Нови книги - юли 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90819 

Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти  = Research in the Defence : A Centennial Tradition and New Horizons : Collection of Papers fron International Scientific Conference, 7-9 October 2014, Sofia, Bulgaria : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България /  и др. ; Ред. Георги Рачев ; Коректор Димитър Матеев . - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015 . - 360 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-9348-64-4 


1. Военно дело - наука 2. Научноизследователска дейност 3. Конференция 
 355/359  + 001  + 061.3
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. военно дело 3. отбрана и сигурност 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000124802, Цб 120000129314
 съдържание 

Сист. No: 37709

- 2 -

Цб II 90776 

Павлов, Асен

   Няма нищо гнило в Дания / Асен Павлов . - София : Форхенд, 2000 (ЕТ "Даниела Убенова") . - 192 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 954-9796-04-03 


1. История - Дания 2. Социално развитие 3. Култура 
 948.9  + 82-94
Ключови думи: 1. история 2. социално-икономическо положение 3. култура 4. мемоари 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Дания 
Цб 120000124736
 съдържание 

Сист. No: 37631

- 3 -

Цб II 90722 

Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията  : Тезиси за кръгла маса /  Науч. ред. Евгения Пенкова . - София : Алтернативи, 2002 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN  ISSN 1311-1132


1. Социално-културна дейност 
 351.85
Ключови думи: 1. социално-културна дейност 2. социален маркетинг 3. здравна реформа 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Цб 120000124428, Цб 120000124429
 съдържание 

Сист. No: 37543

- 4 -

Цб II 69210 

Тофлър, Алвин

   Прогнози и предпоставки : Интервю на агенция "Саут енд прес", 1983 / Алвин Тофлър ; Състав. Радослав Бобчев ; Прев. Маргарита Иванова . - София : СУ "Кл.Охридски" ; Факултет по журналистика и масови комуникации, 1992 (Полипринт - Враца) . - 228 с. ; 20 см . -  (Библиотека Социалният процес. Футурология)

   


1. Алвин Тофлър (1928-2016) 2. Научно предвиждане и прогнозиране 
 32  + 008
Ключови думи: 1. футурология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Общ отдел. Наука. Култура 
ЦБ D 1992/04663, Цб 120000124407, Цб 120000127847
  

Сист. No: 5858

- 5 -

Цб II 90731 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски / Ивайло Христов ; Оформл. на кор. Владимир Минков ; Компют. обраб. Мариана Христова . - София : ИК "ЗОВ", 2010 . - 260 с. : със сн. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8772-17-4 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 2. Васил Левски (1837-1873) 
 07  + 92 Хайтов, Николай  + 92 Васил Левски
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000124442
 съдържание 

Сист. No: 37575

Философия

- 6 -

Цб II 90715 

Велев, Григор

   Национализмът : Рожба на националния дух. Мироглед и философия на нацията. Лоялност на гражданите към нацията и държавата. Имунна система на националната държава. Творец и двигател на историята. Контрапункт на националнихилизма / Григор Велев ; Рец. Георги Марков, Ангел Гълъбов, Емил Александров ; Худ. на кор. Людмил Веселинов . - София : Знание, 2005 (Алианс принт) . - 400 с. : със сн., ил. ; 24 см

   С автограф Библиогр. с. 376-386

   ISBN 954-621-223-7 


1. Национализъм- понятие, история 2. История на България 3. Балкански държави - национализъм 4. Турция - национализъм 5. Великите сили - национализъм 
 172.15  + 327  + 949.72
Ключови думи: 1. национализъм 2. нация 3. история на България 4. национален идеал 5. национална доктрина 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Сърбия 4. Турция 5. Румъния 6. Албания 7. Франция 8. Германия 9. Англия 10. Русия 11. САЩ 12. Америка 
Цб 120000124419
 съдържание 

Сист. No: 37536

- 7 -

Цб II 90749 

Лефтеров, Живко

   Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство / Живко Лефтеров ; Рец. Иван Еленков, Михаил Груев, Андрей Андреев ; Науч. ред. Лъчезар Стоянов ; Коректор Ира Георгиева ; Автор на кор., дизайн и предп. подг. Софрони Върбев . - София : Нов български университет (НБУ), 2018 . - 312 с. ; 8 с. със сн. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-233-024-8 


1. БКП – вътрешна политика – история 2. Петър Дънов (Беинса Дуно) (1864-1944) 3. Бяло братство (Дъновисти) 
 329.15  + 141.33  + 289
Ключови думи: 1. Дъновизъм 2. религиозна политика 3. БКП 4. атеизъм 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Дънов, Петър 
Цб 120000124634, Цб 120000124635, Цб 120000124636
 съдържание 

Сист. No: 37607

- 8 -

Цб II 51605 

Маркс, Карл

   Капиталът. Критика на политическата икономия : Кн. 1 - / Карл Маркс : Партиздат

   


   Кн. 1. Процесът на производството на капитала. . - 1979 . - 896 с. : с факс., 1 л. портр.

 

   


1. Капитализъм 2. Политическа икономия - капитализъм 
 141.82(0.026.2)  + 330
Ключови думи: 1. капитализъм 2. политическа икономия 3. пари 4. натрупване на капитал 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124698, Цб 2346/80, Цб 2349/80, Цб 2352/80, Цб 2355/80, Цб 2358/80, Цб 2361/80, Цб 2364/80, Цб 2367/80, Цб 2370/80, Цб 2373/80, Цб 2376/80, Цб 2379/80, Цб 2382/80, Цб 2385/80, Цб 2388/80, Цб 11897/79, Цб 11898/79, Цб 11899/79, Цб 11900/79, Цб 11901/79
  

Сист. No: 37619

- 9 -

Цб II 90757 

Роза, Хартмут

   Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността / Хартмут Роза ; Прев. от нем. Светла Маринова ; Дизайн на кор. и серията Яна Левиева ; Граф. дизайн Гергана Икономова . - София : Критика и Хуманизъм, 2015 . - 592 с. ; 20 см . -  (VariuS)

   Библиогр.: с. 555-590.

   ISBN 978-954-587-194-8 


1. Време (философия) 2. Общество - развитие 3. Критическа социална теория 4. Късна модерност 
 115  + 316.32
Ключови думи: 1. философия 2. общество 3. социална теория 4. модерност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000124678, Цб 120000124679, Цб 120000124680, Ф 120000124681, Ф 120000124682
 съдържание 

Сист. No: 37617

Психология

- 10 -

Цб II 90758 

Зимел, Георг

   Фрагментарният характер на живота : Есета / Георг Зимел ; Прев. от нем., състав. и послесл. Теодора Карамелска ; Ред. Кольо Коев ; Дизайн Яна Левиева . - София : Критика и Хуманизъм, 2014 ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-587-185-6 


1. Социология 2. Есе 3. Георг Зимел 1858-1918 4. Психология на личността 
 316.3  + 82-4  + 159.923
Ключови думи: 1. социология 2. есе 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Езикознание. Литературознание 3. Психология 
Цб 120000124683, Цб 120000124684, Цб 120000124685, Ф 120000124686, Ф 120000124687
 съдържание 

Сист. No: 37618

- 11 -

Цб II 90716 

Рамчев, Кольо

   Личност, свобода, пряка демокрация / Кольо Рамчев ; Ред. П. Игнатов ; Рец. Любен Десев . - Ловеч : ИК Сафо, 2015 . - 120 с. ; 20 см

   С автограф Библиогр. под линия


1. Личност 2. Демокрация 
 159.923  + 321.7
Ключови думи: 1. личност 2. общество 3. свобода 4. пряка демокрация 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124420
 съдържание 

Сист. No: 37537

- 12 -

Цб II 90717 

Христов, Ивайло

   Душевност и национална съдба / Ивайло Христов ; Рец. Георги Найденов, Искра Арсенова . - София : Пропелер, 2014 (Direct Services LTD) . - 192 с. ; 20 см

   С автограф Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-392-238-3 


1. Народопсихология - България 
 159.922.4
Ключови думи: 1. душевност 2. народопсихология 3. българи 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124421
 съдържание 

Сист. No: 37538

Религия

- 13 -

Цб II 90749 

Лефтеров, Живко

   Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство / Живко Лефтеров ; Рец. Иван Еленков, Михаил Груев, Андрей Андреев ; Науч. ред. Лъчезар Стоянов ; Коректор Ира Георгиева ; Автор на кор., дизайн и предп. подг. Софрони Върбев . - София : Нов български университет (НБУ), 2018 . - 312 с. ; 8 с. със сн. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-233-024-8 


1. БКП – вътрешна политика – история 2. Петър Дънов (Беинса Дуно) (1864-1944) 3. Бяло братство (Дъновисти) 
 329.15  + 141.33  + 289
Ключови думи: 1. Дъновизъм 2. религиозна политика 3. БКП 4. атеизъм 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Дънов, Петър 
Цб 120000124634, Цб 120000124635, Цб 120000124636
 съдържание 

Сист. No: 37607

- 14 -

Цб II 73445 

Михайловски, Стоян

   Политически и философско-религиозни размишления / Стоян Михайловски ; Увод, състав. и бел. Иван Богданов ; Увод Георги Марков ; Ред. Зоя Крачунова . - София : Кама, 1999 . - 319 с. ; 22 см . -  (Поредица Разум ; 2)

   

   ISBN 954-90112-6-7 


1. Стоян Михайловски (1856-1927) 
 321.01  + 21
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Цб KN1999/02612, Цб KN1999/02613, Цб KN1999/02614, Цб KN1999/02615, Цб KN1999/02616, Цб KN1999/02617, Цб KN1999/02618, Цб KN1999/02619
  

Сист. No: 12697

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 15 -

Цб II 90752 

Вебер, Макс

   Генезис на западния рационализъм / Макс Вебер ; Състав. и общ. ред. Кольо Коев ; Прев. от нем. Кольо Коев, Светлана Събева, Румен Даскалов, Димитър Зашев, Теодора Карамелска, Димитър Денков ; Худ. на кор. и серия Яна Левиева . - [2. изд.] . - София : Критика и Хуманизъм, 2019 . - 388 с. ; 20,5 см . -  (VariuS)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-587-222-8 


1. Капитализъм – социологични проблеми 2. Пределна полезност 
 316.323.6(082.2)
Ключови думи: 1. капитализъм 2. западно общество 3. социология 4. пределна полезност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124648, Цб 120000124649, Цб 120000124650, Ф 120000124651, Ф 120000124652
 съдържание 

Сист. No: 37612

- 16 -

Цб I 5992 

Гоев, Валентин

   Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания / Валентин Гоев и др. ; Рец. Соня Чипева, Александър Найденов ; Ред. Лилия Даскалова, Лина Калайджиева ; Худ. на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 308 с. : с табл.; фиг. ; 29 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-172-7 


1. Статистика 2. Данни - обработка 
 311.2
Ключови думи: 1. статистически анализ 2. SPSS 3. обработка на данни 4. бизнес изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124563, Цб 120000124565, Цб 120000124566, Цб 120000124575, Цб 120000124576, Ф 120000124569, Ф 120000124564, Цб 120000124567, Ф 120000124568, Цб 120000124570, Ф 120000124571, Цб 120000124572, Ф 120000124573, Ф 120000124574, Цб 120000124577, Цб 120000124578, Цб 120000124579, Цб 120000124580, Ф 120000124581, Цб 120000124582, Ф 120000124583, Цб 120000124584, Цб 120000124585, Цб 120000124586, Ф 120000124587, Ф 120000124588, Цб 120000124589, Цб 120000124590, Цб 120000124591, Цб 120000124592
 съдържание 

Сист. No: 37596

- 17 -

Цб II 90762 

Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции  : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г. . - Варна : СТЕНО ; Икономически университет - Варна ; Катедра "Правни науки", 2018 . - 398 с. ; 24 с.

   Проект BG05M2OP001-2.009-0036 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд www.eufunds.bg

   ISBN 978-619-241-005-6 


1. Правна уредба 2. Дискриминация 3. Конференция 
 342.7  + 316.647.82  + 061.3
Ключови думи: 1. дискриминация 2. правна уредба 3. защита от дискриминация 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124695
 съдържание 

Сист. No: 37601

- 18 -

Цб II 90758 

Зимел, Георг

   Фрагментарният характер на живота : Есета / Георг Зимел ; Прев. от нем., състав. и послесл. Теодора Карамелска ; Ред. Кольо Коев ; Дизайн Яна Левиева . - София : Критика и Хуманизъм, 2014 ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-587-185-6 


1. Социология 2. Есе 3. Георг Зимел 1858-1918 4. Психология на личността 
 316.3  + 82-4  + 159.923
Ключови думи: 1. социология 2. есе 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Езикознание. Литературознание 3. Психология 
Цб 120000124683, Цб 120000124684, Цб 120000124685, Ф 120000124686, Ф 120000124687
 съдържание 

Сист. No: 37618

- 19 -

Цб II 90723 

Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите  = Balkanlar'da cok kulturlu yasam modeli olarak Bulgaristan tecrubesi : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. /  Предпеч. подгот. Ахмед Салиев ; Корица Нихат Давуд . - София : Академия Толерантност, 2010 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92282-6-7 


1. Конференция 2. Междукултурна среда 3. Малцинства – Балкански полуостров – конференции 
 316.347.2  + 323.15  + 061.3
Ключови думи: 1. толерантност 2. етническа толерантност 3. малцинства 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
Цб 120000124430
 съдържание 

Сист. No: 37544

- 20 -

Цб II 90757 

Роза, Хартмут

   Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността / Хартмут Роза ; Прев. от нем. Светла Маринова ; Дизайн на кор. и серията Яна Левиева ; Граф. дизайн Гергана Икономова . - София : Критика и Хуманизъм, 2015 . - 592 с. ; 20 см . -  (VariuS)

   Библиогр.: с. 555-590.

   ISBN 978-954-587-194-8 


1. Време (философия) 2. Общество - развитие 3. Критическа социална теория 4. Късна модерност 
 115  + 316.32
Ключови думи: 1. философия 2. общество 3. социална теория 4. модерност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000124678, Цб 120000124679, Цб 120000124680, Ф 120000124681, Ф 120000124682
 съдържание 

Сист. No: 37617

- 21 -

Цб II 90753 

Сасен, Саския

   Глобалният град. Ню Йорк, Лондон, Токио / Саския Сасен ; Прев. Елица Станоева ; Худ. на кор. Яна Левиева ; Ред. Кольо Коев ; Консулт. Майя Грекова ; Граф. дизайн Гергана Икономова . - София : Критика и Хуманизъм, 2011 . - 568 с. ; 21,5 см . -  (СоциООптики)

   Библиогр.: 534-567 с.

   ISBN 978-954-587-157-3 


1. Градове – социология 2. Икономика - постиндустриално преустройство 3. Глобална икономика 
 316.334.56  + 364.1
Ключови думи: 1. градове 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Ню Йорк 2. Лондон 3. Токио 
Цб 120000124653, Цб 120000124654, Цб 120000124655, Ф 120000124656, Ф 120000124657
 съдържание 

Сист. No: 37613

- 22 -

Цб II 90756 

Уолзър, Майкъл

   Сфери на справедливостта. Защита на плурализма и равенството / Майкъл Уолзър ; Прев. Капка Герганова, Ваня Серафимова, Емил Григоров ; Худ. на кор. Веселин Праматаров ; Ред. Емил Григоров ; Коректор Анета Иванова, Ася Захариева ; Граф. дизайн Гергана Икономова . - София : Критика и Хуманизъм, б. г. . - 496 с. ; 21 см . -  (СоциООптики)

   

   ISBN 978-954-587-135-1 


1. Обществено устройство и обществени отношения 2. Общество - равенство 
 316.34  + 342.7
Ключови думи: 1. справедливост 2. равенство 3. общество 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124673, Цб 120000124674, Цб 120000124675, Ф 120000124676, Ф 120000124677
 съдържание 

Сист. No: 37616

- 23 -

Цб II 90732 

Филева, Маргарита

   Социология. Изкуство. Социология на изкуството : Творчески път и живот / Маргарита Филева ; Биограф и рец. М. Димитрова . - София : Авангард Прима ; БАН, 2018 . - 134 с. ; 21 см

   Худ. на първа корица: М. Филева. Гора.Масло. 40х30 см, 2006 г.

   ISBN 978-619-160-935-2 


1. Социология 2. Биографии 3. Социология на изкуството 
 316.1(01)  + 92 Филева, Маргарита
Ключови думи: 1. социология 2. изкуство 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Филева, Маргарита 
Цб 120000124397
 съдържание 

Сист. No: 37570

- 24 -

Цб II 75508 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2003-

   

   ISBN 954-715-153-3 


   Кн.1. Икономически основи на живота. . - 344 с.

 

   


1. Икономическа теория 2. Политическа икономия 
 330  + 304  + 316.4
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Карл Маркс 3. икономикс 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000015992, Ф 120000015993, Ф 120000015994, Цб 120000015995, Ф 120000015996, Ф 120000015997, Ф 120000015998, Цб 120000015999, Ч2 120000016000, Ч2 120000016001
  

Сист. No: 9107

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 25 -

Цб I 6009 

Безлов, Тихомир

   Медии и политическо влияние / Тихомир Безлов и др. ; Ред. съвет Огнян Шентов, Мария Йорданова, Моис Файон . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 83 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-272-7 


1. Медии - България 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. медиен пазар 3. медийна среда 4. политическо влияние 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124867, Цб 120000124868, Цб 120000124869, Цб 120000124870
 съдържание 

Сист. No: 37711

- 26 -

Цб II 90745 

Бонева, Светла Богданова

   Управление на комуникациите в международни проекти : [Учебник] / Светла Богданова Бонева ; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Жулиета Витова ; Худ. на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 258 с. : с табл.; изобр. ; 24 см

   Библиогр. в текст, под линия и след всяка гл.

   ISBN 978-619-232-175-8 


1. Комуникации - управление 2. Международни проекти 
 339.92  + 005.8
Ключови думи: 1. международни проекти 2. управление на комуникациите 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124533, Цб 120000124537, Цб 120000124542, Цб 120000124555, Цб 120000124558, Цб 120000124560, Ф 120000124534, Ф 120000124535, Ф 120000124536, Ф 120000124538, Ф 120000124539, Ф 120000124540, Ф 120000124541, Ф 120000124543, Ф 120000124544, Ф 120000124545, Ф 120000124546, Ф 120000124547, Ф 120000124549, Ф 120000124550, Ф 120000124551, Ф 120000124552, Ф 120000124554, Ф 120000124556, Ф 120000124557, Ф 120000124559, Ф 120000124561, Ч1 120000124553, Цб 120000124548, Ф 120000124562
 съдържание 

Сист. No: 37593

- 27 -

Цб II 72003 

Българско медиазнание : Т. 2.  : Енциклопедично издание за медианаука и медиапублицистика 1998 /  Основ. и гл. ред. Росен Милев ; Худ. ред. Орлин Христов : Балканмедиа

   


   Т. 2 . - 1998 . - 1552 с.

 

   


1. Медиаистория 2. Медиаполитика 3. Медиаикономика 4. Медиакултура 5. Медии - малцинства 
 316.77  + 07(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. медиазнание 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
Цб PK1998/04294, Цб PK1998/04654, Цб 120000124408
  

Сист. No: 12356

- 28 -

Цб II 72080 

Джефкинс, Франк

   Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс / Франк Джефкинс ; Прев. от англ. Велико Горанов, Светлана Шипковенска, Георги Шипковенски ; Предпеч. подгот. Георги Филипов . - 1. изд. в България на 5. англ. изд. . - Варна : "Гранд Варна мениджмънт и консултинг", 1993 . - 288 с. ; 21 см

   


1. Реклама 2. Маркетинг 3. Връзки с обществеността - PR 
 339.138  + 659.1  + 316.78
Ключови думи: 1. реклама 2. маркетинг 3. връзки с обществеността 4. паблик рилейшнз 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб D 1997/00189, Цб 120000009050, Цб 120000061870, Цб 120000124704
  

Сист. No: 10818

- 29 -

Цб II 90728 

Златанов, Бисер

   Стратегически маркетинг в социалните мрежи / Бисер Златанов ; Рец. Петранка Филева, Любомир Стойков . - София : Авангард Прима, 2015 . - 368 (356) с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Оформлението на кориците и странирането са различни - еднакво съдържание. Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-160-497-5 


1. Стратегически маркетинг 2. Социални мрежи 3. Маркетинг на взаимоотношенията 
 339.138  + 077.5
Ключови думи: 1. стратегически маркетинг 2. социални мрежи 3. маркетинг 4. стратегия 5. маркетинг на взаимоотношенията 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124435, Цб 120000124436
 съдържание 

Сист. No: 37549

- 30 -

Цб II 90730 

Златанов, Бисер

   Властта на мрежите : Мрежите на колективното действие във "Фейсбук" (февруари-март 2013 г.) / Бисер Златанов, Мая Колева ; Науч. ред. Мария Нейкова ; Рец. Петранка Филева . - София : Авангард Прима, 2014 ("БПС" ООД) . - 126 с. ; 21 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-160-308-4 


1. Социални мрежи 
 316.77  + 077.5
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. социални медии 3. власт 4. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124438
 съдържание 

Сист. No: 37552

- 31 -

Цб II 90718 

Кожухаров, Кънчо

   Кой какъв е в корупцията в България : Най-горещото журналистическо разследване на годината / Кънчо Кожухаров ; Оформл. на кор. Веселин Праматаров . - София : Лингея, 2007 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91327-4-8 


1. Корупция - България 2. Журналистическо разследване 
 328.185  + 07
Ключови думи: 1. корупция 2. престъпления 3. мафия 4. журналистически разследвания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124422
 съдържание 

Сист. No: 37539

- 32 -

Цб II 90729 

Кулевски, Цветан

   Реторика на публичното послание : Теоретични основи на комуникациите / Цветан Кулевски ; Рец. Елисавета Сотирова, Йордан Василев ; Науч. ред. Христина Пантелеева . - София : Изток-Запад, 2007 . - 160 с. ; 20 см

   С автограф Библиогр. с. 151-155

   ISBN 978-954-321-335-1 


1. Реторика 2. Връзки с обществеността - PR 
 82.085  + 659.4
Ключови думи: 1. реторика 2. връзки с обществеността 3. комуникации 4. публична комуникация 5. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124437
 съдържание 

Сист. No: 37551

- 33 -

Цб I 5989 

Тодоров, Петко

   Реклама и медии : Учебник за дистанционно обучение / Петко Тодоров, Стела Константинова ; Рец. Цветан Кулевски, Веселка Павлова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 282 с. ; 29 см

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-644-414-1 


1. Реклама 2. Медии 
 659.1(075.8)  + 07(075.8)
Ключови думи: 1. реклама 2. медии 3. медийно стопанство 4. комуникация 5. рекламни комуникации 6. рекламна политика 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124439
 съдържание 

Сист. No: 37553

- 34 -

Цб II 90744 

Христов, Ивайло

   Залезът на свободния политически печат в България / Ивайло Христов Христов ; Рец. Любомир Стойков, Трендафил Митев ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 374 с. ; 21,5 см

   Ръкописът е обсъден и одобрен за публикуване от Катедрения съвет на катедра "Медии и обществени комуникации", Протокол № 8/17.01.2019 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-182-6 


1. Политически печат - България 
 070.1.000.32
Ключови думи: 1. политически печат 2. свобода на печата 3. вестници 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124503, Цб 120000124508, Цб 120000124531, Ф 120000124504, Ф 120000124507, Ф 120000124509, Ф 120000124510, Ф 120000124511, Ф 120000124512, Ф 120000124514, Ф 120000124517, Ф 120000124520, Ф 120000124521, Ф 120000124522, Ф 120000124524, Ф 120000124525, Ф 120000124527, Ф 120000124529, Ф 120000124530, Ф 120000124532, Ф 120000124505, Ф 120000124506, Ф 120000124513, Цб 120000124515, Ф 120000124516, Цб 120000124518, Ф 120000124519, Ф 120000124523, Ф 120000124526, Ф 120000124528
 съдържание 

Сист. No: 37592

- 35 -

Цб II 90719 

Щритцл, Петер

   Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство : Концепции и приложни модели : Дисертация / Петер Щритцл ; Науч. рък. Петко Тодоров ; Рец. Любомир Стойков, Боян Дуранкев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 166 с. : с цв. фиг. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-323-739-5 


1. Медии 2. Комуникации 3. Информационно общество 
 004.000.93  + 07(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. дигитални медии 3. медийно стопанство 4. комуникации 5. цифрова ера 6. икономика на знанието 7. информационно общество 8. технологична конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124423
 съдържание 

Сист. No: 37540

- 36 -

Цб I 6006 

Russian Influence in the Media Sectors of the Black Sea Countries  : Tools, Narratives and Policy Options for Building Resilience /  Ed. Ognian Shentov, Todor Galev, Ruslan Stefanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2018 . - 81 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-339-7 


1. Медии 2. Външна политика 
 316.77  + 327.8
Ключови думи: 1. медии 2. пропаганда 3. устойчивост 4. политическа пропаганда 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 2. Украйна 3. Грузия 4. Молдова 5. Армения 
Цб 120000124861, Цб 120000124862
 съдържание 

Сист. No: 37703

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 37 -

Цб II 74116 

Близнаков, Георги М.

