Нови книги - януари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92459 

Кирова, Алла Валентиновна

   Академичната сфера и бизнесът в България : състояние и възможности за разширяване на сътрудничеството = Academic sphere and business in Bulgaria : status and possiblities for expansion of cooperation : Монография / Алла Валентиновна Кирова, Ирена Кирилова Зарева ; Рец. Мирослава Пейчева, Павлинка Илева-Найденова ; Ред. Мариета Станкович ; Художник София Попйорданова ; Граф. дизайн Вероника Томчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 257 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Л-ра : с. 245-253
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-150-9 


1. Наука - висше образование - бизнес 
 001.89  + 330.341  + 378
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Дп 120000130681
 съдържание 

Сист. No: 54100

Философия

Психология

- 2 -

Цб II 92482 

Гринберг, Морис

   Социалните дилеми : когнитивна перспектива / Морис Гринберг ; Рец. Стефан Матеев, Георги Менгов ; Ред. Любомир Джалев ; Коректор Лора Султанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини - 94" ООД) . - 251 с. : с табл., граф., диагр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 229-247 Азб. показалец
   www.mbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-127-6 


1. Социални дилеми - основни понятия, модели 
 316.6  + 519.83
Ключови думи: 1. теория на игрите 2. експериментална икономика 3. социална психология 4. когнитивна наука 5. социални взаимодействия 6. рационален избор 7. социални предпочитания 8. когнитивно ориентирани модели 9. агентно базирани модели 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130779
 съдържание 

Сист. No: 54362

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 3 -

Цб II 92482 

Гринберг, Морис

   Социалните дилеми : когнитивна перспектива / Морис Гринберг ; Рец. Стефан Матеев, Георги Менгов ; Ред. Любомир Джалев ; Коректор Лора Султанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини - 94" ООД) . - 251 с. : с табл., граф., диагр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 229-247 Азб. показалец
   www.mbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-127-6 


1. Социални дилеми - основни понятия, модели 
 316.6  + 519.83
Ключови думи: 1. теория на игрите 2. експериментална икономика 3. социална психология 4. когнитивна наука 5. социални взаимодействия 6. рационален избор 7. социални предпочитания 8. когнитивно ориентирани модели 9. агентно базирани модели 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130779
 съдържание 

Сист. No: 54362

- 4 -

Цб II 92473 

Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето  : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г. /  Програмен съвет Маргарита Атанасова ; Организац. съвет Тодорка Кинева и др. ; Ред. съвет Мария Стоянова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Общоикономически факултет, 2021 . - 200 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Публикацията съдържа резултати от научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НФ - 19/2021.

   ISBN 978-619-232-545-9 

   ISBN 978-619-232-546-6 (CD)


1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130717, Цб 120000130718, Цб 120000130719
  

Сист. No: 54153

- 5 -

Цб III 6072 

Райчев, Андрей

   Какво се случи? Разказ за прехода в България и малко след него / Андрей Райчев, Кънчо Стойчев ; Ред. Райчо Радулов ; Техн. ред. Ружа Вълчева ; Коректор Лора Султанова . - Прераб. и доп. изд. . - София : Книгоиздателска къща "ТРУД" ; Труд, 2008 . - 244 с. ; 18 см

   
   www.trud.cc www.znam.bg 

   ISBN 978-954-528-866-1 


1. България -- социология -- вътрешна политика 
 316.334.3(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. обществени промени 3. преход 4. нов елит 5. собственост 6. власт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130672
 съдържание 

Сист. No: 54110

- 6 -

Цб III 6073 

Райчев, Андрей

   Галъп интернешънъл : 30 години NON STOP = 30 години Gallup International Balkans / Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Първан Симеонов . - Първо издание . - София : Gallup International ; Сиела Норма АД, 2021 (ЗИП ЕООД) . - 212 с. : с граф. ; 16,5 см

   С участието на: Иван Кръстев, Даниел Вълчев, Георги Лозанов, Бойко Василев, Владимир Йончев, Петър-Емил Митев, Марчела Абрашева, Мила Николова, Деян Деянов, Борис Попиванов, Юлиана Гальова, Яница Петкова, Светлин Тачев Шарж на кор.: Христо Комарницки
   www.ciela.bg 

   ISBN 978-954-28-3753-4 


1. Галъп интернешънъл Болкан (1991-2021) 
 316
Ключови думи: 1. обществено мнение 2. изследване 3. Gallup International 4. приложна социология 5. политическа социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130673
 съдържание 

Сист. No: 54111

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 7 -

Цб II 92479 

Новите реалности и политическата наука  : Сборник с доклади . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Политология", 2021 . - 491 с. : с табл., граф. и снимки ; 24 см

   В настоящия сборник са включени доклади от Юбилейната международна научна конференция "НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА", проведена на 30 октомври 2020 г. в УНСС- София. Конференцията е организирана по повод 30-годишнината на катедра и специалност "Политология" в УНСС и е финансирана от фонд НИД при УНСС, договор НИД НП- 22/2020

   ISBN 978-619-232-564-0 


1. Политическа наука - конференция 
 32  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130742, Цб 120000130743, Цб 120000130744
  

Сист. No: 54164

- 8 -

Цб III 6072 

Райчев, Андрей

   Какво се случи? Разказ за прехода в България и малко след него / Андрей Райчев, Кънчо Стойчев ; Ред. Райчо Радулов ; Техн. ред. Ружа Вълчева ; Коректор Лора Султанова . - Прераб. и доп. изд. . - София : Книгоиздателска къща "ТРУД" ; Труд, 2008 . - 244 с. ; 18 см

   
   www.trud.cc www.znam.bg 

   ISBN 978-954-528-866-1 


1. България -- социология -- вътрешна политика 
 316.334.3(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. обществени промени 3. преход 4. нов елит 5. собственост 6. власт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130672
 съдържание 

Сист. No: 54110

Икономикс

- 9 -

Цб II 92496 

Данев, Божидар

   Божидар Данев - познаният и непознатият : От и За него ...... : Сборник / Божидар Данев ; Състав., ред. и кор. Анета Калчева Алашка . - София : Изд. къща "Божидар Данев" ЕООД, 2020 (([Добрич] : Фолиарт)) . - 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91527-0-6 


1. Божидар Василев Данев (1939-2018), икономист 2. Икономисти, български 
 92 Данев, Божидар Василев  + 33(497.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. учени 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономикс 
Дп 120000130799
 съдържание 

Сист. No: 54391

- 10 -

Цб II 92473 

Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето  : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г. /  Програмен съвет Маргарита Атанасова ; Организац. съвет Тодорка Кинева и др. ; Ред. съвет Мария Стоянова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Общоикономически факултет, 2021 . - 200 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Публикацията съдържа резултати от научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НФ - 19/2021.

   ISBN 978-619-232-545-9 

   ISBN 978-619-232-546-6 (CD)


1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130717, Цб 120000130718, Цб 120000130719
  

Сист. No: 54153

- 11 -

Цб II 92459 

Кирова, Алла Валентиновна

   Академичната сфера и бизнесът в България : състояние и възможности за разширяване на сътрудничеството = Academic sphere and business in Bulgaria : status and possiblities for expansion of cooperation : Монография / Алла Валентиновна Кирова, Ирена Кирилова Зарева ; Рец. Мирослава Пейчева, Павлинка Илева-Найденова ; Ред. Мариета Станкович ; Художник София Попйорданова ; Граф. дизайн Вероника Томчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 257 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Л-ра : с. 245-253
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-150-9 


1. Наука - висше образование - бизнес 
 001.89  + 330.341  + 378
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Дп 120000130681
 съдържание 

Сист. No: 54100

- 12 -

Цб II 92475 

Тагарев, Недко

   Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове : Монография / Недко Тагарев, Адела Бозмарова, Александър Йолов, Гергана Цанкова, Горан Ангелов ; Рец. Камелия Стефанова, Венелин Георгиев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 221 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. и изпол. източници : с. 213-221 Съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд "НИД на УНСС", договор за университетска научна поръчка № НИД НИ - 15-2018

   ISBN 978-619-232-566-4 


1. Киберсигурност - умни градове - икономическа оценка 
 004.056.003.1
Ключови думи: 1. модели за сигурност 2. управление на риска 3. информационна сигурност 4. метрики за киберсигурност 5. защита на лични данни 6. информационна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Дп 120000130723, Цб 120000130724, Цб 120000130725, Цб 120000130726, Цб 120000130727, Ф 120000130728, Ф 120000130729, Ф 120000130730, Ф 120000130731, Ф 120000130732
 съдържание 

Сист. No: 54156

- 13 -

Цб II 92497 

Тодоров, Иван

   Макроикономика : Лекционен курс / Иван Крумов Тодоров ; Рец. Десислава Стоилова, Илко Пенков . - София - Благоевград : Авангард Прима, 2016 . - 180 с. : с граф. ; 20,5 см

   Изпол. л-ра : с. 178-180 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-160-583-5 


1. Макроикономика -- учебници за ВУЗ 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономическа политика 2. национална икономика 3. икономически растеж 4. икономически цикъл 5. бизнес цикъл 6. фискална политика 7. безработица 8. инфлация 9. парична политика 10. централна банка 11. отворена икономика 12. европейска икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000130800
  

Сист. No: 54393

- 14 -

Цб II 92466 

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II  = Sustainable development and sociolo-economic cohesion in the 21 st century : Trends and challenges : Volume I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. /  Програмен комитет Марияна Божинова и др. ; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др. ; Ред. съвет Любчо Варамезов и др. : Академично издателство "Ценов" - Свищов ; Стопанска академия "Д. А. Ценов"

   Посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

   ISBN 978-954-23-2069-2 (print)


   Т. II  . - 2021 . - 851 с. : с диагр., табл.

