Нови книги - юни 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб Биб II 617 

Николов, Георги Н.

   Самуилова България в българската историопис : Библиография (1945-2020) = Samuel's Bulgaria in bulgarian historiography bibliography (1945-2020) / Георги Н. Николов, Силвия Аризанова ; Науч. ред. Пламен Павлов ; Рец. Милияна Каймакамова, Рая Заимова ; Предпечат Гергана Николова-Арабаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Македонски научен институт - София, 2020 (СИМОЛИНИ) . - 144 с. ; 21 см . -  (Македонска библиотека ; 54)

   Загл. и на англ. ез.: Samuil's Bulgaria in Bulgarian historiography Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Именен показалец, геогр. показалец

   ISBN 978-619-7377-16-3 


1. Самуил, цар, български, 958-1014 – историография – библиографии 2. История – България – Средни векове – библиографии 
 949.72(01)  + 016:94
Ключови думи: 1. история на България 2. библиография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Самуил, цар 
С 120000130142
 съдържание 

Сист. No: 49887

- 2 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-067-7 (том 60)

   ISBN 5-89572-005-6 


   Т. LX. Рипсимия, Гаиания и 35 святых дев - Саблер В. К.. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000130200
 съдържание 

Сист. No: 49980

- 3 -

Цб II 92311 

150 години Българска академия на науките : храм на познанието  = 150 years Bulgarian Academy of Sciences : temple of knowledge /  Ред. кол. Ергюл Таир и др. ; Прев. Никола Бориславов Чалъков, Милена Николаева Тодорова, Мариана Тошкова Христова . - Юбилейно издание . - София : Научноинформационен център "Българска енциклопедия" БАН ; Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 429 с. ; 22,5 см

   Други ред.: Йоана Спасова-Дикова, Йорданка Гешева, Константин Хаджииванов, Лизбет Любенова, Силвия Найденова, Стефан Хаджитодоров
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-954-8104-41-8 

   ISBN 978-954-322-000-7 


1. Българска академия на науките – история – юбилеи и чествания 
 001.32(497.2)(0.026.2)
Ключови думи: 1. наука 2. БАН (Българска академия на науките) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
С 120000130141
 съдържание 

Сист. No: 49918

Философия

Религия

- 4 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-067-7 (том 60)

   ISBN 5-89572-005-6 


   Т. LX. Рипсимия, Гаиания и 35 святых дев - Саблер В. К.. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000130200
 съдържание 

Сист. No: 49980

Обществени науки

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 5 -

Цб II 92274 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure Business and communications : Papers from the 7th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE, Sofia, April 24 2018 : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2018 . - 356 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 18/2018

   ISBN  ISSN : 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130048
 съдържание 

Сист. No: 49665

- 6 -

Цб I 6167 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 5th Anniversary International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications",UNWE,Sofia,April 0 : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2016 . - 416 с. : с табл., граф. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130049
  

Сист. No: 49666

- 7 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 8 -

Цб II 92314 

Киселова, Наталия

   Парламентарен контрол / Наталия Киселова ; Науч. ред. Евгени Танчев . - София : Парадигма, 2021 . - 504 с. ; 23,5 см

   Правната уредба е актуална към 1 март 2021 г, а пракитката на Народното събрания - към 25 март 2021 г.

   ISBN 978-954-326-448-3 


1. Парламентарен контрол - история, теория 
 342.53  + 328.1
Ключови думи: 1. парламентарно управление 2. парламентаризъм 3. Конституция на България 4. парламентарна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Италия 3. Германия 4. Гърция 5. Португалия 6. Испания 7. България 
Цб 120000130174, Цб 120000130175, Цб 120000130176
 съдържание 

Сист. No: 49973

- 9 -

Цб II 91068 

Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2  = 30 Years: transition, lessons and perspectives = 30 лет : переход, уроки и перспективы /  Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хилчевска, Nevila Rama, Kseanela Sotirofski, Arjana Mucaj : Publishing Complex - UNWE ; Издателски комплекс - УНСС

   

   ISBN 978-619-232-433-9 


   Т. 2 . - 2020 . - 110 с.

 

   


1. Преход - България - след 1989 г. 
 338(497.2)  + 323(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130189, Цб 120000130190, Цб 120000130191
 съдържание 

Сист. No: 49978

Икономикс

- 10 -

Цб II 92305 

Марикина, Мария

   Глобалните и макроикономическите рискове / Мария Марикина ; Оформ. и предпеч. подгот. Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2021 . - 130 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Л-ра : с. 126-130

   ISBN 978-619-198-149-6 


1. Макроикономика - риск 
 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически риск 2. макроикономически риск 3. дългова криза 4. незаконна икономика 5. корупция 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130133
 съдържание 

Сист. No: 49884

- 11 -

Цб II 91068 

Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2  = 30 Years: transition, lessons and perspectives = 30 лет : переход, уроки и перспективы /  Ред. кол. Христо Катранджиев, Християн Танушев, Йовка Банкова, Елена Исайкина, Алла Зленко, Ирина Хилчевска, Nevila Rama, Kseanela Sotirofski, Arjana Mucaj : Publishing Complex - UNWE ; Издателски комплекс - УНСС

   

   ISBN 978-619-232-433-9 


   Т. 2 . - 2020 . - 110 с.