   Размисли в навечерието на ХХI-ви век : [Сборник статии] / Георги М. Близнаков ; Рец. Орлин Загоров ; Оформление Анастас Анастасов ; Предпеч. подгот. Янчо Марков ; Коректор Свобода Иванова . - София : Фавин ООД, 2000 . - 203 с. ; 22 см

   


1. Химия - бъдеще 2. Политически размисли 3. Георги Мануилов Близнаков, академик (1920-2004) 4. Околна среда 5. Устойчиво развитие - общество 
 32.01  + 54
Ключови думи: 1. химия 2. околна среда 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Приложни науки 
Цб 120000006476, Цб 120000039036
  

Сист. No: 13726

- 38 -

Цб II 90715 

Велев, Григор

   Национализмът : Рожба на националния дух. Мироглед и философия на нацията. Лоялност на гражданите към нацията и държавата. Имунна система на националната държава. Творец и двигател на историята. Контрапункт на националнихилизма / Григор Велев ; Рец. Георги Марков, Ангел Гълъбов, Емил Александров ; Худ. на кор. Людмил Веселинов . - София : Знание, 2005 (Алианс принт) . - 400 с. : със сн., ил. ; 24 см

   С автограф Библиогр. с. 376-386

   ISBN 954-621-223-7 


1. Национализъм- понятие, история 2. История на България 3. Балкански държави - национализъм 4. Турция - национализъм 5. Великите сили - национализъм 
 172.15  + 327  + 949.72
Ключови думи: 1. национализъм 2. нация 3. история на България 4. национален идеал 5. национална доктрина 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Сърбия 4. Турция 5. Румъния 6. Албания 7. Франция 8. Германия 9. Англия 10. Русия 11. САЩ 12. Америка 
Цб 120000124419
 съдържание 

Сист. No: 37536

- 39 -

Цб II 90801 

Далек, Робърт

   Американските президенти : Триумфи и поражения / Робърт Далек ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Издат. Весела Люцканова, 1999 . - 384 с. ; 20 см

   Книгата се издава с любезното съдействие на Информационната служба при Посолството на САЩ

   ISBN 954-8453-31-2 


1. Политика - САЩ 2. Президенти - САЩ 3. История - Америка 
 342.6.000.32(73)  + 973
Ключови думи: 1. политика 2. президент 3. политици 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Америка 
Цб 120000124762
 съдържание 

Сист. No: 37661

- 40 -

Цб I 5995 

Джекова, Росица

   Мониторинг на рисковете от радикализация / Росица Джекова и др. ; Ред. съвет Бойко Тодоров, Огнян Шентов, Александър Стоянов . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 127 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 34)

   

   ISBN 978-954-477-299-4 


1. Радикализация 2. Тероризъм 3. Национална сигурност 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. ислямистка радикализация 3. заплахи 4. радикален ислямизъм 5. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124823, Цб 120000124824
 съдържание 

Сист. No: 37668

- 41 -

Цб II 90807 

Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век  /  Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров ; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров ; Науч. ред. Искра Баева, Никола Аврейски . - София : Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2018 . - 252 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90757-2-2 


1. Международни отношения 2. Конфликти - 21 век 
 327.7:061.1 ЕС  + 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124790
 съдържание 

Сист. No: 37705

- 42 -

Цб I 5993 

Завладяване на държавата : противодействие на административната и политическата корупция  : [Единадесети доклад за оценка на корупцията] . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 99 с. ; 30 см

   С финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

   ISBN 978-954-477-276-5 


1. Корупция - България 2. Вътрешна политика - България 
 328.185(497.2)
Ключови думи: 1. корупция 2. политическа корупция 3. антикорупционна политика 4. скрита икономика 5. законодателство 6. съдебна власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124813, Цб 120000124814, Цб 120000124815
 съдържание 

Сист. No: 37662

- 43 -

Цб II 90773 

Заркова, Ани

   Изгаряне / Ани Заркова ; Ред. Никола Кицевски ; Худ. Любомир Михайлов ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Юлия Шопова ; Сн. на кор. Емил Байданов . - София : Труд, 1999 ("Симолини-94" СД) . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-528-111-1 


1. Мемоари 2. Журналистическо разследване 3. Терористични атентати 
 82-94  + 323.28
Ключови думи: 1. мафия 2. организирана престъпност 3. журналистически разследвания 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124733
 съдържание 

Сист. No: 37628

- 44 -

Цб II 90765 

Каменов, Йордан

   Властта, историята и Вапцаров / Йордан Каменов ; Ред. Диана Попова ; Коректор Ваня Любенова ; Компют. обраб. Христо Христов . - Б. м. : Пространство и форма, 2004 . - 206 с. : със сн.; факс. ; 22 см

   

   ISBN 954-90741-7-Х 


1. Литература 2. Политика 3. Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) 
 886.7(092)  + 329  + 92 Вапцаров, Никола
Ключови думи: 1. литература 2. политика 3. политически убийства 4. история на България 5. власт 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Вапцаров, Никола 
Цб 120000124725
 съдържание 

Сист. No: 37620

- 45 -

Цб II 75691 

Кисинджър, Хенри

   Дипломацията / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Георги Илиев, Юлияна Цветкова ; Под ред. Красимир Мирчев . - София : Труд, 1997 . - 783 с. ; 25 см . -  (Поредица "Нобелисти")

   

   ISBN 594-528-069-7 


1. Дипломация - история 2. Международни отношения - история 3. История, нова 4. Нобелови лауреати 
 327(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. дипломация 2. международни отношения 3. нова история 4. Нобелови лауреати 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000017378, Цб 120000017379, Цб 120000017380, Цб 120000017381, Цб 120000017382, Цб 120000017383, Цб 120000017384, Цб 120000017385, Цб 120000017386, Ч1 120000017387, Цб 120000090959, Цб 120000124711
  

Сист. No: 9270

- 46 -

Цб II 90741 

Ковачева, Диана Петрова

   Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 90 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-199-4 


1. Корупция - Европейски съюз 2. Право 
 341.17  + 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. Европейска прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124443, Ф 120000124444, Ф 120000124445, Ф 120000124446, Ф 120000124447, Ф 120000124448, Ф 120000124449, Ф 120000124450, Ф 120000124451, Ф 120000124452, Ф 120000124453, Ф 120000124454, Ф 120000124455, Цб 120000124456, Цб 120000124457, Ф 120000124458, Ф 120000124459, Ф 120000124460, Ф 120000124461, Ф 120000124462
 съдържание 

Сист. No: 37583

- 47 -

Цб II 90742 

Ковачева, Диана Петрова

   Международни и национални механизми за измерване на корупцията : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 72 с. : с табл.; фиг. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-197-0 


1. Корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. политическа корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124463, Ф 120000124464, Цб 120000124465, Ф 120000124466, Ф 120000124467, Ф 120000124468, Ф 120000124469, Ф 120000124470, Ф 120000124471, Ф 120000124472, Ф 120000124473, Ф 120000124474, Цб 120000124475, Ф 120000124476, Ф 120000124477, Ф 120000124478, Ф 120000124479, Ф 120000124480, Ф 120000124481, Ф 120000124482
 съдържание 

Сист. No: 37589

- 48 -

Цб II 90743 

Ковачева, Диана Петрова

   Международноправни актове за продиводействие на корупцията : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 92 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-198-7 


1. Корупция 2. Международно право 
 328.185  + 341.123
Ключови думи: 1. политическа корупция 2. международен съд 3. ООН 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 120000124483, Ф 120000124484, Ф 120000124485, Ф 120000124486, Ф 120000124487, Ф 120000124488, Ф 120000124489, Ф 120000124490, Ф 120000124491, Ф 120000124492, Ф 120000124493, Ф 120000124494, Ф 120000124495, Цб 120000124496, Цб 120000124497, Ф 120000124498, Ф 120000124499, Ф 120000124500, Ф 120000124501, Ф 120000124502
 съдържание 

Сист. No: 37591

- 49 -

Цб II 90718 

Кожухаров, Кънчо

   Кой какъв е в корупцията в България : Най-горещото журналистическо разследване на годината / Кънчо Кожухаров ; Оформл. на кор. Веселин Праматаров . - София : Лингея, 2007 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-91327-4-8 


1. Корупция - България 2. Журналистическо разследване 
 328.185  + 07
Ключови думи: 1. корупция 2. престъпления 3. мафия 4. журналистически разследвания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124422
 съдържание 

Сист. No: 37539

- 50 -

Цб II 90749 

Лефтеров, Живко

   Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство / Живко Лефтеров ; Рец. Иван Еленков, Михаил Груев, Андрей Андреев ; Науч. ред. Лъчезар Стоянов ; Коректор Ира Георгиева ; Автор на кор., дизайн и предп. подг. Софрони Върбев . - София : Нов български университет (НБУ), 2018 . - 312 с. ; 8 с. със сн. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-233-024-8 


1. БКП – вътрешна политика – история 2. Петър Дънов (Беинса Дуно) (1864-1944) 3. Бяло братство (Дъновисти) 
 329.15  + 141.33  + 289
Ключови думи: 1. Дъновизъм 2. религиозна политика 3. БКП 4. атеизъм 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Дънов, Петър 
Цб 120000124634, Цб 120000124635, Цб 120000124636
 съдържание 

Сист. No: 37607

- 51 -

Цб II 90747 

Методиев, Веселин

   Един много добър човек. Константин Стоилов и политическата добродетел / Веселин Методиев ; Рец. Милко Палангурски, Михаил Груев ; Ред. прочит Георги Гочев ; Худ. на кор. Михаил Танев ; Граф. дизайн и предп. подг. Таня Йорданова . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 (Симолини-94 ООД) . - 324 с. ; 21 см

   Ориг. загл. на кор. : "Един много добър човек". Константин Стоилов и политическата добродетел.

   ISBN 978-619-233-056-9 (твърди корици)


1. Константин Стоилов (1853-1901) 2. История на България 3. Български политици 
 92 Стоилов, Константин  + 949.72.051.2(0.027.6)
Ключови думи: 1. политици 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Стоилов, Константин 
Цб 120000124628, Цб 120000124629, Цб 120000124630
 съдържание 

Сист. No: 37602

- 52 -

Цб II 73445 

Михайловски, Стоян

   Политически и философско-религиозни размишления / Стоян Михайловски ; Увод, състав. и бел. Иван Богданов ; Увод Георги Марков ; Ред. Зоя Крачунова . - София : Кама, 1999 . - 319 с. ; 22 см . -  (Поредица Разум ; 2)

   

   ISBN 954-90112-6-7 


1. Стоян Михайловски (1856-1927) 
 321.01  + 21
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Цб KN1999/02612, Цб KN1999/02613, Цб KN1999/02614, Цб KN1999/02615, Цб KN1999/02616, Цб KN1999/02617, Цб KN1999/02618, Цб KN1999/02619
  

Сист. No: 12697

- 53 -

Цб II 90723 

Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите  = Balkanlar'da cok kulturlu yasam modeli olarak Bulgaristan tecrubesi : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. /  Предпеч. подгот. Ахмед Салиев ; Корица Нихат Давуд . - София : Академия Толерантност, 2010 . - 199 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92282-6-7 


1. Конференция 2. Междукултурна среда 3. Малцинства – Балкански полуостров – конференции 
 316.347.2  + 323.15  + 061.3
Ключови думи: 1. толерантност 2. етническа толерантност 3. малцинства 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
Цб 120000124430
 съдържание 

Сист. No: 37544

- 54 -

Цб II 90775 

Пехливанова, Жоржета

   По вълните на дипломацията / Жоржета Пехливанова ; Ред. Христо Ковачев . - София : Българо-аржентинско дружество, 2000 ("Симолини-94" СД) . - 367 с. ; 21 см

   


1. Литература 2. Дипломация 
 886.7-94  + 327
Ключови думи: 1. дипломация 2. литература 3. външна политика 4. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124735
 съдържание 

Сист. No: 37630

- 55 -

Цб II 86759 

Преплетените истории на Балканите : Т. 1 -  /  Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов ; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана Мишкова, Чавдар Маринов : Нов български университет (НБУ) (Симолини-94 ООД)

   Автори: Румен Даскалов; Диана Мишкова, Алексъндър Везенков; Андреас Либератос; Константин Йордаки; Ада Хайду, Чавдар Маринов; Росица Генчева.

   ISBN 978-619-233-035-4 


   Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации. . - 2019 . - 663 с.

 

   


1. Балкани - история 
 949.7  + 32.01
Ключови думи: 1. Балкани 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Византия 2. Древна Тракия 3. Румъния 4. Гърция 5. България 6. Сърбия 7. Балкани 
Цб 120000124643, Цб 120000124644, Цб 120000124645, Цб 120000124646, Ф 120000124647
 съдържание 

Сист. No: 37611

- 56 -

Цб I 6027 

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки  : Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете /  Състав. Руслан Стефанов, Димитър Марков, Тодор Галев, Стефан Карабоев, Миряна Илчева . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 115 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-286-4 


1. Обществени поръчки 2. Корупция 3. България 
 347.45/.47  + 328.185
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. корупция 3. престъпления 4. злоупотреби 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124899, Цб 120000124904
 съдържание 

Сист. No: 37739

- 57 -

Цб I 6028 

Радикализация в България  : Заплахи и тенденции / Росица Джекова и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 203 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 32)

   

   ISBN 978-954-477-264-2 


1. Радикализация 2. България 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. противодействие 3. ислямистка радикализация 4. футболно хулиганство 5. ислям 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124900, Цб 120000124903
 съдържание 

Сист. No: 37740

- 58 -

Цб II 90716 

Рамчев, Кольо

   Личност, свобода, пряка демокрация / Кольо Рамчев ; Ред. П. Игнатов ; Рец. Любен Десев . - Ловеч : ИК Сафо, 2015 . - 120 с. ; 20 см

   С автограф Библиогр. под линия


1. Личност 2. Демокрация 
 159.923  + 321.7
Ключови думи: 1. личност 2. общество 3. свобода 4. пряка демокрация 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124420
 съдържание 

Сист. No: 37537

- 59 -

Цб II 90831 

Симеонова, Денислава

   Миграция и вътрешна сигурност : Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България / Денислава Симеонова . - Б. м., 2004 . - 91 с. ; 21 см

   


1. Миграция 2. Национална сигурност 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
 325  + 355.02
Ключови думи: 1. миграция 2. вътрешна сигурност 3. имиграция 4. миграционен процес 5. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124873, Цб 120000124874
 съдържание 

Сист. No: 37714

- 60 -

Цб I 6007 

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2018 . - 71 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-345-8 


1. Международно право 2. Миграция 
 341.24  + 325.25
Ключови думи: 1. принудително връщане 2. незаконна миграция 3. международни стандарти 4. пътуване 5. миграционен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124863, Цб 120000124864
 съдържание 

Сист. No: 37707

- 61 -

Цб I 5997 

Стойнова, Надя

   Трансгранична организирана престъпност : България и Норвегия в контекста на миграционната криза / Надя Стойнова и др. ; Ред. съвет Огнян Шентов, Росица Джекова, Атанас Русев . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 94 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-317-5 


1. Трафик на хора 2. Миграционна криза 3. Трансгранична престъпност 
 343.3/.7  + 325.25
Ключови думи: 1. трансгранични престъпления 2. миграционна криза 3. каналджийство 4. трафик на хора 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Норвегия 
Цб 120000124827, Цб 120000124828
 съдържание 

Сист. No: 37670

- 62 -

Цб II 90798 

Судоплатов, Павел

   Кремъл и Лубянка : Спецоперации 1930-1950 / Павел Судоплатов ; Прев. Ненчо Василев ; Ред. Марта Владова ; Худ. Буян Филчев ; Комп. дизайн Калина Павлова . - [София] : Прозорец, б. г. ("Образование и наука" ЕАД) . - 528 с. : с факс. ; 21 см . -  (Поредица Хроника ; 26)

   

   ISBN 954-733-180-9 


1. Разузнаване 2. Държавна сигурност 3. Външна политика 4. Вътрешна политика 5. СССР 
 351.74(47)(57)  + 327.8
Ключови думи: 1. разузнаване 2. държавна сигурност 3. Студена война 4. външна политика 5. вътрешна политика 6. Кремъл 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000124759
 съдържание 

Сист. No: 37655

- 63 -

Цб II 90754 

Тер, Филип

   Новият ред на Стария континент. История на неолиберална Европа / Филип Тер ; Прев. от нем. Силвия Василева ; Худ. на кор. Михаела Икономова ; Худ. на серия Яна Левиева . - Актуал. изд. . - София : Критика и Хуманизъм, 2018 . - 522 с. ; 20,5 см . -  (ЕВРОпи)

   

   ISBN 978-954-587-219-8 


1. История - Европа 2. Неолиберализъм 3. Европа - икономически и политически трансформации 
 940  + 32.01(4)
Ключови думи: 1. история 2. Европа 3. неолиберализъм 4. политически трансформации 5. икономическа криза 6. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124663, Цб 120000124664, Цб 120000124665, Ф 120000124666, Ф 120000124667, Цб 120000126927
 съдържание 

Сист. No: 37614

- 64 -

Цб II 69210 

Тофлър, Алвин

   Прогнози и предпоставки : Интервю на агенция "Саут енд прес", 1983 / Алвин Тофлър ; Състав. Радослав Бобчев ; Прев. Маргарита Иванова . - София : СУ "Кл.Охридски" ; Факултет по журналистика и масови комуникации, 1992 (Полипринт - Враца) . - 228 с. ; 20 см . -  (Библиотека Социалният процес. Футурология)

   


1. Алвин Тофлър (1928-2016) 2. Научно предвиждане и прогнозиране 
 32  + 008
Ключови думи: 1. футурология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Общ отдел. Наука. Култура 
ЦБ D 1992/04663, Цб 120000124407, Цб 120000127847
  

Сист. No: 5858

- 65 -

Цб II 90818 

Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства  : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София /  Състав. Янислав Вълчев Янакиев ; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова . - [София] : Военно издателство ; ВА " Г. С. Раковски", 2004 . - 192 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Библиогр. след всеки доклад Институт за перспективни изследвания за отбраната Секция "Системни анализи и прогнози"

   ISBN 954-509-313-7 


1. Българска армия 2. Мироопазване 3. Конференция 
 355.4  + 327.36(100)  + 061.3
Ключови думи: 1. българска армия 2. мироопазващи мисии 3. мироопазваща дейност 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124801
 съдържание 

Сист. No: 37708

- 66 -

Цб I 6030 

Addressing the Threat of Fraud and Corruption in Public Procurement  : Review of State of the Art Approaches : Compendium . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 92 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-213-0 


1. Обществени поръчки 2. Корупция 
 347.45/.47  + 328.185
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. корупция 3. измами 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124907
 съдържание 

Сист. No: 37738

- 67 -

Цб I 6002 

Anti-corruption reloaded  : Assessment of Southeast Europe /  Ed. Ognian Shentov, Ruslan Stefanov, Boyko Todorov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2014 . - 243 p. ; 30 sm

   

   ISBN 979-954-477-221-5 


1. Корупция 2. Югоизточна Европа 
 328.185(497)
Ключови думи: 1. корупция 2. антикорупция 3. антикорупционни политики 4. гражданско общество 5. икономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 
Цб 120000124839, Цб 120000124840
 съдържание 

Сист. No: 37677

- 68 -

Цб II 90810 

Anton, Thomas J.

   American Federalism and Public Policy : How the System Works / Thomas Julius Anton . - New York : Random House, 1989 . - 245 p. ; 23,5 sm . -  (Political Science)

   

   ISBN 0-394-35362-5 


1. Политика - САЩ 2. Федерализъм - Америка 
 321.02(7/8)
Ключови думи: 1. федерализъм 2. федерална власт 3. публична политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Америка 
Цб 120000124793
 съдържание 

Сист. No: 37688

- 69 -

Цб II 90809 

Carlton, David

   The Cold War Debated / David Carlton, Herbert M. Levine . - New York etc. : McGraw-Hill, 1988 . - 355 p. ; 23,5 sm

   

   ISBN 0-07-027990-X 


1. Студена война 
 327.54
Ключови думи: 1. Студена война 2. политически дебат 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124792
 съдържание 

Сист. No: 37687

- 70 -

Цб I 5996 

Dzhekova, Rositsa

   Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators / Rositsa Dzhekova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 99 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 34)

   

   ISBN 978-954-477-301-4 


1. Радикализация 2. Тероризъм 3. Национална сигурност 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. ислямистка радикализация 3. заплахи 4. радикален ислямизъм 5. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124825, Цб 120000124826
 съдържание 

Сист. No: 37669

- 71 -

Цб I 6025 

Dzhekova, Rositsa

   Countering Police Corruption: European Perspectives / Rositsa Dzhekova, Philip Gounev, Tihomir Bezlov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 118 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 28)

   

   ISBN 978-954-477-202-4 


1. Полиция 2. Корупция 3. Европа 
 351.74  + 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. полиция 3. противодействие 4. обществено управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Белгия 3. Австрия 4. Румъния 5. България 
Цб 120000124896
  

Сист. No: 37735

- 72 -

Цб I 6010 

Kirmanoglu, Hulya

   Yolsuzluk raporlari 2016: Turkiye'de Kayit Disi Ekonomi / Hulya Kirmanoglu, K. Ipek Miscioglu . - Istanbul : Tesev, 2016 . - 28 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-605-5332-84-6 


1. Икономика 2. Корупция 
 338  + 328.185
Ключови думи: 1. икономика 2. неформална икономика 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124871
 съдържание 

Сист. No: 37712

- 73 -

Цб II 90808 

Modern Greece : Nationalism and Nationality  /  Ed. by Martin Blinkhorn, Thanos Veremis . - S. l. : Sage - Eliamep, 1990 . - 172 p. ; 20,5 sm

   This vol. was first publ. as a special issue of the European History Quarterly (SAGE, London, Newbury Park and New Delhi), Vol. 19 (1989), 131-4.


1. Национализъм - Гърция 2. История - Гърция 
 329.17(495)  + 949.5
Ключови думи: 1. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Гърция 
Цб 120000124791
 съдържание 

Сист. No: 37685

- 74 -

Цб I 6012 

Police Stops and Ethnic Profiling in Bulgaria  /  Ed. Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2006 . - 89 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 17)

   

   ISBN 954-477-142-5 

   ISBN 978-954-477-142-3 


1. Полиция 2. Роми 3. България 
 351.74(497.2)  + 323.1(497.2)
Ключови думи: 1. полиция 2. роми 3. ромски етнос 4. социален профил 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124875
 съдържание 

Сист. No: 37715

- 75 -

Цб I 6003 

Radicalisation in Bulgaria  : Threats and trends / Rositsa Dzhekova и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 187 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 32)

   

   ISBN 978-954-477-258-1 


1. Тероризъм 2. Национална сигурност 3. България 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. тероризъм 2. национална сигурност 3. заплахи 4. терористични заплахи 5. радикализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124854
 съдържание 

Сист. No: 37686

- 76 -

Цб I 5998 

Stoynova, Nadya

   Cross-border organised crime : Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis / Nadya Stoynova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Rositsa Dzhekova, Atanas Rusev . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 86 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-313-7 


1. Трафик на хора 2. Миграционна криза 3. Трансгранична престъпност 
 343.3/.7  + 325.25
Ключови думи: 1. трансгранични престъпления 2. миграционна криза 3. каналджийство 4. трафик на хора 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Норвегия 
Цб 120000124829, Цб 120000124830
 съдържание 

Сист. No: 37671

Икономика. Икономически теории

- 77 -

Цб I 6015 

Иновации. бг 2015  : Иновационно поведение на българските фирми /  Ред. Теодора Георгиева, Руслан Стефанов . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2015 . - 63 с. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1313-1052


1. Икономика 2. Иновационна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. иновационна политика 2. икономика 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. иновационни мрежи 6. иновации 7. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000124880, Цб 120000124881
 съдържание 

Сист. No: 37725

- 78 -

Цб I 6014 

Иновации. бг 2018  : Интелигетни политики за иновационен растеж /  Ред. Теодора Георгиева, Руслан Стефанов . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2018 . - 77 с. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1313-1052


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. интелигентна специализация 2. икономика 3. иновационни продукти 4. иновации 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 6. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124878, Цб 120000124879
 съдържание 

Сист. No: 37724

- 79 -

Цб II 51605 

Маркс, Карл

   Капиталът. Критика на политическата икономия : Кн. 1 - / Карл Маркс : Партиздат

   


   Кн. 1. Процесът на производството на капитала. . - 1979 . - 896 с. : с факс., 1 л. портр.

 

   


1. Капитализъм 2. Политическа икономия - капитализъм 
 141.82(0.026.2)  + 330
Ключови думи: 1. капитализъм 2. политическа икономия 3. пари 4. натрупване на капитал 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124698, Цб 2346/80, Цб 2349/80, Цб 2352/80, Цб 2355/80, Цб 2358/80, Цб 2361/80, Цб 2364/80, Цб 2367/80, Цб 2370/80, Цб 2373/80, Цб 2376/80, Цб 2379/80, Цб 2382/80, Цб 2385/80, Цб 2388/80, Цб 11897/79, Цб 11898/79, Цб 11899/79, Цб 11900/79, Цб 11901/79
  

Сист. No: 37619

- 80 -

Цб II 90774 

Опита на Чехия в масовата приватизация и икономическата реформа  : Сборник лекции, изнесени на семинара, организиран от Посолството на Чешката Република и Бълг. търг.-пром. палата, София, 14-15 декември 1993 г, /  Прев. Десислава Атанасова . - София : ХЗ ; Изд. къща "Избор", 1994 . - 72 с. ; 19 см

   


1. Приватизация 2. Икономика 
 338.242.4.025.88(437.1)  + 338
Ключови думи: 1. масова приватизация 2. икономическа реформа 3. демонополизация 4. капиталов пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Чехия 
Цб 120000124734
 съдържание 

Сист. No: 37629

- 81 -

Цб I 6017 

Innovation. bg 2016  : Innovation Powered by Talent /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2016 . - 79 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-92-79-63975-3 ISSN 1313-1060


1. Икономика 2. Иновационна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. икономика 2. иновации 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000124884, Цб 120000124885
 съдържание 

Сист. No: 37727

- 82 -

Цб I 6016 

Innovation. bg 2017  : Bulgaria in the Global Value Chains /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2017 . - 71 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-92-79-76592-6 ISSN 1313-1060


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. икономика 2. иновации 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124882, Цб 120000124883
 съдържание 

Сист. No: 37726

- 83 -

Цб I 6018 

Innovation. bg 2018  : Smart Policies for Innovation Growth /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2017 . - 71 p. ; 29 sm

   

   ISBN  ISSN 1313-1060


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. интелигентна специализация 2. икономика 3. иновации 4. иновационни продукти 5. предприемачество 6. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124886
 съдържание 

Сист. No: 37728

- 84 -

Цб I 6010 

Kirmanoglu, Hulya

   Yolsuzluk raporlari 2016: Turkiye'de Kayit Disi Ekonomi / Hulya Kirmanoglu, K. Ipek Miscioglu . - Istanbul : Tesev, 2016 . - 28 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-605-5332-84-6 


1. Икономика 2. Корупция 
 338  + 328.185
Ключови думи: 1. икономика 2. неформална икономика 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124871
 съдържание 

Сист. No: 37712

Икономикс

- 85 -

Цб II 90784 

Димитров, Йордан Стоянов

   Финансов мениджмънт / Йордан Стоянов Димитров ; Рец. Димитър Лозанов Дончев : Питагор

   

   ISBN 954-568-020-2 


   Ч. 2. Инвестиции и капиталов механизъм на предприятието. . - 2009 . - 273 с. : с фиг.; форм.

 

   


1. Финансов мениджмънт 2. Инвестиции 
 005.915  + 330.322
Ключови думи: 1. финансов мениджмънт 2. инвестиции 3. инвестиционни решения 4. капиталов механизъм 5. дивидентна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Цб 120000124745
 съдържание 

Сист. No: 37640

- 86 -

Цб II 90806 

Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии  /  Науч. рък. Димитър Димитров ; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Гечкова ; Рец. Румен Брусарски, Тилчо Иванов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 190 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-173-4 


1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 
 364.2.003.1
Ключови думи: 1. бедствия 2. аварии 3. икономическа оценка 4. наводнения 5. екологична криза 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
Цб 120000124786, Цб 120000124787, Цб 120000124788, Цб 120000124789
 съдържание 

Сист. No: 37699

- 87 -

II 68667, Цб II 68667 

МакФорън, Дезмънд

   Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия (как да завладеем пазара) / Дезмънд МакФорън ; Прев. Теодор Кънчев . - 1 . - София : ИЦТТ "Информа", 1991 . - 76 с. ; 22 см . -  (Библиотека на бизнесмена ; 2)

   


1. Фирми - конкурентоспособност 
 339
Ключови думи: 1. фирма 2. конкурентоспособност 3. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
ЦБ PK1991/04842, ЦБ PK1991/04843, ЦБ PK1993/01640, Цб 120000124717
  

Сист. No: 5053

- 88 -

Цб II 70225 

Маршалл, А.

   Принципы экономической науки : В 3 ч. / А. Маршалл : Прогресс . -  (Экономическая мысль Запада)

   


   Ч. 1 . - 1993 . - 416 с.

 

   


1. Икономическа теория 
 330  + 33
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
ЦБ PK1994/02094, ЦБ PK1994/04936, Цб 120000124722
  

Сист. No: 7309

- 89 -

Цб II 70225 

Маршалл, А.

   Принципы экономической науки : В 3 ч. / А. Маршалл : Прогресс . -  (Экономическая мысль Запада)

   


   Ч. 2 . - 1993 . - 312 с.

 

   


1. Икономическа теория 
 330  + 33
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
ЦБ PK1994/02095, ЦБ PK1994/04937, Цб 120000124723
  

Сист. No: 7310

- 90 -

Цб II 90788 

Мэнкью, Н. Грегори

   Принципы экономикс / Н. Грегори Мэнкью ; Под общ. ред. В. М. Цветаева, Ю. Н. Каптуревского . - Санкт-Петербург и др. : Питер, 1999 . - 784 с. ; 27 см . -  (Учебник XXI века)

   

   ISBN 5-314-00161-6 


1. Икономикс 
 330.101.54(0.026.2)
Ключови думи: 1. пазар 2. икономикс 3. макроикономика 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000124749
 съдържание 

Сист. No: 37644

- 91 -

Цб II 90759 

Трифонова, Силвия

   Състояние и въздействие на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки по света за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Колективна монография /  Автор и науч. ред. Силвия Трифонова, Венелина Трифонова, Атанас Атанасов, Свилен Колев ; Рец. Димитър Хаджиниколов, Яким Китанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 340 с. ; 24 см

   Настоящият труд е разработен в рамките на НИП № НИД НИ 1-24/2014 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-203-8 


1. Централни банки - парична политика 2. Лихвен процент - ценни книжа 
 330.101.54  + 336.71
Ключови думи: 1. централна банка 2. парична политика 3. лихвен процент 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124688, Цб 120000124689, Цб 120000124690, Ф 120000124691, Ф 120000124692
 съдържание 

Сист. No: 37657

- 92 -

Цб II 75508 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2003-

   

   ISBN 954-715-153-3 


   Кн.1. Икономически основи на живота. . - 344 с.

