Нови книги - октомври 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 91967 

Антонов, Лъчезар

   Мултикултурализмът и границите на толерантността : [Монография] / Лъчезар Антонов ; Предпеч. подгот. Силвия Павлева ; Корица Цвети Павлова . - Българска. Първо издание . - София : Парадигма, 2019 (Печат "Булгед") . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. в текста
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-374-5 


1. Култура – социология 2. Толерантност - позитивно и негативно измерение 
 316.72
Ключови думи: 1. национална идентичност 2. мултикултурализъм 3. толерантност 4. културно многообразие 5. политика на безразличие 6. либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Хабермас, Юрген 
Цб 120000129197, Цб 120000129198, Цб 120000129199
 съдържание 

Сист. No: 45801

- 2 -

Цб II 91953 

Международни стандарти за оценяване  : В сила от 31 януари 2020 . - Б. м. : International Valuation Standards Council (IVSC), 2019 . - 132 с. ; 23,5 см

   


1. Международни стандарти за оценяване (МСО) 
 006
Ключови думи: 1. международни стандарти за оценяване (МСО) 2. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000129142
 съдържание 

Сист. No: 45488

- 3 -

Цб НИР 658 (CD) 

"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите  : Отчет етап I. Ролята на стандартизацията и стандартите за постигане на "зелено" управление /  Ръков. проект Елка Славчева Василева ; Чл. Даниела Николова Иванова, Стилиян Светославов Стефанов, Нина Кръстева Типова, Ива Стойчева Костова, Магдалена Георгиева Шалева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2019 . - 62 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-22/2019 (на некнижен носител) Библиогр. в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 006.003.1  + 005.7(083.74)
Ключови думи: 1. зелено управление на бизнеса 2. стандартизация 3. стандарти 4. зелена бизнес идея 5. green management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129072
 пълен текст 

Сист. No: 45240

Философия

- 4 -

Цб II 91960 

Градинаров, Борислав

   Силата на системния фактор : Системният генезис на неопределеността в обществото : Монография / Борислав Градинаров ; Рец. Васил Проданов, Атанас Атанасов ; Коректор Диана Велкова ; Компют. обраб. Любен Козарев ; Оформл. на кор. Марио Йорданов . - Българска. Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 (Изток-Запад) . - 264 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. след отд. гл.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0422-3 


1. Общество - развитие 2. Философия 
 141.7
Ключови думи: 1. философия 2. съвременни теории 3. социални процеси 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000129173, Цб 120000129174, Цб 120000129175, Цб 120000129365, Цб 120000129366
 съдържание 

Сист. No: 45793

- 5 -

Цб II 91997 

Сретков, Борислав

   През очилата на Карл Маркс /  Автор, издател и дизайн Борислав Сретков ; Коректор Анна Среткова . - Второ издание . - [София], 2019 (Dedrax JSC) . - 259 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-619-91373-0-7 


1. Карл Маркс (1818-1883) 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. марксизъм 3. мироглед 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000129274
 съдържание 

Сист. No: 45867

Психология

- 6 -

Цб II 91957 

Милър, Уилям

   Мотивационно интервюиране : Разговори, които провокират промяна / Уилям Милър, Стивън Ролник ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. и кор. Павлина Върбанова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска. Ново доп. и прераб. [трето] изд. . - София : Изток-Запад, 2019 (Изток-Запад) . - 536 с. : с табл. ; 24 см

   Прев. е направен по изд.: Motivational Interviewing : Helping People Change. Third edition/ William R. Miller, Stephen Rollnick, 2013. Библиогр. с. 473-526 - Азб. показалец.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0532-9 


1. Мотивационно интервюиране - психотерапевтичен метод 2. Зависимости - психотерапия - лечение 3. Психология на личността 
 159.98
Ключови думи: 1. психология 2. терапевтични подходи 3. мотивационно интервюиране (МИ) 4. психотерапия 5. лечение на зависимости 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000129164, Цб 120000129165, Цб 120000129166
 съдържание 

Сист. No: 45790

- 7 -

Цб II 91940 

Творчески предизвикателства в психологията  = Creative Challenges in Psychology /  Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева ; Гл. ред. Даниела Тасевска ; Ез.-стил. ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Силвия Панева, Райна Карабоева . - Българска. Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 315 с. ; 20 см . -  (Библиотека "Диоген" ; 28(1). Книга "Психология")

   

   ISBN ISSN:1314-2763 (Print)

   ISBN ISSN: 2367-9549 (Online)


1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. индивидуална психология 3. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000129092
 съдържание 

Сист. No: 45244

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 8 -

Цб II 91967 

Антонов, Лъчезар

   Мултикултурализмът и границите на толерантността : [Монография] / Лъчезар Антонов ; Предпеч. подгот. Силвия Павлева ; Корица Цвети Павлова . - Българска. Първо издание . - София : Парадигма, 2019 (Печат "Булгед") . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. в текста
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-374-5 


1. Култура – социология 2. Толерантност - позитивно и негативно измерение 
 316.72
Ключови думи: 1. национална идентичност 2. мултикултурализъм 3. толерантност 4. културно многообразие 5. политика на безразличие 6. либерализъм 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Хабермас, Юрген 
Цб 120000129197, Цб 120000129198, Цб 120000129199
 съдържание 

Сист. No: 45801

- 9 -

Цб II 91955 

Бунджулов, Андрей

   Власт и Видимост : Историческа социология на политическите видимости / Андрей Бунджулов ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Коректор Людмила Петрова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 432 с. ; 24,5 см

   Библиогр. в текст и под линия Именен показалец, предм. показалец Рез. на англ. ез.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0583-1 (подв.)


1. Власт - социологични проблеми 
 321(0.026.2)  + 316.343(0.026.2)
Ключови думи: 1. власт 2. политика 3. социализъм 4. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129158, Цб 120000129159, Цб 120000129160, Ф 120000129578
 съдържание 

Сист. No: 45788

- 10 -

Цб II 92006 

България днес и утре  = Bulgaria today and tomorrow : [Сборник материали от междунар. конф. "България 1996. Проблеми на трансформацията и стратегии за развитие, София, 31 май-1 юни 1996] /  Състав. и ред. Николай Генов ; Худ. оформ. Димитър Енев ; Компют. обраб. Фани Туджарова . - Българска, Първо издание . - София : "ГРАФИМАКС" ООД ; Фондация "Фридрих Еберт" ; Регионално бюро "Балкани", 1997 . - 324 с. : с диагр., табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 954-8443-04-Х 


1. Пазарно стопанство - България 
 316.3(497.2)  + 338(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. национална трансформация 2. икономически преход 3. социални проблеми 4. социални конфликти 5. конференция 6. престъпност 7. селски райони 8. омбудсман 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129289
 съдържание 

Сист. No: 45474

- 11 -

Цб II 91991 

Владимирова, Катя

   Икономика и семейство : заетост и развитие на децата и семейството : Равнопоставеност в заетостта и в развитието на децата = Economy and the family : Employment and child and family care : Equality in employment and child care / Катя Владимирова ; Рец. Кремена Борисова-Маринова, Мариана Керемедчиева ; Ред. Мая Маринова Конова ; Прев. от англ. Виолета Самуел Ангелова ; Прев. от фр. Милен Иванов Шипчанов ; Граф. дизайн Вероника Томчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за изследване на населението и човека - БАН, 2020 (Печ. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 367 с. ; 20,5 см

   Библиогр. л-ра : с. 321-323. Резюме : -бълг. ез. : с. 330-334 -англ. ез. : с. 335-338 -фр. ез. : с. 339-342
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-047-2 (Print)

   ISBN 978-619-245-049-6 (Online)


1. Икономика и семейство - развитие, политики - България 
 316.356.2.003.1
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. възпроизводство на населението 3. заетост 4. население 5. семейство 6. икономика 7. професионален живот 8. семеен живот 9. равнопоставеност на половете 10. благоденствие 11. човешки потенциал 12. миграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129255, Цб 120000129256
 съдържание 

Сист. No: 45873

- 12 -

Цб II 92005 

Генов, Николай

   Рискове на прехода = Risks of the transition /  Състав. и ред. Николай Борисов Генов, Николай Генов, Алфред Левинсън, Георги Костов, Мариана Захариева, Живко Недев, Димитрина Димитрова, Атанас Атанасов, Байчо Панев, Филип Лазаров, Янцислав Янакиев . - София : Национално и глобално развитие, 1994 . - 215 с. : с табл. ; 20 см

   Рез. на англ. ез Офс. изд.

   ISBN 954-8698-01-3 


1. Посттоталитаризъм – България – социологични изследвания 2. Социология - България 
 316.334.2(497.2)
Ключови думи: 1. посттоталитаризъм 2. преход към демокрация 3. икономическа криза 4. културни модели 5. екологичен риск 6. качество на живот 7. младежка безработица 8. социална промяна 9. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129288
 съдържание 

Сист. No: 45473

- 13 -

Цб I 6144 

Давидков, Цветан Първанов

   Изследвания върху културите : Културни ориентири на управлението : Монография / Цветан Първанов Давидков ; Рец. Снежана Илиева, Георги Найденов, Даниела Сотирова ; Ред. Елеонора Николова ; Художник Борис Драголов . - Българска, Първо издание . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Стопански факултет, 2019 . - 568 с. : с табл., с диагр. ; 26,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Публикации върху национални, организационни и трудови (бизнес) култури - разширена библиография (2009-2018): с. 538-561 Библиогр.: с. 390-395 Предм.-темат. показалец

   ISBN 978-954-9399-52-3 


1. Стопански предприятия – България – управление и организация 
 005.73  + 658  + 316.72
Ключови думи: 1. организационна култура 2. субкултура 3. управление на организацията 4. вземане на решения 5. ефективно управление 6. казуси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129182, Цб 120000129183, Цб 120000129184
 съдържание 

Сист. No: 45796

- 14 -

Цб II 91977 

Стоилова, Вяра Борисова

   Социология на пазара : [Учебник] / Вяра Борисова Стоилова ; Рец. Елка Тодорова, Георги Петрунов ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Първо издание . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 226 с. ; 19,5 см

   Библиогр. в текста и под линия.

   ISBN 978-619-232-358-5 


1. Социология на пазара - учебник 
 316.003.1
Ключови думи: 1. икономическа социология 2. социологическо познание 3. пазар 4. обществен ред 5. общество 6. размяна 7. държава 8. пазарна власт 9. морал 10. справедливост 11. корпоративен пазарен актьор 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129226, Цб 120000129227, Цб 120000129881, Цб 120000129882, Цб 120000129883, Ф 120000129884, Ф 120000129885, Ф 120000129941, Ф 120000129942, Ф 120000129943, Ф 120000129944, Ф 120000129945
 съдържание 

Сист. No: 45854

- 15 -

Цб II 92007 

Genov, Nikolai

   Advances in Sociological Knowledge : Over Half a Century / Nikolai Genov . - 1. Auflage . - Wiesbaden : VS Verlag fur Sozialwissenschaften, mai 2004 . - 360 p. ; 21 sm

   Автори: Martin Albrow, Terry Nichols Clark, Nico Stehr, Lance W. Roberts, Susanne von Below, Martin Abraham, Thomas Voss, Heinz-Herbert Noll, Fran Adam, Borut Roncevic, Antonio M. Chiesi, Mathias Bos, Stella R. Quah, Jiri Musil, Else Qyen, Rosalind A. Sydie, Gyorgy Szell.
   www.vs-verlag.de 

   ISBN 3-08100-4012-6 


1. Социология - история - сборници 2. Общество - развитие 
 316.2(062.2)
Ключови думи: 1. социологическа теория 2. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129290
 съдържание 

Сист. No: 45475

- 16 -

Цб II 92008 

Genov, Nikolai

   Die Entwicklung des soziologischen Wissens : Ergebnisse eines halben Jahrhunderts / Nikolai Genov . - 1. Auflage . - Paris : VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Mai 2005 . - 427 p. ; 21 sm

   Автори: Martin Albrow, Terry Nichols Clark, Nico Stehr, Lance W. Roberts, Susanne von Below, Martin Abraham, Thomas Voss, Heinz-Herbert Noll, Fran Adam, Borut Roncevic, Antonio M. Chiesi, Mathias Bos, Stella R. Quah, Jiri Musil, Else Qyen, Rosalind A. Sydie, Gyorgy Szell.
   www.vs-verlag.de 

   ISBN 3-8100-4121-1 


1. Социология - история - сборници 2. Общество - развитие 
 316.2(062.2)
Ключови думи: 1. социологическо познание 2. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129291
 съдържание 

Сист. No: 45476

- 17 -

Цб II 92009 

Genov, Nikolai

   Soziologische Zeitgeschichte : Helmut Steiner zum 70. Geburtstag /  Ed. Nikolai Genov, Reinhard Kreckel . - Berlin : Edition Sigma, 2007 . - 336 p. ; 21 sm

   
   www.edition-sigma.de 

   ISBN 978-3-89404-247-9 


1. Хелмут Щайнер /Helmut Steiner/ (1936-2009) 2. Социология - история - сборници 3. Германска демократична република (ГДР) 
 316.2(062.2)  + 92 Щайнер, Хелмут
Ключови думи: 1. социология 2. социална структура 3. социална промяна 4. постсоциализъм 5. елити 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Източна Европа 2. Германия 
За него: 1. Щайнер, Хелмут 2. Вебер, Макс 3. Елцин, Борис 4. Путин, Владимир 
Цб 120000129292
 съдържание 

Сист. No: 45477

- 18 -

Цб II 92010 

Genov, Nikolai

   Recent social trends in Bulgaria 1960-1995 /  Ed. by Nikolai Genov, Anna Krasteva . - London etc. : McGill-Queen's University Press, 2001 . - 494 p. ; 21,5 sm . -  (Comparative Charting of Social Change)

   
   http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=404808 

   ISBN 0-7735-2022-8 


1. България - обществено устройство и обществени отношения - сборници 2. България - качество на живот - социална политика 
 316.32(497.2)(062.2)(0.026.2)  + 308(497.2)(062.2)(0.026.2)
Ключови думи: 1. социална теория 2. демография на България 3. трансформация на обществото 4. насилие 5. пазар на труда 6. социална стратификация 7. социални отношения 8. институции 9. интеграция 10. маргинализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129293
 съдържание 

Сист. No: 45478

- 19 -

Цб II 92011 

Genov, Nikolai

   Global trends and regional development /  Ed. by Nikolai Genov . - New York etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 332 p. : с табл., сх. ; 23 sm . -  (Routledge studies in development and society ; 28)

   

   ISBN 978-0-415-89763-1 (hbk)


1. Глобализация - регионално развитие - сборници 
 316.3(0.026.2)  + 339.9(0.026.2)  + 332.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 2. европейска интеграция 3. регионална интеграция 4. елити 5. кризисен мениджмънт 6. публични политики 7. социална държава 8. неравенство 9. технологични иновации 10. геополитически интереси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Източна Азия 3. Япония 4. Южна Корея 5. Китай 6. Индия 7. Швеция 8. САЩ 
Цб 120000129294
 съдържание 

Сист. No: 45479

- 20 -

Цб II 92012 

Genov, Nikolai

   Global Trends in Eastern Europe / Nikolai Genov . - Farnham etc. : Ashgate, 2010 . - 230 p. : with tabl. ; 24 sm

   
   www.ashgate.com 

   ISBN 978-1-4094-0965-6 (hardback)


1. Глобализация - Източна Европа - социологични проблеми 2. Източна Европа - социална промяна, история - 1989- 
 304(4)(0.026.2)  + 316.3(4)(0.026.2)
Ключови думи: 1. глобализирано общество 2. глобализъм 3. регионално развитие 4. обществени отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
Цб 120000129295
 съдържание 

Сист. No: 45480

- 21 -

Цб II 91999 

Genov, Nikolai

   Transboundary Migration in the Post-Soviet Space : Three Comparative Case Studies /  Автор и ред. Nikolai Genov ; Ed. Tessa Savvidis, Gevork Poghosyan, Irina Badurashvili, Galina I. Osadchaya, Tessa Savvidis ; Global City and Regional periphery-challenges of Out-Migration from South Caucasus to Moscow / N. Genov.  ; Out-Migration from Armenia / G. Poghosyan.  ; Out-Migration from Georgia to Moscow and Other destinations / G. I. Osadchaya.  ; Comparing Out-Migration from Armenia and Georgia / T. Savvidis . - Frankfurt am Main etc. : Peter Lang GmbH, 2011 . - 246 p. ; 21 sm

   
   www.peterlang.de  

   ISBN 978-3-631-61485-3 


1. Миграция - постсъветско пространство - изследване 
 314.7
Ключови думи: 1. трансгранична миграция 2. постсъветско общество 3. емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Москва 2. Русия 3. Армения 4. Южен Кавказ 5. Грузия 
Цб 120000129282
 съдържание 

Сист. No: 45482

- 22 -

Цб II 92000 

Genov, Nikolai

   Society and Politics in South-East Europe /  Ed. Nikolai Genov . - Sofia : National and Global Development, 1996 . - 280 p. ; 20 sm

   

   ISBN 954-8698-07-2 


1. Югоизточна Европа - общество, политика 
 316.3.000.32
Ключови думи: 1. икономика 2. политика 3. държава 4. партии 5. политически движения 6. култура 7. демократизация 8. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Югославия 3. Турция 4. България 5. Сърбия 6. Румъния 7. Албания 
Цб 120000129283
 съдържание 

Сист. No: 45483

- 23 -

Цб II 92001 

Genov, Nikolai

   Labour markets and unemployment in South-Eastern Europe /  Ed. Nikolai Genov . - Berlin : Wissenschaftszentrum Berlin fur sozialforschung, 2000 . - 168 p. ; 21 sm

   

   ISBN 3-924336-02-4 


1. Труд - пазар, заетост, безработица 
 316.334.24  + 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 3. икономики в преход 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Албания 2. България 3. Хърватия 4. Македония (Северна Македония) 5. Румъния 6. Сърбия 7. Словения 
Цб 120000129284
 съдържание 

Сист. No: 45484

- 24 -

Цб II 92002 

Genov, Nikolai

   Managing Transformations in Eastern Europe / Nikolai Genov . - Paris, Sofia : UNESCO-MOST ; Regional and Global Development, 1999 . - 138 p. ; 21 sm

   

   ISBN 954-8443-08-2 


1. Източна Европа - обществени трансформации 
 316.3.000.32(4)
Ключови думи: 1. политика 2. обществени промени 3. управление 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000129285
 съдържание 

Сист. No: 45485

- 25 -

Цб II 92003 

Genov, Nikolai

   Unemployment Risks and Reactions : International Conference on Transformation Risks (3 ; Sofia ; 1999) /  Ed. Nikolai Genov . - Paris etc. : UNESCO-MOST ; Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999 . - 324 p. ; 21 sm

   Автори: Caplow, Theodore ;Bellow, Susanne von; Chiesi, Antonio;Lengyei, Gyorgy; Zagorski, Krzysztof; Rukavisnikov, Vladimir; Nedev, Zivko Stefanov; Mitrovic, Ljubisa; Tamas, Pal; Zaharieva, Mariana Nikolova; Tabuns, Aivars; Vanaga, Sanita; Mantarova, Anna Ivanova; Osadcaja, Galina; Kertikov, Kiril Conev; Warzywoda-Kruszynska, Wielislawa; Ganceva, Vjara Vasileva.

   ISBN 954-8443-07-4 


1. Безработица и трудова несигурност 
 316.334.24  + 331.56  + 061.3
Ключови думи: 1. безработица 2. социален риск 3. постсоциализъм 4. постсъветска Русия 5. човешки капитал 6. пазар на труда 7. скрита икономика 8. Проект "Красива България" 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Германия 3. Италия 4. Унгария 5. Полша 6. България 7. Русия 8. Югославия 9. Латвия 10. Финландия 
Цб 120000129286
 съдържание 

Сист. No: 45486

- 26 -

Цб II 91989 

Tarrius, Alain

   Naissance D'Un Peuple Europeen Nomade : La route cosmopolite de la mondialisation par le bas de la Turquie au Maroc par les Balkans et l'Italie / Alain Tarrius, Jean-Franccois Perouse, Katia Vladimirova, Lamia Missaoui, Fatima Qacha et al. ; Предг. Michel Wieviorka . - S. l. : Trabucaire, 11 Mai 2020 . - 309 p. ; 24 sm . -  (Recherches en cours Cosmopolitismes mediterraneens)

   Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Tarrius. Contributions de : Michel Wievorka (preface), Jean-Francois Perouse, Katia Vladimirova, Kole Gjeloshaj Hysaj, Salvatore Palidda, Fatima Qacha, Manon Clariond-Lask, Oriol Romani, Soledad Terrile, Julio Zino, Raymond Sala, Juan David Sempere, Zoulikha Benkaakaa, Chadia Arab, Nasima Moujoud, Rachid Id Yassine, Lamia Missaoui, Olivier Bernet. Загл. на кор.: Naissance D'Un Peuple Europeen Nomade : La route cosmopolite de la mondialisation par le bas de la Turquie au Maroc par les Balkans et le Levant Iberique
   www.trabucaire.com 

   ISBN 978-2-84974-280-2 

   ISBN  ISSN 1298-2512


1. Миграция - международна 
 314.7  + 325.11
Ключови думи: 1. миграция 2. мигранти 3. етнически миграции 4. Средиземноморие 5. космополитизъм 6. трансмиграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 2. Мароко 3. Балкани 4. Италия 
Цб 120000129252
 съдържание 

Сист. No: 45871

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 27 -

Цб II 92133 

Градинаров, Борислав

   Медиите - между пазара и контрола = Media - between market and control : First Edition : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров ; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова ; Дизайн и предпеч. подг. Катя Неделчева . - Българска, Първо издание . - София : BISFRIM, 2019 (Булгед ООД) . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90757-4-6 


1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 316.77  + 07  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129635
 съдържание 

Сист. No: 45300

- 28 -

Цб НИР 644 

Осиковски, Мартин

   Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България : Междинен отчет /  Екип Мартин Осиковски, Стела Ангова, Светла Цанкова, Мария Николова, Иван Вълчанов, Илия Вълков, Георги Минев . - София : УНСС ; Катедра "Медии и обществени комуникации", 2019 . - 40 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-12/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 07(497.2)  + 373.1(497.2)
Ключови думи: 1. медийна грамотност 2. информационна грамотност 3. дигитална епоха 4. права на човека 5. общество на знанието 6. ЮНЕСКО 7. ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) 8. информационно общество 9. средно училище 10. висше училище 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 
Цб 120000129045
  

Сист. No: 45165

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 29 -

Цб II 91946 

Асенов, Бончо

   Сепаратизъм в Европа и в България / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Светлана Куцовска ; Комп. дизайн Мирела Иванова . - Първо издание . - София : Изд. АС "Парадокс", 2019 . - 244 с.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 238-241.

