Нови книги - февруари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб НИР 658 (CD) 

"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите  : Финален отчет /  Ръков. проект Елка Славчева Василева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2021 . - 79 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-22/2019 (на некнижен носител) Библиогр. в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 006.003.1  + 005.7(083.74)
Ключови думи: 1. зелено управление на бизнеса 2. стандартизация 3. стандарти 4. зелена бизнес идея 5. green management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Дп 120000130828
  

Сист. No: 55247

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

Цб НИР 614 (CD) 

Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми  : Краен отчет /  Ръков. Веселка Христова Павлова ; Колектив Мариана Колева Мургова, Ралица Фердинандова Пандурска, Анастас Димчев Димов, Екатерина Александрова Тошева . - София : УНСС ; Катедра "Статистика и иконометрия", 2021

   Проект № НИД НИ - 8/2018 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 312  + 368.43
Ключови думи: 1. активно стареене 2. застаряващо население 3. гъвкаво пенсиониране 4. възрастни хора 5. пенсионна система 6. демографска статистика 7. социално-икономически проблеми 8. здравеопазване 9. здравни грижи 10. проект Share 11. качество на живот 12. здравен статус 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 120000130813
  

Сист. No: 55110

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 3 -

Цб НИР 631 (CD) 

Балканите в новата енергийна архитектура  /  Ръков. Динко Динков ; Чл. на науч. кол. Светла Бонева, Елизабет Йонева, Антонина Хабова, Невена Алексиева, Емил Тодоров . - София : УНСС, [2021] . - 263 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Енергийна политика - ЕС 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Дп 120000130824
  

Сист. No: 55243

- 4 -

Цб НИР 616 (CD) 

Изпиране на пари от трафик на хора  /  Ръков. Георги Петрунов ; Науч. кол. Ваня Несторова, Камелия Димитрова, Радослав Стаменков, Трифон Трифонов . - София : УНСС ; Катедра "Икономическа социология", 2021 . - 215 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 10/2018 Библиогр. под линия и в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 343.3/.7  + 326.1
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. трафик на хора 3. организирана престъпност 4. глобализация 5. миграция 6. противодействие 7. печалба 8. престъпления срещу личността 9. каналджийство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130815
  

Сист. No: 55117

Икономика. Икономически теории

- 5 -

Цб НИР 620 (CD) 

Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация)  /  Ръков. проект Зорница Борисова Йорданова ; Екип Димитър Благоев, Стоян Деевски, Женета Каравасилева . - София : УНСС, [2021] . - 202 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 14/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. игрови подход 3. бизнес 4. обучение 5. бизнес резултати 6. игровизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
Дп 120000130817
  

Сист. No: 55220

- 6 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2020-2021  : Етап III Изисквания и етапи за прилагане на виртуалната реалност в обучението и бизнеса /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС, [2018] . - 82 с.

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 9. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Дп 120000130807
  

Сист. No: 55093

- 7 -

Цб НИР 617 (CD) 

Проект на модел на финансова дигитална екосистема  /  Ръков. Георги Ранчев . - София : УНСС, 2021

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2018 Библиогр. под линия.


1. Дигитална икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална екосистема 2. постиндустриална икономика 3. цифровизация 4. бизнес мрежи 5. бизнес екосистема 6. електронно управление 7. блокчейн 8. електронно фактуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130816
  

Сист. No: 55217

Стопанска история

- 8 -

Цб II 92509 

Маринова, Цветелина

   Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики / Цветелина Маринова ; Рец. Николай Неновски, Иван Боевски ; Науч. ред. Татяна Хубенова-Делисивкова ; Ред. Гергана Борисова ; Худож. на кор. Антонина Георгиева ; Предпечат Албена Абаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 272 с. : с табл., ил. диагр. ; 21 см

   С автограф Биогр. : с. 253-271 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5310-2 


1. Социална икономика - Европа - история 2. Социална икономика - Балкани - история 3. Европа - икономически науки 
 330.87(497)(4)  + 339.7(497)(4)
Ключови думи: 1. солидарна икономика 2. социална икономика 3. икономически теории 4. икономически модели 5. кооперации 6. стопанска история 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Кооперации 4. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Европейски съюз 3. Западна Европа 4. Русия 
Дп 120000130842
  

Сист. No: 55362

Икономикс

- 9 -

Цб II 92504 

Андреев, Анатоли

   Енергийна сигурност в бизнеса / Анатоли Андреев ; Науч. рец. Евгений Сачев . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2021 . - 206 с. : с табл., диагр., ил. (някои цв.) ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 174-175

   ISBN 978-619-239-580-3 


 620.9  + 658
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Дп 120000130832, Цб 120000130833, Цб 120000130834
 съдържание 

Сист. No: 55361

- 10 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2020-2021  : Етап III Изисквания и етапи за прилагане на виртуалната реалност в обучението и бизнеса /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС, [2018] . - 82 с.

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 9. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Дп 120000130807
  

Сист. No: 55093

- 11 -

Цб НИР 625 (CD) 

Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030  /  Ръков. Румен Василев Гечев ; Екип Щерьо Ножаров, Неда Мужо . - София : УНСС, 2021 . - 105 с.

   НИД НИ - 19-2018 (на некнижен носител) Библиогр. в текста и под линия.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.34
Ключови думи: 1. икономическа политика 2. устойчиво развитие 3. бизнес цикъл 4. Еврозона 5. Национална програма за развитие 2020 6. иновационна политика 7. зелена икономика 8. екологосъобразно производство 9. конкурентоспособност 10. екологосъобразни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130820
  

Сист. No: 55229

- 12 -

Цб II 92509 

Маринова, Цветелина

   Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики / Цветелина Маринова ; Рец. Николай Неновски, Иван Боевски ; Науч. ред. Татяна Хубенова-Делисивкова ; Ред. Гергана Борисова ; Худож. на кор. Антонина Георгиева ; Предпечат Албена Абаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 272 с. : с табл., ил. диагр. ; 21 см

   С автограф Биогр. : с. 253-271 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5310-2 


1. Социална икономика - Европа - история 2. Социална икономика - Балкани - история 3. Европа - икономически науки 
 330.87(497)(4)  + 339.7(497)(4)
Ключови думи: 1. солидарна икономика 2. социална икономика 3. икономически теории 4. икономически модели 5. кооперации 6. стопанска история 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Кооперации 4. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Европейски съюз 3. Западна Европа 4. Русия 
Дп 120000130842
  

Сист. No: 55362

- 13 -

Цб НИР 609 (CD) 

Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика  : Отчет. Финален етап /  Ръков. Димитър Благоев ; Чл. Зорница Йорданова, Радостин Бояджиев, Красимир Петков . - София : УНСС ; Бизнес факултет ; Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество", 2021 . - 278 с.

