Нови книги - март 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92568 

Иванов, Иван Величков

   Методология и методика на изследванията във висшето образование / Иван Величков ; Рец. Румяна Нейкова, Емилия Рибарска . - 3. изд. . - София : Изд. "Нюанс Дизайн ЕООД", 2019 (Печ. база "Нюанс Дизайн ЕООД") . - 320 с. : с табл. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 316-319

   ISBN 978-954-8655-68-2 


 378  + 001
Ключови думи: 1. наука 2. наукознание 3. научно-преподавателска дейност 4. дипломна работа 5. научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Дп 120000130954
  

Сист. No: 56954

- 2 -

Цб НИР 660 (CD) 

Милев, Пламен

   Подходи за изграждане на информационна система за научни проекти : Монография / Пламен Милев, Марина Маринова ; Рец. Красимир Шишманов, Росен Кирилов . - София : УНСС, 2021 . - 253 с.

   Монографията представя резултати от научно изследване по договор за университетска научна поръчка НИД НИ–26/2020 „Обновяване на информационната система за университетски научноизследователски проекти на УНСС“.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.42  + 001.89
Ключови думи: 1. информационни системи 2. научноизследователска дейност 3. университетски научни проекти 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130890
  

Сист. No: 56814

Философия

- 3 -

Цб II 92548 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Естетиката днес : Неестетически инфилтрати в изкуството / Валентин Ангелов Ангелов ; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Райна Карабоева . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 272 с. : с снимки ; 24 см

   Класическата естетика коментира естетическите прояви като ядро на традиционното изкуство. Модерната естетика пренасочва интереса си към неестетическите инфилтрати в съвременното изкуство. Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-208-277-2 


1. Изкуство - теория и естетика 
 7.01  + 18
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Дп 120000130925
 съдържание 

Сист. No: 56727

Психология

- 4 -

Цб II 92564 

Василев, Милко

   Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и теоризма / Милко Василев, Наталия Божилова ; Рец. Георги Генов, Юрий Търкаланов ; Ред. Елена Конова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 344 с. с ил. ; 24 см

   Библиогр. : с. 325 -341 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-232-463-6 


1. Социална психология - есета 
 316.6
Ключови думи: 1. радикализация 2. тероризъм 3. психология 4. медицинска патология 5. криминология 6. агресия 7. социопатия 8. ислям 9. психопатия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Дп 120000130950
  

Сист. No: 56949

- 5 -

Цб II 92549 

Георгиева, Златинка Костадинова

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст : Монография / Златинка Костадинова Георгиева ; Рец. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. " Св. св. Кирил и Методий") . - 215 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Л-ра : с. 193-203

   ISBN 978-619-208-279-6 


1. Тумори - психологични проблеми 
 616-006  + 159.9
Ключови думи: 1. онкология 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
Дп 120000130926
 съдържание 

Сист. No: 56737

- 6 -

Цб II 92557 

Димитрова, Вихра

   Психология на управлението / Вихра Димитрова . - Пловдив : Акад. изд. "Талант" ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2013 . - 229 с. : с портр. ; 20,5 см

   Библиогр. : с. 227-229

   ISBN 978-619-7048-46-9 


1. Управленска психология 
 005.32
Ключови думи: 1. управленски решения 2. общуване 3. мотивация на персонала 4. мениджъри 5. стил на управление 6. лидерство 7. екипи 8. разрешаване на конфликти 9. водене на преговори 10. професионален стрес 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Дп 120000130940, Цб 120000130941
  

Сист. No: 56942

- 7 -

Цб II 92534 

Carroll, Paul B.

   Billion Dollar Lessons: What You Can Learn from the Most Inexcusable Business Failures of the Last Twenty-five Years / Paul B. Carroll, Chunka Mui . - New York : Portfolio, 2009 . - 312 p. ; 21,3 sm

   

   ISBN 978-1-59184-289-7 


 005.32
Ключови думи: 1. бизнес провали 2. управленска психология 3. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
Дп 120000130911
 съдържание 

Сист. No: 55734

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 8 -

Цб II 92564 

Василев, Милко

   Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и теоризма / Милко Василев, Наталия Божилова ; Рец. Георги Генов, Юрий Търкаланов ; Ред. Елена Конова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 344 с. с ил. ; 24 см

   Библиогр. : с. 325 -341 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-232-463-6 


1. Социална психология - есета 
 316.6
Ключови думи: 1. радикализация 2. тероризъм 3. психология 4. медицинска патология 5. криминология 6. агресия 7. социопатия 8. ислям 9. психопатия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Дп 120000130950
  

Сист. No: 56949

- 9 -

Цб II 92520 

Младенов, Младен Иванов

   Професии на доверието и сигурността / Младен Иванов Младенов ; Рец. Добринка Чанкова, Валентин Василев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Българска, Първо издание . - София : Пропелер, 2022 (София : Диджитал принт експрес) . - 204 с. ; 20 см

   Източници на инфор, : с. 189-196 Инфор. в Интернет : с. 197-203

   ISBN 978-954-392-676-3 


1. Професионална отговорност -- правни проблеми 
 316.334.24  + 347.56
Ключови думи: 1. адвокати 2. счетоводители 3. тайнохранител 4. одитори 5. нотариус 6. свещенослужител 7. психотерапевт 8. агент 9. преводач 10. асистент 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Право 
Дп 120000130878
 пълен текст 

Сист. No: 56132

- 10 -

Цб II 92570 

Стоенчева, Яна Георгиева

   Жилищните условия като елемент от качеството на живот на населението в България : Монография / Яна Георгиева Стоенчева ; Рец. Георги Забунов, Надя Гилина . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима ; Университет за национално и световно стопанство ; Бизнес факултет ; Катедра "Недвижима собственост", 2022 . - 150 с.: с табл., граф. ; 20,5 см

   Изпол. л-ра : с. 132-137

   ISBN 978-619-239-692-3 


 332.8(497.2)  + 314.18(497.2)
Ключови думи: 1. качество на живот 2. жизнен стандарт 3. жилищни имоти 4. жилищни условия 5. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130956
  

Сист. No: 57066

- 11 -

Цб II 92535 

Banfield, Richard

   Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams / Richard Banfield, Martin Eriksson, Nate Walkingshaw . - First Edition . - Beijing etc. : O`Reilly, 2017 . - 217 p. ; 22,5 sm

   

   ISBN 978-1-491-96060-8 


 316.46  + 339.138
Ключови думи: 1. продуктов мениджмънт 2. управление на продуктите 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130912
 съдържание 

Сист. No: 55735

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 12 -

Цб II 92562 

Александров, Александър Йорданов

   Дневник : Отчет за дейността 2019 - 2020 / Александър Йорданов . - София : Изд. "Български бестселър - НМБКП" ; Европейски парламент, 2021 . - 136 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-463-243-4 


1. Европейски парламент - депутати - България 2. Александър Йорданов (1952 - ) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. евродепутати 3. парламентарна дейност 4. извънпарламентарна дейност 5. позиции 6. информационни офиси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130948
  

Сист. No: 56946

- 13 -

Цб II 92563 

Вълков, Петьо Георгиев

   Албанският фактор в Република Северна Македония : Значение за сигурността и евроатлантическата перспектива на Западните Балкани = The albanian factor in the Republic of North Macedonia : Its importance for the security and euroatlantic perspective of the western balkans : [Монография] / Петьо Георгиев Вълков ; Рец. Ангел Димитров, Антон Панчев ; Науч. ред. Наум Кайчев ; Прев. на англ. ез. Благой Павлов ; Предпеч. подгот. Емил Илиев . - Българска, Първо издание . - София : Македонски научен институт - София, 2021 (Печ. "Симолини - 94") . - 248 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см

   Библиогр. : с. 223-236 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-7377-22-4 


1. Северна Македония - национален въпрос 2. Балкански полуостров - военно дело 
 323.1(497.7)  + 355.02(497)
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. албански фактор 3. македонски въпрос 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. Македония (Северна Македония) 3. Западни Балкани 
Дп 120000130949
  

Сист. No: 56948

- 14 -

Цб II 92539 

География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев  = Geography, geopolitics and social development : Jubilee procedings in scientific conference in Honour of the 60 th Anniversary of Prof. Dr. Habil. Atanas Dermendzhiev 17 Oktober 2020 : Научна конференция , 17 октомври 2020 /  Отг. ред. Стела Дерменджиева ; Editor-in chief Stela Dermendzhieva . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. се. Кирил и Методий") . - 605 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Авторите / About authors : с. 593-605

   ISBN 978-619-208-253-6 


 9(0.026.2)  + 32  + 061.3
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130916
  

Сист. No: 56668

- 15 -

Цб II 92519 

Йосифова, Милка

   Парадигмата "Световна криза "COVID-19" или предвестник на Трета световна война или корупционен заговор : Ч. 1 - / Милка Йосифова Димитрова, Милка Йосифова ; Рец. И. Величков, Р. Каров : Елестра ЕООД

   

   ISBN 978-619-7292-19-0 


   Ч. 1 . - 2021 . - 292 с. : с табл., граф.

 

   


1. COVID-19 - сигурност - корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. Трета световна война 3. корупционни практики 4. пандемия 5. обществено здраве 6. здравна политика 7. граждански контрол 8. Световна здравна организация (СЗО) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130877
 съдържание 

Сист. No: 56084

- 16 -

Цб II 92569 

Фризон-Рош, Франсоа

   "Полупрезидентският модел" като инструмент на прехода в посткомунистическа Европа : България, Литва, Македония, Полша, Румъния и Словения : Монография / Франсоа Фризон-Рош ; Прев. и ред. Райна Карчева, Петър Рангелов . - София : Фондация "Д-р Желю Желев", 2009 (ФАБЕР - В. Търново) . - 515 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Президентска библиотека)

   Библиогр. : с. 477 -515 Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-91142-70-0 


 321.7
Ключови думи: 1. полупрезидентски режим 2. преход към демокрация 3. бивши социалистически страни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Литва 3. Македония (Северна Македония) 4. Полша 5. Румъния 6. Словения 
Дп 120000130955
  

Сист. No: 56955

Стопанска история

- 17 -

Цб II 92522 

Асенова, Вера

   Валута и власт. България и клиринговата търговия с Райха и СССР / Вера Асенова ; Коректор Мария Венедикова ; Науч. ред. Димитър Събев ; Компют. обраб. Калоян Томов, Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Фиделия Косева . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2021 (Изток-Запад) . - 216 с.