   ISBN 978-619-90432-2-6 


1. Сепаратизъм - Европа, България - 21 век 
 323.28(497.2 + 4)"20"  + 355.01(497.2 + 4)"20"
Ключови думи: 1. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
Цб 120000129125, Цб 120000129126
 съдържание 

Сист. No: 45247

- 30 -

Цб II 91951 

Асенов, Бончо

   Петимата големи шпиони / Бончо Асенов . - Българска, Първо издание . - Варна : Изд. къща "Стено", 2011 . - 236 с. : с ил., портр., факс. ; 19 см

   
   www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-533-6 


1. Разузнаване - България - биографии 2. Международни отношения 
 327.84(497.2)  + 355.40(497.2)  + 929(497.2)
Ключови думи: 1. разузнаване 2. контраразузнаване 3. шпионаж 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129131
 съдържание 

Сист. No: 45252

- 31 -

Цб НИР 631 (CD) 

Балканите в новата енергийна архитектура  /  Ръков. Динко Динков ; Чл. на науч. кол. Светла Бонева, Елизабет Йонева, Антонина Хабова, Невена Алексиева, Емил Тодоров . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес" ; Катедра "Международни отношения", [2019] . - 232 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Енергийна политика - ЕС 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Югоизточна Европа 3. Западни Балкани 4. Турция 5. Китай 
Цб 120000129064
 пълен текст 

Сист. No: 45226

- 32 -

Цб II 91955 

Бунджулов, Андрей

   Власт и Видимост : Историческа социология на политическите видимости / Андрей Бунджулов ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Коректор Людмила Петрова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 432 с. ; 24,5 см

   Библиогр. в текст и под линия Именен показалец, предм. показалец Рез. на англ. ез.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0583-1 (подв.)


1. Власт - социологични проблеми 
 321(0.026.2)  + 316.343(0.026.2)
Ключови думи: 1. власт 2. политика 3. социализъм 4. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129158, Цб 120000129159, Цб 120000129160, Ф 120000129578
 съдържание 

Сист. No: 45788

- 33 -

Цб II 92004 

Генов, Николай

   Възходът на дракона : Модернизацията на Южна Корея = The rise of the dragon : The Modernization of South Korea / Николай Генов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1994 ("7М График" АД) . - 180 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез Офс. изд.

   ISBN 954-07-0501-0 


1. Южна Корея – политическо и социално-икономическо развитие 
 32(519.5)  + 308(519.5)
Ключови думи: 1. икономическа среда 2. модернизация 3. политическа динамика 4. протестантска етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Южна Корея 
Цб 120000129287
 съдържание 

Сист. No: 45472

- 34 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-485-1 


   Том 1. Научен подход към интеграцията. : Теории, модели и понятия. Идеология . - 152 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. теоретични подходи 3. европеистика 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129143, Цб 120000129144, Цб 120000129145, Цб 120000129146, Цб 120000129147
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 45555

- 35 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-486-8 


   Том 2. Въздействие на системната среда върху ЕС. : Нов световен ред . - 192 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. външни фактори 2. имиграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 3. Русия 4. Турция 5. Източна Европа 
Цб 120000129148, Цб 120000129149, Цб 120000129150, Цб 120000129151, Цб 120000129152
 съдържание 

Сист. No: 45556

- 36 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-487-5 


   Том 3. Вътрешни интеграционни фактори и импулси, общи политики. . - 184 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. културни различия 2. периферност 3. инфраструктура 4. енергетика 5. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129153, Цб 120000129154, Цб 120000129155, Цб 120000129156, Цб 120000129157
 съдържание 

Сист. No: 45557

- 37 -

Цб НИР 641 

Еволюция и съвременни тенденции на стратегически подходи в международните отношения  : Първи междинен етап /  Ръков. проект Евгения Василева ; Науч. кол. Боян Асенов Хаджиев, Мариана Димитрова Трифонова, Кирил Димитров Юруков . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения", декември 2019 . - 78 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-7/2019 Съдържа: основни понятия, исторически преглед и анализ на развитието на стратегическите идеи и подходи в международните отношения Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Гранд стратегия 3. стратегическо поведение 4. геополитика 5. Студена война 6. баланс на силите 7. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Германия 
За него: 1. Тукидид 2. Клаузевиц, Карл фон 3. Омир 4. Сун Дзъ 5. Макиавели, Николо 
Цб 120000129042
  

Сист. No: 45134

- 38 -

Цб II 91958 

Ждребев, Атанас

   Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001-2018) : [Монография] / Атанас Ждребев ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Худ. на кор. Борислав Ждребев . - Българска. Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 328 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 277-326.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0567-1 

   ISBN 619-01-0567-Х 


1. Обществено мнение 2. България - вътрешна политика - 21 век 
 323.23(497.2)
Ключови думи: 1. популизъм 2. популистка политика 3. политически институции 4. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129167, Цб 120000129168, Цб 120000129169
 съдържание 

Сист. No: 45791

- 39 -

Цб II 91959 

Коен, Емил

   Свободата на словото не може да се защити сама / Емил Коен ; Състав. и ред. Радост Николаева ; Консулт. Лиляна Деянова ; Граф. дизайн Мариян Дзин ; Компют. обраб. Марио Йорданов . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 (Изток-Запад) . - 288 с. ; 24,5 см

   Изданието се осъществява по инициатива на Български хелзински комитет с подкрепата на Институт "Отворено общество" Пълното име на състав. Радост Николаева е Радост Николаева Коен
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0534-3 (подв.)


1. Свобода на словото - същност, измерения, проблеми 
 321.7(0.026.2)  + 342.727(0.026.2)
Ключови думи: 1. демокрация 2. граждански права 3. медийно влияние 4. монополи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129170, Цб 120000129171, Цб 120000129172
 съдържание 

Сист. No: 45792

- 40 -

Цб II 91970 

Марков, Георги

   Феноменът Виктор Орбан / Георги Марков ; Коректор Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2019 (Алианс Принт) . - 107 с. : с цв. сн. ; 21 см

   Сн. на корицата Eric Vandeville - Vatican Pool / Getty Images.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-2972-0 


1. Виктор Орбан (1963 - ) - биография 
 328.13(439)  + 92 Орбан, Виктор
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. министър-председател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Унгария 
За него: 1. Орбан, Виктор 
Цб 120000129206, Цб 120000129207, Цб 120000129208
 съдържание 

Сист. No: 45805

- 41 -

Цб С I 508 

Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС  : Енциклопедия /  Автор и отг. ред. Георги Янков ; Авт. кол. Блага Благоева, Трендафил Митев, Иван Винаров, Александър Димитров, Галя Манчева ; Ред. Лина Калайджиева, Антоанета Сотирова ; Корица Стефан Власев ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 318 с. ; 29,5 см

   Азбучен показалец Библиогр. с. 273-315 С автограф

   ISBN 978-619-232-355-4 


1. Политици - България 2. Възпитаници на УНСС - политика - енциклопедия 
 323(092)(031)(0.026.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. министър-председател 3. министри 4. законодателна власт 5. преподаватели 6. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
С 120000129257, Цб 120000129258, Цб 120000129259
 съдържание 

Сист. No: 45870

- 42 -

Цб II 91965 

Паев, Костадин

   Държавата от древността до модерната епоха : Въпроси на теорията и историята / Костадин Паев ; Рец. Калин Порожанов, Николай Попов ; Коректор Яница Радева ; Корица Цвети Павлова ; Предпеч. подгот. Силвия Павлева . - Българска. Второ допълнено издание . - София : Парадигма, 2020 . - 220 с. ; 21 см

   50 тир. Библиогр. с. 211-219
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-424-7 


1. Държава - теория и история 
 321.01
Ключови думи: 1. държава 2. социална общност 3. възникване 4. развитие 5. типология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129191, Цб 120000129192, Цб 120000129193
 съдържание 

Сист. No: 45799

- 43 -

Цб II 91984 

Петров, Камен Димитров

   Регионалната политика в България и Европейския съюз : [Монография] / Камен Димитров Петров ; Рец. Стела Тодорова, Георги Николов ; Ред. Лина Калайджиева ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 272 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия 100 тир.

   ISBN 978-619-232-369-1 


1. Регионална политика - ЕС и България 
 327:911.3(497.2)(4)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. европейска регионална политика 3. децентрализация 4. управление 5. териториално управление 6. благоустройство 7. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129242, Ф 120000129243, Цб 120000129911, Цб 120000129912, Цб 120000129913, Цб 120000129914, Ф 120000129915, Ф 120000129951, Ф 120000129952, Ф 120000129953, Ф 120000129954, Ф 120000129955
 съдържание 

Сист. No: 45861

- 44 -

Цб НИР 656 (CD) 

Тенденции, промени и прилагане на нови образователни практики в обучението по политически науки в УНСС  : Междинен етап. Отчет за 2019 г. /  Ръков. Александър Стоянов Димитров ; Чл. на науч. кол. Блага Благоева, Елена Симеонова, Трендафил Митев, Николай Кръстев, Иван Винаров, Божидар Джиджев, Катрин-Лейла Сауалха . - София : УНСС ; Катедра "Политология", 2019 . - 48 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-18/2019 (на некнижен носител) Срок на изпълнение на проекта : 2019-2021 г. Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.000.32
Ключови думи: 1. висше образование 2. политически науки 3. УНСС 4. образователни практики 5. Times Higher Education Ranking 6. Shanghai Jiao Tong University Ranking 7. QS Top Universities Ranking 8. U.S. News & World Report Ranking 9. Рейтингова система на висшите училища в България 10. бакалавърски програми 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Албания 4. Русия 
Цб 120000129070
 пълен текст 

Сист. No: 45236

- 45 -

Цб II 91956 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на прехода / Калин Тодоров ; Отг. ред. Румен Леонидов ; Коректор Любен Козарев, Моника Китанова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Компют. обраб. Марио Йорданов . - Българска. Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 (Изток-Запад) . - 160 с., [4] л. : ил. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Кн. е продълж. на "Зад завесата на соца".
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0529-9 


1. Преход - България - след 1989 г. 2. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 
 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129161, Цб 120000129162, Цб 120000129163
 съдържание 

Сист. No: 45789

- 46 -

Цб НИР 632 (CD) 

Управление на съвременни трансформационни процеси в международните отношения  : Доклад за 2019 г., междинни резултати. Срок на изпълнение 15.04.2018-10.12.2020 г. /  Ръков. проект Бойко Маринов Вълчев ; Науч. кол. Евгения Вангелова Василева, Боян Асенов Хаджиев, Антонина Иванова Хабова, Алеко Василев Стоянов, Бианка Валериева Тошева, Виктор Сергеев Турмаков, Емил Людмилов Тодоров, Лилия Стефанова Маркова, Невена Стефанова Алексиева, Антония Дицова . - София : УНСС ; Катедра "Международни отношения", [2019] . - 161 л. ; 30х22 см

   № НИД НИ - 27/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. Корона вирус (Covid-19) - международни отношения - трансформация 
 339.9
Ключови думи: 1. международни отношения 2. трансформация 3. модерност 4. глобално управление 5. климатични промени 6. дигитализация 7. виртуалност 8. глобален риск 9. COVID-19 10. трансформация на войната 11. кибер трансформация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Китай 2. Европейски съюз 3. САЩ 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
Цб 120000129065
 пълен текст 

Сист. No: 45227

- 47 -

Цб II 91983 

Цакова, Ивка

   Олигархизация на политиката : Монография / Ивка Цакова ; Рец. Антоний Тодоров, Михаил Мирчев ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 412 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-367-7 


1. Олигархия – България 2. Олигархизация на политиката - история, теория 
 328.185  + 323.3
Ключови думи: 1. олигархия 2. капитализъм 3. Древна Гърция 4. неолиберализъм 5. неолиберален капитализъм 6. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Аристотел 2. Платон 
Цб 120000129240, Цб 120000129241, Цб 120000129906, Цб 120000129907, Ф 120000129908, Ф 120000129909, Ф 120000129910
 съдържание 

Сист. No: 45860

- 48 -

Цб II 91964 

Шуманова, Спаска Ангелова

   Българо-румънски политически отношения (1944 - 1989) = RelatII Politice Bulgaro-Romane (1944-1989) : [Монография] / Спаска Ангелова Шуманова ; Науч. ред. Лора Дончева Григорова . - Българска. Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 393 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 344-366 Именен показалец - Рез. на рум. ез.

   ISBN 978-954-326-423-0 


1. България – външна политика – Румъния – 1944-1989 2. Румъния – външна политика – България – 1944-1989 
 327(497.2)(498)  + 94"1944/1989"(497.2)(498)
Ключови думи: 1. история на България 2. история на Румъния 3. народна демокрация 4. Сталинизъм 5. екологична защита на Русе 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
За него: 1. Живков, Тодор 2. Чаушеску, Николае 
Цб 120000129188, Цб 120000129189, Цб 120000129190
 съдържание 

Сист. No: 45798

- 49 -

Цб II 92013 

Continuing Transformation in Eastern Europe  /  Ed. by Nikolai Genov . - Berlin : Trafo Verlag Weist, 2000 . - 232 p. ; 24 sm . -  (Social studies on Eastern Europe ; 2)

   

   ISBN 3-89626-216-5 


1. Източна Европа - обществени трансформации 2. Източна Европа - политика - сборници 
 327(4)
Ключови думи: 1. политически трансформации 2. безработица 3. социален риск 4. пазар на труда 5. бедност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Европа 2. Германия 3. Македония (Северна Македония) 4. Полша 5. България 6. Русия 7. Европейски съюз 
Цб 120000129296
 съдържание 

Сист. No: 45481

- 50 -

Цб II 92000 

Genov, Nikolai

   Society and Politics in South-East Europe /  Ed. Nikolai Genov . - Sofia : National and Global Development, 1996 . - 280 p. ; 20 sm

   

   ISBN 954-8698-07-2 


1. Югоизточна Европа - общество, политика 
 316.3.000.32
Ключови думи: 1. икономика 2. политика 3. държава 4. партии 5. политически движения 6. култура 7. демократизация 8. национализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Югославия 3. Турция 4. България 5. Сърбия 6. Румъния 7. Албания 
Цб 120000129283
 съдържание 

Сист. No: 45483

- 51 -

Цб II 92002 

Genov, Nikolai

   Managing Transformations in Eastern Europe / Nikolai Genov . - Paris, Sofia : UNESCO-MOST ; Regional and Global Development, 1999 . - 138 p. ; 21 sm

   

   ISBN 954-8443-08-2 


1. Източна Европа - обществени трансформации 
 316.3.000.32(4)
Ключови думи: 1. политика 2. обществени промени 3. управление 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000129285
 съдържание 

Сист. No: 45485

- 52 -

Цб II 91989 

Tarrius, Alain

   Naissance D'Un Peuple Europeen Nomade : La route cosmopolite de la mondialisation par le bas de la Turquie au Maroc par les Balkans et l'Italie / Alain Tarrius, Jean-Franccois Perouse, Katia Vladimirova, Lamia Missaoui, Fatima Qacha et al. ; Предг. Michel Wieviorka . - S. l. : Trabucaire, 11 Mai 2020 . - 309 p. ; 24 sm . -  (Recherches en cours Cosmopolitismes mediterraneens)

   Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Tarrius. Contributions de : Michel Wievorka (preface), Jean-Francois Perouse, Katia Vladimirova, Kole Gjeloshaj Hysaj, Salvatore Palidda, Fatima Qacha, Manon Clariond-Lask, Oriol Romani, Soledad Terrile, Julio Zino, Raymond Sala, Juan David Sempere, Zoulikha Benkaakaa, Chadia Arab, Nasima Moujoud, Rachid Id Yassine, Lamia Missaoui, Olivier Bernet. Загл. на кор.: Naissance D'Un Peuple Europeen Nomade : La route cosmopolite de la mondialisation par le bas de la Turquie au Maroc par les Balkans et le Levant Iberique
   www.trabucaire.com 

   ISBN 978-2-84974-280-2 

   ISBN  ISSN 1298-2512


1. Миграция - международна 
 314.7  + 325.11
Ключови думи: 1. миграция 2. мигранти 3. етнически миграции 4. Средиземноморие 5. космополитизъм 6. трансмиграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 2. Мароко 3. Балкани 4. Италия 
Цб 120000129252
 съдържание 

Сист. No: 45871

Икономика. Икономически теории

- 53 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2017-2019  : Втори етап : Анализ на техническите и практическите характеристики на виртуалната реалност /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Николай Христов Щерев, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2018] . - 96 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Образование 2. Информационни технологии 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Цб 120000129056
 пълен текст 

Сист. No: 45218

- 54 -

Цб II 91936 

Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)"  : Сборник с доклади от научна конференция /  Състав. и науч. ред. Светла Тошкова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Политическа икономия", 2018 . - 274 с. ; 24 см + CD

   Финансирана със средства на фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НП - 19/2017 г.

   ISBN 978-619-232-068-3 (книга)

   ISBN 978-619-232-069-0 (некниж. нос.)


1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 061.3
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. конференция 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Рикардо, Дейвид 
Цб 120000129074, Цб 120000129075, Цб 120000129076, Цб 120000129077
 съдържание 

Сист. No: 45202

- 55 -

Цб НИР 617 (CD) 

Проект на модел на финансова дигитална екосистема  : Етап 2. Определяне на концептуалните, институционалните, правните и технологични предпоставки за изграждане на модела на дигиталната екосистема /  Ръков. Емил Асенов Атанасов, Емил Асенов, Георги Ранчев ; Чл. Таня Георгиева Атанасова-Дренска, Мария Руменова Балтаджиева, Кирил Андонов Пиперевски . - София : УНСС, 2020 . - 118 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2018 Библиогр. под линия.


1. Дигитална икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална екосистема 2. постиндустриална икономика 3. цифровизация 4. бизнес мрежи 5. бизнес екосистема 6. електронно управление 7. блокчейн 8. електронно фактуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Латинска Америка 3. Португалия 
Цб 120000129059
 пълен текст 

Сист. No: 45221

- 56 -

Цб I 6142 

Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 -  = Development of the Bulgarian and European Economies - Challenges and Opportunities : Vol. 1- : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

   Том на поредица сборници с материали от годишните конференции на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

   ISBN ISSN: 2603-4093 


   Т. 3 . - 2019 . - 245 с.

 

   


1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000129093
 съдържание 

Сист. No: 45245

- 57 -

Цб II 91961 

Рикардс, Джеймс

   След кризата : Как да запазим парите си по време на задаващия се хаос / Джеймс Рикардс ; Прев. от англ. Боян Костов ; Отг. ред. Марио Йорданов ; Коректор Татяна Джунова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска. Първо издание. . - София : Изток-Запад, 2020 . - 400 с. ; 21,5 см . -  (Библиотека Икономикс ; 6)

   Ориг. загл.: Aftermath: Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming Chaos/ James Rickards, 2019 Библиог. с. 369-374 - Бележки с. 375-382 Азбучен показалец

   ISBN 978-619-01-0591-6 


1. Инвестиции 2. Финансова криза 
 330.322  + 330.16
Ключови думи: 1. икономическо поведение 2. финансова криза 3. финансови пазари 4. фондова борса 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129176, Цб 120000129177, Цб 120000129178, Ф 120000129368
 съдържание 

Сист. No: 45794

- 58 -

Цб II 91998 

Сретков, Борислав

   Китай 2018 - 2019 /  Автор-издател Борислав Сретков ; Коректор Анна Среткова ; Дизайн Кристина Среткова . - София, Юли 2020 (Dedrax JSC) . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-619-91373-1-4 


1. Икономическо развитие - Китай 
 330.014(510)  + 339.9(510)(73)
Ключови думи: 1. технологичен прогрес 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Китай 2. САЩ 
Цб 120000129275
 съдържание 

Сист. No: 45868

Икономикс

- 59 -

Цб НИР 650 

Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи  : Първи етап (срок на изпълнение до 10.12.019 г.) /  Ръков. Владимир Константинов Котев ; Науч. кол. Денислав Здравков Сербезов, Веселин Григоров Бояджиев, Иван Пейчев Йорданов, Добрин Пламенов Атанасов . - София : УНСС ; Катедра "Математика", 2020 . - 110 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-21/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.115
Ключови думи: 1. динамични процеси 2. математическо моделиране 3. социално-икономически системи 4. Моделът Димитрова - Витанов 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000129050
  

Сист. No: 45182

- 60 -

Цб II 92006 

България днес и утре  = Bulgaria today and tomorrow : [Сборник материали от междунар. конф. "България 1996. Проблеми на трансформацията и стратегии за развитие, София, 31 май-1 юни 1996] /  Състав. и ред. Николай Генов ; Худ. оформ. Димитър Енев ; Компют. обраб. Фани Туджарова . - Българска, Първо издание . - София : "ГРАФИМАКС" ООД ; Фондация "Фридрих Еберт" ; Регионално бюро "Балкани", 1997 . - 324 с. : с диагр., табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 954-8443-04-Х 


1. Пазарно стопанство - България 
 316.3(497.2)  + 338(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. национална трансформация 2. икономически преход 3. социални проблеми 4. социални конфликти 5. конференция 6. престъпност 7. селски райони 8. омбудсман 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129289
 съдържание 

Сист. No: 45474

- 61 -

Цб II 91991 

Владимирова, Катя

   Икономика и семейство : заетост и развитие на децата и семейството : Равнопоставеност в заетостта и в развитието на децата = Economy and the family : Employment and child and family care : Equality in employment and child care / Катя Владимирова ; Рец. Кремена Борисова-Маринова, Мариана Керемедчиева ; Ред. Мая Маринова Конова ; Прев. от англ. Виолета Самуел Ангелова ; Прев. от фр. Милен Иванов Шипчанов ; Граф. дизайн Вероника Томчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за изследване на населението и човека - БАН, 2020 (Печ. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 367 с. ; 20,5 см

   Библиогр. л-ра : с. 321-323. Резюме : -бълг. ез. : с. 330-334 -англ. ез. : с. 335-338 -фр. ез. : с. 339-342
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-047-2 (Print)

   ISBN 978-619-245-049-6 (Online)


1. Икономика и семейство - развитие, политики - България 
 316.356.2.003.1
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. възпроизводство на населението 3. заетост 4. население 5. семейство 6. икономика 7. професионален живот 8. семеен живот 9. равнопоставеност на половете 10. благоденствие 11. човешки потенциал 12. миграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129255, Цб 120000129256
 съдържание 

Сист. No: 45873

- 62 -

Цб II 92004 

Генов, Николай

   Възходът на дракона : Модернизацията на Южна Корея = The rise of the dragon : The Modernization of South Korea / Николай Генов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1994 ("7М График" АД) . - 180 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ. ез Офс. изд.