 

   


1. Преход - България - след 1989 г. 
 338(497.2)  + 323(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130189, Цб 120000130190, Цб 120000130191
 съдържание 

Сист. No: 49978

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 12 -

Цб II 92319 

Колева-Стефанова, Десислава Николова

   Регионални различия на трудовия пазар в България / Десислава Николова Колева-Стефанова . - София : Авангард Прима, 2021 . - 292 с. : с табл., граф. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-239-563-6 


1. Трудов пазар - България 
 331.45
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. институционална рамка 3. клъстерен анализ 4. регионална икономика 5. SWOT анализ 6. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130192, Цб 120000130193, Цб 120000130194, Ф 120000130195, Ф 120000130196, Ф 120000130197
 съдържание 

Сист. No: 49979

Кооперации

- 13 -

Цб II 92318 

Калайджиев, Ангел

   Кооперация / Ангел Калайджиев ; Ред. Наталия Гуджева . - София : Сиби, 2021 (Алианс Принт) . - 272 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-226-182-5 


1. Кооперация - история - правна уредба 
 334.000.34
Ключови думи: 1. Закон за кооперациите (ЗК) 2. Европейско кооперативно дружество (SCE) 3. кооперативни съюзи 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 2. Право 
Цб 120000130186, Цб 120000130187, Цб 120000130188
 съдържание 

Сист. No: 49977

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 14 -

Цб II 92304 

Камбурова, Лиляна Костадинова

   Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповестяване / Лиляна Костадинова Камбурова ; Рец. Михаил Динев, Румяна Пожаревска ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2019 . - 144 с. : с диагр., табл., сх. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 137-143

   ISBN 978-619-232-228-1 


1. Стопански предприятия – счетоводство 2. Финанси – управление и организация 
 657  + 658
Ключови думи: 1. репутация на предприятието 2. счетоводство на предприятието 3. финанси на предприятието 4. финансови отчети 5. вътрешносъздадени нематериални активи (ВтСНА) 6. вътрешносъздадена репутация (ВтСР) 7. пазарна капитализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000130129, Цб 120000130130, Цб 120000130131, Цб 120000130132
 съдържание 

Сист. No: 49820

- 15 -

Цб II 92313 

Счетоводство 2021 година  : Книга-годишник / Антон Свраков, Бойко Костов, Бойка Брезоева, Христо Досев, Беата Петрова, Николай Ризов . - София : Труд и право, 2021 (Мултипринт ООД) . - 572 с. ; 23,5 см

   Коментар на последните промени в Закона за счетоводството и в Закона за независимия финансов одит; Счетоводно отчитане и данъчно третиране на помощите и компенсаците, предоставяни от държавата в условията на COVID-19-Указание на МФ №УК-1 от 02.03.2021 г.; Актуални изменения в Наредба № Н-18

   ISBN 978-954-608-283-1 


 657  + 34
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Международни счетоводни стандарти (МСС) 4. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000130146, Цб 120000130147, Ч 120000130148
 съдържание 

Сист. No: 49968

Управление

- 16 -

Цб II 92304 

Камбурова, Лиляна Костадинова

   Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповестяване / Лиляна Костадинова Камбурова ; Рец. Михаил Динев, Румяна Пожаревска ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2019 . - 144 с. : с диагр., табл., сх. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 137-143

   ISBN 978-619-232-228-1 


1. Стопански предприятия – счетоводство 2. Финанси – управление и организация 
 657  + 658
Ключови думи: 1. репутация на предприятието 2. счетоводство на предприятието 3. финанси на предприятието 4. финансови отчети 5. вътрешносъздадени нематериални активи (ВтСНА) 6. вътрешносъздадена репутация (ВтСР) 7. пазарна капитализация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000130129, Цб 120000130130, Цб 120000130131, Цб 120000130132
 съдържание 

Сист. No: 49820

Икономика на индустрията

- 17 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 18 -

Цб II 92274 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure Business and communications : Papers from the 7th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE, Sofia, April 24 2018 : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2018 . - 356 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 18/2018

   ISBN  ISSN : 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130048
 съдържание 

Сист. No: 49665

- 19 -

Цб I 6167 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 5th Anniversary International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications",UNWE,Sofia,April 0 : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2016 . - 416 с. : с табл., граф. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130049
  

Сист. No: 49666

- 20 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Туризъм

- 21 -

Цб II 92274 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure Business and communications : Papers from the 7th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE, Sofia, April 24 2018 : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2018 . - 356 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 18/2018

