Нови книги - юли 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб I 6173 

Библиотеките в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021 . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021 . - 155 с. : с табл., граф., и снимки ; 29 см

   В памет на Снежана Янева, Председател на ББИА (2012-2019)

   ISBN 978-954-9837-34-6 


1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 021  + 061.3
Ключови думи: 1. библиотекознание 2. дигитализация 3. конференция 4. библиотечни ресурси 5. дигитално общество 6. потребители 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
С 120000130237, Цб 120000130238
 съдържание 

Сист. No: 50069

Философия

Психология

- 2 -

Цб II 92335 

Рамчев, Кольо

   Духовност и типология на съвременните българи : Книга / Кольо Рамчев ; Рец. Иван Добрев ; Ред. Георги Гаранлиев ; Коректор Моника Веселинова . - София : Обществена академия за наука, образование, култура, 2021 . - 278 с. : с. граф. ; 25 см

   Л-ра : с. 276-277


 159.922.4.000.93  + 316.6
Ключови думи: 1. история на България 2. личност 3. общество 4. държава 5. социална психология 6. българи 7. историко-географски поглед 8. душевност 9. народност 10. нация 11. народопсихология 12. етнопсихология 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. История. Биографии. Краезнание 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130273, Цб 120000130274, Цб 120000130275
 съдържание 

Сист. No: 50322

Религия

- 3 -

Цб II 92333 

Научни четения на тема "Право и религия"  = Scholarly readings "Law and religion" : Reports : Сборник доклади /  Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 779 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 117, 324-326 Рез. на англ. ез.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5133-7 


1. Право - конференции 
 34(06)(0.026.2)  + 322(06)
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Цб 120000130267
 съдържание 

Сист. No: 50138

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 4 -

Цб II 92335 

Рамчев, Кольо

   Духовност и типология на съвременните българи : Книга / Кольо Рамчев ; Рец. Иван Добрев ; Ред. Георги Гаранлиев ; Коректор Моника Веселинова . - София : Обществена академия за наука, образование, култура, 2021 . - 278 с. : с. граф. ; 25 см

   Л-ра : с. 276-277


 159.922.4.000.93  + 316.6
Ключови думи: 1. история на България 2. личност 3. общество 4. държава 5. социална психология 6. българи 7. историко-географски поглед 8. душевност 9. народност 10. нация 11. народопсихология 12. етнопсихология 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. История. Биографии. Краезнание 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130273, Цб 120000130274, Цб 120000130275
 съдържание 

Сист. No: 50322

- 5 -

Цб II 92325 

Boyadjieva, Pepka

   Adult Education as Empowerment : Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective / Pepka Boyadjieva, Petya Ilieva-Trichkova . - Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2021 . - 343 p. : with tabl. ; 22 sm . -  (Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning)

   Библиогр. след отд. статии Показалци
   www.palgrave.com 

   ISBN 978-3-030-67135-8 


1. Образование и просвета на възрастни 
 374.7(0.026.2)  + 316.346.32
Ключови думи: 1. продължаващо обучение 2. образование през целия живот 3. образование за възрастни 4. обществени блага 5. adult education 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130230
 съдържание 

Сист. No: 50063

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб II 92336

Будев, Атанас

   Ще бъдат ли отново излъгани страни и народи? Суверенното равенство и бъдещият световен ред / Атанас Будев . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 102 с. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-619-241-167-1 


 327
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 50383

- 7 -

Цб II 92326 

Манолов, Георги Любенов

   Античните политически привилегии / Георги Любенов Манолов ; Науч. ред. Трендафил Митев ; Ред. Олга Емилова . - Българска, Първо издание . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2021 (ИК ВУСИ) . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-38-0 


 32.01
Ключови думи: 1. политически привилегии 2. история на политологията 3. предимства на властта 4. социално неравенство 5. Древен Изток 6. Антична Гърция 7. Древен Рим 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000130232, Цб 120000130233, Цб 120000130234
 съдържание 

Сист. No: 50065

- 8 -

Цб II 92327 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. /  Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ)

   

   ISBN 978-619-7343-39-7 


   Т. I . - 2021 . - 416 с. : с граф.