   ISBN 954-07-0501-0 


1. Южна Корея – политическо и социално-икономическо развитие 
 32(519.5)  + 308(519.5)
Ключови думи: 1. икономическа среда 2. модернизация 3. политическа динамика 4. протестантска етика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Южна Корея 
Цб 120000129287
 съдържание 

Сист. No: 45472

- 63 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2017-2019  : Втори етап : Анализ на техническите и практическите характеристики на виртуалната реалност /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Николай Христов Щерев, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2018] . - 96 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Образование 2. Информационни технологии 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Цб 120000129056
 пълен текст 

Сист. No: 45218

- 64 -

Цб НИР 625 (CD) 

Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030  : Бюджетни години: 2018, 2019, 2020 /  Ръков. Румен Василев Гечев ; Екип Щерьо Ножаров, Неда Мужо . - София : УНСС, [2020] ; 30х22 см

   НИД НИ - 19-2018 (на некнижен носител) Библиогр. в текста и под линия.


1. България 2. Икономическа политика 3. Устойчиво развитие 4. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.34
Ключови думи: 1. икономическа политика 2. устойчиво развитие 3. бизнес цикъл 4. Еврозона 5. Национална програма за развитие 2020 6. иновационна политика 7. зелена икономика 8. екологосъобразно производство 9. конкурентоспособност 10. екологосъобразни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129061
 пълен текст 

Сист. No: 45223

- 65 -

Цб НИР 643 

Иновационни предизвикателства, приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България  : Първи етап /  Науч. рък. Вера Димитрова Пиримова ; Чл. на науч. кол. Марияна Тонева Кузманова, Кристина Стефанова Мархолева, Петя Иванова Биолчева, Аника Стефанова Петкова, Елка Николаева Сярова, Антоан Красимиров Шотаров . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс" ; Катедра "Управление" ; Катедра "Индустриален бизнес" ; Катедра "Политическа икономия", 2019 . - 181 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-12/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.001.76(497.2)
Ключови думи: 1. иновации 2. нововъведения 3. икономика на България 4. български фирми 5. иновационни стратегии 6. бизнес организации 7. конкурентоспособност 8. икономически растеж 9. дигитализация 10. труд 11. работна сила 12. българска икономика 13. държави-членки на ЕС 14. иновационен потенциал 15. иновационен процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000129044
  

Сист. No: 45164

- 66 -

Цб II 91936 

Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)"  : Сборник с доклади от научна конференция /  Състав. и науч. ред. Светла Тошкова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Политическа икономия", 2018 . - 274 с. ; 24 см + CD

   Финансирана със средства на фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НП - 19/2017 г.

   ISBN 978-619-232-068-3 (книга)

   ISBN 978-619-232-069-0 (некниж. нос.)


1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 061.3
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. конференция 3. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Рикардо, Дейвид 
Цб 120000129074, Цб 120000129075, Цб 120000129076, Цб 120000129077
 съдържание 

Сист. No: 45202

- 67 -

Цб II 91986 

Марикина, Мария Тодорова

   Глобална политическа икономия / Мария Тодорова Марикина ; Рец. Атанас Атанасов, Ивайло Беев ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 392 с. ; 24 см

   Библиогр. в текста 100 тир.

   ISBN 978-619-232-372-1 


1. Политическа икономия 
 330  + 339.9
Ключови думи: 1. глобална политическа икономия (ГПИ) 2. национални системи 3. глобализация 4. транснационални корпорации (ТНК) 5. глобална търговия 6. регионализъм 7. глобална валута 8. финансова система 9. хиперконкуренция 10. национална конкурентоспособност 11. бедност 12. неравенство 13. рискове 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129246, Цб 120000129247, Цб 120000129916, Ф 120000129917, Ф 120000129918, Цб 120000129919, Цб 120000129920, Ф 120000129956, Ф 120000129957, Ф 120000129958, Ф 120000129959, Ф 120000129960
 съдържание 

Сист. No: 45863

- 68 -

Цб НИР 613 (CD) 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  : Втори етап /  Ръков. Диана Копева ; Чл. на науч. кол. Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева, Гергана Киркова . - София : УНСС, 2019 . - 105 с. ; 30х22 см

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 5. черна металургия 6. енергетика 7. транспорт 8. български предприятия 9. патентна активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129058
 пълен текст 

Сист. No: 45220

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 69 -

Цб II 91980 

Данаилова, Ирина Иванова

   Мотивацията за учене и развитието на човешките ресурси : концепции, анализи, стратегии : [Монография] / Ирина Иванова Данаилова ; Рец. Марин Паунов, Маргарита Атанасова ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лазанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 246 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-359-2 


1. Човешки ресурси - образование, обучение - мотивация 
 331.105  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация 3. обучение 4. образование 5. емпирични изследвания 6. учене през целия живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129232, Ф 120000129233, Цб 120000129896, Ф 120000129897, Цб 120000129898, Цб 120000129899, Цб 120000129900, Ф 120000129946, Ф 120000129947, Ф 120000129948, Ф 120000129949, Ф 120000129950
 съдържание 

Сист. No: 45857

- 70 -

Цб II 91976 

Пандурска, Ралица Фердинандова

   Пазар на труда : Учебно помагало / Ралица Фердинандова Пандурска ; Рец. Маргарита Николаева Атанасова, Тодор Добромиров Тодоров ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 178 с. ; 24 см

   Библиогр. в текста 80 тир.

   ISBN 978-619-232-340-0 


1. Пазар на труда, заетост - учебно помагало 
 331.45
Ключови думи: 1. трудов пазар 2. заетост 3. безработица 4. полова структура 5. възрастова структура 6. образователна структура 7. Агенция по заетостта 8. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129224, Цб 120000129225, Цб 120000129876, Ф 120000129877, Цб 120000129878, Цб 120000129879, Цб 120000129880, Ф 120000129936, Ф 120000129937, Ф 120000129938, Ф 120000129939, Ф 120000129940
 съдържание 

Сист. No: 45853

- 71 -

Цб II 92001 

Genov, Nikolai

   Labour markets and unemployment in South-Eastern Europe /  Ed. Nikolai Genov . - Berlin : Wissenschaftszentrum Berlin fur sozialforschung, 2000 . - 168 p. ; 21 sm

   

   ISBN 3-924336-02-4 


1. Труд - пазар, заетост, безработица 
 316.334.24  + 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 3. икономики в преход 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Албания 2. България 3. Хърватия 4. Македония (Северна Македония) 5. Румъния 6. Сърбия 7. Словения 
Цб 120000129284
 съдържание 

Сист. No: 45484

- 72 -

Цб II 92003 

Genov, Nikolai

   Unemployment Risks and Reactions : International Conference on Transformation Risks (3 ; Sofia ; 1999) /  Ed. Nikolai Genov . - Paris etc. : UNESCO-MOST ; Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999 . - 324 p. ; 21 sm

   Автори: Caplow, Theodore ;Bellow, Susanne von; Chiesi, Antonio;Lengyei, Gyorgy; Zagorski, Krzysztof; Rukavisnikov, Vladimir; Nedev, Zivko Stefanov; Mitrovic, Ljubisa; Tamas, Pal; Zaharieva, Mariana Nikolova; Tabuns, Aivars; Vanaga, Sanita; Mantarova, Anna Ivanova; Osadcaja, Galina; Kertikov, Kiril Conev; Warzywoda-Kruszynska, Wielislawa; Ganceva, Vjara Vasileva.

   ISBN 954-8443-07-4 


1. Безработица и трудова несигурност 
 316.334.24  + 331.56  + 061.3
Ключови думи: 1. безработица 2. социален риск 3. постсоциализъм 4. постсъветска Русия 5. човешки капитал 6. пазар на труда 7. скрита икономика 8. Проект "Красива България" 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Германия 3. Италия 4. Унгария 5. Полша 6. България 7. Русия 8. Югославия 9. Латвия 10. Финландия 
Цб 120000129286
 съдържание 

Сист. No: 45486

Регионална икономика. Геоикономика.

- 73 -

Цб II 92011 

Genov, Nikolai

   Global trends and regional development /  Ed. by Nikolai Genov . - New York etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 332 p. : с табл., сх. ; 23 sm . -  (Routledge studies in development and society ; 28)

   

   ISBN 978-0-415-89763-1 (hbk)


1. Глобализация - регионално развитие - сборници 
 316.3(0.026.2)  + 339.9(0.026.2)  + 332.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 2. европейска интеграция 3. регионална интеграция 4. елити 5. кризисен мениджмънт 6. публични политики 7. социална държава 8. неравенство 9. технологични иновации 10. геополитически интереси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Източна Азия 3. Япония 4. Южна Корея 5. Китай 6. Индия 7. Швеция 8. САЩ 
Цб 120000129294
 съдържание 

Сист. No: 45479

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 74 -

Цб II 91944 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година : Данъчна рамка на финансовата година. Годишен финансов отчет  : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 608 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Указания на НАП; Експертни решения
   www.dosp2020.trudipravo.bg 

   ISBN 978-954-608-278-7 


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 3. корпоративно подоходно облагане 4. данък върху доходите на физическите лица 5. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000129099, Цб 120000129100, Цб 120000129101
 съдържание 

Сист. No: 45467

- 75 -

Цб II 91988 

Ранчев, Георги

   Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България : Учебно помагало / Георги Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Таня Атанасова-Дренска ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 114 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 108-110 Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-232-385-1 


1. Данъчно облагане и контрол - България 
 336.2(497.2)  + 347.73(497.2)
Ключови думи: 1. данъчна система 2. данъчен контрол 3. корпоративно подоходно облагане 4. корпоративен данък 5. доходи на физически лица 6. трудови правоотношения 7. данък върху добавена стойност (ДДС) 8. данъчно задължено лице 9. доставка на стока 10. доставка на услуга 11. нулева ДДС ставка 12. данъчна основа 13. данъчен кредит 14. данъчни документи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129250, Цб 120000129251, Цб 120000129926, Цб 120000129927, Цб 120000129928, Ф 120000129929, Ф 120000129930, Ф 120000129961, Ф 120000129962, Ф 120000129963, Ф 120000129964, Ф 120000129965
 съдържание 

Сист. No: 45865

- 76 -

Цб II 91961 

Рикардс, Джеймс

   След кризата : Как да запазим парите си по време на задаващия се хаос / Джеймс Рикардс ; Прев. от англ. Боян Костов ; Отг. ред. Марио Йорданов ; Коректор Татяна Джунова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска. Първо издание. . - София : Изток-Запад, 2020 . - 400 с. ; 21,5 см . -  (Библиотека Икономикс ; 6)

   Ориг. загл.: Aftermath: Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming Chaos/ James Rickards, 2019 Библиог. с. 369-374 - Бележки с. 375-382 Азбучен показалец

   ISBN 978-619-01-0591-6 


1. Инвестиции 2. Финансова криза 
 330.322  + 330.16
Ключови думи: 1. икономическо поведение 2. финансова криза 3. финансови пазари 4. фондова борса 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129176, Цб 120000129177, Цб 120000129178, Ф 120000129368
 съдържание 

Сист. No: 45794

- 77 -

Цб НИР 649 

Тончева, Росица Борисова

   Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система : Първи етап. Условия за създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система в българската община /  Ръков. Росица Борисова Тончева ; Изпъл. Димитър Желязков Събев . - София : УНСС, 2019 ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-19/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 336.7  + 352.07
Ключови думи: 1. частни небанкови пари (ЧНП) 2. съвременна бартерна система 3. местна власт 4. стопански сектор 5. финансов сектор 6. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129052
  

Сист. No: 45175

- 78 -

Цб I 6141 

Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите  = The Blast Wave of the Information Bang and Redefining of Finance : 9th International Scientific Conference : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда /  Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др. ; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Финанси", 2020 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 29 с.

   70 тир.

   ISBN 978-619-232-270-0 


1. Финанси - международна конференция 
 336  + 004.056  + 061.3
Ключови думи: 1. финанси 2. банкиране 3. киберсигурност 4. информационни технологии 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129078, Цб 120000129079
 съдържание 

Сист. No: 45295

- 79 -

Цб НИР 657 (CD) 

Финансовата дисциплина в ЕС - проблеми и перспективи  : Първи етап /  Ръков. на науч. кол. Атанас Георгиев Атанасов ; Науч. кол. Силвия Трифонова, Светла Бонева, Валя Василева, Жасмина Саръиванова, Филип Петков, Антон Праматаров, Снежанка Бобева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Финансово-счетоводен факултет ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Юридически факултет, декември, 2019 . - 171 л. : с табл. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-20/2019 (на некнижен носител) Библиогр. под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 339.923:061.1  + 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 2. Еврозона 3. макроикономически дисбаланси 4. финансова дисциплина 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129071
 пълен текст 

Сист. No: 45238

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 80 -

Цб II 91944 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година : Данъчна рамка на финансовата година. Годишен финансов отчет  : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 608 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Указания на НАП; Експертни решения
   www.dosp2020.trudipravo.bg 

   ISBN 978-954-608-278-7 


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 3. корпоративно подоходно облагане 4. данък върху доходите на физическите лица 5. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000129099, Цб 120000129100, Цб 120000129101
 съдържание 

Сист. No: 45467

- 81 -

Цб НИР 655 (CD) 

Изследване на ефектите от влизането в сила на новите международни стандарти за финансово отчитане - 9 Финансови инструменти и 17 Застрахователни договори върху финансовата стабилност и ликвидност на застрахователите в България  : Първи етап /  Ръков. Мариана Петрова Михайлова ; Чл. Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Николина Красимирова Николова, Величка Бойкова Велкова, Марионела Тодорова Стоилкова . - София : УНСС, 2019 . - 88 л. : с табл., диагр. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-17/2019 (на некнижен носител) Библиогр. под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 368.02.003.3(497.2)
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. МСФО 9 Финансови инструменти 3. МСФО 17 - Застрахователни договори 4. застрахователи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129069
 пълен текст 

Сист. No: 45235

- 82 -

Цб НИР 642 

Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA  : Отчитане на първи междинен етап към 10.12.2019 г. /  Ръков. Мария Славчева Маркова ; Чл. Румяна Пожаревска, Даниела Петрова Въткова-Милушева, Лиляна Камбурова, Явор Башев, Кирил Башикаров . - София : УНСС, 2019 . - 99 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-9/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 657.0001  + 378.003.3
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 5. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 6. Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 7. Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 8. Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000129043
  

Сист. No: 45142

- 83 -

Цб II 91938 

Лазарова, Ваня

   Дигитализация в счетоводоството : Монография / Ваня Лазарова ; Рец. Снежана Сълова, Павел Петров, Юлиан Василев . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020 . - 126 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Изданието е направено в рамките на проект № BG05M2OP001-1.002-0002 - "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД) Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-239-465-3 


1. Счетоводство - дигитализация 
 657.001.76  + 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална трансформация 3. счетоводство 4. Интернет на нещата ( IoT) 5. софтуер като услуга ( SaaS ) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129081, Ф 120000129082, Цб 120000129083, Цб 120000129084, Цб 120000129085, Цб 120000129086, Ф 120000129087, Ф 120000129088, Ф 120000129089, Ф 120000129090
 съдържание 

Сист. No: 45203

- 84 -

Цб НИР 659 (CD) 

Методология и методика за проучване и анализ на пазара на одиторски услуги в Република България  : Етап 1 /  Ръков. Красимир Василев Йорданов ; Чл. на науч. кол. Даниела Петрова Въткова-Милушева, Катя Райкова Златарева, Ина Атанасова Лечева, Георги Христов Ранчев, Явор Храбринов Башев, Соня Николова Паскова, Адриана Атанасова Атанасова . - София : УНСС ; Катедра "Финансов контрол", 2019 . - 54 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-23/2019 (на некнижен носител) Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. Одиторски услуги - проучване, анализ - България 
 657.6
Ключови думи: 1. одиторски услуги 2. Република България 3. анализ на пазара 4. проучване 5. регистрирани одитори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129073
 пълен текст 

Сист. No: 45243

Управление

- 85 -

Цб II 92020 

Борисов, Веселин

   Здравен мениджмънт : Синтетична презентация за обучаващите се във факултетите по обществено здраве ФОЗ / Веселин Борисов . - Четвърто актуализирано издание . - Б. м., 2013 . - 160 с. ; 20 см

   


1. Здравен мениджмънт 
 614.2:65.012
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. обществено здраве 3. социална медицина 4. здравна политика 5. управление на здравеопазването 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Цб 120000129318
 съдържание 

Сист. No: 45299

- 86 -

Цб II 92017 

Градинаров, Борислав

   Риск и антирискови стратегии = Risk and anti-risk strategies / Борислав Градинаров ; Рец. Васил Проданов, Стефан Хаджитодоров, Димитър Димитров, Николай Слатински ; Коректор Диана Велкова ; Дизайн и предпеч. подг. Катя Неделчева . - Българска, Първо издание . - София : BISFRIM ; Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2020 (БУЛГЕД ООД) . - 304 с. : с табл., черт. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 261-280 Рез. на бълг., англ., рус. ез.
   E-mail : bolkinsfor@ gmail.com 

   ISBN 978-619-90757-5-3 


1. Риск - теория 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. стратегически избор 2. антирискови стратегии 3. прогнозируемост 4. икономически риск 5. технологични заплахи 6. морален риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
За него: 1. Найт, Франк 2. Луман, Никлас 3. Гидънс, Антъни 4. Бек, Улрих 5. Даймънд, Джаред 
Цб 120000129300, Цб 120000129361, Цб 120000129362, Цб 120000129363, Цб 120000129364
 съдържание 

Сист. No: 45785

- 87 -

Цб I 6144 

Давидков, Цветан Първанов

   Изследвания върху културите : Културни ориентири на управлението : Монография / Цветан Първанов Давидков ; Рец. Снежана Илиева, Георги Найденов, Даниела Сотирова ; Ред. Елеонора Николова ; Художник Борис Драголов . - Българска, Първо издание . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Стопански факултет, 2019 . - 568 с. : с табл., с диагр. ; 26,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Публикации върху национални, организационни и трудови (бизнес) култури - разширена библиография (2009-2018): с. 538-561 Библиогр.: с. 390-395 Предм.-темат. показалец

   ISBN 978-954-9399-52-3 


1. Стопански предприятия – България – управление и организация 
 005.73  + 658  + 316.72
Ключови думи: 1. организационна култура 2. субкултура 3. управление на организацията 4. вземане на решения 5. ефективно управление 6. казуси 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129182, Цб 120000129183, Цб 120000129184
 съдържание 

Сист. No: 45796

- 88 -

Цб II 91987 

Йорданова, Зорница Борисова

   Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията чрез информационни системи за управление на бизнеса / Зорница Борисова Йорданова ; Рец. Иван Георгиев, Димитър Благоев, Петя Славова ; Коректор Жулиета Витова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 248 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-308-0 


1. Иновации - управление 
 005.591.6
Ключови думи: 1. управление на бизнеса 2. управление на организацията 3. бизнес организации 4. иновации 5. бизнес информационни системи 6. иновативно лидерство 7. иновативна среда 8. управленски информационни системи (УИС) 9. управление на иновациите 10. организационна иновативност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000129248, Цб 120000129249, Цб 120000129921, Цб 120000129922, Ф 120000129923, Ф 120000129924, Ф 120000129925
 съдържание 

Сист. No: 45864

- 89 -

Цб НИР 624 (CD) 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  : [Втори етап] /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Йосиф Илиев, Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Петя Славова, Петя Биолчева, Зорница Йорданова, Калоян Димитров, Стоян Деевски, Зорница Димитрова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев, Димитър Благоев, Румяна Любомирова Брестничка, Красимир Любомиров Петков, Зорница Емилова Димитрова . - София : УНСС, [2020] . - 105 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ - 18/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия и в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. бизнес управление 4. черна металургия 5. енергетика 6. транспорт 7. патентна активност 8. български предприятия 9. управление на риска 10. железопътен транспорт 11. автомобилен транспорт 12. воден транспорт 13. въздушен транспорт 14. тръбопроводен транспорт 15. бизнес мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129060
 пълен текст 

Сист. No: 45222

- 90 -

Цб II 91992 

Тодоров, Красимир

   Теория на оперативния мениджмънт / Красимир Тодоров ; Рец. Даниела Колева, Ангел Доралийски ; Ред. Милка Рускова . - Осн. прераб. и доп. изд. . - София : "Св. Григорий Богослов", 2020 . - 435 с. ; 22 см

   Основно преработено и допълнено издание на книгата "Оперативна и производствена стратегия за бизнеса" 2018. Библиогр. с.420-435 С автограф

   ISBN 978-954-8590-79-2 


1. Управление - теория и практика 2. Стопански предприятия - управление и организация 
 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. оперативен мениджмънт 2. стратегически мениджмънт 3. управление на операциите 4. производствена стратегия 5. стратегически модели 6. бизнес стратегии 7. пазар 8. ресурси 9. бизнес казус 10. "Инчкейп" 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000129262, Цб 120000129263
 съдържание 

Сист. No: 45869

- 91 -

Цб НИР 658 (CD) 

"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите  : Отчет етап I. Ролята на стандартизацията и стандартите за постигане на "зелено" управление /  Ръков. проект Елка Славчева Василева ; Чл. Даниела Николова Иванова, Стилиян Светославов Стефанов, Нина Кръстева Типова, Ива Стойчева Костова, Магдалена Георгиева Шалева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2019 . - 62 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-22/2019 (на некнижен носител) Библиогр. в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 006.003.1  + 005.7(083.74)
Ключови думи: 1. зелено управление на бизнеса 2. стандартизация 3. стандарти 4. зелена бизнес идея 5. green management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129072
 пълен текст 

Сист. No: 45240

- 92 -

Цб II 91939 

Fleaca, Elena

   Social Responsibility and Civic Knowledge : Edu4Society : United Answer from Romania, Bulgaria and Slovenia : Monograph / Elena Fleaca et al. . - S. l. : Primah Publishing House, 2020 . - 156 p. : with fig. ; 22,5 sm

   

   ISBN 978-619-7242-71-3 (Print)


1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. Румъния 2. България 3. Словения 
Цб 120000129091
 съдържание 

Сист. No: 45239

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 93 -

Цб НИР 653 (CD) 

Генезис и съвременен европейски дискурс на брандинга  : Първи междинен етап - 26.06.2020 /  Ръков. проект Христо Катранджиев ; Чл. Емил Митков Бузов, Емил Христов, Десислава Андреева Боцева, Спасимир Емилов Цветанов, Емил Каменов Любенов, Морена Сулейман Боя, Кристиян Руменов Александров . - София : УНСС ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ; Катедра "Регионално развитие" ; Департамент "Средиземноморски науки" - НБУ, [2019] . - 175 с. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 8/2019 (на некнижен носител) Библиогр. и под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 659.126.000.93
Ключови думи: 1. търговски марки 2. Индустриална революция 3. история 4. бранд 5. Ренесанс 6. Средновековие 7. Древен Рим 8. Древна Гърция 9. Древен Египет 10. Месопотамия 11. Индска долина 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
Цб 120000129067
 пълен текст 

Сист. No: 45229

- 94 -

Цб НИР 599 (CD) 

Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии  : Отчет на втори етап. Срок на изпълнение: 2017-2019 г. /  Ръков. на науч. кол. Татяна Нецева-Порчева ; Чл. на науч. кол. Красимир Маринов, Васил Бозев, Ива Боева, Даниела Уручева, Теодора Чанева . - София : УНСС ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ; Катедра "Статистика и иконометрия", 2018 . - 141 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2017 г. (на некнижен носител). Библиогр. в текста и под линия.