   Библиогр. : с. 200 Л-ра на бълг. ез. : с. 202-204 Л-ра на англ. ез. : с. 204-213
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0967-9 


1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)(497.2)(430)
Ключови думи: 1. международна търговия 2. българо-германски отношения 3. клирингова търговия 4. икономическа история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Германия 3. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000130891
 съдържание 

Сист. No: 56516

- 18 -

Цб II 92556 

Костов, Евгени Василев

   Световното стопанство в историческа перспектива : Тестове и статии / Евгени Василев Костов, Лиляна Димитрова Велева, Марко Петков Димитров ; Съавт. и ред. кол. Пенчо Денчев Пенчев, Петър Йорданов Стоянов ; Ред. кол. Маргарита Атанасова, Соня Вътева, Християн Атанасов . - Враца : БГ Принт, 2021 . - 392 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7522-52-5 


 338 (091)
Ключови думи: 1. икономическа история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Дп 120000130939
  

Сист. No: 56941

- 19 -

Цб II 92521 

Недков, Цветолин Иванов

   Житната търговия на Южна Добруджа (1878 - 1944 година ) / Цветолин Иванов Недков ; Рец. Иван Русев ; Ред. Кремена Митева ; Прев. от англ. Десислава Христова . - Българска, Първо издание . - Добрич : МАТАДОР 74, 2020 . - 184 с. : с табл. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-371-630-2 


1. Южна Добруджа - търговия 
 338 (091)"1878/1944"
Ключови думи: 1. търговия със зърнени храни 2. житна търговия 3. Втори румънски режим (1940-1944 г.) 4. военновременна икономика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Дп 120000130879
 съдържание 

Сист. No: 56145

Икономикс

- 20 -

Цб НИР 650 (CD) 

Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи  /  Ръков. Владимир Константинов Котев ; Науч. кол. Денислав Здравков Сербезов, Веселин Григоров Бояджиев, Иван Пейчев Йорданов, Добрин Пламенов Атанасов . - София : УНСС ; Катедра "Математика", 2021 . - 93 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-21/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.115
Ключови думи: 1. динамични процеси 2. математическо моделиране 3. социално-икономически системи 4. Моделът Димитрова - Витанов 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130889
  

Сист. No: 56807

- 21 -

Цб НИР 643 (CD) 

Иновационни предизвикателства, приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България  : Трети етап /  Науч. рък. Вера Димитрова Пиримова ; Чл. на науч. кол. Марияна Тонева Кузманова, Кристина Стефанова Мархолева, Петя Иванова Биолчева, Аника Стефанова Петкова, Елка Николаева Сярова, Антоан Красимиров Шотаров, Стойчо Лалков Дулевски . - София : УНСС ; Катедра "Икономикс", 2021 . - 440 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-10/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.001.76(497.2)
Ключови думи: 1. иновации 2. нововъведения 3. икономика на България 4. български фирми 5. иновационни стратегии 6. бизнес организации 7. конкурентоспособност 8. икономически растеж 9. дигитализация 10. труд 11. работна сила 12. българска икономика 13. държави-членки на ЕС 14. иновационен потенциал 15. иновационен процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000130887
  

Сист. No: 56798

- 22 -

Цб II 92526 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2021 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 166 с. : с табл., граф. ; 21,5 см

   Научният форум е частично финансиран със средства на целевата субсидия за наука на държавния бюджет по проект № НПК-300/2021 г.

   ISBN  ISSN: 1313-9029


 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000130895
 съдържание 

Сист. No: 56563

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 23 -

Цб II 92520 

Младенов, Младен Иванов

   Професии на доверието и сигурността / Младен Иванов Младенов ; Рец. Добринка Чанкова, Валентин Василев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Българска, Първо издание . - София : Пропелер, 2022 (София : Диджитал принт експрес) . - 204 с. ; 20 см

   Източници на инфор, : с. 189-196 Инфор. в Интернет : с. 197-203

   ISBN 978-954-392-676-3 


1. Професионална отговорност -- правни проблеми 
 316.334.24  + 347.56
Ключови думи: 1. адвокати 2. счетоводители 3. тайнохранител 4. одитори 5. нотариус 6. свещенослужител 7. психотерапевт 8. агент 9. преводач 10. асистент 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Право 
Дп 120000130878
 пълен текст 

Сист. No: 56132

- 24 -

Цб II 92572 

Стефанов, Любомир Минчев

   Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата : Доклад; Изпълнител : научен колектив от катедра "Човешки ресурси и социална защита с ръководител проф. д-р Любомир Стефанов / Любомир Минчев Стефанов ; Член Нено Павлов Ненов, Маргарита Николаева Атанасова, Мария Христова Манчева, Станимир Пенев Стаматев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита", 2017 . - 106 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 100-106 Договор за университетска научна поръчка № НИД НИ 1- 11/2015 с регистрационен номер 364/2015 г.

   ISBN 978-954-644-989-4 


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 331.21
Ключови думи: 1. работна заплата 2. минимална работна заплата 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Дп 120000130978, Цб 120000130979
  

Сист. No: 57048

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 25 -

Цб II 92560 

Боянова, Бояна

   Промоционната политика на банката в условията на съвременния български пазар / Бояна Боянова ; Рец. Юлия Добрева Узунова, Галина Пенчева Младенова . - София : ИК "Свят. Наука", 2021 . - 270 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 258-265 Загл. на гърба на книга

   ISBN 978-954-8993-07-4 


1. Банки - България 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банкиране 2. промоционална политика 3. маркетингов микс 4. реклама 5. фирмена политика 6. услуги 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130946
  

Сист. No: 56943

- 26 -

Цб II 92546 

Петрова, Райна Стоянова

   Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки : Монография / Райна Стоянова Петрова ; Науч. рец. Мария Павлова, Мария Видолова ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 151 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   Библиогр. : с. 141-150

   ISBN 978-619-208-278-9 


1. Търговски банки - България 
 336.71.003.3
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. управленско счетоводство 3. счетоводно бюджетиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130923
 съдържание 

Сист. No: 56718

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 27 -

Цб НИР 642 (CD) 

Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA  /  Ръков. Мария Славчева Маркова ; Чл. Румяна Пожаревска, Даниела Петрова Въткова-Милушева, Явор Башев, Кирил Башикаров, Лиляна Джонева . - София : УНСС, 2021 . - 213 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-9/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 657.0001  + 378.003.3
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 5. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 6. Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 7. Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 8. Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Дп 120000130886
  

Сист. No: 56783

- 28 -

Цб II 92561 

Илиева, Елена

   Отраслово счетоводство - заплетени ситуации и техните решения / Елена Илиева, Ели Марова, Евгени Рангелов, Теодора Рупска, Бойчо Момчилов, Христо Досев . - Шумен : РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД, 2020 . - 152 с. ; 21 см

   Книгата е актуална към ДВ бр. 90 от 20.10.2020 г.
   www.straton.bg 

   ISBN 978-619-7028-91-1 


1. Отраслово счетоводство - казуси, решения 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. отрасли 3. туризъм 4. земеделие 5. транспорт 6. строителство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130947
  

Сист. No: 56945

- 29 -

Цб II 92546 

Петрова, Райна Стоянова

   Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки : Монография / Райна Стоянова Петрова ; Науч. рец. Мария Павлова, Мария Видолова ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 151 с. : с табл., граф. ; 20,5 см

   Библиогр. : с. 141-150

   ISBN 978-619-208-278-9 


1. Търговски банки - България 
 336.71.003.3
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. управленско счетоводство 3. счетоводно бюджетиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130923
 съдържание 

Сист. No: 56718

- 30 -

Цб НИР 638 (CD) 

Предизвикателства и проекции в счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на изграждане на стандартизирани модели за признаване, отчитане и оповестяване на инфраструктурните активи  /  Ръков. на науч. проект Даниела Фесчиян ; Чл. Радка Андасарова, Ясен Даскалов . - София : УНСС ; Катедра "Счетоводство и анализ", 2021 . - 32 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-4/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. публичен сектор 3. стандартизация 4. инфраструктурни активи 5. бюджетен сметкоплан 6. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130883
  

Сист. No: 56773

- 31 -

Цб НИР 635 (CD) 

Предизвикателства на интегрираното разитие на знания и умения в съвременното образование по управленско счетоводство  : Колективна монография /  Ръков. Михаил Мусов ; Чл. Бойка Брезоева, Николай Орешаров, Теодора Рупска, Калина Кавалджиева, Камелия Пенкова, Снежанка Славова ; Рец. Снежана Башева, Стоян Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 195 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИ-1/2019 : [Краен етап]


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.003.3  + 657.0001
Ключови думи: 1. образование 2. управленско счетоводство 3. професионална квалификация 4. Институт на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130880
  

Сист. No: 56283

Управление

- 32 -

Цб II 92557 

Димитрова, Вихра

   Психология на управлението / Вихра Димитрова . - Пловдив : Акад. изд. "Талант" ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, 2013 . - 229 с. : с портр. ; 20,5 см

   Библиогр. : с. 227-229

   ISBN 978-619-7048-46-9 


1. Управленска психология 
 005.32
Ключови думи: 1. управленски решения 2. общуване 3. мотивация на персонала 4. мениджъри 5. стил на управление 6. лидерство 7. екипи 8. разрешаване на конфликти 9. водене на преговори 10. професионален стрес 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Дп 120000130940, Цб 120000130941
  

Сист. No: 56942

- 33 -

Цб II 92525 

Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия  = Quality and control of goods in conditions of COVID pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference : Сборник с доклади от международна научна-практическа конференция /  Организац. комитет Събка Пашова и др. . - Варна : Наука и изкуство ; Икономически университет - Варна, 2021 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 286 с. : с табл. граф., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-1096-5 


1. Качество на продукцията – управление и организация 
 339.13  + 658.56  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. потребление 3. стоки 4. Ковид-19 5. COVID-19 6. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
Дп 120000130894
 съдържание 

Сист. No: 56558

- 34 -

Цб II 92565 

   

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.  . - София, 2021 . - 29 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8993-06-7 


 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130951
  

Сист. No: 56951

- 35 -

Цб II 92534 

Carroll, Paul B.