 

   


1. Сигурност и икономика - ВУСИ-Пловдив - конференция 
 327  + 061.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. Каспийски регион 3. Средиземноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Цб 120000130235
 съдържание 

Сист. No: 50066

- 9 -

Цб II 92327 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. /  Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ)

   

   ISBN 978-619-7343-40-3 


   Т. II. Докторанти и студенти. . - 2021 . - 148 с. : с табл., граф.

 

   


1. Сигурност и икономика - ВУСИ-Пловдив - конференция 
 327  + 061.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. Каспийски регион 3. Средиземноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Цб 120000130236
 съдържание 

Сист. No: 50067

- 10 -

Цб I 6172 

Dainov, Evgenii

   Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev et al. . - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for educational exchange), 2020 ([София] : [Булгед]) . - 60 p. ; 30 sm

   Библиогр. след отд. докл. Рез. на англ. ез.
   www.fulbright.bg 

   ISBN 978-619-188-503-9 PB ISBN

   ISBN 978-619-188-504-6 PDF ISBN


1. Демокрация – конференции 
 321.7  + 061.3
Ключови думи: 1. международни отношения 2. посткомунизъм 3. Берлинска стена 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Европа 2. България 3. Румъния 
Цб 120000130231
  

Сист. No: 50064

Икономикс

- 11 -

Цб II 92327 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. /  Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ)

   

   ISBN 978-619-7343-39-7 


   Т. I . - 2021 . - 416 с. : с граф.

 

   


1. Сигурност и икономика - ВУСИ-Пловдив - конференция 
 327  + 061.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. Каспийски регион 3. Средиземноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Цб 120000130235
 съдържание 

Сист. No: 50066

- 12 -

Цб II 92327 

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II  : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. /  Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ)

   

   ISBN 978-619-7343-40-3 


   Т. II. Докторанти и студенти. . - 2021 . - 148 с. : с табл., граф.

 

   


1. Сигурност и икономика - ВУСИ-Пловдив - конференция 
 327  + 061.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. Каспийски регион 3. Средиземноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Цб 120000130236
 съдържание 

Сист. No: 50067

- 13 -

Цб II 92321 

The Economic Role of the State  /  Ed. by Peter J. Boettke, Peter T. Leeson . - Cheltenham, UK etc. : Edward Elgar, 2015 . - 860 p. ; 25 sm . -  (The International Library of Critical Writings in Economics ; 304)

   

   ISBN 978-1-84376-312-3 


 330(0.026.2)
Ключови думи: 1. капитализъм 2. свободен пазар 3. държавна намеса 4. Laissez Faire 5. държавна намеса 6. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Хюм, Дейвид 2. Смит, Адам 3. Спенсър, Хърбърт 4. Мил, Джон Стюарт 5. Кейнс, Джон Мейнард 6. Самюелсон, Пол 7. Мизес, Лудвиг фон 8. Хайек, Фридрих Август фон 9. Бастиа, Фредерик 10. Сей, Жан-Батист 11. Нюкомб, Саймън 12. Tugwell, Rexford Guy 13. Мид, Джеймс Едуард 14. Батор, Франсис Мишел 15. Стиглър, Джордж Джоузеф 16. Коуз, Роналд Хари 17. Ротбард, Мъри Нютън 18. Бюкенън, Джеймс МакГил 19. Тълок, Гордън 20. Алчиян, Армен Алберт 21. Олсон, Мансур Лойд 22. Фридман, Дейвид 23. Хиршлайфер, Джак 24. Диксит, Авинаш Камалакар 25. Rauch, James E. 26. Frye, Timothy 27. Шлайфер, Андрей 28. Аджемоглу, Дарон 29. Джонсън, Саймън 30. Уейнгаст, Бари Р. 
Цб 120000130220
  

Сист. No: 50068

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 14 -

Цб II 92334 

Стоянов, Ивайло Цветанов

   Менторство и коучинг услуги / Ивайло Цветанов Стоянов ; Рец. Миглена Ангелова, Любов Илиева ; Коректор Стела Иванова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2021 . - 136 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-239-597-1 


