 


1. Студентски организации - история 2. Студентски движения - България 
 378.000.93  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. студентски организации 2. студентски движения 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122505, Ф 120000122506, Ф 120000122507
 съдържание 

Сист. No: 35961

Математика. Естествени науки

- 153 -

Цб II 90339 

Иванова, Миглена Иванова

   Математика IІ : Примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите висши учебни заведения : Учебно помагало / Миглена Иванова Иванова, Мирослава Йорданова Иванова, Иван Стоянов Иванов ; Рец. Николай Божинов, Цветелина Бъчварова . - София : Издателски комплекс-УНСС, 2019 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-156-7 


1. Математика 
 51
Ключови думи: 1. математика 2. линейна алгебра 3. линейно оптимиране 4. теория на вероятностите 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000122787, Цб 120000122789, Цб 120000122794, Цб 120000122797, Цб 120000122798, Цб 120000122800, Цб 120000122805, Цб 120000122807, Цб 120000122810, Ф 120000122788, Ф 120000122792, Ф 120000122795, Ф 120000122796, Ф 120000122801, Ф 120000122804, Ф 120000122808, Ф 120000122809, Ф 120000122817, Ф 120000122821, Ф 120000122823, Ф 120000124982, Ф 120000124983, Ч 120000122799, Цб 120000122786, Цб 120000122790, Цб 120000122791, Цб 120000122793, Цб 120000122802, Цб 120000122803, Цб 120000122806, Цб 120000122811, Цб 120000122812, Цб 120000122813, Цб 120000122814, Цб 120000122815, Цб 120000122816, Цб 120000122818, Цб 120000122819, Цб 120000122820, Цб 120000122822, Цб 120000122824, Цб 120000122825
 съдържание 

Сист. No: 36036

Екология

- 154 -

Цб II 90301 

Възможности на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие  : Ноември 2015 г. /  Ръков. проект Ваня Иванова ; Чл. Екатерина Сотирова, Елисавета Димитрова, Аника Петкова, Иван Наков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Икономикс", 2016 . - 256 с. ; 24 см

   Научно изследване по договор № НИД НИ 1-7 / 2013 г.

   ISBN 978-954-644-870-5 


1. Икономикс 2. Екология 
 338  + 574
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. социално-екологично развитие 3. зелени инвестиции 4. икономически растеж 5. биоикономика 6. зелен туризъм 7. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Цб 120000122524, Цб 120000122525
 съдържание 

Сист. No: 35938

- 155 -

Цб II 90363 

Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България  : Сборник статии /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова ; Рец. Даниела Сотирова, Богдана Тодорова . - София : Фондация "Устойчиво развитие за България" ; Мин. на околната среда и водите ; Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, 2015 . - 448 с. ; 22 см

   Статиите в сборника отразяват духа и идеите на Десетата национална конференция по етика (с международно участие) "Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България", проведена на 20-21 ноември 2014 г. в РКИЦ - София

   ISBN 978-619-7136-15-9 


1. Екология 2. Околна среда 3. Етика 4. Устойчиво развитие 5. Конференция 
 574  + 17  + 061.3
Ключови думи: 1. екологична политика 2. околна среда 3. устойчиво развитие 4. етика 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
Цб 120000122938
 съдържание 

Сист. No: 36061

Приложни науки

Здравеопазване

- 156 -

Цб II 90364 

Европейските етични стандарти и българската медицина  : Сборник статии /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Сашка Попова ; Ред. Соня Ангелова ; Рец. Цекомир Воденичаров, Стилиян Йотов . - София : Български лекарски съюз ; Институт за изследване на обществата и знанието - БАН ; Медицински университет - София, 2014 . - 646 с. ; 24 см

   Сборникът представя преработени изказвания от Деветата национална конференция с международно участие по етика на тема: "Европейските етични стандарти и българската медицина", проведена на 25-26 октомври 2013 г.

   ISBN 978-619-90225-1-1 


1. Медицина 2. Етични стандарти 
 61  + 17(083.74)  + 061.3
Ключови думи: 1. здравна система 2. медицина 3. етични стандарти 4. здравна политика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Цб 120000122939
 съдържание 

Сист. No: 36062

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 157 -

Цб II 90298 

Бачев, Станислав

   Геоенергетиката в отношенията ЕС - Русия в началото на 21. век / Станислав Бачев ; Науч. ред. Нина Дюлгерова ; Ред. Яница Радева ; Предпеч. подгот. Цвети Павлова . - Българско, Първо издание . - София : Парадигма, 2018 . - 216 с. ; 21 см

   
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-366-0 


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Русия 3. Енергийна сигурност 4. Международни отношения 
 327:911.3(470)(4)  + 620.9(470)(4)
Ключови думи: 1. геополитика 2. енергийна сигурност 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000122513, Цб 120000122514, Цб 120000122515, Ф 120000122516, Ф 120000122517
 съдържание 

Сист. No: 35963

- 158 -

Цб II 90299 

Иванова, Благовеста

   Българският архитектурен комплекс на Златния рог / Благовеста Иванова ; Рец. Атанас Ковачев, Борислав Борисов ; Коректор Яница Радева ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова . - София : Парадигма, 2018 . - 472 с. : със сн. и черт. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-326-354-7 


1. Църковна архитектура 2. Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 
 726(560)"18"
Ключови думи: 1. Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 2. църковна архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Религия 
Географски понятия: 1. Истанбул 
Цб 120000122518, Цб 120000122519, Цб 120000122520
 съдържание 

Сист. No: 35964

Изкуство. Музика. Спорт

- 159 -

Цб I 5969 

Ангелова, Рашел

   Шуменски възрожденски къщи / Рашел Ангелова ; Отг. ред. Г. Кожухаров . - София : БАН, 1965 . - 178 с. : с черт.; сн. ; 30 см

   Отделение за технически науки Секция за теория и история на градоустройството и архитектурата


1. Архитектура 
 72(497.217)"715"(0.026.2)
Ключови думи: 1. архитектура 2. Възраждане 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Шумен 
Цб 120000122540
 съдържание 

Сист. No: 35934

Езикознание. Литературознание

- 160 -

Цб II 90336 

Дамянова, Ивелина

   С оптимизъм / Ивелина Дамянова ; Худ. Радослава Дамянова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 46 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-121-5 


1. Поезия 
 82-1
Ключови думи: 1. поезия 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000122691
 съдържание 

Сист. No: 35939

География. Странознание

- 161 -

Цб II 90284 

Бескова, Любов

   Русия: интегрален тип и национална идентичност : Пристрастно-безпристрастен анализ на руския манталитет / Любов Бескова, Александър Холоденко ; Прев. от рус. Владимир Райчев ; Коректор Любен Козарев . - София : Изток-Запад, 2018 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0363-9 