   Billion Dollar Lessons: What You Can Learn from the Most Inexcusable Business Failures of the Last Twenty-five Years / Paul B. Carroll, Chunka Mui . - New York : Portfolio, 2009 . - 312 p. ; 21,3 sm

   

   ISBN 978-1-59184-289-7 


 005.32
Ключови думи: 1. бизнес провали 2. управленска психология 3. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
Дп 120000130911
 съдържание 

Сист. No: 55734

- 36 -

Цб II 92536 

Johnston, Mark W.

   Sales Force Management / Mark W. Johnston, Greg W. Marshall . - Ninth edition . - Boston etc. : Irwin/McGraw-Hill, 2009 . - 524 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-0-07-352987-5 


1. Sales management 
 339.37
Ключови думи: 1. управление на продажбите 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130913
 съдържание 

Сист. No: 55821

- 37 -

Цб II 92533 

Sutton, Robert I.

   Weird Ideas That Work: How to Build a Creative Company / Robert I. Sutton . - New York etc. : Free Press, 2002 . - 232 p. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-0-7432-2788-9 


1. Creativity, new ideas, innovation - success 
 65.013
Ключови думи: 1. креативност 2. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Дп 120000130910
 съдържание 

Сист. No: 55733

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 38 -

Цб II 92525 

Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия  = Quality and control of goods in conditions of COVID pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference : Сборник с доклади от международна научна-практическа конференция /  Организац. комитет Събка Пашова и др. . - Варна : Наука и изкуство ; Икономически университет - Варна, 2021 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 286 с. : с табл. граф., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-1096-5 


1. Качество на продукцията – управление и организация 
 339.13  + 658.56  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. потребление 3. стоки 4. Ковид-19 5. COVID-19 6. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
Дп 120000130894
 съдържание 

Сист. No: 56558

- 39 -

Цб II 92523 

Пашова, Събка

   Младежка инициатива На фокус : Потребителската култура - гаранции за избор на качество : Сборник с доклади /  Екип Събка Пашова и др. . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2021 (Печ. база на ИУ -Варна) . - 76 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-1093-4 


 366.1  + 339.13  + 061.3
Ключови думи: 1. качество на продукта 2. потребителско поведение 3. потребителска култура 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Дп 120000130892
 съдържание 

Сист. No: 56536

- 40 -

Цб II 92535 

Banfield, Richard

   Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams / Richard Banfield, Martin Eriksson, Nate Walkingshaw . - First Edition . - Beijing etc. : O`Reilly, 2017 . - 217 p. ; 22,5 sm

   

   ISBN 978-1-491-96060-8 


 316.46  + 339.138
Ключови думи: 1. продуктов мениджмънт 2. управление на продуктите 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000130912
 съдържание 

Сист. No: 55735

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 41 -

Цб НИР 640 (CD) 

Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства  : Краен етап /  Ръков. Зорница Димова Стоянова ; Чл. Юлия Маркова Дойчинова, Мирослава Михайлова Динева-Пейчева, Кристина Стефанова Тодорова, Валерия Михайлова Динева, Антон Тачков Благоев . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси" ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита" ; Катедра "Финансов контрол", 2021 . - 282 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-6/2019 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 502/504
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. екоиновации 3. агроекосистемни услуги 4. екологични иновации 5. земеделие 6. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Дп 120000130885
  

Сист. No: 56778

- 42 -

Цб II 92570 

Стоенчева, Яна Георгиева

   Жилищните условия като елемент от качеството на живот на населението в България : Монография / Яна Георгиева Стоенчева ; Рец. Георги Забунов, Надя Гилина . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима ; Университет за национално и световно стопанство ; Бизнес факултет ; Катедра "Недвижима собственост", 2022 . - 150 с.: с табл., граф. ; 20,5 см

   Изпол. л-ра : с. 132-137

   ISBN 978-619-239-692-3 


 332.8(497.2)  + 314.18(497.2)
Ключови думи: 1. качество на живот 2. жизнен стандарт 3. жилищни имоти 4. жилищни условия 5. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130956
  

Сист. No: 57066

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 43 -

Цб II 92554 

Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките  = Inovation and best practices in logistics and supply chain management : Scientific proceeding of the Second Scientific and Business Conference in Logistics and Supply Chain Management, dedicated toe : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, посветена на 30-годишнината от създаването на спец. "Бизнес логистика" в УНСС, 7 октомври 2021 г. /  Организац. комитет Мирослава Раковска и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Логистика и вериги на доставките", 2021 . - 188 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Scientific proceeding of the Second Scientific and Business Conference in Logistics and Supply Chain Management, dedicated to the 30th anniversary of the "Business Logistics" specialty establischment at University of National and World Economy, October 7, 2021

   ISBN 978-619-232-548-0 


1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 120000130936
  

Сист. No: 56939

- 44 -

Цб НИР 637 (CD) 

Складови системи в логистиката - управленски практики и тенденции  : Трети етап /  Ръков. Николай Драгомиров ; Науч. кол. Мария Сашкова Воденичарова, Марияна Николова Кътева, Мирослав Георгиев Стефанов, Лиляна Кръстева Михова, Ани Пламенова Метиева, Стефан Иванов Стоянов, Теодор Петров Илиев . - София : УНСС ; Катедра "Публична администрация", 2021 . - 308 с.

   Договор № НИД НИ-3/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. складови системи 2. логистика 3. вериги на доставките 4. аутсорсинг 5. омниканали 6. интелигентни складови системи 7. търговски предприятия 8. преработвателни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Дп 120000130882
  

Сист. No: 56833

Туризъм

- 45 -

Цб II 92566 

Караджова, Златина

   Управление на туризма : Учебник / Златина Караджова ; Рец. Лоретта Парашкевова, Марин Нешков ; Ред. Ася Николова . - Българска, Първо издание . - Габрово : ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2011 ("ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово) . - 310 с. : с табл., ил. ; 22,5 см

   Полз. л-ра : с. 305 - 310

   ISBN 978-954-490-252-0 


1. Туризъм - управление - учебници 
 338.48
Ключови думи: 1. устойчиво туристическо развитие 2. управленски стратегии 3. управление на човешките ресурси 4. качество 5. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Дп 120000130952
  

Сист. No: 56952

- 46 -

Цб II 92524 

Маринов, Стоян Петков

   Управление на туризма : Учебник / Стоян Петков Маринов, Красимира Драгомирова Янчева, Тодор Константинов Дянков ; Рец. Велина Казанджиева ; Ред. Светлана Тодорова . - Първо издание . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2022 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 313 с. : с табл., граф. ; 21,5 см

   Изпол. л-ра : с. 305-312

   ISBN 978-954-21-1104-7 


 338.48
Ключови думи: 1. туристически мениджмънт 2. международен туризъм 3. туристическо предприятие 4. управление на риска 5. конкурентоспособност 6. бизнес план 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Дп 120000130893
 съдържание 

Сист. No: 56545

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 47 -

Цб II 92522 

Асенова, Вера

   Валута и власт. България и клиринговата търговия с Райха и СССР / Вера Асенова ; Коректор Мария Венедикова ; Науч. ред. Димитър Събев ; Компют. обраб. Калоян Томов, Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Фиделия Косева . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2021 (Изток-Запад) . - 216 с.

   Библиогр. : с. 200 Л-ра на бълг. ез. : с. 202-204 Л-ра на англ. ез. : с. 204-213
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0967-9 


1. Икономика - България - стопанска история 
 338 (091)(497.2)(430)
Ключови думи: 1. международна търговия 2. българо-германски отношения 3. клирингова търговия 4. икономическа история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Германия 3. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000130891
 съдържание 

Сист. No: 56516

- 48 -

Цб II 92536 

Johnston, Mark W.

   Sales Force Management / Mark W. Johnston, Greg W. Marshall . - Ninth edition . - Boston etc. : Irwin/McGraw-Hill, 2009 . - 524 p. ; 26 sm

   

   ISBN 978-0-07-352987-5 


1. Sales management 
 339.37
Ключови думи: 1. управление на продажбите 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 120000130913
 съдържание 

Сист. No: 55821

Европейски съюз

- 49 -

Цб II 92562 

Александров, Александър Йорданов

   Дневник : Отчет за дейността 2019 - 2020 / Александър Йорданов . - София : Изд. "Български бестселър - НМБКП" ; Европейски парламент, 2021 . - 136 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-463-243-4 


1. Европейски парламент - депутати - България 2. Александър Йорданов (1952 - ) 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. евродепутати 3. парламентарна дейност 4. извънпарламентарна дейност 5. позиции 6. информационни офиси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130948
  

Сист. No: 56946

- 50 -

Цб II 92555 

Вълчева, Александра Йовчева

   Помагало по право на Европейския съюз / Александра Йовчева Вълчева ; Рец. Живко Драганов, Диана Ковачева ; Ред. Антоанета Сотирова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 208 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-406-3 


1. Европейски съюз - право 
 341.17
Ключови думи: 1. европейско право 2. институции на Европейския съюз 3. правна уредба 4. вътрешен пазар 5. защита на конкуренцията 6. търговска политика 7. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Дп 120000130937, Цб 120000130938
  

Сист. No: 56940

- 51 -

Цб НИР 647 (CD) 

Драганов, Живко Иванов

   Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз /  Ръков. Живко Иванов Драганов ; Чл. на науч. кол. Александра Вълчева, Гергана Любенова . - София : УНСС, 2021 . - 136 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-15/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 347.77/.78(4)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. наднационални права 3. Европейски съюз (ЕС) 4. обективно право 5. унитарни права 6. патентна защита 7. закрила на марката 8. промишлен дизайн 9. географски означения 10. нови сортове растения 11. производно право 12. Съд на ЕС (СЕС) 13. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Интелектуална собственост 
Дп 120000130888
  

Сист. No: 56805

Право

- 52 -

Цб II 92555 

Вълчева, Александра Йовчева

   Помагало по право на Европейския съюз / Александра Йовчева Вълчева ; Рец. Живко Драганов, Диана Ковачева ; Ред. Антоанета Сотирова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 208 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-232-406-3 


1. Европейски съюз - право 
 341.17
Ключови думи: 1. европейско право 2. институции на Европейския съюз 3. правна уредба 4. вътрешен пазар 5. защита на конкуренцията 6. търговска политика 7. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Дп 120000130937, Цб 120000130938
  