 

   


1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000130694
  

Сист. No: 54126

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 15 -

Цб II 92457 

Белева, Искра Спасова

   Политиката на пазара на труда в България - развитие и особености през периода 2014-2020 г. = Labor Market Policies in Bulgaria - Development and Features in the Period 2014 - 2020 / Искра Спасова Белева ; Ред. Елисавета Найденова ; Худож. на кор. София Любомирова Попйорданова ; Граф. дизайн Даниела Мицева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 176 с. : с табл., граф. ; 19,5 см

   Л-ра : с. 163-168
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-165-3 


1. Трудов пазар - България 
 331.5"2014/2020"(497.2)
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130678, Цб 120000130679
 съдържание 

Сист. No: 54095

- 16 -

Цб II 92473 

Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето  : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г. /  Програмен съвет Маргарита Атанасова ; Организац. съвет Тодорка Кинева и др. ; Ред. съвет Мария Стоянова и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Общоикономически факултет, 2021 . - 200 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Публикацията съдържа резултати от научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НФ - 19/2021.

   ISBN 978-619-232-545-9 

   ISBN 978-619-232-546-6 (CD)


1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130717, Цб 120000130718, Цб 120000130719
  

Сист. No: 54153

- 17 -

Цб II 92478 

Масалджийска, Стефка Димитрова

   Управление на човешките ресурси : Учебно помагало / Стефка Димитрова Масалджийска ; Рец. Йосиф Илиев, Кирил Димитров ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 198 с. ; 20,5 см

   Цитирани източници : с. 187-188 Разширена библиогр. : с. 189-198

   ISBN 978-619-232-547-3 


 005.95/.96
Ключови думи: 1. бизнес организации 2. подбор на персонала 3. човешки ресурси 4. кариерно развитие 5. управление на възнагражденията 6. трудова мотивация 7. екипи 8. лидерство 9. емоционална интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 120000130739, Цб 120000130740, Цб 120000130741
 съдържание 

Сист. No: 54163

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 18 -

Цб II 92471 

Ранчев, Георги

   Данъчно облагане на недвижимите имоти : Монография / Георги Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Даниела Петрова Въткова-Милушева ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 186 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Библиогр. : с. 174-182

   ISBN 978-619-232-561-9 


1. Недвижима собственост - данъци 
 332.2.003.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. корпоративно данъчно облагане 3. данък върху добавена стойност (ДДС) 4. международно данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000130711, Цб 120000130712, Цб 120000130713
 съдържание 

Сист. No: 54148

- 19 -

Цб II 92455 

Симов, Васил

   Книга за борсата / Васил Симов ; Ред. Людмил Каравасилев ; Коректор Светла Иванова ; Предпеч. подгот. Алекси Алексиев . - Първо издание . - София : Софийска стокова борса АД, 2021 (БУЛВЕСТ ПРИНТ АД) . - 200 с. : с снимки ; 26 см

   Л-ра : с. 196-199

   ISBN 978-619-188-689-0 


 336.76(0.026.2)
Ключови думи: 1. борсова търговия 2. борсов пазар 3. срочни борси 4. Софийска стокова борса (ССБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130674, Цб 120000130775
 съдържание 

Сист. No: 54109

- 20 -

Цб I 6182 

   

Финансиране и управление на здравеопазването : теоретични основи, модели, проблеми и тенденции  . - София : Министерство на финансите ; Школа по публични финанси, 2005 . - 300 с. : с табл., граф. ; 29,5 см

   Изпол. л-ра : с. 298-300


1. Здравеопазване - България 
 614.2.003.2  + 368.42
Ключови думи: 1. икономика на здравеопазването 2. здравно осигуряване 3. финансиране на здравеопазването 4. здравно застраховане 5. социално и здравно осигуряване 6. управление на здравеопазването 7. корупция 8. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Германия 3. Холандия. Нидерландия 4. Швейцария 5. САЩ 6. Франция 7. Сингапур 8. Европейски съюз 9. България 
Дп 120000130688
 съдържание 

Сист. No: 54128

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 21 -

Цб С II 2264 

Сто години катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2020  /  Състав. Теодора Рупска ; Дизайн и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет, 2021 . - 156 с. + снимки ; 25 см

   Загл. на кор." 100 години катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2020 Изданието се осъществява с финансиране по проект НП- 4-2020

   ISBN 978-619-232-468-1 


1. Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 
 657(059)(0.026.2)  + 378.096"1920/2020"
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130757, С 120000130758, Цб 120000130759
 съдържание 

Сист. No: 54157

Управление

- 22 -

Цб II 92458 

Керемидчиев, Спартак Василев

   Корпоративно управление на държавните предприятия : В търсене на решения = Corporate governance of state - owned enterprises : In Search of Solutions : Монография / Спартак Василев Керемидчиев, Мирослав Колев Неделчев ; Рец. Пламен Чипев, Асена Стоименова ; Ред. Катя Тошева ; Граф. дизайн Ваня Кривокапова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; БАН ; Институт за икономически изследвания, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 181 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Л-ра : с. 126-134
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-138-7 


1. Държавни предприятия -- управление и организация 
 005.7  + 334.72
Ключови думи: 1. държавно предприятие 2. държавна собственост 3. корпоративно управление 4. чуждестранен опит 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130680
 съдържание 

Сист. No: 54098

- 23 -

Цб II 92470 

Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България  / Янко Христозов, Надежда Николова, Марин Гълъбов, Ивайло Беев, Галя Тасева ; Рец. Методи Христов, Олег Димов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 213 с. : с табл. граф. ; 24 см

   Л-рни източници : с. 208-213 Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор за университетска поръчка № НИД НИ-4/2018

   ISBN 978-619-232-543-5 


1. Предприятия - финансови показатели - България 
 658.16(497.2)  + 338.124.4(497.2)
Ключови думи: 1. икономика на предприятието 2. финансов анализ 3. ликвидност 4. фирмена задлъжнялост 5. нефинансови предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130708, Цб 120000130709, Цб 120000130710
  

Сист. No: 54146

- 24 -

Цб II 92474 

Харизанова-Бартос, Христина

   Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор / Христина Харизанова-Бартос, Зорница Стоянова, Ивелина Петкова, Цветана Харизанова-Методиева, Никола Методиев, Ани Димитрова, Павел Шейтанов ; Рец. Юлия Дойчинова, Иван Кънчев ; Ред. Елена Конова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 224 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Л-ра : с. 201-207 Публикацията съдържа резултати от научно изследване, финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор за НП № НИД НИ - 16/2018

   ISBN 978-619-232-537-4 

   ISBN 978-619-232-556-5 (CD)


1. Аграрен сектор - криза - риск 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. селско стопанство 3. околна среда 4. земеделски стопанства 5. законодателна рамка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Дп 120000130720, Цб 120000130721, Цб 120000130722
  

Сист. No: 54154

- 25 -

Цб II 92485 

Bossink, Bart

   Eco-innovation and Sustainability Management / Bart Bossink . - New York etc. : Routledge ; Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 182 p. ; 23 sm . -  (Routledge studies in innovation, organization and technology ; 21)

   
   www.routledge.com 

   ISBN 978-1-138-10795-3 (pbk)


1. Eco-Innovation - sustainability management 
 574.001.76  + 005.342
Ключови думи: 1. environmental management 2. technological innovations 3. economic aspects 4. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
Дп 120000130785
 съдържание 

Сист. No: 54475

- 26 -

Цб II 92491 

Governing the Provision of Ecosystem Services  /  Ed. Roldan Muradian, Laura Rival . - New York etc. : Springer, 2013 . - 481 p. : with tabl. ; 23,5 sm . -  (Studies in Ecological Economics ; Vol. 4)

   For further volumes http://www.springer.com/series/6526
   www.springer.com 

   ISBN 978-94-017-8169-5 


1. Ecosystem Services - measurement, valuation and governance 
 574
Ключови думи: 1. eco-systems 2. екосистеми 3. екосистемни услуги 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 
Дп 120000130792
 съдържание 

Сист. No: 54484

- 27 -

Цб II 92489 

Hopkin, Paul

   Fundamentals of Risk Management : Understanding, evaluating and implementing effective risk management / Paul Hopkin . - Fifth Edition . - New York etc. : Kogan Page, 2018 . - 453 p. ; 24 sm

   
   www.koganpage.com 

   ISBN 978-0-7494-8307-4 (pbk)


1. Risk management - fundamentals 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. управление на риска 3. risk assessment 4. risk response 5. risk strategy 6. risk culture 7. risk governance 8. risk assurance 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Дп 120000130790
 съдържание 

Сист. No: 54481

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 28 -

Цб II 92471 

Ранчев, Георги

   Данъчно облагане на недвижимите имоти : Монография / Георги Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Даниела Петрова Въткова-Милушева ; Ред. Елена Конова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 186 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Библиогр. : с. 174-182

   ISBN 978-619-232-561-9 


1. Недвижима собственост - данъци 
 332.2.003.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. корпоративно данъчно облагане 3. данък върху добавена стойност (ДДС) 4. международно данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000130711, Цб 120000130712, Цб 120000130713
 съдържание 

Сист. No: 54148

- 29 -

Цб II 92474 

Харизанова-Бартос, Христина

   Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор / Христина Харизанова-Бартос, Зорница Стоянова, Ивелина Петкова, Цветана Харизанова-Методиева, Никола Методиев, Ани Димитрова, Павел Шейтанов ; Рец. Юлия Дойчинова, Иван Кънчев ; Ред. Елена Конова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 224 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Л-ра : с. 201-207 Публикацията съдържа резултати от научно изследване, финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор за НП № НИД НИ - 16/2018

   ISBN 978-619-232-537-4 

   ISBN 978-619-232-556-5 (CD)


1. Аграрен сектор - криза - риск 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. селско стопанство 3. околна среда 4. земеделски стопанства 5. законодателна рамка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Дп 120000130720, Цб 120000130721, Цб 120000130722
  

Сист. No: 54154

- 30 -

Цб II 92488 

Advances in Agricultural Machinery and Technologies  /  Ed. by Guangnan Chen . - Boca Raton, Fl etc. : CRC Press Taylor & Francis Group, 2021 . - 472 p. : with tabl., graf. ; 25,5 sm

   
   www.crcpress.com 

   ISBN 978-1-03-209567-7 (pbk)


1. Agriculture - machinery and technologies 
 631.5
Ключови думи: 1. water engineering 2. harvesting technology 3. computer modelling 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Дп 120000130789
 съдържание 

Сист. No: 54477

- 31 -

Цб II 92493 

Gibson, Jane W.