   Проект № НИД НИ - 2/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.35  + 316.422
Ключови думи: 1. фирмени иновации 2. национална иновативност 3. иновационен профил 4. фирмено равнище 5. емпирични изследвания 6. инвестиции в иновации 7. индекс на съюза за иновации (European innovation scoreboard) 8. иновационен индекс на Блумбърг (Bloomberg innovation index) 9. международен иновационен индекс (International innovation index) 10. глобален иновационен индекс (Global innovation index) 11. индекс на конкурентоспособност 12. индекс иновации.бг 13. иновативно лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000130809
  

Сист. No: 55104

- 14 -

Цб НИР 630 (CD) 

Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства  /  Ръков. Ваня Петрова Иванова ; Чл. Николай Христов Щерев, Виолена Хубенова Ненчева, Ирена Александрова Славова, Соня Чипева ; Рец. Диана Копева, Йордан Христосков . - София : УНСС, 2021

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 25/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.1  + 574
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. бизнес модели 3. корпоративна екологична отговорност 4. устойчиво развитие 5. институционална рамка 6. показатели за оценка 7. индустриална екология 8. функционална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130823
  

Сист. No: 55241

- 15 -

Цб НИР 628 (CD) 

Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната  : Краен етап /  Ръков. Стела Ралева ; Чл. на науч. кол. Мария Марикина, Вера Пиримова, Николай Величков, Димитър Дамянов, Кристина Стефанова, Петър Пешев, Даниел Касабов . - София : УНСС, [2021] . - 425 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 22/2018 Библиогр. под линия


1. Икономика - България 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 339.923:061.1  + 330.5
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. икономика на България 3. Еврозона 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. структура на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Дп 120000130822
  

Сист. No: 55236

- 16 -

Цб НИР 613 (CD) 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  /  Ръков. Диана Копева ; Чл. на науч. кол. Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева . - София : УНСС, 2021

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 5. черна металургия 6. енергетика 7. транспорт 8. български предприятия 9. патентна активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Дп 120000130812
  

Сист. No: 55108

- 17 -

Цб II 92510 

Bobeva, Daniela

   Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria /  Scientific council Daniela Bobeva, Yordan Hristoskov, Stanimir Kabaivanov, Tsvetka Stoencheva, Virginia I. Zhelyazkova, Vania Ivanova ; Ed. by Stefan Raychev . - Plovdiv : Plovdiv university press ; Faculty of Economics and Social Sciences, 2021 . - 395 p. : with tabl., graf. ; 21 sm

   

   ISBN 978-619-7663-08-2 (print)


1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. конференция 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130844
  

Сист. No: 55384

Регионална икономика. Геоикономика.

- 18 -

Цб II 92510 

Bobeva, Daniela

   Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy : Conference proceedings 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria /  Scientific council Daniela Bobeva, Yordan Hristoskov, Stanimir Kabaivanov, Tsvetka Stoencheva, Virginia I. Zhelyazkova, Vania Ivanova ; Ed. by Stefan Raychev . - Plovdiv : Plovdiv university press ; Faculty of Economics and Social Sciences, 2021 . - 395 p. : with tabl., graf. ; 21 sm

   

   ISBN 978-619-7663-08-2 (print)


1. Green economy - conference proceedings 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. конференция 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130844
  

Сист. No: 55384

Кооперации

- 19 -

Цб II 92509 

Маринова, Цветелина

   Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики / Цветелина Маринова ; Рец. Николай Неновски, Иван Боевски ; Науч. ред. Татяна Хубенова-Делисивкова ; Ред. Гергана Борисова ; Худож. на кор. Антонина Георгиева ; Предпечат Албена Абаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 272 с. : с табл., ил. диагр. ; 21 см

   С автограф Биогр. : с. 253-271 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5310-2 


1. Социална икономика - Европа - история 2. Социална икономика - Балкани - история 3. Европа - икономически науки 
 330.87(497)(4)  + 339.7(497)(4)
Ключови думи: 1. солидарна икономика 2. социална икономика 3. икономически теории 4. икономически модели 5. кооперации 6. стопанска история 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Кооперации 4. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Европейски съюз 3. Западна Европа 4. Русия 
Дп 120000130842
  

Сист. No: 55362

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 20 -

Цб II 92509 

Маринова, Цветелина

   Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики / Цветелина Маринова ; Рец. Николай Неновски, Иван Боевски ; Науч. ред. Татяна Хубенова-Делисивкова ; Ред. Гергана Борисова ; Худож. на кор. Антонина Георгиева ; Предпечат Албена Абаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 272 с. : с табл., ил. диагр. ; 21 см

   С автограф Биогр. : с. 253-271 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5310-2 


1. Социална икономика - Европа - история 2. Социална икономика - Балкани - история 3. Европа - икономически науки 
 330.87(497)(4)  + 339.7(497)(4)
Ключови думи: 1. солидарна икономика 2. социална икономика 3. икономически теории 4. икономически модели 5. кооперации 6. стопанска история 7. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Кооперации 4. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Европейски съюз 3. Западна Европа 4. Русия 
Дп 120000130842
  

Сист. No: 55362

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 21 -

Цб НИР 612 (CD) 

Вариативни подходи на третиране на финансовите отчети - оценки, представяне, превенции на измами  /  Ръков. Камелия Савова ; Чл. на науч. кол. Стоян Димитров Стоянов, Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Николина Красимирова Николова, Явор Храбринов Башев, Галина Симеонова Василева . - София : УНСС, [2021]

   НИД НИ - 6/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 336  + 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. измами 3. превенция 4. нефинансови предприятия 5. банки 6. застрахователи 7. осигурители 8. публични предприятия 9. финансова отчетност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130811
  

Сист. No: 55107

Управление

- 22 -

Цб II 92512 

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финансов инженеринг в телекомуникациите : Монография / Йосиф Аврамов Аврамов ; Рец. Иванка Данева, Димитър Карастоянов ; Науч. ред. Маргарита Петкова ; Коректор Лора Султанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 599 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Речник: с. 587-599 Библиогр.: с. 583-584
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg  

   ISBN 978-619-233-191-7 


1. Телекомуникации - финанси - управление и организация 
 621.39  + 005.915
Ключови думи: 1. сектор "Телекомуникации" 2. иновации 3. предприемачество 4. иновативна индустрия 5. финансов инженеринг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130846
  

Сист. No: 55376

- 23 -

Цб НИР 622 (CD) 

Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор  : Отчет за краен етап /  Ръков. проект Ивелина Петкова Жечева-Радева ; Чл. Цветана Харизанова-Методиева, Зорница Стоянова, Никола Методиев, Павел Шейтанов, Ани Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2021 . - 250 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2018 Библиогр. в текста