1. Соционично странознание 2. Русия 3. Народопсихология - Русия 
 316.3(=82)  + 914/919(470)  + 159.922.4(=82)
Ключови думи: 1. соционика 2. соционично странознание 3. народопсихология 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. География. Странознание 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000122380, Ф 120000122381, Цб 120000122382, Цб 120000122383, Ф 120000122384, Ф 120000127102
 съдържание 

Сист. No: 35925

- 162 -

Цб I 5972 

Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  = International Conference : 28-29 ноември 2014 г., Велико Търново /  Отг. ред. Стела Дерменджиева ; Техн. ред. Иван Тодоров . - Велико Търново : ИВИС ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Исторически факултет при ВТУ ; Катедра "География", 2014 . - 432 с. : с фиг.; табл.; граф. ; 30 см

   По научноизследователски проект "Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието"

   ISBN 978-954-2968-96-2 


1. География 2. Конференция 
 91  + 061.3
Ключови думи: 1. география 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
Цб 120000122921
 съдържание 

Сист. No: 36055

- 163 -

Цб II 90305 

Braun, Georg

   Cities of the World. 230 Colour Engravings which Transformed Urban Cartography 1572-1617 / Georg Braun, Franz Hogenberg ; Ed. by Stephan Fussel ; Direct. and produc. by Benedikt Taschen ; Foreword by Rem Koolhaas . - Koln : TASCHEN, 2015 . - 744 p. : с цв. ил. ; 20 sm . -  (Bibliotheca Universalis)

   Based on the copy in the Historisches Museum Frankfurt

   ISBN 978-3-8365-5641-5 


1. Градове - история 
 911.375(0.026.2)(100)
Ключови думи: 1. градове 2. история 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122535
 съдържание 

Сист. No: 35995

История. Биографии. Краезнание

- 164 -

Цб II 90354 

Баучер, Джеймс

   Репортажи от България / Джеймс Баучер ; Прев. Мартин Чорбаджийски ; Ред. Георги Караманев ; Граф. оформ. и кор. Николета Карайончева . - София : Българска история, 2018 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91076-9-0 


1. История на България 2. Илинденско-преображенско въстание 3. Войни 4. Джеймс Баучер 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. Балканска война 3. Илинденско-преображенско въстание 4. Първа световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Македония (Северна Македония) 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
Цб 120000122897, Цб 120000122898, Цб 120000122899
 съдържание 

Сист. No: 36051

- 165 -

Цб II 90296 

Боев, Борис

   Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939 г.) / Борис Боев ; Оформл. на кор. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 400 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4523-7 


1. Студентски организации - история 2. Студентски движения - България 
 378.000.93  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. студентски организации 2. студентски движения 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122505, Ф 120000122506, Ф 120000122507
 съдържание 

Сист. No: 35961

- 166 -

Цб II 90290 

Бошнакова, Милкана

   По пътя на раздялата с България... / Милкана Иванова Бошнакова ; Коректор Вера Гьорева ; Политическото верую на македонците / Владислав Михайлов Ковачов ; Състав. Милкана Бошнакова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 446 с. : с факс. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0221-2 


1. Освободително движение - Македония 2. Владислав М. Ковачов - войвода 
 949.72.052(0.026.2)  + 92 Ковачов, Владислав М.
Ключови думи: 1. освободително движение 2. Македония 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
За него: 1. Ковачов, Владислав Михайлов 
Цб 120000122425, Цб 120000122426, Цб 120000122427, Ф 120000122428, Ф 120000122429
 съдържание 

Сист. No: 35928

- 167 -

Цб II 90332 

Бризар, Жан-Кристоф

   Истината за смъртта на Хитлер : Тайните в секретните досиета на руските архиви най-после излизат наяве / Жан-Кристоф Бризар, Лана Паршина ; Прев. от англ. Гриша Атанасов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов . - София : Сиела, 2018 . - 296 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2754-2 


1. Адолф Хитлер 2. Втора световна война 
 92 Хитлер, Адолф  + 940.53"1944/1989"
Ключови думи: 1. Втора световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Хитлер, Адолф 
Цб 120000122688, Цб 120000122689, Цб 120000122690
 съдържание 

Сист. No: 36030

- 168 -

Цб II 90294 

Българско царство  : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов /  Отг. ред. Ангел Николов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Исторически факултет, 2018 . - 847 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4490-2 


1. История на България 
 949.72(0.026.2)  + 92 Николов, Георги Н.
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Николов, Георги Н. 
Цб 120000122490, Ф 120000122491, Ф 120000122492, Цб 120000122493, Цб 120000122494
 съдържание 

Сист. No: 35954

- 169 -

Цб II 90353 

Гешов, Иван Евстратиев

   Балканският съюз / Иван Евстратиев Гешов ; Коректор Антон Оруш ; Граф. оформ. и кор. Николета Карайончева . - София : Българска история, 2018 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-00-0 


1. Иван Евстратиев Гешов, академик 2. История на България 3. Балкански съюз 4. Дипломация 
 949.72.052.2/.3  + 327.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. Балкански съюз 1912 г. 3. дипломатически преговори 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
За него: 1. Гешов, Иван Евстратиев 
Цб 120000122894, Цб 120000122895, Цб 120000122896
 съдържание 

Сист. No: 36050

- 170 -

Цб II 90352 

Гладстон, Уилям

   Българските ужаси и Източният въпрос / Уилям Гладстон ; Прев. от англ. Добри Минков ; Ред. Георги Караманев ; Автор на предг. Антон Оруш ; Оформл. на кор. Николета Карайончева ; Граф. оформл. Виктория Николова ; Уроци по клане или поведението на турското правителство във и около България / Уилям Гладстон ; Прев. от англ. Петър Димитров . - София : Българска история, 2018 . - 124 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-06-2 


1. История на България 2. Априлско въстание 3. Уилям Гладстон 
 949.72.042
Ключови думи: 1. Априлско въстание 1876 г. 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122891, Цб 120000122892, Цб 120000122893
 съдържание 

Сист. No: 36049

- 171 -

Цб II 90309 

Диамандиев, Светослав

   Датите на възцаряване на българските канове до Умор : Привързване на българския циклов календар към Християнския календар : Монография / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2006 . - 40 с. ; 24 см

   


1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. хронология 3. български канове 4. историография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122543
 съдържание 

Сист. No: 35920

- 172 -

Цб II 90297 

Държавната идея в модерната епоха  /  Състав. Искра Баева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4559-6 


 342.1  + 327
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Право 
Цб 120000122508, Ф 120000122509, Ф 120000122510, Цб 120000122511, Цб 120000122512
 съдържание 

Сист. No: 35962

- 173 -

Цб II 90312 

Енева, Десислава Андреева

   Политиката е нашата душа : Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век / Десислава Андреева Енева ; Науч. рък. Здравка Константинова ; Науч. рец. Петко Ст. Петков, Луливера Кръстева . - Велико Търново : Фабер, 2017 . - 628 с. ; 24 см

   Загл. на кор.: "Политиката е нашата душа" : Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на XIX век. Библиогр.: с. 499-501.