   In Defense of Farmers : The Future of Agriculture in the Shadow of Corporate Power /  Ed. by Jane Winslow Gibson, Sara E. Alexander ; Foreword by John K. Hansen . - Nebraska : University of Nebraska Press, 2019 . - 422 p. ; 23,5 sm

   

   ISBN 978-1-4962-0673-8 


1. Agricultural industries - farmers 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. индустриално земеделие 3. семейни ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Боливия 2. САЩ 3. Бразилия 4. Канада 
Дп 120000130794
 съдържание 

Сист. No: 54480

- 32 -

Цб II 92486 

Rapidel, Bruno

   Ecosystem Services from Agriculture and Agroforestry : Measurement and Payment /  Ed. by Bruno Rapidel, Fabrice DeClerck, Jean-Francois Le Coq, John Beer . - New York : Earthscan ; Earthscan from Routledge, 2011 . - 414 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm

   
   www.routledge.com 

   ISBN 978-1-138-33908-8 (pbk)


1. Agriculture, agroforestry - ecosystem services 
 338.43  + 630.2
Ключови думи: 1. marketing ecosystem services 2. measuring ecosystem services 3. селско стопанство 4. екосистемни услуги 5. лесовъдство 6. агролесовъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Централна Америка 2. Южна Америка 
Дп 120000130786
 съдържание 

Сист. No: 54479

- 33 -

Цб II 92494 

Sustainable Intensification in Smallholder Agriculture  : An integrated systems research approach /  Ed. by Ingrid Oborn et al. . - London etc. : Earthscan from Routledge, 2017 . - 387 p. ; 23.5 sm

   Other ed.: Bernard Vanlauwe, Michael Phillips, Richard Thomas, Willemien Brooijmans, Kwesi Atta-Krah

   ISBN 978-0-367-22778-4 


1. Smallholder agriculture - sustainable intensification 
 338.43
Ключови думи: 1. sustainable agriculture 2. small farms 3. агроекология 4. малки земеделски стопанства 5. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Африка 2. Латинска Америка 3. Югоизточна Азия 4. Тихоокеански регион 
Дп 120000130795
 съдържание 

Сист. No: 54486

Икономика на индустрията

- 34 -

Цб II 92458 

Керемидчиев, Спартак Василев

   Корпоративно управление на държавните предприятия : В търсене на решения = Corporate governance of state - owned enterprises : In Search of Solutions : Монография / Спартак Василев Керемидчиев, Мирослав Колев Неделчев ; Рец. Пламен Чипев, Асена Стоименова ; Ред. Катя Тошева ; Граф. дизайн Ваня Кривокапова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; БАН ; Институт за икономически изследвания, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 181 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Л-ра : с. 126-134
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-138-7 


1. Държавни предприятия -- управление и организация 
 005.7  + 334.72
Ключови думи: 1. държавно предприятие 2. държавна собственост 3. корпоративно управление 4. чуждестранен опит 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130680
 съдържание 

Сист. No: 54098

- 35 -

Цб II 92470 

Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България  / Янко Христозов, Надежда Николова, Марин Гълъбов, Ивайло Беев, Галя Тасева ; Рец. Методи Христов, Олег Димов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 213 с. : с табл. граф. ; 24 см

   Л-рни източници : с. 208-213 Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор за университетска поръчка № НИД НИ-4/2018

   ISBN 978-619-232-543-5 


1. Предприятия - финансови показатели - България 
 658.16(497.2)  + 338.124.4(497.2)
Ключови думи: 1. икономика на предприятието 2. финансов анализ 3. ликвидност 4. фирмена задлъжнялост 5. нефинансови предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130708, Цб 120000130709, Цб 120000130710
  

Сист. No: 54146

- 36 -

Цб II 92487 

Ecodesign and Ecoinnovation in the Food Industries  / Gwenola Yannou-Le Bris, Hiam Serhan, Sibylle Duchaine, Jean-Marc Ferrandi, Gilles Trystram . - London etc. : ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc., 2019 . - 288 p. : with, tabl., graf. ; 24 sm . -  (Agriculture, food science and nutrition series)

   References : p. 271-284
   www.iste.co.uk www.wiley.com 

   ISBN 978-1-78630-489-6 


1. Food industries -ecological aspects 
 664.001.76  + 574
Ключови думи: 1. eco-innovations 2. ecodesign 3. sustainable food 4. ecological transition 5. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 6. екодизайн 7. екоиновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130787
 съдържание 

Сист. No: 54482

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 37 -

Цб II 92483 

Hugos, Michael

   Essentials of Supply Chain Management / Michael Hugos . - Fourth Edition . - Hoboken, NJ etc. : WILEY ; John Wiley & Sons, Inc., 2018 . - 355 p. : with tabl. ; 23 sm . -  (Essentials Series)

   
   wiley.com/business 

   ISBN 978-1-119-46110-4 


1. Supply chain management 2. Верига на доставки - управление 
 658.7
Ключови думи: 1. business logistics 2. decision making 3. problem solving 4. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 120000130780, Цб 120000130781
 съдържание 

Сист. No: 54409

Туризъм

- 38 -

Цб I 6191 

Великова, Еленита

   Подходи за удължаване на зимния туристически сезон : Монография / Еленита Великова, Стела Димитрова, Иво Анев, Тодорка Тончева, Светла Цветкова, Илия Гътовски ; Рец. Преслав Димитров, Мария Воденичарова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 248 с. : с табл., граф. ; 29 см + CD

   Изпол. л-ра : с. 241-248 Монографията съдържа резултати от проект, финансирано със средства от фонд НИД на УНСС, договор за университетска поръчка за научно изследване № НИД НИ-28/2018

   ISBN 978-619-232-557-2 

   ISBN 978-619-232-538-1 (CD)


1. Зимен туристически сезон, удължаване - България 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. туризъм 2. икономическо развитие 3. транспортна инфраструктура 4. сезонен туризъм 5. зимни курорти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Дп 120000130705, Цб 120000130706, Цб 120000130707
  

Сист. No: 54147

- 39 -

Цб I 6189 

Boosting Tourism Development through Intellectual Property  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/ ; World Tourism Organization ( UNWTO ), 2021 . - 106 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1054.pdf 

   ISBN 978-92-805-3034-6 

   ISBN 978-92-844-2238-8 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78  + 338.48
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Туризъм 
Дп 120000130703
 съдържание 

Сист. No: 54199

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 40 -

Цб II 92476 

България и Евразийският икономически съюз - възможности за сътрудничество  : Колективна монография / Георги Шинков Забунов ; Член Петко Димитров Ганчев, Димитър Георгиев Велев, Диана Маринова Маринова и др. ; Рец. Константин Калинков, Димитър Хаджиниколов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 230 с. : с табл., граф. ; 24 см + CD

   Други автори: Райна Москова Койчева, Паскал Неделчев Желев, Антония Иванова Пенчева, Драгомир Желчев Стефанов, Надя Викторова Гилина, Димитър Димитров Дамянов, Щелян Стефанов Калчев, Георги Величков Янков Л-ра : с. 223-230 Съдържа резултатите от проект НИД НИ- 17/2017 на УНСС

   ISBN 978-619-232-550-3 

   ISBN 978-619-232-551-0 (CD)


 339.9(497.2)
Ключови думи: 1. евразийска идея 2. международни икономически отношения МИО 3. Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 4. регионална интеграция 5. световна икономика 6. социална политика 7. правен анализ 8. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 9. научно-техническо сътрудничество 10. икономическо сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Евразия 3. Европейски съюз 
Дп 120000130733, Цб 120000130734, Цб 120000130735
  

Сист. No: 54158

- 41 -

Цб II 92465 

Илийчовски, Светослав

   Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов /  Предс. на ред. съвет Светослав Илийчовски ; Чл. Анета Денева и др. ; Организац. комитет Теодора Филипова и др. . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов ; Стопанска академия "Д. А. Ценов" ; Факултет ''Производствен и търговски бизнес'' ; Катедра "Търговски бизнес", 2021 . - 610 с. : с ил., табл., диагр. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-23-2005-0 


1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130692
  

Сист. No: 54122

- 42 -

Цб II 92463 

Кръстевич, Тодор Б.

   Анализ на пазарната кошница с R = Market Basket Analysis Using R : Монография / Тодор Б. Кръстевич ; Рец. Евгени Станимиров, Диана Антонова ; Стил. ред. Анка Танева . - Свищов : Стопанска академия "Д. А. Ценов", 2021 . - 118 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см . -  (Библиотека "Стопански свят" ; 143)

   Библиогр.: с. 109-115 Рез. на бълг., англ. ез.
   http://www.uni-svishtov.bg 

   ISBN 978-954-23-1966-5 


1. Търговия - прогнозиране 
 004.65  + 339.18
Ключови думи: 1. анализ на пазара 2. анализ на данни 3. анализ на пазарна кошница 4. продажбени трансакции 5. асоциативни правила 6. дескриптивно моделиране 7. кръстосани продажби 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130690
 съдържание 

Сист. No: 54120

- 43 -

Цб II 92460 

Павлова, Росица Рангелова

   Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз = Economic Growth and convergence in the European union : Монография / Росица Рангелова Павлова, Даниела Николова Бобева-Филипова, Димитър Георгиев Златинов ; Рец. Виктор Йоцов, Диана Съботинова ; Ред. Мила Вълкова ; Художник София Попйорданова ; Граф. дизайн Елисавета Илчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 152 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 140-146
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-152-3 


1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа конвергенция 2. интеграция 3. кохезия 4. международни икономически отношения МИО 5. емпиричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130682
 съдържание 

Сист. No: 54103

- 44 -

Цб II 92498 

Тодоров, Иван Крумов

   Микроикономическа интеграция на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз : Монография / Иван Крумов Тодоров ; Рец. Десислава Стоилова, Илко Пенков . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2015 ([София] : БПС) . - 160 с. : с табл., черт., диагр. ; 20,5 см

   Биогр. данни за авт. атбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 147-159

   ISBN 978-619-160-491-3 


1. Европа – международни икономически отношения 2. Европейски съюз -- икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономика 2. икономическа интеграция 3. страни-членки на ЕС 4. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Централна и Източна Европа 3. България 
Дп 120000130801
 съдържание 

Сист. No: 54394

- 45 -

Цб II 92481 

Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II  = The membership of Bulgaria in the European union : Thirteen years later : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE -Sofia, Big conference room, first floor : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала /  Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС ; University of National and World Economy ; "International Economics and Politics" Faculty ; Department of "International Economic Relations and Business"

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, финансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП- 16/2020 г.