 

   


1. Икономическа теория 2. Политическа икономия 
 330  + 304  + 316.4
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Карл Маркс 3. икономикс 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000015992, Ф 120000015993, Ф 120000015994, Цб 120000015995, Ф 120000015996, Ф 120000015997, Ф 120000015998, Цб 120000015999, Ч2 120000016000, Ч2 120000016001
  

Сист. No: 9107

- 93 -

Цб II 90719 

Щритцл, Петер

   Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство : Концепции и приложни модели : Дисертация / Петер Щритцл ; Науч. рък. Петко Тодоров ; Рец. Любомир Стойков, Боян Дуранкев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 166 с. : с цв. фиг. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-323-739-5 


1. Медии 2. Комуникации 3. Информационно общество 
 004.000.93  + 07(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. дигитални медии 3. медийно стопанство 4. комуникации 5. цифрова ера 6. икономика на знанието 7. информационно общество 8. технологична конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124423
 съдържание 

Сист. No: 37540

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 94 -

Цб II 90802 

Кодекс на труда 2019  . - Актуален към 15 юни 2019 г. . - София : Труд и право ; МТ - студио, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-257-1 


1. Кодекс на труда 
 349.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124764, Цб 120000124765, Цб 120000124766, Цб 120000124767, Цб 120000124768
 съдържание 

Сист. No: 37673

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 95 -

Цб II 90784 

Димитров, Йордан Стоянов

   Финансов мениджмънт / Йордан Стоянов Димитров ; Рец. Димитър Лозанов Дончев ; Ред. Виолета Петкова ; Худ. Никола Христов : Питагор

   

   ISBN 954-568-020-2 


   Ч. 1. Финансово планиране и финансиране на предприятието. . - 2009 . - 306 с. : с фиг.; форм.

 

   


1. Финанси 2. Финансов мениджмънт 
 005.915  + 336.6
Ключови думи: 1. финансов мениджмънт 2. финансово планиране 3. финанси на предприятието 4. финансова политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124744
 съдържание 

Сист. No: 37639

- 96 -

II 69359, Цб II 69359 

Макфорън, Дезмънд

   Как работят борсите / Дезмънд МакФорън ; Прев. Албена Горанова ; Ред. Мариана Доцинска . - 1 . - София : ИЦТТ "Информа", 1992 . - 66 с. ; 20 см

   


1. Борсова търговия 2. Борса 
 339  + 336.76
Ключови думи: 1. борси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
ЦБ PK1993/00429, ЦБ PK1993/00430, ЦБ PK1993/00431, ЦБ PK1993/00432, ЦБ PK1993/00433, Цб 120000124716
  

Сист. No: 6070

- 97 -

Цб I 5987 

Недев, Тодор Стефанов

   Фондови пазари : Учебник за дистанционно обучение / Тодор Стефанов Недев ; Рец. Методи Христов, Веселка Павлова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 230 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-644-401-1 


1. Фондов пазар 2. Фондова борса 
 336.76
Ключови думи: 1. фондови пазари 2. фондови борси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124372, Цб 120000124373
 съдържание 

Сист. No: 37560

- 98 -

Цб II 90759 

Трифонова, Силвия

   Състояние и въздействие на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки по света за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България : Колективна монография /  Автор и науч. ред. Силвия Трифонова, Венелина Трифонова, Атанас Атанасов, Свилен Колев ; Рец. Димитър Хаджиниколов, Яким Китанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 340 с. ; 24 см

   Настоящият труд е разработен в рамките на НИП № НИД НИ 1-24/2014 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-203-8 


1. Централни банки - парична политика 2. Лихвен процент - ценни книжа 
 330.101.54  + 336.71
Ключови думи: 1. централна банка 2. парична политика 3. лихвен процент 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124688, Цб 120000124689, Цб 120000124690, Ф 120000124691, Ф 120000124692
 съдържание 

Сист. No: 37657

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 99 -

Цб II 90763 

Миланова-Цончева, Емилия

   Счетоводство на застрахователите и осигурителите : [Учебник] / Емилия Миланова-Цончева, Мая Начкова, Христо Маврудиев ; Рец. Михаил Динев, Надя Костова, Николай Орешаров ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 530 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-116-1 


1. Счетоводство 2. Застраховане 
 657  + 368.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. застраховане 3. застрахователи 4. осигурители 5. счетоводно отчитане 6. финансов отчет 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000124693, Ч 120000124694, Цб 120000125545, Цб 120000125546, Ф 120000125547, Ф 120000125548, Ф 120000125549, Цб 120000125550, Ф 120000125551, Цб 120000125552, Цб 120000125553, Ф 120000125554, Ф 120000125555, Цб 120000125556, Цб 120000125557, Цб 120000125558, Цб 120000125559, Цб 120000125560, Цб 120000125561, Цб 120000125562, Ф 120000125563, Ф 120000125564
 съдържание 

Сист. No: 37603

Управление

- 100 -

Цб II 90784 

Димитров, Йордан Стоянов

   Финансов мениджмънт / Йордан Стоянов Димитров ; Рец. Димитър Лозанов Дончев ; Ред. Виолета Петкова ; Худ. Никола Христов : Питагор

   

   ISBN 954-568-020-2 


   Ч. 1. Финансово планиране и финансиране на предприятието. . - 2009 . - 306 с. : с фиг.; форм.

 

   


1. Финанси 2. Финансов мениджмънт 
 005.915  + 336.6
Ключови думи: 1. финансов мениджмънт 2. финансово планиране 3. финанси на предприятието 4. финансова политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124744
 съдържание 

Сист. No: 37639

- 101 -

Цб II 90784 

Димитров, Йордан Стоянов

   Финансов мениджмънт / Йордан Стоянов Димитров ; Рец. Димитър Лозанов Дончев : Питагор

   

   ISBN 954-568-020-2 


   Ч. 2. Инвестиции и капиталов механизъм на предприятието. . - 2009 . - 273 с. : с фиг.; форм.

 

   


1. Финансов мениджмънт 2. Инвестиции 
 005.915  + 330.322
Ключови думи: 1. финансов мениджмънт 2. инвестиции 3. инвестиционни решения 4. капиталов механизъм 5. дивидентна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Цб 120000124745
 съдържание 

Сист. No: 37640

- 102 -

Цб II 90779 

Лутц, Роберт А.

   Семь законов Крайслер : Законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной из самых успешных в мире автомобильных корпораций / Роберт А. Лутц ; Перев. с англ. А. Лисовского . - Москва : Альпина Паблишер, 2003 . - 284 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: 7 законов Крайслер

   ISBN 5-94599-054-Х 


1. Корпорации 2. САЩ 3. Управление 
 334.7(73)  + 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. корпорации 3. бизнес 4. автомобилна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000124739
 съдържание 

Сист. No: 37634

- 103 -

II 69490, Цб II 69490 

Макфорън, Дезмънд

   Принципи на мениджмънта / Дезмънд МакФорън ; Прев. Албена Горанова ; Ред. и кор. Светла Бонева ; Предпеч. подгот. Бицко Левиев . - София : ИЦТТ "Информа", 1992 . - 65 с. ; 21 см . -  (Библиотека на бизнесмена ; 5)

   


1. Мениджмънт - принципи 
 338.24  + 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
ЦБ PK1993/01642, Цб 120000124720
  

Сист. No: 6265

- 104 -

Цб I 5986 

Симеонов, Огнян

   Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол : [Изследване] / Огнян Симеонов ; Рец. Михаил Динев, Бойчинка Йонкова ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ, 2010 (АСИ Принт) . - 156 с. ; 29 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-92580-1-1 


1. Управленски контрол 
 005.6
Ключови думи: 1. контрол 2. контролинг 3. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000124371
 съдържание 

Сист. No: 37559

- 105 -

Цб II 90777 

Якокка, Ли

   Карьера менеджера / Ли Якокка ; При участии У. Новака ; Перев. с англ. Р. И. Столпера ; Общ. ред. и вступ. статья С. Ю. Медведкова . - Москва : Прогресс, 1990 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 5-01-001909-04 


1. Мениджмънт 2. Корпорации 
 005.966  + 334.7(73)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. кариера 3. мениджмънт 4. автомобилна индустрия 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000124737
 съдържание 

Сист. No: 37632

- 106 -

Цб I 6022 

Stefanov, Ruslan

   Energy and Good Governance in Bulgaria : Trends and Policy Options / Ruslan Stefanov и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2011 . - 99 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 22)

   

   ISBN 978-954-477-167-6 


1. Енергетика - България 2. Управление 
 620.9  + 005.93
Ключови думи: 1. енергетика 2. управление 3. енергиен сектор 4. енергийна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124892, Цб 120000124893
 съдържание 

Сист. No: 37732

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 107 -

Цб II 72080 

Джефкинс, Франк

   Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс / Франк Джефкинс ; Прев. от англ. Велико Горанов, Светлана Шипковенска, Георги Шипковенски ; Предпеч. подгот. Георги Филипов . - 1. изд. в България на 5. англ. изд. . - Варна : "Гранд Варна мениджмънт и консултинг", 1993 . - 288 с. ; 21 см

   


1. Реклама 2. Маркетинг 3. Връзки с обществеността - PR 
 339.138  + 659.1  + 316.78
Ключови думи: 1. реклама 2. маркетинг 3. връзки с обществеността 4. паблик рилейшнз 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб D 1997/00189, Цб 120000009050, Цб 120000061870, Цб 120000124704
  

Сист. No: 10818

- 108 -

Цб II 90728 

Златанов, Бисер

   Стратегически маркетинг в социалните мрежи / Бисер Златанов ; Рец. Петранка Филева, Любомир Стойков . - София : Авангард Прима, 2015 . - 368 (356) с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Оформлението на кориците и странирането са различни - еднакво съдържание. Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-160-497-5 


1. Стратегически маркетинг 2. Социални мрежи 3. Маркетинг на взаимоотношенията 
 339.138  + 077.5
Ключови думи: 1. стратегически маркетинг 2. социални мрежи 3. маркетинг 4. стратегия 5. маркетинг на взаимоотношенията 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124435, Цб 120000124436
 съдържание 

Сист. No: 37549

- 109 -

Цб I 5989 

Тодоров, Петко

   Реклама и медии : Учебник за дистанционно обучение / Петко Тодоров, Стела Константинова ; Рец. Цветан Кулевски, Веселка Павлова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 282 с. ; 29 см

   Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-644-414-1 


1. Реклама 2. Медии 
 659.1(075.8)  + 07(075.8)
Ключови думи: 1. реклама 2. медии 3. медийно стопанство 4. комуникация 5. рекламни комуникации 6. рекламна политика 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124439
 съдържание 

Сист. No: 37553

- 110 -

Цб II 90736 

Bain, Caroline

   Guide to Commodities : Producers, players and prices, markets, consumers and trends / Caroline Bain . - London : The Economist Newspaper Ltd. ; Profile Books Ltd., 2013 . - 275 p. : with tabl.; fig. ; 21,5 sm

   The Economist in Association with Profile Books Ltd

   ISBN 978-1-84668-895-9 (pbk)


1. Стокознание 2. Пазарна икономика 
 339.13  + 620.2
Ключови думи: 1. пазар на стоки 2. пазарна икономика 3. markets 4. economics 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000124402
 съдържание 

Сист. No: 37574

- 111 -

Цб II 90737 

Multinationals and Transfer Pricing  /  Ed. by Alan M. Rugman, Lorraine Eden . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group ; Croom Helm, 2017 . - 336 p. : with fig.; form.; tabl. ; 23,5 sm . -  (Routledge Library Editions ; Volume 5. Multinationals)

   Incl.: bibliographical references and index First publ. - 1985 by Croom Helm Ltd

   ISBN 978-1-138-24282-1 (Vol. 5) (pbk)


1. Международна търговия 2. Международен бизнес 3. Ценообразуване 4. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.54  + 338.5
Ключови думи: 1. мултинационални компании 2. трансферна политика 3. международен бизнес 4. ценообразуване 5. ценова политика 6. international business 7. pricing 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000124403
  

Сист. No: 37576

- 112 -

Цб II 90735 

Nagle, Thomas T.

   The Strategy and Tactics of Pricing : A Guide to Growing more Profitably / Thomas T. Nagle, Georg Muller . - 6th ed. . - New York etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2018 . - 331 p, : with fig. ; 25,5 sm

   First ed. - 1987 by Prentice Hall

   ISBN 978-1-138-73751-8 (pbk)


1. Ценова политика 2. Ценообразуване 
 658.8  + 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. ценова политика 3. стратегическо планиране 4. pricing 5. strategic planning 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000124401, Цб 120000126829
 съдържание 

Сист. No: 37573

Услуги

- 113 -

Цб II 90769 

Стоичков, Йордан

   Аз, готвачът на Живков / Йордан Стоичков ; Ред. Николета Руева ; Техн. ред. Никола Атанасов ; Коректор Мария Венедикова ; Худ. на кор. Чавдар Гюзелев . - София : Милениум, 2010 ("Инвестпрес" АД) . - 272 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-090-6 


1. Готварство 
 641
Ключови думи: 1. готварство 2. рецепти 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Живков, Тодор 
Цб 120000124729
 съдържание 

Сист. No: 37624

Икономика на индустрията

- 114 -

Цб II 90778 

Йакока, Ли

   Откровено казано / Ли Йакока, Съни Клайнфийлд ; Прев. Мария Крумова, Бистра Христова ; Ред. Цветан Старейшински . - София : Христо Ботев, 1992 (ДФ "Полиграфически комбинат" - София) . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-032-7 


1. Корпорации 2. САЩ 3. Биографии 
 334.7(73)  + 92 Йакока, Ли
Ключови думи: 1. фирми 2. биографии 3. икономика 4. пазарни отношения 5. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Йакока, Ли 
Цб 120000124738
 съдържание 

Сист. No: 37633

- 115 -

Цб II 90779 

Лутц, Роберт А.

   Семь законов Крайслер : Законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной из самых успешных в мире автомобильных корпораций / Роберт А. Лутц ; Перев. с англ. А. Лисовского . - Москва : Альпина Паблишер, 2003 . - 284 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: 7 законов Крайслер

   ISBN 5-94599-054-Х 


1. Корпорации 2. САЩ 3. Управление 
 334.7(73)  + 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. корпорации 3. бизнес 4. автомобилна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000124739
 съдържание 

Сист. No: 37634

- 116 -

Цб II 90777 

Якокка, Ли

   Карьера менеджера / Ли Якокка ; При участии У. Новака ; Перев. с англ. Р. И. Столпера ; Общ. ред. и вступ. статья С. Ю. Медведкова . - Москва : Прогресс, 1990 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 5-01-001909-04 


1. Мениджмънт 2. Корпорации 
 005.966  + 334.7(73)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. кариера 3. мениджмънт 4. автомобилна индустрия 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000124737
 съдържание 

Сист. No: 37632

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 117 -

Цб II 90817 

Ботев, Бончо

   Военната логистика на България през XXI век : Ч. 1 - / Бончо Ботев ; Ред. Николай Тодоров ; Худ. Рачо Буров ; Техн. ред. Димитър Матеев ; Коректор Валентина Меродийска : Военно издателство ; Министерство на отбраната

   

   ISBN 954-509-216-5 


   Част първа. Състояние и перспектива. . - 2001 . - 295 с.

 

   


1. Военна логистика 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. военна логистика 2. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124800, Цб 120000124804
 съдържание 

Сист. No: 37706

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 118 -

Цб II 90745 

Бонева, Светла Богданова

   Управление на комуникациите в международни проекти : [Учебник] / Светла Богданова Бонева ; Рец. Миланка Славова, Иван Стойчев ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Жулиета Витова ; Худ. на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 258 с. : с табл.; изобр. ; 24 см

   Библиогр. в текст, под линия и след всяка гл.

   ISBN 978-619-232-175-8 


1. Комуникации - управление 2. Международни проекти 
 339.92  + 005.8
Ключови думи: 1. международни проекти 2. управление на комуникациите 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124533, Цб 120000124537, Цб 120000124542, Цб 120000124555, Цб 120000124558, Цб 120000124560, Ф 120000124534, Ф 120000124535, Ф 120000124536, Ф 120000124538, Ф 120000124539, Ф 120000124540, Ф 120000124541, Ф 120000124543, Ф 120000124544, Ф 120000124545, Ф 120000124546, Ф 120000124547, Ф 120000124549, Ф 120000124550, Ф 120000124551, Ф 120000124552, Ф 120000124554, Ф 120000124556, Ф 120000124557, Ф 120000124559, Ф 120000124561, Ч1 120000124553, Цб 120000124548, Ф 120000124562
 съдържание 

Сист. No: 37593

- 119 -

II 68667, Цб II 68667 

МакФорън, Дезмънд

   Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия (как да завладеем пазара) / Дезмънд МакФорън ; Прев. Теодор Кънчев . - 1 . - София : ИЦТТ "Информа", 1991 . - 76 с. ; 22 см . -  (Библиотека на бизнесмена ; 2)

   


1. Фирми - конкурентоспособност 
 339
Ключови думи: 1. фирма 2. конкурентоспособност 3. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
ЦБ PK1991/04842, ЦБ PK1991/04843, ЦБ PK1993/01640, Цб 120000124717
  

Сист. No: 5053

- 120 -

II 69153, Цб II 69153 

МакФорън, Дезмънд

   Как да водим преговори / Дезмънд МакФорън ; Прев. Албена Горанова, Теодор Кънчев ; Ред. и кор. Светла Бонева ; Предпеч. подгот. Емилия Левиева . - София : ИЦТТ "Информа", 1992 . - 66 с. ; 21 см . -  (Библиотека на бизнесмена ; 4)

   


1. Преговори 
 658.85
Ключови думи: 1. преговори 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Ч D 1992/04286, ЦБ PK1993/03289, Цб 120000124719
  

Сист. No: 5722

- 121 -

II 69489, Цб II 69489 

МакФорън, Дезмънд

   Продажбите и умението да се продава / Дезмънд МакФорън ; Прев. Албена Горанова, Теодор Кънчев ; Ред. и кор. Светла Бонева . - София : ИЦТТ "Информа", 1992 . - 78 с. ; 21 см . -  (Библиотека на бизнесмена ; 3)

   


1. Техника на търговията 2. Продажби 
 339  + 338.24
Ключови думи: 1. търговия 2. продажби 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
ЦБ PK1993/01641, Цб 120000124718
  

Сист. No: 6264

- 122 -

Цб II 90787 

Портер, Майкл

   Международная конкуренция : Конкурентные преимущества стран : Монография / Майкл Портер ; Под ред. В. Д. Щетинин . - Москва : Международные отношения, 1993 . - 896 с. ; 25 см

   

   ISBN 5-7133-0413-2 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Конкуренция 
 339.9(0.026.2)  + 339.13(0.026.2)
Ключови думи: 1. международна конкурентоспособност 2. международни икономически отношения 3. световно стопанство 4. национални икономики 5. конкурентни преимущества 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000124748
 съдържание 

Сист. No: 37643

- 123 -

Цб II 90786 

Уолтон, Сэм

   Сделано в Америке : Как я создал Wal-Mart / Сэм Уолтон ; Перев. с англ. Х. Новак . - Москва : Альпина Паблишер, 2003 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-94599-083-3 


1. Търговия 2. САЩ 
 339.3(73)(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговия 2. търговски вериги 3. магазини 4. икономика 5. Wal-Mart 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000124747
 съдържание 

Сист. No: 37642

- 124 -

Цб II 90746 

Boeva, Bistra

   Capital, Melting Glaciers and 2 °С. Sustainable Corporate Governance in 21st Century / Bistra Boeva ; Review. Lilia Karakasheva . - Updated First Bulgarian edition, 2018 . - Sofia : Iztok-Zapad ; Изток-Запад, 2019 . - 176 p. ; 22 sm

   Bibliogr. p.171-175.

   ISBN 978-619-01-0453-7 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Устойчиво развитие 3. Глобални вериги на доставки 
 339.9(0.026.2)  + 502:338(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. устойчиво развитие 3. корпоративно управление 4. глобални вериги на доставки 5. corporate governance 6. supply chain management 7. sustainable development 8. international relations 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000124598, Ф 120000124599, Ф 120000124600, Ф 120000124601, Ф 120000124602, Ф 120000124603, Ф 120000124604, Ф 120000124605, Цб 120000124606, Ф 120000124607, Ф 120000124608, Ф 120000124609, Ф 120000124610, Ф 120000124611, Ф 120000124612, Цб 120000124613, Цб 120000124614, Ф 120000124615, Ф 120000124616, Ф 120000124617
 съдържание 

Сист. No: 37600

- 125 -

Цб I 6004 

Financing of organised crime  /  Ed. Levi Michael, Ognian Shentov, Boyko Todorov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 435 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-231-4 


1. Организирана престъпност 2. Наркотици 
 343.3/.7  + 339.19
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. финансиране 3. наркотици 4. наркотрафик 5. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124855
 съдържание 

Сист. No: 37690

- 126 -

Цб II 90737 

Multinationals and Transfer Pricing  /  Ed. by Alan M. Rugman, Lorraine Eden . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group ; Croom Helm, 2017 . - 336 p. : with fig.; form.; tabl. ; 23,5 sm . -  (Routledge Library Editions ; Volume 5. Multinationals)

   Incl.: bibliographical references and index First publ. - 1985 by Croom Helm Ltd

   ISBN 978-1-138-24282-1 (Vol. 5) (pbk)


1. Международна търговия 2. Международен бизнес 3. Ценообразуване 4. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.54  + 338.5
Ключови думи: 1. мултинационални компании 2. трансферна политика 3. международен бизнес 4. ценообразуване 5. ценова политика 6. international business 7. pricing 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000124403
  

Сист. No: 37576

- 127 -

Цб II 90739 

Shifting Commodity Markets in a Globalized World  /  Ed. by Rabah Arezki, Akito Matsumoto . - Washington : International Monetary Fund, 2018 . - 105 p. : with fig.; tabl. ; 23 sm

   Incl.: bibliographical references and index

   ISBN 978-1-48431-032-8 (paper)


1. Стокови пазари 2. Глобализация 
 339.54
Ключови думи: 1. стокови пазари 2. глобализация 3. commodity markets 4. globalization 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000124406
 съдържание 

Сист. No: 37582

Европейски съюз

- 128 -

Цб II 90741 

Ковачева, Диана Петрова

   Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 90 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-199-4 


1. Корупция - Европейски съюз 2. Право 
 341.17  + 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. Европейска прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124443, Ф 120000124444, Ф 120000124445, Ф 120000124446, Ф 120000124447, Ф 120000124448, Ф 120000124449, Ф 120000124450, Ф 120000124451, Ф 120000124452, Ф 120000124453, Ф 120000124454, Ф 120000124455, Цб 120000124456, Цб 120000124457, Ф 120000124458, Ф 120000124459, Ф 120000124460, Ф 120000124461, Ф 120000124462
 съдържание 

Сист. No: 37583

- 129 -

Цб I 6026 

Рекетът в ЕС  : Фактори на уязвимост /  Ред. съвет Андрей Нончев, Огнян Шентов, Бойко Тодоров . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 167 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 33)

   

   ISBN 978-954-477-284-0 


1. Рекет 2. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. рекет 2. селско стопанство 3. хотелиерство 4. китайски общности 5. престъпления 6. организирана престъпност 7. корпоративни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124897, Цб 120000124898
 съдържание 

Сист. No: 37736

- 130 -

Цб I 6001 

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България  /  Ред. съвет Огнян Шентов, Александър Стоянов, Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 135 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 30)

   

   ISBN 978-954-477-216-1 


1. Енергийна политика 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 621.311  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. енергиен сектор 2. енергийна политика 3. енергийна сигурност 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124835, Цб 120000124836, Цб 120000124837, Ф 120000124838
 съдържание 

Сист. No: 37675

- 131 -

Цб I 6029 

Extortion Racketeering in the EU  : Vulnerability factors /  Ed. Andrey Nonchev, Ognian Shentov, Boyko Todorov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 . - 103 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 33)

   

   ISBN 978-954-477-274-1 


1. Рекет 2. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. рекет 2. селско стопанство 3. хотелиерство 4. китайски общности 5. престъпления 6. организирана престъпност 7. корпоративни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124901, Цб 120000124902
 съдържание 

Сист. No: 37741

Право

- 132 -

Цб II 90712 

Атанасов, Атанас

   Наказателноправни науки : В 2 ч. / Атанас Атанасов, Гергана Антонова : LawStore

   
   www.lawstore.bg 

   ISBN 978-619-7394-06-1 


   Първа част. Наказателно право. . - 2018 . - 547 с.

 

   Библиогр. под линия


1. Наказателно право 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124368
 съдържание 

Сист. No: 37557

- 133 -

Цб II 90712 

Атанасов, Атанас

   Наказателноправни науки : В 2 ч. / Атанас Атанасов : LawStore

   
   www.lawstore.bg 

   ISBN 978-619-7394-07-8 


   Втора част. Наказателен процес. . - 2018 . - 425 с.

 

   Библиогр. под линия


1. Наказателно право 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124369
 съдържание 

Сист. No: 37558

- 134 -

Цб II 90803 

Боев, Иван

   Ръководство за експерти криминалисти : В 2 части / Иван Боев, Румен Лазаров, Людмил Георгиев, Иван Видолов, Калин Трайков : Научноизследователски институт по криминалистика и криминология-МВР ; UNIL Universite de Lausanne

   Българо-швейцарска програма за сътрудничество


   Първа част. Събиране на материални следи от престъплението (веществени доказателства). . - 2016 . - 287 с.

 

   


1. Криминалистика и криминология 
 343.98(0.026.2)
Ключови думи: 1. криминалистика 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124782
 съдържание 

Сист. No: 37689

- 135 -

Цб I 6019 

Галев, Тодор

   Общественото доверие в правосъдието - инструмент за оценка и развитие на наказателната политика / Тодор Галев и др. ; Ред. Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 97 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-179-9 


1. Наказателно право 2. България 
 343  + 347.9
Ключови думи: 1. наказателно право 2. правосъдие 3. обществено доверие 4. съд 5. прокуратура 6. полиция 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124887, Цб 120000124888
 съдържание 

Сист. No: 37729

- 136 -

Цб II 90823 

Гребш, Кристин М.

   Наказание на свобода: възможни алтернативи на затвора в Европейския съюз / Кристин М. Гребш, Свен-У. Буркхарт . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 109 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-226-0 


1. Наказателно право 2. Права на човека 3. Европейски съюз (ЕС) 
 343.2  + 342.7
Ключови думи: 1. наказания 2. наказателно производство 3. престъпно поведение 4. права на човека 5. наказателни санкции 6. пробация 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124841, Цб 120000124842
 съдържание 

Сист. No: 37679

- 137 -

Цб II 90762 

Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции  : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г. . - Варна : СТЕНО ; Икономически университет - Варна ; Катедра "Правни науки", 2018 . - 398 с. ; 24 с.

   Проект BG05M2OP001-2.009-0036 "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд www.eufunds.bg

   ISBN 978-619-241-005-6 


1. Правна уредба 2. Дискриминация 3. Конференция 
 342.7  + 316.647.82  + 061.3
Ключови думи: 1. дискриминация 2. правна уредба 3. защита от дискриминация 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124695
 съдържание 

Сист. No: 37601

- 138 -

Цб I 5994 

Издирване на незаконно придобито имущество  : Ръководство за практикуващи /  Под общ. ред. на Мария Йорданова, Емил Ценков, Руслан Стефанов . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 102 с. ; 30 см

   Международен център за възстановяване на активи Базелски институт по управление

   ISBN 978-954-477-307-6 


1. Незаконно придобито имущество 2. Престъпления 
 347.2
Ключови думи: 1. незаконно придобито имущество 2. пране на пари 3. престъпления 4. цифрова валута 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124821, Цб 120000124822, Цб 120000128936
 съдържание 

Сист. No: 37667

- 139 -

Цб I 5991 

Имотите на Кобургите  : (Истини, полуистини, действителност) /  Авт. и състав. Веселин Ангелов ; Худ. на кор. Владимир Минчев ; Предпеч. подгот. Ивайло Костадинов . - София : Изд. "Анико", 2006 . - 620 с.: със сн., факс. ; 29 см . -  (Библ. Сите българи заедно ; 6)

   Ориг. загл. на кор. : "Имотите" на Кобургите.