   ISBN 978-619-00-0667-1 


1. Политическа комуникация 2. Периодичен печат 3. История на България 
 070.1.000.93  + 949.72.042
Ключови думи: 1. политическа комуникация 2. периодичен печат 3. история 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122554, Цб 120000122555, Цб 120000122556, Ф 120000122557, Ф 120000122558, Ф 120000122559, Ф 120000122560, Цб 120000122561, Цб 120000122562
 съдържание 

Сист. No: 36010

- 174 -

Цб II 90344 

Иванов, Дончо

   Посветителски общества и геополитика / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2019 . - 414 с. ; 21 см

   Изследването е издадено със спомоществователството на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-44-9 


1. Общество 2. Масони 3. История 4. Геополитика 
 316.72.000.93  + 061.23.000.93  + 327:911.3
Ключови думи: 1. масонство 2. масони 3. общество 4. нов световен ред 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000122847, Цб 120000122848, Цб 120000122849, Ф 120000122850, Ф 120000122851
 съдържание 

Сист. No: 36042

- 175 -

Цб II 90350 

Кох, Адолф

   Княз Александър Батенберг. Истината за царуването му / Адолф Кох ; Прев. от румънски Иван Н. Николов ; Ред. и авт. на бел. под линия Георги Караманев ; Коректор Ива Колева ; Снимка на кор. - ретуш и цвят Янко Илиев ; Оформл. на кор. Николета Карайончева ; Граф. оформл. Виктория Николова . - София : Българска история, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   Адолф Кох - лютерански капелан, дворцов пастор на княз Александър I .

   ISBN 978-619-7496-10-9 


1. Княз Александър Батенберг 2. История на България 
 949.72.051  + 92 Батенберг, Ал. княз
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Батенберг, Александър княз 
Цб 120000122885, Цб 120000122886, Цб 120000122887
 съдържание 

Сист. No: 36047

- 176 -

Цб II 90295 

Кьосев, Иван

   Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция / Иван Кьосев ; Науч. ред. Александър Воденичаров ; Ред. Татяна Димитрова ; Худ. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4548-0 


1. Търновска конституция 2. Държавна власт 3. История на България 
 342.5  + 949.72.05
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. държавна власт 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Стамболов, Стефан 2. Стоилов, Константин 3. Каравелов, Петко 4. Фердинанд I, български цар 5. Борис ІІІ, цар 6. Кьосеиванов, Георги 
Цб 120000122500, Цб 120000122501, Цб 120000122502, Ф 120000122503, Ф 120000122504
 съдържание 

Сист. No: 35960

- 177 -

Цб I 5970 

София  : [Албум] / Виолета Помадова ; Състав. Магдалина Станчева, Симеон Игнатиевски . - София : Наука и изкуство, 1959 . - 112 с. : със сн. ; 33 см

   


1. София 2. Албуми 
 911.375(0.026.2)  + 686.82(0.026.2)
Ключови думи: 1. албум 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. София 
Цб 120000122541
 съдържание 

Сист. No: 35936

- 178 -

Цб II 90351 

Тошев, Стефан

   Писма от войната 1885 - 1895 / Стефан Тошев ; Коректор Ива Колева ; Снимка на кор. - ретуш и цвят Янко Илиев ; Оформл. на кор. Николета Карайончева ; Граф. оформл. Виктория Николова . - София : Българска история, 2018 . - 272 с. ; 20 см

   "Писма от войната" е първата оригинална батална книга в българската литература.

   ISBN 978-619-7496-07-9 


1. История на България 2. Военна кореспонденция 3. Сръбско-българска война 4. Стефан Тошев Тошев (1859 - 1924), генерал 
 949.72.051.2(044)
Ключови думи: 1. Сръбско-българска война 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Тошев, Стефан 
Цб 120000122888, Цб 120000122889, Цб 120000122890
 съдържание 

Сист. No: 36048

- 179 -

Цб II 90330 

Фалачи, Ориана

   1968. Дневник на една преломна година. От Виетнам до Мексико / Ориана Фалачи ; Прев. от итал. Иво Йонков ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. Веселина Седларска ; Коректор Ива Колева . - София : Сиела, 2018 . - 380 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2741-2 


1. Виетнам 2. Военна журналистика 3. Мартин Лутър Кинг 
 92 Фалачи, Ориана  + 327  + 07
Ключови думи: 1. Виетнам 2. журналистика 3. Виетнамска война 4. политически убийства 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Виетнам 2. Хонг Конг 3. САЩ 4. Перу 5. Индия 6. Мексико 
За него: 1. Кенеди, Робърт 2. Кинг, Мартин Лутър 3. Никсън, Ричард 4. Мао Дзедун 
Цб 120000122673, Цб 120000122674, Цб 120000122675, Цб 120000122676, Ф 120000122677
 съдържание 

Сист. No: 36028

- 180 -

Цб II 90308 

Фол, Александър

   Политика и култура в Древна Тракия / Александър Фол . - София : Наука и изкуство, 1990 . - 272 с. ; 22 см

   


1. История 
 949.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. Древна Тракия 3. политики 4. култура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122542
 съдържание 

Сист. No: 35930

- 181 -

Цб I 5971 

Царство България в цвят  : Албум със 140 фотографии /  Автор на текстовете Мартин Чорбаджийски ; Ред. Георги Караманев ; Ретуш и цвят Янко Илиев ; Граф. оформ. и кор. Николета Карайончева . - София : Българска история, 2018 . - 164 с. : с фотогр. ; 30 см

   Изданието се реализира с подкрепата на Vivacom

   ISBN 978-619-7496-09-3 


1. Царство България - албум 
 949.72.051(0.026.2)  + 686.82(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. фотографии 3. Царство България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122882, Цб 120000122883, Цб 120000122884
 съдържание 

Сист. No: 36046

- 182 -

Цб II 90302 

Червенков, Михо Костов

   Неподвластни на времето : Личности, събития, традиции / Михо Костов Червенков ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 292 с. ; 22 см

   Книгата се издава с любезното съдействие на кмета на община Костенец Радостин Радев и проф. Стоян Стоянов, доктор по икономика, по случай 90-годишнината на автора

   ISBN 978-619-232-160-4 


1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122528, Цб 120000122529
 съдържание 

Сист. No: 35984

- 183 -

Цб II 90305 

Braun, Georg

   Cities of the World. 230 Colour Engravings which Transformed Urban Cartography 1572-1617 / Georg Braun, Franz Hogenberg ; Ed. by Stephan Fussel ; Direct. and produc. by Benedikt Taschen ; Foreword by Rem Koolhaas . - Koln : TASCHEN, 2015 . - 744 p. : с цв. ил. ; 20 sm . -  (Bibliotheca Universalis)