   ISBN  2815-2719 ISSN


   Т. I. Доклади на български език. : Volume 1 : Papers presented in Bulgarian language . - 2021 . - 371 с. : с граф., табл.

 

   


1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130748, Цб 120000130749, Цб 120000130750
  

Сист. No: 54167

- 46 -

Цб I 6193 

Cavusgil, S. Tamer

   International Business : The New Realities / S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John R. Riesenberger . - Fifth Edition, Global Edition . - Harlow, England etc. : PEARSON ; Pearson Education Ltd., 2020 . - 569 p. : with color photos ; 27,5 sm

   
   www.pearson.com/mylab/management 

   ISBN 978-1-292-30324-6 


 339.9
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. стратегии 3. international business 4. opportunity assessment 5. international markets 6. environment 7. ethics 8. Corporate Social Responsibility (CSR) 9. sustainability 10. governance 11. political systems 12. legal systems 13. regional economic integration 14. financial management 15. accounting 16. global firm 17. human resource management 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130782, Цб 120000130783
 съдържание 

Сист. No: 54410

- 47 -

Цб II 92472 

Globalism, regionalism, security  : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria /  Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy ; Regional Development Department ; National and Regional Security Department, 2021 . - 226 p. : with graf. ; 24 sm + CD

   

   ISBN 978-619-232-544-2 

   ISBN 978-619-232-558-9 (CD)


1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 339  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130714, Цб 120000130715, Цб 120000130716
  

Сист. No: 54150

- 48 -

Цб II 92481 

The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II  : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room /  Editorial Board Svetlana Aleksandrova et al. : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy ; "International Economics and Politics" Faculty ; Department of "International Economic Relations and Business"

   Financed by UNIVERSITY PROJECT FOR SCIENTIFIC RESEARCH with reference number № НИД НП 16-2020

   ISBN  1215-2727 ISSN


   Vol. II. Papers presented in English language. . - 2021 . - 178 p. : with tabl., graf.

 

   


1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130751, Цб 120000130752, Цб 120000130753
  

Сист. No: 54168

Европейски съюз

- 49 -

Цб II 92460 

Павлова, Росица Рангелова

   Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз = Economic Growth and convergence in the European union : Монография / Росица Рангелова Павлова, Даниела Николова Бобева-Филипова, Димитър Георгиев Златинов ; Рец. Виктор Йоцов, Диана Съботинова ; Ред. Мила Вълкова ; Художник София Попйорданова ; Граф. дизайн Елисавета Илчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 152 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 140-146
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-152-3 


1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. икономическа конвергенция 2. интеграция 3. кохезия 4. международни икономически отношения МИО 5. емпиричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130682
 съдържание 

Сист. No: 54103

- 50 -

Цб II 92498 

Тодоров, Иван Крумов

   Микроикономическа интеграция на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз : Монография / Иван Крумов Тодоров ; Рец. Десислава Стоилова, Илко Пенков . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2015 ([София] : БПС) . - 160 с. : с табл., черт., диагр. ; 20,5 см

   Биогр. данни за авт. атбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 147-159

   ISBN 978-619-160-491-3 


1. Европа – международни икономически отношения 2. Европейски съюз -- икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. макроикономика 2. икономическа интеграция 3. страни-членки на ЕС 4. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Централна и Източна Европа 3. България 
Дп 120000130801
 съдържание 

Сист. No: 54394

- 51 -

Цб II 92481 

Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II  = The membership of Bulgaria in the European union : Thirteen years later : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE -Sofia, Big conference room, first floor : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала /  Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС ; University of National and World Economy ; "International Economics and Politics" Faculty ; Department of "International Economic Relations and Business"

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, финансиран със средства от фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП- 16/2020 г.

   ISBN  2815-2719 ISSN


   Т. I. Доклади на български език. : Volume 1 : Papers presented in Bulgarian language . - 2021 . - 371 с. : с граф., табл.

 

   


1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130748, Цб 120000130749, Цб 120000130750
  

Сист. No: 54167

- 52 -

Цб Биб II 618 

International conference "The European union after Brexit"  : Book of abstracts /  Complied by Paskal Zhelev, Maria Bakalova . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy ; Union of Economists in Bulgaria ; Faculty of International economics and politics, 2021 . - 94 p. ; 20,5 sm

   The present publication presents the abstracts of the papers delivered at the international conference "The EU after Brexit" funded under the UNWE Research Scheme, Contract No NID NF 6/2021

   ISBN 978-619-232-559-6 


1. EU - Brexit - conference (abstracts) 
 339.923:061ЕС(048)
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. Брекзит 3. международна конференция 4. резюме на доклад 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130754, С 120000130755, Цб 120000130756
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 54151

- 53 -

Цб II 92481 

The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II  : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room /  Editorial Board Svetlana Aleksandrova et al. : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy ; "International Economics and Politics" Faculty ; Department of "International Economic Relations and Business"

   Financed by UNIVERSITY PROJECT FOR SCIENTIFIC RESEARCH with reference number № НИД НП 16-2020

   ISBN  1215-2727 ISSN


   Vol. II. Papers presented in English language. . - 2021 . - 178 p. : with tabl., graf.

 

   


1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130751, Цб 120000130752, Цб 120000130753
  

Сист. No: 54168

Право

- 54 -

Цб II 92477 

Петрунов, Георги Светлозаров

   Трафик на хора и изпиране на пари : анализ на актуални тенденции : Монография / Георги Светлозаров Петрунов, Ваня Христова Несторова, Камелия Руменова Димитрова, Радослав Тихомиров Стаменков, Трифон Стоянов Трифонов ; Рец. Вяра Борисова Стоилова, Духомир Владимиров Минев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 217 с. ; 20,5 см

   Монографията е издадена в рамките на научноизследователски проект по договор за университетска научна поръчка № НИД НИ- 10/2018 г. в УНСС

   ISBN 978-619-232-568-8 


 343.3/.7  + 342.7
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. пране на пари 3. миграционни процеси 4. неравенство 5. трудова експлоатация 6. деца в риск 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130736, Цб 120000130737, Цб 120000130738
 съдържание 

Сист. No: 54159

Интелектуална собственост

- 55 -

Цб I 6190 

Assistive Technology : WIPO Technology Trends 2021  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 271 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3257-9 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130704
 съдържание 

Сист. No: 54204

- 56 -

Цб I 6189 

Boosting Tourism Development through Intellectual Property  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/ ; World Tourism Organization ( UNWTO ), 2021 . - 106 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1054.pdf 

   ISBN 978-92-805-3034-6 

   ISBN 978-92-844-2238-8 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78  + 338.48
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Туризъм 
Дп 120000130703
 съдържание 

Сист. No: 54199

- 57 -

Цб II 92468 

Enterprising Ideas : A Guide to Intellectual Property for Startups  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 73 p. ; 21 sm . -  (Intellectual Property for Business Series ; 6)

   
   https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545 

   ISBN 978-92-805-3265-4 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130696
 съдържание 

Сист. No: 54185

- 58 -

Цб I 6186 

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Protocol  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, updated 2021 . - 140 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_455_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3250-0 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. търговска марка 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130700
 съдържание 

Сист. No: 54195

- 59 -

Цб I 6188 

Hague Yearly Review 2021 : International Registration of Industrial Designs  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 86 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3262-3 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. промишлен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130702
 съдържание 

Сист. No: 54197

- 60 -

Цб I 6184 

Madrid Yearly Review 2021 : International Registration of Marks  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 105 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3263-0 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. търговска марка 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130698
 съдържание 

Сист. No: 54192

- 61 -

Цб I 6187 

Patent Cooperation Treaty. Yearly Review 2021 : The International Patent System  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 100 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3261-6 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. патенти 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130701
 съдържание 

Сист. No: 54196

- 62 -

Цб II 92469 

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006, and on November 12, 2007  ; Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : as in force on February 1, 2021 ; Administrative Instructions for the Application of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : as in force on February 1, 2021 ; Schedule of Fees : as in force on February 1, 2020 /  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 157 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_207_2021.pdf 

   ISBN 978-92-805-3202-9 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130697
 съдържание 

Сист. No: 54189

- 63 -

Цб I 6185 

Report of the Director General to the 2020 WIPO Assemblies  : Retrospective 2008-2020 . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2020 . - 122 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2020.pdf 

   ISBN 978-92-805-3183-1 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130699
 съдържание 

Сист. No: 54194

- 64 -

Цб II 92467 

WIPO IP Facts and Figures 2020  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2020 . - 51 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4533&plang=EN 

   ISBN 978-92-805-3208-1 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000130695
 съдържание 

Сист. No: 54184

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 65 -

Цб I 6182 

   

Финансиране и управление на здравеопазването : теоретични основи, модели, проблеми и тенденции  . - София : Министерство на финансите ; Школа по публични финанси, 2005 . - 300 с. : с табл., граф. ; 29,5 см

   Изпол. л-ра : с. 298-300


1. Здравеопазване - България 
 614.2.003.2  + 368.42
Ключови думи: 1. икономика на здравеопазването 2. здравно осигуряване 3. финансиране на здравеопазването 4. здравно застраховане 5. социално и здравно осигуряване 6. управление на здравеопазването 7. корупция 8. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Германия 3. Холандия. Нидерландия 4. Швейцария 5. САЩ 6. Франция 7. Сингапур 8. Европейски съюз 9. България 
Дп 120000130688
 съдържание 

Сист. No: 54128

- 66 -

Цб I 6183 

Social security for social justice and a fair globalization : Recurrent discussion on social protection (social security) under the ILO DEclaration on Social Justice for a Fair Globalization  : International Labour Conference, 100th Session, Sixth item on the agenda : Report VI . - First edition . - Geneva : International Labour Office (ILO), 2011 . - 176 p. : with tabl., graf. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-2-123117-2 (Print)


 368  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. социално осигуряване 3. социална справедливост 4. социална защита 5. social security 6. social justice 7. fair globalization 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 120000130689
 съдържание 

Сист. No: 54129

Образование

- 67 -

Цб II 92456 

   

Годишен доклад на Ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на университета : Декември 2020 г. - декември 2021 г.  . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 155 с. : с табл., граф. ,ил. ; 24 см

   


1. УНСС - отчет 
 378"2020/2021"
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000130675, Цб 120000130676, Цб 120000130677
 съдържание 

Сист. No: 54092

- 68 -

Цб I 6192 

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври - 2012  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове /  Автор и състав. Димитър Саздов, Нели Георгиева Радева : Университетска печатница на УНСС

   

   ISBN 978-954-644-353-3 


   Модул 3. История на България. : Специална част . - 2012 . - 162 с.