1. Аграрна икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. управление на риска 3. селско стопанство 4. нормативна уредба 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Дп 120000130818
  

Сист. No: 55221

- 24 -

Цб II 92513 

Попов, Стефан Георгиев

   Риск : концептуална рамка / Стефан Георгиев Попов ; Рец. Димитър Вацов, Христо Гьошев ; Науч. ред. Албена Стамболова ; Коректор Евгения Мирева . - София : Нов български университет (НБУ), 2022 ("Симолини-94" ООД) . - 150 с. : с табл. ; 21 см

   Цитирана л-ра : с. 148-150 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-192-4 


1. Управление на риска 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. социология на риска 2. риск 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
За него: 1. Вебер, Макс 2. Хайдегер, Мартин 3. Найт, Франк 4. Бек, Улрих 5. Дъглас, Мери 6. Фуко, Мишел 7. Луман, Никлас 
Дп 120000130847
 съдържание 

Сист. No: 55378

- 25 -

Цб НИР 624 (CD) 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Зорница Йорданова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев, Кирил Димитров, Миглена Молхова-Владова, Виолена Ненчева, Зорница Златкова . - София : УНСС, април 2021 . - 311 с.

   Договор № НИД НИ - 18/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия и в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. бизнес управление 4. черна металургия 5. енергетика 6. транспорт 7. патентна активност 8. български предприятия 9. управление на риска 10. железопътен транспорт 11. автомобилен транспорт 12. воден транспорт 13. въздушен транспорт 14. тръбопроводен транспорт 15. бизнес мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Дп 120000130819
  

Сист. No: 55223

- 26 -

Цб II 92515 

Хаджиев, Кристиян Стоянов

   Управление на виртуални екипи : Теория и методология : Монография / Кристиян Стоянов Хаджиев ; Рец. Асен Ковачев, Галина Г. Куртева ; Науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 407 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. : с. 387-398 Загл. и на англ. ез.: стр. 399 : Virtual team management : theory and methodology Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-160-3 


1. Кадри - управление и организация - автоматизация 
 005.95/.96  + 005.591.6
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. управленски теории 3. виртуални екипи 4. лидерство 5. управление на екип 6. афективно изпълнение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130849
  

Сист. No: 55383

- 27 -

Цб НИР 658 (CD) 

"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите  : Финален отчет /  Ръков. проект Елка Славчева Василева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2021 . - 79 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-22/2019 (на некнижен носител) Библиогр. в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 006.003.1  + 005.7(083.74)
Ключови думи: 1. зелено управление на бизнеса 2. стандартизация 3. стандарти 4. зелена бизнес идея 5. green management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Дп 120000130828
  

Сист. No: 55247

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 28 -

Цб НИР 622 (CD) 

Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор  : Отчет за краен етап /  Ръков. проект Ивелина Петкова Жечева-Радева ; Чл. Цветана Харизанова-Методиева, Зорница Стоянова, Никола Методиев, Павел Шейтанов, Ани Димитрова . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси", 2021 . - 250 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 16/2018 Библиогр. в текста


1. Аграрна икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. управление на риска 3. селско стопанство 4. нормативна уредба 5. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
Дп 120000130818
  

Сист. No: 55221

Икономика на индустрията

- 29 -

Цб НИР 624 (CD) 

Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти  /  Ръков. Николай Щерев ; Чл. Ивайло Иванов, Марин Гешков, Вяра Милушева, Зорница Йорданова, Сотир Иванов, Златко Златков, Станимир Станев, Никола Цоцев, Кирил Димитров, Миглена Молхова-Владова, Виолена Ненчева, Зорница Златкова . - София : УНСС, април 2021 . - 311 с.

   Договор № НИД НИ - 18/2018 (на некнижен носител) Библиогр. под линия и в текста.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 351.82  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриално развитие 3. бизнес управление 4. черна металургия 5. енергетика 6. транспорт 7. патентна активност 8. български предприятия 9. управление на риска 10. железопътен транспорт 11. автомобилен транспорт 12. воден транспорт 13. въздушен транспорт 14. тръбопроводен транспорт 15. бизнес мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Дп 120000130819
  

Сист. No: 55223

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 30 -

Цб II 92512 

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финансов инженеринг в телекомуникациите : Монография / Йосиф Аврамов Аврамов ; Рец. Иванка Данева, Димитър Карастоянов ; Науч. ред. Маргарита Петкова ; Коректор Лора Султанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 599 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Речник: с. 587-599 Библиогр.: с. 583-584
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg  

   ISBN 978-619-233-191-7 


1. Телекомуникации - финанси - управление и организация 
 621.39  + 005.915
Ключови думи: 1. сектор "Телекомуникации" 2. иновации 3. предприемачество 4. иновативна индустрия 5. финансов инженеринг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130846
  

Сист. No: 55376

- 31 -

Цб НИР 634 (CD) 

Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  /  Ръков. проект Иванка Корбанколева ; Чл. Стиляна Стратиева, Лиляна Михова, Мирослав Стефанов . - София : УНСС ; Катедра "Логистика и вериги на доставките", 2021 . - 431 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 29/2018 Библиогр. под линия


1. Висше образование 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. логистика 3. управление на верига на доставките 4. знания 5. бизнес 6. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130827
  

Сист. No: 55246

Туризъм

- 32 -

Цб НИР 633 (CD) 

Подходи за удължаване на зимния туристически сезон  : Трети етап /  Ръков. Еленита Великова ; Чл. на науч. кол. Ирена Емилова, Тодорка Тончева, Светла Цветкова, Стела Димитрова, Илия Гътовски, Иво Анев, Лора Иванова, Криста Николова . - София : УНСС, [2021] . - 248 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 28/2018 (на некнижен носител) Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. Зимен туристически сезон, удължаване - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически сезон 3. туристическо развитие 4. зимни курорти 5. зимен туристически сезон 6. анализ 7. стратегии 8. сезонен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Дп 120000130826
  

Сист. No: 55245

- 33 -

Цб НИР 608 (CD) 

Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм  : Трети етап /  Ръков. Мариана Кирилова Янева ; Чл. на науч. кол. Ирена Емилова, Николай Цонев, Светослав Калейчев, Маргарита Мишева, Веселина Портарска, Мая Василева, Ралица Георгиева, Никола Гайдаров, Стилияна Басмаджиева . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на туризма", 2021 . - 364 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 1-2018 г. Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. маркетингово управление 4. нормативна уредба 5. туристическо райониране 6. делови туризъм 7. здравен туризъм 8. градски развлекателен туризъм 9. туризъм на изживяванията 10. хазартен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Дп 120000130808
  

Сист. No: 55096

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 34 -

Цб II 92514 

Аврамов, Виктор Станиславов

   Либерализираният пазар на електрическа енергия : Конкуренция, потребление и пазарна структура : [Монография] / Виктор Станиславов Аврамов ; Рец. Иван Костов, Георги Илиев ; Науч. ред. Евгения Стоименова . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 233 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. : с. 213-219
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-107-8 


1. Електрическа енергия - търговия 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. енергиен пазар 2. електроенергия 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. конкуренция 5. пазарна структура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Дп 120000130848
  

Сист. No: 55382

- 35 -

Цб НИР 632 (CD) 

Проблеми на международните отношения в трансформиращия се свят (от международни отношения към глобално управление в трансформиращия се свят)  /  Ръков. проект Боян Асенов Хаджиев . - София : УНСС, [2021] . - 177 с.