   ISBN  ISSN : 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130048
 съдържание 

Сист. No: 49665

- 22 -

Цб I 6167 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 5th Anniversary International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications",UNWE,Sofia,April 0 : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2016 . - 416 с. : с табл., граф. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130049
  

Сист. No: 49666

- 23 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 24 -

Цб С II 2262 

Английско-български речник по търговия на дребно  = English-Bulgarian retail dictionary : Речник /  Състав. Септемврина Георгиева Костова ; Рец. Албена Димитрова Стефанова, Георги Шинков Забунов ; Ред. Николай Ангелов Мандажиев ; Граф. оформ. и кор. Жеко Алексиев Алексиев . - Първо издание . - София : Логис, 2017 ("Дайрект сървисиз") . - 160 с. ; 23,5 см

   Източници : с. 155-157

   ISBN 978-954-8289-13-9 


1. Търговия на дребно – терминология – речници, английско-български 
 339.37=20=867
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Езикознание. Литературознание 
С 120000130198, Цб 120000130199
 съдържание 

Сист. No: 49971

- 25 -

Цб II 92306 

България в еврозоната - възможности и предизвикателства : Сборник с изказвания  : Международна конференция 2020, 16 октомври 2020 г., гр. София, УНСС . - София, 2020 . - 64 с. ; 21 см

   Участници: Цветелина Пенкова; Илияна Йотова; проф. д-р Димитър Димитров; Николай Василев; д-р Пол Танг; проф. д-р Мирослав Церар; Ведрана Йелушич Кашич; проф. д-р Татяна Хубенова; Имайло Калфин; проф. д-р Даниела Бобева; Атанас Пеканов.


1. България - еврозона 
 339.923:061.1(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. Еврозона 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130134, Цб 120000130135, Цб 120000130136
 съдържание 

Сист. No: 49885

- 26 -

Цб II 92274 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure Business and communications : Papers from the 7th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE, Sofia, April 24 2018 : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2018 . - 356 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 18/2018

   ISBN  ISSN : 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130048
 съдържание 

Сист. No: 49665

- 27 -

Цб I 6167 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 5th Anniversary International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications",UNWE,Sofia,April 0 : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2016 . - 416 с. : с табл., граф. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130049
  

Сист. No: 49666

- 28 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Европейски съюз

- 29 -

Цб II 92306 

България в еврозоната - възможности и предизвикателства : Сборник с изказвания  : Международна конференция 2020, 16 октомври 2020 г., гр. София, УНСС . - София, 2020 . - 64 с. ; 21 см

   Участници: Цветелина Пенкова; Илияна Йотова; проф. д-р Димитър Димитров; Николай Василев; д-р Пол Танг; проф. д-р Мирослав Церар; Ведрана Йелушич Кашич; проф. д-р Татяна Хубенова; Имайло Калфин; проф. д-р Даниела Бобева; Атанас Пеканов.


1. България - еврозона 
 339.923:061.1(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. Еврозона 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130134, Цб 120000130135, Цб 120000130136
 съдържание 

Сист. No: 49885

Право

- 30 -

Цб II 92312 

Василева, Мариана

   Трудови отношения 2021 година : Книга-годишник + сайт: http://eknigi.trudipravo.bg/ / Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев, Марио Първанов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Ася Димитрова ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - 24. изд. . - София : ИК Труд и право, 2021 (Мултипринт ООД) . - 792 с. ; 23,5 см

   Потребителско име: tr21164e Парола: pwd21164e

   ISBN 978-954-608-282-4 


 349.22
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудово законодателство 3. работодатели 4. работник 5. служители 6. административна практика 7. съдебна практика 8. Върховен Касационен Съд (ВКС) 9. здравословни условия на труд 10. заетост 11. колективни трудови спорове 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130143, Цб 120000130144, Ч 120000130145
 съдържание 

Сист. No: 49967

- 31 -

Цб II 92317 

Калайджиев, Ангел

   Търговци. ЕТ. Търговец-публично предприятие. Търговски дружества-общи положения. Събирателно дружество. Командитно дружество. ДОО. Командитно дружество с акции / Ангел Калайджиев ; Ред. Наталия Гуджева . - София : Сиби, 2021 (Алианс Принт) . - 512 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-226-187-0 


1. Търговски дела - съдебна практика 
 347.7
Ключови думи: 1. едноличен търговец 2. дружества с държавно участие 3. дружества с общинско участие 4. търговски дружества 5. събирателно дружество 6. командитно дружество 7. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130183, Цб 120000130184, Цб 120000130185
 съдържание 

Сист. No: 49976

- 32 -

Цб II 92318 

Калайджиев, Ангел

   Кооперация / Ангел Калайджиев ; Ред. Наталия Гуджева . - София : Сиби, 2021 (Алианс Принт) . - 272 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-226-182-5 


1. Кооперация - история - правна уредба 
 334.000.34
Ключови думи: 1. Закон за кооперациите (ЗК) 2. Европейско кооперативно дружество (SCE) 3. кооперативни съюзи 
Тематични рубрики: 1. Кооперации 2. Право 
Цб 120000130186, Цб 120000130187, Цб 120000130188
 съдържание 

Сист. No: 49977

- 33 -

Цб II 92314 

Киселова, Наталия

   Парламентарен контрол / Наталия Киселова ; Науч. ред. Евгени Танчев . - София : Парадигма, 2021 . - 504 с. ; 23,5 см

   Правната уредба е актуална към 1 март 2021 г, а пракитката на Народното събрания - към 25 март 2021 г.