Сист. No: 56940

- 53 -

Цб II 92520 

Младенов, Младен Иванов

   Професии на доверието и сигурността / Младен Иванов Младенов ; Рец. Добринка Чанкова, Валентин Василев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Българска, Първо издание . - София : Пропелер, 2022 (София : Диджитал принт експрес) . - 204 с. ; 20 см

   Източници на инфор, : с. 189-196 Инфор. в Интернет : с. 197-203

   ISBN 978-954-392-676-3 


1. Професионална отговорност -- правни проблеми 
 316.334.24  + 347.56
Ключови думи: 1. адвокати 2. счетоводители 3. тайнохранител 4. одитори 5. нотариус 6. свещенослужител 7. психотерапевт 8. агент 9. преводач 10. асистент 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Право 
Дп 120000130878
 пълен текст 

Сист. No: 56132

Интелектуална собственост

- 54 -

Цб НИР 647 (CD) 

Драганов, Живко Иванов

   Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз /  Ръков. Живко Иванов Драганов ; Чл. на науч. кол. Александра Вълчева, Гергана Любенова . - София : УНСС, 2021 . - 136 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-15/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 347.77/.78(4)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. наднационални права 3. Европейски съюз (ЕС) 4. обективно право 5. унитарни права 6. патентна защита 7. закрила на марката 8. промишлен дизайн 9. географски означения 10. нови сортове растения 11. производно право 12. Съд на ЕС (СЕС) 13. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Интелектуална собственост 
Дп 120000130888
  

Сист. No: 56805

Обществено управление. Публична администрация

- 55 -

Цб НИР 636 (CD) 

Интегриран модел за административно обслужване в местната администрация на изпълнителната власт  : Монографично изследване. /  Ръков. Татяна Иванова Даскалова ; Чл. Катя Кирилова, Пламен Милев, Петя Павлова, Явор Табов, Лилия Якова . - София : УНСС, 2021

   Договор № НИД НИ-2/2019.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 352
Ключови думи: 1. публична администрация 2. теоретични модели 3. административно обслужване 4. местна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Дп 120000130881
  

Сист. No: 56767

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 56 -

Цб II 92519 

Йосифова, Милка

   Парадигмата "Световна криза "COVID-19" или предвестник на Трета световна война или корупционен заговор : Ч. 1 - / Милка Йосифова Димитрова, Милка Йосифова ; Рец. И. Величков, Р. Каров : Елестра ЕООД

   

   ISBN 978-619-7292-19-0 


   Ч. 1 . - 2021 . - 292 с. : с табл., граф.

 

   


1. COVID-19 - сигурност - корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. Трета световна война 3. корупционни практики 4. пандемия 5. обществено здраве 6. здравна политика 7. граждански контрол 8. Световна здравна организация (СЗО) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130877
 съдържание 

Сист. No: 56084

- 57 -

Цб II 92571 

Михайлов, Антон

   Работата с информатори в американските военни и цивилни агенции. Поуки за Република България = Informants handling in the amerikan military and civil agencies. Lessons for the Republic of Bulgaria : Monograph : Монография / Антон Михайлов ; Науч. рец. Иво Великов, Илина Козарова-Арменчева ; Ред. и кор. Жана Ганчева ; Граф. дизайн и кор. Ралица Йотова . - Българска, Първо издание . - София : За буквите - О писменехь, 2021 . - 334 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Изпол. л-ра : с. 311-325 С автограф

   ISBN 978-619-185-523-0 


1. Национална сигурност - САЩ 
 351.74(73)
Ключови думи: 1. противодействие на престъпността 2. полиция 3. информатор 4. Федерално бюро за разследване (ФБР) 5. военни структури 6. терористични организации 7. служител под прикритие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. САЩ 2. България 
Дп 120000130957
  

Сист. No: 57062

- 58 -

Цб II 92553 

Съвременни изследвания и технологии за отбраната ARTDef - 2021 : Сборник доклади  = Advanced research and technology for defence ARTDef - 2021 : Proceedings : International conference 29-th - 30-th June 2021 Nikola Vaptsarov Naval Academy - Varna : Международна научна конференция, 29-30 юни 2021 г. , ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна /  Организац. комитет Венцислав Мутафчийски и др. . - Варна : Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" - Варна, 2021 . - 562 с. : с табл. граф. ; 23,5 см

   ARTDef ( Advanced Research and Technology for Devence)

   ISBN  ISSN: 2815-2581


1. Технологии за отбрана - конференции 
 355.02  + 004.056  + 061.3
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. комуникационни технологии 3. информационни технологии 4. киберсигурност 5. хуманитарна медицина 6. здравен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000130931, Цб 120000130932, Цб 120000130933
  

Сист. No: 56938

Образование

- 59 -

Цб II 92516 

Даскалов, Христиан

   Домът и Университетът : споделени истории от Царство България / Христиан Даскалов ; Ред. Татяна Димитрова ; Дизайн на кор. Владимир Матов ; Предпечат Юлиан Стойчев . - Българско, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 192 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 190-191
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5330-0 


1. София – висше образование 2. Висше образование - история - България 
 378.000.93
Ключови думи: 1. студентски движения 2. университети 3. студенти 4. Царство България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130850, Цб 120000130851, Цб 120000130852, Ф 120000130853, Ф 120000130854, Ф 120000130855, Ф 120000130856, Ф 120000130857, Ф 120000130858, Ф 120000130859, Ф 120000130860, Ф 120000130861, Ф 120000130862, Ф 120000130863, Ф 120000130864, Ф 120000130865, Ф 120000130866
 съдържание 

Сист. No: 55744

- 60 -

Цб II 92568 

Иванов, Иван Величков

   Методология и методика на изследванията във висшето образование / Иван Величков ; Рец. Румяна Нейкова, Емилия Рибарска . - 3. изд. . - София : Изд. "Нюанс Дизайн ЕООД", 2019 (Печ. база "Нюанс Дизайн ЕООД") . - 320 с. : с табл. ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 316-319

   ISBN 978-954-8655-68-2 


 378  + 001
Ключови думи: 1. наука 2. наукознание 3. научно-преподавателска дейност 4. дипломна работа 5. научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Дп 120000130954
  

Сист. No: 56954

- 61 -

Цб НИР 642 (CD) 

Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA  /  Ръков. Мария Славчева Маркова ; Чл. Румяна Пожаревска, Даниела Петрова Въткова-Милушева, Явор Башев, Кирил Башикаров, Лиляна Джонева . - София : УНСС, 2021 . - 213 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-9/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 657.0001  + 378.003.3
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 5. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 6. Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 7. Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 8. Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Дп 120000130886
  

Сист. No: 56783

- 62 -

Цб НИР 645 (CD) 

Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение  /  Ръков. Мирослава Пейчева ; Чл. на екип Валерия Михайлова Динева, Венко Георгиев Андонов, Антон Антонов Кръстев, Любомир Стефанов, Маргарита Атанасова, Невяна Кънева . - София : УНСС, 2022 . - 464 с. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-13/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 373.1.001.76
Ключови думи: 1. иновации 2. обучение 3. висше образование 4. образователен процес 5. социални мрежи 6. "дигитални туземци" 7. поколение Z 8. електронно обучение 9. М-обучение (m-learning) 10. виртуална класна стая 11. синхронно обучение 12. асинхронно обучение 13. онлайн бяла дъска 14. електронни учебни издания 15. интерактивни методи на обучение 16. Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130884
  

Сист. No: 56802

- 63 -

Цб II 92551 

Коева, Янка

   Ефективност в обучението по чужд език / Янка Коева ; Науч. рец. Силвия Великова, Пенка Кънева ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 184 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Съдържа и разработки на студенти по темата "Актуални тенденции в обучението по чужд език": Росица Стефанова, Ангел Шиков, Фийдес Бергман, Нанка Русева, Мария Ламбова, Ренета Христова Ина Тачева Библиогр. : с. 177-181 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-208-269-7 


1. Чужди езици - методика на преподаването 
 800:37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Образование 
Дп 120000130929
 съдържание 

Сист. No: 56751

- 64 -

Цб II 92552 

Нунев, Йосиф

   Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще : Монография / Йосиф Нунев ; Науч. ред. Калина Йовчева . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 352 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Л-ра : с. 274-280 Интернет източ. : с. 280-282

   ISBN 978-619-208-280-2 


1. Интеграция на ромите - България 2. Роми - България - образование 
 376.7(497.2)
Ключови думи: 1. ромска общност 2. ромски език 3. учители 4. медиатори 5. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130930
 съдържание 

Сист. No: 56757

- 65 -

Цб НИР 635 (CD) 

Предизвикателства на интегрираното разитие на знания и умения в съвременното образование по управленско счетоводство  : Колективна монография /  Ръков. Михаил Мусов ; Чл. Бойка Брезоева, Николай Орешаров, Теодора Рупска, Калина Кавалджиева, Камелия Пенкова, Снежанка Славова ; Рец. Снежана Башева, Стоян Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 195 с.

   Унив. проект за научно изследване № НИ-1/2019 : [Краен етап]


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378.003.3  + 657.0001
Ключови думи: 1. образование 2. управленско счетоводство 3. професионална квалификация 4. Институт на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000130880
  

Сист. No: 56283

- 66 -

Цб С II 2265 

   

Справочник за кандидат-студенти 2022/2023  /  Худ. на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 54 с. ; 20 см

   

   ISBN  ISSN: 1313-0315


 378
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000130934, Цб 120000130935
  

Сист. No: 57012

Математика. Естествени науки

- 67 -

Цб НИР 650 (CD) 

Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи  /  Ръков. Владимир Константинов Котев ; Науч. кол. Денислав Здравков Сербезов, Веселин Григоров Бояджиев, Иван Пейчев Йорданов, Добрин Пламенов Атанасов . - София : УНСС ; Катедра "Математика", 2021 . - 93 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-21/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 330.115
Ключови думи: 1. динамични процеси 2. математическо моделиране 3. социално-икономически системи 4. Моделът Димитрова - Витанов 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130889
  

Сист. No: 56807

- 68 -

Цб II 92545 

Дошкова-Тодорова, Юлиана

   Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми : Монография / Юлиана Дошкова-Тодорова ; Рец. Иванка Минчева Георгиева, Ивайло Петров Дончев ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, 2. доп. и прераб. изд. . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022 . - 124 с. : с табл., формули ; 20 см

   Изпол. л-ра : с. 119-121

   ISBN 978-619-208-293-2 


 519.1
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Дп 120000130922
 съдържание 

Сист. No: 56717

Екология

- 69 -

Цб НИР 640 (CD) 

Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства  : Краен етап /  Ръков. Зорница Димова Стоянова ; Чл. Юлия Маркова Дойчинова, Мирослава Михайлова Динева-Пейчева, Кристина Стефанова Тодорова, Валерия Михайлова Динева, Антон Тачков Благоев . - София : УНСС ; Катедра "Икономика на природните ресурси" ; Катедра "Човешки ресурси и социална защита" ; Катедра "Финансов контрол", 2021 . - 282 с.

