Нови статии - юни 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90561

Дилков, Цветан.  Научна и технологична политика / Цветан Дилков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 187-192. 

1. Научна политика 2. Технологии 
 001  + 004
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. научна политика 3. технологии 4. инвестиционно проектиране 5. чужди инвестиции 6. научно сътрудничество 7. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30389

- 2 -

Цб II 90621

Златанов, Георги.  Глобализацията. Зараждането и развитието на това явление в различни сфери - в икономиката, политиката и културата, както и отражението на глобализацията върху сигурността / Георги Златанов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 243-248. 

1. Глобализация 2. Сигурност 
 339.92  + 008  + 355.02
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономика 3. политика 4. култура 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30559

- 3 -

Цб II 90560

Илиева, Любка.  Изследване разпространението на ISO 9001 сред българските предприятия / Любка Илиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 266-274. 

1. Промишленост - България 2. Стандарти за качество 3. ISO 9001 
 338.45  + 006.83
Ключови думи: 1. ISO 9001 2. стандартизация 3. стандарти 4. България 5. стандарти за качество 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30758

- 4 -

Цб II 90676

Йончев, Димитър.  Фундаменталният проблем на сигурността в глобализиращия се свят / Димитър Йончев. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 7-13. 

1. Сигурност 2. Култура 
 008  + 005.44
Ключови думи: 1. сигурност 2. език 3. култура 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30624

- 5 -

Цб II 90621

Йотова, Ралица.  Видове методи за анализ на информация от открити източници / Ралица Йотова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 40-43. 

1. Информация 
 007
Ключови думи: 1. информация 2. информационен анализ 3. структурен анализ 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30509

Философия

- 6 -

Цб II 90620

Петков, Васил.  Мироглед. Образование. Политика / Васил Петков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 444-450. 

1. Философия 2. Образование 3. Политика 
 140  + 37.014  + 32
Ключови думи: 1. мироглед 2. образование 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Образование 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30671

Психология

- 7 -

Цб II 90560

Костадинова, Нина.  Мерки за ограничаване на стреса при работа в екип / Нина Костадинова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 578-584. 

1. Работа в екип - стрес 2. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96  + 159.91
Ключови думи: 1. работен стрес 2. екипи 3. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 30801

Религия

- 8 -

Цб II 90620

Славов, Пламен.  Устройство на Света гора като център на православното монашество след Устава от 1924 г. / Пламен Славов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 451-463. 

1. Православие 2. Света гора 
 28
Ключови думи: 1. Света гора 2. православие 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 30672

- 9 -

Цб II 90620

Yordanova, Gergana.  On Geopolitics of Islamic Finance in Christian Europe: Statements and Assumptions / Gergana Yordanova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 230-236. 

1. Финанси 2. Ислям 
 336  + 297
Ключови думи: 1. ислямски финанси 2. ислямски банки 3. Хауала 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
  

Сист. No: 30607

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 10 -

Цб II 90621

Арнауд, Невсе.  Демографска криза и демографски проблеми на България и тяхното значение за националната сигурност на държавата / Невсе Арнауд. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 139-148. 

1. Демографска криза 2. Национална сигурност 3. България 
 314.17  + 355.02
Ключови думи: 1. демографска криза 2. демографски проблеми 3. национална сигурност 4. икономическо развитие 5. демографска сигурност 6. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30532

- 11 -

Цб II 90560

Бакърджиева, Милка.  Светлата и тъмната страна на социалния капитал на равнище индивид / Милка Бакърджиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 509-515. 

1. Социален капитал 2. Социално поведение 
 316.6
Ключови думи: 1. социален капитал 2. социални групи 3. социални роли 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30793

- 12 -

Цб II 90620

Бенчева, Нели.  Среда за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия в България / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 346-352. 

1. Социално предприемачество 2. България 
 338.2  + 316.3
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социални предприятия 3. устойчиво развитие 4. фактори 5. бариери 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30659

- 13 -

Цб II 90620

Бенчева, Нели.  Социалното предприемачество в ЕС: иновации, умения, перспективи / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 353-360. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. перспективи 4. социални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30660

- 14 -

Цб II 90561

Върбанов, Тихомир.  Регионални аспекти на бедността и социалното изключване в България през периода 2013-2016 г. / Тихомир Върбанов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 330-335. 

1. България 2. Бедност 3. Социално изключване 
 316.34  + 364.662
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. индикатори 4. таксономичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30425

- 15 -

Цб II 90560

Гатева, Цветозария.  Анализ на ключови показатели за дейността на Националния статистически институт / Цветозария Гатева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 155-163. 

1. Национален статистически институт (НСИ) 
 311
Ключови думи: 1. Национален статистически институт (НСИ) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30724

- 16 -

Цб II 90620

Гюров, Румен.  Защита на социеталната сигурност: политика за сигурност или политика на идентичност / Румен Гюров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 215-223. 

1. Сигурност 2. Национална идентичност 
 355.02  + 316.37
Ключови думи: 1. социетална сигурност 2. политика за сигурност 3. идентичност 4. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30605

- 17 -

Цб II 90561

Емилова, Ирена.  Интеркултурната сензитивност - предизвикателство за съвременното управление / Ирена Емилова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 457-460. 

1. Интеркултура 2. Управление на организацията 
 316.6/.7  + 005.7
Ключови думи: 1. интеркултура 2. интеркултурна сензитивност 3. управление 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
  

Сист. No: 30461

- 18 -

 

Йоцов, Виктор.  Предпоставки и последици от неравенството и бедността / Виктор Йоцов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 32-45. 

 316.34
Ключови думи: 1. неравенство 2. бедност 3. социална справедливост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30709

- 19 -

Цб II 90620

Маринов, Антон Т.  Демографската криза - заплаха за икономическата сигурност на Република България / Антон Т. Маринов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 72-79. 

1. Демографска криза 2. България 
 314.17
Ключови думи: 1. демографска криза 2. икономическа сигурност 3. икономика 4. прираст на населението 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30575

- 20 -

Цб II 90561

Марчева, Анастасия.  Добри световни практики за преодоляване на бедността / Анастасия Марчева, Таня Николова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 450-456. 

1. Бедност 
 364.662  + 316.34
Ключови думи: 1. бедност 2. световни практики 3. борба с бедността 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30460

- 21 -

Цб II 90676

Минева, Станислава.  Значението на правото на личен живот и неприкосновеност на личността в информационното общество / Станислава Минева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 108-116. 

1. Права на човека 2. Информационно общество 
 342.7  + 316.728
Ключови думи: 1. информационно общество 2. право на личен живот 3. неприкосновеност 4. лични данни 5. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30642

- 22 -

Цб II 90560

Павлов, Даниел.  Обучението по социално предприемачество по проект INNOVENTER като фактор за формиране на социален капитал / Даниел Павлов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 59-64. 

1. Социално предприемачество 2. Социален капитал 
 316
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социален капитал 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30713

- 23 -

Цб II 90561

Шопова, Маргарита.  Сравнителен анализ на бедността между България, Румъния и Гърция / Маргарита Шопова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 461-467. 

1. Бедност 
 364.662  + 316.34
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. риск от бедност 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 3. Гърция 
  

Сист. No: 30464

- 24 -

Цб II 90620

Tepavicharova, Milena.  Understanding Social Entrepreneurship in the EU / Milena Tepavicharova, Neli Bencheva, Teodora Stoeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 314-320. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социално предприятие 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30646

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 25 -

Цб II 90560

Горанова, Пенка.  Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес / Пенка Горанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 478-484. 

1. Туристически маркетинг 2. Туризъм - реклама 3. Връзки с обществеността - туризъм 
 338.48  + 659.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. реклама 3. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30789

- 26 -

Цб II 90560

Колева, Здравка.  Интернет рекламна кампания чрез онлайн игра / Здравка Колева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 121-128. 

1. Реклама 2. Интернет 
 659.11  + 077
Ключови думи: 1. рекламна кампания 2. онлайн маркетинг 3. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30720

- 27 -

 

Angova, Stella.  New Online Media Business Models / Stella Angova, Ivan Valchanov. // Yearbook of UNWE, 2018, 287-306. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No18_S%20Angova,%20I%20Valchanov.pdf 

 07
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. бизнес модели 3. дигитално съдържание 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30768

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 28 -

Цб II 90620

Аврейски, Никола.  Брекзит: геополитически последици / Никола Аврейски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 329-335. 

1. Брекзит 
 327
Ключови думи: 1. Брекзит 2. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30654

- 29 -

Цб П II 1592

Аврейски, Никола.  Украйна: Анатомия на най-голямата криза в Европа / Никола Аврейски. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 124-139. 

   Превръщането на Украйна в геополитически възел. Корените на Украинската криза. Поводът за държавния преврат в Украйна. Технологията на “народната революция” в Киев . Дипломатически усилия за уреждане на Украинската криза. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геостратегия 2. исторически сведения 3. украинска криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30907

- 30 -

Цб II 90620

Бакалов, Йордан.  Радикализация плюс насилствен екстремизъм равно на тероризъм / Йордан Бакалов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 138-143. 

1. Тероризъм 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализъм 2. екстремизъм 3. тероризъм 4. борба с тероризма 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30589

- 31 -

Цб II 90621

Барзов, Иво.  Институтът почетен консул и неговият принос за развитие на двустранните отношения между България и Италия / Иво Барзов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 217-222. 

1. Дипломация 2. България 3. Италия 
 327
Ключови думи: 1. Институт на почетния консул 2. дипломатически отношения 3. междудържавни отношения 4. консулска служба 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Италия 
  

Сист. No: 30552

- 32 -

Цб П II 1592

Георгиев, Петър.  Сръбската (гео)политическа дилема / Петър Георгиев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 18-25. 

   Развитието на посткомунистическа Сърбия е белязано от периодично избухващи кризи, обусловени от няколко причини. На първо място, геополитическата ситуация, в която се оказа страната след поражението си в юговойните и свалянето на Милошевич, изисква от местната политическа класа да даде ясен отговор на редица ключови въпроси. Сред най-важните е отношението към ЕС, НАТО, косовския проблем и Русия. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. европеизация 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. сътрудничество 4. Евразия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30880

- 33 -

Цб П II 1592

Григоров, Петър.  Американският вектор на полската геополитика / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 26-38. 

   Пълзящата милитаризация на Полша. Каква е вероятността за разпологане на ядрено оръжие в Полша Полша - съюзник или васал на САЩ. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. въоръжаване 2. американска стратегия 3. ядрено въоръжение 4. Полша 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30893

- 34 -

Цб П II 1592

Джиралди, Филип.  Вашингтон върви към гореща война с Москва и ПекинПразен / Филип Джиралди. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 132-136. 

   Вероятно някои все още смятат, че студената война е приключила през 1991, когато се разпадна Съветският съюз. Според мнозина експерти обаче, през изминалите оттогава почти трийсет години беше пропусната златната възможност да бъдат излекувани раните, нанесени през 45-годишния период на открита враждебност между Вашингтон и Москва. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Студена война 2. американски интереси 3. военна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30467

- 35 -

Цб П II 1592

Джъндун, Джан.  Европейското бойно поле на САЩ и Русия / Джан Джъндун. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 105-112. 

   Европейският съюз се намира в епицентъра на яростната конкуренция и съперничество между Съединените щати и Русия и, докато непрежението в техните отношения не намалее, ще бъде трудно да се постигне сериозен пробив и в отношенията между Европа и Русия. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Студена война 2. конфликти 3. Русия 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30841

- 36 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Новата ядрена надпревара и възможните последици от нея / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 113-125. 

   Опитите за демонизация на Русия и обвиненията срещу нея са се провалили, както че в момента повечето хора смятат Съединените щати за по-голяма заплаха за глобалната сигурност, отколкото Москва. Сред причините за това отношение е и изтеглянето на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък радиус (INF) и породените от това опасения за възможното базиране в Европа на американски ядрени ракети, под предлог "европейците да бъдат защитени от евентуални руски атаки". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геостратегия 2. ядрени оръжия 3. международна политика 4. САЩ 5. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30906

- 37 -

Цб П II 1592

Димитров, Деян.  Гeополитически и геостратегически съображения относно новото райониране на България / Деян Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 5-23. 

   Днес главния проблем при районирането на България са способностите за стратегическо планиране и прилагане на последователна политическа воля, като израз на стратегически светоглед, който може ефективно да използва географските дадености и геополитическите обстоятелства за издигане на икономическия и отбранителния потенциал на държавата до нужното равнище. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. райониране 2. принципи 3. трансевропейски коридори 4. стратегии 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31098

- 38 -

Цб П II 1592

Евтимов, Симеон.  Сбърканата железопътна политика на София / Симеон Евтимов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 19-28. 

   Приоритет ли е железницата за българската държава? Конкурентоспособна ли е българската железница? Има ли интерес държавата да развива железницата? Много ли се инвестира в железницата и в нейната инфраструктура? Може ли да се въведат правила за конкуренция между автомобилния и железопътния транспорт? Може ли БДЖ да получава пари по Оперативна програма транспорт? . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. конкурентоспособност 3. субсидиране 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30823

- 39 -

Цб П II 1592

Елисън, Греъм.  Стратегическият алианс между Пекин и Москва / Греъм Елисън. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 124-129. 