   № НИД НИ - 27/2018 Библиогр. под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 339.9
Ключови думи: 1. международни отношения 2. трансформация 3. глобално управление 4. климатични промени 5. дигитализация 6. виртуалност 7. глобален риск 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130825
  

Сист. No: 55244

Европейски съюз

- 36 -

Цб НИР 615 (CD) 

Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България  /  Ръков. проект Моника Моралийска-Иванова ; Чл. Силвия Тодорова, Гералд Тола . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", 2021 . - 195 с.

   Проект № НИД НИ - 9-2018 г. Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Социална политика 
 304  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски стълб на социалните права 2. социални права 3. социална политика 4. социално сближаване 5. Европейски съюз (ЕС) 6. догонващо развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
Дп 120000130814
  

Сист. No: 55113

- 37 -

Цб НИР 628 (CD) 

Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната  : Краен етап /  Ръков. Стела Ралева ; Чл. на науч. кол. Мария Марикина, Вера Пиримова, Николай Величков, Димитър Дамянов, Кристина Стефанова, Петър Пешев, Даниел Касабов . - София : УНСС, [2021] . - 425 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 22/2018 Библиогр. под линия


1. Икономика - България 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 339.923:061.1  + 330.5
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. икономика на България 3. Еврозона 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. структура на икономиката 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 
Дп 120000130822
  

Сист. No: 55236

Право

- 38 -

Цб II 92505 

Василев, Ивайло

   Вписванията по вещното право : научно-приложен анализ, практически проблеми и решения, съдебна практика / Ивайло Василев . - София : Нова звезда, 2021 (([София] : [Мултипринт ЕООД])) . - 384 с. ; 24 см

   Библиогр. : с. 312- 321
   www.novazvezda.com www.ezdabg.com info@novazvezda.com 

   ISBN 978-619-198-156-4 


1. Вещно право - България 
 347.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. Римско право 2. феодално право 3. вписвания 4. вписване на договори 5. искова молба 6. ипотека 7. възбрана 8. тълкователни решения на ВКС 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000130835, Цб 120000130836, Цб 120000130837
  

Сист. No: 55365

- 39 -

Цб I 6194 

Добчев, Петко

   Върховният касационен съд 1880-2020 = The supreme court of cassation 1880-2020 / Петко Добчев ; Науч. ред. Даниела Доковска ; Прев. Благовеста Балканджиева, Марина Мерджанова ; Фотогр. Георги Георгиев . - София : Сиби ; Sibi, 2020 (([София] : [Симолини])) . - 436 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

   1. изд. 2005 Юриспруденция на Върховния касационен съд : библиография: с. 313-329 Български върховен съд и Върховен касационен съд: с. 332-434
   www.sibi.bg 

   ISBN 978-619-226-172-6 


1. Върховен касационен съд (София) - история - 19-21 век 
 347.991(0.026.2)
Ключови думи: 1. Върховен Касационен Съд (ВКС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130843
 съдържание 

Сист. No: 55366

- 40 -

Цб НИР 616 (CD) 

Изпиране на пари от трафик на хора  /  Ръков. Георги Петрунов ; Науч. кол. Ваня Несторова, Камелия Димитрова, Радослав Стаменков, Трифон Трифонов . - София : УНСС ; Катедра "Икономическа социология", 2021 . - 215 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ 10/2018 Библиогр. под линия и в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 343.3/.7  + 326.1
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. трафик на хора 3. организирана престъпност 4. глобализация 5. миграция 6. противодействие 7. печалба 8. престъпления срещу личността 9. каналджийство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130815
  

Сист. No: 55117

- 41 -

Цб II 92507 

Brinck, Christian Hubert

   Das Furtum Usus... / Christian Hubert Brinck . - Фотот. изд. . - Bonn : Druck von Karl Drobnig ; Nabu Press, 2011 (1895) . - 84 p. ; 24 sm

   This is a reproduction of a book published before 1923.

   ISBN 978-1271472291 


 34.000.93
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000130840
 съдържание 

Сист. No: 55514

- 42 -

Цб II 92508 

D`Аmati, Laura

   Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana / Laura D`Аmati . - Roma : Cacucci Editore - Bari, 2021 . - 230 p. ; 24 sm

   

   ISBN 979-12-5965-024-5 


 34.000.93
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000130841
 съдържание 

Сист. No: 55521

- 43 -

Цб II 92506 

Ferrini, Contardo

   Diritto Romano. Storia delle fonti dal 510 a.C al 565 d.C. / Contardo Ferrini . - Фотот. изд. . - Roma : Arbor Sapientiae Editore, 2017 . - 156 p. ; 24 sm . -  (Antichita Romane ; 27)

   Leges Regiae - XII Tavole - Legislazione Comiziale Ius Gentium - Editto Pretorio Senatoconsulti - Opere Giuridiche e Fonti

   ISBN 978-88-94820-46-1 


 34.000.93
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000130839
 съдържание 

Сист. No: 55509

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 44 -

Цб НИР 614 (CD) 

Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми  : Краен отчет /  Ръков. Веселка Христова Павлова ; Колектив Мариана Колева Мургова, Ралица Фердинандова Пандурска, Анастас Димчев Димов, Екатерина Александрова Тошева . - София : УНСС ; Катедра "Статистика и иконометрия", 2021

   Проект № НИД НИ - 8/2018 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 312  + 368.43
Ключови думи: 1. активно стареене 2. застаряващо население 3. гъвкаво пенсиониране 4. възрастни хора 5. пенсионна система 6. демографска статистика 7. социално-икономически проблеми 8. здравеопазване 9. здравни грижи 10. проект Share 11. качество на живот 12. здравен статус 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Дп 120000130813
  

Сист. No: 55110

- 45 -

Цб НИР 615 (CD) 

Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България  /  Ръков. проект Моника Моралийска-Иванова ; Чл. Силвия Тодорова, Гералд Тола . - София : УНСС ; Катедра "МИО и бизнес", 2021 . - 195 с.