   ISBN 978-954-91852-1-8 


1. История на България 2. Недвижима собственост 3. Българска царска династия 
 949.72  + 347.23
Ключови думи: 1. имоти 2. недвижима собственост 3. реституция 4. царски имоти 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124441
 съдържание 

Сист. No: 37555

- 140 -

Цб II 90820 

Йорданова, Мария

   Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел : Оценка и предложения за промени / Мария Йорданова и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 82 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-262-8 


1. Нестопански организации 
 061.23.000.34
Ключови думи: 1. нестопански организации 2. правна рамка 3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ) 4. регистър 5. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124816, Цб 120000124817
 съдържание 

Сист. No: 37663

- 141 -

Цб I 6021 

Йорданова, Мария

   Пенитенциарната политика и система в Република България / Мария Йорданова, Димитър Марков . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 107 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 23)

   

   ISBN 978-954-477-170-6 


1. Наказателно право - България 2. Затвори 
 343  + 343.81
Ключови думи: 1. наказания 2. наказателно право 3. затвори 4. наркотици 5. лишаване от свобода 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124891
 съдържание 

Сист. No: 37731

- 142 -

Цб II 90741 

Ковачева, Диана Петрова

   Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 90 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-199-4 


1. Корупция - Европейски съюз 2. Право 
 341.17  + 328.185.000.34
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. Европейска прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124443, Ф 120000124444, Ф 120000124445, Ф 120000124446, Ф 120000124447, Ф 120000124448, Ф 120000124449, Ф 120000124450, Ф 120000124451, Ф 120000124452, Ф 120000124453, Ф 120000124454, Ф 120000124455, Цб 120000124456, Цб 120000124457, Ф 120000124458, Ф 120000124459, Ф 120000124460, Ф 120000124461, Ф 120000124462
 съдържание 

Сист. No: 37583

- 143 -

Цб II 90743 

Ковачева, Диана Петрова

   Международноправни актове за продиводействие на корупцията : Учебно помагало / Диана Петрова Ковачева ; Рец. Живко Драганов, Надежда Йонкова ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова ; Худ. на кор. Величка Йорданова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 92 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-198-7 


1. Корупция 2. Международно право 
 328.185  + 341.123
Ключови думи: 1. политическа корупция 2. международен съд 3. ООН 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 120000124483, Ф 120000124484, Ф 120000124485, Ф 120000124486, Ф 120000124487, Ф 120000124488, Ф 120000124489, Ф 120000124490, Ф 120000124491, Ф 120000124492, Ф 120000124493, Ф 120000124494, Ф 120000124495, Цб 120000124496, Цб 120000124497, Ф 120000124498, Ф 120000124499, Ф 120000124500, Ф 120000124501, Ф 120000124502
 съдържание 

Сист. No: 37591

- 144 -

Цб II 90802 

Кодекс на труда 2019  . - Актуален към 15 юни 2019 г. . - София : Труд и право ; МТ - студио, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-257-1 


1. Кодекс на труда 
 349.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124764, Цб 120000124765, Цб 120000124766, Цб 120000124767, Цб 120000124768
 съдържание 

Сист. No: 37673

- 145 -

Цб II 90827 

Куеяр, Алехандро Фореро

   Уязвими групи лишени от свобода : Наръчник / Алехандро Фореро Куеяр и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 . - 103 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-229-1 


1. Затворници 2. Правна уредба 
 343.22  + 343.81
Ключови думи: 1. уязвими групи 2. лишаване от свобода 3. затворници 4. затвори 5. правна уредба 6. специални потребности 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Белгия 2. България 3. Германия 4. Испания 5. Литва 
Цб 120000124850, Цб 120000124851
 съдържание 

Сист. No: 37683

- 146 -

Цб II 90821 

Марков, Димитър

   Употребяващите наркотици в затвора : Опитът на Норвегия и предизвикателствата пред България / Димитър Марков, Хедда Гиертсен, Мария Дойчинова ; Ред. съвет Огнян Шентов, Мария Йорданова, Александър Стоянов . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 123 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-266-6 


1. Затвори 2. Наркотици 
 343.81  + 663.99
Ключови думи: 1. затвори 2. наркотици 3. затворници 4. наказания 5. наркомания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Норвегия 2. България 
Цб 120000124818, Цб 120000124819
 съдържание 

Сист. No: 37664

- 147 -

Цб II 90829 

Марков, Димитър

   Индекс за мониторинг на условията в затворите : Методология и пилотни резултати / Димитър Марков, Мария Дойчинова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 . - 99 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-229-1 


1. Затвори 2. Права на човека 
 343.81  + 342.7
Ключови думи: 1. затвори 2. мониторинг 3. условия 4. социална работа 5. сигурност 6. работа 7. медицинско обслужване 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124857, Цб 120000124858
 съдържание 

Сист. No: 37701

- 148 -

Цб II 90750 

Николова, Райна

   Учебно помагало по административно право и административен процес : Департамент "Право" / Райна Николова ; Науч. ред. Атанас Симеонов ; Рец. Екатерина Михайлова, Деница Топчийска ; Дизайн и предп. Таня Йорданова . - София : Нов български университет (НБУ), 2018 (Симолини-94 ООД) . - 340 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-233-031-6 


1. Административно право 2. Административен процес 
 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. административен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124637, Цб 120000124638, Цб 120000124639
 съдържание 

Сист. No: 37608

- 149 -

Цб II 90760 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 281-295. Инв. № 120000124696 - с автограф.

   ISBN 978-954-28-2857-0 


1. Екологично право 
 349.6
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
Цб 120000124696, Цб 120000125031, Ф 120000125032, Цб 120000125033, Цб 120000125034, Ф 120000125035, Ф 120000125036, Ф 120000125037, Ф 120000125038, Ф 120000125039, Ф 120000125040, Цб 120000130170
 съдържание 

Сист. No: 37659

- 150 -

Цб II 90761 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ООД) . - 524 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 499-515. Инв. № 120000124697 - С автограф

   ISBN 978-954-28-2858-7 


1. Екологично право 
 349.6
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
Цб 120000124697, Цб 120000125041, Цб 120000125042, Ф 120000125043, Цб 120000125044, Ф 120000125045, Ф 120000125046, Ф 120000125047, Ф 120000125048, Ф 120000125049, Ф 120000125050, Цб 120000130171
 съдържание 

Сист. No: 37660

- 151 -

Цб II 90803 

Петров, Веселин

   Ръководство за експерти криминалисти : В 2 части / Веселин Петров, Петко Попов, Владислав Янев, Добрин Несторов, Татяна Кръстева ; Предг. Костадин Бобев : Научноизследователски институт по криминалистика и криминология-МВР ; UNIL Universite de Lausanne

   Българо-швейцарска програма за сътрудничество


   Втора част. Криминалистични изследвания. . - 2016 . - 410 с. : с фиг.

 

   


1. Криминалистика и криминология 
 343.98(0.026.2)
Ключови думи: 1. криминалистика 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124783
 съдържание 

Сист. No: 37692

- 152 -

Цб II 90816 

Петрунов, Георги

   Добри практики за противодействие на изпирането на пари : Наръчник за служители на Столична община / Георги Петрунов ; Консулт. Димитър Динев, Стойчо Стойчев . - София : RiskMonitor Foundation, 2010 . - 100 с. ; 21 см

   Библиогр. в текста Наръчникът е издаден с финансовата подкрепа на Столична община, програма "Европа - граждански проекти и европейски практики, 2010" по проект на Фондация РискМонитор "Популяризиране и утвърждаване на добри европейски практики при прилагане на мерките за противодействие на изпирането на пари в Столична община"

   ISBN 978-954-92501-9-0 


1. Пране на пари 
 343.3/.7(035)
Ключови думи: 1. пране на пари 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124799, Цб 120000124803
 съдържание 

Сист. No: 37704

- 153 -

Цб II 90825 

Подкрепа на уязвимите групи пред държавата  : Ролята на гражданските организации / Мария Дойчинова, Ива Александрова, Миряна Илчева, Светла Енчева . - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 . - 62 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-246-8 


1. Права на човека 2. Неправителствени организации 
 342.7  + 061.2
Ключови думи: 1. права на човека 2. уязвими групи 3. граждански организации 4. лишаване от свобода 5. трафик на хора 6. домашно насилие 7. неправителствени организации (НПО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124844, Цб 120000124845
 съдържание 

Сист. No: 37681

- 154 -

Цб I 6027 

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки  : Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете /  Състав. Руслан Стефанов, Димитър Марков, Тодор Галев, Стефан Карабоев, Миряна Илчева . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 115 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-286-4 


1. Обществени поръчки 2. Корупция 3. България 
 347.45/.47  + 328.185
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. корупция 3. престъпления 4. злоупотреби 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124899, Цб 120000124904
 съдържание 

Сист. No: 37739

- 155 -

Цб I 6026 

Рекетът в ЕС  : Фактори на уязвимост /  Ред. съвет Андрей Нончев, Огнян Шентов, Бойко Тодоров . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 167 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 33)

   

   ISBN 978-954-477-284-0 


1. Рекет 2. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. рекет 2. селско стопанство 3. хотелиерство 4. китайски общности 5. престъпления 6. организирана престъпност 7. корпоративни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124897, Цб 120000124898
 съдържание 

Сист. No: 37736

- 156 -

Цб I 6007 

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2018 . - 71 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-345-8 


1. Международно право 2. Миграция 
 341.24  + 325.25
Ключови думи: 1. принудително връщане 2. незаконна миграция 3. международни стандарти 4. пътуване 5. миграционен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124863, Цб 120000124864
 съдържание 

Сист. No: 37707

- 157 -

Цб I 5997 

Стойнова, Надя

   Трансгранична организирана престъпност : България и Норвегия в контекста на миграционната криза / Надя Стойнова и др. ; Ред. съвет Огнян Шентов, Росица Джекова, Атанас Русев . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 94 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-317-5 


1. Трафик на хора 2. Миграционна криза 3. Трансгранична престъпност 
 343.3/.7  + 325.25
Ключови думи: 1. трансгранични престъпления 2. миграционна криза 3. каналджийство 4. трафик на хора 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Норвегия 
Цб 120000124827, Цб 120000124828
 съдържание 

Сист. No: 37670

- 158 -

Цб II 90756 

Уолзър, Майкъл

   Сфери на справедливостта. Защита на плурализма и равенството / Майкъл Уолзър ; Прев. Капка Герганова, Ваня Серафимова, Емил Григоров ; Худ. на кор. Веселин Праматаров ; Ред. Емил Григоров ; Коректор Анета Иванова, Ася Захариева ; Граф. дизайн Гергана Икономова . - София : Критика и Хуманизъм, б. г. . - 496 с. ; 21 см . -  (СоциООптики)

   

   ISBN 978-954-587-135-1 


1. Обществено устройство и обществени отношения 2. Общество - равенство 
 316.34  + 342.7
Ключови думи: 1. справедливост 2. равенство 3. общество 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124673, Цб 120000124674, Цб 120000124675, Ф 120000124676, Ф 120000124677
 съдържание 

Сист. No: 37616

- 159 -

Цб I 6030 

Addressing the Threat of Fraud and Corruption in Public Procurement  : Review of State of the Art Approaches : Compendium . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 92 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-213-0 


1. Обществени поръчки 2. Корупция 
 347.45/.47  + 328.185
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. корупция 3. измами 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124907
 съдържание 

Сист. No: 37738

- 160 -

Цб II 90828 

Cuellar, Alejandro Forero

   Vulnerable groups of prisoners : A handbook / Alejandro Forero Cuellar и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 94 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-228-4 


1. Затворници 2. Правна уредба 
 343.22  + 343.81
Ключови думи: 1. уязвими групи 2. лишаване от свобода 3. затворници 4. затвори 5. правна уредба 6. специални потребности 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Белгия 2. България 3. Германия 4. Литва 5. Испания 
Цб 120000124852, Цб 120000124853
 съдържание 

Сист. No: 37684

- 161 -

Цб I 6005 

Dimitrova, Kamelia

   Child trafficking among vulnerable roma communities : Results of country studies in Austria, Bulgaria, Greece, Italy, Hungary, Romania and Slovakia / Kamelia Dimitrova, Slavyanka Ivanova, Yva Alexandrova . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 50 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-251-2 


1. Трафик на хора 2. Деца в риск 
 343.4-053.2
Ключови думи: 1. трафик на деца 2. деца в риск 3. уязвими групи 4. ромска общност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Австрия 2. България 3. Гърция 4. Италия 5. Унгария 6. Румъния 7. Словакия 
Цб 120000124856
 съдържание 

Сист. No: 37693

- 162 -

Цб I 6029 

Extortion Racketeering in the EU  : Vulnerability factors /  Ed. Andrey Nonchev, Ognian Shentov, Boyko Todorov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 . - 103 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 33)

   

   ISBN 978-954-477-274-1 


1. Рекет 2. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. рекет 2. селско стопанство 3. хотелиерство 4. китайски общности 5. престъпления 6. организирана престъпност 7. корпоративни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124901, Цб 120000124902
 съдържание 

Сист. No: 37741

- 163 -

Цб I 6004 

Financing of organised crime  /  Ed. Levi Michael, Ognian Shentov, Boyko Todorov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 435 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-231-4 


1. Организирана престъпност 2. Наркотици 
 343.3/.7  + 339.19
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. финансиране 3. наркотици 4. наркотрафик 5. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124855
 съдържание 

Сист. No: 37690

- 164 -

Цб II 90824 

Graebsch, Christine M.

   Ambulant sanctions as an alternative to imprisonment in the European Union? / Christine M. Graebsch, Sven-U. Burkhardt . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2014 . - 120 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-220-8 


1. Наказателно право 2. Права на човека 3. Европейски съюз (ЕС) 
 343.2  + 342.7
Ключови думи: 1. наказания 2. наказателно производство 3. престъпно поведение 4. права на човека 5. наказателни санкции 6. пробация 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124843
 съдържание 

Сист. No: 37680

- 165 -

Цб I 6024 

Ilcheva, Miriana

   Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking in Bulgaria : Legal, Institutional and Policy Framework / Miriana Ilcheva ; Ed. Maria Yordanova, Dimitar Markov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 82 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 27)

   

   ISBN 978-954-477-196-6 


1. Трафик на деца 
 343.3/.7-053.2  + 364.4-053.2
Ключови думи: 1. трафик на деца 2. реинтеграция 3. правна рамка 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124895
 съдържание 

Сист. No: 37734

- 166 -

Цб II 90832 

Justice Sector Institutional Indicators for Criminal Case Management  : Efforts on supranational and national level, Bulgarian and Polish perspective / Nicola Giovannini, Malena Zingoni, Miriana Ilcheva, Pawel Wilinski . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2012 . - 83 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-187-4 


1. Наказателно право - България 2. Наказателно право - Полша 
 343(497.2)  + 343(438)
Ключови думи: 1. наказателно право 2. наказателен процес 3. съдебни дела 4. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Полша 
Цб 120000124905, Цб 120000124906
 съдържание 

Сист. No: 37737

- 167 -

Цб II 90822 

Markov, Dimitar

   Drug users in prison : Norway's experience and Bulgaria's challenges / Dimitar Markov, Hedda Giertsen, Maria Doichinova ; Ред. съвет Ognian Shentov, Maria Yordanova, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 . - 109 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-268-0 


1. Затвори 2. Наркотици 
 343.81  + 663.99
Ключови думи: 1. затвори 2. наркотици 3. затворници 4. наказания 5. наркомания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Норвегия 2. България 
Цб 120000124820
 съдържание 

Сист. No: 37666

- 168 -

Цб II 90830 

Markov, Dimitar

   Factors affecting the social status of suspects and accused / Dimitar Markov и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2018 . - 127 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-333-5 


1. Наказателно право 2. Права на човека 
 343.1  + 342.7
Ключови думи: 1. обвиняеми 2. заподозрени 3. социален статус 4. права на човека 5. задържане на лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124859, Цб 120000124860
 съдържание 

Сист. No: 37702

- 169 -

Цб I 5998 

Stoynova, Nadya

   Cross-border organised crime : Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis / Nadya Stoynova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Rositsa Dzhekova, Atanas Rusev . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 86 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-954-477-313-7 


1. Трафик на хора 2. Миграционна криза 3. Трансгранична престъпност 
 343.3/.7  + 325.25
Ключови думи: 1. трансгранични престъпления 2. миграционна криза 3. каналджийство 4. трафик на хора 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Норвегия 
Цб 120000124829, Цб 120000124830
 съдържание 

Сист. No: 37671

- 170 -

Цб II 90826 

Supporting vulnerable groups before the state  : The role of civil society organisations / Maria Doichinova, Yva Alexandrova, Miriana Ilcheva, Svetla Encheva . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 55 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-954-477-248-2 


1. Права на човека 2. Неправителствени организации 
 342.7  + 061.2
Ключови думи: 1. права на човека 2. уязвими групи 3. граждански организации 4. лишаване от свобода 5. трафик на хора 6. домашно насилие 7. неправителствени организации (НПО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124846, Цб 120000124847, Цб 120000124848, Цб 120000124849
 съдържание 

Сист. No: 37682

- 171 -

Цб I 6020 

Yordanova, Maria

   Penitentiary policy and system in the Republic of Bulgaria / Maria Yordanova, Dimitar Markov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2011 . - 107 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 23)

   

   ISBN 978-954-477-171-3 


1. Наказателно право - България 2. Затвори 
 343  + 343.81
Ключови думи: 1. наказания 2. наказателно право 3. затвори 4. наркотици 5. лишаване от свобода 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124889, Цб 120000124890
 съдържание 

Сист. No: 37730

Обществено управление. Публична администрация

- 172 -

Цб I 5999 

Джекова, Росица

   Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма / Росица Джекова, Лудек Моравец, Надя Стойнова ; Ред. съвет Бойко Тодоров, Огнян Шентов, Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 123 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 35)

   

   ISBN 978-954-477-295-6 


1. Екстремизъм 2. Национална сигурност 
 351.75  + 355.02
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. ситуационна оценка 3. радикализъм 4. заплахи 5. МВР 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124831, Цб 120000124832
 съдържание 

Сист. No: 37672

- 173 -

Цб II 90740 

Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности  : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. /  Науч. ред. Татяна Даскалова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Публична администрация", 2018 . - 250 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-049-2 


1. Местно самоуправление 
 351/354  + 061.3
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. местна администрация 3. устойчиво развитие 4. администрация 5. управление 6. местна власт 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000124593, Ф 120000124594, Цб 120000124595, Цб 120000124596, Ф 120000124597
 съдържание 

Сист. No: 37550

- 174 -

Цб I 6008 

Нончев, Андрей

   Мониторинг и оценка на публични политики и програми / Андрей Нончев . - София : Център за изследване на демокрацията, 2009 . - 110 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-160-7 


1. Публична администрация 
 351/354
Ключови думи: 1. публични политики 2. мониторинг 3. методи за мониторинг 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000124865, Цб 120000124866
 съдържание 

Сист. No: 37710

- 175 -

Цб II 90722 

Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията  : Тезиси за кръгла маса /  Науч. ред. Евгения Пенкова . - София : Алтернативи, 2002 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN  ISSN 1311-1132


1. Социално-културна дейност 
 351.85
Ключови думи: 1. социално-културна дейност 2. социален маркетинг 3. здравна реформа 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Цб 120000124428, Цб 120000124429
 съдържание 

Сист. No: 37543

- 176 -

Цб I 6000 

Dzhekova, Rositsa

   Situational assessment of extremist trends / Rositsa Dzhekova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 83 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 35)

   

   ISBN 978-954-477-297-0 


1. Екстремизъм 2. Национална сигурност 
 351.75  + 355.02
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. ситуационна оценка 3. радикализъм 4. заплахи 5. МВР 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124833, Цб 120000124834
 съдържание 

Сист. No: 37674

- 177 -

Цб I 6025 

Dzhekova, Rositsa

   Countering Police Corruption: European Perspectives / Rositsa Dzhekova, Philip Gounev, Tihomir Bezlov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 118 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 28)

   

   ISBN 978-954-477-202-4 


1. Полиция 2. Корупция 3. Европа 
 351.74  + 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. полиция 3. противодействие 4. обществено управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Белгия 3. Австрия 4. Румъния 5. България 
Цб 120000124896
  

Сист. No: 37735

- 178 -

Цб I 6012 

Police Stops and Ethnic Profiling in Bulgaria  /  Ed. Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2006 . - 89 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 17)

   

   ISBN 954-477-142-5 

   ISBN 978-954-477-142-3 


1. Полиция 2. Роми 3. България 
 351.74(497.2)  + 323.1(497.2)
Ключови думи: 1. полиция 2. роми 3. ромски етнос 4. социален профил 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124875
 съдържание 

Сист. No: 37715

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 179 -

Цб II 90817 

Ботев, Бончо

   Военната логистика на България през XXI век : Ч. 1 - / Бончо Ботев ; Ред. Николай Тодоров ; Худ. Рачо Буров ; Техн. ред. Димитър Матеев ; Коректор Валентина Меродийска : Военно издателство ; Министерство на отбраната

   

   ISBN 954-509-216-5 


   Част първа. Състояние и перспектива. . - 2001 . - 295 с.

 

   


1. Военна логистика 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. военна логистика 2. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124800, Цб 120000124804
 съдържание 

Сист. No: 37706

- 180 -

Цб I 5995 

Джекова, Росица

   Мониторинг на рисковете от радикализация / Росица Джекова и др. ; Ред. съвет Бойко Тодоров, Огнян Шентов, Александър Стоянов . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 127 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 34)

   

   ISBN 978-954-477-299-4 


1. Радикализация 2. Тероризъм 3. Национална сигурност 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. ислямистка радикализация 3. заплахи 4. радикален ислямизъм 5. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124823, Цб 120000124824
 съдържание 

Сист. No: 37668

- 181 -

Цб I 5999 

Джекова, Росица

   Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма / Росица Джекова, Лудек Моравец, Надя Стойнова ; Ред. съвет Бойко Тодоров, Огнян Шентов, Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2017 . - 123 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 35)

   

   ISBN 978-954-477-295-6 


1. Екстремизъм 2. Национална сигурност 
 351.75  + 355.02
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. ситуационна оценка 3. радикализъм 4. заплахи 5. МВР 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124831, Цб 120000124832
 съдържание 

Сист. No: 37672

- 182 -

Цб II 71615 

Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" и икономиката на сигурността и отбраната  : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната /  Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров . - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995 . - 202 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-494-166-5 


1. Икономика на отбраната - България 2. Сигурност 3. Семинар 
 351  + 061.3
Ключови думи: 1. сигурност 2. отбрана 3. семинар 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб D 1996/00739, Цб D 1996/00740, Цб 120000124779
  

Сист. No: 10126

- 183 -

Цб II 90804 

Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление  = Integrity in defence: effective, transparent and accountable management /  Ред. Августина Цветкова . - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г. . - 338 с. ; 22 см

   A Project of the German Marshall Fund

   ISBN 978-954-369-020-6 


1. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124784
 съдържание 

Сист. No: 37694

- 184 -

Цб II 90785 

Мутафчиев, Йордан

   На главното направление / Йордан Мутафчиев ; Ред. Чони Чонев ; Корица Живко Мутафчиев ; Коректор Русанка Драгнева ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - София : Медия Принт, 2010 ("Циан" ЕООД) . - 544 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92676-1-7 


1. България 2. Военно дело 3. Биографии 4. Мемоари 
 355.02  + 92 Мутафчиев, Йордан
Ключови думи: 1. военно дело 2. въоръжени сили 3. национална сигурност 4. българска армия 5. мемоари 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Мутафчиев, Йордан, ген. 
Цб 120000124746
 съдържание 

Сист. No: 37641

- 185 -

Цб II 90819 

Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти  = Research in the Defence : A Centennial Tradition and New Horizons : Collection of Papers fron International Scientific Conference, 7-9 October 2014, Sofia, Bulgaria : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България /  и др. ; Ред. Георги Рачев ; Коректор Димитър Матеев . - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015 . - 360 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Библиогр. след всеки доклад

   ISBN 978-954-9348-64-4 


1. Военно дело - наука 2. Научноизследователска дейност 3. Конференция 
 355/359  + 001  + 061.3
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. военно дело 3. отбрана и сигурност 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000124802, Цб 120000129314
 съдържание 

Сист. No: 37709

- 186 -

Цб I 5990 

Пражката пролет и държавна сигурност  = The Prague Spring and State Security : Documentary Volume : Документален сборник /  Състав. и ред. Георги Георгиев, Тодор Трифонов ; Състав., науч. консулт. и автор на предг. Румяна Маринова-Христиди ; Рец. Искра Баева ; Техн. сътр. Ангел Илков, Петра Стоянова . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2011 . - 523 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 7)

   

   ISBN 978-954-92467-6-6 


1. Държавна сигурност 2. България 
 351.74  + 943.7  + 930.25
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. Пражка пролет 3. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Чехословакия 
Цб 120000124440
 съдържание 

Сист. No: 37554

- 187 -

Цб I 6028 

Радикализация в България  : Заплахи и тенденции / Росица Джекова и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 . - 203 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 32)

   

   ISBN 978-954-477-264-2 


1. Радикализация 2. България 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. противодействие 3. ислямистка радикализация 4. футболно хулиганство 5. ислям 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124900, Цб 120000124903
 съдържание 

Сист. No: 37740

- 188 -

Цб II 90831 

Симеонова, Денислава

   Миграция и вътрешна сигурност : Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България / Денислава Симеонова . - Б. м., 2004 . - 91 с. ; 21 см

   


1. Миграция 2. Национална сигурност 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
 325  + 355.02
Ключови думи: 1. миграция 2. вътрешна сигурност 3. имиграция 4. миграционен процес 5. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124873, Цб 120000124874
 съдържание 

Сист. No: 37714

- 189 -

Цб II 90805 

Стратегии и политики за сигурност : Част 2  : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. /  Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков ; Състав. Димитър Йончев ; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността

   

   ISBN 978-954-91632-7 


   Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4). . - 2010 . - 424 с.