   Научен проект по договор № НИД НИ-6/2019 Библиогр. в текста


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 338.43  + 502/504
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. екоиновации 3. агроекосистемни услуги 4. екологични иновации 5. земеделие 6. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Дп 120000130885
  

Сист. No: 56778

Приложни науки

Здравеопазване

- 70 -

Цб II 92549 

Георгиева, Златинка Костадинова

   Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст : Монография / Златинка Костадинова Георгиева ; Рец. Даниела Тасевска, Велислава Чавдарова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. " Св. св. Кирил и Методий") . - 215 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Л-ра : с. 193-203

   ISBN 978-619-208-279-6 


1. Тумори - психологични проблеми 
 616-006  + 159.9
Ключови думи: 1. онкология 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
Дп 120000130926
 съдържание 

Сист. No: 56737

- 71 -

Цб II 92559 

Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им

   Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им : Становище (разработено по собствена инициатива) . - София : Икономически и социален съвет, Юни 2021 . - 35 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8993-08-1 


1. Covid-19 - икономическа криза 
 614.003.1
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. пандемия 3. икономически проблеми 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Дп 120000130944, Цб 120000130945
  

Сист. No: 56950

- 72 -

Цб II 92519 

Йосифова, Милка

   Парадигмата "Световна криза "COVID-19" или предвестник на Трета световна война или корупционен заговор : Ч. 1 - / Милка Йосифова Димитрова, Милка Йосифова ; Рец. И. Величков, Р. Каров : Елестра ЕООД

   

   ISBN 978-619-7292-19-0 


   Ч. 1 . - 2021 . - 292 с. : с табл., граф.

 

   


1. COVID-19 - сигурност - корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. Трета световна война 3. корупционни практики 4. пандемия 5. обществено здраве 6. здравна политика 7. граждански контрол 8. Световна здравна организация (СЗО) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Дп 120000130877
 съдържание 

Сист. No: 56084

Информационни технологии. Иновации

- 73 -

Цб НИР 645 (CD) 

Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение  /  Ръков. Мирослава Пейчева ; Чл. на екип Валерия Михайлова Динева, Венко Георгиев Андонов, Антон Антонов Кръстев, Любомир Стефанов, Маргарита Атанасова, Невяна Кънева . - София : УНСС, 2022 . - 464 с. ; 30х22 см

   Научен проект по договор № НИД НИ-13/2019


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 373.1.001.76
Ключови думи: 1. иновации 2. обучение 3. висше образование 4. образователен процес 5. социални мрежи 6. "дигитални туземци" 7. поколение Z 8. електронно обучение 9. М-обучение (m-learning) 10. виртуална класна стая 11. синхронно обучение 12. асинхронно обучение 13. онлайн бяла дъска 14. електронни учебни издания 15. интерактивни методи на обучение 16. Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130884
  

Сист. No: 56802

- 74 -

Цб II 92538 

Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики  : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. /  Ред. кол. Христина Христова ; Отг. ред. и състав. Десислава Андреева и др. . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 200 с. : с снимки, диагр. ; 24 см

   Сборникът се издава в рамките на изследователския проект "Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики", Договор № ФСД-31-253-16/31.03.2021 г.

   ISBN 978-619-208-288-8 


1. Градове - България 
 911.375.001.76  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. творчески индустрии 3. информационни технологии 4. културни институции 5. комуникационна политика 6. конкурентно представяне 7. медийно съдържание 8. медиен наратив 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 3. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130915
 съдържание 

Сист. No: 56663

- 75 -

Цб НИР 660 (CD) 

Милев, Пламен

   Подходи за изграждане на информационна система за научни проекти : Монография / Пламен Милев, Марина Маринова ; Рец. Красимир Шишманов, Росен Кирилов . - София : УНСС, 2021 . - 253 с.

   Монографията представя резултати от научно изследване по договор за университетска научна поръчка НИД НИ–26/2020 „Обновяване на информационната система за университетски научноизследователски проекти на УНСС“.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 
 004.42  + 001.89
Ключови думи: 1. информационни системи 2. научноизследователска дейност 3. университетски научни проекти 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130890
  

Сист. No: 56814

- 76 -

Цб II 92558 

Младенова, Марина

   Облачни изчисления (Cloud computing) : същност, предимства, недостатъци и рискове, състояние и перспективи / Марина Младенова ; Рец. Валентин Кисимов, Румен Върбанов . - Българска, Първо издание . - София : Интел Ентранс, 2011 (Интел Ентранс) . - 92 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Източници : с. 91 - 92

   ISBN 978-954-2910-07-7 


 004.9
Ключови думи: 1. облачни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130942, Цб 120000130943
  

Сист. No: 56947

- 77 -

Цб II 92567 

Пенчева, Ася Димитрова

   Open Research Problems in Network Security : IFIP WG 11.4 International Workshop, iNetSec 2010 Sofia, Bulgaria, March 5-6, 2010 Revised Selected Papers /  Ed. Jan Camenisch, Valentin Kisimov, Maria Dubovitskaya . - London etc. : Springer, 2010 . - 171 p. : with tabl., graf. ; 23,5 sm . -  (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; 6555)

   

   ISBN 978-3-642-19227-2 ISSN: 0302-9743


 004.056  + 061.3
Ключови думи: 1. мрежова сигурност 2. информационна сигурност 3. изследвания 4. облачни технологии 5. secure processes 6. secirity for clouds 7. network security 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130953
  

Сист. No: 56953

- 78 -

Цб II 92537 

Krug, Steve

   Don't Make Me Think, Revisited : A Common Sense Approach to Web (and Mobile) Usability / Steve Krug . - 3rd ed. . - Berkeley, Cl : New Riders, 2014 . - 200 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-321-96551-6 


 004
Ключови думи: 1. билборд 2. дизайн 3. уеб дизайн 4. сканиране 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000130914
 съдържание 

Сист. No: 56944

Изкуство. Музика. Спорт

- 79 -

Цб II 92548 

Ангелов, Валентин Ангелов

   Естетиката днес : Неестетически инфилтрати в изкуството / Валентин Ангелов Ангелов ; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Райна Карабоева . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 272 с. : с снимки ; 24 см

   Класическата естетика коментира естетическите прояви като ядро на традиционното изкуство. Модерната естетика пренасочва интереса си към неестетическите инфилтрати в съвременното изкуство. Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-208-277-2 


1. Изкуство - теория и естетика 
 7.01  + 18
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Дп 120000130925
 съдържание 

Сист. No: 56727

- 80 -

Цб II 92538 

Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики  : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. /  Ред. кол. Христина Христова ; Отг. ред. и състав. Десислава Андреева и др. . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 200 с. : с снимки, диагр. ; 24 см

   Сборникът се издава в рамките на изследователския проект "Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики", Договор № ФСД-31-253-16/31.03.2021 г.

   ISBN 978-619-208-288-8 


1. Градове - България 
 911.375.001.76  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. творчески индустрии 3. информационни технологии 4. културни институции 5. комуникационна политика 6. конкурентно представяне 7. медийно съдържание 8. медиен наратив 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 3. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130915
 съдържание 

Сист. No: 56663

Езикознание. Литературознание

- 81 -

Цб II 92550 

Добрева, Ивелина

   Превод на документи - испански и български език : Част I - II : Учебно помагало / Ивелина Добрева, Дора Цветкова ; Дизайн на кор. Любомир Лютаков : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-208-275-8 


   Ч. I . - 2021 -  (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 247 с. : с табл., граф.

 

   


1. Испански език - български език - преводи 
 806.0
Ключови думи: 1. превод на документи 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130927
 съдържание 

Сист. No: 56746

- 82 -

Цб II 92544 

Кенанов, Димитър

   650 години Търновска държава на Духа 1371 - 1971 - 2021 : Научноизследователска програма "Търновска книжовна школа" /  Автор и състав. Димитър Вълчев Петров-Кенанов ; Прев. на англ. ез. Стефан Христов ; Ред. Иван Харалампиев ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Научноизследователски център "Търновска книжовна школа", 2021 (Изд. "Фабер") . - 76 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-208-272-7 


1. Търновска книжовна школа - история 
 949.72  + 821.16.000.93
Ключови думи: 1. литературознание 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130921
 корица 

Сист. No: 56716

- 83 -

Цб II 92551 

Коева, Янка

   Ефективност в обучението по чужд език / Янка Коева ; Науч. рец. Силвия Великова, Пенка Кънева ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 184 с. : с табл., граф. ; 20 см

   Съдържа и разработки на студенти по темата "Актуални тенденции в обучението по чужд език": Росица Стефанова, Ангел Шиков, Фийдес Бергман, Нанка Русева, Мария Ламбова, Ренета Христова Ина Тачева Библиогр. : с. 177-181 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-208-269-7 


1. Чужди езици - методика на преподаването 
 800:37
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Образование 
Дп 120000130929
 съдържание 

Сист. No: 56751

- 84 -

Цб II 92540 

Проблеми на устната комуникация 12  = Issues in spoken communication 12 : Сборник с доклади от 12-та международна научна конференция, 6-7.11.2020 г., Велико Търново /  Ред. кол. Мария Илиева и др. . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 400 с. : с граф. ; 20 см

   

   ISBN  2367-8712 ISSN (Print)


1. Български език – социолингвистика – конференции 
 80  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130917
 съдържание 

Сист. No: 56676

География. Странознание

- 85 -

Цб II 92538 

Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики  : Сборникс с текстове от кръгла маса, 21 окт. 2021 г. /  Ред. кол. Христина Христова ; Отг. ред. и състав. Десислава Андреева и др. . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 200 с. : с снимки, диагр. ; 24 см

   Сборникът се издава в рамките на изследователския проект "Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики", Договор № ФСД-31-253-16/31.03.2021 г.