1. Ценова политика 2. Маркетинг 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.53  + 339.138
Ключови думи: 1. ценови стратегии 2. ценова политика 3. ценообразуване 4. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129055
 пълен текст 

Сист. No: 45217

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 95 -

Цб II 91993 

Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси  : Научно изследване / Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева, Мария Станимирова, Зорница Стоянова, Екатерина Тошева, Ивелина Жечева, Дарина Заимова ; Рец. Пламен Мишев, Румен Попов ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2013 . - 250 с. : с табл., с фиг. ; 20 см

   Библиогр.: с. 242-249

   ISBN 978-954-644-433-2 


1. Селско стопанство - устойчиво развитие 2. Аграрна икономика 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. подход ЛИДЕР 3. опазване на природните ресурси 4. политики за устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129264, Цб 120000129265, Цб 120000129266
 съдържание 

Сист. No: 45916

- 96 -

Цб II 91995 

Дойчинова, Юлия Маркова

   Стилове на фермерство в семейния бизнес / Юлия Маркова Дойчинова ; Рец. Иван Кънчев, Албена Митева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2010 . - 216 с. : с табл., с фиг. ; 20,5 см

   Библиогр.: с. 200-215.

   ISBN 978-954-644-122-5 


1. Селско стопанство 2. Фермерство - семеен бизнес 
 338.43  + 658.11:316.356.2
Ключови думи: 1. фермерско земеделие 2. ферми 3. семеен бизнес 4. селскостопанска политика 5. агробизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129270, Цб 120000129271, Цб 120000129272
 съдържание 

Сист. No: 45918

- 97 -

Цб НИР 640 

Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства  /  Ръков. Зорница Димова Стоянова ; Чл. Юлия Маркова Дойчинова, Мирослава Михайлова Динева-Пейчева, Кристина Стефанова Тодорова, Валерия Михайлова Динева, Антон Тачков Благоев . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2019 . - 126 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-6/2019 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 502/504
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. екоиновации 3. агроекосистемни услуги 4. екологични иновации 5. земеделие 6. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129041
  

Сист. No: 45131

- 98 -

Цб II 91994 

Кънчев, Иван

   Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в Южен централен район : Научно изследване / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова, Албена Митева, Зорница Стоянова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2012 . - 240 с. : с табл., с фиг. ; 20,5 см

   (Договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03-6 / 2008 г.) Библиогр.: с. 223-227

   ISBN 978-954-644-275-8 


1. Лозаро-винарство - България 
 663.2  + 338.43
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. лозаро-винарски райони 3. винопроизводство 4. винарска промишленост 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129267, Цб 120000129268, Цб 120000129269
 съдържание 

Сист. No: 45917

Икономика на индустрията

- 99 -

Цб НИР 624 (CD) 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  : [Втори етап] /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Йосиф Илиев, Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Петя Славова, Петя Биолчева, Зорница Йорданова, Калоян Димитров, Стоян Деевски, Зорница Димитрова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев, Димитър Благоев, Румяна Любомирова Брестничка, Красимир Любомиров Петков, Зорница Емилова Димитрова . - София : УНСС, [2020] . - 105 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ - 18/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия и в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. бизнес управление 4. черна металургия 5. енергетика 6. транспорт 7. патентна активност 8. български предприятия 9. управление на риска 10. железопътен транспорт 11. автомобилен транспорт 12. воден транспорт 13. въздушен транспорт 14. тръбопроводен транспорт 15. бизнес мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129060
 пълен текст 

Сист. No: 45222

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 100 -

Цб НИР 639 

Детерминанти на търсенето на товарни превози  /  Ръков. Христина Лазарова Николова ; Чл. на науч. кол. Ташко Минков, Георги Димитров, Вероника Гъркова, Мариана Ганева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", 2019 . - 119 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-5/2019 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.47
Ключови думи: 1. транспортни услуги 2. товарни превози 3. видове транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000129040
  

Сист. No: 45130

- 101 -

Цб II 91979 

Зиновиев, Владимир Йорданов

   Интелигентните енергийни мрежи : Икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура : Учебно помагало за студентите от специалност "Енергиен бизнес" / Владимир Йорданов Зиновиев ; Рец. Христо Първанов, Кирил Ангелов ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Худож. на кор. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 134 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-360-8 


1. Инфраструктура - енергийна, транспортна - икономически ползи 
 620.9  + 338.49.003.1
Ключови думи: 1. интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) 2. енергийна инфраструктура 3. транспортна инфраструктура 4. околна среда 5. тягови подстанции 6. киберсигурност 7. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000129230, Цб 120000129231, Цб 120000129891, Цб 120000129892, Ф 120000129893, Ф 120000129894, Ф 120000129895
 съдържание 

Сист. No: 45856

- 102 -

Цб НИР 646 

Повишаване на икономическата и социалната ефективност на пътническите железопътни превози чрез внедряване на нов подвижен състав (2019-2021)  : Първи етап /  Ръков. Борислав Арнаудов ; Чл. Христо Първанов, Цветана Стоянова, Ташко Минков, Илия Гътовски, Филип Стоянов, Владимир Вълков, Димитър Гарчев, Андрей Петков . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", 2019 . - 61 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-14/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.47  + 656.07
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. икономическо развитие 3. устойчиво развитие 4. подвижен състав 5. социална устойчивост 6. екологична устойчивост 7. правна регламентация 8. международни нормативни актове 9. железопътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129047
  

Сист. No: 45167

Туризъм

- 103 -

Цб НИР 648 

Дистрибуция на туристически продукти : дигитални срещу традиционни канали  /  Ръков. Христина Бойчева Бойчева . - София : УНСС, 2019 . - 69 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-16/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.48
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. дистрибуционни канали 3. туристически продукти 4. иновации 5. информационни технологии 6. традиционни дистрибуционни канали 7. дигитални дистрибуционни канали 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000129049
  

Сист. No: 45174

- 104 -

Цб НИР 633 (CD) 

Подходи за удължаване на зимния туристически сезон  : Втори етап. Проучване, анализ и оценка на подходите за удължаване на туристическия сезон в зимни туристически курорти в България /  Ръков. Еленита Великова ; Чл. на науч. кол. Ирена Емилова, Тодорка Тончева, Светла Цветкова, Стела Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на туризма" ; Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ; Департамент "Бизнес администрация" - НБУ, [2019] . - 127 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 28/2018 (на некнижен носител) Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. Зимен туристически сезон, удължаване - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически сезон 3. туристическо развитие 4. зимни курорти 5. зимен туристически сезон 6. анализ 7. стратегии 8. сезонен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129066
 пълен текст 

Сист. No: 45228

- 105 -

Цб II 91937 

Туризмът - отвъд очакванията  : Сборник юбилейна международна научна конференция : 100 години УНСС и 30 години катедра "Икономика на туризма" /  и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Икономика на туризма", 2020 . - 846 с. : с табл., с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-296-0 


1. Икономика на туризма - УНСС - конференция 
 338.48  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. споделена икономика 3. дигитална икономика 4. университетско образование 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000129080
 съдържание 

Сист. No: 45237

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 106 -

Цб II 91978 

Договор за Франчайзинг : Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му  : Сборник /  Ръков. Захари Торманов ; Член Радко Радев, Илонка Горанова, Кристина Стефанова ; Рец. Георги Стефанов, Диана Маринова ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 286 с. ; 24 см

   Финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по проект № НИД НИ-19/2016. Библиогр. с. 278-284 Библиогр. под линия 100 тир.

   ISBN 978-619-232-339-4 


1. Договор за франчайзинг - добри практики - научен проект 
 347.74
Ключови думи: 1. франчайзингов договор 2. франчайзинг 3. развитие на бизнеса 4. бизнес стратегии 5. продуктов пазар 6. образователен франчайз 7. правни аспекти 8. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129228, Цб 120000129229, Цб 120000129886, Цб 120000129887, Ф 120000129888, Ф 120000129889, Ф 120000129890
 съдържание 

Сист. No: 45855

- 107 -

Цб II 91986 

Марикина, Мария Тодорова

   Глобална политическа икономия / Мария Тодорова Марикина ; Рец. Атанас Атанасов, Ивайло Беев ; Ред. Антоанета Сотирова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 392 с. ; 24 см

   Библиогр. в текста 100 тир.

   ISBN 978-619-232-372-1 


1. Политическа икономия 
 330  + 339.9
Ключови думи: 1. глобална политическа икономия (ГПИ) 2. национални системи 3. глобализация 4. транснационални корпорации (ТНК) 5. глобална търговия 6. регионализъм 7. глобална валута 8. финансова система 9. хиперконкуренция 10. национална конкурентоспособност 11. бедност 12. неравенство 13. рискове 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129246, Цб 120000129247, Цб 120000129916, Ф 120000129917, Ф 120000129918, Цб 120000129919, Цб 120000129920, Ф 120000129956, Ф 120000129957, Ф 120000129958, Ф 120000129959, Ф 120000129960
 съдържание 

Сист. No: 45863

- 108 -

Цб II 91982 

Спасов, Светослав

   Кинтекс : история на експорта на българска отбранителна продукция / Светослав Спасов ; Рец. Димитър Димитров, Нончо Димитров ; Предпеч. подгот. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 55 с. : снимки ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-253-3 


1. Отбранителна индустрия - Кинтекс - България 
 339.54  + 623
Ключови думи: 1. търговия с оръжие 2. отбранителна промишленост 3. Кинтекс ЕАД 4. износ 5. експорт на въоръжение 6. международно сътрудничество 7. отбранителна продукция 8. оръжейна търговия 9. оръжейни пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000129238, Цб 120000129239, Цб 120000129901, Цб 120000129902, Ф 120000129903, Ф 120000129904, Ф 120000129905
 съдържание 

Сист. No: 45859

- 109 -

Цб II 92011 

Genov, Nikolai

   Global trends and regional development /  Ed. by Nikolai Genov . - New York etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 332 p. : с табл., сх. ; 23 sm . -  (Routledge studies in development and society ; 28)

   

   ISBN 978-0-415-89763-1 (hbk)


1. Глобализация - регионално развитие - сборници 
 316.3(0.026.2)  + 339.9(0.026.2)  + 332.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 2. европейска интеграция 3. регионална интеграция 4. елити 5. кризисен мениджмънт 6. публични политики 7. социална държава 8. неравенство 9. технологични иновации 10. геополитически интереси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Източна Азия 3. Япония 4. Южна Корея 5. Китай 6. Индия 7. Швеция 8. САЩ 
Цб 120000129294
 съдържание 

Сист. No: 45479

Европейски съюз

- 110 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-485-1 


   Том 1. Научен подход към интеграцията. : Теории, модели и понятия. Идеология . - 152 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. теоретични подходи 3. европеистика 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129143, Цб 120000129144, Цб 120000129145, Цб 120000129146, Цб 120000129147
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 45555

- 111 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-486-8 


   Том 2. Въздействие на системната среда върху ЕС. : Нов световен ред . - 192 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. външни фактори 2. имиграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 3. Русия 4. Турция 5. Източна Европа 
Цб 120000129148, Цб 120000129149, Цб 120000129150, Цб 120000129151, Цб 120000129152
 съдържание 

Сист. No: 45556

- 112 -

Цб II 91954 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома / Георги Чанков Георгиев ; Рец. Нина Дюлгерова, Кирил Ангелов ; Стилов ред. и кор. Гергана Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020

   

   ISBN 978-619-239-487-5 


   Том 3. Вътрешни интеграционни фактори и импулси, общи политики. . - 184 с. : с фиг.

 

   


1. Европейски съюз (ЕС) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. културни различия 2. периферност 3. инфраструктура 4. енергетика 5. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129153, Цб 120000129154, Цб 120000129155, Цб 120000129156, Цб 120000129157
 съдържание 

Сист. No: 45557

- 113 -

Цб НИР 647 

Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз  : Научен отчет за 2019 г. /  Ръков. Живко Иванов Драганов ; Чл. на науч. кол. Александра Вълчева, Гергана Любенова . - София : УНСС, 2019 . - 62 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-15/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 347.77/.78(4)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. наднационални права 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. обективно право 5. унитарни права 6. патентна защита 7. закрила на марката 8. промишлен дизайн 9. географски означения 10. нови сортове растения 11. производно право 12. Съд на ЕС (СЕС) 13. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129048
  

Сист. No: 45169

- 114 -

Цб НИР 651 

Стратегически възможности за развитие на възобновяемите енергийни източници в България за 2030 г.  /  Ръков. проект Нончо Иванов Димитров ; Науч. кол. Юри Цветанов Ценков, Цветомира Тодорова Пенкова . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", 2019 . - 76 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-24/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 620.91(497.2)
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. стратегии 3. електроенергийна система 4. енергийна политика 5. електропроизводство на ВЕИ 6. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129051
  

Сист. No: 45194

- 115 -

Цб НИР 657 (CD) 

Финансовата дисциплина в ЕС - проблеми и перспективи  : Първи етап /  Ръков. на науч. кол. Атанас Георгиев Атанасов ; Науч. кол. Силвия Трифонова, Светла Бонева, Валя Василева, Жасмина Саръиванова, Филип Петков, Антон Праматаров, Снежанка Бобева . - София : УНСС ; Факултет "Приложна информатика и статистика" ; Финансово-счетоводен факултет ; Факултет ''Международна икономика и политика'' ; Юридически факултет, декември, 2019 . - 171 л. : с табл. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-20/2019 (на некнижен носител) Библиогр. под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 339.923:061.1  + 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 2. Еврозона 3. макроикономически дисбаланси 4. финансова дисциплина 5. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129071
 пълен текст 

Сист. No: 45238

Право

- 116 -

Цб II 91966 

Велева, Симона

   Свобода на словото / Симона Велева ; Рец. Георги Близнашки, Райна Николова, Бойка Чернева ; Ред. Катя Пеева . - Българска. Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 332 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 313-325
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4889-4 


1. Свобода на словото - същност, измерения, проблеми 
 342.727
Ключови думи: 1. човешки права 2. интелектуална свобода 3. конституционализъм 4. Античност 5. Европа 6. Търновска конституция 7. демокрация 8. право на информация 9. свобода на печата 10. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129194, Цб 120000129195, Цб 120000129196
 съдържание 

Сист. No: 45800

- 117 -

Цб II 91968 

Гройсман, Симеон

   Право и власт : От неограничената държава до постмодерното върховенство на правата / Симеон Гройсман ; Науч. ред. Мартин Белов ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Фиделия Косева . - Българска. Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 444 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 428-443
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3132-7 


1. Държавно право - държавно устройство 
 342
Ключови думи: 1. право 2. власт 3. философия на правото 4. исторически епохи на правото 5. суверенитет 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129200, Цб 120000129201, Цб 120000129202
 съдържание 

Сист. No: 45803

- 118 -

Цб II 91944 

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година : Данъчна рамка на финансовата година. Годишен финансов отчет  : Книга-годишник / Велин Филипов, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - София : Труд и право, 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 608 с. ; 24 см + CD

   Приложни коментари; Указания на НАП; Експертни решения
   www.dosp2020.trudipravo.bg 

   ISBN 978-954-608-278-7 


1. Данъчно облагане 2. Счетоводно приключване 
 34  + 336  + 657
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. счетоводно приключване 3. корпоративно подоходно облагане 4. данък върху доходите на физическите лица 5. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000129099, Цб 120000129100, Цб 120000129101
 съдържание 

Сист. No: 45467

- 119 -

Цб II 91978 

Договор за Франчайзинг : Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му  : Сборник /  Ръков. Захари Торманов ; Член Радко Радев, Илонка Горанова, Кристина Стефанова ; Рец. Георги Стефанов, Диана Маринова ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 286 с. ; 24 см

   Финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по проект № НИД НИ-19/2016. Библиогр. с. 278-284 Библиогр. под линия 100 тир.

   ISBN 978-619-232-339-4 


1. Договор за франчайзинг - добри практики - научен проект 
 347.74
Ключови думи: 1. франчайзингов договор 2. франчайзинг 3. развитие на бизнеса 4. бизнес стратегии 5. продуктов пазар 6. образователен франчайз 7. правни аспекти 8. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129228, Цб 120000129229, Цб 120000129886, Цб 120000129887, Ф 120000129888, Ф 120000129889, Ф 120000129890
 съдържание 

Сист. No: 45855

- 120 -

Цб II 91959 

Коен, Емил

   Свободата на словото не може да се защити сама / Емил Коен ; Състав. и ред. Радост Николаева ; Консулт. Лиляна Деянова ; Граф. дизайн Мариян Дзин ; Компют. обраб. Марио Йорданов . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 (Изток-Запад) . - 288 с. ; 24,5 см

   Изданието се осъществява по инициатива на Български хелзински комитет с подкрепата на Институт "Отворено общество" Пълното име на състав. Радост Николаева е Радост Николаева Коен
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0534-3 (подв.)


1. Свобода на словото - същност, измерения, проблеми 
 321.7(0.026.2)  + 342.727(0.026.2)
Ключови думи: 1. демокрация 2. граждански права 3. медийно влияние 4. монополи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129170, Цб 120000129171, Цб 120000129172
 съдържание 

Сист. No: 45792

- 121 -

Цб II 91975 

Петков, Иван

   Групиране на наказанията при множество престъпления / Иван Николов Петков ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 564 с. ; 21 см

   Биограф. данни за авт. отбелязани на гърба накор.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3246-1 


1. Престъпления (групиране) - наказания 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. групиране на наказания 3. правни принципи 4. съдебна практика 5. Наказателен кодекс (НК) 6. рецидив от престъпления 7. лишаване от свобода 8. пробация 9. реабилитация 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129221, Цб 120000129222, Цб 120000129223
 съдържание 

Сист. No: 45810

- 122 -

Цб II 91974 

Пушкарова, Ива

   Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава / Ива Пушкарова ; Рец. Борис Велчев, Ралица Илкова ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 408 с. ; 21 см

   Биограф. данни за авт. отбелязани на гърба накор. Библиогр. с. 400-407.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3245-4 


1. Наказателно право - България 
 343
Ключови думи: 1. наказателноправна защита 2. помилване 3. държавен глава 4. облекчаване тежестта на наказанието 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129218, Цб 120000129219, Цб 120000129220
 съдържание 

Сист. No: 45809

- 123 -

Цб II 91943 

Социално осигуряване 2020 година  : Книга-годишник /  Ръков. Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 720 с. ; 23,5 см + CD

   Актуализирана нормативна уредба; Важни указания; Приложни коментари и разяснения; Въпроси и отговори; Полезна справочна информация

   ISBN  ISSN: 1312-9562


1. Социално осигуряване - право 
 368.4  + 349.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. държавно обществено осигуряване (ДОО) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Цб 120000129096, Цб 120000129097, Цб 120000129098
 съдържание 

Сист. No: 45465

- 124 -

Цб II 91971 

Ставру, Стоян

   Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите /  Автор и науч. ред. Стоян Ставру ; Рец. Стилиян Йотов, Емилия Маринова, Красимир Митев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 448 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото)

   Библиогр.: с. 437-441
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3216-4 


1. Неимуществени (морални) вреди 2. Застраховка "Гражданска отговорност" - обезщетение - България 
 347.15/.17(497.2)  + 368(497.2)
Ключови думи: 1. обезщетение 2. неимуществени вреди 3. Върховен Касационен Съд (ВКС) 4. Съд на ЕС (СЕС) 5. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 6. моторно превозно средство (МПС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129209, Цб 120000129210, Цб 120000129211
 съдържание 

Сист. No: 45806

- 125 -

Цб II 91972 

Стамболиев, Огнян

   Доказването в гражданския процес / Огнян Стамболиев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 168 с. ; 21 см

   Библиогр. с.165-167
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3286-7 


1. Доказателства (право) - граждански процес 
 347.91/.95
Ключови думи: 1. доказване 2. доказателствени средства 3. характеристики 4. процедури 5. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129212, Цб 120000129213, Цб 120000129214
 съдържание 

Сист. No: 45807

- 126 -

Цб II 91973 

Чинова, Маргарита

   Наказателен процес : IX / 2020 : Сборник нормативни актове /  Състав. и автор на предг. Маргарита Чинова ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Българска, Второ издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 424 с.