   Година преди смъртта си през 2017 един от водещите американски стратези през ХХ век Збигнев Бжежински отправи тревожно предупреждение. Анализирайки заплахите пред сигурността на САЩ, той отбеляза, че "най-опасният сценарий" би било "формирането на голяма коалиция между Китай и Русия, които могат да се обединят не на основата на някаква обща идеология, а на общата обида". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. коалиция 2. международна политика 3. американска хегемония 4. руско-китайски алианс 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30850

- 40 -

Цб II 90621

Захариева, Зорница.  Тероризмът - новият "бич" на XXI век / Зорница Захариева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 110-115. 

1. Тероризъм 
 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. национална сигурност 3. терористични актове 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30524

- 41 -

Цб II 90621

Иванов, Иван.  Явлението трафик на хора / Иван Иванов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 116-122. 

1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. правна рамка 3. трудова експлоатация 4. сексуална експлоатация 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30525

- 42 -

Цб П II 1592

Илчевски, Благовест.  Швейцарският неутралитет като образец и модел за подражание / Благовест Илчевски. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 82-83. 

   Неутралитетът в международното право до Първата световна война. Швейцарският неутралитет: развитие и особености до Втората световна война. Швейцарският неутралитет - образец и модел за подражание. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. неутралитет 2. политика на ненамеса във война 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30834

- 43 -

Цб П II 1592

Йорданова, Христина.  Кризата в мюсюлманското вероизповедание като фактор за проникването на радикалния ислям в България / Христина Йорданова. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 5-18. 

   След 10 ноември 1989 са извършени промени в правната уредба на България, с които са възстановени религиозните права и свободи на българските граждани. Те отразяват в пълнота разбиранията на цивилизования свят за свободно изповядване на вяра и убеждения, но и създават условия за безпрепятствено разпространение на нетрадиционни за страната религиозни схващания, включително такива, които се характеризират с крайности при интерпретиране на текстове от Свещените книги. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/175-broy-2-2019/2986-krizata-v-myusyulmanskoto-veroizpovedanie-kato-faktor-za-pronikvaneto-na-radikalniya-islyam-v-balgariya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Възродителен процес 2. ислямизация 3. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30477

- 44 -

Цб П II 1592

Кортунов, Андрей.  Обединяването на Хартленда: геополитическа химера или исторически шанс? / Андрей Кортунов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 105-112. 

   Всеки, който има поне малка представа за теорията на международните отношения, би трябвало да помни христоматийната формула на бащата на британската геополитика Халфорд Макиндер: "Който владее Хартленда, владeе Световния остров, който владее Световния остров, владее света". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международна политика 2. Азия 3. Китай 4. Индия 5. хартленд 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30903

- 45 -

Цб II 90621

Кърчев, Иван.  Правна сигурност в дейността на секционните избирателни комисии / Иван Кърчев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 230-236. 

1. Секционна избирателна комисия 2. Законодателство 
 324  + 34
Ключови думи: 1. секционни избирателни комисии ( СИК) 2. правна сигурност 3. реформи 4. изборна администрация 5. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30557

- 46 -

Цб П II 1592

Лавалу, Франсоа.  Eвроизборите през 2019 и геополитическата шахматна игра в Централна Европа / Франсоа Лавалу. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 66-73. 

   Избори с високи залози. Текущият баланс и очакваните последици от Brexit. Групата ЕНС също ще се бори за оцеляване. Бъдещето на групата на ЕКР и малката вероятност за формиране на обща евроскептична група. Положението на унгарската "Фидес" и чешката АНО. Къде ще се окажат левите популисти от Централна и Източна Европа?. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. евроизбори 2. европейска политика 3. Европейски парламент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30829

- 47 -

Цб П II 1592

Лазаров, Владислав.  Глобализацията е процес, който оказва изключително силно влияние върху средата на сигурност, променяйки съществени нейни параметри. Виртуалната реалност слага все по-осезаем отпечатък върху геополитиката и геостратегията, провокира и моделира геостре / Владислав Лазаров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 163-174. 

   Глобализацията е процес, който оказва изключително силно влияние върху средата на сигурност, променяйки съществени нейни параметри. Виртуалната реалност слага все по-осезаем отпечатък върху геополитиката и геостратегията, провокира и моделира геостратегически интереси и геополитически модели. Възгледът за ценност и конфликтност на определен регион днес задължително съдържа в себе си не само географското му положение и ресурси, а и оценка, как той се вписва в световните потоци. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. глобализация 3. международни отношения 4. световен ред 5. Америка 6. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30909

- 48 -

Цб II 90621

Лафчиева, Милена.  Създаване на Македонската патриотична организация в САЩ, Канада и Австралия / Милена Лафчиева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 223-229. 

1. Политика 2. Македония 
 329
Ключови думи: 1. Македонска патриотична организация 2. емиграция 3. македонски въпрос 4. политика 5. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 30556

- 49 -

Цб П II 1592

Ливен, Анатол.  Танцът на духовете: защо новата студена война с Русия е в разрез с интересите на Запада / Анатол Ливен. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 112-131. 

   Натрапчивата омраза към президента Путин сред западните елити надминава всичко, случило се по време на студената война. Култивирането на страха от Русия не просто отвлича вниманието от проблемите, които отслабват и разединяват Запада, но и ги задълбочава. Новата студена война с Русия няма да помогне нито за ограничаване броя на нелегалните мигранти, нито за разработването на нови стратегии за тяхната интеграция. Тя няма да позволи да бъдат решени проблемите със структурната безработица и частичната заетост, обусловени от деиндустриализацията и натиска на бързо разширяващата се автоматизация. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2967-tantsat-na-duhovete-zashto-novata-studena-voyna-s-rusiya-e-v-razrez-s-interesite-na-zapada 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Студена война 2. антируска кампания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30466

- 50 -

Цб П II 1592

Луонго, Том.  Турски поток” в глобалната геополитическа игра / Том Луонго. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 160-164. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2971-turski-potok-v-globalnata-geopoliticheska-igra 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономическо сътрудничество 2. политически интереси 3. геоикономика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30472

- 51 -

Цб II 90676

Люцканов, Емил.  Геополитическите изменения и тяхното отражение на мироопазването в системата на ООН / Емил Люцканов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 20-33. 

1. ООН 2. Геополитика 3. Мироопазване 4. Студена война 
 327.722  + 327.54
Ключови думи: 1. ООН 2. мироопазване 3. геополитика 4. Студена война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30626

- 52 -

Цб П II 1592

Маккой, Алфред.  Китайският „плана Маршал” за Евразия / Алфред Маккой. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 152-159. 

   Изглежда че в края на втората година от мандата на президента на САЩ Доналд Тръмп и на шестата, откакто Си Дзинпин пое ръководството на Китай, светът става свидетел на един от онези епохални сблъсъци, които променят контурите на глобалната власт. . 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2970-kitayskiyat-plana-marshal-za-evraziya 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобална икономика 2. военна ескалация 3. международна търговска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 30470

- 53 -

Цб П II 1592

Мали, Робърт.  Швейцарският неутралитет - образец и модел за подражание / Робърт Мали. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 91-104. 

   С постепенния залез на епохата на неоспоримо глобално господство на САЩ международният ред все повече затъва в хаос. Все повече лидери се опитват да ревизират границите, да се борят за власт и да разширяват влиянието си или пък да ограничат влиянието на своите съперници си, намесвайки се в конфликти на територията на други страни. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. световна политика 2. американска хегемония 3. хуманитарни кризи 4. ООН 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30840

- 54 -

Цб II 90620

Манолов, Георги.  Реформиране на политическата система и националната сигурност на Република България / Георги Манолов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 16-24. 

1. Политика 2. Национална сигурност 3. България 
 323  + 355.02
Ключови думи: 1. политическа система 2. национална сигурност 3. политически реформи 4. политически преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30562

- 55 -

Цб П II 1592

Марцинкевич, Борис.  Енергийните аспекти на Brexit / Борис Марцинкевич. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 171-180. 

   Brexit и електроенергийната система на Европа. Колко мъгливо е енергийното бъдеще на мъгливия Албион? Процесът на Brexit е сложен, многопластов и изключително интересен за професионалните политолози, анализиращи възможните политически, икономически и дори военни аспекти на излизането на Великобритания от ЕС. Каква ще бъде съдбата на UKTSOA, ще се променят ли връзките и с ATSOI, ще се разделят ли пътищата на UKTSOA и ETSO, как всичко това би се отразило на ENTSO-E и, дали няма да се промени подкрепяният от редица европейски политици план за поглъщане на BALTSO. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. проблеми 3. енергийно сътрудничество 4. енергийна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30874

- 56 -

Цб II 90620

Митев, Трендафил.  Българската политическа традиция за единението на народа / Трендафил Митев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 249-259. 

1. Вътрешна политика - България 
 323
Ключови думи: 1. политика 2. обединение 3. народ 4. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30617

- 57 -

Цб II 90621

Нейчева, Михаела.  Корупцията - заплаха за националната сигурност на Република България / Михаела Нейчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 237-242. 

1. Корупция 2. Национална сигурност 
 328.185  + 355.02
Ключови думи: 1. корупция 2. национална сигурност 3. антикорупционна политика 4. антикорупционни механизми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30558

- 58 -

Цб II 90676

Павлов, Петър.  Бежанци с увреждания : (Достъп до здравни и социални услуги) / Петър Павлов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 145-152. 

1. Социални услуги 2. Бежанци 
 325.25-056.267  + 368.42
Ключови думи: 1. социални услуги 2. бежанци 3. здравни услуги 4. здравеопазване 5. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30649

- 59 -

Цб II 90621

Панчева, Дарина.  Трафикът на хора - заплаха за националната сигурност / Дарина Панчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 105-109. 

1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. национална сигурност 3. сексуална експлоатация 4. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30523

- 60 -

Цб П II 1592

Пеев, Илия.  България в контекста на геополитиката на Черноморския регион / Илия Пеев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 24-33. 

   Настоящата статия предлага една нова идея, а именно акцентът в нашето държавно, геополитическо и икономическо развитие да се постави върху Черноморската политика, сътрудничество и синергия. Черно море е важна зона на икономическата активност на крайбрежните държави и пресечна точка на оживени транспортни потоци в Евразия, поради което представлява интерес не само за граничещите с него страни. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. развитие 3. перспективи 4. морска икономика 5. екология 6. интегрирана морска политика (ИМП) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31099

- 61 -

Цб II 90620

Петков, Васил.  Мироглед. Образование. Политика / Васил Петков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 444-450. 

1. Философия 2. Образование 3. Политика 
 140  + 37.014  + 32
Ключови думи: 1. мироглед 2. образование 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Образование 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30671

- 62 -

Цб П II 1592

Петракиев, Димчо.  Геополитическите игри около проекта "Турски поток" и българската позиция / Димчо Петракиев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 166-170. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. природен газ 3. газопроводи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30865

- 63 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  В сянката на Карл Велики: новият френско-германски проект за Европа / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 57-65. 

   В края на януари 2019, германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон подписаха в някогашната столица на империята на Карл Велики Аахен нов договор за сътрудничество и интеграция между двете страни. Очертанията на новата евроимперия. Отношението на другите големи сили. Военното измерение на договора. Критиките срещу договора. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. евроимперия 2. френско-германска империя 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Макрон, Еманюел 
  

Сист. No: 30827

- 64 -

Цб П II 1592

Петров, Никола.  ЕС между изолационизма и разпада / Никола Петров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 39-52. 

   Неясното бъдеше на "европейския проект" Американската стратегия за "разпадането на Европа" Възможен ли е обединеният евроскептичен фронт? . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ЕС 2. разпадане 3. икономически кризи 4. американска стратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30896

- 65 -

Цб П II 1592

Петрова, Пресияна.  Селският туризъм и стратегиите за развитие на селските райони в България / Пресияна Петрова. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 5-17. 

   Стратегията за развитие на туризма. Селският туризъм като фактор за икономически растеж. Изисквания и приоритети при развитието на селския туризъм. Разновидностите на селския туризъм. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. селски туризъм 2. икономика на туризма 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30875

- 66 -

Цб П II 1592

Пиерачини, Федерико.  Заключителният етап на глобалната мултиполярна революция / Федерико Пиерачини. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 92-104. 

   Мултиполярната революция, променяща света, в който живеем, ще определи характера на останалата част от сегашното столетие. Една от финалните и битки вероятно ще се разиграе в Южна Америка и по-точно във Венецуела, чиито народ и чавистката революция, се намират в центъра на геополитическата шахматна дъска, подобно на Сирия в Близкия Изток, Донбас в Централна и Източна Европа, Иран - в Персийския залив и Северна Корея - в Азия. Тези държави са в центъра на трансформацията от еднополюсен към многополюсен световен ред и успехът на тази трансформация ще стане очевиден, ако те съумеят да окажат успешна съпротива на имперската политика на САЩ, в резултат от предлаганата им от Москва и Пекин военна помощ, сдържане, икономическо оцеляване и възможност за алтеративно развитие. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американска хегемония 2. американски империализъм 3. геостратегия 4. международна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30901

- 67 -

Цб II 90676

Светославов, Сали.  Безопасен санитарен коридор при бежански наплив / Сали Светославов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 153-157. 