   Проект № НИД НИ - 9-2018 г. Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Социална политика 
 304  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски стълб на социалните права 2. социални права 3. социална политика 4. социално сближаване 5. Европейски съюз (ЕС) 6. догонващо развитие 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 
Дп 120000130814
  

Сист. No: 55113

Образование

- 46 -

Цб НИР 634 (CD) 

Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките  /  Ръков. проект Иванка Корбанколева ; Чл. Стиляна Стратиева, Лиляна Михова, Мирослав Стефанов . - София : УНСС ; Катедра "Логистика и вериги на доставките", 2021 . - 431 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 29/2018 Библиогр. под линия


1. Висше образование 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. логистика 3. управление на верига на доставките 4. знания 5. бизнес 6. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130827
  

Сист. No: 55246

- 47 -

Цб НИР 620 (CD) 

Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация)  /  Ръков. проект Зорница Борисова Йорданова ; Екип Димитър Благоев, Стоян Деевски, Женета Каравасилева . - София : УНСС, [2021] . - 202 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 14/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 33  + 371.3
Ключови думи: 1. игровизация 2. игрови подход 3. бизнес 4. обучение 5. бизнес резултати 6. игровизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Образование 
Дп 120000130817
  

Сист. No: 55220

- 48 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2020-2021  : Етап III Изисквания и етапи за прилагане на виртуалната реалност в обучението и бизнеса /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС, [2018] . - 82 с.

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 9. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Дп 120000130807
  

Сист. No: 55093

- 49 -

Цб НИР 626 (CD) 

Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на Стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България  : Трети окончателен етап /  Ръков. Калина Кавалджиева ; Чл. Моника Събева, Стоян Стоянов, Олег Димов, Николай Орешаров, Николина Николова, Антон Михайлов . - София : УНСС, [2021] . - 221 с.

   НИД НИ - 20/2018 Библиогр. под линия Чл. на екипа напуснали към момента: проф. д-р Владя Борисова; проф. д-р Николай Щерев; проф. д-р Диана Копева; проф. д-р Димитър Ненков.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.003.1
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. бизнес практики 3. стандарти 4. бизнес оценяване 5. бизнес анализ 6. международни стандарти за оценяване (МСО) 7. Европейски стандарти за оценяване 8. Български стандарти за оценяване 9. университетско образование 10. образователен процес 11. УНСС (UNWE) 12. Камарата на независимите оценители в Бъргария (КНОБ) 13. ТЕГоВА (Европейска група на асоциациите оценители) 14. Комитет за международни стандарти за оценка (IVSC) 15. независими оценители 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000130821
  

Сист. No: 55230

- 50 -

Цб II 92511 

Попов, Стефан Георгиев

   Идеи за нов университет : Сборник /  Състав. Веселин Методиев Петров, Пламен Иванов Дойнов ; Рец. Антония Велкова-Гайдаржиева, Морис Фадел ; Коректор Ния Харалампиева ; Дизайн и предпеч. подг. Жанет Цанова . - Юбилейно издание . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 (([София] : Симолини-94)) . - 269 с. : с табл., диагр. ; 20,5 см

   Съдържа статии от: Богдан Богданов, Себастиен Шарл, Рандал Бейкър, Ралф Дарендорф, Джон Даниел, Райнер Бишоф, Иванка Апостолова, Пламен Бочков, Сергей Игнатов, Веселин Методиев, Георги Текев, Христо Тодоров, Екатерина Михайлова, Людмил Георгиев, Томас Сибиък, Георги Господинов, Пламен Дойнов, Михаил Неделчев, Виолета Дечева, Снежина Петрова Рец.: Антония Велкова-Гайдарджиева, Морис Фадел
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-175-7 


1. Нов български университет (София) - история - сборници 
 378.4
Ключови думи: 1. университети 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000130845
 съдържание 

Сист. No: 55375

- 51 -

Цб II 92500 

Сто години чуждоезиково обучение в УНСС  = 100 Years of Foreign Language Teaching at UNWE : Conference Proceedings Jubilee International Scientific Conference, October 2020 : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 /  Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева ; Отг. ред. Албена Стефанова, Калина Ишпекова-Братанова . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy, 2021 . - 280 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Загл. на кор.: 100 години чуждоезиково обучение в УНСС Текст и на англ., рус., исп. ез.

   ISBN 978-619-232-452-0 


1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130804, Цб 120000130805, Цб 120000130806
 съдържание 

Сист. No: 54806

Математика. Естествени науки

Екология

- 52 -

Цб НИР 630 (CD) 

Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства  /  Ръков. Ваня Петрова Иванова ; Чл. Николай Христов Щерев, Виолена Хубенова Ненчева, Ирена Александрова Славова, Соня Чипева ; Рец. Диана Копева, Йордан Христосков . - София : УНСС, 2021

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 25/2018 Библиогр. в текст и под линия


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.1  + 574
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. бизнес модели 3. корпоративна екологична отговорност 4. устойчиво развитие 5. институционална рамка 6. показатели за оценка 7. индустриална екология 8. функционална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130823
  

Сист. No: 55241

- 53 -

Цб НИР 613 (CD) 

Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy)  /  Ръков. Диана Копева ; Чл. на науч. кол. Николай Щерев, Димитър Благоев, Цветана Стоянова, Моника Събева . - София : УНСС, 2021

   НИД НИ - 7/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Устойчиво развитие 2. Кръгова икономика 3. Научноизследователски проекти - УНСС 
 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регенеративна икономика 3. кръгова икономика 4. екология 5. черна металургия 6. енергетика 7. транспорт 8. български предприятия 9. патентна активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Дп 120000130812
  

Сист. No: 55108

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 54 -

Цб II 92514 

Аврамов, Виктор Станиславов

   Либерализираният пазар на електрическа енергия : Конкуренция, потребление и пазарна структура : [Монография] / Виктор Станиславов Аврамов ; Рец. Иван Костов, Георги Илиев ; Науч. ред. Евгения Стоименова . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 233 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. : с. 213-219
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-107-8 


1. Електрическа енергия - търговия 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. енергиен пазар 2. електроенергия 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. конкуренция 5. пазарна структура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Дп 120000130848
  

Сист. No: 55382

- 55 -

Цб II 92504 

Андреев, Анатоли

   Енергийна сигурност в бизнеса / Анатоли Андреев ; Науч. рец. Евгений Сачев . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2021 . - 206 с. : с табл., диагр., ил. (някои цв.) ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 174-175

   ISBN 978-619-239-580-3 


 620.9  + 658
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Дп 120000130832, Цб 120000130833, Цб 120000130834
 съдържание 

Сист. No: 55361

- 56 -

Цб НИР 631 (CD) 

Балканите в новата енергийна архитектура  /  Ръков. Динко Динков ; Чл. на науч. кол. Светла Бонева, Елизабет Йонева, Антонина Хабова, Невена Алексиева, Емил Тодоров . - София : УНСС, [2021] . - 263 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 26/2018 Библиогр. под линия и в текста.