   Сборникът е актуализиран към 10.09.2020 г.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-2809-9 


1. Наказателно право - сборници 
 343.1
Ключови думи: 1. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 2. досъдебно производство 3. наказателни дела 4. особени производства 5. Закон за специални разузнавателни средства 6. Закон за екстрадиция и Европейска заповед за арест ( ЗЕЕЗА ) 7. Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ) 8. Закон за правната помощ (ЗПП) 9. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ( ЗОДОВ ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129215, Ч 120000129216, Цб 120000129217
 съдържание 

Сист. No: 45808

Интелектуална собственост

- 127 -

Цб НИР 647 

Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз  : Научен отчет за 2019 г. /  Ръков. Живко Иванов Драганов ; Чл. на науч. кол. Александра Вълчева, Гергана Любенова . - София : УНСС, 2019 . - 62 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-15/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 347.77/.78(4)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. наднационални права 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. обективно право 5. унитарни права 6. патентна защита 7. закрила на марката 8. промишлен дизайн 9. географски означения 10. нови сортове растения 11. производно право 12. Съд на ЕС (СЕС) 13. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129048
  

Сист. No: 45169

Обществено управление. Публична администрация

- 128 -

Цб II 91981 

Азис, Хасан

   Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление : Книга / Хасан Азис ; Рец. Мария Нейкова, Иванка Банкова ; Дизайн на кор. Гавраил Гавраилова ; Предпеч. подгот. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 266 с. : с табл., с фиг. ; 24 см

   Книгата е на база защитен дисертационен труд във факултета "Управление и администрация" на УНСС. Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-232-364-6 


1. Местно самоуправление - децентрализация 
 352
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. публични политики 3. местно управление 4. управление 5. погранични общини 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 3. Гърция 4. Турция 5. Кърджали 6. Одрин 7. Комотини 
Цб 120000129236, Цб 120000129237
 съдържание 

Сист. No: 45858

- 129 -

Цб II 91941 

Иванов, Иван Кирилов

   Трансформиране на силова институция : Политики и подходи (При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото в България) : Монография / Иван Кирилов Иванов ; Рец. Антоний Тодоров, Тодор Галунов, Румяна Коларова ; Дизайн на кор. Цветелина Петкова ; ез.-стил.и технически ред. Диана Вацова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-217-8 


1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. Полиция – България – 1989- 
 351.74(497.2)
Ключови думи: 1. полицейска дейност 2. полиция 3. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129094
 съдържание 

Сист. No: 45242

- 130 -

Цб II 91962 

Кънчев, Славчо

   Тридесет и седмото буре с барут : Desideratum : Контролът върху държавното управление / Славчо Кънчев ; Рец. Мария Славова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Компют. обраб. Марио Йорданов . - Българска. Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 . - 608 с. ; 24 см

   Пълното име на автора е Славчо Кънчев Пеевски Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-01-0561-9 


1. Обществен контрол - история 2. Държавно управление 
 351.9  + 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. власт 3. държавно устройство 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000129179, Цб 120000129180, Цб 120000129181
 съдържание 

Сист. No: 45795

- 131 -

Цб НИР 649 

Тончева, Росица Борисова

   Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система : Първи етап. Условия за създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система в българската община /  Ръков. Росица Борисова Тончева ; Изпъл. Димитър Желязков Събев . - София : УНСС, 2019 ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-19/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 336.7  + 352.07
Ключови думи: 1. частни небанкови пари (ЧНП) 2. съвременна бартерна система 3. местна власт 4. стопански сектор 5. финансов сектор 6. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129052
  

Сист. No: 45175

- 132 -

Цб НИР 649 

Тончева, Росица Борисова

   Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система : Първи етап. Условия за създаване на модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система в българската община /  Ръков. Росица Борисова Тончева ; Изпъл. Димитър Желязков Събев . - София : УНСС, 2019 ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-19/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 336.7  + 352.07
Ключови думи: 1. частни небанкови пари (ЧНП) 2. съвременна бартерна система 3. местна власт 4. стопански сектор 5. финансов сектор 6. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129052
  

Сист. No: 45175

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 133 -

Цб II 91946 

Асенов, Бончо

   Сепаратизъм в Европа и в България / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Светлана Куцовска ; Комп. дизайн Мирела Иванова . - Първо издание . - София : Изд. АС "Парадокс", 2019 . - 244 с.

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 238-241.

   ISBN 978-619-90432-2-6 


1. Сепаратизъм - Европа, България - 21 век 
 323.28(497.2 + 4)"20"  + 355.01(497.2 + 4)"20"
Ключови думи: 1. сепаратизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
Цб 120000129125, Цб 120000129126
 съдържание 

Сист. No: 45247

- 134 -

Цб II 91949 

Асенов, Бончо

   Случаят "Георги Марков" / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Ред. Надежда Делева ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Валя Калчева . - София : Книгоизд. къща "Труд", 2018 (Печ. "Алианс Принт" ООД) . - 280 с. : с портр. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 273-278.

   ISBN 978-954-398-557-9 


1. Георги Иванов Марков (929-1978 г.), български писател 2. Политически убийства - България - история 3. Държавна сигурност - България - история 
 92 Марков, Георги  + 355.40
Ключови думи: 1. политически убийства 2. разузнаване 3. държавна сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
За него: 1. Марков, Георги 
Цб 120000129129
 съдържание 

Сист. No: 45250

- 135 -

Цб II 91951 

Асенов, Бончо

   Петимата големи шпиони / Бончо Асенов . - Българска, Първо издание . - Варна : Изд. къща "Стено", 2011 . - 236 с. : с ил., портр., факс. ; 19 см

   
   www.stenobooks.com 

   ISBN 978-954-449-533-6 


1. Разузнаване - България - биографии 2. Международни отношения 
 327.84(497.2)  + 355.40(497.2)  + 929(497.2)
Ключови думи: 1. разузнаване 2. контраразузнаване 3. шпионаж 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129131
 съдържание 

Сист. No: 45252

- 136 -

Цб II 91941 

Иванов, Иван Кирилов

   Трансформиране на силова институция : Политики и подходи (При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото в България) : Монография / Иван Кирилов Иванов ; Рец. Антоний Тодоров, Тодор Галунов, Румяна Коларова ; Дизайн на кор. Цветелина Петкова ; ез.-стил.и технически ред. Диана Вацова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-217-8 


1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. Полиция – България – 1989- 
 351.74(497.2)
Ключови думи: 1. полицейска дейност 2. полиция 3. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129094
 съдържание 

Сист. No: 45242

- 137 -

Цб II 91982 

Спасов, Светослав

   Кинтекс : история на експорта на българска отбранителна продукция / Светослав Спасов ; Рец. Димитър Димитров, Нончо Димитров ; Предпеч. подгот. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 55 с. : снимки ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-253-3 


1. Отбранителна индустрия - Кинтекс - България 
 339.54  + 623
Ключови думи: 1. търговия с оръжие 2. отбранителна промишленост 3. Кинтекс ЕАД 4. износ 5. експорт на въоръжение 6. международно сътрудничество 7. отбранителна продукция 8. оръжейна търговия 9. оръжейни пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000129238, Цб 120000129239, Цб 120000129901, Цб 120000129902, Ф 120000129903, Ф 120000129904, Ф 120000129905
 съдържание 

Сист. No: 45859

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 138 -

Цб II 91985 

Пандурска, Ралица Фердинандова

   Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България : Монография / Ралица Фердинандова Пандурска ; Рец. Нено Павлов, Лалко Дулевски ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 158 с. ; 24 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-361-5 


1. Пенсионна система - България - монография 
 368.43(497.2)
Ключови думи: 1. пенсионна реформа 2. пенсионно осигуряване 3. пенсионен модел 4. мултифондова пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 2. Чили 3. Мексико 4. Латвия 5. Словакия 
Цб 120000129244, Цб 120000129245, Цб 120000129871, Цб 120000129872, Цб 120000129873, Цб 120000129874, Ф 120000129875, Ф 120000129931, Ф 120000129932, Ф 120000129933, Ф 120000129934, Ф 120000129935
 съдържание 

Сист. No: 45862

- 139 -

Цб II 91943 

Социално осигуряване 2020 година  : Книга-годишник /  Ръков. Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 720 с. ; 23,5 см + CD

   Актуализирана нормативна уредба; Важни указания; Приложни коментари и разяснения; Въпроси и отговори; Полезна справочна информация

   ISBN  ISSN: 1312-9562


1. Социално осигуряване - право 
 368.4  + 349.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. държавно обществено осигуряване (ДОО) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Цб 120000129096, Цб 120000129097, Цб 120000129098
 съдържание 

Сист. No: 45465

- 140 -

Цб II 91971 

Ставру, Стоян

   Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите /  Автор и науч. ред. Стоян Ставру ; Рец. Стилиян Йотов, Емилия Маринова, Красимир Митев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 448 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото)

   Библиогр.: с. 437-441
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3216-4 


1. Неимуществени (морални) вреди 2. Застраховка "Гражданска отговорност" - обезщетение - България 
 347.15/.17(497.2)  + 368(497.2)
Ключови думи: 1. обезщетение 2. неимуществени вреди 3. Върховен Касационен Съд (ВКС) 4. Съд на ЕС (СЕС) 5. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 6. моторно превозно средство (МПС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129209, Цб 120000129210, Цб 120000129211
 съдържание 

Сист. No: 45806

- 141 -

Цб II 92012 

Genov, Nikolai

   Global Trends in Eastern Europe / Nikolai Genov . - Farnham etc. : Ashgate, 2010 . - 230 p. : with tabl. ; 24 sm

   
   www.ashgate.com 

   ISBN 978-1-4094-0965-6 (hardback)


1. Глобализация - Източна Европа - социологични проблеми 2. Източна Европа - социална промяна, история - 1989- 
 304(4)(0.026.2)  + 316.3(4)(0.026.2)
Ключови думи: 1. глобализирано общество 2. глобализъм 3. регионално развитие 4. обществени отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
Цб 120000129295
 съдържание 

Сист. No: 45480

Образование

- 142 -

Цб I 6140 

   

Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство  : 12 декември 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 192 с. ; 29 см + CD

   Годишната научна сесия е организирана по договор за университетска научна проява № НИД НП-10/2019 със средства от целева субсидия за НИД на УНСС.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. УНСС - научна сесия 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. УНСС 3. презентации 4. научни проекти 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129053, Цб 120000129054
 съдържание 

Сист. No: 45195

- 143 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2017-2019  : Втори етап : Анализ на техническите и практическите характеристики на виртуалната реалност /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Николай Христов Щерев, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2018] . - 96 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Образование 2. Информационни технологии 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Цб 120000129056
 пълен текст 

Сист. No: 45218

- 144 -

Цб НИР 642 

Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA  : Отчитане на първи междинен етап към 10.12.2019 г. /  Ръков. Мария Славчева Маркова ; Чл. Румяна Пожаревска, Даниела Петрова Въткова-Милушева, Лиляна Камбурова, Явор Башев, Кирил Башикаров . - София : УНСС, 2019 . - 99 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-9/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 657.0001  + 378.003.3
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 5. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 6. Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 7. Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 8. Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000129043
  

Сист. No: 45142

- 145 -

Цб НИР 645 

Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение  : Резултати от първи етап на научно изследване /  Ръков. Мирослава Пейчева ; Чл. на екип Валерия Михайлова Динева, Венко Георгиев Андонов, Антон Антонов Кръстев . - София : УНСС ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита" ; Катедра "Финансов контрол" ; Катедра "Икономика на природните ресурси" ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", декември 2019 ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-13/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 373.1.001.76
Ключови думи: 1. иновации 2. обучение 3. висше образование 4. образователен процес 5. социални мрежи 6. "дигитални туземци" 7. поколение Z 8. електронно обучение 9. М-обучение (m-learning) 10. виртуална класна стая 11. синхронно обучение 12. асинхронно обучение 13. онлайн бяла дъска 14. електронни учебни издания 15. интерактивни методи на обучение 16. Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129046
  

Сист. No: 45166

- 146 -

Цб НИР 652 (CD) 

Мурджева, Александрина

   Структурно-визуална оптимизация на онлайн курсовете в системата MOODLE на УНСС : Резултати от приключил първи етап. Срок на изпълнение 12.12.2020 /  Ръков. Александрина Мурджева ; Науч. кол. Александър Найденов, Спасимир Цветанов . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2020] . - 42 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 24/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378  + 004.5
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129063
 пълен текст 

Сист. No: 45225

- 147 -

Цб НИР 644 

Осиковски, Мартин

   Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България : Междинен отчет /  Екип Мартин Осиковски, Стела Ангова, Светла Цанкова, Мария Николова, Иван Вълчанов, Илия Вълков, Георги Минев . - София : УНСС ; Катедра "Медии и обществени комуникации", 2019 . - 40 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-12/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 07(497.2)  + 373.1(497.2)
Ключови думи: 1. медийна грамотност 2. информационна грамотност 3. дигитална епоха 4. права на човека 5. общество на знанието 6. ЮНЕСКО 7. ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) 8. информационно общество 9. средно училище 10. висше училище 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 
Цб 120000129045
  

Сист. No: 45165

- 148 -

Цб НИР 626 (CD) 

Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България  : Отчитане на втори междинен етап към 10.12.2019 г. /  Ръков. Калина Кавалджиева ; Чл. Моника Събева . - София : УНСС, 2019 . - 78 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 20/2018 Библиогр. под линия Чл. на екипа напуснали към момента: проф. д-р Владя Борисова; проф. д-р Николай Щерев; проф. д-р Диана Копева; проф. д-р Димитър Ненков.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.003.1
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. бизнес практики 3. стандарти 4. бизнес оценяване 5. бизнес анализ 6. международни стандарти за оценяване (МСО) 7. Европейски стандарти за оценяване 8. Български стандарти за оценяване 9. университетско образование 10. образователен процес 11. УНСС 12. Камарата на независимите оценители в Бъргария (КНОБ) 13. ТЕГоВА (Европейска група на асоциациите оценители) 14. Комитет за международни стандарти за оценка (IVSC) 15. независими оценители 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129062
 пълен текст 

Сист. No: 45224

- 149 -

Цб НИР 654 (CD) 

Подобряване на конкурентните позиции на Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" в УНСС  : Първи етап /  Науч. рък. Александър Вълков ; Чл. Евгения Пенкова, Татяна Кичева, Миглена Ангелова, Деница Горчилова, Ралица Велева, Елка Василева, Веселина Любомирова Митева, Радослав Костев, Надя Миронова, Красимира Вълчева, Виолета Тончева-Златкова . - София : УНСС ; Катедра "Управление" ; Катедра "Публична администрация" ; Катедра "Регионално развитие", юни 2020 . - 205 л. : с цв. сх. и диагр. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2019 (на некнижен носител) Библиогр. в текста и под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. бакалавърски програми 3. магистърски програми 4. Рейтингова система на висшите училища в България 5. български университети 6. европейски университети 7. бенчмаркинг 8. Times Higher Education Ranking 9. QS Top Universities Ranking 10. European Business School Rankings 11. специалност "Бизнес администрация" 12. специалност "Публична администрация" 13. специалност "Регионално развитие" 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 3. България 
Цб 120000129068
 пълен текст 

Сист. No: 45230

- 150 -

Цб НИР 656 (CD) 

Тенденции, промени и прилагане на нови образователни практики в обучението по политически науки в УНСС  : Междинен етап. Отчет за 2019 г. /  Ръков. Александър Стоянов Димитров ; Чл. на науч. кол. Блага Благоева, Елена Симеонова, Трендафил Митев, Николай Кръстев, Иван Винаров, Божидар Джиджев, Катрин-Лейла Сауалха . - София : УНСС ; Катедра "Политология", 2019 . - 48 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-18/2019 (на некнижен носител) Срок на изпълнение на проекта : 2019-2021 г. Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.000.32
Ключови думи: 1. висше образование 2. политически науки 3. УНСС 4. образователни практики 5. Times Higher Education Ranking 6. Shanghai Jiao Tong University Ranking 7. QS Top Universities Ranking 8. U.S. News & World Report Ranking 9. Рейтингова система на висшите училища в България 10. бакалавърски програми 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 3. Албания 4. Русия 
Цб 120000129070
 пълен текст 

Сист. No: 45236

Етнология. Нрави. Обичаи

- 151 -

Цб II 91948 

Асенов, Бончо

   Село Витановци Граовско : (Бит и култура) / Бончо Асенов, Петър Станимиров ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Първо издание . - София : Акад. за европейска култура "Орфеева лира", 2015 . - 144 с., 4 л. ил. : с ил. ; 21,5 см . -  (Библиотека "Орфеева лира")

   Съдържа и Диалектен речник

   ISBN 978-954-2931-21-8 


1. Краезнание 2. Села - България - история 
 908(497.2-22)  + 39(497.2-22)
Ключови думи: 1. краезнание 2. етнография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. България 2. Перник 
Цб 120000129128
 съдържание 

Сист. No: 45249

Математика. Естествени науки

- 152 -

Цб НИР 650 

Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи  : Първи етап (срок на изпълнение до 10.12.019 г.) /  Ръков. Владимир Константинов Котев ; Науч. кол. Денислав Здравков Сербезов, Веселин Григоров Бояджиев, Иван Пейчев Йорданов, Добрин Пламенов Атанасов . - София : УНСС ; Катедра "Математика", 2020 . - 110 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-21/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.115
Ключови думи: 1. динамични процеси 2. математическо моделиране 3. социално-икономически системи 4. Моделът Димитрова - Витанов 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000129050
  

Сист. No: 45182

Екология

- 153 -

Цб НИР 640 

Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства  /  Ръков. Зорница Димова Стоянова ; Чл. Юлия Маркова Дойчинова, Мирослава Михайлова Динева-Пейчева, Кристина Стефанова Тодорова, Валерия Михайлова Динева, Антон Тачков Благоев . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2019 . - 126 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-6/2019 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 502/504
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. екоиновации 3. агроекосистемни услуги 4. екологични иновации 5. земеделие 6. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129041
  

Сист. No: 45131

- 154 -

Цб НИР 613 (CD) 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  : Втори етап /  Ръков. Диана Копева ; Чл. на науч. кол. Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева, Гергана Киркова . - София : УНСС, 2019 . - 105 с. ; 30х22 см

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 5. черна металургия 6. енергетика 7. транспорт 8. български предприятия 9. патентна активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129058
 пълен текст 

Сист. No: 45220

Приложни науки

Здравеопазване

- 155 -

Цб II 92020 

Борисов, Веселин

   Здравен мениджмънт : Синтетична презентация за обучаващите се във факултетите по обществено здраве ФОЗ / Веселин Борисов . - Четвърто актуализирано издание . - Б. м., 2013 . - 160 с. ; 20 см

   


1. Здравен мениджмънт 
 614.2:65.012
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. обществено здраве 3. социална медицина 4. здравна политика 5. управление на здравеопазването 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Цб 120000129318
 съдържание 

Сист. No: 45299

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 156 -

Цб НИР 631 (CD) 

Балканите в новата енергийна архитектура  /  Ръков. Динко Динков ; Чл. на науч. кол. Светла Бонева, Елизабет Йонева, Антонина Хабова, Невена Алексиева, Емил Тодоров . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес" ; Катедра "Международни отношения", [2019] . - 232 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Енергийна политика - ЕС 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Югоизточна Европа 3. Западни Балкани 4. Турция 5. Китай 
Цб 120000129064
 пълен текст 

Сист. No: 45226

- 157 -

Цб II 91952 

Букир, Али Омар Абубакар

   Особености в експлоатацията на въздухоплавателните средства в екстремалните условия на Арабския полуостров / Али Омар Абубакар Букир . - Българска, Първо издание . - София : Издателска къща Гутенберг, 2017 (Симолини 94) . - 224 с. : с цв. ил., табл. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. Библиогр. с. 214-220.