1. Бежанци 
 325.25
Ключови думи: 1. бежанци 2. бежанска криза 3. бежански поток 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30650

- 68 -

Цб П II 1592

Сеидов, Бунямин.  Геополитическите интереси на великите сили в Южен Кавказ / Бунямин Сеидов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 53-59. 

   Геополитическата ситуация в Южен Кавказ; интересите на големите външни сили в региона, икономическите въпроси и проблемите, касаещи сигурността, взаимодействието между Каспийския и Черноморския региони, както и процесите, протичащи в тази връзка.. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитически интереси 2. САЩ 3. ЕС 4. Русия 5. Южен Кавказ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30897

- 69 -

Цб П II 1592

Стефанов, Николай.  Новата геополитика на Делхи: в търсене на баланс между Вашингтон, Москва и Пекин / Николай Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 84-93. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2964-novata-geopolitika-na-delhi-v-tarsene-na-balans-mezhdu-vashington-moskva-i-pekin 

 327:911.3
Ключови думи: 1. евразийска интеграция 2. геоикономика 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30437

- 70 -

Цб II 90621

Стоичкова, Веселина.  Жените в тероризма / Веселина Стоичкова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 13-21. 

1. Тероризъм 
 323.28  + 355.45
Ключови думи: 1. тероризъм 2. самоубийствени атентати 3. жени терористи 4. терористични организации 5. терористичен атентат 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30506

- 71 -

Цб П II 1592

Съботинов, Венцеслав.  Развитието на европейската общност след Студената война и взаимоотношенията и със САЩ / Венцеслав Съботинов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 74-81. 

   В отношенията си с Европа САЩ се ръководят от своите собствени интереси, които не кореспондират пряко с европейската идея – европейско обединение на основата на общи интереси, насочени към икономическо взаимодействие и предотвратяването на кризи и конфликти. Политическата асимилация на Стария континент е жизненоважна за поддържане на американската хегемония над света. Не само, защото Европа е изключително ценен протекторат, сама по себе си, но и защото тя е един от основните конкуренти на САЩ в сферата на финансите. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американски интереси 2. конкуренция 3. европейска общност 4. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30833

- 72 -

Цб П II 1592

Тавровский, Юрий.  Курсът на Китай към "реформи и отваряне" и "възраждането на нацията" / Юрий Тавровский. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 2, 138-149. 

   В края на миналата 2018 Китай отбеляза 40-тата годишнина от старта на политиката на "реформи и отваряне", която в рамките на само едно поколение издигна страната от дъното на бедността и "революционния хаос" до небивал за цялата и 5000-годишна история връх на просперитета и стабилността. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. исторически сведения 3. реформи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Дън Сяопин 2. Си Дзинпин 
  

Сист. No: 30851

- 73 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Ескалацията на напрежението по оста Исламабад-Делхи: Quid prodest? / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 60-72. 

   Геополитическите измерения на индийско-пакистанкия конфликт. Последиците от новия индийско-пакистански сблъсък. Водният проблем. Понижаването на напрежението и възможните перспективи. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. американско влияние 2. регионална икономика 3. Азия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30898

- 74 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  Трансформацията на NAFTA в контекста на новата геополитика на САЩ / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 1, 137-151. 

   На 30 септември 2018, приключиха проточилите се 14 месеца преговори между САЩ, Канада и Мексико за преразглеждане на Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), като това стана буквално в последния момент, само няколко часа преди изтичането на установения от Вашингтон краен срок. Предварителният текст на новото Споразумение на САЩ, Мексико и Канада (USMCA), чиито обем е няколкостотин страници, беше подписан в края на ноември 2018 и ще влезе в сила след като бъде ратифициран от законодателните органи на трите държави. Тоест, това може да стане още през 2019. 

   
   https://geopolitica.eu/2019/173-broy-1-2019/2969-transformatsiyata-na-nafta-v-konteksta-na-novata-geopolitika-na-sasht 

 327:911.3
Ключови думи: 1. глобална икономика 2. търговия 3. интеграция 4. геополитически сблъсъци 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30469

- 75 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  АСЕАН, между САЩ, Китай и Русия / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 84-91. 

    Американските нападки срещу Китай. Положителната еволюция на отношенията АСЕАН-Русия. Стратегическите визии на Русия и АСЕАН. Сътрудничеството в сферата на сигурността. Сътрудничеството в сферата на продоволствената сигурност. Сътрудничеството в сферата на високите технологии. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. АСЕАН 3. американска политика 4. Китай 5. регионално сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30900

- 76 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  Последните акорди на "арабската пролет": битката за Алжир / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 73-83. 

   Когато през 2011 в арабските държави от Северна Африка започна т.нар. "арабска пролет", която доведе до катастрофата в Либия и нанесе сериозна вреда на Тунис и Египет, Алжир съумя да устои на "революционната вълна". Енергийните аспекти на алжирската криза. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Алжир 2. вътрешна политика 3. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30899

- 77 -

Цб П II 1592

Хъдсън, Майкъл.  Брилянтната стратегия на Тръмп за ликвидиране на хегемонията на долара / Майкъл Хъдсън. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 3, 140-148. 

   Краят на неоспоримото глобално икономическо господство на Америка настъпи по-рано от очакваното, благодарение на същите онези неоконсерватори, които дадоха на света Ирак, Либия и мръсните войни в Латинска Америка. Демонтирането на международното право и съдилища. Демонтажът на доларовата хегемония: от МВФ до SWIFT. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. американска хегемония 3. НАТО 4. милитаризация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
  

Сист. No: 30908

- 78 -

Цб II 90621

Цветкова, Цветина.  Миграционният контрол и рисковете за интеграция в Европа / Цветина Цветкова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 76-79. 

1. Миграция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 325
Ключови думи: 1. миграционен контрол 2. интеграция 3. правна рамка 4. имигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30517

- 79 -

Цб II 90560

Ghenadie, Ciobanu.  Regognition in the UK of the Professional Qualifications Obtained by Romanian Citizens in Romania or in Another EU Member State After the Entry into Force of the Agreement / Ciobanu Ghenadie. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 537-549. 

   Прев.загл.: Признание в Великобретании профессиональной квалификации, полученной румынскими гражданами в Румынии или в другом государстве-члене ЕС после вступления в силу соглашения о выходе UK из ЕС

1. Брекзит 2. Румънски граждани - Брекзит 3. Професионална квалификация - румънци 
 339.923:061ЕС(498)  + 331.54
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Румъния 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. професионална квалификация 5. румънци 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Румъния 2. Великобритания 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30798

- 80 -

Цб II 90620

Yovanovich, Aleksandra.  Illegal Migration and Migrant crisis as the Criminal Factors of International Terrorism / Aleksandra Yovanovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 43-49. 

1. Миграция 2. Тероризъм 
 325  + 323.28
Ключови думи: 1. миграция 2. нелегална миграция 3. тероризъм 4. миграционна криза 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30565

Икономика. Икономически теории

- 81 -

Цб II 90620

Бенчева, Нели.  Среда за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия в България / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 346-352. 

1. Социално предприемачество 2. България 
 338.2  + 316.3
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социални предприятия 3. устойчиво развитие 4. фактори 5. бариери 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30659

- 82 -

Цб II 90620

Бенчева, Нели.  Социалното предприемачество в ЕС: иновации, умения, перспективи / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 353-360. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. перспективи 4. социални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30660

- 83 -

 

Василев, Йордан.  Възможности за пряко инвестиране в информационната икономика / Йордан Василев, Елица Петкова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 79-106. 

   Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика като необходимо присъща на информационното общество и да се посочат стратегическите и конкретните условия за инвестиране на бизнеса при тази нова обстановка. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1307 

 33
Ключови думи: 1. информационно общество 2. информационна икономика 3. икономическа политика 4. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30361

- 84 -

Цб II 90620

Дечев, Теодор.  Колективното договаряне на производителността на труда като инструмент за повишаването й на ниво предприятие и за запазване на социалния мир / Теодор Дечев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 471-481. 

1. Производителност на труда 
 349.2  + 338.312
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. колективно договаряне 3. колективни споразумения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30674

- 85 -

Цб II 90620

Димитров, Димитър В.  Влияние на организираната престъпност върху икономическото развитие на държавите от Европейския съюз / Димитър В. Димитров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 53-58. 

1. Организирана престъпност 2. Икономическо развитие 3. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 330.34
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. икономическо развитие 3. глобализация 4. интеграция 5. дезинтеграция 6. Европейски съюз ( ЕС) 7. престъпна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30567

- 86 -

Цб II 90620

Динков, Динко.  Сигурност и икономика в непредсказуемо променящия се свят / Динко Динков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 8-15. 

1. Сигурност 2. Икономика 
 355.02  + 33
Ключови думи: 1. сигурност 2. икономика 3. нов световен ред 4. протекционизъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30561

- 87 -

Цб II 90560

Сабри, Айтен.  Модели и показатели за икономическа устойчивост / Айтен Сабри. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 136-140. 

1. Икономическо развитие 2. Устойчиво развитие 
 330.34
Ключови думи: 1. икономическа устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30721

- 88 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Factor Analysis of the Meat Cluster Formation in Akmola Oblast / Neli Bencheva, Saule Okutayeva, Samal Kaliyeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 193-198. 

1. Животновъдство 2. Клъстери 
 338.43  + 636/639  + 334.7
Ключови думи: 1. животновъдство 2. клъстери 3. месо и месни продукти 4. производствени фактори 5. SWOT анализ 6. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 30545

- 89 -

 

Chobanov, Petar.  Risks to Economic Stability in CEE Countries / Petar Chobanov. // Yearbook of UNWE, 2018, 271-286. 

   
    http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No17_P%20Chobanov.pdf 

 330.101.54
Ключови думи: 1. растеж 2. индекс на икономическа нестабилност 3. икономическо развитие 4. Словения 5. България 6. Литва 7. икономически индикатори 8. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30429

- 90 -

Цб II 90620

Tepavicharova, Milena.  Understanding Social Entrepreneurship in the EU / Milena Tepavicharova, Neli Bencheva, Teodora Stoeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 314-320. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социално предприятие 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30646

- 91 -

Цб II 90620

Vuchich, Vladan.  Revised Global Competitiveness Index and Position of Serbia / Vladan Vuchich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 297-305. 

1. Конкурентоспособност 2. Сърбия 
 338(497.11)
Ключови думи: 1. глобална конкурентоспособност 2. социално предприемачество 3. социално предприятие 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 30641

Икономикс

- 92 -

Цб II 90561

Ангелов, Иван Ангелов.  Развитие на ПЧИ в условията на индустрия 4.0 / Иван Ангелов Ангелов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 317-324. 

1. Преки чуждестранни инвестиции 2. Индустрия 4.0 
 330.322  + 339.9
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. Индустрия 4.0 3. глобализация 4. дигитализация 5. технологична революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30423

- 93 -

Цб II 90560

Богданова, Маргарита.  Подходи за анализ на пространствени зависимости / Маргарита Богданова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 45-52. 

1. Иконометрия 
 330.115
Ключови думи: 1. иконометрия 2. пространствени зависимости 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30729

- 94 -

Цб II 90560

Върбанов, Иван.  Как е възможно предприемачеството? / Иван Върбанов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 168-175. 

1. Предприемачество 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30743

- 95 -

 

Грозданова, Саша.  Продоволствената осигуреност на страната – условие за устойчивото й развитие / Саша Грозданова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 85-93. 

   Разгледани са проблеми, свързани със задоволяването на националния пазар с основни хранителни групи и продукти – вътрешно производство. 

 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. продоволствени ресурси 3. дефицит 4. баланс 5. осигуреност 6. зависимост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30471

- 96 -

Цб II 90560

Денева, Анета.  Стимулите в предприемачеството / Анета Денева, Венета Христова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 152-157. 

1. Предприемачество 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30741

- 97 -

Цб II 90560

Захариев, Андрей.  Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007-2017 г.) / Андрей Захариев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 327-343. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) 2. Финансова система - България 3. България - Европейски съюз - членство 4. Валутен борд - България 5. Инфлация - България 
 330.5  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. финанси 2. финансова система 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. икономически растеж 7. инфлация 8. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30771

- 98 -

Цб II 90560

Иванова, Зоя.  Концептуални възгледи и разбирания за риска / Зоя Иванова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 85-90. 

1. Риск 
 330.131.7
Ключови думи: 1. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30734

- 99 -

Цб II 90561

Илиев, Ивайло Христосков.  Влияние на фирменото управление върху устойчивото развитие / Ивайло Христосков Илиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 229-233. 

1. Фирмено управление 2. Устойчиво развитие 
 005  + 330.34
Ключови думи: 1. фирмено управление 2. устойчиво развитие 3. природна среда 4. околна среда 5. екосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30398

- 100 -

Цб II 90561

Камджалов, Мирослав.  Ислямски финанси - инвестиции и икономически растеж / Мирослав Камджалов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 356-362. 