   ISBN 978-954-326-448-3 


1. Парламентарен контрол - история, теория 
 342.53  + 328.1
Ключови думи: 1. парламентарно управление 2. парламентаризъм 3. Конституция на България 4. парламентарна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Италия 3. Германия 4. Гърция 5. Португалия 6. Испания 7. България 
Цб 120000130174, Цб 120000130175, Цб 120000130176
 съдържание 

Сист. No: 49973

- 34 -

Цб II 92302 

Колева-Звънчарова, Милена

   Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство / Милена Колева-Звънчарова ; Худ. на кор. Мирослав Живков ; Предпеч. подгот. Иво Ников . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 191 с. : с ил., цв. диагр., факс. ; 23,5 см

   Л-ра : с. 149-158 Изданието е осъществено с подкрепата на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (финансирана от Министреството на образованието и науката, съгласно РМС № 577 от 17 август 2018 г.)
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5175-7 


1. Културно наследство 
 904.000.34
Ключови думи: 1. политически документи 2. документално и книжовно наследство 3. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 3. Европейски съюз 
Цб 120000130127
 съдържание 

Сист. No: 49727

- 35 -

Цб II 92315 

Наказателен кодекс  : Сборник нормативни актове /  Създател на поредица Милена Михайлова ; Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева . - 14. актуал. изд. към 8 февруари 2021 . - София : Сиби, 2021 . - 320 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-060-6 


1. Наказателно право - България 2. Наказателен кодекс - обща част 3. Наказателен кодекс - особена част 
 343.1
Ключови думи: 1. Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2. държавна тайна 3. вещи 4. осъдени 5. конфискация 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130177, Цб 120000130178, Цб 120000130179
 съдържание 

Сист. No: 49974

- 36 -

Цб II 92316 

Наказателно-процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове /  Създател на поредица Милена Михайлова ; Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева . - 19. актуал. изд. към 10 юни 2021 г. . - София : Сиби, 2021 . - 576 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-134-4 


1. Наказателно процесуален кодекс - НПК 2. Наказателно право - България 
 343.1
Ключови думи: 1. специални разузнавателни средства (СРС) 2. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 3. Закон за екстрадиция и Европейска заповед за арест ( ЗЕЕЗА ) 4. Закон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) 5. Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ) 6. Закон за правната помощ (ЗПП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130180, Цб 120000130181, Цб 120000130182
 съдържание 

Сист. No: 49975

- 37 -

Цб II 92313 

Счетоводство 2021 година  : Книга-годишник / Антон Свраков, Бойко Костов, Бойка Брезоева, Христо Досев, Беата Петрова, Николай Ризов . - София : Труд и право, 2021 (Мултипринт ООД) . - 572 с. ; 23,5 см

   Коментар на последните промени в Закона за счетоводството и в Закона за независимия финансов одит; Счетоводно отчитане и данъчно третиране на помощите и компенсаците, предоставяни от държавата в условията на COVID-19-Указание на МФ №УК-1 от 02.03.2021 г.; Актуални изменения в Наредба № Н-18

   ISBN 978-954-608-283-1 


 657  + 34
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Международни счетоводни стандарти (МСС) 4. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000130146, Цб 120000130147, Ч 120000130148
 съдържание 

Сист. No: 49968

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 38 -

Цб II 92274 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure Business and communications : Papers from the 7th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE, Sofia, April 24 2018 : Доклади от Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 24 април 2018 ; Сборник /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Виолета Мутафчиева, Мирослава Раковска, Стела Ангова, Тодорка Тончева, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2018 . - 356 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 18/2018

   ISBN  ISSN : 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130048
 съдържание 

Сист. No: 49665

- 39 -

Цб I 6167 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 5th Anniversary International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications",UNWE,Sofia,April 0 : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2016 . - 416 с. : с табл., граф. ; 29 см

   

   ISBN  ISSN 1314-5061


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Транспорт. Логистика. Съобщения 5. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000130049
  