   ISBN 978-619-176-100-5 


1. Самолети – експлоатация и поддържане 
 629.7
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129132, Ф 120000129133, Ф 120000129134, Ф 120000129135, Ф 120000129136, Ф 120000129137, Цб 120000129138, Цб 120000129139, Цб 120000129140, Цб 120000129141
 съдържание 

Сист. No: 45487

- 158 -

Цб II 91979 

Зиновиев, Владимир Йорданов

   Интелигентните енергийни мрежи : Икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура : Учебно помагало за студентите от специалност "Енергиен бизнес" / Владимир Йорданов Зиновиев ; Рец. Христо Първанов, Кирил Ангелов ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Худож. на кор. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 134 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-360-8 


1. Инфраструктура - енергийна, транспортна - икономически ползи 
 620.9  + 338.49.003.1
Ключови думи: 1. интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) 2. енергийна инфраструктура 3. транспортна инфраструктура 4. околна среда 5. тягови подстанции 6. киберсигурност 7. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000129230, Цб 120000129231, Цб 120000129891, Цб 120000129892, Ф 120000129893, Ф 120000129894, Ф 120000129895
 съдържание 

Сист. No: 45856

- 159 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 317-333. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-248-2 


   Част 1. Селищни елементи. . - 2019 . - 348 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. улични мрежи 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129102, Цб 120000129103, Цб 120000129104, Цб 120000129105, Цб 120000129106
 съдържание 

Сист. No: 45532

- 160 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 321-337. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-249-0 


   Част 2. Функционални зони. . - 2019 . - 346 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. жилищни зони 5. устройство на територията 6. зони за отдих 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129107, Цб 120000129108, Цб 120000129109, Цб 120000129110, Цб 120000129111
 съдържание 

Сист. No: 45538

- 161 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 321-337. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-250-5 


   Част 3. Планове и проектни материали. . - 2019 . - 346 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. транспортна мрежа 5. градско развитие 6. кадастър 7. устройствено планиране 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129112, Цб 120000129113, Цб 120000129114, Цб 120000129115, Цб 120000129116
 съдържание 

Сист. No: 45541

- 162 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 347-363. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-251-2 


   Част 4. Актуални проблеми на съвременното градоустройство. . - 2019 . - 372 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. развитие на градовете 5. градска среда 6. геолобична мрежа 7. архитектурни проекти 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129117, Цб 120000129118, Цб 120000129119, Цб 120000129120, Цб 120000129121
 съдържание 

Сист. No: 45542

- 163 -

Цб НИР 651 

Стратегически възможности за развитие на възобновяемите енергийни източници в България за 2030 г.  /  Ръков. проект Нончо Иванов Димитров ; Науч. кол. Юри Цветанов Ценков, Цветомира Тодорова Пенкова . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", 2019 . - 76 л. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-24/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 620.91(497.2)
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. стратегии 3. електроенергийна система 4. енергийна политика 5. електропроизводство на ВЕИ 6. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129051
  

Сист. No: 45194

- 164 -

Цб НИР 611 (CD) 

Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения  : Етап II: Изследване на методи и модели за усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения. Описание на социално-икономически измерения на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения. /  Ръков. Екатерина Величкова Богомилова ; Чл. Димитър Панайотов Димитров, Атанас Димитров Димитров . - София : УНСС ; Катедра "Национална и регионална сигурност", декември, 2019 . - 47 л. ; 30х22 см

   Договор за унив. научна поръчка № НИД НИ - 5/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Ядрена сигурност 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 621.039
Ключови думи: 1. ядрени обекти 2. ядрена защита 3. ядрена сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129057
 пълен текст 

Сист. No: 45219

Информационни технологии. Иновации

- 165 -

Цб II 92133 

Градинаров, Борислав

   Медиите - между пазара и контрола = Media - between market and control : First Edition : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров ; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова ; Дизайн и предпеч. подг. Катя Неделчева . - Българска, Първо издание . - София : BISFRIM, 2019 (Булгед ООД) . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90757-4-6 


1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 316.77  + 07  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129635
 съдържание 

Сист. No: 45300

- 166 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2017-2019  : Втори етап : Анализ на техническите и практическите характеристики на виртуалната реалност /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Николай Христов Щерев, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2018] . - 96 л. ; 30х22 см

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Образование 2. Информационни технологии 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Цб 120000129056
 пълен текст 

Сист. No: 45218

- 167 -

Цб НИР 645 

Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение  : Резултати от първи етап на научно изследване /  Ръков. Мирослава Пейчева ; Чл. на екип Валерия Михайлова Динева, Венко Георгиев Андонов, Антон Антонов Кръстев . - София : УНСС ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита" ; Катедра "Финансов контрол" ; Катедра "Икономика на природните ресурси" ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", декември 2019 ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-13/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 373.1.001.76
Ключови думи: 1. иновации 2. обучение 3. висше образование 4. образователен процес 5. социални мрежи 6. "дигитални туземци" 7. поколение Z 8. електронно обучение 9. М-обучение (m-learning) 10. виртуална класна стая 11. синхронно обучение 12. асинхронно обучение 13. онлайн бяла дъска 14. електронни учебни издания 15. интерактивни методи на обучение 16. Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129046
  

Сист. No: 45166

- 168 -

Цб II 91987 

Йорданова, Зорница Борисова

   Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията чрез информационни системи за управление на бизнеса / Зорница Борисова Йорданова ; Рец. Иван Георгиев, Димитър Благоев, Петя Славова ; Коректор Жулиета Витова ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 248 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-232-308-0 


1. Иновации - управление 
 005.591.6
Ключови думи: 1. управление на бизнеса 2. управление на организацията 3. бизнес организации 4. иновации 5. бизнес информационни системи 6. иновативно лидерство 7. иновативна среда 8. управленски информационни системи (УИС) 9. управление на иновациите 10. организационна иновативност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000129248, Цб 120000129249, Цб 120000129921, Цб 120000129922, Ф 120000129923, Ф 120000129924, Ф 120000129925
 съдържание 

Сист. No: 45864

- 169 -

Цб II 91938 

Лазарова, Ваня

   Дигитализация в счетоводоството : Монография / Ваня Лазарова ; Рец. Снежана Сълова, Павел Петров, Юлиан Василев . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020 . - 126 с. : с фиг. ; 23,5 см

   Изданието е направено в рамките на проект № BG05M2OP001-1.002-0002 - "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД) Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-239-465-3 


1. Счетоводство - дигитализация 
 657.001.76  + 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална трансформация 3. счетоводство 4. Интернет на нещата ( IoT) 5. софтуер като услуга ( SaaS ) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129081, Ф 120000129082, Цб 120000129083, Цб 120000129084, Цб 120000129085, Цб 120000129086, Ф 120000129087, Ф 120000129088, Ф 120000129089, Ф 120000129090
 съдържание 

Сист. No: 45203

- 170 -

Цб НИР 652 (CD) 

Мурджева, Александрина

   Структурно-визуална оптимизация на онлайн курсовете в системата MOODLE на УНСС : Резултати от приключил първи етап. Срок на изпълнение 12.12.2020 /  Ръков. Александрина Мурджева ; Науч. кол. Александър Найденов, Спасимир Цветанов . - София : УНСС ; Катедра "Информационни технологии и комуникации", [2020] . - 42 л. ; 30х22 см

   НИД НИ - 24/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378  + 004.5
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129063
 пълен текст 

Сист. No: 45225

- 171 -

Цб II 91942 

Петров, Мирослав Димитров

   Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание /  Автор и предпеч. подг. Мирослав Димитров Петров ; Науч. рец. Пламенка Боровска, Мирослав Гълъбов ; Ез.-стил. ред. и кор. Диана Вацова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 143 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-212-3 


1. Електронна обработка на данни 
 004.65
Ключови думи: 1. уейвлет системи 2. алгоритми 3. компютърно зрение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129095
 съдържание 

Сист. No: 45241

- 172 -

Цб НИР 617 (CD) 

Проект на модел на финансова дигитална екосистема  : Етап 2. Определяне на концептуалните, институционалните, правните и технологични предпоставки за изграждане на модела на дигиталната екосистема /  Ръков. Емил Асенов Атанасов, Емил Асенов, Георги Ранчев ; Чл. Таня Георгиева Атанасова-Дренска, Мария Руменова Балтаджиева, Кирил Андонов Пиперевски . - София : УНСС, 2020 . - 118 л. ; 30х22 см

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2018 Библиогр. под линия.


1. Дигитална икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална екосистема 2. постиндустриална икономика 3. цифровизация 4. бизнес мрежи 5. бизнес екосистема 6. електронно управление 7. блокчейн 8. електронно фактуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Латинска Америка 3. Португалия 
Цб 120000129059
 пълен текст 

Сист. No: 45221

Изкуство. Музика. Спорт

- 173 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 317-333. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-248-2 


   Част 1. Селищни елементи. . - 2019 . - 348 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. улични мрежи 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129102, Цб 120000129103, Цб 120000129104, Цб 120000129105, Цб 120000129106
 съдържание 

Сист. No: 45532

- 174 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 321-337. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-249-0 


   Част 2. Функционални зони. . - 2019 . - 346 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. жилищни зони 5. устройство на територията 6. зони за отдих 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129107, Цб 120000129108, Цб 120000129109, Цб 120000129110, Цб 120000129111
 съдържание 

Сист. No: 45538

- 175 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 321-337. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-250-5 


   Част 3. Планове и проектни материали. . - 2019 . - 346 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. транспортна мрежа 5. градско развитие 6. кадастър 7. устройствено планиране 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129112, Цб 120000129113, Цб 120000129114, Цб 120000129115, Цб 120000129116
 съдържание 

Сист. No: 45541

- 176 -

Цб I 6143 

Ковачев, Атанас

   Градоустройство : В 4 части : [Монография] / Атанас Ковачев ; Рец. Борислав Борисов, Валери Иванов, Александър Слаев : Авангард Прима (BPS Ltd.)

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 347-363. Рез. на рус., англ., фр. ез.

   ISBN 978-619-239-251-2 


   Част 4. Актуални проблеми на съвременното градоустройство. . - 2019 . - 372 с. : с ил., фиг.

 

   


1. Градоустройство 
 71
Ключови думи: 1. градоустройство 2. градска архитектура 3. населено място 4. развитие на градовете 5. градска среда 6. геолобична мрежа 7. архитектурни проекти 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000129117, Цб 120000129118, Цб 120000129119, Цб 120000129120, Цб 120000129121
 съдържание 

Сист. No: 45542

Езикознание. Литературознание

- 177 -

Цб II 91950 

Асенов, Бончо

   Ченге за продан : Документални разкази / Бончо Асенов ; Ред. Райчо Радулов ; Художник Орлин Атанасов ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Мери Великова . - Първо издание . - София : Книгоизд. къща "Труд", 2012 (Печ. "Инвестпрес" АД) . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-170-0 


1. Българска литература 
 886.7-31
Ключови думи: 1. документалистика 2. художествена литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129130
 съдържание 

Сист. No: 45251

- 178 -

Цб II 91996 

Сретков, Борислав

   Защо и как Китай /  Автор-издател Борислав Сретков ; Дизайн Кристина Среткова ; Коректор Светломира Манова . - [София], 2018 (AйПринт) . - 405 с. ; 21 см

   
   www.kristina-sretkova.com 

   ISBN 978-619-188-171-0 


1. Мемоари 
 914/919(510)  + 886.7-94
Ключови думи: 1. мемоари 2. пътешествия 3. футбол 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Китай 
Цб 120000129273
 съдържание 

Сист. No: 45866

- 179 -

Цб II 91969 

Тодоров, Цветан

   Четене и живот : [Сборник] / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Френска. Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2019 (Алианс Принт) . - 356 с. ; 23 см

   Други авт. на доп. материал: Саша Тодоров, Андре Конт-Спонвил
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-2912-6 


1. Цветан Тодоров Тодоров (1939-2017) 
 840
Ключови думи: 1. френска литература 2. статии 3. изказвания 4. отзиви 5. лекции 6. рецензия 7. текстове 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129203, Цб 120000129204, Цб 120000129205
 съдържание 

Сист. No: 45804

География. Странознание

- 180 -

Цб II 91996 

Сретков, Борислав

   Защо и как Китай /  Автор-издател Борислав Сретков ; Дизайн Кристина Среткова ; Коректор Светломира Манова . - [София], 2018 (AйПринт) . - 405 с. ; 21 см

   
   www.kristina-sretkova.com 

   ISBN 978-619-188-171-0 


1. Мемоари 
 914/919(510)  + 886.7-94
Ключови думи: 1. мемоари 2. пътешествия 3. футбол 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Китай 
Цб 120000129273
 съдържание 

Сист. No: 45866

История. Биографии. Краезнание

- 181 -

Цб II 91945 

Асенов, Бончо

   Носталгията в България : (носталгията по социализма) / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Светлана Куцовска ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Първо издание . - София : Печ. "Скала принт", 2020 . - 252 с. : 1 к. ; 21,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 246-249.

   ISBN 978-619-91129-8-4 


1. България - 1944-1989 г. 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Живков, Тодор 2. Атанасов, Георги 
Цб 120000129122, Цб 120000129123
 съдържание 

Сист. No: 45246

- 182 -

Цб II 91947 

Асенов, Бончо

   Витановци центърът на Граово : Пернишка област / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Първо издание . - София : Акад. за европейска култура "Орфеева лира", 2014 . - 348 с. ; 21,5 см . -  (Библиотека "Орфеева лира")

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. с. 346-347.

   ISBN 978-954-2931-17-1 


1. Краезнание 2. Села - България - история 
 908(497.2-22)
Ключови думи: 1. краезнание 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Перник 
Цб 120000129127
 съдържание 

Сист. No: 45248

- 183 -

Цб II 91948 

Асенов, Бончо

   Село Витановци Граовско : (Бит и култура) / Бончо Асенов, Петър Станимиров ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Първо издание . - София : Акад. за европейска култура "Орфеева лира", 2015 . - 144 с., 4 л. ил. : с ил. ; 21,5 см . -  (Библиотека "Орфеева лира")

   Съдържа и Диалектен речник

   ISBN 978-954-2931-21-8 


1. Краезнание 2. Села - България - история 
 908(497.2-22)  + 39(497.2-22)
Ключови думи: 1. краезнание 2. етнография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. България 2. Перник 
Цб 120000129128
 съдържание 

Сист. No: 45249

- 184 -

Цб II 91949 

Асенов, Бончо

   Случаят "Георги Марков" / Бончо Асенов ; Художник Олга Паскалева ; Ред. Надежда Делева ; Техн. ред. Стефка Иванова ; Коректор Валя Калчева . - София : Книгоизд. къща "Труд", 2018 (Печ. "Алианс Принт" ООД) . - 280 с. : с портр. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. Библиогр. с. 273-278.

   ISBN 978-954-398-557-9 


1. Георги Иванов Марков (929-1978 г.), български писател 2. Политически убийства - България - история 3. Държавна сигурност - България - история 
 92 Марков, Георги  + 355.40
Ключови думи: 1. политически убийства 2. разузнаване 3. държавна сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
За него: 1. Марков, Георги 
Цб 120000129129
 съдържание 

Сист. No: 45250

- 185 -

Цб II 91970 

Марков, Георги

   Феноменът Виктор Орбан / Георги Марков ; Коректор Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2019 (Алианс Принт) . - 107 с. : с цв. сн. ; 21 см

   Сн. на корицата Eric Vandeville - Vatican Pool / Getty Images.
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-2972-0 


1. Виктор Орбан (1963 - ) - биография 
 328.13(439)  + 92 Орбан, Виктор
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. министър-председател 3. биографии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Унгария 
За него: 1. Орбан, Виктор 
Цб 120000129206, Цб 120000129207, Цб 120000129208
 съдържание 

Сист. No: 45805

- 186 -

Цб II 91990 

Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев: съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев  : [Колективна монография] /  Състав. и отг. ред. Катя Владимирова ; Състав. Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски ; Ред. Светла Маринова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 318 с. : с табл. ; 24 см

   Актуални и по-малко известни публикации на акад. Матеев - с. 215-295. Библиография на Евгени Георгиев Матеев: с. 296-315.

   ISBN 978-619-232-338-7 


1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33(497.2)(092)(062)
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
Цб 120000129253, Цб 120000129254
 съдържание 

Сист. No: 45872

- 187 -

Цб С I 508 

Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС  : Енциклопедия /  Автор и отг. ред. Георги Янков ; Авт. кол. Блага Благоева, Трендафил Митев, Иван Винаров, Александър Димитров, Галя Манчева ; Ред. Лина Калайджиева, Антоанета Сотирова ; Корица Стефан Власев ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 318 с. ; 29,5 см

   Азбучен показалец Библиогр. с. 273-315 С автограф

   ISBN 978-619-232-355-4 


1. Политици - България 2. Възпитаници на УНСС - политика - енциклопедия 
 323(092)(031)(0.026.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. министър-председател 3. министри 4. законодателна власт 5. преподаватели 6. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
С 120000129257, Цб 120000129258, Цб 120000129259
 съдържание 

Сист. No: 45870

- 188 -

Цб II 91963 

Първанов, Петър

   Славянин в родината си, българин в чужбина : Биография на Стефан С. Бобчев / Петър Първанов ; Рец. Росица Стоянова, Тодор Попнеделев ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Владислав Кръстев ; Дизайн и предпеч. подг. Лъчезар Гогов ; Прев. на резюме Надежда Петкова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2019 . - 356 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-239-298-7 


1. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. биография 2. биографични данни 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
Цб 120000129185, Цб 120000129186, Ф 120000129187
 съдържание 

Сист. No: 45797

- 189 -

Цб II 91997 

Сретков, Борислав

   През очилата на Карл Маркс /  Автор, издател и дизайн Борислав Сретков ; Коректор Анна Среткова . - Второ издание . - [София], 2019 (Dedrax JSC) . - 259 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 954-619-91373-0-7 


1. Карл Маркс (1818-1883) 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. марксизъм 3. мироглед 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000129274
 съдържание 

Сист. No: 45867

- 190 -

Цб II 91964 

Шуманова, Спаска Ангелова

   Българо-румънски политически отношения (1944 - 1989) = RelatII Politice Bulgaro-Romane (1944-1989) : [Монография] / Спаска Ангелова Шуманова ; Науч. ред. Лора Дончева Григорова . - Българска. Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 393 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 344-366 Именен показалец - Рез. на рум. ез.

   ISBN 978-954-326-423-0 


1. България – външна политика – Румъния – 1944-1989 2. Румъния – външна политика – България – 1944-1989 
 327(497.2)(498)  + 94"1944/1989"(497.2)(498)
Ключови думи: 1. история на България 2. история на Румъния 3. народна демокрация 4. Сталинизъм 5. екологична защита на Русе 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
За него: 1. Живков, Тодор 2. Чаушеску, Николае 
Цб 120000129188, Цб 120000129189, Цб 120000129190
 съдържание 