1. Инвестиции 2. Икономически растеж 
 330.322  + 330.35
Ключови думи: 1. инвестиции 2. икономически растеж 3. ислямски финанси 4. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30433

- 101 -

 

Марикина, Мария.  Институционалната конвергенция – теоретични основи и съществуващи емпирични изследвания / Мария Марикина. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 21-31. 

   Целта на статията е да внесе по-голяма яснота върху разбирането за институционалната конвергенция, тъй като знанията за нея в българската и световната научна литература са оскъдни и доста ограничени. 

 330
Ключови думи: 1. институции 2. институционална среда 3. институционална конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30708

- 102 -

Цб II 90620

Михайлов, Михаил.  Аспекти на устойчивостта на България като гаранция за националната сигурност / Михаил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 109-114. 

1. Устойчиво развитие 2. Национална сигурност 3. България 
 330.35  + 355.02
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. национална сигурност 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. демографско заместване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30582

- 103 -

Цб II 90560

Найденов, Сергей.  Малките модулни реактори, като възможност за развитие на бизнеса - икономически измерения / Сергей Найденов, Борислав Боев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 237-241. 

1. Ядрена енергетика - икономически аспекти 2. Малки модулни реактори (ММР) 3. Ядрена енергия 
 621.039.003.1
Ключови думи: 1. ядрена енергия 2. малки модулни реактори (ММР) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30749

- 104 -

Цб II 90560

Ненова, Радка.  Предприемаческа култура / Радка Ненова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 275-281. 

1. Предприемаческа култура 2. Фирмена култура 
 658  + 005.73
Ключови думи: 1. фирмена култура 2. предприемаческа култура 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30760

- 105 -

Цб II 90561

Петкова, Елица.  Теоремата за инвестиционното развитие на страните / Елица Петкова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 336-342. 

1. Инвестиции 2. Преки чуждестранни инвестиции 
 330.322  + 339.9
Ключови думи: 1. инвестиционно развитие 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. нетна инвестиционна позиция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30426

- 106 -

 

Симеонов, Стефан.  Зависимости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция. / Стефан Симеонов, Силвия Заркова, Анелия Пенева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 412-452. 

   Изследването има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1318 

 330.142.2  + 330.101.54
Ключови думи: 1. инвестиционна активност 2. държавен дълг 3. управление на дълга 4. секюритизация 5. борсова активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30384

- 107 -

Цб II 90560

Стефанова, Надежда.  Малкият и среден бизнес - ключов източник за икономическа астивност и социален растеж / Надежда Стефанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 125-136. 

1. Малки и средни предприятия 2. Малък и среден бизнес 
 658.017.2/.3  + 330.34
Ключови думи: 1. малък и среден бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30740

- 108 -

Цб II 90561

Тодорова, Таня Пламенова.  Публични приходи и икономически растеж - съвременни теоретични аспекти / Таня Пламенова Тодорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 312-316. 

1. Публични финанси 2. Икономически растеж 
 336.127  + 330.35
Ключови думи: 1. публични приходи 2. икономически растеж 3. данъци 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30422

- 109 -

Цб II 90560

Филипова, Теодора.  Значение на ноу-хау за развитието на франчайзинга / Теодора Филипова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 249-256. 

1. Франчайзинг 2. Ноу-хау 
 334.75
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. ноу-хау 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30753

- 110 -

Цб II 90621

Graur, Nikita.  Digital Investment Management - As the Basis of Financial Technologies of the Future / Nikita Graur, Dinara Peskova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 199-203. 

1. Инвестиции 
 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. икономика 3. инвестиционни консултанти 4. финансови технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30547

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 111 -

Цб II 90560

Ангелова, Денислава.  Човешките ресурси в здравеопазването: фактор за развитие / Денислава Ангелова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 101-107. 

1. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
 005.95/.96  + 614
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30718

- 112 -

Цб II 90620

Бернер, Милко.  Анализ на управлението на човешките ресурси в аварийно-спасителните екипи / Милко Бернер. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 491-495. 

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. спасителни екипи 3. извънредна ситуация 4. критична ситуация 5. подбор на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30676

- 113 -

Цб II 90560

Иванова-Кузманова, Галя Стоянова.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за здравословни и безопасни условия на труд в индустриалните предприятия / Галя Стоянова Иванова-Кузманова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 358-364. 

1. Безопасност на труда - индустриални предприятия 2. Счетоводна отчетност 
 331.4  + 338.45  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индустриални предприятия 3. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30775

- 114 -

Цб II 90620

Илиевска-Костадинович, Мария.  Управление на флуктуацията / Мария Илиевска-Костадинович. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 289-296. 

1. Човешки ресурси 
 331.5
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. флуктуация 3. работна сила 4. миграция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30638

- 115 -

Цб II 90620

Коев, Стоян.  Зелено управление на човешките ресурси като инструмент за устойчиво управление на персонала / Стоян Коев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 464-470. 

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. зелено управление на човешките ресурси 2. управление на персонала 3. човешки ресурси 4. бизнес стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30673

- 116 -

Цб II 90560

Костадинова, Нина.  Мерки за ограничаване на стреса при работа в екип / Нина Костадинова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 578-584. 

1. Работа в екип - стрес 2. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96  + 159.91
Ключови думи: 1. работен стрес 2. екипи 3. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
  

Сист. No: 30801

- 117 -

Цб II 90560

Манолова, Виолета.  Изследване на ситуационното лидерство в бизнес организациите / Виолета Манолова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 568-577. 

1. Бизнес организации - лидери 2. Ситуационно лидерство 
 005.7  + 316.46
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. бизнес организации 4. ситуационно лидерство 5. лидерско поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 30800

- 118 -

Цб II 90560

Маринов, Иван.  Правомерност между структурите на заетите лица и предприятията от сектора на търговията в България / Иван Маринов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 295-301. 

1. Търговия - България 2. Икономическа криза 3. Търговия - заети лица 
 339.17  + 331.5
Ключови думи: 1. търговия 2. заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30765

- 119 -

Цб II 90620

Михайлов, Михаил.  Състояние на бизнес средата и недостиг на работна сила в сектора на услугите / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 402-406. 

1. Трудови ресурси 2. Услуги 
 331.5  + 338.46
Ключови думи: 1. работна сила 2. човешки ресурси 3. бизнес среда 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Услуги 
  

Сист. No: 30666

- 120 -

Цб II 90560

Николов, Емил.  Корпоративната социална отговорност в областта на човешките ресурси. Примерът на българските мобилни оператори / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 526-536. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Мобилни оператори- България 3. Човешки ресурси 
 005.35  + 331
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. човешки ресурси 3. мобилни оператори 4. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30797

- 121 -

Цб II 90560

Пантелеева, Искра.  Гъвкавите стратегии за организация на трудовата дейност - някои същностно-класификационни аспекти / Искра Пантелеева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 516-525. 

1. Организация на труда 2. Форми на заетост 
 331.103
Ключови думи: 1. организация на труда 2. трудова заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30796

- 122 -

Цб II 90560

Станев, Явор.  Безопасността - фундамент на всяка стопанска дейност / Явор Станев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 114-118. 

1. Безопасност на труда - селско стопансто 
 338.43  + 331.4
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30738

- 123 -

Цб II 90560

Ghenadie, Ciobanu.  Regognition in the UK of the Professional Qualifications Obtained by Romanian Citizens in Romania or in Another EU Member State After the Entry into Force of the Agreement / Ciobanu Ghenadie. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 537-549. 

   Прев.загл.: Признание в Великобретании профессиональной квалификации, полученной румынскими гражданами в Румынии или в другом государстве-члене ЕС после вступления в силу соглашения о выходе UK из ЕС

1. Брекзит 2. Румънски граждани - Брекзит 3. Професионална квалификация - румънци 
 339.923:061ЕС(498)  + 331.54
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Румъния 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. професионална квалификация 5. румънци 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Румъния 2. Великобритания 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30798

- 124 -

Цб II 90560

Skowron-Mielnik, Beata.  Flexibility of Employees in the Restructuring of an Enterprise / Beata Skowron-Mielnik, Grzegorg Wojtkowiak. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 40-58. 

1. Икономика на труда 
 331.103
Ключови думи: 1. служители 2. гъвкави форми на работа 3. employees 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30712

Регионална икономика. Геоикономика.

- 125 -

Цб II 90561

Ангелов, Георги Иванов.  Основни проблеми пред интеграцията на българските села / Георги Иванов Ангелов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 122-129. 

1. Селски райони - България 
 332.14
Ключови думи: 1. селски райони 2. село 3. интеграция 4. развитие 5. държавна политика 6. демографски проблеми 7. икономически проблеми 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30356

- 126 -

 

Гайдаров, Иван.  Как големите данни променят градската среда / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 4, 34-37. 

   Данните, които генерират градските пространства, могат да бъдат използвани за подобряване на средата за обитаване и повишаването на качеството на живот на хората. 

 004.6
Ключови думи: 1. умни градове 2. големи данни 3. градска икономика 4. умно сметосъбиране 5. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30761

- 127 -

Цб II 90676

Димитров, Михаел.  Българо-Македонските отношения в контекста на регионалната сигурност / Михаел Димитров. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 130-138. 

1. Регионална сигурност 2. Международни отношения 
 327(497.2)(381)  + 332.14(497.2)(381)
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. международни отношения 3. Тиранска платформа 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Македония (Северна Македония) 3. Югоизточна Европа 
  

Сист. No: 30647

- 128 -

Цб II 90620

Димитрова, Снежана.  Образованието - фактор за регионалната сигурност в Република България / Снежана Димитрова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 167-172. 

1. Образование 2. Регионално развитие 
 37.014  + 332.1
Ключови думи: 1. образование 2. регионална сигурност 3. демографска структура 4. регионално развитие 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30595

- 129 -

Цб II 90676

Илиев, Станимир.  Компенсиращи мерки - фактор за регионалната сигурност / Станимир Илиев, Веселка Василева-Демирева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 34-43. 

1. Регионална сигурност 
 355.58  + 332.14
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. фактори 3. граници 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30627

- 130 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Formation of Infrastructure Bases of Social Development of Rural Areas / Neli Bencheva, Anar Nukesheva, Shynar Kossymbayeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 170-177. 

1. Социално развитие 2. Селски райони 
 304  + 332.1
Ключови думи: 1. селски райони 2. социално развитие 3. социална инфраструктура 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30537

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 131 -

 

Александрова, Маргарита Русева.  Изчисляване на цената на финансиране за целите на оценяването на финансовата ефективност на инвестициите в реални активи / Маргарита Русева Александрова. // Годишник на ИДЕС, 2012, 149-214. 

 336  + 330.142.2
Ключови думи: 1. финансов мениджмънт 2. инвестиционни проекти 3. финансиране 4. собствен капитал 5. оценка на активи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30705

- 132 -

Цб II 90561

Ангелов, Петко.  Фискални правила - теоретични основи и индикатори за измерване / Петко Ангелов, Силвия Заркова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 107-115. 

1. Фискална политика 
 336.126
Ключови думи: 1. фискални правила 2. държавен дълг 3. държавни приходи 4. държавни разходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30353

- 133 -

Цб II 90561

Андронова, Илиана.  Практическо приложение на мерките срещу процеса "пране на пари" в банковите институции / Илиана Андронова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 234-238. 

1. Банки 2. Пране на пари 
 336.71
Ключови думи: 1. пране на пари 2. банкови институции 3. рискови клиенти 4. съмнителни транзакции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30399

- 134 -

 

Антов, Момчил.  Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в Р България / Момчил Антов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 261-290. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1313 

 339.9  + 339.543
Ключови думи: 1. митници 2. контрол 3. свободна търговия 4. преференции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30378

- 135 -

 

Асенов, Асен.  Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 58-71. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 2. енергийни продукти 3. тютюневи изделия 4. алкохол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30502

- 136 -

Цб II 90561

Богданов, Христоско.  Облагането с ДДС в България и страните от ОИСР, членки на Европейския съюз / Христоско Богданов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 158-161. 

1. ДДС 2. България 3. Европейски съюз (ЕС) 
 336.2
Ключови думи: 1. ДДС 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. данъчна политика 4. данъчна система 5. ОИСР- организация за икономическо сътрудничество и развитие 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30371

- 137 -

 

Брусарски, Румен.  Определяне на социалната норма на дисконт / Румен Брусарски. // Годишник на ИДЕС, 2012, 215-246. 

   Студията е посветена на социалното сконтиране - механизъм за времево стандартизиране на паричните потоци при анализа и оценката на инвестиционните проекти в публичния сектор на стопанството. . 

 336.127
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. публични финанси 3. дисконтиране 4. обществени разходи 5. парични потоци 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30706

- 138 -

Цб II 90561

Василева, Петя.  Бермудски острови - данъчен оазис на запада / Петя Василева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 208-214. 

1. Данъчно облагане 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчен оазис 2. офшорни зони 3. данъци 4. мита 5. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Бермудски острови 
  

Сист. No: 30394

- 139 -

 

Гайдаров, Иван.  Еволюцията в транзакционното банкиране - предимството да сме сред първите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 4, 12-13. 