 

   Секция 3 Ръководител Полковник Радостин Илиев - МО Секция 4 Ръководител Георги Гоцев - МВР


1. Политика за сигурност 2. Национална сигурност 3. Конференция 
 355.02  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124785
 съдържание 

Сист. No: 37695

- 190 -

Цб II 90798 

Судоплатов, Павел

   Кремъл и Лубянка : Спецоперации 1930-1950 / Павел Судоплатов ; Прев. Ненчо Василев ; Ред. Марта Владова ; Худ. Буян Филчев ; Комп. дизайн Калина Павлова . - [София] : Прозорец, б. г. ("Образование и наука" ЕАД) . - 528 с. : с факс. ; 21 см . -  (Поредица Хроника ; 26)

   

   ISBN 954-733-180-9 


1. Разузнаване 2. Държавна сигурност 3. Външна политика 4. Вътрешна политика 5. СССР 
 351.74(47)(57)  + 327.8
Ключови думи: 1. разузнаване 2. държавна сигурност 3. Студена война 4. външна политика 5. вътрешна политика 6. Кремъл 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000124759
 съдържание 

Сист. No: 37655

- 191 -

Цб II 90815 

Тенчев, Манол Петров

   Българската национална гвардия. Поглед към бъдещето / Манол Петров Тенчев ; Рец. Иван Симеонов, Валентин Александров ; Науч. ред. Николай Слатински ; Коректор Мая Атанасова ; Снимки Красимир Тодоров . - Б. м. : Военно издателство, 2005 . - 128 с. : със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 111-113

   ISBN 954-509-325-0 


1. Военно дело 2. Национална гвардия - България 
 355/359(497.2)
Ключови думи: 1. военно дело 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124798
 съдържание 

Сист. No: 37700

- 192 -

Цб II 90818 

Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства  : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София /  Състав. Янислав Вълчев Янакиев ; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова . - [София] : Военно издателство ; ВА " Г. С. Раковски", 2004 . - 192 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Библиогр. след всеки доклад Институт за перспективни изследвания за отбраната Секция "Системни анализи и прогнози"

   ISBN 954-509-313-7 


1. Българска армия 2. Мироопазване 3. Конференция 
 355.4  + 327.36(100)  + 061.3
Ключови думи: 1. българска армия 2. мироопазващи мисии 3. мироопазваща дейност 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124801
 съдържание 

Сист. No: 37708

- 193 -

Цб II 90813 

Common Norms and Good Practices of Civil-Military Relations in the EU  /  Ed. Anne Aldis, Margriet Drent . - Groningen, Netherlands : Centre for European Security Studies (CESS), 2008 . - 184 p. ; 24 sm . -  (Harmonie Papers ; 21)

   

   ISBN 978-90-76301-23-5 


1. Военна политика - Европейски съюз 
 355.02(4)
Ключови думи: 1. гражданско-военни взаимоотношения 2. военна политика 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124796
 съдържание 

Сист. No: 37697

- 194 -

Цб II 90812 

Deugd, Nienke de

   Ukraine and NATO The Policy and Practice of Co-operating with the Euro-Atlantic Security Community / Nienke de Deugd ; Preface Leonid Polyakov . - Groningen, Netherlands : Centre for European Security Studies (CESS), 2007 . - 154 p. ; 24sm . -  (Harmonie Papers ; 20)

   

   ISBN 978-90-76301-22-8 


1. Военна политика - Украйна 2. НАТО 
 355.02(477)
Ключови думи: 1. военна политика 2. евроатлантическа общност 3. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Украйна 
Цб 120000124795
 съдържание 

Сист. No: 37696

- 195 -

Цб I 5996 

Dzhekova, Rositsa

   Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators / Rositsa Dzhekova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 99 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 34)

   

   ISBN 978-954-477-301-4 


1. Радикализация 2. Тероризъм 3. Национална сигурност 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализация 2. ислямистка радикализация 3. заплахи 4. радикален ислямизъм 5. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124825, Цб 120000124826
 съдържание 

Сист. No: 37669

- 196 -

Цб I 6000 

Dzhekova, Rositsa

   Situational assessment of extremist trends / Rositsa Dzhekova и др. ; Ред. съвет Ognian Shentov, Boyko Todorov, Alexander Stoyanov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2017 . - 83 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 35)

   

   ISBN 978-954-477-297-0 


1. Екстремизъм 2. Национална сигурност 
 351.75  + 355.02
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. ситуационна оценка 3. радикализъм 4. заплахи 5. МВР 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000124833, Цб 120000124834
 съдържание 

Сист. No: 37674

- 197 -

Цб II 90811 

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey  : Papers of a project managed by the Centre for European Security Studies (CESS) in the Netherlands, in co-operation with the Istanbul Policy Center (IPC) /  Ed. Sami Faltas, Sander Jansen . - Groningen, Netherlands : Centre for European Security Studies (CESS), 2006 . - 195 p. ; 24 sm . -  (Harmonie Papers ; 19)

   

   ISBN 978-90-76301-21-1 


1. Военна политика - Турция 
 355.02(560)
Ключови думи: 1. военна политика 2. Турция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Турция 
Цб 120000124794
 съдържание 

Сист. No: 37691

- 198 -

Цб II 90814 

Perceptions and Misperceptions in the EU and Turkey  : Stumbling blocks on the road to accession /  Ed. Peter M. E. Volten . - Groningen, Netherlands : Centre for European Security Studies (CESS), 2009 . - 214 p. ; 24sm . -  (Harmonie Papers ; 23)

   

   ISBN 978-90-76301-25-9 


1. Военна политика - Европейски съюз 2. Военна политика - Турция 
 355.02(4)(560)
Ключови думи: 1. военна политика 2. международни отношения 3. Турция 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Турция 
Цб 120000124797
 съдържание 

Сист. No: 37698

- 199 -

Цб I 6003 

Radicalisation in Bulgaria  : Threats and trends / Rositsa Dzhekova и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 187 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 32)

   

   ISBN 978-954-477-258-1 


1. Тероризъм 2. Национална сигурност 3. България 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. тероризъм 2. национална сигурност 3. заплахи 4. терористични заплахи 5. радикализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124854
 съдържание 

Сист. No: 37686

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 200 -

Цб II 90806 

Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии  /  Науч. рък. Димитър Димитров ; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Гечкова ; Рец. Румен Брусарски, Тилчо Иванов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 190 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-173-4 


1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 
 364.2.003.1
Ключови думи: 1. бедствия 2. аварии 3. икономическа оценка 4. наводнения 5. екологична криза 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
Цб 120000124786, Цб 120000124787, Цб 120000124788, Цб 120000124789
 съдържание 

Сист. No: 37699

- 201 -

Цб II 90771 

Марчевски, Асен

   Италиански потайности : Записки на преводача / Асен Марчевски . - 4. изд. . - София : Буклет, 1999 . - 360 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 954-428-155-Х 


1. Литература 2. Публицистика 3. Социално развитие 
 886.7  + 308(45)
Ключови думи: 1. спомени 2. социално-икономическо положение 3. литература 4. публицистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Италия 
Цб 120000124731
 съдържание 

Сист. No: 37626

- 202 -

Цб II 90763 

Миланова-Цончева, Емилия

   Счетоводство на застрахователите и осигурителите : [Учебник] / Емилия Миланова-Цончева, Мая Начкова, Христо Маврудиев ; Рец. Михаил Динев, Надя Костова, Николай Орешаров ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 530 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-116-1 


1. Счетоводство 2. Застраховане 
 657  + 368.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. застраховане 3. застрахователи 4. осигурители 5. счетоводно отчитане 6. финансов отчет 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000124693, Ч 120000124694, Цб 120000125545, Цб 120000125546, Ф 120000125547, Ф 120000125548, Ф 120000125549, Цб 120000125550, Ф 120000125551, Цб 120000125552, Цб 120000125553, Ф 120000125554, Ф 120000125555, Цб 120000125556, Цб 120000125557, Цб 120000125558, Цб 120000125559, Цб 120000125560, Цб 120000125561, Цб 120000125562, Ф 120000125563, Ф 120000125564
 съдържание 

Сист. No: 37603

- 203 -

Цб II 90776 

Павлов, Асен

   Няма нищо гнило в Дания / Асен Павлов . - София : Форхенд, 2000 (ЕТ "Даниела Убенова") . - 192 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 954-9796-04-03 


1. История - Дания 2. Социално развитие 3. Култура 
 948.9  + 82-94
Ключови думи: 1. история 2. социално-икономическо положение 3. култура 4. мемоари 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Дания 
Цб 120000124736
 съдържание 

Сист. No: 37631

- 204 -

Цб II 90733 

Филева, Маргарита Димитрова

   Социалната политика на съвременна Германия - възможности за приложение в България / Маргарита Димитрова Филева ; Худ. на кор. Константин Атанасов Жеков . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2007 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-179-0 


1. Социална политика 2. Германия 3. България 
 304(430)(497.2)
Ключови думи: 1. социална политика 2. семейна политика 3. семейство 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Германия 2. България 
Цб 120000124398
 съдържание 

Сист. No: 37571

- 205 -

Цб II 75508 

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2003-

   

   ISBN 954-715-153-3 


   Кн.1. Икономически основи на живота. . - 344 с.

 

   


1. Икономическа теория 2. Политическа икономия 
 330  + 304  + 316.4
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Карл Маркс 3. икономикс 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000015992, Ф 120000015993, Ф 120000015994, Цб 120000015995, Ф 120000015996, Ф 120000015997, Ф 120000015998, Цб 120000015999, Ч2 120000016000, Ч2 120000016001
  

Сист. No: 9107

- 206 -

Цб I 6024 

Ilcheva, Miriana

   Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking in Bulgaria : Legal, Institutional and Policy Framework / Miriana Ilcheva ; Ed. Maria Yordanova, Dimitar Markov . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2013 . - 82 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 27)

   

   ISBN 978-954-477-196-6 


1. Трафик на деца 
 343.3/.7-053.2  + 364.4-053.2
Ключови думи: 1. трафик на деца 2. реинтеграция 3. правна рамка 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124895
 съдържание 

Сист. No: 37734

Образование

- 207 -

Цб II 90768 

Аршинков, Стоян

   Мила родино : Цветан Радославов Хаджиденков / Стоян Иванов Аршинков . - 2. изд. . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2002 . - 183 с. : с факс.; сн. ; 20 см

   Ориг. загл.: "Мила родино" Цветан Радославов Хаджиденков Библиогр. под линия

   ISBN 954-430-878-4 


1. Образование 2. Биографии 
 37(497.2)  + 92 Радославов, Цветан
Ключови думи: 1. образование 2. биографии 3. култура 4. Химн на Република България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Радославов, Цветан 
Цб 120000124728
 съдържание 

Сист. No: 37623

- 208 -

Цб II 90720 

Основи на демокрацията  : Тетрадка за ученика : Истории и дейности /  Адаптация и ред. Виржиния Вълова, Румен Вълчев ; Прев. Илиана Иванова . - София : Център ''Отворено образование'', 2004 . - 152 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8983-33-8 


1. Образование 
 371
Ключови думи: 1. образование 2. ученици 3. власт 4. демокрация 5. лична неприкосновеност 6. отговорност 7. справедливост 8. гражданско образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000124424, Цб 120000124425
 съдържание 

Сист. No: 37541

- 209 -

Цб II 90721 

Основи на демокрацията  : Книга за учителя /  Адаптация и ред. Виржиния Вълова, Румен Вълчев ; Прев. Илиана Иванова . - София : Център ''Отворено образование'', 2004 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8983-34-6 


1. Образование 
 371
Ключови думи: 1. образование 2. ученици 3. власт 4. демокрация 5. лична неприкосновеност 6. отговорност 7. справедливост 8. гражданско образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000124426, Цб 120000124427
 съдържание 

Сист. No: 37542

- 210 -

Цб II 90722 

Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията  : Тезиси за кръгла маса /  Науч. ред. Евгения Пенкова . - София : Алтернативи, 2002 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN  ISSN 1311-1132


1. Социално-културна дейност 
 351.85
Ключови думи: 1. социално-културна дейност 2. социален маркетинг 3. здравна реформа 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Цб 120000124428, Цб 120000124429
 съдържание 

Сист. No: 37543

- 211 -

Цб II 90734 

Филева, Маргарита

   Образованието в България в контекста на съвременните стратегически изисквания / Маргарита Филева ; Комп. дизайн и предп. Л. Маврудиева . - София : Авангард Прима ; БАН, 2018 . - 144 с. ; 21 см

   Разраб. по Политика 1 на БАН: "Наука - основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания" - Програма 4.1. "Човешки и научен потенциал за икономики и общество, базирани на знания" (2014). Худ. на първа корица: М. Филева "В океана на знанието" (Гибралтар - червената лодка).

   ISBN 978-619-239-026-6 


1. Образование 2. Висше образование 
 37.0  + 378
Ключови думи: 1. образование 2. висше образование 3. образователни стратегии 4. Лисабонска стратегия 5. Европейска стратегия 2020 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
Цб 120000124399
 съдържание 

Сист. No: 37572

Математика. Естествени науки

- 212 -

Цб II 90800 

Кремо, Майкъл А.

   Тайната история на човешката цивилизация / Майкъл А. Кремо, Ричард Л. Томпсън ; Прев. Маргарит Дамянов ; Ред. Саша Попова . - София : БАРД, 2002 . - 384 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 954-585-387-5 


1. История на цивилизацията 2. Еволюция 
 930.85  + 575.8
Ключови думи: 1. история на цивилизацията 2. еволюционно учение 3. гносеология 4. археология 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000124761
 съдържание 

Сист. No: 37658

Екология

- 213 -

Цб I 6013 

Зелени Иновации.бг  : Добри практики и политики /  Ред. Теодора Георгиева, Руслан Стефанов . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2015 . - 47 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9456-17-2 


1. Околна среда 2. Устойчиво развитие 3. Зелена икономика 4. България 
 502:338  + 574
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. устойчив растеж 3. иновации 4. зелена енергия 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124876, Цб 120000124877
 съдържание 

Сист. No: 37716

- 214 -

Цб II 90760 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 281-295. Инв. № 120000124696 - с автограф.

   ISBN 978-954-28-2857-0 


1. Екологично право 
 349.6
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
Цб 120000124696, Цб 120000125031, Ф 120000125032, Цб 120000125033, Цб 120000125034, Ф 120000125035, Ф 120000125036, Ф 120000125037, Ф 120000125038, Ф 120000125039, Ф 120000125040, Цб 120000130170
 съдържание 

Сист. No: 37659

- 215 -

Цб II 90761 

Пенчев, Георги

   Екологично право. Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ООД) . - 524 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 499-515. Инв. № 120000124697 - С автограф

   ISBN 978-954-28-2858-7 


1. Екологично право 
 349.6
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
Цб 120000124697, Цб 120000125041, Цб 120000125042, Ф 120000125043, Цб 120000125044, Ф 120000125045, Ф 120000125046, Ф 120000125047, Ф 120000125048, Ф 120000125049, Ф 120000125050, Цб 120000130171
 съдържание 

Сист. No: 37660

- 216 -

Цб II 90746 

Boeva, Bistra

   Capital, Melting Glaciers and 2 °С. Sustainable Corporate Governance in 21st Century / Bistra Boeva ; Review. Lilia Karakasheva . - Updated First Bulgarian edition, 2018 . - Sofia : Iztok-Zapad ; Изток-Запад, 2019 . - 176 p. ; 22 sm

   Bibliogr. p.171-175.

   ISBN 978-619-01-0453-7 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Устойчиво развитие 3. Глобални вериги на доставки 
 339.9(0.026.2)  + 502:338(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. устойчиво развитие 3. корпоративно управление 4. глобални вериги на доставки 5. corporate governance 6. supply chain management 7. sustainable development 8. international relations 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000124598, Ф 120000124599, Ф 120000124600, Ф 120000124601, Ф 120000124602, Ф 120000124603, Ф 120000124604, Ф 120000124605, Цб 120000124606, Ф 120000124607, Ф 120000124608, Ф 120000124609, Ф 120000124610, Ф 120000124611, Ф 120000124612, Цб 120000124613, Цб 120000124614, Ф 120000124615, Ф 120000124616, Ф 120000124617
 съдържание 

Сист. No: 37600

Приложни науки

- 217 -

Цб II 74116 

Близнаков, Георги М.

   Размисли в навечерието на ХХI-ви век : [Сборник статии] / Георги М. Близнаков ; Рец. Орлин Загоров ; Оформление Анастас Анастасов ; Предпеч. подгот. Янчо Марков ; Коректор Свобода Иванова . - София : Фавин ООД, 2000 . - 203 с. ; 22 см

   


1. Химия - бъдеще 2. Политически размисли 3. Георги Мануилов Близнаков, академик (1920-2004) 4. Околна среда 5. Устойчиво развитие - общество 
 32.01  + 54
Ключови думи: 1. химия 2. околна среда 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Приложни науки 
Цб 120000006476, Цб 120000039036
  

Сист. No: 13726

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 218 -

Цб I 6023 

Стефанов, Руслан

   Управлението на зелената енергетика в България : На кръстопът / Руслан Стефанов и др. . - София : Център за изследване на демокрацията, 2011 . - 108 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 24)

   

   ISBN 978-954-477-175-1 


1. Енергетика - България 
 620.9
Ключови думи: 1. енергетика 2. управление 3. зелена енергетика 4. устойчиво развитие 5. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124894
 съдържание 

Сист. No: 37733

- 219 -

Цб I 6001 

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България  /  Ред. съвет Огнян Шентов, Александър Стоянов, Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 135 с. ; 30 см . -  (Анализи ; 30)

   

   ISBN 978-954-477-216-1 


1. Енергийна политика 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 621.311  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. енергиен сектор 2. енергийна политика 3. енергийна сигурност 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124835, Цб 120000124836, Цб 120000124837, Ф 120000124838
 съдържание 

Сист. No: 37675

- 220 -

Цб II 90736 

Bain, Caroline

   Guide to Commodities : Producers, players and prices, markets, consumers and trends / Caroline Bain . - London : The Economist Newspaper Ltd. ; Profile Books Ltd., 2013 . - 275 p. : with tabl.; fig. ; 21,5 sm

   The Economist in Association with Profile Books Ltd

   ISBN 978-1-84668-895-9 (pbk)


1. Стокознание 2. Пазарна икономика 
 339.13  + 620.2
Ключови думи: 1. пазар на стоки 2. пазарна икономика 3. markets 4. economics 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000124402
 съдържание 

Сист. No: 37574

- 221 -

Цб I 6011 

Gurakar, Esra

   Corruption reports 2016: Assessment of Turkey's State-owned Energy Enterprises / Esra Gurakar и др. . - Istanbul : Tesev, 2016 . - 35 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-605-5332-8 


1. Енергиен сектор 2. Турция 
 621.311
Ключови думи: 1. енергийни предприятия 2. корупция 3. енергиен сектор 4. енергиен пазар 5. енергиен регулатор 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Турция 
Цб 120000124872
 съдържание 

Сист. No: 37713

- 222 -

Цб II 90739 

Shifting Commodity Markets in a Globalized World  /  Ed. by Rabah Arezki, Akito Matsumoto . - Washington : International Monetary Fund, 2018 . - 105 p. : with fig.; tabl. ; 23 sm

   Incl.: bibliographical references and index

   ISBN 978-1-48431-032-8 (paper)


1. Стокови пазари 2. Глобализация 
 339.54
Ключови думи: 1. стокови пазари 2. глобализация 3. commodity markets 4. globalization 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000124406
 съдържание 

Сист. No: 37582

- 223 -

Цб I 6022 

Stefanov, Ruslan

   Energy and Good Governance in Bulgaria : Trends and Policy Options / Ruslan Stefanov и др. . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2011 . - 99 p. ; 30 sm . -  (Reports ; 22)

   

   ISBN 978-954-477-167-6 


1. Енергетика - България 2. Управление 
 620.9  + 005.93
Ключови думи: 1. енергетика 2. управление 3. енергиен сектор 4. енергийна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124892, Цб 120000124893
 съдържание 

Сист. No: 37732

- 224 -

Цб II 90738 

Tilton, John E.

   Mineral Economics and Policy / John E. Tilton, Juan Ignacio Guzman . - New York etc. : RFF Press ; Routledge Taylor & Francis Group, 2016 . - 255 p. : with tabl.; fig. ; 23,5 sm . -  (Resources for the Future)

   Incl.: bibliographical references and index

   ISBN 978-1-138-83895-6 (pbk)


1. Минно дело 
 622.33.003.1
Ключови думи: 1. минна индустрия 2. mineral economics 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000124404
 съдържание 

Сист. No: 37579

Информационни технологии. Иновации

- 225 -

Цб II 90748 

Джамбазов, Венцислав

   Информационни технологии в практиката. Или какво (не) знаем за тях / Венцислав Джамбазов ; Рец. Кристиян Хаджиев, Георги Тупаров ; Ред. и кор. Христо Чукурлиев ; Дизайн и предп. Таня Йорданова . - София : Нов български университет (НБУ), 2018 (Симолини-94 ООД) . - 148 с. : с цв. гр.; цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-027-9 


1. Информационни технологии 2. Данни - обработка 3. Електронен бизнес 4. Социални медии 5. Информационно общество 6. Уеб дизайн 
 004  + 077.5
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. електронен бизнес 3. информационна сигурност 4. уеб сайт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124631, Цб 120000124632, Цб 120000124633
 съдържание 

Сист. No: 37604

- 226 -

Цб II 90728 

Златанов, Бисер

   Стратегически маркетинг в социалните мрежи / Бисер Златанов ; Рец. Петранка Филева, Любомир Стойков . - София : Авангард Прима, 2015 . - 368 (356) с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Оформлението на кориците и странирането са различни - еднакво съдържание. Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-160-497-5 


1. Стратегически маркетинг 2. Социални мрежи 3. Маркетинг на взаимоотношенията 
 339.138  + 077.5
Ключови думи: 1. стратегически маркетинг 2. социални мрежи 3. маркетинг 4. стратегия 5. маркетинг на взаимоотношенията 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124435, Цб 120000124436
 съдържание 

Сист. No: 37549

- 227 -

Цб I 6015 

Иновации. бг 2015  : Иновационно поведение на българските фирми /  Ред. Теодора Георгиева, Руслан Стефанов . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2015 . - 63 с. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1313-1052


1. Икономика 2. Иновационна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. иновационна политика 2. икономика 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. иновационни мрежи 6. иновации 7. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000124880, Цб 120000124881
 съдържание 

Сист. No: 37725

- 228 -

Цб I 6014 

Иновации. бг 2018  : Интелигетни политики за иновационен растеж /  Ред. Теодора Георгиева, Руслан Стефанов . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2018 . - 77 с. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1313-1052


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. интелигентна специализация 2. икономика 3. иновационни продукти 4. иновации 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 6. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124878, Цб 120000124879
 съдържание 

Сист. No: 37724

- 229 -

Цб II 90719 

Щритцл, Петер

   Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство : Концепции и приложни модели : Дисертация / Петер Щритцл ; Науч. рък. Петко Тодоров ; Рец. Любомир Стойков, Боян Дуранкев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 166 с. : с цв. фиг. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-323-739-5 


1. Медии 2. Комуникации 3. Информационно общество 
 004.000.93  + 07(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. дигитални медии 3. медийно стопанство 4. комуникации 5. цифрова ера 6. икономика на знанието 7. информационно общество 8. технологична конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124423
 съдържание 

Сист. No: 37540

- 230 -

Цб I 6017 

Innovation. bg 2016  : Innovation Powered by Talent /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2016 . - 79 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-92-79-63975-3 ISSN 1313-1060


1. Икономика 2. Иновационна политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. икономика 2. иновации 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000124884, Цб 120000124885
 съдържание 

Сист. No: 37727

- 231 -

Цб I 6016 

Innovation. bg 2017  : Bulgaria in the Global Value Chains /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2017 . - 71 p. ; 29 sm

   

   ISBN 978-92-79-76592-6 ISSN 1313-1060


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. икономика 2. иновации 3. иновационни продукти 4. предприемачество 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124882, Цб 120000124883
 съдържание 

Сист. No: 37726

- 232 -

Цб I 6018 

Innovation. bg 2018  : Smart Policies for Innovation Growth /  Ed. Teodora Georgieva, Ruslan Stefanov . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2017 . - 71 p. ; 29 sm

   

   ISBN  ISSN 1313-1060


1. Икономика - България 2. Иновации 
 338  + 316.422
Ключови думи: 1. интелигентна специализация 2. икономика 3. иновации 4. иновационни продукти 5. предприемачество 6. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124886
 съдържание 

Сист. No: 37728

Изкуство. Музика. Спорт

- 233 -

Цб II 90789 

Вартан, Силви

   Между сянката и светлината / Силви Вартан ; Прев. Даниела Костова ; Худ. оформ. Вихра Стоева ; Ред. Венелин Митев ; Консулт. Развигор Попов ; Коректор Виолета Андреева . - София : Слънце, 2004 (УНИСКОРП) . - 376 с. : със сн. ; 24 см . -  (Прочутите)

   

   ISBN 954-742-077-1 


1. Музика 2. Биографии 
 92 Вартан, Силви
Ключови думи: 1. музика 2. музикален изпълнител 3. биографии 4. естрадна музика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Франция 
За него: 1. Вартан, Силви 
Цб 120000124750
 съдържание 

Сист. No: 37645

- 234 -

Цб II 90713 

Кисов, Данаил

   Великото футболно танго / Данаил Даков Кисов ; Гл. ред. Александър Димитров ; Рец. Красимир Николов . - София : Дружество за популяризация на спорта, 2006 . - 332 с. : с ил. ; 24 см

   


1. Футбол 2. Аржентина 
 796.332
Ключови думи: 1. футбол 2. спорт 3. футболен клуб 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Аржентина 
Цб 120000124417
 съдържание 

Сист. No: 37534

- 235 -

Цб II 90714 

Кисов, Данаил

   Пленителното италианско калчо / Данаил Даков Кисов ; Гл. ред. Александър Димитров ; Рец. Красимир Николов . - София : Дружество за популяризация на спорта, 2006 . - 350 с. : с ил. ; 24 см

   


1. Футбол 2. Италия 
 796.332(45)
Ключови думи: 1. футбол 2. футболен клуб 3. спорт 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Италия 
Цб 120000124418
 съдържание 

Сист. No: 37535

Езикознание. Литературознание

- 236 -

Цб II 90782 

Дафинов, Здравко

   Чародеецът бохем : Документална хроника за живота и творчеството на Димчо Дебелянов 1887-1916 / Здравко Дафинов ; Коректор Мария Вачева-Щърбанова . - София : Изток-Запад, 2004 . - 388 с. : със сн. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8945-012-8 


1. Българска литература 2. Биографии 3. Димчо Дебелянов (1887-1916) 
 886.7  + 92 Дебелянов, Димчо
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дебелянов, Димчо 
Цб 120000124742
 съдържание 

Сист. No: 37637

- 237 -

Цб II 90793 

Дафинов, Здравко

   Монахът войн : Документална повест за отец Матей Преображенски - Миткалото / Здравко Дафинов ; Ред. Мариета Преславска ; Худ. Георги Стаменов . - София : Изд. къща "Родина", 1996 . - 255 с. ; 20 см

   На кор.: картина от худ. Иван Петров

   ISBN 954-8743-02-7 


1. Българска литература 2. История на България 3. Биографии 
 886.7-94  + 949.72.042  + 92 Матей Преображенски
Ключови думи: 1. българска литература 2. история на България 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матей Преображенски 
Цб 120000124754
 съдържание 

Сист. No: 37649

- 238 -

Цб II 90796 

Дафинов, Здравко

   Любовта на най-бележитите български поети, писатели и учени : Изповеди, писма, спомени / Здравко Дафинов ; Коректор Людмила Стефанова ; Компют. обраб. Емил Трайков ; Оформл. на кор. Гоце Щърбанов . - София : Изток-Запад, 2003 . - 472 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8945-64-9 


1. Българска литература 2. Биографии 
 886.7(092)  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. писател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Славейков, Петко Р. 2. Ботев, Христо 3. Вазов, Иван 4. Славейков, Пенчо 5. Яворов, Пейо К. 6. Йовков, Йордан 7. Дебелянов, Димчо 8. Пенев, Боян 
Цб 120000124757
 съдържание 

Сист. No: 37653

- 239 -

Цб II 90797 

Дафинов, Здравко

   Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици : Документална хроника 1845-1945 / Здравко Дафинов ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Величкова ; Худ. на кор. Емил Трайков . - София : Изток-Запад, 2006 . - 560 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-321-203-1 

   ISBN 978-954-321-203-3 


1. Българска литература 2. Биографии 
 886.7(092)  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. писател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124758
 съдържание 

Сист. No: 37654

- 240 -

Цб II 90770 

Димитрова, Ханна Хоанг

   Мащеха е моята звезда / Ханна Хоанг Димитрова ; Отг. ред. Красимир Гетов ; Ред. Бойчо Войнов ; Коректор Надя Калъчева ; Предпеч. подгот. Владимир Германов ; Техн. ред. Божидар Стоянов . - София : Сиела, 2006 . - 184 с. : с цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0023-1 


1. Литература 2. Биографии 
 886.7-312.6  + 92 Димитрова, Блага
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Димитрова, Блага 
Цб 120000124730
 съдържание 

Сист. No: 37625

- 241 -

Цб II 90755 

Ерну, Василе

   Роден в СССР / Василе Ерну ; Прев. от румънски Стилиян Деянов ; Худ. на кор. Веселин Праматаров . - София : Критика и Хуманизъм, 2009 . - 248 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-587-143-6 


1. СССР - спомени 
 82-94
Ключови думи: 1. СССР 2. спомени 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000124668, Цб 120000124669, Цб 120000124670, Ф 120000124671, Ф 120000124672
 съдържание 

Сист. No: 37615

- 242 -

Цб II 90773 

Заркова, Ани

   Изгаряне / Ани Заркова ; Ред. Никола Кицевски ; Худ. Любомир Михайлов ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Юлия Шопова ; Сн. на кор. Емил Байданов . - София : Труд, 1999 ("Симолини-94" СД) . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-528-111-1 


1. Мемоари 2. Журналистическо разследване 3. Терористични атентати 
 82-94  + 323.28
Ключови думи: 1. мафия 2. организирана престъпност 3. журналистически разследвания 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124733
 съдържание 

Сист. No: 37628

- 243 -

Цб II 90758 

Зимел, Георг

   Фрагментарният характер на живота : Есета / Георг Зимел ; Прев. от нем., състав. и послесл. Теодора Карамелска ; Ред. Кольо Коев ; Дизайн Яна Левиева . - София : Критика и Хуманизъм, 2014 ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-587-185-6 