 

   


 371.27  + 93/99
Ключови думи: 1. УНСС 2. изпитни тестове 3. история 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130776
 съдържание 

Сист. No: 54353

- 69 -

Цб II 92459 

Кирова, Алла Валентиновна

   Академичната сфера и бизнесът в България : състояние и възможности за разширяване на сътрудничеството = Academic sphere and business in Bulgaria : status and possiblities for expansion of cooperation : Монография / Алла Валентиновна Кирова, Ирена Кирилова Зарева ; Рец. Мирослава Пейчева, Павлинка Илева-Найденова ; Ред. Мариета Станкович ; Художник София Попйорданова ; Граф. дизайн Вероника Томчева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 257 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Л-ра : с. 245-253
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-150-9 


1. Наука - висше образование - бизнес 
 001.89  + 330.341  + 378
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
Дп 120000130681
 съдържание 

Сист. No: 54100

- 70 -

Цб С II 2264 

Сто години катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2020  /  Състав. Теодора Рупска ; Дизайн и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет, 2021 . - 156 с. + снимки ; 25 см

   Загл. на кор." 100 години катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2020 Изданието се осъществява с финансиране по проект НП- 4-2020

   ISBN 978-619-232-468-1 


1. Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 
 657(059)(0.026.2)  + 378.096"1920/2020"
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130757, С 120000130758, Цб 120000130759
 съдържание 

Сист. No: 54157

Математика. Естествени науки

- 71 -

Цб II 92482 

Гринберг, Морис

   Социалните дилеми : когнитивна перспектива / Морис Гринберг ; Рец. Стефан Матеев, Георги Менгов ; Ред. Любомир Джалев ; Коректор Лора Султанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини - 94" ООД) . - 251 с. : с табл., граф., диагр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 229-247 Азб. показалец
   www.mbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-127-6 


1. Социални дилеми - основни понятия, модели 
 316.6  + 519.83
Ключови думи: 1. теория на игрите 2. експериментална икономика 3. социална психология 4. когнитивна наука 5. социални взаимодействия 6. рационален избор 7. социални предпочитания 8. когнитивно ориентирани модели 9. агентно базирани модели 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130779
 съдържание 

Сист. No: 54362

Екология

- 72 -

Цб II 92485 

Bossink, Bart

   Eco-innovation and Sustainability Management / Bart Bossink . - New York etc. : Routledge ; Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 182 p. ; 23 sm . -  (Routledge studies in innovation, organization and technology ; 21)

   
   www.routledge.com 

   ISBN 978-1-138-10795-3 (pbk)


1. Eco-Innovation - sustainability management 
 574.001.76  + 005.342
Ключови думи: 1. environmental management 2. technological innovations 3. economic aspects 4. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
Дп 120000130785
 съдържание 

Сист. No: 54475

- 73 -

Цб II 92487 

Ecodesign and Ecoinnovation in the Food Industries  / Gwenola Yannou-Le Bris, Hiam Serhan, Sibylle Duchaine, Jean-Marc Ferrandi, Gilles Trystram . - London etc. : ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc., 2019 . - 288 p. : with, tabl., graf. ; 24 sm . -  (Agriculture, food science and nutrition series)

   References : p. 271-284
   www.iste.co.uk www.wiley.com 

   ISBN 978-1-78630-489-6 


1. Food industries -ecological aspects 
 664.001.76  + 574
Ключови думи: 1. eco-innovations 2. ecodesign 3. sustainable food 4. ecological transition 5. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 6. екодизайн 7. екоиновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130787
 съдържание 

Сист. No: 54482

- 74 -

Цб II 92490 

Ecosystem Services : From Concept to Practice  /  Ed. by Jetske A. Bouma, Pieter J. H. van Beukering . - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . - 267 p. : with graf.,tabl. ; 25 sm

   
   www.cambridge.org. 

   ISBN 978-1-107-06288-7 (hardback)


1. Ecosystem Services - measurement, valuation and governance 
 574(0.026.2)
Ключови думи: 1. ecosystem 2. екосистеми 3. екосистемни услуги 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Дп 120000130791
 съдържание 

Сист. No: 54476

- 75 -

Цб II 92484 

Environmental Pollution and Management  /  Ed. by Avnish Chauhan . - New Delhi : I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., 2019 . - 220 p. : with tabl., graf. ; 24,5 sm

   
   www.ikbooks.co 

   ISBN 978-93-86768-61-2 


1. Environmental Pollution - management 
 502/504
Ключови думи: 1. замърсяване на околната среда 2. въздух 3. води 4. почви 5. глобално затопляне 6. шумово замърсяване 7. радиация 8. твърди отпадъци 9. управление на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Дп 120000130784
 съдържание 

Сист. No: 54478

- 76 -

Цб II 92491 

Governing the Provision of Ecosystem Services  /  Ed. Roldan Muradian, Laura Rival . - New York etc. : Springer, 2013 . - 481 p. : with tabl. ; 23,5 sm . -  (Studies in Ecological Economics ; Vol. 4)

   For further volumes http://www.springer.com/series/6526
   www.springer.com 

   ISBN 978-94-017-8169-5 


1. Ecosystem Services - measurement, valuation and governance 
 574
Ключови думи: 1. eco-systems 2. екосистеми 3. екосистемни услуги 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 
Дп 120000130792
 съдържание 

Сист. No: 54484

- 77 -

Цб II 92492 

Horbach, Jens

   New Developments in Eco-Innovation Research /  Ed. Jens Horbach, Christiane Reif . - Cham, Switzerland : Springer, 2018 . - 295 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Sustainability and Innovation)

   

   ISBN 978-3-030-06570-6 


1. Eco-Innovation - sustainability management 
 574.001.76  + 005.35
Ключови думи: 1. екоиновации 2. устойчиво развитие 3. икономически дейности 4. малки и средни предприятия (МСП) 5. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130793
 съдържание 

Сист. No: 54483

Приложни науки

Здравеопазване

- 78 -

Цб I 6182 

   

Финансиране и управление на здравеопазването : теоретични основи, модели, проблеми и тенденции  . - София : Министерство на финансите ; Школа по публични финанси, 2005 . - 300 с. : с табл., граф. ; 29,5 см

   Изпол. л-ра : с. 298-300


1. Здравеопазване - България 
 614.2.003.2  + 368.42
Ключови думи: 1. икономика на здравеопазването 2. здравно осигуряване 3. финансиране на здравеопазването 4. здравно застраховане 5. социално и здравно осигуряване 6. управление на здравеопазването 7. корупция 8. здравна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Германия 3. Холандия. Нидерландия 4. Швейцария 5. САЩ 6. Франция 7. Сингапур 8. Европейски съюз 9. България 
Дп 120000130688
 съдържание 

Сист. No: 54128

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 79 -

Цб II 92480 

Зиновиев, Владимир Йорданов

   Мениджмънт на електроенергийното предприятие : Увод и перспективи за развитие / Владимир Йорданов Зиновиев ; Рец. Кирил Ангелов, Виолета Мутафчиева ; Коректор Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 204 с. : с граф. ; 20,5 см

   Библиогр. : с. 201-204

   ISBN 978-619-232-535-0 


1. Електроенергийни предприятия - управление 
 620.9.003.
Ключови думи: 1. Сектор "Енергетика" 2. оперативен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Дп 120000130745, Цб 120000130746, Цб 120000130747, Ф 120000130774
 съдържание 

Сист. No: 54165

- 80 -

Цб II 92488 

Advances in Agricultural Machinery and Technologies  /  Ed. by Guangnan Chen . - Boca Raton, Fl etc. : CRC Press Taylor & Francis Group, 2021 . - 472 p. : with tabl., graf. ; 25,5 sm

   
   www.crcpress.com 

   ISBN 978-1-03-209567-7 (pbk)


1. Agriculture - machinery and technologies 
 631.5
Ключови думи: 1. water engineering 2. harvesting technology 3. computer modelling 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Дп 120000130789
 съдържание 

Сист. No: 54477

Информационни технологии. Иновации

- 81 -

Цб II 92499 

Димов, Петко Стефанов

   Информационна сигурност : Учебник / Петко Стефанов Димов, Зарко Иванов Здравков, Христина Николаева Добрева ; Рец. Красимир Димитров, Иван Христозов ; Ред. Денка Данчева . - Българска, Първо издание . - София : Военна академия "Георги Стойков Раковски", 2021 (ВА "Г. С. Раковски") . - 278 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. с. 265-273

   ISBN 978-619-7478-74-7 


1. Информационна сигурност -- учебници за ВУЗ 
 004.056(075.8)
Ключови думи: 1. източници на заплахи 2. информационнен проблем 3. сигурност на информацията 4. Национална система за защита на класифицираната информация 5. институционални уебсайтове 6. интернет безопасност 7. социални мрежи 8. фалшиви новини 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130802, Цб 120000130803
  

Сист. No: 54454

- 82 -

Цб II 92463 

Кръстевич, Тодор Б.