   Based on the copy in the Historisches Museum Frankfurt

   ISBN 978-3-8365-5641-5 


1. Градове - история 
 911.375(0.026.2)(100)
Ключови думи: 1. градове 2. история 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122535
 съдържание 

Сист. No: 35995

- 184 -

Цб II 90306 

Parker, Philip

   World History : From the Ancient World to the Information Age / Philip Parker . - London : Penguin Random House, 2017 . - 416 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-2412-8932-7 


1. Световна история 
 930.9(0.027.6)(0.026.2)
Ключови думи: 1. световна история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000122536
 съдържание 

Сист. No: 35997


 Индекс по АВТОРИ

Азарова, Вероника 44 
Александрова, Матилда Иванова 87 
Алексиев, Николай 75 78 102 114 121 124 128 130 132 
Алибай, Салим 77 83 
Ангелова, Анна 1 
Ангелова, Рашел 159 
Ангелова, Соня 156 
Андасарова, Радка Методиева 85 
Андонова, Евелина 17 36 
Андреева, Десислава 39 173 
Андреева, Людмила 16 34 
Апостолов, Валери 100 
Атанасов, Гриша 167 
Атанасов, Иван 7 15 
Атанасов, Огнян 70 106 111 
Атанасова, Тинка 58 108 
Баева, Искра 47 116 172 
Бакърджиева, Радостина 59 67 109 
Банева, Евелина 21 
Банкова, Йовка 59 
Банов, Христо 6 131 
Батирев, Максим 88 
Батулева, Татяна 9 
Баучер, Джеймс 164 
Бачев, Станислав 45 72 157 
Башева, Снежана 66 82 84 85 89 126 
Бескова, Любов 26 161 
Благоева, Екатерина 70 106 111 129 
Блажев, Христо 167 
Боев, Борис 152 165 
Божинов, Николай 153 
Бонева, Светла 148 
Борисов, Борис 31 48 174 
Борисов, Борислав 23 158 
Бошнакова, Милкана Иванова 166 
Брезоева, Бойка 77 83 
Бризар, Жан-Кристоф 167 
Бузева, Таня 64 112 
Бъчварова, Цветелина 153 
Василева, Евгения Вангелова 43 55 
Велева, Лиляна Димитрова 63 
Велинов, Владимир 22 134 
Воденичаров, Александър 51 125 176 
Воденичаров, Цекомир 156 
Вълканова, Веселина 40 
Върбанова, Павлина 7 15 
Ганев, Драгомир 74 113 115 118 119 120 127 133 151 
Гачев, Иван 77 83 
Гевренова, Нина 110 149 
Генов, Георги Филипов 43 55 
Генов, Николай 27 
Георгиева, Анета 129 
Георгиева, Емилия 67 109 
Георгиева, Ирена 59 
Георгиева, Нина 11 29 30 56 
Георгиева, Росица 20 
Германова, Нели 64 76 112 122 123 
Гешов, Иван Евстратиев 46 169 
Гладстон, Уилям 170 
Григоров, Росен 74 113 115 118 119 120 133 151 
Гуджева, Наталия 76 122 123 
Гьорева, Вера 166 
Давидков, Цветан 57 
Далио, Рей 7 15 
Дамянлиева, Румяна 27 
Дамянов, Дамян 75 78 114 132 
Дамянова, Ивелина 160 
Дамянова, Радослава 160 
Даскалов, Ясен Красимиров 85 
Дерменджиева, Стела 162 
Джунова, Татяна 21 44 
Диамандиев, Светослав 171 
Димитров, Марко Петков 63 
Димитров, Никола 91 
Димитров, Нончо 50 107 
Димитрова, Галина 61 68 100 
Димитрова, Елисавета 65 154 
Димитрова, Ина 20 
Димитрова, Милка Йосифова 50 107 
Димитрова, Татяна 51 125 176 
Донев, Дончо 5 19 
Донева, Мария 37 52 
Драганов, Живко 6 131 
Дулевски, Стойчо 75 114 
Дуранкев, Боян 103 
Дюлгерова, Нина 45 72 157 
Дякович, Борис 2 
Енева, Десислава Андреева 39 173 
Ефремов, Ефрем 40 
Желязкова, Звезделина 67 109 
Забунов, Георги Шинков 28 73 96 150 
Зайцев, Валерий 97 
Зиновиева, Дарина 6 121 131 
Иванов, Владко 50 107 
Иванов, Дончо 11 29 30 31 48 56 174 
Иванов, Иван Стоянов 153 
Иванов, Пенчо 103 
Иванов, Стойчо 167 
Иванов, Христо 59 
Иванова, Благовеста 23 158 
Иванова, Ваня 65 154 
Иванова, Мая 101 
Иванова, Миглена Иванова 153 
Иванова, Мирослава Йорданова 153 
Игнатиевски, Симеон 177 
Илиев, Янко 175 178 181 
Илиева, Соня 16 34 
Йовкова, Йорданка 28 73 96 150 
Йовчева, Милена 40 
Йонков, Иво 42 54 179 
Йонкова, Красимира 22 134 
Йорданова, Величка 14 57 92 98 104 
Йорданова, Любима 148 
Йосифова, Милка 50 107 
Йосифова, Таня 122 
Йотов, Стилиян 156 
Йотова, Лилия 61 68 
Калайджиев, Ангел 76 123 
Калайджиева, Лина 33 100 182 
Калоянов, Тодор 33 
Карайончева, Николета 46 164 169 170 175 178 181 
Караманев, Георги 164 170 175 181 
Каспарян, Агоп 67 109 
Керчев, Красимир 67 109 
Кирилл, патриарх Моск. и всея Руси 3 4 24 25 
Кирова, Недялка 31 48 174 
Ковачев, Асен Златков 87 
Ковачев, Атанас 23 158 
Ковачов, Владислав Михайлов 166 
Кожухаров, Г. 159 
Козарев, Любен 26 161 
Колев, Тенчо 124 
Колева, Ива 42 54 175 178 179 
Константинова, Здравка 39 173 
Кораков, Стоян 11 29 30 56 
Костов, Евгени Василев 63 
Костов, Камен 7 15 
Костова, Септемврина 28 73 96 150 
Кох, Адолф 175 
Краликова, Галя 110 149 
Крозиър, У. Рей 16 34 
Кръстева, Добринка 77 83 
Кръстева, Луливера 39 173 
Кузманова, Марияна Тонева 87 
Кънева, Невянка 148 
Кьосев, Иван 51 125 176 
Ламбовска, Мая Руменова 87 
Лозанова, Емилия 14 66 82 89 92 98 104 126 182 
Маджаров, Емил 22 134 
Ман, Игор 97 
Марикина, Мария 67 109 
Маринов, Марин 103 
Маринова, Емилия 8 9 35 155 156 
Маринова, Емилия В. 10 12 
Маркова, Мария Славчева 66 82 89 126 
Маркова, Теодора 57 
Мизов, Максим 9 35 
Милева, Деница 70 106 111 129 
Милчева, Милета 53 
Минев, Тодор 22 134 
Минков, Добри 170 
Минчев, Дянко 67 109 
Миронова, Надя 91 
Мирчев, Радомир 127 
Мирчева, Гергана 64 112 
Михайлова, Милена 74 113 115 118 119 120 127 133 151 
Мусева, Боряна 127 
Мутафчиев, Андон 88 
Мънзов, Борислав 75 78 114 121 124 132 
Наваро, Джо 17 36 
Найденов, Георги 57 
Найденов, Димитър 40 
Найденова, Катя 167 
Наков, Иван 65 154 
Никова, Людмила 102 130 
Николов, Ангел 168 
Николов, Димитър 42 54 179 
Николов, Иван Н. 175 
Николов, Минчо 5 19 
Николова, Виктория 170 175 178 
Николова, Розалина 128 
Одринска, Русанка 60 
Олдън, Лин Е. 16 34 
Оруш, Антон 46 169 170 
Павлова, Цвети 23 45 72 157 158 
Палашев, Николай 31 48 174 
Пандит, Гийтанджали 13 18 71 90 
Паршина, Лана 167 