1. Социология 2. Есе 3. Георг Зимел 1858-1918 4. Психология на личността 
 316.3  + 82-4  + 159.923
Ключови думи: 1. социология 2. есе 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Езикознание. Литературознание 3. Психология 
Цб 120000124683, Цб 120000124684, Цб 120000124685, Ф 120000124686, Ф 120000124687
 съдържание 

Сист. No: 37618

- 244 -

Цб II 90781 

Илф, Иля

   Дванайсетте стола / Иля Илф, Евгений Петров ; Прев. от рус. Татяна Балова ; Ред. Зефира Иванчева, Нина Иванова ; Коректор Пламена Градинарова . - София : Дамян Яков, 1997 ("АБАГАР" ЕООД - Велико Търново) . - 488 с. ; 21 см

   Първото пълно изд. на нецензурирания текст, възстановено по ръкописа Загл. на кор.: 12 стола

   ISBN 954-527-069-1 


1. Руска литература 
 882(0.026.2)
Ключови думи: 1. художествена литература 2. руска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000124741
 съдържание 

Сист. No: 37636

- 245 -

Цб II 90765 

Каменов, Йордан

   Властта, историята и Вапцаров / Йордан Каменов ; Ред. Диана Попова ; Коректор Ваня Любенова ; Компют. обраб. Христо Христов . - Б. м. : Пространство и форма, 2004 . - 206 с. : със сн.; факс. ; 22 см

   

   ISBN 954-90741-7-Х 


1. Литература 2. Политика 3. Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) 
 886.7(092)  + 329  + 92 Вапцаров, Никола
Ключови думи: 1. литература 2. политика 3. политически убийства 4. история на България 5. власт 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Вапцаров, Никола 
Цб 120000124725
 съдържание 

Сист. No: 37620

- 246 -

Цб II 90729 

Кулевски, Цветан

   Реторика на публичното послание : Теоретични основи на комуникациите / Цветан Кулевски ; Рец. Елисавета Сотирова, Йордан Василев ; Науч. ред. Христина Пантелеева . - София : Изток-Запад, 2007 . - 160 с. ; 20 см

   С автограф Библиогр. с. 151-155

   ISBN 978-954-321-335-1 


1. Реторика 2. Връзки с обществеността - PR 
 82.085  + 659.4
Ключови думи: 1. реторика 2. връзки с обществеността 3. комуникации 4. публична комуникация 5. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000124437
 съдържание 

Сист. No: 37551

- 247 -

Цб II 90780 

Маккарти, Фиона

   Байрон. Живот и легенда / Фиона Маккарти ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров ; Прев. на стих. Евгения Панчева . - София : РИВА, 2007 . - 568 с. : 30 с. цв. фотогр.; факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-085-6 


1. Английска литература 2. Великобритания 3. Биографии 
 820  + 92 Байрон, Джордж
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 3. английска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Байрон, Джордж 
Цб 120000124740
 съдържание 

Сист. No: 37635

- 248 -

Цб II 90783 

Маклийн, Алистър

   Влакът на смъртта : [Роман] / Алистър Маклийн . - София : Амарант, б. г. . - 263 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8360-11-Х 


1. Английска литература 
 820
Ключови думи: 1. английска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000124743
 съдържание 

Сист. No: 37638

- 249 -

Цб II 90771 

Марчевски, Асен

   Италиански потайности : Записки на преводача / Асен Марчевски . - 4. изд. . - София : Буклет, 1999 . - 360 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 954-428-155-Х 


1. Литература 2. Публицистика 3. Социално развитие 
 886.7  + 308(45)
Ключови думи: 1. спомени 2. социално-икономическо положение 3. литература 4. публицистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Италия 
Цб 120000124731
 съдържание 

Сист. No: 37626

- 250 -

Цб II 90775 

Пехливанова, Жоржета

   По вълните на дипломацията / Жоржета Пехливанова ; Ред. Христо Ковачев . - София : Българо-аржентинско дружество, 2000 ("Симолини-94" СД) . - 367 с. ; 21 см

   


1. Литература 2. Дипломация 
 886.7-94  + 327
Ключови думи: 1. дипломация 2. литература 3. външна политика 4. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124735
 съдържание 

Сист. No: 37630

- 251 -

Цб II 90790 

Семьонов, Юлиан

   Седемнайсет мига от пролетта : [Роман] / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Стефан Чотоклиев ; Ред. Райчо Радулов ; Худ. Виктор Паунов ; Техн. ред. Станислав Иванов ; Коректор Венедикта Григорова . - София : Труд, 2002 . - 368 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: 17 мига от пролетта

   ISBN 954-528-316-5 


1. Руска литература 
 882
Ключови думи: 1. литература 2. руска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000124751
 съдържание 

Сист. No: 37646

- 252 -

Цб II 90794 

Троая, Анри

   Достоевски : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Виолета Йончева ; Ред. Радост Владимирова ; Коректор Вилияна Семерджиева . - София : РИВА, 2002 ("Абагар" АД - Велико Търново) . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8440-62-8 


1. Литература 2. Франция 3. Биографии 4. Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881) 
 840  + 92 Достоевски, Ф.
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 3. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Достоевски, Фьодор Михайлович 
Цб 120000124755
 съдържание 

Сист. No: 37650

- 253 -

Цб II 90724 

Христов, Ивайло

   Гласове за Николай Хайтов / Ивайло Христов ; Худ. оформ. на кор. Валентин Георгиев . - 2. изд. . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Фондация "Арете-Фол", 2009 . - 588 с. ; 22 см

   С автограф


1. Николай Хайтов (1919-2002) 
 82-94(0.026.2)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. биографии 2. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124431
 съдържание 

Сист. No: 37545

- 254 -

Цб II 90725 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Монография / Ивайло Христов ; Худ. на кор. Владимир Минков . - 3. доп. изд. . - София : Български писател, 2006 . - 288 с. ; 20 см

   С автограф

   ISBN 954-443-431-3 


1. Българска литература 2. Николай Хайтов (1919-2002) 
 886.7(092)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 3. писател 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124432
 съдържание 

Сист. No: 37546

- 255 -

Цб II 90726 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Духовна биография / Ивайло Христов ; Худ. Маглена Константинова . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2009 . - 412 с. : със сн. ; 22 см

   С автограф

   ISBN 978-954-8772-12-9 


1. Българска литература 2. Биографии 3. Николай Хайтов (1919-2002) 
 886.7(092)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 3. писател 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124433
 съдържание 

Сист. No: 37547

- 256 -

Цб II 90727 

Христов, Ивайло

   Тревожната съвест на Марко Семов / Ивайло Христов ; Худ. на кор. Валентин Георгиев ; Коректор Стоянка Душева ; Предпечат Валентин Георгиев . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2010 ("Симолини - 94" СД) . - 208 с. : със сн. ; 20 см

   С автограф Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8772-15-0 


1. Биографии 2. Марко Семов (1939-2007) 
 92 Семов, Марко
Ключови думи: 1. биографии 2. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Семов, Марко 
Цб 120000124434
 съдържание 

Сист. No: 37548

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 257 -

Цб II 90768 

Аршинков, Стоян

   Мила родино : Цветан Радославов Хаджиденков / Стоян Иванов Аршинков . - 2. изд. . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2002 . - 183 с. : с факс.; сн. ; 20 см

   Ориг. загл.: "Мила родино" Цветан Радославов Хаджиденков Библиогр. под линия

   ISBN 954-430-878-4 


1. Образование 2. Биографии 
 37(497.2)  + 92 Радославов, Цветан
Ключови думи: 1. образование 2. биографии 3. култура 4. Химн на Република България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Радославов, Цветан 
Цб 120000124728
 съдържание 

Сист. No: 37623

- 258 -

Цб II 90789 

Вартан, Силви

   Между сянката и светлината / Силви Вартан ; Прев. Даниела Костова ; Худ. оформ. Вихра Стоева ; Ред. Венелин Митев ; Консулт. Развигор Попов ; Коректор Виолета Андреева . - София : Слънце, 2004 (УНИСКОРП) . - 376 с. : със сн. ; 24 см . -  (Прочутите)

   

   ISBN 954-742-077-1 


1. Музика 2. Биографии 
 92 Вартан, Силви
Ключови думи: 1. музика 2. музикален изпълнител 3. биографии 4. естрадна музика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Франция 
За него: 1. Вартан, Силви 
Цб 120000124750
 съдържание 

Сист. No: 37645

- 259 -

Цб II 90715 

Велев, Григор

   Национализмът : Рожба на националния дух. Мироглед и философия на нацията. Лоялност на гражданите към нацията и държавата. Имунна система на националната държава. Творец и двигател на историята. Контрапункт на националнихилизма / Григор Велев ; Рец. Георги Марков, Ангел Гълъбов, Емил Александров ; Худ. на кор. Людмил Веселинов . - София : Знание, 2005 (Алианс принт) . - 400 с. : със сн., ил. ; 24 см

   С автограф Библиогр. с. 376-386

   ISBN 954-621-223-7 


1. Национализъм- понятие, история 2. История на България 3. Балкански държави - национализъм 4. Турция - национализъм 5. Великите сили - национализъм 
 172.15  + 327  + 949.72
Ключови думи: 1. национализъм 2. нация 3. история на България 4. национален идеал 5. национална доктрина 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Сърбия 4. Турция 5. Румъния 6. Албания 7. Франция 8. Германия 9. Англия 10. Русия 11. САЩ 12. Америка 
Цб 120000124419
 съдържание 

Сист. No: 37536

- 260 -

Цб II 90799 

Величков, Петър

   Страсти и скандали в Царска България. Автентични истории от възхода и сгромолясването на Третото българско царство : Т. 1 - 3 / Петър Величков ; Коректор Мария Вачева ; Компют. обраб. Елина Георгиева ; Оформл. на кор. Емил Трайков ; Худ. Дима Недялкова-Каприева . - Разширено и прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2004 . - 744 с. : с ил.; фотогр. ; 23 см

   Т. I и II - 2. разш. и прераб. изд. Т. III - 1. изд.

   ISBN 954-321-029-2 


1. История на България 2. Биографии 
 886.7-94(0.026.2)  + 949.72.05(0.026.2)  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 3. Царство България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124760
 съдържание 

Сист. No: 37656

- 261 -

Цб II 90801 

Далек, Робърт

   Американските президенти : Триумфи и поражения / Робърт Далек ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Издат. Весела Люцканова, 1999 . - 384 с. ; 20 см

   Книгата се издава с любезното съдействие на Информационната служба при Посолството на САЩ

   ISBN 954-8453-31-2 


1. Политика - САЩ 2. Президенти - САЩ 3. История - Америка 
 342.6.000.32(73)  + 973
Ключови думи: 1. политика 2. президент 3. политици 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Америка 
Цб 120000124762
 съдържание 

Сист. No: 37661

- 262 -

Цб II 90782 

Дафинов, Здравко

   Чародеецът бохем : Документална хроника за живота и творчеството на Димчо Дебелянов 1887-1916 / Здравко Дафинов ; Коректор Мария Вачева-Щърбанова . - София : Изток-Запад, 2004 . - 388 с. : със сн. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8945-012-8 


1. Българска литература 2. Биографии 3. Димчо Дебелянов (1887-1916) 
 886.7  + 92 Дебелянов, Димчо
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Дебелянов, Димчо 
Цб 120000124742
 съдържание 

Сист. No: 37637

- 263 -

Цб II 90793 

Дафинов, Здравко

   Монахът войн : Документална повест за отец Матей Преображенски - Миткалото / Здравко Дафинов ; Ред. Мариета Преславска ; Худ. Георги Стаменов . - София : Изд. къща "Родина", 1996 . - 255 с. ; 20 см

   На кор.: картина от худ. Иван Петров

   ISBN 954-8743-02-7 


1. Българска литература 2. История на България 3. Биографии 
 886.7-94  + 949.72.042  + 92 Матей Преображенски
Ключови думи: 1. българска литература 2. история на България 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матей Преображенски 
Цб 120000124754
 съдържание 

Сист. No: 37649

- 264 -

Цб II 90796 

Дафинов, Здравко

   Любовта на най-бележитите български поети, писатели и учени : Изповеди, писма, спомени / Здравко Дафинов ; Коректор Людмила Стефанова ; Компют. обраб. Емил Трайков ; Оформл. на кор. Гоце Щърбанов . - София : Изток-Запад, 2003 . - 472 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8945-64-9 


1. Българска литература 2. Биографии 
 886.7(092)  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. писател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Славейков, Петко Р. 2. Ботев, Христо 3. Вазов, Иван 4. Славейков, Пенчо 5. Яворов, Пейо К. 6. Йовков, Йордан 7. Дебелянов, Димчо 8. Пенев, Боян 
Цб 120000124757
 съдържание 

Сист. No: 37653

- 265 -

Цб II 90797 

Дафинов, Здравко

   Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици : Документална хроника 1845-1945 / Здравко Дафинов ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Величкова ; Худ. на кор. Емил Трайков . - София : Изток-Запад, 2006 . - 560 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-321-203-1 

   ISBN 978-954-321-203-3 


1. Българска литература 2. Биографии 
 886.7(092)  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. писател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124758
 съдържание 

Сист. No: 37654

- 266 -

Цб II 90770 

Димитрова, Ханна Хоанг

   Мащеха е моята звезда / Ханна Хоанг Димитрова ; Отг. ред. Красимир Гетов ; Ред. Бойчо Войнов ; Коректор Надя Калъчева ; Предпеч. подгот. Владимир Германов ; Техн. ред. Божидар Стоянов . - София : Сиела, 2006 . - 184 с. : с цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0023-1 


1. Литература 2. Биографии 
 886.7-312.6  + 92 Димитрова, Блага
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Димитрова, Блага 
Цб 120000124730
 съдържание 

Сист. No: 37625

- 267 -

Цб II 90766 

Дукадинов, Светльо

   Окултната Людмила / Светльо Дукадинов, Цветана Пешунова, Първолета Петкова ; Ред. Веселина Стоянова ; Техн. ред. Галина Василева . - София : Ню медиа груп, 2010 ("Мултипринт" ООД) . - 192 с. : със сн.; 1 л. портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 187-188

   ISBN 978-954-340-173-4 


1. Биографии 2. Иван Славков - Людмила Живкова, за нея 3. Ани Младенова - Людмила Живкова, за нея 4. Любомир Левчев - Людмила Живкова, за нея 5. Александър Лилов - Людмила Живкова, за нея 6. Павел Писарев - Людмила Живкова, за нея 7. Вера Ганчева - Людмила Живкова, за нея 8. Стоян Михайлов - Людмила Живкова, за нея 9. Валерия Фол - Людмила Живкова, за нея 10. Григор Стоичков - Людмила Живкова, за нея 11. Богомил Герасимов - Людмила Живкова, за нея 12. Емил Александров - Людмила Живкова, за нея 13. Киряк Цонев - Людмила Живкова, за нея 14. Иван Рушев - Людмила Живкова, за нея 15. Илия Божинов - Людмила Живкова, за нея 16. Костадин Чакъров - Людмила Живкова, за нея 17. Олга Пурчелова - Людмила Живкова, за нея 18. Райко Николов - Людмила Живкова, за нея 19. Светлин Русев - Людмила Живкова, за нея 20. Живко Попов - Людмила Живкова, за нея 
 92 Живкова, Людмила
Ключови думи: 1. биографии 2. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Живкова, Людмила 
Цб 120000124726
 съдържание 

Сист. No: 37621

- 268 -

Цб II 72492 

Живков, Тодор

   Мемоари / Тодор Живков ; Худ. Трифон Калфов . - София : "СИВ" АД, 1997 . - 710 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-427-279-8 


1. Тодор Живков (1911-1998) 
 82-94  + 92 Живков, Тодор
Ключови думи: 1. мемоари 2. Тодор Живков 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Живков, Тодор 
Цб PK1997/03165, Цб 120000124707
  

Сист. No: 11452

- 269 -

Цб I 5991 

Имотите на Кобургите  : (Истини, полуистини, действителност) /  Авт. и състав. Веселин Ангелов ; Худ. на кор. Владимир Минчев ; Предпеч. подгот. Ивайло Костадинов . - София : Изд. "Анико", 2006 . - 620 с.: със сн., факс. ; 29 см . -  (Библ. Сите българи заедно ; 6)

   Ориг. загл. на кор. : "Имотите" на Кобургите.

   ISBN 978-954-91852-1-8 


1. История на България 2. Недвижима собственост 3. Българска царска династия 
 949.72  + 347.23
Ключови думи: 1. имоти 2. недвижима собственост 3. реституция 4. царски имоти 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124441
 съдържание 

Сист. No: 37555

- 270 -

Цб II 90778 

Йакока, Ли

   Откровено казано / Ли Йакока, Съни Клайнфийлд ; Прев. Мария Крумова, Бистра Христова ; Ред. Цветан Старейшински . - София : Христо Ботев, 1992 (ДФ "Полиграфически комбинат" - София) . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-032-7 


1. Корпорации 2. САЩ 3. Биографии 
 334.7(73)  + 92 Йакока, Ли
Ключови думи: 1. фирми 2. биографии 3. икономика 4. пазарни отношения 5. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Йакока, Ли 
Цб 120000124738
 съдържание 

Сист. No: 37633

- 271 -

Цб II 90765 

Каменов, Йордан

   Властта, историята и Вапцаров / Йордан Каменов ; Ред. Диана Попова ; Коректор Ваня Любенова ; Компют. обраб. Христо Христов . - Б. м. : Пространство и форма, 2004 . - 206 с. : със сн.; факс. ; 22 см

   

   ISBN 954-90741-7-Х 


1. Литература 2. Политика 3. Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) 
 886.7(092)  + 329  + 92 Вапцаров, Никола
Ключови думи: 1. литература 2. политика 3. политически убийства 4. история на България 5. власт 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Вапцаров, Никола 
Цб 120000124725
 съдържание 

Сист. No: 37620

- 272 -

Цб II 90751 

Карамелска, Теодора

   Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед / Теодора Карамелска ; Рец. Христо Тодоров, Даниела Колева ; Науч. ред. Кольо Коев ; Коректор Мариана Видулова ; Предп. и худ. оформ. на кор. Гергана Икономова . - София : Нов български университет (НБУ), 2016 . - 263 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 246-263

   ISBN 978-954-535-916-3 


1. История – философия и методология 2. Историография – Германия 3. Германия – историография 4. Германия – история 
 930.1(430)  + 943.0
Ключови думи: 1. историография 2. Германия 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Германия 
Цб 120000124640, Цб 120000124641, Цб 120000124642
 съдържание 

Сист. No: 37610

- 273 -

Цб II 75691 

Кисинджър, Хенри

   Дипломацията / Хенри Кисинджър ; Прев. от англ. Георги Илиев, Юлияна Цветкова ; Под ред. Красимир Мирчев . - София : Труд, 1997 . - 783 с. ; 25 см . -  (Поредица "Нобелисти")

   

   ISBN 594-528-069-7 


1. Дипломация - история 2. Международни отношения - история 3. История, нова 4. Нобелови лауреати 
 327(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. дипломация 2. международни отношения 3. нова история 4. Нобелови лауреати 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000017378, Цб 120000017379, Цб 120000017380, Цб 120000017381, Цб 120000017382, Цб 120000017383, Цб 120000017384, Цб 120000017385, Цб 120000017386, Ч1 120000017387, Цб 120000090959, Цб 120000124711
  

Сист. No: 9270

- 274 -

Цб II 90792 

Клеветата за поп Кръстю  /  Състав. Светлана Колева ; Ред. Георги Мишев ; Худ. Кирил Колев ; Оформление Десислав Аспарухов . - София : Чернат, 2004 (Звездан) . - 92 с. ; 20 см

   Книгата се издава с подкрепата на Фондация "Граждани срещу насилието" и Културно общество "Поп Кръстю"

   ISBN 954-90383-9-4 


1. Биографии 2. Поп Кръстю (1838 -1881) 3. История на България 
 92 Поп Кръстю
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 3. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. поп Кръстю (Кръстю Тотев Никифоров) 
Цб 120000124753
 съдържание 

Сист. No: 37648

- 275 -

Цб II 90772 

Констант, Стивън

   Фердинанд - Лисицата : Цар на България / Стивън Констант ; Прев. Светла Манева, Зоя Тодорова, Лиляна Грозданова . - София : Интерфед ; Вис Виталис, 1992 ("Балкан прес") . - 400 с. : с ил. ; 24 см

   


1. История на България 2. Биографии 
 949.72.051  + 92 Фердинанд, цар
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 3. нова история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Фердинанд I, български цар 
Цб 120000124732
 съдържание 

Сист. No: 37627

- 276 -

Цб II 90800 

Кремо, Майкъл А.

   Тайната история на човешката цивилизация / Майкъл А. Кремо, Ричард Л. Томпсън ; Прев. Маргарит Дамянов ; Ред. Саша Попова . - София : БАРД, 2002 . - 384 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 954-585-387-5 


1. История на цивилизацията 2. Еволюция 
 930.85  + 575.8
Ключови думи: 1. история на цивилизацията 2. еволюционно учение 3. гносеология 4. археология 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000124761
 съдържание 

Сист. No: 37658

- 277 -

Цб II 90780 

Маккарти, Фиона

   Байрон. Живот и легенда / Фиона Маккарти ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров ; Прев. на стих. Евгения Панчева . - София : РИВА, 2007 . - 568 с. : 30 с. цв. фотогр.; факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-085-6 


1. Английска литература 2. Великобритания 3. Биографии 
 820  + 92 Байрон, Джордж
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 3. английска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Байрон, Джордж 
Цб 120000124740
 съдържание 

Сист. No: 37635

- 278 -

Цб II 90747 

Методиев, Веселин

   Един много добър човек. Константин Стоилов и политическата добродетел / Веселин Методиев ; Рец. Милко Палангурски, Михаил Груев ; Ред. прочит Георги Гочев ; Худ. на кор. Михаил Танев ; Граф. дизайн и предп. подг. Таня Йорданова . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 (Симолини-94 ООД) . - 324 с. ; 21 см

   Ориг. загл. на кор. : "Един много добър човек". Константин Стоилов и политическата добродетел.

   ISBN 978-619-233-056-9 (твърди корици)


1. Константин Стоилов (1853-1901) 2. История на България 3. Български политици 
 92 Стоилов, Константин  + 949.72.051.2(0.027.6)
Ключови думи: 1. политици 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Стоилов, Константин 
Цб 120000124628, Цб 120000124629, Цб 120000124630
 съдържание 

Сист. No: 37602

- 279 -

Цб II 90785 

Мутафчиев, Йордан

   На главното направление / Йордан Мутафчиев ; Ред. Чони Чонев ; Корица Живко Мутафчиев ; Коректор Русанка Драгнева ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - София : Медия Принт, 2010 ("Циан" ЕООД) . - 544 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-92676-1-7 


1. България 2. Военно дело 3. Биографии 4. Мемоари 
 355.02  + 92 Мутафчиев, Йордан
Ключови думи: 1. военно дело 2. въоръжени сили 3. национална сигурност 4. българска армия 5. мемоари 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Мутафчиев, Йордан, ген. 
Цб 120000124746
 съдържание 

Сист. No: 37641

- 280 -

Цб II 90776 

Павлов, Асен

   Няма нищо гнило в Дания / Асен Павлов . - София : Форхенд, 2000 (ЕТ "Даниела Убенова") . - 192 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 954-9796-04-03 


1. История - Дания 2. Социално развитие 3. Култура 
 948.9  + 82-94
Ключови думи: 1. история 2. социално-икономическо положение 3. култура 4. мемоари 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Дания 
Цб 120000124736
 съдържание 

Сист. No: 37631

- 281 -

Цб I 5990 

Пражката пролет и държавна сигурност  = The Prague Spring and State Security : Documentary Volume : Документален сборник /  Състав. и ред. Георги Георгиев, Тодор Трифонов ; Състав., науч. консулт. и автор на предг. Румяна Маринова-Христиди ; Рец. Искра Баева ; Техн. сътр. Ангел Илков, Петра Стоянова . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2011 . - 523 с. : с факс. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 7)

   

   ISBN 978-954-92467-6-6 


1. Държавна сигурност 2. България 
 351.74  + 943.7  + 930.25
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. Пражка пролет 3. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Чехословакия 
Цб 120000124440
 съдържание 

Сист. No: 37554

- 282 -

Цб II 86759 

Преплетените истории на Балканите : Т. 1 -  /  Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов ; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана Мишкова, Чавдар Маринов : Нов български университет (НБУ) (Симолини-94 ООД)

   Автори: Румен Даскалов; Диана Мишкова, Алексъндър Везенков; Андреас Либератос; Константин Йордаки; Ада Хайду, Чавдар Маринов; Росица Генчева.

   ISBN 978-619-233-035-4 


   Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации. . - 2019 . - 663 с.

 

   


1. Балкани - история 
 949.7  + 32.01
Ключови думи: 1. Балкани 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Византия 2. Древна Тракия 3. Румъния 4. Гърция 5. България 6. Сърбия 7. Балкани 
Цб 120000124643, Цб 120000124644, Цб 120000124645, Цб 120000124646, Ф 120000124647
 съдържание 

Сист. No: 37611

- 283 -

Цб II 90764 

Първанова, Мариана

   Неизвестно за известните български родове, улици и сгради / Мариана Първанова ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. и худ. на кор. Емил Трайков . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2009 . - 560 с. : със сн. ; 22 см

   В книгата са използвани снимки на Пламен Петров и архивни фотоси от "Непознатата София". На корицата са използвани фрагменти от картини на Златю Бояджиев, Лика Янко, Васил Иванов, Александър Стаменов, Никола Танев, Деню Чоканов, Димитър Гюдженов, Тодор Хаджиниколов, Антон Митов и Павлин Коцев.

   ISBN 978-954-321-180-9 


1. История на България 
 929.52(=867)(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124763
 съдържание 

Сист. No: 37665

- 284 -

Цб II 90791 

Ръкописите на Поп Кръстю  /  Състав. Светлана Колева ; Ред. Георги Мишев . - София : Чернат, 2002 . - 138 с. ; 20 см

   Книгата се издава с подкрепата на Фондация "Граждани срещу насилието"

   ISBN 954-90383-5-1 


1. Биографии 2. Поп Кръстю (1838 -1881) 3. История на България 
 92 Поп Кръстю
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 3. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. поп Кръстю (Кръстю Тотев Никифоров) 
Цб 120000124752
 съдържание 

Сист. No: 37647

- 285 -

Цб II 90754 

Тер, Филип

   Новият ред на Стария континент. История на неолиберална Европа / Филип Тер ; Прев. от нем. Силвия Василева ; Худ. на кор. Михаела Икономова ; Худ. на серия Яна Левиева . - Актуал. изд. . - София : Критика и Хуманизъм, 2018 . - 522 с. ; 20,5 см . -  (ЕВРОпи)

   

   ISBN 978-954-587-219-8 


1. История - Европа 2. Неолиберализъм 3. Европа - икономически и политически трансформации 
 940  + 32.01(4)
Ключови думи: 1. история 2. Европа 3. неолиберализъм 4. политически трансформации 5. икономическа криза 6. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124663, Цб 120000124664, Цб 120000124665, Ф 120000124666, Ф 120000124667, Цб 120000126927
 съдържание 

Сист. No: 37614

- 286 -

Цб II 90794 

Троая, Анри

   Достоевски : Роман / Анри Троая ; Прев. от фр. Виолета Йончева ; Ред. Радост Владимирова ; Коректор Вилияна Семерджиева . - София : РИВА, 2002 ("Абагар" АД - Велико Търново) . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8440-62-8 


1. Литература 2. Франция 3. Биографии 4. Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881) 
 840  + 92 Достоевски, Ф.
Ключови думи: 1. литература 2. биографии 3. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Достоевски, Фьодор Михайлович 
Цб 120000124755
 съдържание 

Сист. No: 37650

- 287 -

Цб II 90732 

Филева, Маргарита

   Социология. Изкуство. Социология на изкуството : Творчески път и живот / Маргарита Филева ; Биограф и рец. М. Димитрова . - София : Авангард Прима ; БАН, 2018 . - 134 с. ; 21 см

   Худ. на първа корица: М. Филева. Гора.Масло. 40х30 см, 2006 г.