   Анализ на пазарната кошница с R = Market Basket Analysis Using R : Монография / Тодор Б. Кръстевич ; Рец. Евгени Станимиров, Диана Антонова ; Стил. ред. Анка Танева . - Свищов : Стопанска академия "Д. А. Ценов", 2021 . - 118 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см . -  (Библиотека "Стопански свят" ; 143)

   Библиогр.: с. 109-115 Рез. на бълг., англ. ез.
   http://www.uni-svishtov.bg 

   ISBN 978-954-23-1966-5 


1. Търговия - прогнозиране 
 004.65  + 339.18
Ключови думи: 1. анализ на пазара 2. анализ на данни 3. анализ на пазарна кошница 4. продажбени трансакции 5. асоциативни правила 6. дескриптивно моделиране 7. кръстосани продажби 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130690
 съдържание 

Сист. No: 54120

- 83 -

Цб II 92475 

Тагарев, Недко

   Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове : Монография / Недко Тагарев, Адела Бозмарова, Александър Йолов, Гергана Цанкова, Горан Ангелов ; Рец. Камелия Стефанова, Венелин Георгиев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 221 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. и изпол. източници : с. 213-221 Съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд "НИД на УНСС", договор за университетска научна поръчка № НИД НИ - 15-2018

   ISBN 978-619-232-566-4 


1. Киберсигурност - умни градове - икономическа оценка 
 004.056.003.1
Ключови думи: 1. модели за сигурност 2. управление на риска 3. информационна сигурност 4. метрики за киберсигурност 5. защита на лични данни 6. информационна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Дп 120000130723, Цб 120000130724, Цб 120000130725, Цб 120000130726, Цб 120000130727, Ф 120000130728, Ф 120000130729, Ф 120000130730, Ф 120000130731, Ф 120000130732
 съдържание 

Сист. No: 54156

- 84 -

Цб II 92485 

Bossink, Bart

   Eco-innovation and Sustainability Management / Bart Bossink . - New York etc. : Routledge ; Routledge Taylor & Francis Group, 2012 . - 182 p. ; 23 sm . -  (Routledge studies in innovation, organization and technology ; 21)

   
   www.routledge.com 

   ISBN 978-1-138-10795-3 (pbk)


1. Eco-Innovation - sustainability management 
 574.001.76  + 005.342
Ключови думи: 1. environmental management 2. technological innovations 3. economic aspects 4. sustainable development 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Управление 
Дп 120000130785
 съдържание 

Сист. No: 54475

- 85 -

Цб II 92487 

Ecodesign and Ecoinnovation in the Food Industries  / Gwenola Yannou-Le Bris, Hiam Serhan, Sibylle Duchaine, Jean-Marc Ferrandi, Gilles Trystram . - London etc. : ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc., 2019 . - 288 p. : with, tabl., graf. ; 24 sm . -  (Agriculture, food science and nutrition series)

   References : p. 271-284
   www.iste.co.uk www.wiley.com 

   ISBN 978-1-78630-489-6 


1. Food industries -ecological aspects 
 664.001.76  + 574
Ключови думи: 1. eco-innovations 2. ecodesign 3. sustainable food 4. ecological transition 5. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 6. екодизайн 7. екоиновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130787
 съдържание 

Сист. No: 54482

- 86 -

Цб II 92492 

Horbach, Jens

   New Developments in Eco-Innovation Research /  Ed. Jens Horbach, Christiane Reif . - Cham, Switzerland : Springer, 2018 . - 295 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Sustainability and Innovation)

   

   ISBN 978-3-030-06570-6 


1. Eco-Innovation - sustainability management 
 574.001.76  + 005.35
Ключови думи: 1. екоиновации 2. устойчиво развитие 3. икономически дейности 4. малки и средни предприятия (МСП) 5. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130793
 съдържание 

Сист. No: 54483

Изкуство. Музика. Спорт

- 87 -

Цб II 92464 

Константинов, Николай

   От първия футболен мач в България до групата на майсторите : История на футбола в Свищов / Николай Константинов . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2020 (Акад. изд. "Ценов " - Свищов) . - 304 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1886-6 


1. Футбол -- Свищов -- история 
 796.332(497.21)
Ключови думи: 1. физическа култура 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 2. Свищов 
Дп 120000130691
 съдържание 

Сист. No: 54121

Езикознание. Литературознание

- 88 -

Цб II 92495 

Христов, Ивайло Христов

   Човекът, който доведе Господ на Земята : Литературна анкета с Никола Радев / Ивайло Христов Христов ; Рец. Милена Цанева, Георги Найденов ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Ред. Лина Калайджиева ; Коректор Стоянка Душева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. ЗОВ КОМЕРС, 2021 ((Ст. Загора : Литера принт)) . - 248 с. : с портр. ; 20,5 см

   Пълната форма на името на интервюираното лице Никола Радев е Никола Радев Маринов Вместо заключение / Валентин Караманчев: с. 245-246 Биогр. данни за интервюиращото лице отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-8772-43-3 


1. Никола Радев Маринов (1940-2016), писател 
 886.7(092)  + 92 Радев, Никола
Ключови думи: 1. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Динков, Иван 
Дп 120000130796, Ф 120000130797, Ф 120000130798
 съдържание 

Сист. No: 54389

- 89 -

Цб II 92462 

Христов, Йордан Т.

   Тихият критик : Оригинален, взискателен, правдив съдник на писателското братство / Йордан Т. Христов ; Предг. Богдан Иванов ; Състав. Гергина Христова ; Ред. Крум Шонтов . - Първо издание . - София : Реклама Пони ЕООД, 2021 (Реклама Пони ЕООД) . - 269 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-9467-60-4 


1. Литературна критика, българска - история 
 82.09
Ключови думи: 1. литературознание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
За него: 1. Христов, Йордан Тодоров 2. Христов, Теодор Йорданов 
Дп 120000130683, Цб 120000130684, Цб 120000130685
 съдържание 

Сист. No: 54107

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 90 -

Цб II 92461 

Веков, Манчо Ангелов

   Историкът, за когото знанието за миналото има най-голям смисъл, ако подпомага развитието на обществото в бъдеще : /Проф. д. ист. н. Трендафил Митев на 70 години/ / Манчо Ангелов Веков ; Рец. Йорданка Гешева, Румен Караганев . - София : Институт за исторически изследвания - БАН ; DioMira, 2020 (Рекламно-издателска къща ДиоМира) . - 220 с. ; 20,5 см

   Бележки : с. 217-219

   ISBN 978-954-2977-63-6 


1. Трендафил Атанасов Митев (1950 - ), професор 2. България - история 
 92 Митев, Трендафил  + 930.1
Ключови думи: 1. биобиблиография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130686
 съдържание 

Сист. No: 54093

- 91 -

Цб II 92496 

Данев, Божидар

   Божидар Данев - познаният и непознатият : От и За него ...... : Сборник / Божидар Данев ; Състав., ред. и кор. Анета Калчева Алашка . - София : Изд. къща "Божидар Данев" ЕООД, 2020 (([Добрич] : Фолиарт)) . - 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91527-0-6 


1. Божидар Василев Данев (1939-2018), икономист 2. Икономисти, български 
 92 Данев, Божидар Василев  + 33(497.2)
Ключови думи: 1. икономика 2. учени 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономикс 
Дп 120000130799
 съдържание 

Сист. No: 54391

- 92 -

Цб I 6192 

Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври - 2012  : Ръководство за самоподготовка с примерни тестове /  Автор и състав. Димитър Саздов, Нели Георгиева Радева : Университетска печатница на УНСС

   

   ISBN 978-954-644-353-3 


   Модул 3. История на България. : Специална част . - 2012 . - 162 с.

 

   


 371.27  + 93/99
Ключови думи: 1. УНСС 2. изпитни тестове 3. история 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130776
 съдържание 

Сист. No: 54353

- 93 -

Цб II 92495 

Христов, Ивайло Христов

   Човекът, който доведе Господ на Земята : Литературна анкета с Никола Радев / Ивайло Христов Христов ; Рец. Милена Цанева, Георги Найденов ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Ред. Лина Калайджиева ; Коректор Стоянка Душева . - Българска, Първо издание . - София : Изд. ЗОВ КОМЕРС, 2021 ((Ст. Загора : Литера принт)) . - 248 с. : с портр. ; 20,5 см

   Пълната форма на името на интервюираното лице Никола Радев е Никола Радев Маринов Вместо заключение / Валентин Караманчев: с. 245-246 Биогр. данни за интервюиращото лице отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-8772-43-3 


1. Никола Радев Маринов (1940-2016), писател 
 886.7(092)  + 92 Радев, Никола
Ключови думи: 1. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Динков, Иван 
Дп 120000130796, Ф 120000130797, Ф 120000130798
 съдържание 