1. Човешки ресурси - образование, обучение - мотивация 
 005.963
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. личен потенциал 3. въздействие 4. стимулиране 5. ментори 6. коучинг 7. консултиране 8. медиация 9. тренинг 10. етични стандарти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000130268, Цб 120000130269, Цб 120000130270
 съдържание 

Сист. No: 50125

Право

- 15 -

Цб II 92329 

Българско гражданско процесуално право  : Второ по действащия ГПК / Живко Сталев и др. ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Венера Тодорова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела, 2020 (Абагар АД) . - 1448 с. ; 23,5 см

   
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3153-2 


1. Граждански процес 
 347.91/.95(0.026.2)
Ключови думи: 1. съдебен исков процес 2. арбитраж 3. изпълнителен процес 4. обезпечителен процес 5. охранителни производства 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130250, Цб 120000130251, Цб 120000130252, Цб 120000130253, Цб 120000130254, Ч 120000130255, Цб 120000130256, Цб 120000130257
 съдържание 

Сист. No: 50083

- 16 -

Цб II 92322 

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването : Том 1 - 2 / Антон Грозданов ; Рец. Огнян Стамболиев, Маргарита Бъчварова, Силви Чернев ; Худож. на кор. Олга Паскалева : Изд. център на ВСУ "Черноризец Храбър"

   Библиогр. с. 262-267

   ISBN 978-954-715-711-8 


   Т. 1. Договор за агентиране. . - 2021 . - 268 с.

 

   


1. Морско право 
 347.79
Ключови думи: 1. Договор за агентиране (ДА) 2. договор за поръчка 3. комисионен договор 4. спедиционен договор 5. корабно агентиране 6. морски кадри 7. търговско представителство 8. чуждестранни лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130226
 съдържание 

Сист. No: 50059

- 17 -

Цб II 92322 

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването : Том 1- 2 / Антон Грозданов ; Рец. Огнян Стамболиев, Маргарита Бъчварова, Силви Чернев ; Худож. на кор. Олга Паскалева : Изд. център на ВСУ "Черноризец Храбър"

   Библиогр. с. 89-95

   ISBN 978-954-715-712-5 


   Т. 2. Договор за посредничество; Договор за влачене; Договор за пилотаж; Договор за корабен мениджмънт. . - 2021 . - 112 с.

 

   


1. Морско право 
 347.79
Ключови думи: 1. морско законодателство 2. договори 3. брокери 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130227
 съдържание 

Сист. No: 50060

- 18 -

Цб II 92320 

Мартинов, Кузман

   Криминалистическа методика за разследване на "класически измами" : [Монография] / Кузман Мартинов ; Рец. Иван Видолов, Даниела Дончева, Евгения Кемалова ; Дизайн и корица Янко Кутоманов . - Българска, Първо издание . - Пловдив, 2021 (ПРОФИ ПРЕС ЕООД) . - 267 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 256-267

   ISBN 978-619-188-574-9 


 343.72
Ключови думи: 1. престъпления 2. правни аспекти 3. криминалистика 4. специални разузнавателни средства (СРС) 5. дела за измама 6. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130221, Цб 120000130222, Цб 120000130223, Цб 120000130224, Цб 120000130225
 съдържание 

Сист. No: 50058

- 19 -

Цб II 92333 

Научни четения на тема "Право и религия"  = Scholarly readings "Law and religion" : Reports : Сборник доклади /  Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 779 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 117, 324-326 Рез. на англ. ез.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5133-7 


1. Право - конференции 
 34(06)(0.026.2)  + 322(06)
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Цб 120000130267
 съдържание 

Сист. No: 50138

- 20 -

Цб II 92331 

Николов, Тихомир

   Откриване на производство по стабилизация / Тихомир Николов ; Оформ. и предпеч. подгот. Ивайло Иванов ; Худ. на кор. Петър (Педро) Мичев . - София : Нова звезда, 2021 ([София] : [ЗИП]) . - 192 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 186-191