   ISBN 978-619-160-935-2 


1. Социология 2. Биографии 3. Социология на изкуството 
 316.1(01)  + 92 Филева, Маргарита
Ключови думи: 1. социология 2. изкуство 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Филева, Маргарита 
Цб 120000124397
 съдържание 

Сист. No: 37570

- 288 -

Цб II 90724 

Христов, Ивайло

   Гласове за Николай Хайтов / Ивайло Христов ; Худ. оформ. на кор. Валентин Георгиев . - 2. изд. . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Фондация "Арете-Фол", 2009 . - 588 с. ; 22 см

   С автограф


1. Николай Хайтов (1919-2002) 
 82-94(0.026.2)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. биографии 2. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124431
 съдържание 

Сист. No: 37545

- 289 -

Цб II 90725 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Монография / Ивайло Христов ; Худ. на кор. Владимир Минков . - 3. доп. изд. . - София : Български писател, 2006 . - 288 с. ; 20 см

   С автограф

   ISBN 954-443-431-3 


1. Българска литература 2. Николай Хайтов (1919-2002) 
 886.7(092)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 3. писател 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124432
 съдържание 

Сист. No: 37546

- 290 -

Цб II 90726 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Духовна биография / Ивайло Христов ; Худ. Маглена Константинова . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2009 . - 412 с. : със сн. ; 22 см

   С автограф

   ISBN 978-954-8772-12-9 


1. Българска литература 2. Биографии 3. Николай Хайтов (1919-2002) 
 886.7(092)  + 92 Хайтов, Николай
Ключови думи: 1. българска литература 2. биографии 3. писател 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Хайтов, Николай 
Цб 120000124433
 съдържание 

Сист. No: 37547

- 291 -

Цб II 90727 

Христов, Ивайло

   Тревожната съвест на Марко Семов / Ивайло Христов ; Худ. на кор. Валентин Георгиев ; Коректор Стоянка Душева ; Предпечат Валентин Георгиев . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2010 ("Симолини - 94" СД) . - 208 с. : със сн. ; 20 см

   С автограф Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8772-15-0 


1. Биографии 2. Марко Семов (1939-2007) 
 92 Семов, Марко
Ключови думи: 1. биографии 2. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Семов, Марко 
Цб 120000124434
 съдържание 

Сист. No: 37548

- 292 -

Цб II 90731 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски / Ивайло Христов ; Оформл. на кор. Владимир Минков ; Компют. обраб. Мариана Христова . - София : ИК "ЗОВ", 2010 . - 260 с. : със сн. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-8772-17-4 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 2. Васил Левски (1837-1873) 
 07  + 92 Хайтов, Николай  + 92 Васил Левски
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000124442
 съдържание 

Сист. No: 37575

- 293 -

Цб II 90767 

Чолов, Петър

   Четата на Христо Ботев : Кратка историческа енциклопедия / Петър Чолов, Николай Пачев ; Предг. Милен Куманов . - Враца : Майобо, 2001 (Микротест ООД - Враца) . - 231 с. : с ил.; 1 л. портр. ; 20 см

   

   ISBN 954-9627-13-6 


1. История на България 2. Априлско въстание 3. Биографии 
 949.72.042.22  + 92(497.2)
Ключови думи: 1. Априлско въстание 1876 г. 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Ботев, Христо 
Цб 120000124727
 съдържание 

Сист. No: 37622

- 294 -

Цб II 90795 

Янков, Росен

   Предателите на Левски и безсмъртието на поп Кръстьо / Росен Янков ; Худ. Петър Бойчев ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Валя Калчева . - 3. доп. изд. . - София : Труд, 2014 ("Бет Принт" ООД) . - 296 с. : със сн.; 1л. портр. ; 21 см . -  (Библиотека разследвания на 168 часа)

   Бестселър на годината

   ISBN 978-954-398-368-1 


1. История на България 2. Биографии 3. Поп Кръстю (1838 -1881) 
 949.72.042  + 92 Васил Левски  + 92 Поп Кръстю
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Васил Левски 2. Никифоров, Кръстьо 3. поп Кръстю (Кръстю Тотев Никифоров) 
Цб 120000124756
 съдържание 

Сист. No: 37651

- 295 -

Цб II 90808 

Modern Greece : Nationalism and Nationality  /  Ed. by Martin Blinkhorn, Thanos Veremis . - S. l. : Sage - Eliamep, 1990 . - 172 p. ; 20,5 sm

   This vol. was first publ. as a special issue of the European History Quarterly (SAGE, London, Newbury Park and New Delhi), Vol. 19 (1989), 131-4.


1. Национализъм - Гърция 2. История - Гърция 
 329.17(495)  + 949.5
Ключови думи: 1. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Гърция 
Цб 120000124791
 съдържание 