1. Енергийна политика - ЕС 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 621.31  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейска енергийна политика 2. енергийна инфраструктура 3. Европейски Енергиен съюз 4. регионално енергийно сътрудничество 5. енергийна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Дп 120000130824
  

Сист. No: 55243

Информационни технологии. Иновации

- 57 -

Цб НИР 604 (CD) 

Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2020-2021  : Етап III Изисквания и етапи за прилагане на виртуалната реалност в обучението и бизнеса /  Ръков. Димитър Георгиев Велев ; Чл. Емил Петров Денчев, Георги Шинков Забунов, Марин Иванов Гълъбов, Силвия Цветкова Терезова, Пламена Венцеславова Златева, Веска Васкова Михова . - София : УНСС, [2018] . - 82 с.

   Договор № НИД НИ 22/2017 (на некнижен носител).


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.9  + 371.3
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. обучение 3. бизнес 4. образование 5. икономика 6. дронове 7. управление на риска 8. бедствия 9. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 3. Икономика. Икономически теории 4. Икономикс 
Дп 120000130807
  

Сист. No: 55093

- 58 -

Цб НИР 617 (CD) 

Проект на модел на финансова дигитална екосистема  /  Ръков. Георги Ранчев . - София : УНСС, 2021

   Унив. проект за научно изследване № НИД НИ - 11/2018 Библиогр. под линия.


1. Дигитална икономика 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална екосистема 2. постиндустриална икономика 3. цифровизация 4. бизнес мрежи 5. бизнес екосистема 6. електронно управление 7. блокчейн 8. електронно фактуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130816
  

Сист. No: 55217

- 59 -

Цб II 92515 

Хаджиев, Кристиян Стоянов

   Управление на виртуални екипи : Теория и методология : Монография / Кристиян Стоянов Хаджиев ; Рец. Асен Ковачев, Галина Г. Куртева ; Науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 407 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. : с. 387-398 Загл. и на англ. ез.: стр. 399 : Virtual team management : theory and methodology Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-160-3 


1. Кадри - управление и организация - автоматизация 
 005.95/.96  + 005.591.6
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. управленски теории 3. виртуални екипи 4. лидерство 5. управление на екип 6. афективно изпълнение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130849
  

Сист. No: 55383

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 60 -

Цб II 92500 

Сто години чуждоезиково обучение в УНСС  = 100 Years of Foreign Language Teaching at UNWE : Conference Proceedings Jubilee International Scientific Conference, October 2020 : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 /  Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева ; Отг. ред. Албена Стефанова, Калина Ишпекова-Братанова . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; University of National and World Economy, 2021 . - 280 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Загл. на кор.: 100 години чуждоезиково обучение в УНСС Текст и на англ., рус., исп. ез.

   ISBN 978-619-232-452-0 


1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130804, Цб 120000130805, Цб 120000130806
 съдържание 