Пачкова, Петя 57 
Пеев, Константин 35 
Пенев, Даниел 13 18 37 52 71 90 97 
Пенчев, Пенчо Д. 61 68 
Пенчев, Пенчо Денчев 63 
Петков, Петко Ст. 39 173 
Петкова, Аника 65 154 
Петров, Атанас 102 130 
Петров, Виктор 33 
Петрова, Симона 51 125 152 165 176 
Пиримова, Вера 67 109 
Писарова, Моника 88 
Пожаревска, Румяна 66 82 84 85 89 126 
Помадова, Виолета 177 
Попова, Лилия 13 18 60 71 88 90 
Попова, Сашка 156 
Праматаров, Веселин 101 
Радева, Яница 23 45 72 157 158 
Радославов, Константин 1 
Райчев, Владимир 26 161 
Ралева, Стела 67 109 
Роджърс, Карл 20 
Ройдева, Анна 22 134 
Ролих, Робърт 60 
Савова, Камелия 84 
Савова, Камелия Димитрова 85 
Салкова, Екатерина 6 131 
Сарафов, Павел 122 
Седларска, Веселина 42 54 179 
Семерджиева-Даракчиева, Васка 70 106 111 
Серафимова, Божена 53 
Симеонова, Елена 32 41 49 
Славова, Ирена 59 103 
Славова, Нина 20 
Сотирова, Антоанета 66 82 89 126 
Сотирова, Даниела 8 155 
Сотирова, Екатерина 65 67 109 154 
Спасова, Андриана 6 131 
Ставру, Стоян 102 130 
Станчева, Магдалина 177 
Стефанов, Любомир 100 
Стоянов, Иван Г. 78 132 
Стоянов, Петър Йорданов 63 
Стоянов, Стоян 84 
Стоянова, Мария 61 68 
Стоянова, Цветана Александрова 91 
Тайпале, Илка 37 52 
Тепавичаров, Веселин 53 
Тодоров, Иван 162 
Тодоров, Игнат 67 109 
Тодоров, Кирил 59 
Тодорова, Богдана 8 155 
Тодорова, Венета 78 132 
Тодорова-Соколова, Тереза Тодорова 148 
Топалов, Румен 75 114 
Тошев, Стефан 178 
Тошева, Екатерина 33 
Трифонов, Тодор 11 29 30 56 
Трифонова, Венелина 67 109 
Трифонова, Деница 27 
Търкаланов, Юрий 11 29 30 56 
Фалачи, Ориана 42 54 179 
Фесчиян, Даниела 84 
Фесчиян, Даниела Милчова 85 
Фол, Александър 180 
Франкъл, Виктор 21 
Хаджиев, Боян Асенов 43 55 
Хаджийски, Минко 22 134 
Халачева, Мая 101 
Харалампиев, Калоян 57 
Харизанова, Маргарита Цветанова 87 
Хитов, Митко Михайлов 103 
Холоденко, Александър 26 161 
Христов, Александър Трайков 14 92 98 104 
Христова, Станка 35 
Цветанова, Росица 37 52 
Цветков, Стоян 33 
Цонева, Ива 60 88 97 
Червенков, Михо Костов 182 
Чолаков, Георги 121 
Чорбаджийски, Мартин 164 181 
Шилева, Нина 97 
Якимова, Любомира 13 18 60 71 88 90 97 
Янчелова, Вера 7 15 20 21 
Anselin, Luc 38 69 
Braun, Georg 163 183 
Dutta, Soumitra 138 
Ennew, Christine 99 105 
Fussel, Stephan 163 183 
Harms, L.T.C. 140 
Healy, Paul M. 86 
Hogenberg, Franz 163 183 
Koolhaas, Rem 163 183 
Lanvin, Bruno 138 
Palepu, Krishna G. 86 
Parker, Philip 184 
Peek, Erik 86 
Rey, Sergio J. 38 69 
Taschen, Benedikt 163 183 
Waite, Nigel 99 105 
Waite, Roisin 99 105 
Wunsch-Vincent, Sacha 138 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България 1 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - 110 149 
Акционерно дружество 76 123 
Апортът в капиталовите търговски дружества 102 130 
Балканският съюз 46 169 
Буда в работата. В търсене на цел, баланс и щастие на работното място 13 18 71 90 
Българските ужаси и Източният въпрос 170 
Българският архитектурен комплекс на Златния рог 23 158 
Българско царство 168 
Възможности на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие 65 154 
Геоенергетиката в отношенията ЕС - Русия в началото на 21. век 45 72 157 
Глобата в българското наказателно право 128 
Данъци 2019 74 113 
Датите на възцаряване на българските канове до Умор 171 
Действие на договора по отношение на лицата 122 
Доклади от международна конференция по повод 30 години катедра "География" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 162 
Държавна администрация и държавна служба 115 
Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция 51 125 176 
Държавната идея в модерната епоха 47 116 172 
Европейските етични стандарти и българската медицина 156 
Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България 8 155 
Етика и развитие: българският контекст 9 
Етиката в България - вчера, днес и утре 10 
Етологични полета в семиотика на комуникацията при посветителските общества 11 30 
Журналистическото редактиране 40 
За социологията 27 
Закон за задълженията и договорите 117 
Закон за здравното осигуряване 118 151 
Закон за съдебната власт 119 
Закон за устройство на територията 120 
Законодателството за академичното развитие в Република България 6 131 
Избори - медии - гражданско общество 32 41 49 
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - 62 
Израстването на личността 20 
Индустриални отношения 100 
Истината за смъртта на Хитлер 167 
Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението 2 
Княз Александър Батенберг. Истината за царуването му 175 
Когато има за какво да живееш. Логотерапия и екзистенциален анализ 21 
Компетентност на административните органи 121 
Конфликтни рефлексии 43 55 
Любов към науката, любов към народа. Студентските организации и обединения в България (1931-1939 г.) 152 165 
Маркетинг без бюджет 97 
Маркетингови изследвания в кооперативни организации 73 96 
Математика IІ : Примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите висши учебни заведения 153 
Международни стандарти за финансово отчитане МСС/МСФО 2018 77 83 
Международно частно право : Ч. 1- 127 
Мениджмънт 87 
Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество 35 
Моралът в българската политика 12 
Неподвластни на времето 182 
Новото данъчно законодателство през 2019 година 129 
От идеята за Европейски съюз през призмата на тероризма, мигрантите, трафика на хора, каналджийството и корупцията до Брекзит 50 107 
Писма от войната 1885 - 1895 178 
По пътя на раздялата с България... 166 
Политика и култура в Древна Тракия 180 
Политиката е нашата душа 39 173 
Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право 75 114 