   ISBN 978-619-208-288-8 


1. Градове - България 
 911.375.001.76  + 004.7  + 061.3
Ключови думи: 1. креативен град 2. творчески индустрии 3. информационни технологии 4. културни институции 5. комуникационна политика 6. конкурентно представяне 7. медийно съдържание 8. медиен наратив 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. Информационни технологии. Иновации 3. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130915
 съдържание 

Сист. No: 56663

- 86 -

Цб II 92542 

Симеонов, Димитър Трифонов

   География на България - стопански, социални и регионални особености : Учебник / Димитър Трифонов Симеонов, Десислава Любомирова Симеонова ; Рец. Румен Янков, Иван Марков ; Дизайн на кор. Христиана Русанова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 331 с. : с табл., граф. ил. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 310-313 Интернет източ.313-318

   ISBN 978-619-208-285-7 


1. География - България - учебници 
 91(497.2)
Ключови думи: 1. социално-икономическа география 2. демографско развитие 3. растениевъдство 4. електрическа енергия 5. производство на метали 6. машиностроене 7. химическа продукция 8. хранителни продукти 9. напитки 10. тютюневи изделия 11. транспортна система 12. услуги 13. административно-териториално устройство 14. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130919
 съдържание 

Сист. No: 56709

История. Биографии. Краезнание

- 87 -

Цб II 92539 

География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев  = Geography, geopolitics and social development : Jubilee procedings in scientific conference in Honour of the 60 th Anniversary of Prof. Dr. Habil. Atanas Dermendzhiev 17 Oktober 2020 : Научна конференция , 17 октомври 2020 /  Отг. ред. Стела Дерменджиева ; Editor-in chief Stela Dermendzhieva . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. се. Кирил и Методий") . - 605 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Авторите / About authors : с. 593-605

   ISBN 978-619-208-253-6 


 9(0.026.2)  + 32  + 061.3
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000130916
  

Сист. No: 56668

- 88 -

Цб II 92516 

Даскалов, Христиан

   Домът и Университетът : споделени истории от Царство България / Христиан Даскалов ; Ред. Татяна Димитрова ; Дизайн на кор. Владимир Матов ; Предпечат Юлиан Стойчев . - Българско, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 192 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 190-191
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5330-0 


1. София – висше образование 2. Висше образование - история - България 
 378.000.93
Ключови думи: 1. студентски движения 2. университети 3. студенти 4. Царство България 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130850, Цб 120000130851, Цб 120000130852, Ф 120000130853, Ф 120000130854, Ф 120000130855, Ф 120000130856, Ф 120000130857, Ф 120000130858, Ф 120000130859, Ф 120000130860, Ф 120000130861, Ф 120000130862, Ф 120000130863, Ф 120000130864, Ф 120000130865, Ф 120000130866
 съдържание 

Сист. No: 55744

- 89 -

Цб II 92547 

Жеков, Живко

   Cives et milites : Монография / Живко Жеков ; Рец. Андрей Андреев, Ивелин Иванов ; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Катина Иванова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 275 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 241 - 274

   ISBN 978-619-208-238-3 


1. Рим (държава) - история 
 937(37)
Ключови думи: 1. Римска империя 2. римско общество 3. антична наративна традиция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130924
 съдържание 

Сист. No: 56724

- 90 -

Цб II 92544 

Кенанов, Димитър

   650 години Търновска държава на Духа 1371 - 1971 - 2021 : Научноизследователска програма "Търновска книжовна школа" /  Автор и състав. Димитър Вълчев Петров-Кенанов ; Прев. на англ. ез. Стефан Христов ; Ред. Иван Харалампиев ; Дизайн на кор. Петя Калушкова . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Научноизследователски център "Търновска книжовна школа", 2021 (Изд. "Фабер") . - 76 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-208-272-7 


1. Търновска книжовна школа - история 
 949.72  + 821.16.000.93
Ключови думи: 1. литературознание 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000130921
 корица 

Сист. No: 56716

- 91 -

Цб II 92543 

Кънев, Николай

   Византия и България на Балканите : Студии върху политическа история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII - X век (Византинобългарски студии II ) : [Монография] / Николай Кънев ; Рец. Васил Гюзелев, Димитър Й. Димитров, Пламен Павлов ; Дизайн на кор. Пламен Събев . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий") . - 306 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. и изпол. съкращения : с. 271 - 298

   ISBN 978-619-208-281-9 


1. България - външна политика - Византия - VII-X век 
 949.7.000.32
Ключови думи: 1. история на България 2. външна политика 3. Византийска империя 4. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130920
 съдържание 

Сист. No: 56711

- 92 -

Цб II 92518 

Раковски, Георги Стойков

   Българска старина : Книга първа ; Основни начала на българската най-стара повестност ; Българското старонародно вероизповедание ; За древността на българския език ; Преимуществото на българския език над староелинския, или истинският състав на елинския език ; Кимбри или кимерии ; Старонародни български песни за друиди ; Галатите в България ; Имената тектосаги и толисто-бои, взети от историците за народни, е носил народ с най-старото общо име belgarum=българи ; Народни повествователни паметници, потвърждаващи, че българите в древността са носили името кимбри или кимерии и че Брен и Болг са били български царе / Георги Стойков Раковски . - Фототип. изд. . - Пловдив : НИТОН, 2021 . - 208 с. ; 20,5 см

   Изданието представлява комплект от четири книги във футляр. Издадена за първи път от книгопечатницата на Стефан Расидеска, Букурещ, месец червен (юли) 12, 1865 г.

   ISBN 978-954-347-086-0 


1. Георги Стойков Раковски (1821-1867) 
 949.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130874
 пълен текст 

Сист. No: 55998

- 93 -

Цб II 92518 

Раковски, Георги Стойков

   Ключ Българскаго языка / Георги Стойков Раковски . - Фототип. изд. . - Пловдив : НИТОН, 2021 . - 191 с. ; 20,5 см

   Изданието представлява комплект от четири книги във футляр. Написано в Букурещ 1865. Издадено в Одеса, тип. Г. Ульриха, 1880.

   ISBN 978-954-347-087-7 


1. Георги Стойков Раковски (1821-1867) 
 949.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130875
 пълен текст 

Сист. No: 56012

- 94 -

Цб II 92518 

Раковски, Георги Стойков

   Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч : Част първа / Георги Стойков Раковски . - Фототип. изд. . - Пловдив : НИТОН, 2021 . - 145 с. ; 20,5 см

   Изданието представлява комплект от четири книги във футляр. Издадено в Одеса, Типографiи П. Францова, 1859 г.

   ISBN 978-954-347-088-4 


1. Георги Стойков Раковски (1821-1867) 
 949.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130876
 пълен текст 

Сист. No: 56037

- 95 -

Цб II 92518 

Тренев, Иван

   Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие : Един световен мъж / Иван Тренев . - Пловдив : НИТОН, 2021 . - 159 с. ; 20,5 см

   Изданието представлява комплект от четири книги във футляр. Вкл. и: Сп. Българска старина; Ключ българскаго язика; Показалец или Ръководство как да си изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоклонения, стараго ни правления, славнаго ни прошедствия и проч.

   ISBN 978-954-347-089-1 


1. Георги Стойков Раковски (1821-1867) 
 949.72(0.026.2)  + 92 Раковски, Г. С.
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Раковски, Георги Стойков 
Дп 120000130873
 пълен текст 

Сист. No: 56040

- 96 -

Цб II 92541 

Laurea : Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов  = Laurea : Researches and materials in honor of 80-anniversary of Assocciate prof. Vladimir Popov : Сборник /  Гл. ред. Николай Кънев ; Отг. ред. Стела Монева ; Член Сергей Игнатов и др. ; Рец. Калин Порожанов, Димитър Димитров ; Коректор на англ. ез. Стефан Христов . - Българска, Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Исторически факултет, 2021 (Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий ") . - 422 с. с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-208-270-3 


1. Владимир Пенчев Попов (1940 - ), доц. 2. България - история 
 930.1(0.026.2)  + 92 Попов, Владимир Пенчев
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000130918
  