Сист. No: 37685


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 41 
Александров, Валентин 191 
Александров, Емил 6 38 259 
Александрова, Ива 153 
Алексиев, Николай 149 150 214 215 
Анагносто, Диа 40 180 
Анастасов, Анастас 37 217 
Ангелов, Веселин 139 269 
Ангова, Стела Константинова 33 109 
Андреев, Андрей 7 13 50 
Андреева, Виолета 233 258 
Антонова, Гергана 132 
Арсенова, Искра 12 
Аршинков, Стоян Иванов 207 257 
Аспарухов, Десислав 274 
Атанасов, Атанас 91 98 132 133 
Атанасов, Никола 113 
Атанасова, Десислава 80 
Атанасова, Мая 191 
Баева, Искра 41 186 281 
Байданов, Емил 43 242 
Балова, Татяна 244 
Безлов, Тихомир 25 57 61 157 187 
Бехар, Нансен 189 
Бйеланд, Хайди Фишер 61 157 
Близнаков, Георги М. 37 217 
Бобев, Костадин 151 
Бобчев, Радослав 4 64 
Богданов, Иван 14 52 
Богомилова, Екатерина 86 200 
Боев, Иван 134 
Боева, Бистра 124 216 
Бозев, Васил 16 
Бойчев, Петър 294 
Бонева, Светла 103 120 121 
Бонева, Светла Богданова 26 118 
Ботев, Бончо 117 179 
Бошнаков, Венелин 16 
Брусарски, Румен 86 200 
Буркхарт, Свен-У. 136 
Буров, Рачо 117 179 
Вартан, Силви 233 258 
Василев, Йордан 32 246 
Василев, Ненчо 62 190 
Василева, Галина 267 
Василева, Силвия 63 285 
Вачева, Мария 260 
Вачева-Щърбанова, Мария 236 262 
Вебер, Макс 15 
Везенков, Александър 55 282 
Велев, Григор 6 38 259 
Величков, Петър 260 
Величкова, Румяна 239 265 
Венедикова, Мария 113 
Веселинов, Людмил 6 38 259 
Видолов, Иван 134 
Видулова, Мариана 272 
Витова, Жулиета 26 118 
Владимирова, Радост 252 286 
Владова, Марта 62 190 
Войнов, Бойчо 240 266 
Вълова, Виржиния 208 209 
Вълчев, Румен 208 209 
Върбев, Софрони 7 13 50 
Галев, Тодор 56 135 154 
Ганев, Митко 184 279 
Георгиев, Валентин 253 256 288 291 
Георгиев, Георги 186 281 
Георгиев, Людмил 134 
Георгиева, Елина 260 
Георгиева, Ира 7 13 50 
Георгиева, Теодора 77 78 213 227 228 
Герганова, Капка 22 158 
Германов, Владимир 240 266 
Гетов, Красимир 240 266 
Гечкова, Теодора 86 200 
Гиертсен, Хедда 146 
Гоев, Валентин 16 
Горанов, Велико 28 107 
Горанова, Албена 96 103 120 121 
Гочев, Георги 51 278 
Градинаров, Борислав 41 
Градинарова, Пламена 244 
Гребш, Кристин М. 136 
Грекова, Майя 21 
Григоров, Емил 22 158 
Григорова, Венедикта 251 
Грозданова, Лиляна 275 
Груев, Михаил 7 13 50 51 278 
Гълъбов, Ангел 6 38 259 
Гюзелев, Чавдар 113 
Давуд, Нихат 19 53 
Дал, Йоханне Итри 61 157 
Далек, Робърт 39 261 
Дамянов, Маргарит 212 276 
Дамянов, Петър 149 150 214 215 
Даскалов, Румен 15 55 282 
Даскалова, Лилия 16 
Даскалова, Татяна 173 
Дафинов, Здравко 236 237 238 239 262 263 264 265 
Денисова, Нина 135 
Денков, Димитър 15 
Дерелиева, Любомира 57 187 
Десев, Любен 11 58 
Деянов, Стилиян 241 
Джамбазов, Венцислав 225 
Джекова, Росица 40 57 61 157 172 180 181 187 
Джефкинс, Франк 28 107 
Димитров, Александър 234 235 
Димитров, Димитър 41 86 182 200 
Димитров, Йордан Стоянов 85 95 100 101 
Димитрова, М. 23 287 
Димитрова, Ханна Хоанг 240 266 
Динев, Димитър 152 
Динев, Михаил 99 104 202 
Динева, Нели 135 
Дойчинова, Мария 57 145 146 147 153 187 
Дончев, Димитър Лозанов 85 95 100 101 
Доцинска, Мариана 96 
Драганов, Живко 46 47 48 128 142 143 
Драгнева, Русанка 184 279 
Дрекман, Клаус 145 
Дукадинов, Светльо 267 
Дуранкев, Боян 35 93 229 
Душева, Стоянка 256 291 
Еленков, Иван 7 13 50 
Енчева, Светла 153 
Ерну, Василе 241 
Жеков, Константин Атанасов 204 
Живков, Тодор 268 
Загоров, Орлин 37 217 
Заркова, Ани 43 242 
Захариева, Ася 22 158 
Зашев, Димитър 15 
Здравкова, Виолета 46 47 48 128 142 143 
Зимел, Георг 10 18 243 
Златанов, Бисер 29 30 108 226 
Иванов, Константин 25 
Иванов, Станислав 251 
Иванов, Тилчо 86 182 200 
Иванова, Анета 22 158 
Иванова, Илиана 208 209 
Иванова, Маргарита 4 64 
Иванова, Нина 244 
Иванова, Свобода 37 217 
Иванова, Стефка 43 242 294 
Иванчева, Зефира 244 
Игнатов, П. 11 58 
Икономова, Гергана 9 20 21 22 158 272 
Икономова, Михаела 63 285 
Илиев, Георги 45 273 
Илков, Ангел 186 281 
Илф, Иля 244 
Илчева, Миряна 56 57 140 153 154 187 
Йакока, Ли 114 270 
Йонкова, Бойчинка 104 
Йонкова, Надежда 46 47 48 128 142 143 
Йончев, Димитър 189 
Йончева, Виолета 252 286 
Йорданова, Албена Каменова 65 192 
Йорданова, Величка 34 46 47 48 128 142 143 
Йорданова, Мария 25 130 135 138 140 141 146 172 181 219 
Йорданова, Таня 51 148 225 278 
Калайджиева, Лина 16 26 48 118 143 
Калинова, Евгения 41 
Калфов, Трифон 268 
Калчева, Валя 294 
Калъчева, Надя 240 266 
Каменов, Йордан 44 245 271 
Каптуревского, Ю. Н. 90 
Карабоев, Стефан 56 154 
Карайотова, Мария 57 187 
Карамелска, Теодора 10 15 18 243 272 
Кисинджър, Хенри 45 273 
Кисов, Данаил Даков 234 235 
Китанов, Яким 91 98 
Кицевски, Никола 43 242 
Клайнфийлд, Съни 114 270 
Ковачев, Христо 54 250 
Ковачева, Диана Петрова 46 47 48 128 142 143 
Коев, Кольо 10 15 18 21 243 272 
Коева, Кремена 16 26 118 
Кожухаров, Кънчо 31 39 49 247 261 277 
Колев, Кирил 274 
Колев, Свилен 91 98 
Колева, Даниела 272 
Колева, Мая 30 
Колева, Светлана 274 284 
Констант, Стивън 275 
Константинова, Маглена 255 290 
Константинова, Стела 33 109 
Косева, Фиделия 149 150 214 215 
Костадинов, Ивайло 139 269 
Костова, Даниела 233 258 
Костова, Надя 99 202 
Крачунова, Зоя 14 52 
Кремо, Майкъл А. 212 276 
Крумова, Мария 114 270 
Кръстева, Татяна 151 
Куеяр, Алехандро Фореро 145 
Кулевски, Цветан 32 33 109 246 
Куманов, Милен 293 
Кутин, Любомир 25 
Кънчев, Теодор 87 119 120 121 
Лазаров, Румен 134 
Левиев, Бицко 103 
Левиева, Емилия 120 
Левиева, Яна 9 10 15 18 20 21 63 243 285 
Лефтеров, Живко 7 13 50 
Лисовского, А. 102 115 
Лозанова, Емилия 34 99 202 
Лутц, Роберт А. 102 115 
Любенова, Ваня 44 245 271 
Маврудиев, Христо 99 202 
Маврудиева, Л. 211 
Маккарти, Фиона 247 277 
Маклийн, Алистър 248 
МакФорън, Дезмънд 87 96 103 119 120 121 
Манева, Светла 275 
Манчева, Деница 218 
Манчева, Мила 40 57 180 187 
Маринов, Марин 25 
Маринов, Чавдар 55 282 
Маринова, Светла 9 20 
Маринова-Христиди, Румяна 186 281 
Марков, Георги 6 14 38 52 259 
Марков, Димитър 56 57 140 141 145 146 147 154 187 
Марков, Янчо 37 217 
Маркс, Карл 8 79 
Марчевски, Асен 201 249 
Маршал, Алфред 88 89 
Маршалл, А. 88 89 
Матеев, Димитър 1 117 179 185 
Медведкова, С. Ю. 105 116 
Меродийска, Валентина 117 179 
Методиев, Веселин 51 278 
Миланова-Цончева, Емилия 99 202 
Милев, Росен 27 
Минков, Владимир 5 254 289 292 
Минчев, Владимир 139 269 
Мирчев, Красимир 45 273 
Митев, Венелин 233 258 
Митев, Трендафил 34 
Михайлов, Любомир 43 242 
Михайлова, Екатерина 148 
Михайловски, Стоян 14 52 
Мишев, Георги 274 284 
Мишкова, Диана 55 282 
Моравец, Лудек 172 181 
Мутафчиев, Живко 184 279 
Мутафчиев, Йордан 184 279 
Мънзов, Борислав 149 150 214 215 
Мэнкью, Н. Грегори 90 
Найденов, Александър 16 
Найденов, Георги 12 
Начкова, Мая 99 202 
Недев, Тодор Стефанов 97 
Недялкова-Каприева, Дима 260 
Нейкова, Мария 30 
Несторов, Добрин 151 
Николов, Красимир 234 235 
Николова, Валентина 218 
Николова, Райна 148 
Новак, Х. 123 
Новака, У. 105 116 
Нончев, Андрей 129 155 174 
Орешаров, Николай 99 202 
Павлов, Асен 2 203 280 
Павлова, Веселка 33 97 109 
Павлова, Калина 62 190 
Палангурски, Милко 51 278 
Пантелеева, Христина 32 246 
Панчева, Евгения 247 277 
Паунов, Виктор 251 
Пачев, Николай 293 
Пенкова, Евгения 3 175 210 
Пенчев, Георги 86 149 150 200 214 215 
Петкова, Виолета 95 100 
Петкова, Първолета 267 
Петров, Веселин 151 
Петров, Евгений 244 
Петрова, Людмила 239 265 283 
Петрунов, Георги 152 
Пехливанова, Жоржета 54 250 
Пешунова, Цветана 267 
Попов, Петко 151 
Попов, Развигор 233 258 
Попова, Диана 44 245 271 
Попова, Саша 212 276 
Портер, Майкл 122 
Портър, Майкъл Е. 122 
Праматаров, Веселин 22 31 49 158 241 
Преславска, Мариета 237 263 
Първанова, Мариана 283 
Радулов, Райчо 251 
Рамчев, Кольо 11 58 
Рачев, Георги 1 185 
Роза, Хартмут 9 20 
Руева, Николета 113 
Русев, Атанас 61 157 
Рускова, Милка 104 
Салиев, Ахмед 19 53 
Сапунджиева, Галина 140 
Сасен, Саския 21 
Семерджиева, Вилияна 252 286 
Семьонов, Юлиан 251 
Серафимова, Ваня 22 158 
Симеонов, Атанас 148 
Симеонов, Иван 191 
Симеонов, Огнян 104 
Симеонова, Денислава 59 188 
Славова, Миланка 26 118 
Слатински, Николай 191 
Сотирова, Антоанета 34 46 47 128 142 
Сотирова, Елисавета 32 246 
Стаменов, Георги 237 263 
Станков, Валентин 189 
Станоева, Елица 21 
Старейшински, Цветан 114 270 
Стефанов, Руслан 56 77 78 138 154 213 218 227 228 
Стефанова, Людмила 238 264 
Стоева, Вихра 233 258 
Стоичков, Йордан 113 
Стойков, Любомир 29 34 35 93 108 226 229 
Стойнова, Надя 40 61 157 172 180 181 
Стойчев, Иван 26 118 
Стойчев, Стойчо 152 
Столпера, Р. И. 105 116 
Стоянов, Александър 40 130 135 146 180 219 
Стоянов, Божидар 240 266 
Стоянов, Лъчезар 7 13 50 
Стоянова, Веселина 267 
Стоянова, Петра 186 281 
Судоплатов, Павел 62 190 
Събева, Светлана 15 
Тагарев, Недко 86 200 
Тагаров, Николай 218 
Танев, Михаил 51 278 
Тасков, А. 189 
Тенчев, Манол Петров 191 
Тер, Филип 63 285 
Тодоров, Бойко 40 129 155 172 180 181 
Тодоров, Красимир 191 
Тодоров, Николай 117 179 
Тодоров, Петко 33 35 93 109 229 
Тодоров, Христо 272 
Тодорова, Зоя 275 
Томов, Явор 57 187 
Томпсън, Ричард Л. 212 276 
Топалов, Румен 149 150 214 215 
Топчийска, Деница 148 
Тортоса, Мария Селесте 145 
Тофлър, Алвин 4 64 
Тошева, Екатерина 16 
Трайков, Емил 238 239 260 264 265 283 
Трайков, Калин 134 
Трифонов, Тодор 186 281 
Трифонова, Венелина 91 98 
Трифонова, Силвия 91 98 
Троая, Анри 252 286 
Тупаров, Георги 225 
Уолзър, Майкъл 22 158 
Уолтон, Сэм 123 
Файон, Моис 25 
Филева, Маргарита 23 211 287 
Филева, Маргарита Димитрова 204 
Филева, Петранка 29 30 108 226 
Филипов, Георги 28 107 
Филипов, Димитър 24 92 205 
Филчев, Буян 62 190 
Хаджиев, Кристиян 225 
Хаджиниколов, Димитър 91 98 
Харалампиев, Калоян 16 
Хлебаров, Антоан 182 
Христов, Добромир 218 
Христов, Ивайло 5 12 253 254 255 256 288 289 290 291 292 
Христов, Ивайло Христов 34 
Христов, Методи 97 
Христов, Никола 95 100 
Христов, Орлин 27 
Христов, Христо 44 245 271 
Христова, Бистра 114 270 
Христова, Мариана 5 292 
Цветаева, В. М. 90 
Цветков, Цветан 182 
Цветкова, Августина 183 
Цветкова, Юлияна 45 273 
Ценков, Емил 138 
Чипева, Соня 16 
Чолов, Петър 293 
Чонев, Чони 184 279 
Чотоклиев, Стефан 251 
Чукурлиев, Христо 225 
Шентов, Огнян 25 40 61 129 130 146 155 157 172 180 181 219 
Шипковенска, Светлана 28 107 
Шипковенски, Георги 28 107 
Шопова, Юлия 43 242 
Щетинин, В. Д. 122 
Щритцл, Петер 35 93 229 
Щърбанов, Гоце 238 264 
Якокка, Ли 105 116 
Янакиев, Янислав 1 185 
Янакиев, Янислав Вълчев 65 192 
Янев, Владислав 151 
Янков, Росен 294 
Aldis, Anne 193 
Alexandrova, Yva 161 170 
Anagnostou, Dia 70 195 
Anton, Thomas Julius 68 
Arezki, Rabah 127 222 
Aydogan, R. Evren 221 
Bain, Caroline 110 220 
Bezlov, Tihomir 71 76 169 177 
Bjelland, Heidi Fischer 76 169 
Blinkhorn, Martin 73 295 
Boeva, Bistra 124 216 
Burkhardt, Sven-U. 164 
Carlton, David 69 
Cuellar, Alejandro Forero 160 
Dahl, Johanne Yttri 76 169 
Deugd, Nienke de 194 
Dimitrova, Kamelia 161 
Doichinova, Maria 160 167 170 
Dreckmann, Klaus 160 
Drent, Margriet 193 
Dyulgerov, Assen 106 223 
Dzhekova, Rositsa 70 71 75 76 169 176 177 195 196 199 
Eden, Lorraine 111 126 
Encheva, Svetla 170 
Faltas, Sami 197 
Galev, Todor 36 
Gegov, Kiril 106 223 
Georgieva, Teodora 81 82 83 230 231 232 
Giertsen, Hedda 167 
Giovannini, Nicola 166 
Gounev, Philip 71 177 
Graebsch, Christine M. 164 
Gurakar, Esra 221 
Guzman, Juan Ignacio 224 
Hristov, Dobromir 106 223 
Ilcheva, Miriana 165 166 170 206 
Ivanova, Slavyanka 161 
Jansen, Sander 197 
Karakasheva, Lilia 124 216 
Kaschiev, Georgi 106 223 
Kirmanoglu, Hulya 72 84 
Levine, Herbert M. 69 
Mancheva, Mila 70 195 
Markov, Dimitar 160 165 167 168 171 206 
Matsumoto, Akito 127 222 
Michael, Levi 125 163 
Miscioglu, K. Ipek 72 84 221 
Muller, Georg 112 
Nagle, Thomas T. 112 
Nikolova, Valentina 106 223 
Nonchev, Andrey 131 162 
Polyakov, Leonid 194 
Rugman, Alan M. 111 126 
Rusev, Atanas 76 169 
Shentov, Ognian 36 67 70 74 76 125 131 162 163 167 169 176 178 195 196 
Stefanov, Ruslan 36 67 81 82 83 106 223 230 231 232 
Stoyanov, Alexander 70 74 167 176 178 195 196 
Stoynova, Nadya 70 76 169 195 
Tilton, John E. 224 
Todorov, Boyko 67 70 74 125 131 162 163 176 178 195 196 
Tortosa, Maria Celeste 160 
Veremis, Thanos 73 295 
Volten, Peter M. E. 198 
Wilinski, Pawel 166 
Yordanova, Maria 165 167 171 206 
Zeytinoglu, H. Ceren 221 
Zingoni, Malena 166 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз, готвачът на Живков 113 
Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство : Концепции и приложни модели 35 93 229 
Американските президенти 39 261 
Байрон. Живот и легенда 247 277 
Българската национална гвардия. Поглед към бъдещето 191 
Българско медиазнание : Т. 2. 27 
Великото футболно танго 234 
Влакът на смъртта 248 
Властта на мрежите 30 
Властта, историята и Вапцаров 44 245 271 
Военната логистика на България през XXI век : Ч. 1 - 117 179 
Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс 28 107 
Генезис на западния рационализъм 15 
Гласове за Николай Хайтов 253 288 
Глобалният град. Ню Йорк, Лондон, Токио 21 
Дванайсетте стола 244 
Дипломацията 45 273 
Добри практики за противодействие на изпирането на пари 152 
Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности 173 
Достоевски 252 286 
Душевност и национална съдба 12 
Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век 41 
Един много добър човек. Константин Стоилов и политическата добродетел 51 278 
Екологично право. Обща част 149 214 
Екологично право. Специална част 150 215 
Завладяване на държавата : противодействие на административната и политическата корупция 42 
Залезът на свободния политически печат в България 34 
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции 17 137 
Зелени Иновации.бг 213 
Изгаряне 43 242 
Издирване на незаконно придобито имущество 138 
Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии 86 200 
Имотите на Кобургите 139 269 
Индекс за мониторинг на условията в затворите 147 
Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР" и икономиката на сигурността и отбраната 182 
Иновации. бг 2015 77 227 
Иновации. бг 2018 78 228 
Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление 183 
Информационни технологии в практиката. Или какво (не) знаем за тях 225 
Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед 272 
Италиански потайности 201 249 
Как да водим преговори 120 
Как работят борсите 96 
Капиталът. Критика на политическата икономия : Кн. 1 - 8 79 
Карьера менеджера 105 116 
Клеветата за поп Кръстю 274 
Кодекс на труда 2019 94 144 
Кой какъв е в корупцията в България 31 49 
Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия (как да завладеем пазара) 87 119 
Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол 104 
Кремъл и Лубянка 62 190 
Личност, свобода, пряка демокрация 11 58 
Любовта на най-бележитите български поети, писатели и учени 238 264 
Мащеха е моята звезда 240 266 
Медии и политическо влияние 25 
Между сянката и светлината 233 258 
Международная конкуренция : Конкурентные преимущества стран 122 
Международни и национални механизми за измерване на корупцията 47 
Международноправни актове за продиводействие на корупцията 48 143 
Мемоари 268 
Миграция и вътрешна сигурност 59 188 
Мила родино : Цветан Радославов Хаджиденков 207 257 
Монахът войн 237 263 
Мониторинг и оценка на публични политики и програми 174 
Мониторинг на рисковете от радикализация 40 180 
На главното направление 184 279 
Наказание на свобода: възможни алтернативи на затвора в Европейския съюз 136 
Наказателноправни науки : В 2 ч. 132 133 
Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти 1 185 
Национализмът 6 38 259 
Неизвестно за известните български родове, улици и сгради 283 
Николай Хайтов 254 255 289 290 
Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски 5 292 
Новият ред на Стария континент. История на неолиберална Европа 63 285 
Няма нищо гнило в Дания 2 203 280 
Образованието в България в контекста на съвременните стратегически изисквания 211 
Общественото доверие в правосъдието - инструмент за оценка и развитие на наказателната политика 135 
Окултната Людмила 267 
Опита на Чехия в масовата приватизация и икономическата реформа 80 
Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите 19 53 
Основи на демокрацията 208 209 
Откровено казано 114 270 
Пенитенциарната политика и система в Република България 141 
Пленителното италианско калчо 235 
По вълните на дипломацията 54 250 
Подкрепа на уязвимите групи пред държавата 153 
Политически и философско-религиозни размишления 14 52 
Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел 140 
Правни актове и стратегически подходи за противодействие на корупцията в Европейския съюз 46 128 142 
Пражката пролет и държавна сигурност 186 281 
Предателите на Левски и безсмъртието на поп Кръстьо 294 
Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - 55 282 
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки 56 154 
Принципи на мениджмънта 103 
Принципы экономикс 90 
Принципы экономической науки : В 3 ч. 88 89 
Приятелства и съперничества между българските поети, писатели и критици 239 265 
Прогнози и предпоставки 4 64 
Продажбите и умението да се продава 121 
Радикализация в България 57 187 
Размисли в навечерието на ХХI-ви век 37 217 
Рекетът в ЕС 129 155 
Реклама и медии 33 109 
Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство 7 13 50 
Реторика на публичното послание 32 246 
Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията 3 175 210 
Роден в СССР 241 
Ръководство за експерти криминалисти : В 2 части 134 151 
Ръкописите на Поп Кръстю 284 
Сделано в Америке 123 
Седемнайсет мига от пролетта 251 
Семь законов Крайслер 102 115 
Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма 172 181 
Социална икономия : Икономическа теория на живота 24 92 205 
Социалната политика на съвременна Германия - възможности за приложение в България 204 
Социология. Изкуство. Социология на изкуството 23 287 
Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България 60 156 
Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания 16 
Страсти и скандали в Царска България. Автентични истории от възхода и сгромолясването на Третото българско царство : Т. 1 - 3 260 
Стратегии и политики за сигурност : Част 2 189 
Стратегически маркетинг в социалните мрежи 29 108 226 
Сфери на справедливостта. Защита на плурализма и равенството 22 158 
Счетоводство на застрахователите и осигурителите 99 202 
Състояние и въздействие на неконвенционалната парична политика на водещите централни банки по света за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България 91 98 
Тайната история на човешката цивилизация 212 276 
Трансгранична организирана престъпност 61 157 
Тревожната съвест на Марко Семов 256 291 
Употребяващите наркотици в затвора 146 
Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България 130 219 
Управление на комуникациите в международни проекти 26 118 
Управлението на зелената енергетика в България 218 
Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността 9 20 
Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства 65 192 
Учебно помагало по административно право и административен процес 148 
Уязвими групи лишени от свобода 145 
Фердинанд - Лисицата : Цар на България 275 
Финансов мениджмънт 85 95 100 101 
Фондови пазари 97 
Фрагментарният характер на живота 10 18 243 
Чародеецът бохем 236 262 
Четата на Христо Ботев 293 
Addressing the Threat of Fraud and Corruption in Public Procurement 66 159 
Ambulant sanctions as an alternative to imprisonment in the European Union? 164 
American Federalism and Public Policy 68 
Anti-corruption reloaded 67 
Assisting and Reintegrating Child Victims of Trafficking in Bulgaria 165 206 
Capital, Melting Glaciers and 2 °С. Sustainable Corporate Governance in 21st Century 124 216 
Child trafficking among vulnerable roma communities 161 
Common Norms and Good Practices of Civil-Military Relations in the EU 193 
Corruption reports 2016: Assessment of Turkey's State-owned Energy Enterprises 221 
Countering Police Corruption: European Perspectives 71 177 
Cross-border organised crime 76 169 
Drug users in prison 167 
Energy and Good Governance in Bulgaria 106 223 
Extortion Racketeering in the EU 131 162 
Factors affecting the social status of suspects and accused 168 
Financing of organised crime 125 163 
Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey 197 
Guide to Commodities : Producers, players and prices, markets, consumers and trends 110 220 
Innovation. bg 2016 81 230 
Innovation. bg 2017 82 231 
Innovation. bg 2018 83 232 
Justice Sector Institutional Indicators for Criminal Case Management 166 
Mineral Economics and Policy 224 
Modern Greece : Nationalism and Nationality 73 295 
Monitoring Radicalisation: A Framework for Risk Indicators 70 195 
Multinationals and Transfer Pricing 111 126 
Penitentiary policy and system in the Republic of Bulgaria 171 
Perceptions and Misperceptions in the EU and Turkey 198 
Police Stops and Ethnic Profiling in Bulgaria 74 178 
Radicalisation in Bulgaria 75 199 
Russian Influence in the Media Sectors of the Black Sea Countries 36 
Shifting Commodity Markets in a Globalized World 127 222 
Situational assessment of extremist trends 176 196 
Supporting vulnerable groups before the state 170 
The Cold War Debated 69 
The Strategy and Tactics of Pricing 112 
Ukraine and NATO The Policy and Practice of Co-operating with the Euro-Atlantic Security Community 194 
Vulnerable groups of prisoners 160 
Yolsuzluk raporlari 2016: Turkiye'de Kayit Disi Ekonomi 72 84 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административен процес 148 
Административно право 148 
Алвин Тофлър (1928-2016) 4 64 
Александър Лилов - Людмила Живкова, за нея 267 
Английска литература 247 248 277 
Ани Младенова - Людмила Живкова, за нея 267 
Априлско въстание 293 
Аржентина 234 
Балкани - история 55 282 
Балкански държави - национализъм 6 38 259 
Бедствия и аварии - икономическа оценка 86 200 
Биографии 23 114 184 207 233 236 237 238 239 240 247 252 255 256 257 258 260 262 263 264 265 266 267 270 274 275 277 279 284 286 287 290 291 293 294 
БКП – вътрешна политика – история 7 13 50 
Богомил Герасимов - Людмила Живкова, за нея 267 
Борса 96 
Борсова търговия 96 
България 56 57 59 74 75 77 81 130 135 154 178 184 186 187 188 199 204 213 219 227 230 279 281 
Българска армия 65 192 
Българска литература 236 237 238 239 254 255 262 263 264 265 289 290 
Българска царска династия 139 269 
Български политици 51 278 
Бяло братство (Дъновисти) 7 13 50 
Валерия Фол - Людмила Живкова, за нея 267 
Васил Левски (1837-1873) 5 292 
Великите сили - национализъм 6 38 259 
Великобритания 247 277 
Вера Ганчева - Людмила Живкова, за нея 267 
Висше образование 211 
Военна логистика 117 179 
Военна политика - Европейски съюз 193 198 
Военна политика - Турция 197 198 
Военна политика - Украйна 194 
Военно дело 184 191 279 
Военно дело - наука 1 185 
Време (философия) 9 20 
Връзки с обществеността - PR 28 32 107 246 
Външна политика 36 62 190 
Вътрешна политика 62 190 
Вътрешна политика - България 42 
Георг Зимел 1858-1918 10 18 243 
Георги Мануилов Близнаков, академик (1920-2004) 37 217 
Германия 204 
Германия – историография 272 
Германия – история 272 
Глобализация 127 222 
Глобална икономика 21 
Глобални вериги на доставки 124 216 
Готварство 113 
Градове – социология 21 
Григор Стоичков - Людмила Живкова, за нея 267 
Данни - обработка 16 225 
Демокрация 11 58 
Деца в риск 161 
Димчо Дебелянов (1887-1916) 236 262 
Дипломация 54 250 
Дипломация - история 45 273 
Дискриминация 17 137 
Държавна сигурност 62 186 190 281 
Еволюция 212 276 
Европа 71 177 
Европа - икономически и политически трансформации 63 285 
Европейски съюз (ЕС) 59 77 81 129 130 131 136 155 162 164 188 219 227 230 
Екологично право 149 150 214 215 
Екстремизъм 172 176 181 196 
Електронен бизнес 225 
Емил Александров - Людмила Живкова, за нея 267 
Енергетика - България 106 218 223 
Енергиен сектор 221 
Енергийна политика 130 219 
Есе 10 18 243 
Живко Попов - Людмила Живкова, за нея 267 
Журналистическо разследване 31 43 49 242 
Застраховане 99 202 
Затвори 141 146 147 167 171 
Затворници 145 160 
Зелена икономика 213 
Иван Рушев - Людмила Живкова, за нея 267 
Иван Славков - Людмила Живкова, за нея 267 
Икономика 72 77 80 81 84 227 230 
Икономика - България 78 82 83 228 231 232 
Икономика - постиндустриално преустройство 21 
Икономика на отбраната - България 182 
Икономикс 90 
Икономическа теория 24 88 89 92 205 
Илия Божинов - Людмила Живкова, за нея 267 
Инвестиции 85 101 
Иновации 78 82 83 228 231 232 
Иновационна политика 77 81 227 230 
Информационни технологии 225 
Информационно общество 35 93 225 229 
Историография – Германия 272 
История - Америка 39 261 
История - Гърция 73 295 
История - Дания 2 203 280 
История - Европа 63 285 
История – философия и методология 272 
История на България 6 38 51 139 237 259 260 263 269 274 275 278 283 284 293 294 
История на цивилизацията 212 276 
История, нова 45 273 
Италия 235 
Капитализъм 8 79 
Капитализъм – социологични проблеми 15 
Киряк Цонев - Людмила Живкова, за нея 267 
Кодекс на труда 94 144 
Комуникации 35 93 229 
Комуникации - управление 26 118 
Конкуренция 122 
Константин Стоилов (1853-1901) 51 278 
Конференция 1 17 19 53 65 137 185 189 192 
Конфликти - 21 век 41 
Корпорации 102 105 114 115 116 270 
Корупция 47 48 56 66 67 71 72 84 143 154 159 177 
Корупция - България 31 42 49 
Корупция - Европейски съюз 46 128 142 
Костадин Чакъров - Людмила Живкова, за нея 267 
Криминалистика и криминология 134 151 
Критическа социална теория 9 20 
Култура 2 203 280 
Късна модерност 9 20 
Литература 44 54 201 240 245 249 250 252 266 271 286 
Лихвен процент - ценни книжа 91 98 
Личност 11 58 
Любомир Левчев - Людмила Живкова, за нея 267 
Малцинства – Балкански полуостров – конференции 19 53 
Маркетинг 28 107 
Маркетинг на взаимоотношенията 29 108 226 
Марко Семов (1939-2007) 256 291 
Медиаикономика 27 
Медиаистория 27 
Медиакултура 27 
Медиаполитика 27 
Медии 33 35 36 93 109 229 
Медии - България 25 
Медии - малцинства 27 
Междукултурна среда 19 53 
Международен бизнес 111 126 
Международна търговия 111 126 
Международни икономически отношения (МИО) 111 122 124 126 216 
Международни отношения 41 
Международни отношения - история 45 273 
Международни проекти 26 118 
Международно право 48 60 143 156 
Мемоари 43 184 242 279 
Мениджмънт 105 116 
Мениджмънт - принципи 103 
Местно самоуправление 173 
Миграционна криза 61 76 157 169 
Миграция 59 60 156 188 
Минно дело 224 
Мироопазване 65 192 
Музика 233 258 
Наказателно право 132 133 135 136 164 168 
Наказателно право - България 141 166 171 
Наказателно право - Полша 166 
Наркотици 125 146 163 167 
Народопсихология - България 12 
НАТО 194 
Научно предвиждане и прогнозиране 4 64 
Научноизследователска дейност 1 185 
Национализъм - Гърция 73 295 
Национализъм- понятие, история 6 38 259 
Национална гвардия - България 191 
Национална сигурност 40 59 70 75 172 176 180 181 188 189 195 196 199 
Недвижима собственост 139 269 
Незаконно придобито имущество 138 
Неолиберализъм 63 285 
Неправителствени организации 153 170 
Нестопански организации 140 
Никола Йонков Вапцаров (1909-1942) 44 245 271 
Николай Хайтов (1919-2002) 5 253 254 255 288 289 290 292 
Нобелови лауреати 45 273 
Образование 207 208 209 211 257 
Обществени поръчки 56 66 154 159 
Обществено устройство и обществени отношения 22 158 
Общество - равенство 22 158 
Общество - развитие 9 20 
Околна среда 37 213 217 
Олга Пурчелова - Людмила Живкова, за нея 267 
Организирана престъпност 125 163 
Отбрана 183 
Павел Писарев - Людмила Живкова, за нея 267 
Пазарна икономика 110 220 
Петър Дънов (Беинса Дуно) (1864-1944) 7 13 50 
Политика 44 245 271 
Политика - САЩ 39 68 261 
Политика за сигурност 189 
Политическа икономия 24 92 205 
Политическа икономия - капитализъм 8 79 
Политически печат - България 34 
Политически размисли 37 217 
Полиция 71 74 177 178 
Поп Кръстю (1838 -1881) 274 284 294 
Права на човека 136 147 153 164 168 170 
Правна уредба 17 137 145 160 
Право 46 128 142 
Пране на пари 152 
Преговори 120 
Пределна полезност 15 
Президенти - САЩ 39 261 
Престъпления 138 
Приватизация 80 
Продажби 121 
Психология на личността 10 18 243 
Публицистика 201 249 
Публична администрация 174 
Радикализация 40 57 70 180 187 195 
Разузнаване 62 190 
Райко Николов - Людмила Живкова, за нея 267 
Рекет 129 131 155 162 
Реклама 28 33 107 109 
Реторика 32 246 
Роми 74 178 
Руска литература 244 251 
САЩ 102 114 115 123 270 
Светлин Русев - Людмила Живкова, за нея 267 
Семинар 182 
Сигурност 182 
Социална политика 204 
Социални медии 225 
Социални мрежи 29 30 108 226 
Социално развитие 2 201 203 249 280 
Социално-културна дейност 3 175 210 
Социология 10 18 23 243 287 
Социология на изкуството 23 287 
СССР 62 190 
СССР - спомени 241 
Статистика 16 
Стокови пазари 127 222 
Стокознание 110 220 
Стоян Михайлов - Людмила Живкова, за нея 267 
Стоян Михайловски (1856-1927) 14 52 
Стратегически маркетинг 29 108 226 
Студена война 69 
Счетоводство 99 202 
Тероризъм 40 70 75 180 195 199 
Терористични атентати 43 242 
Техника на търговията 121 
Тодор Живков (1911-1998) 268 
Трансгранична престъпност 61 76 157 169 
Трафик на деца 165 206 
Трафик на хора 61 76 157 161 169 
Турция 221 
Турция - национализъм 6 38 259 
Търговия 123 
Уеб дизайн 225 
Управление 102 106 115 223 
Управленски контрол 104 
Устойчиво развитие 124 213 216 
Устойчиво развитие - общество 37 217 
Федерализъм - Америка 68 
Финанси 95 100 
Финансов мениджмънт 85 95 100 101 
Фирми - конкурентоспособност 87 119 
Фондов пазар 97 
Фондова борса 97 
Франция 252 286 
Футбол 234 235 
Фьодор Михайлович Достоевски (1821-1881) 252 286 
Химия - бъдеще 37 217 
Ценова политика 112 
Ценообразуване 111 112 126 
Централни банки - парична политика 91 98 
Югоизточна Европа 67 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аварии 86 200 
автомобилна индустрия 102 105 115 116 
административен процес 148 
административно право 148 
администрация 173 
английска литература 247 248 277 
антикорупционна политика 42 
антикорупционни политики 67 
антикорупция 67 
Априлско въстание 1876 г. 293 
археология 212 276 
архиви 186 281 
атеизъм 7 13 50 
Балкани 55 282 
бедствия 86 200 
бизнес 102 115 
бизнес изследвания 16 
биографии 23 54 114 207 233 236 237 238 239 240 247 250 252 253 254 255 256 257 258 260 262 263 264 265 266 267 270 274 275 277 284 286 287 288 289 290 291 294 
биографични данни 252 267 274 284 286 
БКП 7 13 50 
борси 96 
българи 12 
България 41 117 179 
българска армия 65 184 192 279 
българска литература 236 237 238 239 253 254 255 262 263 264 265 288 289 290 
вестници 34 
висше образование 211 
власт 30 44 208 209 245 271 
военна логистика 117 179 
военна политика 193 194 197 198 
военно дело 1 184 185 191 279 
връзки с обществеността 28 32 107 246 
външна политика 54 62 190 250 
въоръжени сили 184 279 
вътрешен одит 104 
вътрешна политика 62 190 
вътрешна сигурност 59 188 
Германия 272 
глобализация 21 127 222 
глобални вериги на доставки 124 216 
гносеология 212 276 
готварство 113 
градове 21 
граждански организации 153 170 
гражданско образование 208 209 
гражданско общество 67 
гражданско-военни взаимоотношения 193 
демокрация 208 209 
демонополизация 80 
деца в риск 161 
дивидентна политика 85 101 
дигитални медии 35 93 229 
дипломация 45 54 250 273 
дискриминация 17 137 
домашно насилие 153 170 
душевност 12 
Дъновизъм 7 13 50 
държавна сигурност 62 186 190 281 
еволюционно учение 212 276 
евроатлантическа общност 194 
Европа 63 285 
Европейска прокуратура 46 128 142 
Европейска стратегия 2020 211 
Европейски съюз ( ЕС) 41 193 198 
екологична криза 86 200 
екстремизъм 172 176 181 196 
електронен бизнес 225 
енергетика 106 218 223 
енергиен пазар 221 
енергиен регулатор 221 
енергиен сектор 106 130 219 221 223 
енергийна ефективност 130 218 219 
енергийна инфраструктура 106 223 
енергийна политика 130 219 
енергийна сигурност 130 219 
енергийни предприятия 221 
есе 10 18 243 
естрадна музика 233 258 
етническа толерантност 19 53 
журналистически разследвания 31 43 49 242 
задържане на лица 168 
Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 140 
законодателство 42 
западно общество 15 
заплахи 40 70 75 172 176 180 181 195 196 199 
заподозрени 168 
застраховане 99 202 
застрахователи 99 202 
затвори 141 145 146 147 160 167 171 
затворници 145 146 160 167 
защита от дискриминация 17 137 
здравна реформа 3 175 210 
зелена енергетика 218 
зелена енергия 213 
зелена икономика 213 
злоупотреби 56 154 
изкуство 23 287 
измами 66 159 
икономика 67 72 77 78 81 82 83 84 102 114 115 123 227 228 230 231 232 270 
икономика на знанието 35 93 229 
икономикс 24 90 92 205 
икономическа криза 63 285 
икономическа оценка 86 200 
икономическа реформа 80 
икономически теории 24 88 89 92 205 
имиграция 59 188 
имоти 139 269 
инвестиции 85 101 
инвестиционни решения 85 101 
иновации 77 78 81 82 83 213 227 228 230 231 232 
иновационна политика 77 227 
иновационни мрежи 77 227 
иновационни продукти 77 78 81 82 83 227 228 230 231 232 
институции 165 206 
интелигентна специализация 78 83 228 232 
информационна сигурност 225 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 77 78 81 82 83 227 228 230 231 232 
информационни технологии 225 
информационно общество 35 93 229 
ислям 57 187 
ислямистка радикализация 40 57 70 180 187 195 
историография 272 
история 2 63 203 280 285 
история на България 6 38 44 51 237 245 259 260 263 271 274 275 278 283 284 293 294 
история на цивилизацията 212 276 
каналджийство 61 76 157 169 
капитализъм 8 15 79 
капиталов механизъм 85 101 
капиталов пазар 80 
кариера 105 116 
Карл Маркс 24 92 205 
китайски общности 129 131 155 162 
Кодекс на труда (КТ) 94 144 
комуникации 32 35 93 229 246 
комуникационен процес 32 246 
комуникация 33 109 
конкурентни преимущества 122 
конкурентоспособност 87 119 
конкуренция 114 270 
контрабанда 125 163 
контрол 104 
контролинг 104 
конференция 1 17 19 53 65 137 185 189 192 
конфликти 41 
корпоративни престъпления 129 131 155 162 
корпоративно управление 124 216 
корпорации 102 115 
корупция 31 42 46 49 56 66 67 71 72 84 128 142 154 159 177 221 
Кремъл 62 190 
криминалистика 134 151 
култура 2 203 207 257 280 
Лисабонска стратегия 211 
литература 44 54 201 240 245 247 249 250 251 252 266 271 277 286 
лихвен процент 91 98 
лична неприкосновеност 208 209 
личност 11 58 
лишаване от свобода 141 145 153 160 170 171 
магазини 123 
макроикономика 90 
малцинства 19 53 
маркетинг 28 29 107 108 226 
маркетинг на взаимоотношенията 29 108 226 
масова приватизация 80 
мафия 31 43 49 242 
МВР 172 176 181 196 
медиазнание 27 
медиен пазар 25 
медии 25 27 33 35 36 93 109 229 
медийна среда 25 
медийно стопанство 33 35 93 109 229 
медицинско обслужване 147 
международен бизнес 111 126 
международен съд 48 143 
международна конкурентоспособност 122 
международни икономически отношения 122 
международни икономически отношения МИО 124 216 
международни отношения 41 45 198 273 
международни проекти 26 118 
международни стандарти 60 156 
мемоари 2 184 203 268 279 280 
мениджмънт 103 105 116 
мениджъри 105 116 
местна администрация 173 
местна власт 173 
местно самоуправление 173 
методи за мониторинг 174 
миграционен процес 59 60 156 188 
миграционна криза 61 76 157 169 
миграционна политика 59 188 
миграция 59 188 
минна индустрия 224 
мироопазваща дейност 65 192 
мироопазващи мисии 65 192 
модерност 9 20 
мониторинг 147 174 
музика 233 258 
музикален изпълнител 233 258 
мултинационални компании 111 126 
наводнения 86 200 
наказания 136 141 146 164 167 171 
наказателен процес 166 
наказателни санкции 136 164 
наказателно право 132 133 135 141 166 171 
наказателно производство 136 164 
наркомания 146 167 
наркотици 125 141 146 163 167 171 
наркотрафик 125 163 
народопсихология 12 256 291 
натрупване на капитал 8 79 
научни изследвания 1 185 
национален идеал 6 38 259 
национализъм 6 38 73 259 295 
национална доктрина 6 38 259 
национална сигурност 75 184 189 199 279 
национални икономики 122 
нация 6 38 259 
недвижима собственост 139 269 
незаконна миграция 60 156 
незаконно придобито имущество 138 
неолиберализъм 63 285 
неправителствени организации (НПО) 153 170 
нестопански организации 140 
неформална икономика 72 84 
Нобелови лауреати 45 273 
нова история 45 273 275 
обвиняеми 168 
обработка на данни 16 
образование 3 175 207 208 209 210 211 257 
образователни стратегии 211 
обществени поръчки 56 66 154 159 
обществено доверие 135 
обществено управление 71 177 
общество 9 11 20 22 58 158 
околна среда 37 217 
онлайн медии 30 
ООН 48 143 
организирана престъпност 43 125 129 131 155 162 163 242 
осигурители 99 202 
отбрана 182 183 
отбрана и сигурност 1 185 
отговорност 208 209 
паблик рилейшнз 28 107 
пазар 90 
пазар на стоки 110 220 
пазар на труда 90 
пазарна икономика 87 110 119 220 
пазарни отношения 114 270 
пари 8 79 
парична политика 91 98 
писател 238 239 254 255 264 265 289 290 
политика 37 39 44 217 245 261 271 
политици 39 51 261 278 
политическа идеология 63 285 
политическа икономия 8 24 79 92 205 
политическа корупция 42 47 48 143 
политическа пропаганда 36 
политически дебат 69 
политически печат 34 
политически трансформации 63 285 
политически убийства 44 245 271 
политическо влияние 25 
полиция 71 74 135 177 178 
права на човека 136 153 164 168 170 
правна рамка 140 165 206 
правна уредба 17 137 145 160 
правосъдие 135 166 
Пражка пролет 186 281 
пране на пари 138 152 
преговори 120 
пределна полезност 15 
предприемачество 77 78 81 82 83 227 228 230 231 232 
президент 39 261 
престъпления 31 49 56 129 131 138 154 155 162 
престъпно поведение 136 164 
принудително връщане 60 156 
пробация 136 164 
продажби 121 
прокуратура 135 
пропаганда 36 
противодействие 46 57 71 128 142 177 187 
пряка демокрация 11 58 
психология 10 18 243 
публицистика 201 249 
публична администрация 174 
публична комуникация 32 246 
публична политика 68 
публични политики 174 
пътуване 60 156 
работа 147 
равенство 22 158 
радикален ислямизъм 40 70 180 195 
радикализация 40 57 70 75 180 187 195 199 
радикализъм 172 176 181 196 
разузнаване 62 190 
регистър 140 
реинтеграция 165 206 
рекет 129 131 155 162 
реклама 28 33 107 109 
рекламна политика 33 109 
рекламни комуникации 33 109 
религиозна политика 7 13 50 
реституция 139 269 
реторика 32 246 
рецепти 113 
роми 74 178 
ромска общност 161 
ромски етнос 74 178 
руска литература 244 251 
световно стопанство 122 
свобода 11 58 
свобода на печата 34 
селско стопанство 129 131 155 162 
семейна политика 204 
семейство 204 
семинар 182 
сигурност 147 182 
ситуационна оценка 172 176 181 196 
скрита икономика 42 
социален маркетинг 3 175 210 
социален профил 74 178 
социален статус 168 
социална политика 204 
социална работа 147 
социална теория 9 20 
социални медии 30 
социални мрежи 29 30 108 226 
социално-икономическо положение 2 201 203 249 280 
социално-културна дейност 3 175 210 
социология 10 15 18 23 243 287 
специални потребности 145 160 
спомени 201 241 249 
спорт 234 235 
справедливост 22 158 208 209 
СССР 241 
статистически анализ 16 
стокови пазари 127 222 
стратегически маркетинг 29 108 226 
стратегическо планиране 112 
стратегия 29 108 226 
Студена война 62 69 190 
счетоводно отчитане 99 202 
счетоводство 99 202 
съд 135 
съдебна власт 42 
съдебни дела 166 
тероризъм 40 70 75 180 195 199 
терористични заплахи 75 199 
технологична конвергенция 35 93 229 
Тодор Живков 268 
толерантност 19 53 
трансгранични престъпления 61 76 157 169 
трансферна политика 111 126 
трафик на деца 161 165 206 
трафик на хора 61 76 153 157 169 170 
Турция 197 198 
търговия 121 123 
търговски вериги 123 
уеб сайт 225 
Украйна 194 
управление 103 105 106 116 173 218 223 
управление на комуникациите 26 118 
условия 147 
устойчив растеж 213 
устойчиво развитие 124 173 216 218 
устойчивост 36 
ученици 208 209 
уязвими групи 145 153 160 161 170 
федерализъм 68 
федерална власт 68 
философия 9 20 
финанси на предприятието 95 100 
финансиране 125 163 
финансов мениджмънт 85 95 100 101 
финансов отчет 99 202 
финансова политика 95 100 
финансово планиране 95 100 
фирма 87 119 
фирми 114 270 
фондови борси 97 
фондови пазари 97 
футбол 234 235 
футболен клуб 234 235 
футболно хулиганство 57 187 
футурология 4 64 
химия 37 217 
Химн на Република България 207 257 
хотелиерство 129 131 155 162 
художествена литература 244 
царски имоти 139 269 
Царство България 260 
ценова политика 111 112 126 
ценообразуване 111 112 126 
централна банка 91 98 
цивилизация 212 276 
цифрова валута 138 
цифрова ера 35 93 229 
юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ) 140 
commodity markets 127 222 
corporate governance 124 216 
economics 110 220 
globalization 127 222 
international business 111 126 
international relations 124 216 
markets 110 220 
mineral economics 224 
pricing 111 112 126 
SPSS 16 
strategic planning 112 
supply chain management 124 216 
sustainable development 124 216 
Wal-Mart 123 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Байрон, Джордж 247 277 
Ботев, Христо 238 264 293 
Вазов, Иван 238 264 
Вапцаров, Никола 44 245 271 
Вартан, Силви 233 258 
Васил Левски 294 
Дебелянов, Димчо 236 238 262 264 
Димитрова, Блага 240 266 
Достоевски, Фьодор Михайлович 252 286 
Дънов, Петър 7 13 50 
Живков, Тодор 113 268 
Живкова, Людмила 267 
Йакока, Ли 114 270 
Йовков, Йордан 238 264 
Маркс, Карл 24 92 205 
Матей Преображенски 237 263 
Мутафчиев, Йордан, ген. 184 279 
Никифоров, Кръстьо 294 
Пенев, Боян 238 264 
поп Кръстю (Кръстю Тотев Никифоров) 274 284 294 
Радославов, Цветан 207 257 
Семов, Марко 256 291 
Славейков, Пенчо 238 264 
Славейков, Петко Р. 238 264 
Стоилов, Константин 51 278 
Фердинанд I, български цар 275 
Филева, Маргарита 23 287 
Хайтов, Николай 253 254 255 288 289 290 
Яворов, Пейо К. 238 264 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 71 161 177 
Албания 6 38 259 
Америка 6 38 39 68 259 261 
Англия 6 38 259 
Аржентина 234 
Армения 36 
Балкани 6 19 38 53 55 259 282 
Белгия 71 145 160 177 
България 6 12 19 25 27 31 36 38 41 42 43 44 49 51 53 55 56 57 59 60 61 71 74 75 76 77 78 81 82 83 94 106 113 117 130 135 139 140 141 144 145 146 154 156 157 160 161 165 166 167 169 171 172 177 178 179 181 184 186 187 188 199 204 206 207 211 213 218 219 223 227 228 230 231 232 237 238 239 240 242 245 253 254 255 257 259 260 263 264 265 266 267 269 271 274 275 278 279 281 282 283 284 288 289 290 293 294 
Великобритания 71 177 
Византия 55 282 
Германия 6 38 145 160 204 259 272 
Грузия 36 
Гърция 55 73 161 282 295 
Дания 2 203 280 
Древна Тракия 55 282 
Европа 63 211 285 
Европейски съюз 41 46 59 77 81 125 128 129 130 131 136 142 155 162 163 164 188 193 198 219 227 230 
Испания 145 160 
Италия 161 201 235 249 
Литва 145 160 
Лондон 21 
Молдова 36 
Норвегия 61 76 146 157 167 169 
Ню Йорк 21 
Полша 166 
Румъния 6 38 55 71 161 177 259 282 
Русия 6 38 259 
САЩ 6 38 39 102 105 114 115 116 123 259 261 270 
Словакия 161 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 62 190 241 
Сърбия 6 38 55 259 282 
Токио 21 
Турция 6 38 197 198 221 259 
Украйна 36 194 
Унгария 161 
Франция 6 38 233 258 259 
Чехия 80 
Чехословакия 186 281 
Югоизточна Европа 67