Сист. No: 54806


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Албена 8 12 19 20 
Аврамов, Виктор Станиславов 34 54 
Аврамов, Йосиф Аврамов 22 30 
Алексиева, Невена 3 56 
Андреев, Анатоли 9 55 
Анев, Иво 32 
Балканджиева, Благовеста 39 
Басмаджиева, Стилияна 33 
Башев, Явор Храбринов 21 
Благоев, Димитър 5 13 16 47 53 
Боевски, Иван 8 12 19 20 
Бонева, Светла 3 56 
Борисова, Гергана 8 12 19 20 
Бояджиев, Радостин 13 
Василев, Ивайло 38 
Василева, Галина Симеонова 21 
Василева, Елка Славчева 1 27 
Василева, Мая 33 
Вацов, Димитър 24 
Велев, Димитър Георгиев 6 10 48 57 
Великова, Еленита 32 
Величков, Николай 15 37 
Велкова-Гайдаржиева, Антония 50 
Веселинов, Димитър 51 60 
Гайдаров, Никола 33 
Георгиев, Георги 39 
Георгиева, Антонина 8 12 19 20 
Георгиева, Ралица 33 
Гечев, Румен Василев 11 
Гешков, Марин 25 29 
Гълъбов, Марин Иванов 6 10 48 57 
Гътовски, Илия 32 
Гьошев, Христо 24 
Дамянов, Димитър 15 37 
Данева, Иванка 22 30 
Деевски, Стоян 5 47 
Денчев, Емил Петров 6 10 48 57 
Димитров, Кирил 25 29 
Димитрова, Ани 23 28 
Димитрова, Камелия 4 40 
Димитрова, Стела 32 
Димов, Анастас Димчев 2 44 
Димов, Олег 49 
Динков, Динко 3 56 
Добчев, Петко 39 
Дойнов, Пламен Иванов 50 
Доковска, Даниела 39 
Емилова, Ирена 32 33 
Жечева-Радева, Ивелина Петкова 23 28 
Забунов, Георги Шинков 6 10 48 57 
Златева, Пламена Венцеславова 6 10 48 57 
Златков, Златко 25 29 
Златкова, Зорница 25 29 
Иванов, Ивайло 25 29 
Иванов, Сотир 25 29 
Иванова, Ваня Петрова 14 52 
Иванова, Лора 32 
Илиев, Георги 34 54 
Ишпекова-Братанова, Калина 51 60 
Йонева, Елизабет 3 56 
Йорданова, Зорница 13 25 29 
Йорданова, Зорница Борисова 5 47 
Кавалджиева, Калина 49 
Калейчев, Светослав 33 
Каравасилева, Женета 5 47 
Карастоянов, Димитър 22 30 
Касабов, Даниел 15 37 
Ковачев, Асен 26 59 
Копева, Диана 14 16 52 53 
Корбанколева, Иванка 31 46 
Костов, Иван 34 54 
Кох-Кожухарова, Даниела 51 60 
Куртева, Галина Г. 26 59 
Марикина, Мария 15 37 
Маринова, Цветелина 8 12 19 20 
Мерджанова, Марина 39 
Методиев, Никола 23 28 
Милушева, Вяра 25 29 
Мирева, Евгения 24 
Михайлов, Антон 49 
Михова, Веска Васкова 6 10 48 57 
Михова, Лиляна 31 46 
Мишева, Маргарита 33 
Молхова-Владова, Миглена 25 29 
Моралийска-Иванова, Моника 36 45 
Мужо, Неда 11 
Мургова, Мариана Колева 2 44 
Неновски, Николай 8 12 19 20 
Ненчева, Виолена 25 29 
Ненчева, Виолена Хубенова 14 52 
Несторова, Ваня 4 40 
Николова, Криста 32 
Николова, Николина 49 
Николова, Николина Красимирова 21 
Ножаров, Щерьо 11 
Орешаров, Николай 49 
Павлова, Веселка Христова 2 44 
Панайотов, Димитър 26 59 
Пандурска, Ралица Фердинандова 2 44 
Пенчева, Антония 51 60 
Петков, Красимир 13 
Петкова, Маргарита 22 30 
Петров, Веселин Методиев 50 
Петрунов, Георги 4 40 
Пешев, Петър 15 37 
Пиримова, Вера 15 37 
Попов, Стефан Георгиев 24 
Портарска, Веселина 33 
Ралева, Стела 15 37 
Ранчев, Георги 7 58 
Савова, Камелия 21 
Сачев, Евгений 9 55 
Славова, Ирена Александрова 14 52 
Стамболова, Албена 24 
Стаменков, Радослав 4 40 
Станев, Станимир 25 29 
Стефанов, Мирослав 31 46 
Стефанова, Албена 51 60 
Стефанова, Кристина 15 37 
Стоименова, Евгения 34 54 
Стоянов, Стоян 49 
Стоянов, Стоян Димитров 21 
Стоянова, Зорница 23 28 
Стоянова, Цветана 16 53 
Стратиева, Стиляна 31 46 
Султанова, Лора 22 30 
Събева, Моника 16 49 53 
Терезова, Силвия Цветкова 6 10 48 57 
Тодоров, Емил 3 56 
Тодорова, Силвия 36 45 
Тола, Гералд 36 45 
Тончева, Тодорка 32 
Тошева, Екатерина Александрова 2 44 
Трифонов, Трифон 4 40 
Фадел, Морис 50 
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова 21 
Хабова, Антонина 3 56 
Хаджиев, Боян Асенов 35 
Хаджиев, Кристиян Стоянов 26 59 
Харалампиева, Ния 50 
Харизанова-Методиева, Цветана 23 28 
Христосков, Йордан 14 52 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 8 12 19 20 
Цанова, Жанет 50 
Цветкова, Светла 32 
Цонев, Николай 33 
Цоцев, Никола 25 29 
Чипева, Соня 14 52 
Шейтанов, Павел 23 28 
Щерев, Николай 16 25 29 53 
Щерев, Николай Христов 14 52 
Янева, Мариана Кирилова 33 
Bobeva, Daniela 17 18 
Brinck, Christian Hubert 41 
D`Аmati, Laura 42 
Ferrini, Contardo 43 
Hristoskov, Yordan 17 18 
Ivanova, Vania 17 18 
Kabaivanov, Stanimir 17 18 
Raychev, Stefan 17 18 
Stoencheva, Tsvetka 17 18 
Zhelyazkova, Virginia I. 17 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Активното стареене в България: здравни, социални и икономически проблеми 2 44 
Балканите в новата енергийна архитектура 3 56 
Вариативни подходи на третиране на финансовите отчети - оценки, представяне, превенции на измами 21 
Взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в България в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките 31 46 
Вписванията по вещното право : научно-приложен анализ, практически проблеми и решения, съдебна практика 38 
Върховният касационен съд 1880-2020 39 
Европейският стълб на социалните права на ЕС като инструмент за социално сближаване в Съюза и постигане на догонващо икономическо развитие на България 36 45 
Енергийна сигурност в бизнеса 9 55 
Игрите като фактор за повишаване на резултатите в обучението и бизнеса (игровизация) 5 47 
Идеи за нов университет 50 
Изпиране на пари от трафик на хора 4 40 
Изследване на приложимостта на виртуалната реалност в обучението и бизнеса. 2020-2021 6 10 48 57 
Икономическа политика за устойчиво развитие - България 2030 11 
Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор 23 28 
Либерализираният пазар на електрическа енергия : Конкуренция, потребление и пазарна структура 34 54 
Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на Стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България 49 
Подходи за удължаване на зимния туристически сезон 32 
Проблеми на международните отношения в трансформиращия се свят (от международни отношения към глобално управление в трансформиращия се свят) 35 
Проект на модел на финансова дигитална екосистема 7 58 
Проучване на значението на иновативните фирми за осигуряване на икономически растеж на националната икономика 13 
Развитие на индустрията в България след 1989 г.: икономически, социални и политически ефекти 25 29 
Развитие на кръговата икономика в България - възможности и предизвикателства 14 52 
Риск : концептуална рамка 24 
Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа : историческо развитие, съвременни идеи, институции и политики 8 12 19 20 
Сто години чуждоезиково обучение в УНСС 51 60 
Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната 15 37 
Управление на виртуални екипи : Теория и методология 26 59 
Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм 33 
Устойчиво развитие и бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative and Regenerative Economy) 16 53 
Финансов инженеринг в телекомуникациите 22 30 
"Зеленото" управление на бизнеса - ролята на стандартите 1 27 
Das Furtum Usus... 41 
Diritto Romano. Storia delle fonti dal 510 a.C al 565 d.C. 43 