Посветителски общества и геополитика 31 48 174 
Потребителско поведение: теория и изследване 28 150 
Православная энциклопедия : Т. 1 - 3 4 24 25 
Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа 70 106 111 
Преговарящият политик 44 
Принципи 7 15 
Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период 58 108 
Проблеми на световната икономика 63 
Психопатията в полето на юридическата психология 22 134 
Публично-частното партньорство 66 82 89 126 
Първа национална среща на консултанти по библиотерапия 5 19 
Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства 59 
Репортажи от България 164 
Речник на езика на тялото 17 36 
Решение за милиони 60 
Рискове и социални трансформации 57 
Русия: интегрален тип и национална идентичност 26 161 
С оптимизъм 160 
Саморегулация в маркетинговите комуникации 14 92 98 104 
Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България : Том I - 78 132 
Светогледът за устойчиво развитие 29 56 
СДС - това съм аз 53 
София 177 
Справяне със срамежливостта и социалната фобия 16 34 
Статистика 33 
Сто социални иновации от Финландия 37 52 
Стратегическо управление 91 
Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз 67 109 
Счетоводство в публичния сектор 85 
Счетоводството - наука, образование, практика 84 
Съвременна динамика на икономическите процеси 61 68 
Теория на модерната държава 124 
Териториално устройство и инфраструктура 148 
Туризъм под надзор. Балкантурист - началото на международния и масов туризъм в България 101 
Увеличаване на капитала на акционерно дружество 64 112 
Устройство на територията : Ч. I - 133 
Феноменът международно прогнозиране и планиране 0.1 103 
Царство България в цвят 181 
Четиридесет и пет татуировки на мениджъра 88 
Шуменски възрожденски къщи 159 
1968. Дневник на една преломна година. От Виетнам до Мексико 42 54 179 
A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights 140 
A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-Sharing Agreements 135 
A Guide to the Main WIPO Services 136 
Business Analysis and Valuation : IFRS edition 86 
Cities of the World. 230 Colour Engravings which Transformed Urban Cartography 1572-1617 163 183 
Financial Services Marketing. An International Guide to Principles and Practice 99 105 
Geographical Indications 137 
Global Innovation Index 2018 : Energizing the World with Innovation 138 
Hague Yearly Review 2018 139 
Intellectual Property and Folk, Arts and Cultural Festivals 141 
Inventing the Future 142 
Madrid Yearly Review 2018 143 
Modern Spatial Econometrics in Practice 38 69 
Patent Cooperation Treaty. Yearly Review 2018 144 
Report of the Director General to the 2018 WIPO Assemblies 145 
The IIA`s CIA Learning System Version 6.0 : Part 1 - 3 79 80 81 93 94 95 
WIPO and the Sustainable Development Goals 146 
World History : From the Ancient World to the Information Age 184 
World Intellectual Property Indicators 2018 147 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административен акт 121 
Административно право 121 
Адолф Хитлер 167 
Академичен състав 6 131 
Акции 76 123 
Акционерно дружество 64 76 112 123 
Албуми 177 
Апорт 102 130 
Априлско въстание 170 
Архитектура 159 
Балкански съюз 46 169 
Безопасност на труда 70 106 111 
Библиотеки 2 
Библиотерапия 5 19 
Библиотечно дело 1 
Бизнес анализ 86 
Бизнес етика 14 92 98 104 
Брекзит 50 107 
Будизъм 13 18 71 90 
България 67 78 109 132 
Виетнам 42 54 179 
Виктор Франкъл 21 
Владислав М. Ковачов - войвода 166 
Военна журналистика 42 54 179 
Военна кореспонденция 178 
Войни 164 
Втора световна война 167 
Върховен Административен Съд (ВАС) 78 132 
Вътрешен одит 79 80 81 93 94 95 
Вътрешна политика 53 
География 162 
Геополитика 31 48 174 
Глоби 128 
Градове - история 163 183 
Гражданско общество 32 41 49 
Данъчно законодателство 129 
Данъчно право 74 78 113 132 
Данъчно право - България 75 114 
Джеймс Баучер 164 
Дипломация 44 46 169 
Договори 117 122 
Държава 124 
Държавна администрация 115 
Държавна власт 51 125 176 
Европейски съюз (ЕС) 45 50 58 67 72 107 108 109 157 
Език на тялото 17 36 
Екология 8 65 154 155 
Енергийна сигурност 45 72 157 
Етика 8 9 10 12 155 
Етични отношения 14 92 98 104 
Етични стандарти 156 
Жест - психологични проблеми 17 36 
Журналистика 40 43 55 
Законодателство 6 131 
Здравно осигуряване 118 151 
Иван Евстратиев Гешов, академик 46 169 
Избори 32 41 49 
Изкуство 141 
Изпълнителна власт 115 
Иконометрия 38 69 
Икономика 29 56 
Икономика - България 58 108 
Икономикс 61 65 68 154 
Икономическа интеграция 67 109 
Икономическа социология 57 
Икономически теории 57 61 68 
Илинденско-преображенско въстание 164 
Инвестиции 60 
Индустриални отношения 100 
Иновации 37 52 138 146 
Иновационна политика 37 52 
Интелектуална собственост 135 136 137 138 140 141 142 145 146 147 
Инфраструктура 148 
История 31 48 53 174 180 
История на България 39 46 51 125 164 168 169 170 171 173 175 176 178 182 
Капитали 64 112 
Кариерно ориентиране 13 18 71 90 
Клъстери 59 
Княз Александър Батенберг 175 
Кодекс на труда 100 
Комуникация 11 30 
Конференция 1 5 8 10 12 19 58 61 68 84 108 155 162 
Кооперации 73 96 
Корупция 50 107 
Криминално поведение 22 134 
Култура 141 
Лидерство 88 
Лични финанси 60 
Логотерапия 21 
Малки и средни предприятия 142 
Маркетинг 73 96 97 
Маркетингови комуникации 14 92 98 104 
Мартин Лутър Кинг 42 54 179 
Масони 31 48 174 
Математика 153 
Медии 32 41 49 
Медицина 156 
Международен маркетинг 99 105 
Международен туризъм 101 
Международни икономически отношения (МИО) 103 
Международни отношения 45 72 157 