Сист. No: 56691


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър Йорданов 12 49 
Ангелов, Валентин Ангелов 3 79 
Ангелова, Лора 50 52 
Андасарова, Радка 30 
Андонов, Венко Георгиев 62 73 
Андреев, Андрей 89 
Андреева, Десислава 74 80 85 
Асенова, Вера 17 47 
Атанасов, Добрин Пламенов 20 67 
Атанасов, Християн 18 
Атанасова, Маргарита 18 62 73 
Атанасова, Маргарита Николаева 24 
Башев, Явор 27 61 
Башева, Снежана 31 65 
Башикаров, Кирил 27 61 
Биолчева, Петя Иванова 21 
Благоев, Антон Тачков 41 69 
Божилова, Наталия 4 8 
Бояджиев, Веселин Григоров 20 67 
Боянова, Бояна 25 
Брезоева, Бойка 31 65 
Василев, Валентин 9 23 53 
Василев, Милко 4 8 
Вацова, Диана 3 79 89 
Велева, Лиляна Димитрова 18 
Великов, Иво 57 
Великова, Силвия 63 83 
Величков, И. 15 56 72 
Величков, Иван 1 60 
Венедикова, Мария 17 47 
Видолова, Мария 26 29 
Воденичарова, Мария Сашкова 44 
Вълков, Петьо Георгиев 13 
Вълчева, Александра 51 54 
Вълчева, Александра Йовчева 50 52 
Върбанов, Румен 76 
Вътева, Соня 18 
Въткова-Милушева, Даниела Петрова 27 61 
Ганев, Митко 9 23 53 
Ганчева, Жана 57 
Генов, Георги 4 8 
Георгиева, Златинка Костадинова 5 70 
Георгиева, Иванка Минчева 68 
Гилина, Надя 10 42 
Гюзелев, Васил 91 
Даскалов, Христиан 59 88 
Даскалов, Ясен 30 
Даскалова, Татяна Иванова 55 
Дерменджиева, Стела 14 87 
Джонева, Лиляна 27 61 
Димитров, Ангел 13 
Димитров, Димитър 96 
Димитров, Димитър Й. 91 
Димитров, Марко Петков 18 
Димитрова, Вихра 6 32 
Димитрова, Милка Йосифова 15 56 72 
Димитрова, Татяна 59 88 
Динева, Валерия Михайлова 41 62 69 73 
Динева-Пейчева, Мирослава Михайлова 41 69 
Добрева, Ивелина 81 
Дойчинова, Юлия Маркова 41 69 
Дончев, Ивайло Петров 68 
Досев, Христо 28 
Дошкова-Тодорова, Юлиана 68 
Драганов, Живко 50 52 
Драганов, Живко Иванов 51 54 
Драгомиров, Николай 44 
Дулевски, Стойчо Лалков 21 
Дянков, Тодор Константинов 46 
Жеков, Живко 89 
Забунов, Георги 10 42 
Здравкова, Виолета 50 52 66 
Иванов, Иван Величков 1 60 
Иванов, Ивелин 89 
Иванова, Катина 89 
Игнатов, Сергей 96 
Илиев, Емил 13 
Илиев, Теодор Петров 44 
Илиева, Елена 28 
Илиева, Мария 84 
Йовчева, Калина 64 
Йорданов, Александър 12 49 
Йорданов, Иван Пейчев 20 67 
Йорданов, Марио 17 47 
Йосифова, Милка 15 56 72 
Йотова, Ралица 57 
Кавалджиева, Калина 31 65 
Казанджиева, Велина 46 
Кайчев, Наум 13 
Калушкова, Петя 26 29 63 68 82 83 90 
Камбурова, Лиляна 27 61 
Карабоева, Райна 3 79 
Караджова, Златина 45 
Каров, Р. 15 56 72 
Карчева, Райна 16 
Кенанов, Димитър 82 90 
Кирилов, Росен 2 75 
Кирилова, Катя 55 
Кисимов, Валентин 76 77 
Ковачева, Диана 50 52 
Коева, Кремена 66 
Коева, Янка 63 83 
Козарова-Арменчева, Илина 57 
Конова, Елена 4 8 
Косева, Фиделия 17 47 
Костов, Евгени Василев 18 
Котев, Владимир Константинов 20 67 
Кръстев, Антон Антонов 62 73 
Кузманова, Марияна Тонева 21 
Кънев, Николай 91 96 
Кънева, Невяна 62 73 
Кънева, Пенка 63 83 
Кътева, Марияна Николова 44 
Любенова, Гергана 51 54 
Лютаков, Любомир 81 
Манчева, Мария Христова 24 
Маринов, Стоян Петков 46 
Маринова, Марина 2 75 
Марков, Иван 86 
Маркова, Мария Славчева 27 61 
Марова, Ели 28 
Мархолева, Кристина Стефанова 21 
Матов, Владимир 59 88 
Метиева, Ани Пламенова 44 
Милев, Пламен 2 55 75 
Митева, Кремена 19 
Михайлов, Антон 57 
Михова, Лиляна Кръстева 44 
Младенов, Младен Иванов 9 23 53 
Младенова, Галина Пенчева 25 
Младенова, Марина 76 
Момчилов, Бойчо 28 
Монева, Стела 96 
Мусов, Михаил 31 65 
Мутафчийски, Венцислав 58 
Недков, Цветолин Иванов 19 
Нейкова, Румяна 1 60 
Ненов, Нено Павлов 24 
Нешков, Марин 45 
Николова, Ася 45 
Нунев, Йосиф 64 
Орешаров, Николай 31 65 
Павлов, Благой 13 
Павлов, Пламен 91 
Павлова, Мария 26 29 
Павлова, Петя 55 
Панчев, Антон 13 
Парашкевова, Лоретта 45 
Пашова, Събка 33 38 39 
Пейчева, Мирослава 62 73 
Пенкова, Камелия 31 65 
Пенчев, Пенчо Денчев 18 
Петкова, Аника Стефанова 21 
Петров-Кенанов, Димитър Вълчев 82 90 
Петрова, Райна Стоянова 26 29 
Пиримова, Вера Димитрова 21 
Пожаревска, Румяна 27 61 
Порожанов, Калин 96 
Раковска, Мирослава 43 
Раковски, Георги Стойков 92 93 94 
Рангелов, Евгени 28 
Рангелов, Петър 16 
Рибарска, Емилия 1 60 
Рупска, Теодора 28 31 65 
Русанова, Христиана 86 
Русев, Иван 19 
Сербезов, Денислав Здравков 20 67 
Симеонов, Димитър Трифонов 86 
Симеонова, Десислава Любомирова 86 
Славова, Снежанка 31 65 
Сотирова, Антоанета 50 52 
Стаматев, Станимир Пенев 24 
Стефанов, Любомир 62 73 
Стефанов, Любомир Минчев 24 
Стефанов, Мирослав Георгиев 44 
Стоенчева, Яна Георгиева 10 42 
Стойчев, Юлиан 59 88 
Стоянов, Петър Йорданов 18 
Стоянов, Стефан Иванов 44 
Стоянов, Стоян 31 65 
Стоянова, Зорница Димова 41 69 
Събев, Димитър 17 47 
Събев, Пламен 91 
Сярова, Елка Николаева 21 
Табов, Явор 55 
Тасевска, Даниела 5 70 
Тодорова, Кристина Стефанова 41 69 
Тодорова, Светлана 46 
Томов, Калоян 17 47 
Тренев, Иван 95 
Търкаланов, Юрий 4 8 
Узунова, Юлия Добрева 25 
Фесчиян, Даниела 30 
Фризон-Рош, Франсоа 16 
Харалампиев, Иван 82 90 
Христов, Стефан 82 90 96 
Христова, Десислава 19 
Христова, Христина 74 80 85 
Цветкова, Дора 81 
Чавдарова, Велислава 5 70 
Чанкова, Добринка 9 23 53 
Шишманов, Красимир 2 75 
Шотаров, Антоан Красимиров 21 
Якова, Лилия 55 
Янков, Румен 86 
Янчева, Красимира Драгомирова 46 
Banfield, Richard 11 40 
Camenisch, Jan 77 
Carroll, Paul B. 7 35 
Dermendzhieva, Stela 14 87 
Dubovitskaya, Maria 77 
Eriksson, Martin 11 40 
Johnston, Mark W. 36 48 
Kisimov, Valentin 77 
Krug, Steve 78 
Marshall, Greg W. 36 48 
Mui, Chunka 7 35 
Sutton, Robert I. 37 
Walkingshaw, Nate 11 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Албанският фактор в Република Северна Македония : Значение за сигурността и евроатлантическата перспектива на Западните Балкани 13 
Анализ на динамичните процеси в 3-мерни нелинейни социално-икономически системи 20 67 
Българска старина : Книга първа 92 
Българските роми и образованието - минало, настояще, бъдеще 64 
Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки 26 29 
Валута и власт. България и клиринговата търговия с Райха и СССР 17 47 
Византия и България на Балканите : Студии върху политическа история и българо-византийското имперско противоборство на Балканския полуостров през периода VII - X век (Византинобългарски студии II ) 91 
География на България - стопански, социални и регионални особености 86 
География, геополитика и обществено развитие : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев 14 87 
Георги С. Раковски - 200 години безсмъртие : Един световен мъж 95 
Дневник : Отчет за дейността 2019 - 2020 12 49 
Домът и Университетът : споделени истории от Царство България 59 88 
Екоиновации за предоставяне на агроекосистемни услуги от земеделските стопанства 41 69 
Естетиката днес : Неестетически инфилтрати в изкуството 3 79 
Ефективност в обучението по чужд език 63 83 
Жилищните условия като елемент от качеството на живот на населението в България 10 42 
Житната търговия на Южна Добруджа (1878 - 1944 година ) 19 
Изследване на съвременните подходи за обучението по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и ACCA 27 61 
Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение 62 73 
Икономическите последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им 71 
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките 43 
Иновационни предизвикателства, приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България 21 
Интегриран модел за административно обслужване в местната администрация на изпълнителната власт 55 
Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия 33 38 
Ключ Българскаго языка 93 
Креативният град : медийни наративи и комуникационни политики 74 80 85 
Методология и методика на изследванията във висшето образование 1 60 
Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата 24 
Митове и реалност: есета за агресията, социопатията, радикализацията, исляма и теоризма 4 8 
Младежка инициатива На фокус : Потребителската култура - гаранции за избор на качество 39 
Наднационални права на интелектуалната собственост в Европейския съюз 51 54 
Облачни изчисления (Cloud computing) : същност, предимства, недостатъци и рискове, състояние и перспективи 76 
Отраслово счетоводство - заплетени ситуации и техните решения 28 
Парадигмата "Световна криза "COVID-19" или предвестник на Трета световна война или корупционен заговор : Ч. 1 - 15 56 72 
Подходи за изграждане на информационна система за научни проекти 2 75 
Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч : Част първа 94 
Помагало по право на Европейския съюз 50 52 
Превод на документи - испански и български език : Част I - II 81 
Предизвикателства и проекции в счетоводната система на предприятията от публичния сектор в процеса на изграждане на стандартизирани модели за признаване, отчитане и оповестяване на инфраструктурните активи 30 
Предизвикателства на интегрираното разитие на знания и умения в съвременното образование по управленско счетоводство 31 65 
Проблеми на устната комуникация 12 84 
Промоционната политика на банката в условията на съвременния български пазар 25 
Професии на доверието и сигурността 9 23 53 
Психология на управлението 6 32 
Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст 5 70 
Работата с информатори в американските военни и цивилни агенции. Поуки за Република България 57 
Световното стопанство в историческа перспектива 18 
Складови системи в логистиката - управленски практики и тенденции 44 
Справочник за кандидат-студенти 2022/2023 66 
Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г. 34 
Студентска научна конференция 22 
Съвременни изследвания и технологии за отбраната ARTDef - 2021 : Сборник доклади 58 
Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми 68 
Управление на туризма 45 46 