   ISBN 978-619-198-147-2 


1. Търговско законодателство - България 
 347.736
Ключови думи: 1. производство по стабилизация 2. историческо развитие 3. Римско право 4. неплатежоспособност 5. несъстоятелност 6. Търговски закон (ТЗ) 7. Директива (ЕС) 2019/1023 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000130263, Цб 120000130264, Цб 120000130265
 съдържание 

Сист. No: 50136

- 21 -

Цб II 92324 

Право и общество  : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 /  Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова ; Художник Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър" ; Катедра "Правни науки", 2021 . - 264 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; Кн. 40)

   Научен алманах на ВСУ "Черноризец Храбър"

   ISBN  ISSN : 1313-7263


1. Право, общество - ВСУ "Черноризец Храбър" - конференция 
 34  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130229
 съдържание 

Сист. No: 50062

- 22 -

Цб II 92330 

Радев, Радко Пенев

   Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование (съгласно Закона на обществените поръчки от 2016 г.) / Радко Пенев Радев ; Рец. Янчо Маринов Бакалов, Илиян Николаев Лилов . - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2021 . - 180 с. : с граф. ; 21 см

   Настоящият труд представлява докторска дисертация по професионално направление 3.7 Администрация и управление. Библиогр. с. 158-168

   ISBN 978-619-7428-58-2 


1. Обществени поръчки - България 2. Военни учебни заведения – България – управление и организация 
 355.23.000.34  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. правна уредба 3. сравнителноправен анализ 4. Царство България 5. Народна Република България 6. Република България 7. военноморско образование 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Цб 120000130261, Цб 120000130262
 съдържание 

Сист. No: 50135

- 23 -

Цб II 92332 

Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова  /  Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев ; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов ; Ред. и кор. Людмила Никова, Йоланта Георгиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 251 с. ; 21,5 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5171-9 


1. Мария Николова Павлова (1938-2007), професор, доктор по право 
 92 Павлова, Мария  + 34
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000130266
 съдържание 

Сист. No: 50137

- 24 -

Цб II 92328 

Чинова, Маргарита

   Кратък лекционен курс по наказателнопроцесуално право / Маргарита Чинова, Георги Митов ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Българска, Първо издание . - София : Сиела, 2021 (Алианс Принт) . - 660 с. ; 22,5 см

   
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3414-4 


1. Наказателно право 
 343
Ключови думи: 1. наказателни дела 2. държавни органи 3. граждани 4. наказателен процес 5. наказателно производство 6. право на защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000130240, Цб 120000130241, Цб 120000130242, Цб 120000130243, Цб 120000130244, Цб 120000130245, Цб 120000130246, Цб 120000130247, Ч 120000130248, Цб 120000130249
 съдържание 

Сист. No: 50082

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 25 -

Цб II 92330 

Радев, Радко Пенев

   Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование (съгласно Закона на обществените поръчки от 2016 г.) / Радко Пенев Радев ; Рец. Янчо Маринов Бакалов, Илиян Николаев Лилов . - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2021 . - 180 с. : с граф. ; 21 см

   Настоящият труд представлява докторска дисертация по професионално направление 3.7 Администрация и управление. Библиогр. с. 158-168

   ISBN 978-619-7428-58-2 


1. Обществени поръчки - България 2. Военни учебни заведения – България – управление и организация 
 355.23.000.34  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. правна уредба 3. сравнителноправен анализ 4. Царство България 5. Народна Република България 6. Република България 7. военноморско образование 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Цб 120000130261, Цб 120000130262
 съдържание 

Сист. No: 50135

- 26 -

Цб II 92323 

Симеонов, Стефан

   История и теория на обществената сигурност : Учебно пособие / Стефан Симеонов ; Худ. на кор. Николай Иванов . - Българска, Първо издание . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021 . - 120 с. ; 21 см

   Л-ра : с. 111-115

   ISBN 978-954-715-714-9 


1. Обществена сигурност 
 351.74/.75
Ключови думи: 1. теория на сигурността 2. сигурност 3. личност 4. общество 5. държава 6. обществена безопасност 7. държавна сигурност 8. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000130228
 съдържание 