 336.71
Ключови думи: 1. банкови информационни системи 2. транзакции 3. съвременни информационни решения 4. мобилно банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30756

- 140 -

 

Георгиева, Анета.  Новите правила за данъчно третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг при лизингополучателите, прилагащи Международните счетоводни стандарти / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 16-22. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. МСФО 16 - Лизинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30485

- 141 -

 

Джилизов, Велко.  Критерии и етапи за въвеждане на еврото в България / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 55-67. 

 336
Ключови думи: 1. парична политика 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30463

- 142 -

Цб II 90560

Захариев, Андрей.  Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007-2017 г.) / Андрей Захариев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 327-343. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) 2. Финансова система - България 3. България - Европейски съюз - членство 4. Валутен борд - България 5. Инфлация - България 
 330.5  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. финанси 2. финансова система 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. икономически растеж 7. инфлация 8. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30771

- 143 -

Цб II 90560

Исмаилов, Танер.  Съвременни характеристики и функции на митата като протекционистична форма на събиране на държавни приходи / Танер Исмаилов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 89-96. 

1. Митници 
 339.543
Ключови думи: 1. митници 2. мита 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30717

- 144 -

 

Кирилова, Милена.  Основни акценти в Наредба № Н-9 от 2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" и промените в нея, извършени в началото на 2019 г. / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 48-60. 

 336.4
Ключови думи: 1. митническо законодателство 2. митнически регистри 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30487

- 145 -

Цб II 90561

Киров, Борислав К.  Ипотечните облигации и възможностите за директно финансиране на търговските банки от българския капиталов пазар / Борислав К. Киров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 116-121. 

1. Финанси 2. България 
 336.7
Ключови думи: 1. ипотечни облигации 2. ипотечно кредитиране 3. търговски банки 4. капиталов пазар 5. лихвени равнища 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30354

- 146 -

Цб II 90620

Киров, Стоян.  Киберзастраховането като стабилизатор на финансовата система / Стоян Киров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 430-438. 

1. Киберзастраховане 2. Финансова система 
 004.056  + 336
Ключови думи: 1. киберзастраховане 2. финансова система 3. киберрискове 4. киберзаплахи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30669

- 147 -

 

Кондарев, Ивайло.  От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 34-38. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2. Директива 2006/112/ЕО 3. отложено начисляване на данък 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30496

- 148 -

 

Кръстев, Людмил.  Развитие клоновата мрежа на търговските банки - критичен анализ на теорията и практиката / Людмил Кръстев, Пламен Георгиев. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 226-260. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1312 

 336.71
Ключови думи: 1. търговски банки 2. клонова мрежа 3. БНБ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30372

- 149 -

Цб II 90620

Льондев, Атанас.  Финансовите атаки - пробив в киберсигурността / Атанас Льондев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 321-328. 

1. Финансови измами 2. Киберсигурност 
 336  + 004.056
Ключови думи: 1. финансови измами 2. киберсигурност 3. банкови измами 4. измами 5. превенция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30653

- 150 -

Цб II 90561

Маринова, Кристи.  Стрес тестовете като превенция срещу банковата несъстоятелност - емпирични свидетелства за българската банкова система / Кристи Маринова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 145-149. 

1. Банкова система - България 
 336.71
Ключови думи: 1. стрес-тестове 2. банкова несъстоятелност 3. банкова система 4. банкови регулатори 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30362

- 151 -

Цб II 90621

Маткунски, Ангел.  Киберпрестъпления и измами с банкови карти / Ангел Маткунски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 67-71. 

1. Киберпрестъпления 
 343.3/.7  + 004.056  + 336.71
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. банкови карти 3. измами 4. кибератаки 5. картови измами 6. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30515

- 152 -

 

Минкова, Ганета.  Какво предвиждат новите образци на декларации за данъка върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 41-47. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30486

- 153 -

 

Минкова, Ганета.  Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти / Ганета Минкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 39-43. 

 336.2
Ключови думи: 1. данък върху недвижими имоти 2. Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30498

- 154 -

 

Недев, Божидар.  Исторически корени на поведенческата финансова мисъл / Божидар Недев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 33-50. 

   Анализирани са промените в търговско-икономическите отношения на България под влияние на глобалните стойностни вериги. Изследвани са промените в търговията с добавена стойност на националните отрасли под влияние на участието на страна в интеграционните процеси. Определени са характерните структурни елементи на външнотърговските потоци и са оценени ефектите на международната търговска регулаторна рамка върху външноикономическата ориентация на България. 

 336
Ключови думи: 1. поведенчески финанси 2. нерационално поведение 3. икономически теории 4. психология 5. полезност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30413

- 155 -

Цб II 90560

Николаев, Даниел Емилов.  Оценка на стабилността на международните банкови институции чрез CAMEL базиран модел / Даниел Емилов Николаев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 416-424. 

1. Базел III 2. CAMEL - рейтингова система 3. Международни банкови институции 
 336.71  + 339.7
Ключови думи: 1. Базел III 2. модел "Camel" 3. рейтингова система CAMEL 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30782

- 156 -

Цб II 90561

Проданова, Росица.  Еволюция на Европейската централна банка / Росица Проданова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 150-157. 

1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 336.74  + 339.73
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. Европейски паричен съюз 3. Еврозона 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30364

- 157 -

Цб II 90560

Ралинска, Елена.  Влияние на отрицателните лихвени проценти върху дейността на търговските банки / Елена Ралинска. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 407-415. 

1. Търговски банки - лихвени проценти 
 336.71
Ключови думи: 1. търговски банки 2. лихвени проценти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30781

- 158 -

Цб II 90560

Станимиров, Стефан.  Банковото застраховане като осъзната необходимост в банкирането в България / Стефан Станимиров. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 395-406. 

1. Банково застраховане 2. Банкова система - България 
 336.71  + 368.02
Ключови думи: 1. банки 2. застраховане 3. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30780

- 159 -

 

Статева, Йорданка.  Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? / Йорданка Статева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 5-20. 

   След решението на Великобритания да напусне ЕС се създаде нова ситуация, в която по-малки европейски финансови центрове започнаха да се стремят да привлекат, на практика да откъснат, финансов бизнес от Лондон. В това отношение се конкурират главно Франкфурт, Париж, Люксембург, Дъблин, Амстердам. Резултатът най-вероятно ще бъде мрежа от по-малки финансови центрове и по този начин заместване на оттеглящия се Лондон. Очертава се фрагментация на финансовия бизнес и ЕС не би могъл в обозримо бъдеще да има финансов център с глобални измерения и мащаби като Лондон. 

 336
Ключови думи: 1. финансови центрове 2. евроклиринг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30707

- 160 -

Цб II 90561

Тодорова, Таня Пламенова.  Публични приходи и икономически растеж - съвременни теоретични аспекти / Таня Пламенова Тодорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 312-316. 

1. Публични финанси 2. Икономически растеж 
 336.127  + 330.35
Ключови думи: 1. публични приходи 2. икономически растеж 3. данъци 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30422

- 161 -

 

Цветкова, Лорета.  Нов ред за облагане на доходите от парични и предметни награди от началото на 2019 година / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 23-30. 

 336.2
Ключови думи: 1. облагане на доходите 2. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30452

- 162 -

 

Цветкова, Лорета.  Особености при облагането на доходите на чуждестранни физически лица, в качеството им на собственици и управители на търговски дружества / Лорета Цветкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 27-33. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2. чуждестранни физически лица 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30495

- 163 -

Цб II 90561

Шопов, Димчо Ивелинов.  Влияние на Европейската дългова криза върху икономическия растеж на страните от групата PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания) / Димчо Ивелинов Шопов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 349-355. 

1. Дългова криза 2. Европейски съюз (ЕС) 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дългова криза 2. икономически растеж 3. държавен дълг 4. PIIGS 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30431

- 164 -

Цб II 90560

Янакиева, Моника.  Публични финанси - формиране на финансова рамка за разпределението на публичните блага. Бюджет 2019 г. тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. : /Нови моменти и аспекти/ / Моника Янакиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 141-148. 

1. Публични финанси 
 336
Ключови думи: 1. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30722

- 165 -

Цб II 90620

Kostova-Pickett, Desislava.  Distributions to Shareholders: Dividends and Share Repurchase / Desislava Kostova-Pickett. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 417-429. 

1. Акции 
 336.76
Ключови думи: 1. акционери 2. дивиденти 3. акции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30668

- 166 -

Цб II 90620

Yordanova, Gergana.  On Geopolitics of Islamic Finance in Christian Europe: Statements and Assumptions / Gergana Yordanova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 230-236. 

1. Финанси 2. Ислям 
 336  + 297
Ключови думи: 1. ислямски финанси 2. ислямски банки 3. Хауала 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
  

Сист. No: 30607

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 167 -

Цб II 90560

Атанасов, Атанас.  Актуални аспекти в международната счетоводна стандартизация на финансовите инструменти / Атанас Атанасов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 9-15. 

1. Международни счетоводни стандарти (МСС) 2. Финансови инструменти 
 657
Ключови думи: 1. Международни счетоводни стандарти (МСС) 2. стандартизация 3. финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30711

- 168 -

 

Бонев, Живко.  Ролята на счетоводството и независимия одит в управлението на стопанската дейност / Живко Бонев. // Годишник на ИДЕС, 2012, 67-94. 

   Студията е посветена на въпросите на връзката, мястото и ролята на счетоводството и одита в управлението на стопанската дейност на различните нива. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна информация 2. независим финансов одит 3. счетоводна професия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30679

- 169 -

 

Брезоева, Бойка.  По някои въпроси на практическото прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти / Бойка Брезоева. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 5-15. 

 657
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30484

- 170 -

 

Вейсел, Али.  Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит / Али Вейсел. // Годишник на ИДЕС, 2012, 247-214. 

   Студията е посветена на диагностичния одит. Изследва се същността на оценката на риска при придобиване на предприятие и основанията за нейното определяне като диагностичен одит. Изследват се моделите CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard. 

 657.6
Ключови думи: 1. одит 2. диагностичен одит 3. CVP-analysis 4. Du Pont 5. Z-score 6. Balanced Scorecard 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30725

- 171 -

 

Вечев, Венцислав.  Актуални проблеми при организацията на счетоводството в публичния сектор / Венцислав Вечев, Ради Димитров. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 136-158. 

   В изследването са очертани основни, според авторите проблеми при счетоводното отчитане в предприятия в публичния сектор и са представени аргументирани възможности за усъвършенстване, свързани със Сметкоплана на бюджетните организации и представянето на информацията във финансовите отчети. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1309 

 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. бюджетно счетоводство 3. организация на счетоводството 4. текущо счетоводно отчитане 5. амортизируеми активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30365

- 172 -

Цб II 90560

Владимирова, Десислава.  Възможности за оптимизиране счетоводното отчитане на разходите в Националната здравноосигурителна каса / Десислава Владимирова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 149-154. 

1. Счетоводна отчетност 
 657  + 614
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30723

- 173 -

Цб II 90560

Георгиева, Елена.  Отчитане на амортизацията на лозовите масиви и влиянието им върху данъчното облагане на предприятието / Елена Георгиева, Николай Пенев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 351-357. 

1. Лозарство - данъчно облагане 2. Лозови масиви - амортизация 
 634.8  + 657.92:336.2
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарски сектор 3. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30774

- 174 -

 

Досев, Христо.  Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 5-22. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. лизингови договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30450

- 175 -

 

Дурин, Стоян.  Счетоводната система след приемане на закона за счетоводството от 1991 година / Стоян Дурин. // Годишник на ИДЕС, 2012, 51-66. 

   Целта на автора е да представи промените на счетоводната систма като преход от обслужване на централизираната икономика към обслужване на пазарната икономика. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна система 2. преходна икономика 3. пазарна икономика 4. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 5. счетоводна професия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30678

- 176 -

Цб II 90560

Иванова-Кузманова, Галя Стоянова.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за здравословни и безопасни условия на труд в индустриалните предприятия / Галя Стоянова Иванова-Кузманова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 358-364. 

1. Безопасност на труда - индустриални предприятия 2. Счетоводна отчетност 
 331.4  + 338.45  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индустриални предприятия 3. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30775

- 177 -

 

Йонкова, Бойчинка.  Насоки за усъвършенстване на годишния доклад за дейността на предприятията / Бойчинка Йонкова. // Годишник на ИДЕС, 2012, 95-116. 

   Студията представя анализ на целите и съдържанието на Управленския коментар (издаден от СМСС през 2010 г.) в светлината на съвременните парадигми за интегрирано отчитане. 

 657
Ключови думи: 1. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС) 3. управленски коментар 4. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30680

- 178 -

Цб II 90560

Колев, Росен.  Взаимовръзката между отчитането на разходите и калкулирането на себестойността / Росен Колев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 425-428. 

1. Счетоводно отчитане 2. Себестойност - калкулиране 
 657.6
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. себестойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30783

- 179 -

Цб II 90561

Колев, Росен Илиянов.  Организационни и методически аспекти на калкулирането в промишлеността / Росен Илиянов Колев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 252-257. 

1. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. калкулиране 3. организация на счетоводството 4. промишлени предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30404

- 180 -

Цб II 90560

Крумова, Диана.  Финансови отчети и годишни доклади на предприятията от обществения сектор / Диана Крумова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 365-372. 

1. Предприятия от обществен интерес (ПОИ) 2. Финансови отчети 
 657.3
Ключови думи: 1. предприятия от обществен интерес (ПОИ) 2. финансови отчети 3. годишни финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30776

- 181 -

Цб II 90560

Кръстев, Людмил.  Целите на фирмата в контекста на финансовия контролинг / Людмил Кръстев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 65-72. 

1. Финансов контрол 
 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. контролинг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30714

- 182 -

Цб II 90560

Михайлова, Румяна.  За някои сходства в дефинициите от Международен счетоводен стандарт 41 Земеделие и Национален счетоводен стандарт 41 Селско стопанство / Румяна Михайлова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 390-394. 

1. Счетоводни стандарти 2. Земеделие 3. Селско стопанство 
 657  + 006  + 338.43
Ключови думи: 1. счетоводство 2. стандарти 3. селско стопанство 4. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30779

- 183 -

 

Начкова, Мая.  Специфични обекти на отчитане и финансов одит в дейността на инвестиционните посредници / Мая Начкова. // Годишник на ИДЕС, 2012, 117-148. 

 657.6
Ключови думи: 1. инвестиционни посредници 2. финансов одит 3. рискова среда 4. обществен контрол 5. МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 6. МСС 32 - Финансови инструменти: представяне 7. МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30693

- 184 -

 

Рангелов, Евгени.  Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 15-22. 

 657
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. рекламации 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30490

- 185 -

 

Симеонова, Росица.  Лизинговите договори във финансовите отчети на лизингополучателите съгласно МСФО 16 Лизинг / Росица Симеонова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 382-411. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1317 

 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. лизинг 3. финансов лизинг 4. лизингодател 5. МСФО 16 - Лизинг 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30383

- 186 -

 

Стоянов, Стоян.  Особености на банковото счетоводство и неговото значение за управлението на банките / Стоян Стоянов. // Годишник на ИДЕС, 2012, 35-50. 

   Представени са някои особености в организацията и методологията на банковото счетоводство и в изискванията относно съдържанието, реда и начина на изготвяне, заверяване и публикуване на финансовите отчети в банките. 

 657.1
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. финансови отчети 3. банков мениджмънт 4. МСФО 7 Финансови инструменти - оповестяване 5. МСС 30 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30677

- 187 -

 

Тодоров, Любомир.  Съвременни подходи за оценка на бизнес риска / Любомир Тодоров. // Годишник на ИДЕС, 2012, 299-342. 

   В студията е изяснена същността на понятието "Бизнес риск". Посочени са основните компоненти на риска, както и някои направления за анализ и оценка на бизнес риска, в т.ч SWOT-анализ и т.н. 

 657.6
Ключови думи: 1. риск 2. бизнес сигурност 3. риск мениджмънт 4. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30737

- 188 -

 

Чиприянова, Галина.  Организационни и счетоводни аспекти на банковата гаранция като форма на обезпечение / Галина Чиприянова, Марий Стоянов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 159-182. 

   Авторити си поставят цел да се проучи цената на банковата гаранция като специфична финансова услуга; да се анализира договорът за банкова гаранция като основа на отношенията между предприятието?наредител и кредитната институция?гарант; да се изследва обезпечението за възстановяване на изплатените от банката?гарант парични средства като необходимо условие за сключването на договор за банкова гаранция; да се разработят модели за счетоводно отчитане на договорите за банкова гаранция в практиката на предприятията?наредители. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1310 

 657
Ключови думи: 1. банкова гаранция 2. счетоводство 3. нефинансови предприятия 4. задължения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30367

- 189 -

Цб II 90560

Chipriyanova, Galina.  The accounting information system as a factor for business sustainability / Galina Chipriyanova. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 53-58. 

1. Счетоводни информационни системи 2. Информационни системи - счетоводство 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводни информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30730

Управление

- 190 -

Цб II 90560

Ангелов, Илиян.  Аутсорсингът в България - състояние и перспективи / Илиян Ангелов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 119-124. 

1. Аутсорсинг 
 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30739

- 191 -

Цб II 90560

Антонова, Диана.  Концепцията за корпоративното гражданство и корпоративната устойчивост в България / Диана Антонова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 17-26. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Корпоративно гражданство 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. корпоративно гражданство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30726

- 192 -

Цб II 90561

Асенов, Анатолий.  Иновации и проекти за нови технологии / Анатолий Асенов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 439-444. 

1. Иновации 2. Стратегически мениджмънт 
 316.422  + 005
Ключови думи: 1. иновации 2. нови технологии 3. стратегически мениджмънт 4. техника 5. производство 6. ресурси 7. иновационен процес 8. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 30458

- 193 -

Цб II 90620

Бакърджиева, Радостина.  Прилагане на стандартите за социална отговорност в българските фирми - стартов етап на нефинансовата отчетност / Радостина Бакърджиева, Емил Димов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 394-401. 

1. Социална отговорност 2. Стандарти 3. България 
 005.35  + 006
Ключови думи: 1. социална отговорност 2. стандарти 3. корпоративна социална отговорност 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30665

- 194 -

Цб II 90620

Боянова, Бояна.  Корпоративна социална отговорност, корпоративна репутация и "Brand Equity" - "добавената стойност, породена от марката (бранда)" / Бояна Боянова, Теодор Дечев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 387-393. 

1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. корпоративна репутация 3. бранд 4. марка 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30664

- 195 -

 

Брънзов, Тодор.  Намаляване на риска при оптимизацията на бизнес процеси чрез краудсорсинг / Тодор Брънзов, Красимира Иванова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 51-66. 

   Описан е оригинален подход, който може да бъде използван при анализа и оценката за приложимост на концепцията за краудсорсинг при оптимизирането на бизнес процеси в организациите. Подходът е базиран на използването на стандартизирани техники от концептуалното моделиране в информатиката и на моделирането на бизнес процеси в науката за управление. 

 005.3
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. виртуална бизнес среда 3. бизнес процеси 4. моделиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30438

- 196 -

Цб II 90560

Варамезов, Любчо.  Рискове при аутсорсинг и възможности за тяхното управление / Любчо Варамезов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 35-44. 

1. Аутсорсинг 
 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30728

- 197 -

Цб II 90560

Върбанов, Иван.  Как е възможно предприемачеството? / Иван Върбанов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 168-175. 

1. Предприемачество 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30743

- 198 -

Цб II 90560

Денева, Анета.  Стимулите в предприемачеството / Анета Денева, Венета Христова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 152-157. 

1. Предприемачество 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30741

- 199 -

Цб II 90561

Динков, Милен.  Стратегии и стратегически мениджмънт във фирмата / Милен Динков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 201-207. 

1. Стратегически мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. стратегии 3. управление 4. среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30393

- 200 -

Цб II 90561

Емилова, Ирена.  Интеркултурната сензитивност - предизвикателство за съвременното управление / Ирена Емилова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 457-460. 

1. Интеркултура 2. Управление на организацията 
 316.6/.7  + 005.7
Ключови думи: 1. интеркултура 2. интеркултурна сензитивност 3. управление 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
  

Сист. No: 30461

- 201 -

Цб II 90561

Здравков, Николай Тодоров.  Деривативните инструменти в управлението на риска и застраховането - видове, употреба, перспективи / Николай Тодоров Здравков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 239-244. 

1. Застраховане 2. Управление на риска 
 368  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. застраховане 2. финансови деривати 3. управление на риска 4. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Управление 
  

Сист. No: 30401

- 202 -

Цб II 90561

Илиев, Ивайло Христосков.  Влияние на фирменото управление върху устойчивото развитие / Ивайло Христосков Илиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 229-233. 

1. Фирмено управление 2. Устойчиво развитие 
 005  + 330.34
Ключови думи: 1. фирмено управление 2. устойчиво развитие 3. природна среда 4. околна среда 5. екосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30398

- 203 -

Цб II 90560

Кирова, Милена.  Приложимост на DEA в иновационния мениджмънт / Милена Кирова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 211-218. 

1. Мениджмънт на иновациите 2. Data envelopment analysis (DEA) 3. Обхват на данни - анализ 
 005.342
Ключови думи: 1. иновационен мениджмънт 2. мениджмънт 3. иновации 4. Data envelopment analysis (DEA) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 30745

- 204 -

Цб II 90620

Манев, Евгени.  Сигурността - концепция за измерване / Евгени Манев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 96-108. 

1. Сигурност 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. сигурност 2. организация 3. стратегия 4. измерване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 30580

- 205 -

Цб II 90560

Манолова, Виолета.  Изследване на ситуационното лидерство в бизнес организациите / Виолета Манолова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 568-577. 

1. Бизнес организации - лидери 2. Ситуационно лидерство 
 005.7  + 316.46
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. бизнес организации 4. ситуационно лидерство 5. лидерско поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 30800

- 206 -

Цб II 90560

Ненова, Радка.  Предприемаческа култура / Радка Ненова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 275-281. 

1. Предприемаческа култура 2. Фирмена култура 
 658  + 005.73
Ключови думи: 1. фирмена култура 2. предприемаческа култура 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30760

- 207 -

Цб II 90560

Николов, Емил.  Международни инициативи за докладване на корпоративната социална отговорност / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 73-81. 

1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30715

- 208 -

Цб II 90560

Николов, Емил.  Позитивни и негативни ефекти от корпоративната социална отговорност / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 91-99. 

1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30735

- 209 -

Цб II 90560

Николов, Емил.  Корпоративната социална отговорност в областта на човешките ресурси. Примерът на българските мобилни оператори / Емил Николов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 526-536. 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Мобилни оператори- България 3. Човешки ресурси 
 005.35  + 331
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. човешки ресурси 3. мобилни оператори 4. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30797

- 210 -

Цб II 90561

Панайотов, Валентин Андреев.  Еволюция и развитие на концепцията за управленското консултиране / Валентин Андреев Панайотов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 215-220. 

1. Управление 
 005
Ключови думи: 1. управленско консултиране 2. консултиране 3. консултантски услуги 4. консултанска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30395

- 211 -

Цб II 90560

Пенчева, Ивалинка.  Ролята на стратегиите за развитието на бизнес организациите / Ивалинка Пенчева, Пенчо Пенчев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 27-34. 

1. Управление на организацията 2. Бизнес организации 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30727

- 212 -

Цб II 90561

Петров, Ивайло.  Информационното предизвикателство пред кариерното развитие в съвременната технологична среда / Ивайло Петров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 468-474. 

1. Информационни технологии 2. Кариерно развитие 
 004  + 005.966
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. иновации 3. човешки ресурси 4. кариерно развитие 5. управление 6. Четвърта индустриална революция 7. технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30468

- 213 -

Цб II 90560

Стефанова, Надежда.  Малкият и среден бизнес - ключов източник за икономическа астивност и социален растеж / Надежда Стефанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 125-136. 

1. Малки и средни предприятия 2. Малък и среден бизнес 
 658.017.2/.3  + 330.34
Ключови думи: 1. малък и среден бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
  

Сист. No: 30740

- 214 -

Цб II 90620

Тепавичарова, Милена.  Подбор и прилагане на бенчмаркинг в организациите / Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 336-345. 

1. Бенчмаркинг 
 005.7
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. управление 3. видове 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30656

- 215 -

Цб II 90560

Чиприянов, Михаил.  Фактори за развитие на лидерството в индустриалните фирми / Михаил Чиприянов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 59-64. 

1. Лидерство 2. Индустриални фирми 3. Устойчиво развитие 
 316.46  + 005.7
Ключови думи: 1. лидерство 2. индустриални фирми 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30731

- 216 -

Цб II 90620

Kostadinovic, Ivan.  Obrazovanje menadzera kao uslov uspesnosti poslovanja privrednog drustva / Ivan Kostadinovic, Zoran Cvetkovic. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 260-265. 

1. Мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. мениджъри 2. набиране на персонал 3. ефективност 4. печалба 5. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30630

- 217 -

Цб II 90561

Litovchenko, Bogdan.  Changes of Organization Nature in the Creative Economy Global Environment / Bogdan Litovchenko, Vitalina Kuriljak. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 193-200. 

1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. креативна икономика 2. организационна култура 3. риск 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30390

- 218 -

Цб II 90620

Matovich, Ivana.  Transformation of Business Process Management: Digital Economy and Digital Security / Ivana Matovich, Zoran Cvetkovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 272-278. 

1. Управление 
 005
Ключови думи: 1. управление на бизнес процеси (ВPM) 2. цифрова икономика 3. цифрова сигурност 4. трансформация 5. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30634

- 219 -

Цб II 90620

Milutinovich, Miroslav.  Science and Technology Parks / Miroslav Milutinovich, Ivan Kostadinovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 266-271. 