Сист. No: 49666

- 40 -

Цб I 6168 

Инфраструктура : бизнес и комуникации  = Infrastructure business and communications : Papers from the 8th International Doctoral and Students Scientific Conference "Infrastructure : Business and Communications", UNWE,Sofia, April 16 2019 : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. /  Програмен комитет Димитър Димитров ; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Николай Цонев, Бисер Петков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Факултет "Икономика на инфраструктурата" ; University of National and World Economy ; Economics of Infrastructure Faculty, 2019 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, организиран от факултет "Икономика на инфраструктурата" в УНСС и съфинансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП 2/2019

   ISBN 978-619-232-186-4 


1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49.003.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 4. Туризъм 5. Търговия. МИО. Световно стопанство 6. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000130050
  

Сист. No: 49667

Образование

- 41 -

Цб II 92307 

Димитрова, Дарина Неделчева

   Актове на органите за управление на висшите училища : Монография / Дарина Неделчева Димитрова ; Рец. Андрияна Андреева, Божидар Чапаров ; Ред. кол. Калю Донев, Румен Калчев ; Член Йордан Коев, Зоя Младенова, Пламен Илиев и др. ; Ред. Светлана Тодорова . - Варна : Изд."Наука и икономика" ; Икономически университет - Варна, 2021 (Печатна база ИУ - Варна) . - 170 с. ; 21,5 см . -  (Библ. "Проф. Цани Калянджиев" ; Кн.72)

   Изпол. л-ра : с. 150-158 Интернет адреси : с. 158-159

   ISBN 978-954-21-1074-3 


1. Висши училища - управление 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. университети 3. документи 4. управление на образованието 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000130137
 съдържание 

Сист. No: 49886

- 42 -

Цб II 92308 

Колоянова, Надежда

   Когато в класа ми има дете със СОП : Методически наръчник за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със СОП (специални образователни потребности) / Надежда Калоянова, Диана Циркова, Мимоза Димитрова ; Ред. Ненчо Попов ; Дизайн и предп. Надежда Георгиева ; Илюстр. Ралица Янева . - Ямбол : Център за образователни програми и социални инициативи, [2012] (Ракурс АД) . - 180 с. ; 21 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре Кратък терминологичен речник: с. 171-178

   ISBN 978-954-91443-6-9 


1. Деца с увреждания – образование и просвета 
 376  + 371.13/.16
Ключови думи: 1. учебен процес 2. учители 3. обучение 4. специални образователни потребности (СОП) 5. педагогическа етика 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000130139
 съдържание 

Сист. No: 49888

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 43 -

Цб С II 2262 

Английско-български речник по търговия на дребно  = English-Bulgarian retail dictionary : Речник /  Състав. Септемврина Георгиева Костова ; Рец. Албена Димитрова Стефанова, Георги Шинков Забунов ; Ред. Николай Ангелов Мандажиев ; Граф. оформ. и кор. Жеко Алексиев Алексиев . - Първо издание . - София : Логис, 2017 ("Дайрект сървисиз") . - 160 с. ; 23,5 см

   Източници : с. 155-157

   ISBN 978-954-8289-13-9 


1. Търговия на дребно – терминология – речници, английско-български 
 339.37=20=867
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Езикознание. Литературознание 
С 120000130198, Цб 120000130199
 съдържание 

Сист. No: 49971

- 44 -

Цб II 92309 

Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния  = The bulgarian literary language in social media - collisions and influences : Scientific conference : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. /  Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева ; Рец. Калина Лукова, Диана Попова . - Българска, Първо издание . - Бургас : Бургаски свободен университет ; Фонд "Научни изследвания" ; Министерство на образованието и науката - МОН, 2020 (Печ. "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 212 см ; 20,5 см

   Сборникът се издава в рамките на проект "Българският език в социалните медии" Договор № ДН 20/6 от 11.12.2017 г., финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОН

   ISBN 978-619-7126-93-8 


1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 808.67  + 061.3
Ключови думи: 1. езикознание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130138
  

Сист. No: 49889

- 45 -

Цб С II 2263 

Перянова, Ирина

   Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия / Ирина Перянова, Марияна Мирчева, Мая Бойчева, Стоян Апостолов ; Рец. Георги Генов, Димитър Веселинов, Гергана Пенчева-Апостолова . - София : Тракия-М, 2021 . - 304 с ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7003-24-6 


1. Обществени науки – терминология – речници 
 801.323.2=20  + 3=20=867
Ключови думи: 1. политически науки 2. висше образование 3. английски език 4. терминология 5. право 6. правосъдие 7. медии 8. комуникации 9. туризъм 10. миграция 11. пътуване 12. война 13. мир 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
С 120000130201, Цб 120000130202, Ф 120000130203, Ф 120000130204, Ф 120000130205, Ф 120000130206, Ф 120000130207, Ф 120000130208, Ф 120000130209, Ф 120000130210
 съдържание 

Сист. No: 49981

- 46 -

Цб I 6171 

Стефанова, Албена

   Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст / Албена Стефанова ; Рец. Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева, Ирина Николова Иванова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2019 . - 222 с. : с табл., граф. ; 29 см

   Библиогр. с. 202-213

   ISBN 978-619-239-325-0 


1. Английски език – методология на изучаването на езика 
 811.111
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. висше образование 3. икономическо образование 4. студенти по икономика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000130211, Цб 120000130212, Цб 120000130213
  

Сист. No: 50017

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 47 -

Цб II 92314 

Киселова, Наталия

   Парламентарен контрол / Наталия Киселова ; Науч. ред. Евгени Танчев . - София : Парадигма, 2021 . - 504 с. ; 23,5 см

   Правната уредба е актуална към 1 март 2021 г, а пракитката на Народното събрания - към 25 март 2021 г.