Сист. No: 50061

Образование

- 27 -

Цб С I 509 

Университет за национално и световно стопанство : Юбилеен Алманах 1920-2020  /  Ръков. проект Борислав Борисов ; Отг. ред. Веселка Павлова ; Работ. екип Генка Вълчовска, Десислава Минчева, Десислава Толфанова, Лора Панова, Маргарита Миткова, Петя Цветкова ; Ръков. на екип Станка Ценова ; Админ. орг. Илиана Драганова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 810 с. ; 29 см

   Посвещава се на 10-годишнината от основаването на УНСС

   ISBN 978-619-232-445-2 


1. Преподаватели от УНСС 2. Икономисти, български 3. УНСС (1920-2020) - алманах 
 378.4(01)  + 059
Тематични рубрики: 1. Образование 
С 120000130239
 съдържание 

Сист. No: 50070

- 28 -

Цб II 92325 

Boyadjieva, Pepka

   Adult Education as Empowerment : Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective / Pepka Boyadjieva, Petya Ilieva-Trichkova . - Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2021 . - 343 p. : with tabl. ; 22 sm . -  (Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning)

   Библиогр. след отд. статии Показалци
   www.palgrave.com 

   ISBN 978-3-030-67135-8 


1. Образование и просвета на възрастни 
 374.7(0.026.2)  + 316.346.32
Ключови думи: 1. продължаващо обучение 2. образование през целия живот 3. образование за възрастни 4. обществени блага 5. adult education 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130230
 съдържание 

Сист. No: 50063

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 29 -

Цб I 6173 

Библиотеките в дигиталната епоха  : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021 . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021 . - 155 с. : с табл., граф., и снимки ; 29 см

   В памет на Снежана Янева, Председател на ББИА (2012-2019)

   ISBN 978-954-9837-34-6 


1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 021  + 061.3
Ключови думи: 1. библиотекознание 2. дигитализация 3. конференция 4. библиотечни ресурси 5. дигитално общество 6. потребители 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
С 120000130237, Цб 120000130238
 съдържание 

Сист. No: 50069

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 30 -

Цб II 92335 

Рамчев, Кольо

   Духовност и типология на съвременните българи : Книга / Кольо Рамчев ; Рец. Иван Добрев ; Ред. Георги Гаранлиев ; Коректор Моника Веселинова . - София : Обществена академия за наука, образование, култура, 2021 . - 278 с. : с. граф. ; 25 см

   Л-ра : с. 276-277


 159.922.4.000.93  + 316.6
Ключови думи: 1. история на България 2. личност 3. общество 4. държава 5. социална психология 6. българи 7. историко-географски поглед 8. душевност 9. народност 10. нация 11. народопсихология 12. етнопсихология 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. История. Биографии. Краезнание 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000130273, Цб 120000130274, Цб 120000130275
 съдържание 

Сист. No: 50322

- 31 -

Цб II 92332 

Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова  /  Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев ; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов ; Ред. и кор. Людмила Никова, Йоланта Георгиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 251 с. ; 21,5 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5171-9 


1. Мария Николова Павлова (1938-2007), професор, доктор по право 
 92 Павлова, Мария  + 34
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000130266
 съдържание 