1. Управление 
 005.94
Ключови думи: 1. управление 2. научен парк 3. предприятия 4. производство 5. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30631

- 220 -

 

Poudin, Konstantin.  Developing and Maintaining Business Security Culture / Konstantin Poudin. // Yearbook of UNWE, 2018, 255-269. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No16_K%20Poudin.pdf 

 005.7
Ключови думи: 1. бизнес сигурност 2. корпоративна сигурност 3. корпоративна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30407

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 221 -

Цб II 90561

Горанова, Пенка.  Промоционални стратегии и ефекти на въздействие / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 375-380. 

1. Маркетинг 
 339.13
Ключови думи: 1. промоционални стратегии 2. въздействие 3. промоции 4. ефекти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30436

- 222 -

Цб II 90560

Горанова, Пенка.  Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес / Пенка Горанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 478-484. 

1. Туристически маркетинг 2. Туризъм - реклама 3. Връзки с обществеността - туризъм 
 338.48  + 659.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. реклама 3. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30789

- 223 -

Цб II 90561

Григорова, Ваня.  Глобалните дистрибуционни мрежи - съвременна дименсия на фирмената интеграция / Ваня Григорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 394-400. 

1. Глобални дистрибуционни мрежи 
 339.13  + 339.56
Ключови думи: 1. глобални дистрибуционни мрежи 2. фирмена интеграция 3. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30442

- 224 -

Цб II 90561

Илиев, Драгомир.  Роля на маркетинговите способности в международното пазарно представяне / Драгомир Илиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 369-374. 

1. Международен маркетинг 
 339.13
Ключови думи: 1. международен маркетинг 2. международно пазарно представяне 3. маркетингова стратегия 4. международни икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30435

- 225 -

Цб II 90560

Колева, Здравка.  Интернет рекламна кампания чрез онлайн игра / Здравка Колева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 121-128. 

1. Реклама 2. Интернет 
 659.11  + 077
Ключови думи: 1. рекламна кампания 2. онлайн маркетинг 3. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30720

- 226 -

Цб II 90560

Радев, Радко.  Проблемни области при приложението на маркетинговото планиране в индустриалните фирми / Радко Радев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 455-468. 

1. Индустриални фирми - маркетинг 
 338.45  + 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингово планиране 3. индустрия 4. индустриални фирми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30786

Услуги

- 227 -

Цб II 90620

Михайлов, Михаил.  Състояние на бизнес средата и недостиг на работна сила в сектора на услугите / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 402-406. 

1. Трудови ресурси 2. Услуги 
 331.5  + 338.46
Ключови думи: 1. работна сила 2. човешки ресурси 3. бизнес среда 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Услуги 
  

Сист. No: 30666

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 228 -

Цб II 90561

Бабаева, Вусаля Муса.  Симулирование роста общественного производства и укрепление материально-технической базы в аграрном секторе Азербайджана / Вусаля Муса Бабаева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 431-433. 

1. Аграрна икономика 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. икономика на селското стопанство 3. аграрна икономика 4. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30448

- 229 -

Цб II 90561

Баширова, Сабина Агамехди.  Эффективность развития ненефтяного сектора экономики / Сабина Агамехди Баширова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 434-438. 

1. Селско стопанство 
 338.43
Ключови думи: 1. икономика на селското стопанство 2. аграрен сектор 3. ефикасност 4. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30449

- 230 -

Цб II 90561

Боянов, Иван Руменов.  Българското земеделие в условията на членство на България в Европейския съюз / Иван Руменов Боянов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 91-100. 

1. Селско стопанство - България 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.43  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. земеделски стопанства 4. Обща селскостопанска политика (ОСП) 5. система за земеделска счетоводна информация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30350

- 231 -

Цб П I 946

Боянова, Светлана.  Таван на директните плащания - европейско или национално решение? / Светлана Боянова, Петър Лазов. // Агробизнесът, 2018, N 7, 28-29, 31. 

 338.43
Ключови думи: 1. директни плащания 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. ЕС 4. субсидии 5. субсидиране 6. развитие на селските райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30358

- 232 -

Цб П I 946

Боянова, Светлана.  ОСП в България след 2020 г. - една примерна визия за промяна / Светлана Боянова. // Агробизнесът, 2017, N 8, 18-19. 

 338.48
Ключови думи: 1. заетост 2. селско стопанство 3. фермери 4. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30685

- 233 -

Цб П I 946

България е 8-ма в Ес по дял на млади фермери . // Агробизнесът, 2018, N 8, 10-11. 

 338.24
Ключови думи: 1. ЕС 2. България 3. фермери 4. заплащане на труда 5. аграрен сектор 6. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30374

- 234 -

Цб П I 946

Ванчев, Михаил.  ОСП след 2020 - изборът на България / Михаил Ванчев. // Агробизнесът, 2017, N 6, 20-21. 

 338.43
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. България 3. стратегии 4. аграрна политика 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30655

- 235 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  България става мащеха за своите билки / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 2018, N 6, 42-43. 

 633/635
Ключови думи: 1. билки 2. лечебни растения 3. опазване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30347

- 236 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  Конкурентната способност на българското земеделие намалява / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 2017, N 5, 26-27. 

 338.24
Ключови думи: 1. земеделие 2. конкурентоспособност 3. селско стопанство 4. субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30500

- 237 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  Удар под кръста за производителите на мед в ЕС / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 2017, N 11, 19-21. 

 338.43
Ключови думи: 1. мед 2. производители 3. пчелен мед 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30699

- 238 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  По-малко грозде, по-високи цени и по-добро вино / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 2017, N 11, 12-13. 

 338.43
Ключови думи: 1. грозде 2. вино 3. винопроизводство 4. лозови насаждения 5. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30702

- 239 -

Цб II 90560

Георгиев, Илиян.  Световният пазар на вино - анализи и перспективи / Илиян Георгиев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 493-499. 

1. Винопроизводство 2. Пазар на вино 3. Лозарство 
 663.2
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. световен пазар 3. вино 4. лозарство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30792

- 240 -

Цб II 90560

Георгиева, Елена.  Отчитане на амортизацията на лозовите масиви и влиянието им върху данъчното облагане на предприятието / Елена Георгиева, Николай Пенев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 351-357. 

1. Лозарство - данъчно облагане 2. Лозови масиви - амортизация 
 634.8  + 657.92:336.2
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарски сектор 3. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30774

- 241 -

Цб II 90561

Димитров, Георги.  Ограничаване на нелоялните търговски практики при реализация на земеделски продукти / Георги Димитров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 424-430. 

1. Нелоялни търговски практики 2. Земеделски продукти 
 339.9  + 338.43
Ключови думи: 1. нелоялни търговски практики 2. земеделски продукти 3. пазар 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30447

- 242 -

Цб П I 946

Докъде стигна канверсията на лозята в България.  Докъде стигна конверсията на лозята в България. // Агробизнесът, 2017, N 5, 30-31. 

 634.8
Ключови думи: 1. лози 2. лозови насаждения 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30501

- 243 -

Цб П I 946

За биоземеделието са важни субсидиите, а не добивите . // Агробизнесът, 2018, N 12, 32-33. 

 338.43
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. добив 3. субсидии 4. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30432

- 244 -

Цб П I 946

Закон ще регламентира производството на рози . // Агробизнесът, 2018, N 9, 12-13. 

 338.24
Ключови думи: 1. розопроизводство 2. розово масло 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30388

- 245 -

Цб П I 946

Земеделието като част от брутния вътрешен продукт на страните от ЕС-28 . // Агробизнесът, 2017, N 9, 38-39; 45. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. ЕС-28 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30691

- 246 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Земеделието на Словения : Словения - пример на успешно земеделие в малка полупланинска страна / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 6, 44-45. 

 63
Ключови думи: 1. земеделие 2. Словения 3. растениевъдство 4. животновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30349

- 247 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Съвременно разбиране на нитратната токсичност / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 6, 30-31. 

 338.43
Ключови думи: 1. нитрати 2. торове 3. зеленчуци 4. фуражни култури 5. питейна вода 6. месо и месни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30352

- 248 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Драмата с българските домати / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 7, 22-23. 

 635.1/.8
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. домати 3. реколта 4. добив 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30355

- 249 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Значение и предимства на междинните култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 7, 32-33. 

 338.43
Ключови думи: 1. почви 2. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30360

- 250 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Германия и Франция заемат най-много водещи позиции в производството на основните земеделски продукти в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 7, 34-35. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски продукти 2. земеделски производители 3. ЕС 4. животински продукти 5. ЕС-27 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30366

- 251 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Житните зърнени култури в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 8, 32-33; 39. 

 338.24
Ключови думи: 1. ЕС 2. зърнени култури 3. земеделски култури 4. зърнопроизводство 5. пшеница 6. ЕС-28 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30380

- 252 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Зърненофуражните култури в ЕС - 28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 9, 42-43. 

 338.24
Ключови думи: 1. зърнопроизводство 2. царевица 3. ечемик 4. растениевъдство 5. ЕС-28 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30391

- 253 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Броят на животните в България е на критичен минимум / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 10, 30-31. 

 636/639
Ключови думи: 1. животновъдство 2. животни 3. България 4. ЕС 5. ЕС-27 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30402

- 254 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Овцевъдството в Европейския съюз и драмата му в България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 10, 44-45. 

 636/639
Ключови думи: 1. овцевъдство 2. ЕС 3. България 4. животновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30405

- 255 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Бум на слънчогледовото производство в България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 11, 14-15. 

 338.24
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. маслодайни растения 3. слънчоглед 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30417

- 256 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Земеделието на Словакия / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 11, 38-39. 

 338.24
Ключови думи: 1. земеделие 2. Словакия 3. земеделски стопанства 4. растениевъдство 5. животновъдство 6. земеделски продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30418

- 257 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Структура на земеделската земя и стопанствата в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 11, 40-41; 46. 

 338.24
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделска земя 3. земеделски стопанства 4. ЕС 5. ЕС-28 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30419

- 258 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  В света на ябълките / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 12, 28-29. 

 338.24
Ключови думи: 1. ябълки 2. производство 3. ЕС 4. овощни насаждения 5. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30430

- 259 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Консервационното земеделие - същност, разпространение и проблеми / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 1, 34-35. 

 338.43
Ключови думи: 1. почви 2. консервация 3. земеделие 4. устойчиво земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30456

- 260 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Биволът. Какво беше това? / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 1, 38-39. 

 338.24
Ключови думи: 1. животновъдство 2. биволи 3. мляко и млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30462

- 261 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Израел - страна с високотехнологично земеделие и наука / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 3, 38-39. 

 338.24
Ключови думи: 1. Израел 2. земеделие 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30482

- 262 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Десертното грозде в света, ЕС - 28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 4, 16-17. 

 338.24
Ключови думи: 1. грозде 2. производство 3. ЕС-28 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30492

- 263 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Оризът в света, ЕС-28 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 5, 33-35. 

 338.24
Ключови думи: 1. ориз 2. ЕС-28 3. България 4. зърнени култури 5. световно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30504

- 264 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Черешата - прогресиращ вид в българското овощарство / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 6, 45-46. 

 338.43
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни насаждения 3. плодове 4. черешопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30657

- 265 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Най-важните земеделски продукти в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 7, 42-43. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделски продукти 3. храни 4. животински продукти 5. производители 6. световно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30681

- 266 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Икономиката и земеделието на Естония / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 8, 39-41. 

 338.43
Ключови думи: 1. Естония 2. земеделие 3. зеленчукопроизводство 4. животновъдство 5. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30686

- 267 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  По-висока стабилност и ефективност на земеделието чрез диверсификация / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 9, 20; 37. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. диверсификация 3. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30690

- 268 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Германия - най-голямата икономика и втора по земеделие в ЕС-28 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 9, 40-41; 46. 

 338.24
Ключови думи: 1. Германия 2. ЕС-28 3. земеделие 4. икономика 5. растениевъдство 6. животновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30692

- 269 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Трудният път на българското вино / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2017, N 10, 22-23. 

 338.43
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. лозаро-винарски сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30694

- 270 -

Цб П I 946

Иновации в европейската биоикономика . // Агробизнесът, 2017, N 8, 22-23. 

 338.43
Ключови думи: 1. иновации 2. биоикономика 3. енергийни култури 4. биоземеделие 5. биогориво 6. коноп 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30687

- 271 -

Цб П I 946

Как се краде законно земеделска земя . // Агробизнесът, 2017, N 10, 32-33. 

 349.4
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. кражби 3. аграрно право 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 30697

- 272 -

Цб П I 946

Каква е ползата за защитените в ЕС специфични български храни . // Агробизнесът, 2017, N 7, 36-37. 

 664
Ключови думи: 1. храни 2. опаковки 3. кисело мляко 4. защита 5. БДС (български държавен стандарт) 6. европейски стандарти 7. хранителни продукти 8. търговски марки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30682

- 273 -

Цб П I 946

Каква е ползата от екологичните площи . // Агробизнесът, 2017, N 5, 17-19. 

 338.24
Ключови думи: 1. земеделски земи 2. опазване на околната среда 3. екологични площи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30497

- 274 -

Цб П I 946

Колко перспективно е млечното животновъдство . // Агробизнесът, 2017, N 7, 39-40. 