Сист. No: 54389


 Индекс по АВТОРИ

Алашка, Анета Калчева 9 91 
Александрова, Светлана 45 51 
Алексиев, Алекси 19 
Ангелов, Горан 12 83 
Ангелов, Кирил 79 
Ангелова, Лора 79 
Анев, Иво 38 
Антонова, Диана 42 82 
Атанасова, Маргарита 4 10 16 
Беев, Ивайло 23 35 
Белева, Искра Спасова 15 
Бобева-Филипова, Даниела Николова 43 49 
Божинова, Марияна 14 
Бозмарова, Адела 12 83 
Варамезов, Любчо 14 
Веков, Манчо Ангелов 90 
Велев, Димитър Георгиев 40 
Великова, Еленита 38 
Витова, Жулиета 79 
Воденичарова, Мария 38 
Вълкова, Мила 43 49 
Вълчева, Ружа 5 8 
Въткова-Милушева, Даниела Петрова 18 28 
Ганчев, Петко Димитров 40 
Георгиев, Венелин 12 83 
Георгиев, Димитър Саздов 68 92 
Гешева, Йорданка 90 
Гринберг, Морис 2 3 71 
Гълъбов, Марин 23 35 
Гътовски, Илия 38 
Данев, Божидар 9 91 
Данчева, Денка 81 
Денева, Анета 41 
Джалев, Любомир 2 3 71 
Димитров, Кирил 17 
Димитров, Красимир 81 
Димитров, Преслав 38 
Димитрова, Ани 24 29 
Димитрова, Камелия Руменова 54 
Димитрова, Стела 38 
Димов, Олег 23 35 
Димов, Петко Стефанов 81 
Добрева, Христина Николаева 81 
Дойчинова, Юлия 24 29 
Душева, Стоянка 88 93 
Ерусалимов, Румен 14 
Забунов, Георги Шинков 40 
Зарева, Ирена Кирилова 1 11 69 
Здравков, Зарко Иванов 81 
Здравкова, Виолета 17 18 28 
Зиновиев, Владимир Йорданов 79 
Златинов, Димитър Георгиев 43 49 
Иванов, Богдан 89 
Иванова, Светла 19 
Илева-Найденова, Павлинка 1 11 69 
Илиев, Йосиф 17 
Илийчовски, Светослав 41 
Илчева, Елисавета 43 49 
Йолов, Александър 12 83 
Йоцов, Виктор 43 49 
Калайджиева, Лина 17 88 93 
Калинков, Константин 40 
Каравасилев, Людмил 19 
Караганев, Румен 90 
Керемидчиев, Спартак Василев 22 34 
Кинева, Тодорка 4 10 16 
Кирова, Алла Валентиновна 1 11 69 
Коева, Кремена 88 93 
Конова, Елена 18 24 28 29 
Константинов, Николай 87 
Кривокапова, Ваня 22 34 
Кръстевич, Тодор Б. 42 82 
Кънчев, Иван 24 29 
Лозанова, Емилия 18 21 28 70 
Маринова, Диана Маринова 40 
Маркова, Теодора 79 
Масалджийска, Стефка Димитрова 17 
Матеев, Стефан 2 3 71 
Менгов, Георги 2 3 71 
Методиев, Никола 24 29 
Минев, Духомир Владимиров 54 
Мицева, Даниела 15 
Мутафчиева, Виолета 79 
Найденов, Георги 88 93 
Найденова, Елисавета 15 
Неделчев, Мирослав Колев 22 34 
Несторова, Ваня Христова 54 
Николова, Надежда 23 35 
Павлова, Росица Рангелова 43 49 
Пейчева, Мирослава 1 11 69 
Пенков, Илко 13 44 50 
Петкова, Ивелина 24 29 
Петрунов, Георги Светлозаров 54 
Попйорданова, София 1 11 43 49 69 
Попйорданова, София Любомирова 15 
Радева, Нели Георгиева 68 92 
Радулов, Райчо 5 8 
Райчев, Андрей 5 6 8 
Ранчев, Георги 18 28 
Рупска, Теодора 21 70 
Саздов, Димитър 68 92 
Симеонов, Първан 6 
Симов, Васил 19 
Славков, Бисер 18 28 
Стаменков, Радослав Тихомиров 54 
Станимиров, Евгени 42 82 
Станкович, Мариета 1 11 69 
Стефанова, Камелия 12 83 
Стоилова, Вяра Борисова 54 
Стоилова, Десислава 13 44 50 
Стоименова, Асена 22 34 
Стойчев, Кънчо 5 6 8 
Стоянова, Зорница 24 29 
Стоянова, Мария 4 10 16 
Султанова, Лора 2 3 5 8 71 
Съботинова, Диана 43 49 
Тагарев, Недко 12 83 
Танева, Анка 42 82 
Тасева, Галя 23 35 
Тодоров, Иван Крумов 13 44 50 
Томчева, Вероника 1 11 69 
Тончева, Тодорка 38 
Тошева, Катя 22 34 
Трифонов, Трифон Стоянов 54 
Филипова, Теодора 41 
Хаджиниколов, Димитър 40 
Харизанова-Бартос, Христина 24 29 
Харизанова-Методиева, Цветана 24 29 
Христов, Ивайло Христов 88 93 
Христов, Йордан Т. 89 
Христов, Методи 23 35 
Христова, Гергина 89 
Христозов, Иван 81 
Христозов, Янко 23 35 
Цанева, Милена 88 93 
Цанкова, Гергана 12 83 
Цветкова, Светла 38 
Чипев, Пламен 22 34 
Шейтанов, Павел 24 29 
Шонтов, Крум 89 
Aleksandrova, Svetlana 48 53 
Alexander, Sara E. 31 
Atakisi, Ahmet 52 
Bakalova, Maria 52 
Beer, John 32 
Beukering, Pieter J. H. van 74 
Bitzenis, Aristeidis 52 
Bossink, Bart 25 72 84 
Bouma, Jetske A. 74 
Cao, Hongxing 52 
Cauli, Eda 52 
Cavusgil, S. Tamer 46 
Chauhan, Avnish 75 
Chen, Guangnan 30 80 
Daneshka, Antoaneta 52 
DeClerck, Fabrice 32 
Dimitrov, Georgi 52 
Dimitrov, Radoslav 52 
Disoska, Elena Makrevska 52 
Draganov, Jivko 52 
Duchaine, Sibylle 36 73 85 
Ferrandi, Jean-Marc 36 73 85 
Gibson, Jane Winslow 31 
Hansen, John K. 31 
Hocaoglu Bahadir, Neriman 52 
Hopkin, Paul 27 
Horbach, Jens 77 86 
Hugos, Michael 37 
Ishpekova-Bratanova, Kalina 52 
Ivanova, Margarita 52 
Jovanovic, Miroslav 52 
Kaneva, Aglika 52 
Knight, Gary 46 
Kolikova, Galateya 52 
Kondarev, Todor 52 
Korkmaz, Nuri 52 
Kostic, Dragan 47 
Kyuchukov, Lyubomir 52 
Le Coq, Jean-Francois 32 
Lin Zhu 52 
Malinov, Svetoslav 52 
Masca, Mahmut 52 
Muradian, Roldan 26 76 
Nikolov, Georgi 47 
Ning Li 52 
Oborn, Ingrid 33 
Paliova, Iana 52 
Pashov, Radoslav 52 
Rapidel, Bruno 32 
Reif, Christiane 77 86 
Riesenberger, John R. 46 
Rival, Laura 26 76 
Serhan, Hiam 36 73 85 
Sezer, Serife 52 
Shevchenko, Yuliia 52 
Simeonov, Kaloyan 52 
Teokarevic, Jovan 52 
Tonovska, Jasna 52 
Toshevska-Trpchevska, Katerina 52 
Trystram, Gilles 36 73 85 
Tsakova, Tsvetina 52 
Uzunoglu, Sadi 52 
Varbanov, Miroslav 52 
Wang, Yuan 52 
Yannou-Le Bris, Gwenola 36 73 85 
Zagorska, Ivena 52 
Zarotiadis, Grigoris 52 
Zhan, Huirong 52 
Zhelev, Paskal 52 
Zyberi, Ilirjana 52 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академичната сфера и бизнесът в България : състояние и възможности за разширяване на сътрудничеството 1 11 69 
Анализ на пазарната кошница с R 42 82 
Божидар Данев - познаният и непознатият : От и За него ...... 9 91 
България и Евразийският икономически съюз - възможности за сътрудничество 40 
Галъп интернешънъл : 30 години NON STOP 6 
Годишен доклад на Ректора за състоянието на УНСС и резултатите от дейността на университета : Декември 2020 г. - декември 2021 г. 67 
Данъчно облагане на недвижимите имоти 18 28 
Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври - 2012 68 92 
Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето 4 10 16 
Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове 12 83 
Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз 43 49 
Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор 24 29 
Информационна сигурност 81 
Историкът, за когото знанието за миналото има най-голям смисъл, ако подпомага развитието на обществото в бъдеще 90 
Какво се случи? Разказ за прехода в България и малко след него 5 8 
Книга за борсата 19 
Корпоративно управление на държавните предприятия : В търсене на решения 22 34 
Макроикономика 13 
Мениджмънт на електроенергийното предприятие : Увод и перспективи за развитие 79 
Микроикономическа интеграция на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз 44 50 
Новите реалности и политическата наука 7 
От първия футболен мач в България до групата на майсторите : История на футбола в Свищов 87 
Подходи за удължаване на зимния туристически сезон 38 
Политиката на пазара на труда в България - развитие и особености през периода 2014-2020 г. 15 
Социалните дилеми : когнитивна перспектива 2 3 71 
Сто години катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2020 21 70 
Състояние, индикатори и подходи за управление на ликвидността и фирмената задлъжнялост в България 23 35 
Тихият критик : Оригинален, взискателен, правдив съдник на писателското братство 89 
Трафик на хора и изпиране на пари : анализ на актуални тенденции 54 
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади 41 
Управление на човешките ресурси 17 
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II 14 
Финансиране и управление на здравеопазването : теоретични основи, модели, проблеми и тенденции 20 65 78 
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II 45 51 
Човекът, който доведе Господ на Земята 88 93 
Advances in Agricultural Machinery and Technologies 30 80 
Assistive Technology : WIPO Technology Trends 2021 55 
Boosting Tourism Development through Intellectual Property 39 56 
Eco-innovation and Sustainability Management 25 72 84 
Ecodesign and Ecoinnovation in the Food Industries 36 73 85 
Ecosystem Services : From Concept to Practice 74 
Ecosystem Services from Agriculture and Agroforestry : Measurement and Payment 32 
Enterprising Ideas : A Guide to Intellectual Property for Startups 57 
Environmental Pollution and Management 75 
Essentials of Supply Chain Management 37 
Fundamentals of Risk Management : Understanding, evaluating and implementing effective risk management 27 
Globalism, regionalism, security 47 
Governing the Provision of Ecosystem Services 26 76 
Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Protocol 58 
Hague Yearly Review 2021 : International Registration of Industrial Designs 59 
In Defense of Farmers : The Future of Agriculture in the Shadow of Corporate Power 31 
International Business : The New Realities 46 
International conference "The European union after Brexit" 52 
Madrid Yearly Review 2021 : International Registration of Marks 60 
New Developments in Eco-Innovation Research 77 86 
Patent Cooperation Treaty. Yearly Review 2021 : The International Patent System 61 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006, and on November 12, 2007 62 