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 77 83 
Международно данъчно право 75 114 
Международно частно право 127 
Мениджмънт 87 88 
Миграция 50 107 
Морал 35 
Музеи 2 
Наказателно право 128 
Народопсихология - Русия 26 161 
Наука 6 131 
Невербална комуникация 17 36 
Непарични вноски 102 130 
Общество 11 30 31 35 48 174 
Околна среда 8 29 56 155 
Организационно поведение 7 15 
Освободително движение - Македония 166 
Оценка на бизнеса 86 
Периодичен печат 39 173 
Поезия 160 
Позитивна психология 21 
Политическа власт 124 
Политическа комуникация 39 173 
Потребителско поведение 28 150 
Право 117 118 122 133 151 
Право на Европейския съюз 70 106 111 
Православна енциклопедия 3 4 24 25 
Преговори 44 
Преки данъци 78 132 
Професии 13 18 71 90 
Психоанализа 21 
Психология на личността 7 15 16 20 21 34 
Психопатия 22 134 
Психотерапия 20 
Публичен сектор 85 
Публично-частно партньорство 66 82 89 126 
Русия 26 45 72 157 161 
Саморегулации 14 92 98 104 
Световна история 184 
СДС (Съюз на демократичните сили) 53 
Семиотика 11 30 
Сигурност 11 30 
София 177 
Социална тревожност 16 34 
Социално подпомагане 110 149 
Социално право 110 149 
Социология 27 
Соционично странознание 26 161 
Сръбско-българска война 178 
Статистика 33 
Стефан Тошев Тошев (1859 - 1924), генерал 178 
Стопанска история 63 
Стопанско-исторически изследвания - периодика 62 
Стоян Аргиров, академик 1 
Стратегически мениджмънт 91 
Студентски движения - България 152 165 
Студентски организации - история 152 165 
Счетоводство 84 85 
Съдебна власт 119 
Териториално управление 148 
Тероризъм 43 50 55 107 
Трафик на хора 50 107 
Туризъм - България 101 
Търговски дружества 102 130 
Търговски закон 64 76 112 123 
Търновска конституция 51 125 176 
Уилям Гладстон 170 
Управление 87 88 91 
Управленска психология 7 13 15 18 71 90 
Управленски решения 7 15 
Устойчиво развитие 8 29 56 146 155 
Устройство на територията 120 133 
Философия 13 18 71 90 
Финансова индустрия 60 
Финландия 37 52 
Фирмена култура 7 15 
Фобия 16 34 
Функционализъм 57 
Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 23 158 
Царство България - албум 181 
Църковна архитектура 23 158 
Internal audit 79 80 81 93 94 95 
WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 139 143 144 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административни актове 121 
административно право 121 
администрация 37 52 
академичен състав 6 131 
академична среда 6 131 
акциз 129 
акции 76 123 
акционерен капитал 64 112 
акционерни дружества 64 76 112 123 
Ал Кайда 43 55 
албум 177 
апорт 102 130 
Априлско въстание 1876 г. 170 
архитектура 159 
Балканска война 164 
Балкански съюз 1912 г. 46 169 
Балкантурист 101 
безопасни условия на труд 70 106 111 
библиорецептурници 5 19 
библиотерапия 5 19 
библиотечно дело 1 
бизнес анализ 86 
бизнес етика 14 92 98 104 
биобиблиография 1 
биоземеделие 65 154 
биоикономика 65 154 
Брекзит 50 107 
будизъм 13 18 71 90 
България 67 75 78 101 109 114 128 132 
български канове 171 
вероятност 33 
взаимоотношения 66 82 89 126 
вземане на решения 7 15 
Виетнам 42 54 179 
Виетнамска война 42 54 179 
високи технологии 37 52 
Втора световна война 167 
Възраждане 159 
Върховен Административен Съд (ВАС) 78 132 
вътрешен одит 79 80 81 93 94 95 
география 137 162 
геополитика 31 45 48 72 157 174 
глоба 128 
глобални взаимодействия 27 
глобални проблеми 29 56 
глобални трендове 27 
градове 163 183 
гражданско общество 32 37 41 49 52 
данък върху доходите на физическите лица 129 
данъчен процес 78 132 
данъчно право 74 75 78 113 114 132 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 129 
ДДС 129 
дипломатически преговори 44 46 169 
дипломация 44 
директиви 70 106 111 
дисперсионен анализ 33 
договорно право 117 122 
Древна Тракия 180 
държава 124 
държавна власт 51 125 176 
Европа 128 
Европейски съюз ( ЕС) 45 50 67 72 107 109 157 
език на тялото 17 36 
екзистенциален смисъл 21 
екологична политика 8 155 
енергийна сигурност 45 72 157 
енциклопедия 3 4 24 25 
етика 8 9 10 12 35 155 
етични стандарти 156 
етично поведение 14 92 98 104 
жилищни сгради 133 
журналистика 42 43 54 55 179 
журналистическо редактиране 40 
Закон за администрацията 115 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 74 113 
Закон за държавния служител (ЗДСл) 115 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 117 
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 118 151 
Закон за съдебната власт (ЗСВ) 119 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) 120 
законодателство 6 131 
здравеопазване 37 52 
здравна политика 156 
здравна система 156 
зелен туризъм 65 154 
зелена икономика 65 154 
зелени инвестиции 65 154 
ЗУТ (Закон за устройство на територията) 148 
избори 32 41 49 
изкуство 141 
изпълнителна власт 115 
иконометрия 38 69 
икономика 29 56 58 108 
икономикс 61 68 
икономическа интеграция 67 109 
икономическа история 62 
икономическа политика 59 
икономическа социология 57 
икономически растеж 65 154 
икономически теории 57 61 68 
Илинденско-преображенско въстание 164 
инвестиции 60 
инвестиционен избор 60 
индустриален дизайн 147 
индустриални отношения 100 
иновации 37 52 138 146 
интелектуална собственост 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 
Интернет 97 
инфраструктура 148 
Ислямска държава 43 55 
историография 171 
исторически преглед 2 
история 39 53 163 173 182 183 
история на България 46 51 125 152 164 165 168 169 170 171 175 176 178 180 181 
каналджийство 50 107 
капитал 64 112 
кариера 13 18 71 90 
кариерно ориентиране 13 18 71 90 
клъстер 59 