Сист. No: 45798


 Индекс по АВТОРИ

Азис, Хасан 128 
Александров, Кристиян Руменов 93 
Алексиев, Николай 117 122 124 125 126 140 
Алексиева, Невена 31 156 
Алексиева, Невена Стефанова 46 
Ангелов, Кирил 34 35 36 101 110 111 112 158 
Ангелова, Виолета Самуел 11 61 
Ангелова, Лора 43 75 101 158 
Ангелова, Миглена 149 
Ангова, Стела 28 147 
Андонов, Венко Георгиев 145 167 
Андреева, Людмила 6 
Антонов, Лъчезар 1 8 
Арнаудов, Борислав 102 
Асенов, Бончо 29 30 133 134 135 151 177 181 182 183 184 
Асенов, Емил 55 172 
Асенова, Даниела 123 139 
Атанасов, Атанас 4 12 67 107 
Атанасов, Атанас Георгиев 79 115 
Атанасов, Добрин Пламенов 59 152 
Атанасов, Емил Асенов 55 172 
Атанасов, Орлин 177 
Атанасова, Адриана Атанасова 84 
Атанасова, Маргарита 69 
Атанасова, Маргарита Николаева 70 
Атанасова-Дренска, Таня 75 
Атанасова-Дренска, Таня Георгиева 55 172 
Балтаджиева, Мария Руменова 55 172 
Банкова, Иванка 128 
Башев, Явор 82 144 
Башев, Явор Храбринов 84 
Башикаров, Кирил 82 144 
Беев, Ивайло 67 107 
Белов, Мартин 117 
Биолчева, Петя 89 99 
Биолчева, Петя Иванова 65 
Благоев, Антон Тачков 97 153 
Благоев, Димитър 68 88 89 99 154 168 
Благоева, Блага 41 44 150 187 
Благоева, Екатерина 74 80 118 123 139 
Блажев, Христо 179 
Близнашки, Георги 116 
Бобева, Снежанка 79 115 
Богомилова, Екатерина Величкова 164 
Боева, Ива 94 
Бозев, Васил 94 
Бойчева, Христина Бойчева 103 
Бонева, Светла 31 79 115 156 
Борисов, Борислав 159 160 161 162 173 174 175 176 
Борисов, Веселин 85 155 
Борисова-Маринова, Кремена 11 61 
Боровска, Пламенка 171 
Боцева, Десислава Андреева 93 
Боя, Морена Сулейман 93 
Бояджиев, Веселин Григоров 59 152 
Бояджиева, Валентина 179 
Брестничка, Румяна Любомирова 89 99 
Бузов, Емил Митков 93 
Букир, Али Омар Абубакар 157 
Бунджулов, Андрей 9 32 
Василев, Юлиан 83 169 
Василева, Валя 79 115 
Василева, Евгения 37 
Василева, Евгения Вангелова 46 
Василева, Елка 149 
Василева, Елка Славчева 3 91 
Вацова, Диана 7 129 136 171 
Велев, Димитър Георгиев 53 63 143 166 
Велева, Ралица 149 
Велева, Симона 116 
Великова, Еленита 104 
Великова, Мери 177 
Велкова, Величка Бойкова 81 
Велкова, Диана 4 86 
Велчев, Борис 122 
Винаров, Иван 41 44 150 187 
Витова, Жулиета 70 88 101 106 119 158 168 
Владимирова, Катя 11 26 52 61 186 
Власев, Стефан 41 187 
Вълков, Александър 149 
Вълков, Владимир 102 
Вълков, Илия 28 147 
Вълчанов, Иван 28 147 
Вълчев, Бойко Маринов 46 
Вълчева, Александра 113 127 
Вълчева, Красимира 149 
Върбанова, Павлина 6 
Въткова-Милушева, Даниела Петрова 82 84 144 
Гавраилова, Гавраил 128 
Галунов, Тодор 129 136 
Ганева, Мариана 100 
Гарчев, Димитър 102 
Генов, Николай 10 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 33 49 50 51 60 62 71 72 73 109 141 
Генов, Николай Борисов 12 
Георгиев, Георги Чанков 34 35 36 110 111 112 
Георгиев, Иван 88 168 
Георгиева, Златинка 7 
Гечев, Румен Василев 64 
Гешков, Марин 89 99 
Гогов, Лъчезар 188 
Горанова, Илонка 106 119 
Горчилова, Деница 149 
Градинаров, Борислав 4 27 86 165 
Григорова, Лора Дончева 48 190 
Гройсман, Симеон 117 
Гълъбов, Марин Иванов 53 63 143 166 
Гълъбов, Мирослав 171 
Гъркова, Вероника 100 
Гътовски, Илия 102 
Давидков, Цветан Първанов 13 87 
Дамянлиева, Румяна 9 32 38 
Дамянов, Дамян 121 122 125 179 
Дамянов, Петър 40 121 179 185 
Данаилова, Ирина Иванова 69 
Деевски, Стоян 89 99 
Делева, Надежда 134 184 
Денчев, Емил Петров 53 63 143 166 
Деянова, Лиляна 39 120 
Джиджев, Божидар 44 150 
Джунова, Татяна 57 76 
Дзин, Мариян 39 120 
Димитров, Александър 41 187 
Димитров, Александър Стоянов 44 150 
Димитров, Атанас Димитров 164 
Димитров, Георги 100 
Димитров, Димитър 86 108 137 
Димитров, Димитър Панайотов 164 
Димитров, Калоян 89 99 
Димитров, Нончо 108 137 
Димитров, Нончо Иванов 114 163 
Димитрова, Димитрина 12 
Димитрова, Зорница 89 99 
Димитрова, Зорница Емилова 89 99 
Димитрова, Стела 104 
Динева, Валерия Михайлова 97 145 153 167 
Динева-Пейчева, Мирослава Михайлова 97 153 
Динков, Динко 31 156 
Дицова, Антония 46 
Дойчинова, Юлия 95 98 
Дойчинова, Юлия Маркова 96 97 153 
Доралийски, Ангел 90 
Досев, Христо 74 80 118 
Драганов, Живко Иванов 113 127 
Драголов, Борис 13 87 
Дулевски, Лалко 138 
Дуранкев, Боян 186 
Дюлгерова, Нина 34 35 36 110 111 112 
Емилова, Ирена 104 
Енев, Димитър 10 60 
Ждребев, Атанас 38 
Ждребев, Борислав 38 
Жечева, Ивелина 95 
Забунов, Георги Шинков 53 63 143 166 
Заимова, Дарина 95 
Захариева, Мариана 12 
Здравкова, Виолета 14 41 43 75 186 187 
Зидарова, Стела 151 182 183 
Зиновиев, Владимир Йорданов 101 158 
Златарева, Катя Райкова 84 
Златева, Пламена Венцеславова 53 63 143 166 
Златков, Златко 89 99 
Иванов, Валери 159 160 161 162 173 174 175 176 
Иванов, Ивайло 89 99 123 139 
Иванов, Иван Кирилов 129 136 
Иванов, Сотир 89 99 
Иванов, Стойчо 40 179 185 
Иванова, Мирела 29 133 
Иванова, Даниела Николова 3 91 
Иванова, Стефка 134 177 184 
Илиев, Йосиф 89 99 
Илиева, Снежана 13 87 
Илкова, Ралица 122 
Йонева, Елизабет 31 156 
Йорданов, Иван Пейчев 59 152 
Йорданов, Красимир Василев 84 
Йорданов, Марио 4 39 45 57 76 120 130 
Йорданова, Зорница 89 99 
Йорданова, Зорница Борисова 88 168 
Йотов, Стилиян 124 140 
Кавалджиева, Калина 148 
Калайджиева, Лина 14 41 43 187 
Калчева, Валя 134 184 
Камбурова, Лиляна 82 144 
Карабоева, Райна 7 
Касърова, Мария 123 139 
Катранджиев, Христо 93 
Кашъмова, Катя 123 139 
Керемедчиева, Мариана 11 61 
Киркова, Гергана 68 154 
Китанова, Моника 45 
Кичева, Татяна 149 
Ковачев, Атанас 159 160 161 162 173 174 175 176 
Коева, Кремена 14 54 66 70 95 106 108 119 128 137 138 
Коен, Емил 39 120 
Козарев, Любен 4 45 
Коларова, Румяна 129 136 
Колева, Даниела 90 
Кондарев, Ивайло 74 80 118 
Конова, Елена 75 
Конова, Мая Маринова 11 61 
Копева, Диана 68 154 
Кораков, Стоян 124 140 
Косева, Фиделия 117 
Костев, Радослав 149 
Костов, Боян 57 76 
Костов, Георги 12 
Костова, Ива Стойчева 3 91 
Котев, Владимир Константинов 59 152 
Кръстев, Антон Антонов 145 167 
Кръстев, Владислав 188 
Кръстев, Николай 44 150 
Кръстева, Анна 18 
Кузманова, Марияна Тонева 65 
Куцовска, Светлана 29 133 181 
Кънчев, Иван 95 96 98 
Кънчев, Славчо 130 
Лазанова, Емилия 69 
Лазаров, Филип 12 
Лазарова, Ваня 83 169 
Левинсън, Алфред 12 
Леонидов, Румен 45 
Лечева, Ина Атанасова 84 
Лозанова, Емилия 47 88 168 186 
Любенов, Емил Каменов 93 
Любенова, Гергана 113 127 
Малакова, Снежана 123 139 
Манова, Светломира 178 180 
Манчева, Галя 41 187 
Марикина, Мария Тодорова 67 107 
Маринов, Красимир 94 
Маринова, Диана 106 119 
Маринова, Емилия 124 140 
Маринова, Светла 186 
Марков, Георги 40 185 
Маркова, Лилия Стефанова 46 
Маркова, Мария Славчева 82 144 
Маркова, Теодора 47 67 107 
Мархолева, Кристина Стефанова 65 
Милева, Деница 74 80 118 123 139 
Милушева, Вяра 89 99 
Милър, Уилям 6 
Минев, Георги 28 147 
Минков, Ташко 100 102 
Миронова, Надя 149 
Мирчев, Михаил 47 
Митев, Красимир 124 140 
Митев, Трендафил 41 44 150 187 
Митева, Албена 95 96 98 
Митева, Веселина Любомирова 149 
Михайлова, Мариана Петрова 81 
Михова, Веска Васкова 53 63 143 166 
Мишев, Пламен 95 
Мужо, Неда 64 
Мурджева, Александрина 146 170 
Мънзов, Борислав 121 122 
Найденов, Александър 146 170 
Найденов, Георги 13 87 
Найденова, Катя 179 
Недев, Живко 12 
Неделчева, Катя 27 86 165 
Нейкова, Мария 128 
Ненкова, Пресияна 78 
Нецева-Порчева, Татяна 94 
Николаева, Радост 39 120 
Николов, Георги 43 
Николова, Елеонора 13 87 
Николова, Мария 28 147 
Николова, Николина Красимирова 81 
Николова, Райна 116 
Николова, Христина Лазарова 100 
Ножаров, Щерьо 64 
Осиковски, Мартин 28 147 
Павлева, Силвия 1 8 42 
Павлов, Нено 138 
Павлова, Цвети 1 8 42 
Паев, Костадин 42 
Пандурска, Ралица Фердинандова 70 138 
Панев, Байчо 12 
Панева, Силвия 7 
Паскалева, Олга 29 133 134 151 181 182 183 184 
Паскова, Антония 117 
Паскова, Соня Николова 84 
Паунов, Марин 69 
Пеева, Катя 116 
Пейчева, Мирослава 145 167 
Пенкова, Евгения 149 
Пенкова, Цветомира Тодорова 114 163 
Петков, Андрей 102 
Петков, Иван Николов 121 
Петков, Красимир Любомиров 89 99 
Петков, Филип 79 115 
Петкова, Аника Стефанова 65 
Петкова, Надежда 188 
Петкова, Цветелина 129 136 
Петров, Камен Димитров 43 
Петров, Мирослав Димитров 171 
Петров, Павел 83 169 
Петрова, Гергана 34 35 36 110 111 112 
Петрова, Людмила 9 32 
Петрова, Теодора 27 165 
Петрунов, Георги 14 
Пиперевски, Кирил Андонов 55 172 
Пиримова, Вера Димитрова 65 
Пожаревска, Румяна 82 144 
Попнеделев, Тодор 188 
Попов, Николай 42 
Попов, Румен 95 
Порожанов, Калин 42 
Праматаров, Антон 79 115 
Проданов, Васил 4 86 
Пушкарова, Ива 122 
Първанов, Петър 188 
Първанов, Христо 101 102 158 
Радев, Радко 106 119 
Радева, Яница 42 
Радулов, Райчо 177 
Рангелова, Любка 74 80 118 123 139 
Ранчев, Георги 55 75 172 
Ранчев, Георги Христов 84 
Ризов, Николай 74 80 118 
Рикардс, Джеймс 57 76 
Ролник, Стивън 6 
Рускова, Милка 90 
Саръиванова, Жасмина 79 115 
Сауалха, Катрин-Лейла 44 150 
Свраков, Антон 74 80 118 
Сербезов, Денислав Здравков 59 152 
Симеонова, Елена 44 150 
Славков, Бисер 75 
Славова, Мария 130 
Славова, Петя 88 89 99 168 
Слаев, Александър 159 160 161 162 173 174 175 176 
Слатински, Николай 86 
Сотирова, Антоанета 41 67 107 187 
Сотирова, Даниела 13 87 
Спасов, Светослав 108 137 
Сретков, Борислав 5 58 178 180 189 
Среткова, Анна 5 58 189 
Среткова, Кристина 58 178 180 
Ставру, Стоян 124 140 
Стамболиев, Огнян 125 
Станев, Станимир 89 99 
Станимиров, Петър 151 183 
Станимирова, Мария 95 
Стефанов, Георги 106 119 
Стефанов, Нако 186 
Стефанов, Стилиян Светославов 3 91 
Стефанова, Кристина 106 119 
Стоилкова, Марионела Тодорова 81 
Стоилова, Вяра Борисова 14 
Стоянов, Алеко Василев 46 
Стоянов, Филип 102 
Стоянова, Зорница 95 98 
Стоянова, Зорница Димова 97 153 
Стоянова, Росица 188 
Стоянова, Цветана 68 102 154 
Събев, Димитър Желязков 77 131 132 
Събева, Моника 68 148 154 
Сълова, Снежана 83 169 
Сярова, Елка Николаева 65 
Тасевска, Даниела 7 
Терезова, Силвия Цветкова 53 63 143 166 
Типова, Нина Кръстева 3 91 
Тодоров, Антоний 47 129 136 
Тодоров, Валерий 27 165 
Тодоров, Емил 31 156 
Тодоров, Емил Людмилов 46 
Тодоров, Калин 45 
Тодоров, Красимир 90 
Тодоров, Тодор Добромиров 70 
Тодоров, Цветан 179 
Тодорова, Елка 14 
Тодорова, Кристина Стефанова 97 153 
Тодорова, Стела 43 
Томчева, Вероника 11 61 
Тончева, Росица Борисова 77 131 132 
Тончева, Тодорка 104 
Тончева-Златкова, Виолета 149 
Торманов, Захари 106 119 
Тошева, Бианка Валериева 46 
Тошева, Екатерина 95 
Тошева, Надежда 117 122 124 126 140 
Тошкова, Светла 54 66 
Трифонова, Деница 6 9 32 45 57 76 130 
Трифонова, Мариана Димитрова 37 
Трифонова, Силвия 79 115 
Туджарова, Фани 10 60 
Турмаков, Виктор Сергеев 46 
Уручева, Даниела 94 
Филипов, Велин 74 80 118 
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова 81 
Хабова, Антонина 31 156 
Хабова, Антонина Иванова 46 
Хаджиев, Боян Асенов 37 46 
Хаджитодоров, Стефан 86 
Хараламбиев, Румен 6 
Христов, Емил 93 
Христов, Ивайло 27 165 
Христова, Мариана 151 181 182 183 
Хърсев, Емил 78 
Цакова, Ивка 47 
Цанкова, Светла 28 147 
Царевски, Владимир 186 
Цветанов, Спасимир 146 170 
Цветанов, Спасимир Емилов 93 
Цветанова, Мария 74 80 118 
Цветкова, Лорета 74 80 118 
Цветкова, Светла 104 
Ценков, Юри Цветанов 114 163 
Цоцев, Никола 89 99 
Чанева, Теодора 94 
Чанков, Георги 34 35 36 110 111 112 
Чернева, Бойка 116 
Чинова, Маргарита 126 
Шалева, Магдалена Георгиева 3 91 
Шипчанов, Милен Иванов 11 61 
Шотаров, Антоан Красимиров 65 
Шуманова, Спаска Ангелова 48 190 
Щерев, Николай 68 89 99 154 
Щерев, Николай Христов 53 63 143 166 
Юруков, Кирил Димитров 37 
Язаджиева, Любомира 123 139 
Янакиев, Янцислав 12 
Янков, Георги 41 187 
Янчелова, Вера 6 
Antonova, Diana 92 
Badurashvili, Irina 21 
Fleaca, Elena 92 
Genov, Nikolai 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 49 50 51 71 72 73 109 141 
Iordanche, Marie J. H. 92 
Kostadinova, Irina 92 
Krasteva, Anna 18 
Kreckel, Reinhard 17 
Kunev, Svilen 92 
Leustean, Beatrice 92 
Missaoui, Lamia 26 52 
Osadchaya, Galina I. 21 
Paragina, Florica 92 
Pascadi, Mihai 92 
Perouse, Jean-Franccois 26 52 
Poghosyan, Gevork 21 
Qacha, Fatima 26 52 
Ribov, Manol 105 
Savvidis, Tessa 21 
Serban, Daniela Mihaela 92 
Simion, Cristina 92 
Stanciu, Radu 92 
Stas, Marian 92 
Suba, Gabriela 92 
Tarrius, Alain 26 52 
Vladimirova, Katia 26 52 
Wieviorka, Michel 26 52 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев: съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев 186 
Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи 59 152 
Балканите в новата енергийна архитектура 31 156 
България днес и утре 10 60 
Българо-румънски политически отношения (1944 - 1989) 48 190 
Витановци центърът на Граово : Пернишка област 182 
Власт и Видимост : Историческа социология на политическите видимости 9 32 
Възможности на подхода "ЛИДЕР" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси 95 
Възходът на дракона : Модернизацията на Южна Корея 33 62 
Генезис и съвременен европейски дискурс на брандинга 93 
Глобална политическа икономия 67 107 
Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство 142 
Градоустройство : В 4 части 159 160 161 162 173 174 175 176 
Групиране на наказанията при множество престъпления 121 
Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България 75 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година : Данъчна рамка на финансовата година. Годишен финансов отчет 74 80 118 
Детерминанти на търсенето на товарни превози 100 
Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление 128 
Дигитализация в счетоводоството 83 169 
Дистрибуция на туристически продукти : дигитални срещу традиционни канали 103 
Договор за Франчайзинг : Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му 106 119 
Доказването в гражданския процес 125 
Държавата от древността до модерната епоха : Въпроси на теорията и историята 42 
Еволюция и съвременни тенденции на стратегически подходи в международните отношения 37 
Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома 35 111 
Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 тома 34 36 110 112 
Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства 97 153 
Зад завесата на прехода 45 
Защо и как Китай 178 180 
Здравен мениджмънт 85 155 
Изследване на ефектите от влизането в сила на новите международни стандарти за финансово отчитане - 9 Финансови инструменти и 17 Застрахователни договори върху финансовата стабилност и ликвидност на застрахователите в България 81 
Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2017-2019 53 63 143 166 
Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA 82 144 
Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение 145 167 
Изследвания върху културите : Културни ориентири на управлението 13 87 
Икономика и семейство : заетост и развитие на децата и семейството : Равнопоставеност в заетостта и в развитието на децата 11 61 
Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030 64 
Иновационни предизвикателства, приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България 65 
Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България 28 147 
Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията чрез информационни системи за управление на бизнеса 88 168 
Интелигентните енергийни мрежи : Икономически ползи за развитието на енергийната и транспортната инфраструктура 101 158 
Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" 54 66 
Кинтекс : история на експорта на българска отбранителна продукция 108 137 
Китай 2018 - 2019 58 
Ключови аспекти и предизвикателства пред развитието на пенсионната система в България 138 
Медиите - между пазара и контрола 27 165 
Международни стандарти за оценяване 2 
Методология и методика за проучване и анализ на пазара на одиторски услуги в Република България 84 
Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС 41 187 
Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание 171 
Мотивационно интервюиране : Разговори, които провокират промяна 6 
Мотивацията за учене и развитието на човешките ресурси : концепции, анализи, стратегии 69 
Мултикултурализмът и границите на толерантността 1 8 
Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз 113 127 
Наказателен процес : IX / 2020 126 
Носталгията в България : (носталгията по социализма) 181 
Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите 124 140 
Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система 77 131 132 
Олигархизация на политиката 47 
Особености в експлоатацията на въздухоплавателните средства в екстремалните условия на Арабския полуостров 157 
Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България 148 
Пазар на труда 70 
Петимата големи шпиони 30 135 
Повишаване на икономическата и социалната ефективност на пътническите железопътни превози чрез внедряване на нов подвижен състав (2019-2021) 102 
Подобряване на конкурентните позиции на Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" в УНСС 149 
Подходи за удължаване на зимния туристически сезон 104 
Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава 122 
Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001-2018) 38 
Право и власт : От неограничената държава до постмодерното върховенство на правата 117 
През очилата на Карл Маркс 5 189 
Проект на модел на финансова дигитална екосистема 55 172 
Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии 94 
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - 56 
Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти 89 99 
Регионалната политика в България и Европейския съюз 43 
Риск и антирискови стратегии 86 
Рискове на прехода 12 
Свобода на словото 116 
Свободата на словото не може да се защити сама 39 120 
Село Витановци Граовско : (Бит и култура) 151 183 
Сепаратизъм в Европа и в България 29 133 
Силата на системния фактор : Системният генезис на неопределеността в обществото 4 
Славянин в родината си, българин в чужбина 188 
След кризата : Как да запазим парите си по време на задаващия се хаос 57 76 
Случаят "Георги Марков" 134 184 
Социално осигуряване 2020 година 123 139 
Социология на пазара 14 
Стилове на фермерство в семейния бизнес 96 
Стратегически възможности за развитие на възобновяемите енергийни източници в България за 2030 г. 114 163 
Структурно-визуална оптимизация на онлайн курсовете в системата MOODLE на УНСС 146 170 
Творчески предизвикателства в психологията 7 
Тенденции, промени и прилагане на нови образователни практики в обучението по политически науки в УНСС 44 150 
Теория на оперативния мениджмънт 90 
Трансформиране на силова институция : Политики и подходи (При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото в България) 129 136 
Тридесет и седмото буре с барут 130 
Туризмът - отвъд очакванията 105 
Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите 78 
Управление на съвременни трансформационни процеси в международните отношения 46 
Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy) 68 154 
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в Южен централен район 98 
Усъвършенстване на физическата защита на ядрени обекти и съоръжения 164 
Феноменът Виктор Орбан 40 185 
Финансовата дисциплина в ЕС - проблеми и перспективи 79 115 
Ченге за продан : Документални разкази 177 
Четене и живот 179 
"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите 3 91 
Advances in Sociological Knowledge : Over Half a Century 15 
Continuing Transformation in Eastern Europe 49 
Die Entwicklung des soziologischen Wissens : Ergebnisse eines halben Jahrhunderts 16 
Global trends and regional development 19 73 109 
Global Trends in Eastern Europe 20 141 
Labour markets and unemployment in South-Eastern Europe 23 71 
Managing Transformations in Eastern Europe 24 51 
Naissance D'Un Peuple Europeen Nomade : La route cosmopolite de la mondialisation par le bas de la Turquie au Maroc par les Balkans et l'Italie 26 52 
Recent social trends in Bulgaria 1960-1995 18 
Social Responsibility and Civic Knowledge : Edu4Society : United Answer from Romania, Bulgaria and Slovenia 92 
Society and Politics in South-East Europe 22 50 
Soziologische Zeitgeschichte : Helmut Steiner zum 70. Geburtstag 17 
Transboundary Migration in the Post-Soviet Space 21 
Unemployment Risks and Reactions 25 72 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна икономика 95 
Безработица и трудова несигурност 25 72 
България 64 
България - 1944-1989 г. 181 
България - вътрешна политика - 21 век 38 
България - качество на живот - социална политика 18 
България - обществено устройство и обществени отношения - сборници 18 
България – външна политика – Румъния – 1944-1989 48 190 
Българска литература 177 
Виктор Орбан (1963 - ) - биография 40 185 
Власт - социологични проблеми 9 32 
Възпитаници на УНСС - политика - енциклопедия 41 187 
Георги Иванов Марков (929-1978 г.), български писател 134 184 
Германска демократична република (ГДР) 17 
Глобализация - Източна Европа - социологични проблеми 20 141 
Глобализация - регионално развитие - сборници 19 73 109 
Градоустройство 159 160 161 162 173 174 175 176 
Данъчно облагане 74 80 118 
Данъчно облагане и контрол - България 75 
Дигитална икономика 55 172 
Договор за франчайзинг - добри практики - научен проект 106 119 
Доказателства (право) - граждански процес 125 
Държава - теория и история 42 
Държавна сигурност - България - история 134 184 
Държавно право - държавно устройство 117 
Държавно управление 130 
Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 186 
Европейски съюз (ЕС) 34 35 36 110 111 112 
Електронна обработка на данни 171 
Енергийна политика - ЕС 31 156 
Зависимости - психотерапия - лечение 6 
Застраховка "Гражданска отговорност" - обезщетение - България 124 140 
Здравен мениджмънт 85 155 
Зимен туристически сезон, удължаване - България 104 
Източна Европа - обществени трансформации 24 49 51 
Източна Европа - политика - сборници 49 
Източна Европа - социална промяна, история - 1989- 20 141 
Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 56 
Икономика и семейство - развитие, политики - България 11 61 
Икономика на туризма - УНСС - конференция 105 