Report of the Director General to the 2020 WIPO Assemblies 63 
Social security for social justice and a fair globalization : Recurrent discussion on social protection (social security) under the ILO DEclaration on Social Justice for a Fair Globalization 66 
Sustainable Intensification in Smallholder Agriculture 33 
The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II 48 53 
WIPO IP Facts and Figures 2020 64 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрен сектор - криза - риск 24 29 
Божидар Василев Данев (1939-2018), икономист 9 91 
България - Европейски съюз - членство 45 48 51 53 
България - история 90 
България -- социология -- вътрешна политика 5 8 
Верига на доставки - управление 37 
Галъп интернешънъл Болкан (1991-2021) 6 
Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 47 
Държавни предприятия -- управление и организация 22 34 
Европа – международни икономически отношения 44 50 
Европейски съюз - икономика 43 49 
Европейски съюз -- икономика 44 50 
Електроенергийни предприятия - управление 79 
Здравеопазване - България 20 65 78 
Зимен туристически сезон, удължаване - България 38 
Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 45 48 51 53 
Икономика и общество - УНСС - конференция 4 10 16 
Икономисти, български 9 91 
Интелектуална собственост 63 
Информационна сигурност -- учебници за ВУЗ 81 
Катедра "Счетоводство и анализ" - УНСС 21 70 
Киберсигурност - умни градове - икономическа оценка 12 83 
Литературна критика, българска - история 89 
Макроикономика -- учебници за ВУЗ 13 
Наука - висше образование - бизнес 1 11 69 
Недвижима собственост - данъци 18 28 
Никола Радев Маринов (1940-2016), писател 88 93 
Политическа наука - конференция 7 
Предприятия - финансови показатели - България 23 35 
Социални дилеми - основни понятия, модели 2 3 71 
Стопанство -- управление и организация -- конференции 14 
Трендафил Атанасов Митев (1950 - ), професор 90 
Трудов пазар - България 15 
Търговия - прогнозиране 42 82 
Търговия -- конференции 41 
УНСС - отчет 67 
Устойчиво развитие -- конференции 14 
Футбол -- Свищов -- история 87 
Agricultural industries - farmers 31 
Agriculture - machinery and technologies 30 80 
Agriculture, agroforestry - ecosystem services 32 
Eco-Innovation - sustainability management 25 72 77 84 86 
Ecosystem Services - measurement, valuation and governance 26 74 76 
Environmental Pollution - management 75 
EU - Brexit - conference (abstracts) 52 
Food industries -ecological aspects 36 73 85 
Risk management - fundamentals 27 
Smallholder agriculture - sustainable intensification 33 
Supply chain management 37 
WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 39 55 56 57 58 59 60 61 62 64 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агентно базирани модели 2 3 71 
агроекология 33 
агролесовъдство 32 
анализ на данни 42 82 
анализ на пазара 42 82 
анализ на пазарна кошница 42 82 
асоциативни правила 42 82 
безработица 13 
бизнес организации 17 
бизнес цикъл 13 
биобиблиография 90 
борсов пазар 19 
борсова търговия 19 
Брекзит 52 
българска литература 88 93 
власт 5 8 
води 75 
въздух 75 
вътрешна политика 5 8 
глобално затопляне 75 
данък върху добавена стойност (ДДС) 18 28 
дескриптивно моделиране 42 82 
деца в риск 54 
държавна собственост 22 34 
държавно предприятие 22 34 
евразийска идея 40 
Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 40 
европейска икономическа интеграция 13 
Европейски съюз (ЕС) 52 
екипи 17 
екодизайн 36 73 85 
екоиновации 36 73 77 85 86 
екосистеми 26 74 76 
екосистемни услуги 26 32 74 76 
експериментална икономика 2 3 71 
емоционална интелигентност 17 
емпиричен анализ 43 49 
законодателна рамка 24 29 
замърсяване на околната среда 75 
защита на лични данни 12 83 
здравна система 20 65 78 
здравно застраховане 20 65 78 
здравно осигуряване 20 65 78 
земеделски стопанства 24 29 
зимни курорти 38 
изпитни тестове 68 92 
изследване 6 
източници на заплахи 81 
икономика 9 91 
икономика на здравеопазването 20 65 78 
икономика на предприятието 23 35 
икономическа интеграция 44 50 
икономическа конвергенция 43 49 
икономически дейности 77 86 
икономически растеж 13 
икономически цикъл 13 
икономическо развитие 38 
икономическо сътрудничество 40 
индустриално земеделие 31 
институционални уебсайтове 81 
интеграция 43 49 
интелектуална собственост 39 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
интернет безопасност 81 
инфлация 13 
информационна инфраструктура 12 83 
информационна сигурност 12 83 
информационнен проблем 81 
история 68 92 
кариерно развитие 17 
когнитивна наука 2 3 71 
когнитивно ориентирани модели 2 3 71 
конференция 66 
корпоративна социална отговорност (CSR) 77 86 
корпоративно данъчно облагане 18 28 
корпоративно управление 22 34 
корупция 20 65 78 
кохезия 43 49 
кръстосани продажби 42 82 
лесовъдство 32 
лидерство 17 
ликвидност 23 35 
литературознание 89 
макроикономика 44 50 
макроикономическа политика 13 
малки земеделски стопанства 33 
малки и средни предприятия (МСП) 77 86 
международен бизнес 46 
международна конференция 52 
международни икономически отношения МИО 40 43 49 
международно данъчно облагане 18 28 
метрики за киберсигурност 12 83 
миграционни процеси 54 
модели за сигурност 12 83 
научно-техническо сътрудничество 40 
национална икономика 13 
Национална система за защита на класифицираната информация 81 
недвижими имоти 18 28 
неравенство 54 
нефинансови предприятия 23 35 
нов елит 5 8 
обществени промени 5 8 
обществено мнение 6 
околна среда 24 29 
оперативен мениджмънт 79 
отворена икономика 13 
пазар на труда 15 
паричен съвет 44 50 
парична политика 13 
патенти 61 
подбор на персонала 17 
политическа социология 6 
почви 75 
правен анализ 40 
пране на пари 54 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 40 
преход 5 8 
приложна социология 6 
продажбени трансакции 42 82 
промишлен дизайн 59 
радиация 75 
рационален избор 2 3 71 
регионална интеграция 40 
резюме на доклад 52 
риск мениджмънт 27 
световна икономика 40 
сезонен туризъм 38 
Сектор "Енергетика" 79 
селско стопанство 24 29 31 32 33 
семейни ферми 31 
сигурност на информацията 81 
собственост 5 8 
Софийска стокова борса (ССБ) 19 
социална защита 66 
социална политика 40 
социална психология 2 3 71 
социална справедливост 66 
социални взаимодействия 2 3 71 
социални мрежи 81 
социални предпочитания 2 3 71 
социално и здравно осигуряване 20 65 78 
социално осигуряване 66 
спорт 87 
срочни борси 19 
страни-членки на ЕС 44 50 
стратегии 46 
твърди отпадъци 75 
теория на игрите 2 3 71 
транспортна инфраструктура 38 
трафик на хора 54 
трудова експлоатация 54 
трудова мотивация 17 
туризъм 38 39 56 
търговска марка 58 60 
УНСС 68 92 
управление на верига на доставките 37 
управление на възнагражденията 17 
управление на здравеопазването 20 65 78 
управление на околната среда 75 
управление на риска 12 24 27 29 83 
устойчиво развитие 77 86 
учени 9 91 
фалшиви новини 81 
физическа култура 87 
финансиране на здравеопазването 20 65 78 
финансов анализ 23 35 
фирмена задлъжнялост 23 35 
фискална политика 13 
хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 36 73 85 
централна банка 13 
човешки ресурси 17 
чуждестранен опит 22 34 
шумово замърсяване 75 
accounting 46 
business logistics 37 
computer modelling 30 80 
Corporate Social Responsibility (CSR) 46 
decision making 37 
eco-innovations 36 73 85 
eco-systems 26 76 
ecodesign 36 73 85 
ecological transition 36 73 85 
economic aspects 25 72 84 
ecosystem 74 
environment 46 
environmental management 25 72 84 
ethics 46 
fair globalization 66 
financial management 46 
Gallup International 6 
global firm 46 
governance 46 
harvesting technology 30 80 
human resource management 46 
international business 46 
international markets 46 
legal systems 46 
marketing ecosystem services 32 
measuring ecosystem services 32 
opportunity assessment 46 
political systems 46 
problem solving 37 
regional economic integration 46 
risk assessment 27 
risk assurance 27 
risk culture 27 
risk governance 27 
risk response 27 
risk strategy 27 
small farms 33 
social justice 66 
social security 66 
sustainability 46 
sustainable agriculture 33 
sustainable development 25 72 84 
sustainable food 36 73 85 
technological innovations 25 72 84 
water engineering 30 80 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Динков, Иван 88 93 
Христов, Йордан Тодоров 89 
Христов, Теодор Йорданов 89 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Африка 33 
Боливия 31 
Бразилия 31 
България 5 8 15 19 20 22 23 34 35 40 44 50 54 65 78 81 87 
Великобритания 20 65 78 
Германия 20 65 78 
Евразия 40 
Европейски съюз 20 40 43 44 49 50 65 78 
Канада 31 
Латинска Америка 33 
САЩ 20 31 65 78 
Свищов 87 
Сингапур 20 65 78 
Тихоокеански регион 33 
Франция 20 65 78 
Холандия. Нидерландия 20 65 78 
Централна Америка 32 
Централна и Източна Европа 44 50 
Швейцария 20 65 78 
Югоизточна Азия 33 
Южна Америка 32