Сист. No: 50137


 Индекс по АВТОРИ

Алексиев, Николай 15 24 
Ангелова, Миглена 14 
Бакалов, Йордан 8 9 11 12 
Бакалов, Янчо Маринов 22 25 
Борисов, Борислав 27 
Борисов, Томо 8 9 11 12 
Борисова, Олга 21 
Бояджиева, Пепка 5 28 
Будев, Атанас 6 
Бъчварова, Маргарита 16 17 
Веселинова, Моника 2 4 30 
Видолов, Иван 18 
Вълчовска, Генка 27 
Гаранлиев, Георги 2 4 30 
Георгиева, Йоланта 23 31 
Грозданов, Антон 16 17 
Гройсман, Симеон 3 19 
Дамянов, Петър 15 
Добрев, Иван 2 4 30 
Дончева, Даниела 18 
Драганова, Илиана 27 
Емилова, Олга 7 
Зидарова, Стела 21 
Иванов, Ивайло 20 
Иванов, Николай 26 
Иванова, Ружа 15 
Иванова, Стела 14 
Илиева, Любов 14 
Илиева-Тричкова, Петя 5 28 
Калинова, Елисавета 21 
Кемалова, Евгения 18 
Кунчев, Йонко 21 
Кутоманов, Янко 18 
Лилов, Илиян Николаев 22 25 
Манов, Красимир 3 19 
Манолов, Георги Л. 8 9 11 12 
Манолов, Георги Любенов 7 
Мартинов, Кузман 18 
Матеева, Екатерина 23 31 
Мингова, Анелия 15 
Минчева, Десислава 27 
Митев, Трендафил 7 
Миткова, Маргарита 27 
Митов, Георги 24 
Мичев, Петър (Педро) 20 
Мънзов, Борислав 24 
Никова, Людмила 23 31 
Николов, Тихомир 20 
Николова, Галина 21 
Павлова, Веселка 27 
Панайотов, Пламен 3 19 
Панова, Лора 27 
Паскалева, Олга 16 17 21 
Петров, Венцислав Л. 23 31 
Попова, Валентина 15 
Радев, Радко Пенев 22 25 
Рамчев, Кольо 2 4 30 
Русчев, Иван 23 31 
Симеонов, Стефан 26 
Сталев, Живко 15 
Стамболиев, Огнян 15 16 17 
Стоилов, Янаки 3 19 
Стоянов, Димитър 23 31 
Стоянов, Ивайло Цветанов 14 
Тодорова, Венера 15 
Толфанова, Десислава 27 
Тошева, Надежда 24 
Христова, Мариана 21 
Цветкова, Петя 27 
Ценова, Станка 27 
Чернев, Силви 16 17 
Чинова, Маргарита 24 
Boettke, Peter J. 13 
Boyadjieva, Pepka 5 28 
Calin, Dragos 10 
Dainov, Evgenii 10 
Ilieva-Trichkova, Petya 5 28 
Ivanov, Iskren 10 
Leeson, Peter T. 13 
Makariev, Plamen 10 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Античните политически привилегии 7 
Библиотеките в дигиталната епоха 1 29 
Българско гражданско процесуално право 15 
Духовност и типология на съвременните българи 2 4 30 
История и теория на обществената сигурност 26 
Кратък лекционен курс по наказателнопроцесуално право 24 
Криминалистическа методика за разследване на "класически измами" 18 
Менторство и коучинг услуги 14 
Научни четения на тема "Право и религия" 3 19 
Откриване на производство по стабилизация 20 
Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование (съгласно Закона на обществените поръчки от 2016 г.) 22 25 
Правен режим на услугите в корабоплаването : Том 1 - 2 16 
Правен режим на услугите в корабоплаването : Том 1- 2 17 
Право и общество 21 
Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II 8 9 11 12 
Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова 23 31 
Университет за национално и световно стопанство : Юбилеен Алманах 1920-2020 27 
Ще бъдат ли отново излъгани страни и народи? Суверенното равенство и бъдещият световен ред 6 
Adult Education as Empowerment : Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective 5 28 
Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall 10 
The Economic Role of the State 13 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Библиотеки - конференции 1 29 
Военни учебни заведения – България – управление и организация 22 25 
Граждански процес 15 
Демокрация – конференции 10 
Икономисти, български 27 
Иновативни библиотечни практики - конференции 1 29 
Мария Николова Павлова (1938-2007), професор, доктор по право 23 31 
Морско право 16 17 
Наказателно право 24 