   ISBN 978-954-326-448-3 


1. Парламентарен контрол - история, теория 
 342.53  + 328.1
Ключови думи: 1. парламентарно управление 2. парламентаризъм 3. Конституция на България 4. парламентарна демокрация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Италия 3. Германия 4. Гърция 5. Португалия 6. Испания 7. България 
Цб 120000130174, Цб 120000130175, Цб 120000130176
 съдържание 

Сист. No: 49973

- 48 -

Цб II 92302 

Колева-Звънчарова, Милена

   Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство / Милена Колева-Звънчарова ; Худ. на кор. Мирослав Живков ; Предпеч. подгот. Иво Ников . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 191 с. : с ил., цв. диагр., факс. ; 23,5 см

   Л-ра : с. 149-158 Изданието е осъществено с подкрепата на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (финансирана от Министреството на образованието и науката, съгласно РМС № 577 от 17 август 2018 г.)
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5175-7 


1. Културно наследство 
 904.000.34
Ключови думи: 1. политически документи 2. документално и книжовно наследство 3. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 3. Европейски съюз 
Цб 120000130127
 съдържание 

Сист. No: 49727

- 49 -

Цб II 92310 

Немсверидзе, Енди

   Александър Стоянов : българският застъпник на грузинския език и култура = The Bulgarian advocate of Georgian language and culture / Енди Немсверидзе ; Прев. Лука Панайоти, Тинатин Гачечиладзе, Мария Ширинян . - Тбилиси, 2019 . - 66 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Кор. опис. Парал. загл. и текст на груз. ез. Библиогр.: с. 23

   ISBN 978-9941-8-1938-4 


1. Александър Стоянов (1843-1914) 
 92 Стоянов, Александър  + 93/99(479.22)
Ключови думи: 1. език 2. култура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Грузия 
Цб 120000130140
 съдържание 

Сист. No: 49890

- 50 -

Цб Биб II 617 

Николов, Георги Н.

   Самуилова България в българската историопис : Библиография (1945-2020) = Samuel's Bulgaria in bulgarian historiography bibliography (1945-2020) / Георги Н. Николов, Силвия Аризанова ; Науч. ред. Пламен Павлов ; Рец. Милияна Каймакамова, Рая Заимова ; Предпечат Гергана Николова-Арабаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Македонски научен институт - София, 2020 (СИМОЛИНИ) . - 144 с. ; 21 см . -  (Македонска библиотека ; 54)

   Загл. и на англ. ез.: Samuil's Bulgaria in Bulgarian historiography Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Именен показалец, геогр. показалец

   ISBN 978-619-7377-16-3 


1. Самуил, цар, български, 958-1014 – историография – библиографии 2. История – България – Средни векове – библиографии 
 949.72(01)  + 016:94
Ключови думи: 1. история на България 2. библиография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Самуил, цар 
С 120000130142
 съдържание 

Сист. No: 49887

- 51 -

Цб II 92303 

COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство : идеи за изход от ситуацията  : Монография / Иван Кабаков, Васил Маринов, Мариана Асенова, Вера Николова и др. ; Рец. Райна Гаврилова, Николина Попова ; Предпеч. подгот. Иво Ников ; Худож. на кор. Владимир Матов . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 247 с. : с табл., граф. ; 23,5 см

   Л-ра : с. 235-245 Други съавтори : Елена Петкова; Раденка Митова; Нели Стоева; Мирена Станева; Пламен Валентинов Петров; Гергана Димитрова
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5214-3 (меки корици)

   ISBN 978-954-07-5215-0 (pdf)


1. Covid-19 - култура - туризъм 
 930.85
Ключови думи: 1. културно наследство 2. пандемия 3. Ковид-19 4. COVID-19 5. криза 6. чуждестранен опит 7. културен сектор 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000130128
 съдържание 