Икономическа политика 64 
Икономическо развитие - Китай 58 
Инвестиции 57 76 
Иновации - управление 88 168 
Информационни технологии 53 63 143 166 
Инфраструктура - енергийна, транспортна - икономически ползи 101 158 
Карл Маркс (1818-1883) 5 189 
Корона вирус (Covid-19) - международни отношения - трансформация 46 
Корпоративна социална отговорност 92 
Краезнание 151 182 183 
Кръгова икономика 68 154 
Култура – социология 1 8 
Лозаро-винарство - България 98 
Маркетинг 94 
Международни отношения 30 135 
Международни стандарти за оценяване (МСО) 2 
Мемоари 178 180 
Местно самоуправление - децентрализация 128 
Миграция - международна 26 52 
Миграция - постсъветско пространство - изследване 21 
Мотивационно интервюиране - психотерапевтичен метод 6 
Наказателно право - България 122 
Наказателно право - сборници 126 
Научноизследователски проекти - УНСС 3 28 31 37 44 46 53 55 59 63 64 65 68 77 79 81 82 84 89 91 93 94 97 99 100 102 103 104 113 114 115 127 131 132 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 156 163 164 166 167 170 172 
Неимуществени (морални) вреди 124 140 
Образование 53 63 143 166 
Обществен контрол - история 130 
Обществено мнение 38 
Общество - развитие 4 15 16 
Одиторски услуги - проучване, анализ - България 84 
Олигархизация на политиката - история, теория 47 
Олигархия – България 47 
Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 27 165 
Отбранителна индустрия - Кинтекс - България 108 137 
Пазар на труда, заетост - учебно помагало 70 
Пазарно стопанство - България 10 60 
Пенсионна система - България - монография 138 
Политици - България 41 187 
Политическа икономия 67 107 
Политическа икономия - УНСС - конференция 54 66 
Политически убийства - България - история 134 184 
Полиция – България – 1989- 129 136 
Посттоталитаризъм – България – социологични изследвания 12 
Престъпления (групиране) - наказания 121 
Преход - България - след 1989 г. 45 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 45 129 136 
Психология 7 
Психология на личността 6 
Разузнаване - България - биографии 30 135 
Регионална политика - ЕС и България 43 
Риск - теория 86 
Румъния – външна политика – България – 1944-1989 48 190 
Самолети – експлоатация и поддържане 157 
Свобода на словото - същност, измерения, проблеми 39 116 120 
Села - България - история 151 182 183 
Селско стопанство 96 
Селско стопанство - устойчиво развитие 95 
Сепаратизъм - Европа, България - 21 век 29 133 
Социално осигуряване - право 123 139 
Социология - България 12 
Социология - история - сборници 15 16 17 
Социология на пазара - учебник 14 
Средства за масова информация – влияние – сборници 27 165 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 188 
Стопански предприятия - управление и организация 90 
Стопански предприятия – България – управление и организация 13 87 
Счетоводно приключване 74 80 118 
Счетоводство - дигитализация 83 169 
Толерантност - позитивно и негативно измерение 1 8 
Труд - пазар, заетост, безработица 23 71 
УНСС - научна сесия 142 
Управление - теория и практика 90 
Устойчиво развитие 64 68 154 
Фермерство - семеен бизнес 96 
Философия 4 
Финанси - международна конференция 78 
Финансова криза 57 76 
Хелмут Щайнер /Helmut Steiner/ (1936-2009) 17 
Цветан Тодоров Тодоров (1939-2017) 179 
Ценова политика 94 
Човешки ресурси - образование, обучение - мотивация 69 
Югоизточна Европа - общество, политика 22 50 
Южна Корея – политическо и социално-икономическо развитие 33 62 
Ядрена сигурност 164 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 89 99 
Агенция по заетостта 70 
аграрна икономика 97 153 
агробизнес 96 
агроекосистемни услуги 97 153 
алгоритми 171 
анализ 104 
анализ на пазара 84 
антирискови стратегии 86 
Античност 116 
архитектурни проекти 162 176 
асинхронно обучение 145 167 
Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 82 144 
бакалавърски програми 44 149 150 
баланс на силите 37 
банкиране 78 
бедност 49 67 107 
бедствия 53 63 143 166 
безработица 23 25 49 70 71 72 
бенчмаркинг 149 
бизнес 53 63 143 166 
бизнес анализ 148 
бизнес екосистема 55 172 
бизнес информационни системи 88 168 
бизнес казус 90 
бизнес мениджмънт 89 99 
бизнес мрежи 55 172 
бизнес организации 65 88 168 
бизнес оценяване 148 
бизнес практики 148 
бизнес среда 148 
бизнес стратегии 90 106 119 
бизнес управление 89 99 
бизнес цикъл 64 
биографии 40 185 
биографични данни 188 
биография 188 
благоденствие 11 61 
благоустройство 43 
блокчейн 55 172 
бранд 93 
българска икономика 65 
български предприятия 68 89 99 154 
Български стандарти за оценяване 148 
български университети 149 
български фирми 65 
вземане на решения 13 87 
видове транспорт 100 
винарска промишленост 98 
винопроизводство 98 
виртуална класна стая 145 167 
виртуална реалност 53 63 143 166 
виртуалност 46 
висше образование 44 142 145 149 150 167 
висше училище 28 147 
власт 9 32 117 130 
воден транспорт 89 99 
въздушен транспорт 89 99 157 
възникване 42 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 114 163 
възпроизводство на населението 11 61 
възрастова структура 70 
външни фактори 35 111 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 124 140 
вътрешна политика 38 40 41 45 185 187 
географски означения 113 127 
геолобична мрежа 162 176 
геополитика 37 
геополитически интереси 19 73 109 
глобален риск 46 
глобализация 67 107 
глобализирано общество 20 141 
глобализъм 20 141 
глобална валута 67 107 
глобална политическа икономия (ГПИ) 67 107 
глобална търговия 67 107 
глобално управление 46 
градоустройство 159 160 161 162 173 174 175 176 
градска архитектура 159 160 161 162 173 174 175 176 
градска среда 162 176 
градско развитие 161 175 
граждански права 39 120 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 125 
Гранд стратегия 37 
групиране на наказания 121 
данък върху добавена стойност (ДДС) 74 75 80 118 
данък върху доходите на физическите лица 74 80 118 
данъчен контрол 75 
данъчен кредит 75 
данъчна основа 75 
данъчна система 75 
данъчни документи 75 
данъчно задължено лице 75 
данъчно облагане 74 80 118 
демография на България 18 
демографско развитие 11 61 
демократизация 22 50 
демокрация 39 116 120 130 
децентрализация 43 
дигитализация 46 65 83 169 
дигитална екосистема 55 172 
дигитална епоха 28 147 
дигитална икономика 70 105 
дигитална трансформация 83 169 
дигитални дистрибуционни канали 103 
динамични процеси 59 152 
дипломирани експерт-счетоводители 82 144 
дистрибуционни канали 103 
доказателствени средства 125 
доказване 125 
документалистика 177 
доставка на стока 75 
доставка на услуга 75 
досъдебно производство 126 
доходи на физически лица 75 
Древен Египет 93 
Древен Рим 93 
Древна Гърция 47 93 
дронове 53 63 143 166 
държава 14 22 42 50 
държавен глава 122 
държави-членки на ЕС 65 
държавна сигурност 134 184 
държавно обществено осигуряване (ДОО) 123 139 
държавно устройство 130 
Еврозона 64 79 115 
Европа 116 
европеистика 34 110 
Европейска енергийна политика 31 156 
европейска интеграция 19 34 73 109 110 
европейска регионална политика 43 
Европейски Енергиен съюз 31 156 
Европейски стандарти за оценяване 148 
Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 116 
Европейски съюз ( ЕС) 79 113 115 127 
европейски университети 149 
екоиновации 97 153 
екологичен риск 12 
екологична защита на Русе 48 190 
екологична устойчивост 102 
екологични иновации 97 153 
екология 68 154 
екологосъобразни продукти 64 
екологосъобразно производство 64 
експорт на въоръжение 108 137 
електроенергийна система 114 163 
електронни учебни издания 145 167 
електронно обучение 145 146 167 170 
електронно управление 55 172 
електронно фактуриране 55 172 
електропроизводство на ВЕИ 114 163 
елити 17 19 73 109 
емоционална интелигентност 7 
емпирични изследвания 69 
емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 21 
енергетика 36 68 89 99 112 154 
енергийна инфраструктура 31 101 156 158 
енергийна политика 114 163 
енергийна сигурност 31 156 
етнически миграции 26 52 
етнография 151 183 
ефективно управление 13 87 
железопътен транспорт 89 99 102 
железопътна инфраструктура 102 
жилищни зони 160 174 
заетост 11 61 70 
Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ) 126 
Закон за екстрадиция и Европейска заповед за арест ( ЗЕЕЗА ) 126 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 124 140 
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ( ЗОДОВ ) 126 
Закон за правната помощ (ЗПП) 126 
Закон за специални разузнавателни средства 126 
законодателна власт 41 187 
закрила на марката 113 127 
заплахи 114 163 
застрахователи 81 
здравеопазване 85 155 
здравна политика 85 155 
зелена бизнес идея 3 91 
зелена икономика 64 
зелено управление на бизнеса 3 91 
земеделие 97 153 
земеделски стопанства 97 153 
зимен туристически сезон 104 
зимни курорти 104 
зони за отдих 160 174 
изказвания 179 
износ 108 137 
икономика 11 22 50 53 56 61 63 143 166 
икономика на България 65 
икономики в преход 23 71 
икономическа криза 12 
икономическа политика 64 
икономическа социология 14 
икономическа среда 33 62 
икономически преход 10 60 
икономически растеж 65 
икономически риск 86 
икономическо поведение 57 76 
икономическо развитие 102 
имиграция 35 111 
индивидуална психология 7 
Индска долина 93 
Индустриална революция 93 
индустриално развитие 89 99 
индустрия 89 99 
иновативна среда 88 168 
иновативно лидерство 88 168 
иновации 65 88 103 145 167 168 
иновационен потенциал 65 
иновационен процес 65 
иновационна политика 64 
иновационни стратегии 65 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 82 144 
Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 82 144 
институции 18 
интеграция 18 
интелектуална свобода 116 
интелектуална собственост 113 127 
интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) 101 158 
интерактивни методи на обучение 145 167 
Интернет на нещата ( IoT) 83 169 
информационна грамотност 28 147 
информационни технологии 78 103 
информационно общество 28 147 
инфраструктура 36 112 
исторически епохи на правото 117 
история 93 
история на България 48 181 190 
история на Румъния 48 190 
ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) 28 147 
кадастър 161 175 
казуси 13 87 
Камарата на независимите оценители в Бъргария (КНОБ) 148 
капитализъм 9 32 47 
качество на живот 12 
кибер трансформация 46 
кибератаки 101 158 
киберсигурност 78 101 158 
Кинтекс ЕАД 108 137 
климатични промени 46 
Комитет за международни стандарти за оценка (IVSC) 148 
компютърно зрение 171 
конкурентоспособност 64 65 
конституционализъм 116 
контраразузнаване 30 135 
конференция 10 54 56 60 66 78 
корпоративен данък 75 
корпоративен пазарен актьор 14 
корпоративна социална отговорност (CSR) 92 
корпоративно подоходно облагане 74 75 80 118 
космополитизъм 26 52 
краезнание 151 182 183 
кризисен мениджмънт 19 73 109 
кръгова икономика 68 154 
култура 22 50 
културни модели 12 
културни различия 36 112 
културно многообразие 1 8 
лекции 179 
лечение на зависимости 6 
либерализъм 1 8 
лидерство 37 
лишаване от свобода 121 
лозаро-винарски райони 98 
лозаро-винарски сектор 98 
М-обучение (m-learning) 145 167 
магистърски програми 149 
макроикономически дисбаланси 79 115 
маргинализация 18 
маркетинг 94 
марксизъм 5 189 
Марксистка теория 5 189 
математическо моделиране 59 152 
медийна грамотност 28 147 
медийно влияние 39 120 
международни икономически отношения МИО 58 
международни нормативни актове 102 
международни отношения 37 46 
международни стандарти за оценяване (МСО) 2 148 
международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 81 
международни финанси 79 115 
международно сътрудничество 108 137 
мемоари 178 180 
Месопотамия 93 
местна власт 77 131 132 
местно управление 128 
мигранти 26 52 
миграция 11 26 52 61 
министри 41 187 
министър-председател 40 41 185 187 
мироглед 5 189 
младежка безработица 12 
Моделът Димитрова - Витанов 59 152 
модернизация 33 62 
модерност 46 
монополи 39 120 
морал 14 
морален риск 86 
мотивационно интервюиране (МИ) 6 
мотивация 69 
моторно превозно средство (МПС) 124 140 
МСФО 17 - Застрахователни договори 81 
МСФО 9 Финансови инструменти 81 
мултикултурализъм 1 8 
мултифондова пенсионна система 138 
наднационални права 113 127 
Наказателен кодекс (НК) 121 
наказателни дела 126 
наказателно право 121 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 126 
наказателноправна защита 122 
народна демокрация 48 190 
население 11 61 
населено място 159 160 161 162 173 174 175 176 
насилие 18 
научни проекти 142 
национализъм 22 50 
национална идентичност 1 8 
национална конкурентоспособност 67 107 
Национална програма за развитие 2020 64 
национална трансформация 10 60 
национални системи 67 107 
независими оценители 148 
неимуществени вреди 124 140 
неолиберален капитализъм 47 
неолиберализъм 47 
неравенство 19 47 67 73 107 109 
нови сортове растения 113 127 
нововъведения 65 
нулева ДДС ставка 75 
обезщетение 124 140 
обективно право 113 127 
облекчаване тежестта на наказанието 122 
образование 53 63 69 143 166 
образователен процес 145 148 167 
образователен франчайз 106 119 
образователна структура 70 
образователни практики 44 150 
обучение 53 63 69 143 145 166 167 
обществен ред 14 
обществени отношения 20 141 
обществени промени 24 51 
обществено здраве 85 155 
общество 14 
общество на знанието 28 147 
одиторски услуги 84 
околна среда 101 158 
олигархия 47 
омбудсман 10 60 
онлайн бяла дъска 145 167 
опазване на природните ресурси 95 
оперативен мениджмънт 90 
организационна иновативност 88 168 
организационна култура 13 87 
оръжейна търговия 108 137 
оръжейни пазари 108 137 
особени производства 126 
отбранителна продукция 108 137 
отбранителна промишленост 108 137 
отзиви 179 
пазар 14 90 
пазар на труда 18 23 25 49 71 72 
пазарна власт 14 
партии 22 50 
патентна активност 68 89 99 154 
патентна защита 113 127 
пенсионен модел 138 
пенсионна реформа 138 
пенсионно осигуряване 138 
периферност 36 112 
погранични общини 128 
подвижен състав 102 
подход ЛИДЕР 95 
поколение Z 145 167 
политика 9 22 24 32 50 51 
политика на безразличие 1 8 
политики за устойчиво развитие 95 
политическа динамика 33 62 
политическа икономия 54 66 
политически движения 22 50 
политически институции 38 
политически науки 44 150 
политически трансформации 49 
политически убийства 134 184 
полицейска дейност 129 136 
полиция 129 136 
полова структура 70 
помилване 122 
популизъм 38 
популистка политика 38 
постиндустриална икономика 55 172 
постсоциализъм 17 25 72 
постсъветска Русия 25 72 
постсъветско общество 21 
посттоталитаризъм 12 
права на човека 28 147 
правна рамка 77 131 132 
правна регламентация 102 
правни аспекти 106 119 
правни принципи 121 
право 117 
право на информация 116 
презентации 142 
преподаватели 41 187 
престъпност 10 12 60 
преход към демокрация 12 45 129 136 
пробация 121 
прогнозируемост 86 
продуктов пазар 106 119 
Проект "Красива България" 25 72 
производно право 113 127 
производствена стратегия 90 
промишлен дизайн 113 127 
протестантска етика 33 62 
проучване 84 
професионален живот 11 61 
процедури 125 
психоанализа 7 
психология 6 
психотерапия 6 
публични политики 19 73 109 128 
пътешествия 178 180 
работна сила 65 
равнопоставеност на половете 11 61 
развитие 42 
развитие на бизнеса 106 119 
развитие на градовете 162 176 
размяна 14 
разузнаване 30 134 135 184 
реабилитация 121 
регенеративна икономика 68 154 
регионализъм 67 107 
регионална интеграция 19 73 109 
регионална политика 43 
регионално енергийно сътрудничество 31 156 
регионално развитие 20 43 128 141 
регистрирани одитори 82 84 144 
Рейтингова система на висшите училища в България 44 149 150 
Ренесанс 93 
Република България 84 
ресурси 90 
рецензия 179 
рецидив от престъпления 121 
рискове 67 107 
свобода на печата 116 
сезонен туризъм 104 
селски райони 10 60 
селско стопанство 95 
селскостопанска политика 96 
семеен бизнес 96 
семеен живот 11 61 
семейство 11 61 
сепаратизъм 29 133 
синхронно обучение 145 167 
Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 145 167 
скрита икономика 25 72 
софтуер като услуга ( SaaS ) 83 169 
социален риск 25 49 72 
социализъм 9 32 181 
социална държава 19 73 109 
социална медицина 85 155 
социална общност 42 
социална политика 15 16 
социална промяна 12 17 
социална стратификация 18 
социална структура 17 
социална теория 18 
социална устойчивост 102 
социални конфликти 10 60 
социални мрежи 145 167 
социални отношения 18 
социални проблеми 10 60 
социални процеси 4 
социално осигуряване 123 139 
социално-икономически системи 59 152 
социологическа теория 15 
социологическо познание 14 16 
социология 17 24 34 51 110 
специалност "Бизнес администрация" 149 
специалност "Публична администрация" 149 
специалност "Регионално развитие" 149 
споделена икономика 105 
справедливост 14 
Средиземноморие 26 52 
средно училище 28 147 
Средновековие 93 
Сталинизъм 48 190 
стандарти 3 91 148 
стандартизация 3 91 
статии 179 
стопанска история 54 66 
стопански сектор 77 131 132 
стратегии 104 114 163 
стратегически избор 86 
стратегически мениджмънт 90 
стратегически модели 90 
стратегическо поведение 37 
Студена война 37 
субкултура 13 87 
суверенитет 117 
счетоводна професия 82 144 
счетоводно приключване 74 80 118 
счетоводство 83 169 
съвременна бартерна система 77 131 132 
съвременни теории 4 
Съд на ЕС (СЕС) 113 124 127 140 
съдебна практика 106 113 119 121 127 
ТЕГоВА (Европейска група на асоциациите оценители) 148 
текстове 179 
теоретични подходи 34 110 
терапевтични подходи 6 
териториално управление 43 
технологичен прогрес 58 
технологични заплахи 86 
технологични иновации 19 73 109 
типология 42 
товарни превози 100 
толерантност 1 8 
традиционни дистрибуционни канали 103 
трансгранична миграция 21 
трансмиграция 26 52 
транснационални корпорации (ТНК) 67 107 
транспорт 36 68 89 99 112 154 
транспортна инфраструктура 101 158 
транспортна мрежа 161 175 
транспортни услуги 100 
трансформация 46 
трансформация на войната 46 
трансформация на обществото 18 
труд 65 
трудов пазар 70 
трудови правоотношения 75 
тръбопроводен транспорт 89 99 
туризъм 104 105 
туристическа индустрия 103 
туристически продукти 103 
туристически сезон 104 
туристическо развитие 104 
търговия с оръжие 108 137 
търговски марки 93 
Търновска конституция 116 
тягови подстанции 101 158 
уейвлет системи 171 
улични мрежи 159 173 
университетско образование 105 148 
унитарни права 113 127 
УНСС 41 44 142 146 148 150 170 187 
управление 24 43 51 128 
управление на бизнеса 88 168 
управление на здравеопазването 85 155 
управление на иновациите 88 168 
управление на операциите 90 
управление на организацията 13 87 88 168 
управление на риска 53 63 89 99 143 166 
управленски информационни системи (УИС) 88 168 
устойчиво развитие 64 68 98 102 154 
устройствено планиране 161 175 
устройство на територията 160 174 
учене през целия живот 69 
фермерско земеделие 96 
ферми 96 
философия 4 
философия на правото 117 
финанси 78 
финансов сектор 77 131 132 
финансова дисциплина 79 115 
финансова криза 57 76 
финансова система 67 107 
финансови инструменти 2 
финансови пазари 57 76 
фондова борса 57 76 
франчайзинг 106 119 
франчайзингов договор 106 119 
френска литература 179 
футбол 178 180 
характеристики 125 
хиперконкуренция 67 107 
художествена литература 177 
ценова политика 94 
ценови стратегии 94 
ценообразуване 94 
цифровизация 55 172 
частни небанкови пари (ЧНП) 77 131 132 
черна металургия 68 89 99 154 
човешки капитал 25 72 
човешки потенциал 11 61 
човешки права 116 
човешки ресурси 69 
шпионаж 30 135 
ЮНЕСКО 28 147 
ядрена защита 164 
ядрена сигурност 164 
ядрени обекти 164 
"дигитални туземци" 145 167 
"Инчкейп" 90 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 82 144 
COVID-19 46 
European Business School Rankings 149 
green management 3 91 
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 82 144 
North American Free Trade Agreement (NAFTA) 19 73 109 
QS Top Universities Ranking 44 149 150 
Shanghai Jiao Tong University Ranking 44 150 
Times Higher Education Ranking 44 149 150 
U.S. News & World Report Ranking 44 150 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аристотел 47 
Атанасов, Георги 181 
Бек, Улрих 86 
Бобчев, Стефан Савов 188 
Вебер, Макс 17 
Гидънс, Антъни 86 
Даймънд, Джаред 86 
Елцин, Борис 17 
Живков, Тодор 48 181 190 
Клаузевиц, Карл фон 37 
Луман, Никлас 86 
Макиавели, Николо 37 
Марков, Георги 134 184 
Маркс, Карл 5 189 
Матеев, Евгени Георгиев 186 
Найт, Франк 86 
Омир 37 
Орбан, Виктор 40 185 
Платон 47 
Путин, Владимир 17 
Рикардо, Дейвид 54 66 
Сун Дзъ 37 
Тръмп, Доналд 46 
Тукидид 37 
Хабермас, Юрген 1 8 
Чаушеску, Николае 48 190 
Щайнер, Хелмут 17 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 22 23 44 50 71 150 
Армения 21 
Балкани 26 44 52 150 
България 3 10 11 12 13 18 22 23 25 28 29 30 31 38 41 43 44 45 48 49 50 55 60 61 64 65 68 69 71 72 75 77 81 84 87 89 91 92 93 94 97 99 102 104 114 116 124 128 129 131 132 133 135 136 138 140 147 148 149 150 151 153 154 156 163 172 182 183 187 190 
Германия 17 25 37 49 72 
Грузия 21 
Гърция 128 
Европа 24 29 51 93 128 133 
Европейски съюз 19 43 46 49 65 69 73 79 89 97 99 109 113 114 115 116 127 153 163 
Западни Балкани 31 156 
Източна Азия 19 73 109 
Източна Европа 17 20 35 49 111 141 149 
Индия 19 73 109 
Италия 25 26 52 72 
Китай 19 31 35 46 58 73 109 111 156 178 180 
Комотини 128 
Кърджали 128 
Латвия 25 72 138 
Латинска Америка 55 172 
Македония (Северна Македония) 23 49 71 
Мароко 26 52 
Мексико 138 
Москва 21 
Одрин 128 
Перник 151 182 183 
Полша 25 49 72 
Португалия 55 172 
Румъния 22 23 48 50 71 92 190 
Русия 21 25 35 44 49 72 111 150 
САЩ 19 25 28 35 37 46 47 58 72 73 109 111 147 
Словакия 138 
Словения 23 71 92 
Сърбия 22 23 50 71 
Турция 22 26 31 35 50 52 111 128 156 
Унгария 25 40 72 185 
Финландия 25 72 
Хърватия 23 71 
Централна Европа 149 
Чили 138 
Швеция 19 73 109 
Югоизточна Европа 22 31 50 156 
Югославия 22 25 50 72 
Южен Кавказ 21 
Южна Корея 19 33 62 73 109 
Япония 19 73 109