Dis Manibus (Sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana 42 
Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy 17 18 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрна икономика 23 28 
Вещно право - България 38 
Висше образование 31 46 
Върховен касационен съд (София) - история - 19-21 век 39 
Дигитална икономика 7 58 
Европа - икономически науки 8 12 19 20 
Европейски съюз (ЕС) 36 45 
Електрическа енергия - търговия 34 54 
Енергийна политика - ЕС 3 56 
Зимен туристически сезон, удължаване - България 32 
Икономика - България 15 37 
Кадри - управление и организация - автоматизация 26 59 
Кръгова икономика 16 53 
Научноизследователски проекти - УНСС 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 16 21 23 25 27 28 29 31 32 33 35 37 40 44 46 47 48 49 52 53 56 57 58 
Нов български университет (София) - история - сборници 50 
Социална икономика - Балкани - история 8 12 19 20 
Социална икономика - Европа - история 8 12 19 20 
Социална политика 36 45 
Телекомуникации - финанси - управление и организация 22 30 
Управление на риска 24 
Устойчиво развитие 16 53 
Чуждоезиково обучение - университети 51 60 
Green economy - conference proceedings 17 18 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 25 29 
аграрен сектор 23 28 
активно стареене 2 44 
анализ 32 
афективно изпълнение 26 59 
банки 21 
бедствия 6 10 48 57 
бизнес 5 6 10 31 46 47 48 57 
бизнес анализ 49 
бизнес екосистема 7 58 
бизнес мениджмънт 25 29 
бизнес модели 14 52 
бизнес мрежи 7 58 
бизнес оценяване 49 
бизнес практики 49 
бизнес резултати 5 47 
бизнес среда 49 
бизнес управление 25 29 
бизнес цикъл 11 
блокчейн 7 58 
брутен вътрешен продукт (БВП) 15 37 
български предприятия 16 25 29 53 
Български стандарти за оценяване 49 
взаимодействия 31 46 
виртуална реалност 6 10 48 57 
виртуални екипи 26 59 
виртуалност 35 
висше образование 50 
висши учебни заведения (ВУЗ) 31 46 
воден транспорт 25 29 
вписване на договори 38 
вписвания 38 
възбрана 38 
въздушен транспорт 25 29 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 34 54 
възрастни хора 2 44 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 39 
глобален иновационен индекс (Global innovation index) 13 
глобален риск 35 
глобализация 4 40 
глобално управление 35 
градски развлекателен туризъм 33 
гъвкаво пенсиониране 2 44 
делови туризъм 33 
демографска статистика 2 44 
дигитализация 35 
дигитална екосистема 7 58 
добри практики 23 28 
догонващо развитие 36 45 
дронове 6 10 48 57 
Еврозона 11 15 37 
Европейска енергийна политика 3 56 
Европейски Енергиен съюз 3 56 
Европейски стандарти за оценяване 49 
Европейски стълб на социалните права 36 45 
Европейски съюз (ЕС) 36 45 
екология 16 53 
екологосъобразни продукти 11 
екологосъобразно производство 11 
електроенергия 34 54 
електронно управление 7 58 
електронно фактуриране 7 58 
емпирични изследвания 13 
енергетика 16 25 29 53 
енергиен пазар 34 54 
енергийна инфраструктура 3 56 
енергийна сигурност 3 56 
железопътен транспорт 25 29 
застаряващо население 2 44 
застрахователи 21 
здравен статус 2 44 
здравен туризъм 33 
здравеопазване 2 44 
здравни грижи 2 44 
зелена бизнес идея 1 27 
зелена икономика 11 17 18 
зелено управление на бизнеса 1 27 
зимен туристически сезон 32 
зимни курорти 32 
знания 31 46 
игрови подход 5 47 
игровизация 5 47 
измами 21 
изпиране на пари 4 40 
икономика 6 10 48 57 
икономика на България 15 37 
икономическа политика 11 
икономически модели 8 12 19 20 
икономически теории 8 12 19 20 
инвестиции в иновации 13 
индекс иновации.бг 13 
индекс на конкурентоспособност 13 
индекс на съюза за иновации (European innovation scoreboard) 13 
индустриална екология 14 52 
индустриално развитие 25 29 
индустрия 25 29 
иновативна индустрия 22 30 
иновативно лидерство 13 
иновации 22 30 
иновационен индекс на Блумбърг (Bloomberg innovation index) 13 
иновационен профил 13 
иновационна политика 11 
институционална рамка 14 52 
информационни технологии 6 10 48 57 
ипотека 38 
искова молба 38 
Камарата на независимите оценители в Бъргария (КНОБ) 49 
каналджийство 4 40 
качество на живот 2 44 
климатични промени 35 
Комитет за международни стандарти за оценка (IVSC) 49 
конкурентоспособност 11 
конкуренция 34 54 
конференция 17 18 51 60 
кооперации 8 12 19 20 
корпоративна екологична отговорност 14 52 
кръгова икономика 14 16 52 53 
лидерство 26 59 
логистика 31 46 
макроикономика 17 18 
маркетингово управление 33 
международен иновационен индекс (International innovation index) 13 
международни отношения 35 
международни стандарти за оценяване (МСО) 49 
миграция 4 40 
национална иновативност 13 
Национална програма за развитие 2020 11 
независими оценители 49 
нефинансови предприятия 21 
нормативна уредба 23 28 33 
образование 6 10 48 57 
образователен процес 49 
обучение 5 6 10 47 48 57 
организирана престъпност 4 40 
осигурители 21 
пазарна структура 34 54 
пандемия 8 12 19 20 
патентна активност 16 25 29 53 
пенсионна система 2 44 
печалба 4 40 
показатели за оценка 14 52 
постиндустриална икономика 7 58 
превенция 21 
предприемачество 22 30 
престъпления срещу личността 4 40 
проект Share 2 44 
противодействие 4 40 
публични предприятия 21 
регенеративна икономика 16 53 
регионално енергийно сътрудничество 3 56 
Римско право 38 42 43 
риск 24 
сезонен туризъм 32 
сектор "Телекомуникации" 22 30 
селско стопанство 23 28 
сигурност 24 
солидарна икономика 8 12 19 20 
социална икономика 8 12 19 20 
социална политика 36 45 
социални права 36 45 
социално сближаване 36 45 
социално-икономически проблеми 2 44 
социология на риска 24 
стандарти 1 27 49 
стандартизация 1 27 
стопанска история 8 12 19 20 
стратегии 32 
структура на икономиката 15 37 
структурна конвергенция 15 37 
ТЕГоВА (Европейска група на асоциациите оценители) 49 
транспорт 16 25 29 53 
трансформация 35 
трафик на хора 4 40 
тръбопроводен транспорт 25 29 
туризъм 32 33 
туризъм на изживяванията 33 
туристически дестинации 33 
туристически сезон 32 
туристическо развитие 32 
туристическо райониране 33 
тълкователни решения на ВКС 38 
университети 50 
университетско образование 49 
УНСС (UNWE) 49 
управление на верига на доставките 31 46 
управление на екип 26 59 
управление на риска 6 10 23 25 28 29 48 57 
управление на човешките ресурси 26 59 
управленски теории 26 59 
устойчиво развитие 11 14 16 52 53 
феодално право 38 
финансов инженеринг 22 30 
финансова отчетност 21 
финансови отчети 21 
фирмени иновации 13 
фирмено равнище 13 
функционална икономика 14 52 
хазартен туризъм 33 
цифровизация 7 58 
черна металургия 16 25 29 53 
green management 1 27 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бек, Улрих 24 
Вебер, Макс 24 
Дъглас, Мери 24 
Луман, Никлас 24 
Найт, Франк 24 
Фуко, Мишел 24 
Хайдегер, Мартин 24 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 8 12 19 20 
България 11 14 17 18 22 30 31 34 39 46 52 54 
Европейски съюз 8 12 19 20 34 54 
Западна Европа 8 12 19 20 
Русия 8 12 19 20