Сист. No: 49728


 Индекс по АВТОРИ

Алексиев, Жеко Алексиев 24 43 
Ангова, Стела 5 7 17 18 20 21 23 26 28 38 40 
Андреева, Андрияна 41 
Апостолов, Стоян 45 
Аризанова, Силвия 1 50 
Асенова, Мариана 51 
Банкова, Йовка 9 11 
Бойчева, Мая 45 
Брезоева, Бойка 15 37 
Василева, Мариана 30 
Ватева, Веселина 44 
Веселинов, Димитър 45 
Гаврилова, Райна 51 
Гачечиладзе, Тинатин 49 
Генов, Георги 45 
Георгиева, Надежда 42 
Готева, Виолета 35 36 
Григоров, Росен 35 36 
Гуджева, Наталия 13 31 32 
Димитров, Димитър 5 7 17 18 20 21 23 26 28 38 40 
Димитрова, Ася 30 
Димитрова, Дарина Неделчева 41 
Димитрова, Мимоза 42 
Димитрова-Гюзелева, Светлана Георгиева 46 
Динев, Михаил 14 16 
Дичева, Теодора 30 
Донев, Калю 41 
Досев, Христо 15 37 
Живков, Мирослав 34 48 
Забунов, Георги Шинков 24 43 
Заимова, Рая 1 50 
Зленко, Алла 9 11 
Иванов, Ивайло 10 
Иванова, Ирина Николова 46 
Илиев, Пламен 41 
Исайкина, Елена 9 11 
Кабаков, Иван 51 
Каймакамова, Милияна 1 50 
Калайджиев, Ангел 13 31 32 
Калоянова, Надежда 42 
Калчев, Румен 41 
Камбурова, Лиляна Костадинова 14 16 
Катранджиев, Христо 9 11 
Кирилл, патриарх Моск. и всея Руси 2 4 
Киселова, Наталия 8 33 47 
Коев, Йордан 41 
Колева-Звънчарова, Милена 34 48 
Колева-Стефанова, Десислава Николова 12 
Костов, Бойко 15 37 
Костова, Септемврина Георгиева 24 43 
Лозанова, Емилия 14 16 
Лукова, Калина 44 
Мандажиев, Николай Ангелов 24 43 
Манева, Мария 44 
Марикина, Мария 10 
Маринов, Васил 51 
Матов, Владимир 51 
Милева, Деница 30 
Мирчева, Марияна 45 
Михайлова, Милена 35 36 
Младенова, Зоя 41 
Мутафчиева, Виолета 5 7 17 18 20 21 23 26 28 38 40 
Немсверидзе, Енди 49 
Ников, Иво 34 48 51 
Николов, Георги Н. 1 50 
Николова, Вера 51 
Николова-Арабаджиева, Гергана 1 50 
Павлов, Пламен 1 50 
Панайоти, Лука 49 
Пенчева-Апостолова, Гергана 45 
Перянова, Ирина 45 
Петков, Бисер 5 7 17 18 20 21 23 26 28 38 40 
Петрова, Беата 15 37 
Пожаревска, Румяна 14 16 
Попов, Ненчо 42 
Попова, Диана 44 
Попова, Николина 51 
Първанов, Марио 30 
Раковска, Мирослава 5 7 17 18 20 21 23 26 28 38 40 
Рангелова, Любка 30 
Ризов, Николай 15 37 
Салчев, Ненко 30 
Свраков, Антон 15 37 
Стефанова, Албена 46 
Стефанова, Албена Димитрова 24 43 
Таир, Ергюл 3 
Танушев, Християн 9 11 
Танчев, Евгени 8 33 47 
Тодорова, Милена Николаева 3 
Тодорова, Светлана 41 
Тончева, Тодорка 5 18 21 26 38 
Филипов, Милен 44 
Хилчевска, Ирина 9 11 
Христова, Мариана Тошкова 3 
Христозова, Галя 44 
Циркова, Диана 42 
Цонев, Николай 7 17 20 23 28 40 
Чалъков, Никола Бориславов 3 
Чапаров, Божидар 41 
Ширинян, Мария 49 
Янева, Ралица 42 
Mucaj, Arjana 9 11 
Rama, Nevila 9 11 
Sotirofski, Kseanela 9 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актове на органите за управление на висшите училища 41 
Александър Стоянов : българският застъпник на грузинския език и култура 49 
Английско-български речник по търговия на дребно 24 43 
Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия 45 
България в еврозоната - възможности и предизвикателства : Сборник с изказвания 25 29 
Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния 44 
Глобалните и макроикономическите рискове 10 
Инфраструктура : бизнес и комуникации 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 38 39 40 
Когато в класа ми има дете със СОП 42 
Кооперация 13 32 
Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" : Том 2 9 11 
Наказателен кодекс 35 
Наказателно-процесуален кодекс 36 
Непознатото наследство. Валидиране на знания и умения в областта на културното наследство 34 48 
Парламентарен контрол 8 33 47 
Православная энциклопедия : Т. 1 - 2 4 
Регионални различия на трудовия пазар в България 12 
Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповестяване 14 16 
Самуилова България в българската историопис : Библиография (1945-2020) 1 50 
Счетоводство 2021 година 15 37 
Трудови отношения 2021 година 30 
Търговци. ЕТ. Търговец-публично предприятие. Търговски дружества-общи положения. Събирателно дружество. Командитно дружество. ДОО. Командитно дружество с акции 31 
Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст 46 
150 години Българска академия на науките : храм на познанието 3 
COVID-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство : идеи за изход от ситуацията 51 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Александър Стоянов (1843-1914) 49 