клъстерни инициативи 59 
Кодекс на труда (КТ) 100 
колаборативна (споделена) икономика 50 107 
компетентност 121 
комуникация 11 30 
конкурентна стратегия 91 
Конституционен съд 119 
конференция 1 8 10 12 58 61 68 84 108 155 162 
кооперации 73 96 
корпоративно подоходно облагане 129 
корупция 50 107 
криминалистика 22 134 
криминална престъпност 22 134 
криминално поведение 22 134 
култура 37 52 141 180 
лидерство 88 
линейна алгебра 153 
линейно оптимиране 153 
лични финанси 60 
логотерапия 21 
Македония 166 
малки и средни предприятия (МСП) 142 
малки и средни фирми (МСФ) 142 
маркетинг 97 
маркетингови изследвания 73 96 
маркетингови инструменти 97 
маркетингови комуникации 14 92 98 104 
масони 31 48 174 
масонство 31 48 174 
математика 153 
медии 32 41 49 
медицина 156 
международен маркетинг 99 105 
международен туризъм 101 
Международна организация на труда (МОТ) 100 
международни икономически отношения МИО 103 
международни отношения 37 52 
международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 77 83 
международно данъчно право 75 114 
международно частно право 127 
мениджмънт 87 88 
местни данъци и такси 129 
морал 35 
музей 2 
наказателно право 128 
Народна библиотека 2 
народопсихология 26 161 
наука 6 131 
невербални комуникации 17 36 
непарични вноски 102 130 
неравенства 35 
нов световен ред 29 31 48 56 174 
нормативна уредба 100 
общество 11 30 31 35 48 174 
околна среда 8 29 56 155 
организационно поведение 7 15 
освободително движение 166 
оценка на бизнес 86 
патенти 147 
периодичен печат 39 173 
планиране 103 
поезия 160 
позитивна психология 21 
политики 44 53 180 
политическа власт 124 
политическа комуникация 39 173 
политическа партия 53 
политически убийства 42 54 179 
потребителско поведение 28 150 
право на Европейския съюз 70 106 111 
православие 3 4 24 25 
преговори 44 
преки данъци 78 132 
преход към демокрация 53 
прогнозиране 103 
продажби 97 
промишлен дизайн 139 
пропаганда 43 55 
професионално развитие 13 18 71 90 
психоанализа 21 
психология на личността 7 15 16 20 21 34 
психопатия 22 134 
психотерапия 20 
публичен сектор 66 82 85 89 126 
публично-частно партньорство 66 82 89 126 
Първа световна война 164 
равенство 35 
развлечения 37 52 
растения 147 
реклама 14 92 97 98 104 
Русия 26 45 72 157 161 
саморегулиране 14 92 98 104 
световна история 184 
СДС (Съюз на демократичните сили) 53 
семиотика 11 30 
сигурност 11 30 
сортове 147 
социализъм 101 
социална политика 37 52 
социална помощ 110 149 
социална тревожност 16 34 
социални помощи 110 149 
социални революции 57 
социални рискове 57 
социални услуги 110 149 
социално взаимодействие 27 
социално подпомагане 110 149 
социално право 110 149 
социално-екологично развитие 65 154 
социетални трансформации 27 
социологически изследвания 27 
соционика 26 161 
соционично странознание 26 161 
справедливост 35 
Сръбско-българска война 178 
статистика 33 
статистическа групировка 33 
статистически индекси 33 
статистическо изучаване 33 
статистическо наблюдение 33 
статистическо разсейване 33 
Столична община 120 
стопанска история 62 63 
стратегически анализ 91 
стратегически контрол 91 
стратегически мениджмънт 91 
стратегическо управление 91 
строително право 120 
строителство 133 
студентски движения 152 165 
студентски организации 152 165 
счетоводство 84 85 
съдебна власт 119 
теория на вероятностите 153 
териториално управление 148 
тероризъм 43 50 55 107 
трафик на хора 50 107 
туризъм 101 
търговска марка 143 
търговски дружества 102 130 
Търговски закон (ТЗ) 64 76 112 123 
търговски марки 147 
търговско право 64 112 
Търновска конституция 51 125 176 
убийства 22 134 
управление 87 88 
управление на знанието 13 18 71 90 
управленска психология 7 13 15 18 71 90 
устойчиво развитие 8 29 56 146 155 
устройство на територията 120 133 
философия 13 18 71 90 
Финландия 37 52 
фирмена култура 7 15 
фобии 16 34 
фотографии 181 
функционализъм 57 
Храм "Свети Стефан" (Желязната църква) - Истанбул 23 158 
хронология 171 
Царство България 181 
ценообразуване 97 
църковна архитектура 23 158 
частен сектор 66 82 89 126 
Черноморски регион 120 
четене 5 19 
business analysis 86 
internal audit 79 80 81 93 94 95 
international marketing 99 105 
PR 14 92 97 98 104 
valuation 86 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алерс, Рудолф 21 
Аргиров, Стоян 1 
Батенберг, Александър княз 175 
Бек, Улрих 57 
Борис ІІІ, цар 51 125 176 
Бродел, Фернанд 57 
Вебер, Макс 57 
Гешов, Иван Евстратиев 46 169 
Каравелов, Петко 51 125 176 
Кенеди, Робърт 42 54 179 
Кинг, Мартин Лутър 42 54 179 
Клайн, Нейоми 57 
Ковачов, Владислав Михайлов 166 
Конт, Огюст 57 
Кузнец, Саймън 57 
Кьосеиванов, Георги 51 125 176 
Ленин, В. И. 57 
Мао Дзедун 42 54 179 
Николов, Георги Н. 168 
Никсън, Ричард 42 54 179 
Пантин, Владимир 57 
Парсънз, Толкът 57 
Путин, Владимир 45 72 157 
Сорокин, Питирим Александрович 57 
Спенсър, Хърбърт 57 
Сталин, Йосиф 57 
Стамболов, Стефан 51 125 164 176 
Стоилов, Константин 51 125 176 
Тошев, Стефан 178 
Фердинанд I, български цар 51 125 176 
Хитлер, Адолф 167 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 46 164 169 
България 10 14 39 46 53 58 67 75 78 92 98 101 104 108 109 114 128 132 164 168 169 170 171 173 175 178 181 182 
Виетнам 42 54 179 
Европа 128 
Европейски съюз 14 45 50 58 67 70 72 92 98 104 106 107 108 109 111 157 
Източна Европа 27 
Индия 42 54 179 
Истанбул 23 158 
Македония (Северна Македония) 164 166 
Мексико 42 54 179 
Перу 42 54 179 
Пловдив 2 
Русия 26 45 72 157 161 
САЩ 42 54 179 
София 177 
Финландия 37 52 
Хонг Конг 42 54 179 
Шумен 159