"Полупрезидентският модел" като инструмент на прехода в посткомунистическа Европа : България, Литва, Македония, Полша, Румъния и Словения 16 
650 години Търновска държава на Духа 1371 - 1971 - 2021 82 90 
Billion Dollar Lessons: What You Can Learn from the Most Inexcusable Business Failures of the Last Twenty-five Years 7 35 
Cives et milites 89 
Don't Make Me Think, Revisited : A Common Sense Approach to Web (and Mobile) Usability 78 
Laurea : Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов 96 
Open Research Problems in Network Security 77 
Product Leadership: How Top Product Managers Launch Awesome Products and Build Successful Teams 11 40 
Sales Force Management 36 48 
Weird Ideas That Work: How to Build a Creative Company 37 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Александър Йорданов (1952 - ) 12 49 
Балкански полуостров - военно дело 13 
Банки - България 25 
България - външна политика - Византия - VII-X век 91 
България - история 96 
Български език – социолингвистика – конференции 84 
Висше образование - история - България 59 88 
Владимир Пенчев Попов (1940 - ), доц. 96 
География - България - учебници 86 
Георги Стойков Раковски (1821-1867) 92 93 94 95 
Градове - България 74 80 85 
Европейски парламент - депутати - България 12 49 
Европейски съюз - право 50 52 
Изкуство - теория и естетика 3 79 
Икономика - България - стопанска история 17 47 
Интеграция на ромите - България 64 
Испански език - български език - преводи 81 
Качество на продукцията – управление и организация 33 38 
Логистика - УНСС - конференция 43 
Научноизследователски проекти - УНСС 2 20 21 24 27 30 31 41 44 51 54 55 61 62 65 67 69 73 75 
Национална сигурност - САЩ 57 
Отраслово счетоводство - казуси, решения 28 
Професионална отговорност -- правни проблеми 9 23 53 
Рим (държава) - история 89 
Роми - България - образование 64 
Северна Македония - национален въпрос 13 
София – висше образование 59 88 
Социална психология - есета 4 8 
Технологии за отбрана - конференции 58 
Тумори - психологични проблеми 5 70 
Туризъм - управление - учебници 45 
Търговски банки - България 26 29 
Търновска книжовна школа - история 82 90 
Управленска психология 6 32 
Чужди езици - методика на преподаването 63 83 
Южна Добруджа - търговия 19 
Covid-19 - икономическа криза 71 
COVID-19 - сигурност - корупция 15 56 72 
Creativity, new ideas, innovation - success 37 
Sales management 36 48 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агент 9 23 53 
аграрна икономика 41 69 
агресия 4 8 
агроекосистемни услуги 41 69 
адвокати 9 23 53 
административно обслужване 55 
административно-териториално устройство 86 
албански фактор 13 
антична наративна традиция 89 
асинхронно обучение 62 73 
асистент 9 23 53 
Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители 27 61 
аутсорсинг 44 
банкиране 25 
банково счетоводство 26 29 
бивши социалистически страни 16 
бизнес 37 
бизнес организации 21 
бизнес план 46 
бизнес провали 7 35 
билборд 78 
българо-германски отношения 17 47 
българска икономика 21 
български фирми 21 
бюджетен сметкоплан 30 
вериги на доставките 44 
Византийска империя 91 
виртуална класна стая 62 73 
висше образование 62 73 
водене на преговори 6 32 
военни структури 57 
военновременна икономика 19 
Втори румънски режим (1940-1944 г.) 19 
външна политика 91 
вътрешен пазар 50 52 
географски означения 51 54 
граждански контрол 15 56 72 
демографско развитие 86 
дигитализация 21 
дизайн 78 
динамични процеси 20 67 
дипломирани експерт-счетоводители 27 61 
дипломна работа 1 60 
държави-членки на ЕС 21 
евродепутати 12 49 
Европейски съюз (ЕС) 12 49 51 54 
европейско право 50 52 
екипи 6 32 
екоиновации 41 69 
екологични иновации 41 69 
електрическа енергия 86 
електронни учебни издания 62 73 
електронно обучение 62 73 
емпирично изследване 64 
жизнен стандарт 10 42 
жилищни имоти 10 42 
жилищни условия 10 42 
житна търговия 19 
закрила на марката 51 54 
защита на конкуренцията 50 52 
здравен мениджмънт 58 
здравна политика 15 56 72 
земеделие 28 41 69 
земеделски стопанства 41 69 
извънпарламентарна дейност 12 49 
изследвания 77 
икономика на България 21 
икономическа история 17 18 47 
икономически проблеми 71 
икономически растеж 21 
иновации 21 62 73 
иновационен потенциал 21 
иновационен процес 21 
иновационни стратегии 21 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) 27 61 
Институт на сертифицираните счетоводители от Англия и Уелс 27 61 
Институт на сертифицираните управленски счетоводители (CIMA) 31 65 
институции на Европейския съюз 50 52 
интелектуална собственост 51 54 
интелигентни складови системи 44 
интерактивни методи на обучение 62 73 
информатор 57 
информационна сигурност 77 
информационни офиси 12 49 
информационни системи 2 75 
информационни технологии 58 74 80 85 
инфраструктурни активи 30 
ислям 4 8 
история на България 82 90 91 92 93 94 95 
качество 45 
качество на живот 10 42 
качество на продукта 39 
киберсигурност 58 
клирингова търговия 17 47 
Ковид-19 15 33 38 56 71 72 
комуникационна политика 74 80 85 
комуникационни технологии 58 
конкурентно представяне 74 80 85 
конкурентоспособност 21 45 46 
конференция 33 38 
корпоративна социална отговорност (CSR) 34 
корупционни практики 15 56 72 
креативен град 74 80 85 
креативност 37 
криминология 4 8 
културни институции 74 80 85 
лидерство 6 32 
литературознание 82 90 
логистика 44 
М-обучение (m-learning) 62 73 
македонски въпрос 13 
маркетингов микс 25 
математическо моделиране 20 67 
машиностроене 86 
медиатори 64 
медиен наратив 74 80 85 
медийно съдържание 74 80 85 
медицинска патология 4 8 
международен туризъм 46 
международна търговия 17 47 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 30 
мениджъри 6 32 
местна администрация 55 
минимална работна заплата 24 
Моделът Димитрова - Витанов 20 67 
мотивация на персонала 6 7 32 35 
мрежова сигурност 77 
наднационални права 51 54 
напитки 86 
наука 1 60 
наукознание 1 60 
научни изследвания 1 60 
научно-преподавателска дейност 1 60 
научноизследователска дейност 2 75 
нови сортове растения 51 54 
нововъведения 21 
нотариус 9 23 53 
обективно право 51 54 
облачни технологии 76 77 
образование 31 65 
образователен процес 62 73 
обучение 62 73 
обществено здраве 15 56 72 
общуване 6 32 
одитори 9 23 53 
омниканали 44 
онкология 5 70 
онлайн бяла дъска 62 73 
отбрана и сигурност 58 
отрасли 28 
пандемична криза 33 38 
пандемия 15 56 71 72 
парламентарна дейност 12 49 
патентна защита 51 54 
позиции 12 49 
поколение Z 62 73 
политическа история 91 
полиция 57 
полупрезидентски режим 16 
потребителска култура 39 
потребителско поведение 39 
потребление 33 38 
правна уредба 50 52 
превод на документи 81 
преводач 9 23 53 
преработвателни предприятия 44 
преход към демокрация 16 
продуктов мениджмънт 11 40 
производно право 51 54 
производство на метали 86 
промишлен дизайн 51 54 
промоционална политика 25 
противодействие на престъпността 57 
професионален стрес 6 32 
професионална квалификация 31 65 
психология 4 5 8 70 
психопатия 4 8 
психотерапевт 9 23 53 
публичен сектор 30 
публична администрация 55 
работна заплата 24 
работна сила 21 
радикализация 4 8 
разрешаване на конфликти 6 32 
растениевъдство 86 
регионална сигурност 13 
регионално развитие 86 
регистрирани одитори 27 61 
реклама 25 
Римска империя 89 
римско общество 89 
ромска общност 64 
ромски език 64 
Световна здравна организация (СЗО) 15 56 72 
свещенослужител 9 23 53 
селскостопанска политика 50 52 
синхронно обучение 62 73 
Системи за управление на обучението (Learning Management Systems, LMS) 62 73 
сканиране 78 
складови системи 44 
служител под прикритие 57 
социални мрежи 62 73 
социално-икономическа география 86 
социално-икономически системи 20 67 
социопатия 4 8 
стандартизация 30 
статистически анализ 10 42 
стил на управление 6 32 
стоки 33 38 
стратегия 34 
строителство 28 
студенти 59 88 
студентски движения 59 88 
счетоводители 9 23 53 
счетоводна професия 27 61 
счетоводно бюджетиране 26 29 
счетоводство 28 
счетоводство на предприятието 30 
Съд на ЕС (СЕС) 51 54 
съдебна практика 51 54 
тайнохранител 9 23 53 
творчески индустрии 74 80 85 
теоретични модели 55 
тероризъм 4 8 
терористични организации 57 
транспорт 28 
транспортна система 86 
Трета световна война 15 56 72 
труд 21 
туризъм 28 
туристически мениджмънт 46 
туристическо предприятие 46 
търговия със зърнени храни 19 
търговска политика 50 52 
търговски предприятия 44 
тютюневи изделия 86 
уеб дизайн 78 
университети 59 88 
университетски научни проекти 2 75 
унитарни права 51 54 
управление на верига на доставките 43 
управление на продажбите 36 48 
управление на продуктите 11 40 
управление на риска 46 
управление на човешките ресурси 45 
управленска психология 7 35 
управленски решения 6 32 
управленски стратегии 45 
управленско счетоводство 26 29 31 65 
услуги 25 86 
устойчиво туристическо развитие 45 
учители 64 
Федерално бюро за разследване (ФБР) 57 
фирмена политика 25 
химическа продукция 86 
хранителни продукти 86 
хуманитарна медицина 58 
Царство България 59 88 
чуждоезиково обучение 63 83 
"дигитални туземци" 62 73 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 27 61 
COVID-19 33 38 
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 27 61 
network security 77 
secirity for clouds 77 
secure processes 77 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Раковски, Георги Стойков 95 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 13 
България 10 16 17 24 25 34 42 47 57 64 74 80 85 86 
Германия 17 47 
Европейски съюз 15 24 56 72 
Западни Балкани 13 
Литва 16 
Македония (Северна Македония) 13 16 
Полша 16 
Румъния 16 
САЩ 57 
Словения 16 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 17 47