Английски език – методология на изучаването на езика 46 
България - еврозона 25 29 
Българска академия на науките – история – юбилеи и чествания 3 
Български език – социолингвистика – конференции 44 
Висши училища - управление 41 
Деца с увреждания – образование и просвета 42 
Инфраструктура - УНСС - конференция 5 6 7 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 38 39 40 
История – България – Средни векове – библиографии 1 50 
Кооперация - история - правна уредба 13 32 
Културно наследство 34 48 
Макроикономика - риск 10 
Наказателен кодекс - обща част 35 
Наказателен кодекс - особена част 35 
Наказателно право - България 35 36 
Наказателно процесуален кодекс - НПК 36 
Обществени науки – терминология – речници 45 
Парламентарен контрол - история, теория 8 33 47 
Православна енциклопедия 2 4 
Преход - България - след 1989 г. 9 11 
Самуил, цар, български, 958-1014 – историография – библиографии 1 50 
Социални мрежи – език и стил – конференции 44 
Стопански предприятия – счетоводство 14 16 
Трудов пазар - България 12 
Търговия на дребно – терминология – речници, английско-български 24 43 
Търговски дела - съдебна практика 31 
Финанси – управление и организация 14 16 
Covid-19 - култура - туризъм 51 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административна практика 30 
английски език 45 
БАН (Българска академия на науките) 3 
библиография 1 50 
вещи 35 
висше образование 41 45 46 
война 45 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 30 
вътрешносъздадена репутация (ВтСР) 14 16 
вътрешносъздадени нематериални активи (ВтСНА) 14 16 
документално и книжовно наследство 34 48 
документи 41 
дружества с държавно участие 31 
дружества с общинско участие 31 
дружество с ограничена отговорност /ООД/ 31 
дългова криза 10 
държавна тайна 35 
Еврозона 25 29 
Европейско кооперативно дружество (SCE) 13 32 
едноличен търговец 31 
език 49 
езикознание 44 
енциклопедия 2 4 
заетост 30 
Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 35 
Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ) 36 
Закон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) 36 
Закон за екстрадиция и Европейска заповед за арест ( ЗЕЕЗА ) 36 
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство 36 
Закон за кооперациите (ЗК) 13 32 
Закон за правната помощ (ЗПП) 36 
здравословни условия на труд 30 
икономически риск 10 
икономическо образование 46 
институционална рамка 12 
история на България 1 50 
клъстерен анализ 12 
Ковид-19 51 
колективни трудови спорове 30 
командитно дружество 31 
комуникации 45 
Конституция на България 8 33 47 
конференция 9 11 25 29 
конфискация 35 
кооперативни съюзи 13 32 
корупция 10 
криза 51 
култура 49 
културен сектор 51 
културно наследство 51 
макроикономически риск 10 
медии 45 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 15 37 
миграция 45 
мир 45 
наука 3 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 15 37 
независим финансов одит 15 37 
незаконна икономика 10 
обучение 42 
опазване на културното наследство 34 48 
осъдени 35 
пазар на труда 12 
пазарна капитализация 14 16 
пандемия 51 
парламентаризъм 8 33 47 
парламентарна демокрация 8 33 47 
парламентарно управление 8 33 47 
педагогическа етика 42 
политически документи 34 48 
политически науки 45 
право 45 
православие 2 4 
правосъдие 45 
пътуване 45 
работник 30 
работодатели 30 
регионална икономика 12 
регионално развитие 12 
репутация на предприятието 14 16 
служители 30 
специални образователни потребности (СОП) 42 
специални разузнавателни средства (СРС) 36 
студенти по икономика 46 
счетоводно законодателство 15 37 
счетоводство на предприятието 14 16 
събирателно дружество 31 
съдебна практика 30 
терминология 45 
трудово законодателство 30 
трудово право 30 
туризъм 45 
търговски дружества 31 
университети 41 
управление на образованието 41 
учебен процес 42 
учители 42 
финанси на предприятието 14 16 
финансови отчети 14 16 
чуждестранен опит 51 
чуждоезиково обучение 46 
COVID-19 10 51 
SWOT анализ 12 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Самуил, цар 1 50 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 3 8 10 12 25 29 33 34 44 47 48 51 
Великобритания 8 33 47 
Германия 8 33 47 
Грузия 49 
Гърция 8 33 47 
Европа 34 48 
Европейски съюз 34 48 51 
Испания 8 33 47 
Италия 8 33 47 
Португалия 8 33 47