Образование и просвета на възрастни 5 28 
Обществена сигурност 26 
Обществени поръчки - България 22 25 
Право - конференции 3 19 
Право, общество - ВСУ "Черноризец Храбър" - конференция 21 
Преподаватели от УНСС 27 
Сигурност и икономика - ВУСИ-Пловдив - конференция 8 9 11 12 
Търговско законодателство - България 20 
УНСС (1920-2020) - алманах 27 
Човешки ресурси - образование, обучение - мотивация 14 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Антична Гърция 7 
арбитраж 15 
Берлинска стена 10 
библиотекознание 1 29 
библиотечни ресурси 1 29 
брокери 17 
българи 2 4 30 
военноморско образование 22 25 
въздействие 14 
граждани 24 
дела за измама 18 
дигитализация 1 29 
дигитално общество 1 29 
Директива (ЕС) 2019/1023 20 
Договор за агентиране (ДА) 16 
договор за поръчка 16 
договори 17 
Древен Изток 7 
Древен Рим 7 
душевност 2 4 30 
държава 2 4 26 30 
държавна намеса 13 
държавна сигурност 26 
държавни органи 24 
етични стандарти 14 
етнопсихология 2 4 30 
изпълнителен процес 15 
икономика 13 
историко-географски поглед 2 4 30 
историческо развитие 20 
история на България 2 4 30 
история на политологията 7 
капитализъм 13 
Каспийски регион 8 9 11 12 
комисионен договор 16 
консултиране 14 
конференция 1 29 
корабно агентиране 16 
коучинг 14 
криминалистика 18 
личен потенциал 14 
личност 2 4 26 30 
медиация 14 
международни отношения 10 
ментори 14 
морски кадри 16 
морско законодателство 17 
наказателен процес 24 
наказателни дела 24 
наказателно право 18 
наказателно производство 24 
Народна Република България 22 25 
народност 2 4 30 
народопсихология 2 4 30 
национална сигурност 26 
нация 2 4 30 
неплатежоспособност 20 
несъстоятелност 20 
обезпечителен процес 15 
образование за възрастни 5 28 
образование през целия живот 5 28 
обществена безопасност 26 
обществени блага 5 28 
обществени поръчки 22 25 
общество 2 4 26 30 
охранителни производства 15 
пандемия 1 29 
политически привилегии 7 
посткомунизъм 10 
потребители 1 29 
правна уредба 22 25 
правни аспекти 18 
право на защита 24 
предимства на властта 7 
престъпления 18 
продължаващо обучение 5 28 
производство по стабилизация 20 
Република България 22 25 
Римско право 20 
свободен пазар 13 
сигурност 26 
социална психология 2 4 30 
социално неравенство 7 
спедиционен договор 16 
специални разузнавателни средства (СРС) 18 
сравнителноправен анализ 22 25 
Средиземноморски регион 8 9 11 12 
стимулиране 14 
съдебен исков процес 15 
теория на сигурността 26 
тренинг 14 
Търговски закон (ТЗ) 20 
търговско представителство 16 
Царство България 22 25 
Черноморски регион 8 9 11 12 
човешки ресурси 14 
чуждестранни лица 16 
adult education 5 28 
Laissez Faire 13 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аджемоглу, Дарон 13 
Алчиян, Армен Алберт 13 
Бастиа, Фредерик 13 
Батор, Франсис Мишел 13 
Бюкенън, Джеймс МакГил 13 
Джонсън, Саймън 13 
Диксит, Авинаш Камалакар 13 
Кейнс, Джон Мейнард 13 
Коуз, Роналд Хари 13 
Мид, Джеймс Едуард 13 
Мизес, Лудвиг фон 13 
Мил, Джон Стюарт 13 
Нюкомб, Саймън 13 
Олсон, Мансур Лойд 13 
Ротбард, Мъри Нютън 13 
Самюелсон, Пол 13 
Сей, Жан-Батист 13 
Смит, Адам 13 
Спенсър, Хърбърт 13 
Стиглър, Джордж Джоузеф 13 
Тълок, Гордън 13 
Уейнгаст, Бари Р. 13 
Фридман, Дейвид 13 
Хайек, Фридрих Август фон 13 
Хиршлайфер, Джак 13 
Хюм, Дейвид 13 
Шлайфер, Андрей 13 
Frye, Timothy 13 
Rauch, James E. 13 
Tugwell, Rexford Guy 13 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 10 16 20 26 
Европейски съюз 20 
Източна Европа 10 
Румъния 10