 338.43
Ключови думи: 1. животновъдство 2. млечно животновъдство 3. субсидии 4. млечно говедовъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30683

- 275 -

 

Милинов, Валентин.  Оценка на въздействието на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в страните-членки на Европейския съюз (по примера на република България и Гърция) / Валентин Милинов, Петко Ангелов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 107-135. 

   Акцентът в тази разработка е върху пазара на недвижими имоти в България в паралелна съпоставка с Гърция като съседна страна, претърпяла суровите икономически последствия на кризата. Тезата, върху която е изградена настоящата работа, е, че геополитическите и икономическите сътресения на световно и национално ниво са ключов фактор, определящ потенциала на пазара на недвижими имоти. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1308 

 332.8
Ключови думи: 1. глобална криза 2. жилищна недвижима собственост 3. брутни инвестиции 4. лихвени проценти 5. България 6. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30363

- 276 -

Цб П I 946

Не колко, а с какъв ефект са усвоени европарите! . // Агробизнесът, 2017, N 7, 30-31. 

 338.43
Ключови думи: 1. европари 2. усвояване на средства 3. фонд "Земеделие" 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30684

- 277 -

Цб П I 946

Раздвижване на кредитирането за земеделие  / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 7, 28-29. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. кредитиране 3. банкови кредити 4. небанкови финансови институции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30658

- 278 -

Цб П I 946

Разликите в доходите между областите в България . // Агробизнесът, 2017, N 9, 42-43. 

 338.314
Ключови думи: 1. доходи 2. доходи на населението 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30689

- 279 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Вижда ли се краят на кризата / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 1, 18-19. 

 338.24
Ключови думи: 1. кризи 2. животновъдство 3. мляко и млечни продукти 4. училища 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30451

- 280 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Земеделските кредити ще изпрeварват икономическия растеж на България / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 3, 30-31. 

 338.24
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. кредити 3. земеделски кредит 4. лоши кредити 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30481

- 281 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Земите с неясна собственост - под аренда за 5 години / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 4, 34-35. 

 338.24
Ключови думи: 1. земя 2. аренда 3. поземлена политика 4. правни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30494

- 282 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Възраждането на животновъдството започна / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 9, 32-33; 35. 

 338.43
Ключови думи: 1. животновъдство 2. селскостопански животни 3. птицевъдство 4. млекопреработка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30688

- 283 -

Цб II 90560

Станев, Явор.  Безопасността - фундамент на всяка стопанска дейност / Явор Станев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 114-118. 

1. Безопасност на труда - селско стопансто 
 338.43  + 331.4
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30738

- 284 -

Цб II 90560

Хубенов, Огнян.  Затварянето на производствения цикъл в млечния сектор - възможност за повишаване на ефективността и развитието на бизнеса / Огнян Хубенов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 302-310. 

1. Млекопроизводство 2. Мляко - производство - преработка - търговия 
 637.1  + 338.43
Ключови думи: 1. млечна промишленост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30766

- 285 -

Цб П I 946

Ценова, Елица.  Малките производители по пътя към големите пазари : Онлайн платформи помагат на фермерите да достигнат до потребителите / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2018, N 6, 32-33. 

 63
Ключови думи: 1. производители 2. фермери 3. пазари 4. онлайн магазин 5. биопродукти 6. търговски вериги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30345

- 286 -

Цб П I 946

Ценова, Елица.  Новата ОСП във фокуса на австрийското председателство на Съвета на ЕС / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2018, N 8, 40-41. 

 338.43
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. ЕС 3. селскостопанска политика 4. Австрия 5. климат 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30387

- 287 -

Цб П I 946

Ценова, Елица.  Фермите настъпват към сградите в града / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2018, N 11, 44-45. 

   В последното десетилетие идеята за вертикални ферми в града набира все повече популярност и все по-често успешно се прилага на практика. Технологиите достигат т степен на развитие, позволяваща превръщането на старо индустриално хале в модерно място за производство на зеленчуци да се осъществява бързо и лесно. Световен лидер в развитието на така наречените вътрешни ферми е Япония. Новият метод се прилага активно в Китай и САЩ, включително вече и в Европа. 

 338.24
Ключови думи: 1. вертикални ферми 2. зеленчуци 3. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30421

- 288 -

Цб П I 946

Ценова, Елица.  Председателството на Австрия - опит за сближаване на позициите по ОСП / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2018, N 12, 35-36. 

 338.24
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. ЕС 3. Австрия 4. развитие на селските райони 5. аграрна политика 6. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30443

- 289 -

Цб П I 946

Ценова, Елица.  ОСП: Опростяване и модернизация / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2017, N 2, 22-23. 

 338.24
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. селско стопанство 3. екология 4. нови технологии 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30465

- 290 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Formation of Innovative Processe in Agriculture of Kazakhstan / Neli Bencheva, Faya Shulenbayeva, Kulshara Madenova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 178-186. 

1. Земеделие 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. агросектор 3. иновационни процеси 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 30543

- 291 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Current State and Perspective Development of Milk Production in Kazakhstan / Neli Bencheva, Karlygash Alenova, Anar Yernazarova. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 187-192. 

1. Млекопроизводство 
 338.43  + 637.1
Ключови думи: 1. млекопроизводство 2. мляко и млечни продукти 3. говеда 4. внос 5. износ 6. потребление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 30544

- 292 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Factor Analysis of the Meat Cluster Formation in Akmola Oblast / Neli Bencheva, Saule Okutayeva, Samal Kaliyeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 193-198. 

1. Животновъдство 2. Клъстери 
 338.43  + 636/639  + 334.7
Ключови думи: 1. животновъдство 2. клъстери 3. месо и месни продукти 4. производствени фактори 5. SWOT анализ 6. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 30545

Икономика на индустрията

- 293 -

Цб II 90560

Ангелова, Румяна.  Актуални предизвикателства пред българската индустриална политика / Румяна Ангелова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 282-286. 

1. Индустрия - България 2. low carbon economy 3. Нисковъглеродна икономика 
 338.45(497.2)
Ключови думи: 1. индустриална политика 2. България 3. low carbon economy 4. нисковъглеродна икономика 5. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30762

- 294 -

Цб II 90561

Атанасов, Теодор.  Предизвикателства пред интернационализацията на българските МСП / Теодор Атанасов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 180-186. 

1. България 2. Малки и средни предприятия 
 339.9  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. интернационализация 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30386

- 295 -

Цб II 90560

Благоев, Димитър.  Иновациите и регенеративната икономика (съвременни измерения и перспективи) / Димитър Благоев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 199-210. 

1. Регенеративна икономика 2. Иновации 
 502:338  + 338.45
Ключови думи: 1. регенеративна икономика 2. кръгова икономика 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на индустрията 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30744

- 296 -

Цб II 90560

Бойчев, Бойчо.  Лоялност на българския потребител към търговска марка "Шуменско" / Бойчо Бойчев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 485-492. 

1. Пивоварни предприятия - България 2. Шуменско пиво 3. Бранд 
 663.4(497.2)  + 366
Ключови думи: 1. пивоварна промишленост 2. бира 3. Шуменско пиво 4. потребителско поведение 5. бранд 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30791

- 297 -

Цб II 90560

Ганчев, Добрин.  Необходимостта от трансформиране на българската индустрия / Добрин Ганчев, Сергей Найденов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 219-225. 

1. Индустрия - България 
 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30746

- 298 -

Цб II 90560

Георгиев, Илиян.  Световният пазар на вино - анализи и перспективи / Илиян Георгиев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 493-499. 

1. Винопроизводство 2. Пазар на вино 3. Лозарство 
 663.2
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. световен пазар 3. вино 4. лозарство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30792

- 299 -

Цб II 90561

Ефтимова, Диана Лъчезарова.  Енергийна интензивност на българската икономика / Диана Лъчезарова Ефтимова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 130-138. 

1. Икономика - България 2. Енергийна ефективност 
 338.45  + 620.9
Ключови думи: 1. икономика на България 2. енергийна интензивност 3. енергетика 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30357

- 300 -

Цб II 90560

Иванова-Кузманова, Галя Стоянова.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за здравословни и безопасни условия на труд в индустриалните предприятия / Галя Стоянова Иванова-Кузманова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 358-364. 

1. Безопасност на труда - индустриални предприятия 2. Счетоводна отчетност 
 331.4  + 338.45  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индустриални предприятия 3. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30775

- 301 -

Цб II 90560

Илиева, Любка.  Изследване разпространението на ISO 9001 сред българските предприятия / Любка Илиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 266-274. 

1. Промишленост - България 2. Стандарти за качество 3. ISO 9001 
 338.45  + 006.83
Ключови думи: 1. ISO 9001 2. стандартизация 3. стандарти 4. България 5. стандарти за качество 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30758

- 302 -

Цб II 90560

Илийчовски, Светослав.  Възможности за оценка на нематериалните активи / Светослав Илийчовски. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 344-350. 

1. Нематериални активи 
 338.45
Ключови думи: 1. нематериални активи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30772

- 303 -

Цб II 90560

Константинова, Снежинка.  Технологичните паркове и развитието на индустриалните компании / Снежинка Константинова, Асен Конарев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 158-167. 

1. Технологични паркове 2. Индустриални компании 
 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. технологични паркове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30742

- 304 -

Цб II 90560

Костов, Ивайло.  Съвременни измерения на профила на индустриалния предприемач в България / Ивайло Костов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 108-114. 

1. Индустриални предприятия 2. Предприемачество 
 658  + 351.82
Ключови думи: 1. индустрия 2. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30719

- 305 -

Цб II 90560

Крумова, Диана.  Финансови отчети и годишни доклади на предприятията от обществения сектор / Диана Крумова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 365-372. 

1. Предприятия от обществен интерес (ПОИ) 2. Финансови отчети 
 657.3
Ключови думи: 1. предприятия от обществен интерес (ПОИ) 2. финансови отчети 3. годишни финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30776

- 306 -

Цб II 90560

Найденов, Сергей.  Икономически измерения, организационна идентификация и предприемаческа дейност на българските пивоварни предприятия / Сергей Найденов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 226-236. 

1. Пивоварни предприятия - България 
 658  + 663.4
Ключови думи: 1. предприемачество 2. пивоварни предприятия 3. пивоварна промишленост 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30747

- 307 -

Цб II 90620

Николова-Алексиева, Валентина.  Дигитална трансформация на българските предприятия в условията на Индустрия 4.0 / Валентина Николова-Алексиева, Катина Вълева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 367-380. 

1. Индустрия 4.0 2. Дигитализация 
 658  + 004
Ключови думи: 1. предприятия 2. Индустрия 4.0 3. дигитална трансформация 4. индустриални революции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30662

- 308 -

Цб II 90560

Овчинников, Евгени.  Приложение на коефициента на автодетерминация при анализа на индустриалната динамика / Евгени Овчинников. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 311-319. 

1. Индустриална динамика 2. Икономически растеж 
 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30770

- 309 -

Цб II 90560

Петрова, Симеонка.  Иновативни асортиментни решения в индустрията със спортни облекла / Симеонка Петрова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 242-248. 

1. Шивашка промишленост 2. Спортни облекла 
 687
Ключови думи: 1. шивашка индустрия 2. спортни облекла 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30750

- 310 -

Цб II 90560

Радев, Радко.  Проблемни области при приложението на маркетинговото планиране в индустриалните фирми / Радко Радев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 455-468. 

1. Индустриални фирми - маркетинг 
 338.45  + 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингово планиране 3. индустрия 4. индустриални фирми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30786

- 311 -

Цб II 90560

Славева, Красимира.  Промишлеността в България - тенденции и развитие / Красимира Славева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 257-265. 

1. Промишленост - България 
 338.45(497.2)
Ключови думи: 1. промишленост 2. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30757

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 312 -

Цб II 90560

Генчев, Евгени.  Логистичният сектор в България - състояние и икономически показатели / Евгени Генчев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 469-477. 

1. Логистичен сектор - България 
 658.7(497.2)
Ключови думи: 1. логистика 2. България 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30787

- 313 -

Цб II 90560

Митков, Милен.  Отражение на автомобилната индустрия върху развитието на автомобилното застраховане / Милен Митков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 381-389. 

1. Автомобилна индустрия - застраховане 2. Автомобилно застраховане 
 656.13  + 368.02
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. застраховане 3. автомобилно застраховане 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30778

- 314 -

Цб II 90560

Перков, Венцислав.  Фактори, влияещи върху внедряването на обратната логистика : теоретичен преглед / Венцислав Перков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 100-106. 

1. Обратна логистика 2. Логистика - управление 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 30736

- 315 -

Цб II 90560

Тодорова, Галина.  Основни аспекти на въздушния транспорт на България / Галина Тодорова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 79-84. 

1. Въздушен транспорт - България 
 656  + 338.47
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30733

Туризъм

- 316 -

Цб II 90560

Горанова, Пенка.  Рекламата и връзките с обществеността в туристическия бизнес / Пенка Горанова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 478-484. 

1. Туристически маркетинг 2. Туризъм - реклама 3. Връзки с обществеността - туризъм 
 338.48  + 659.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. реклама 3. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30789

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 317 -

Цб II 90561

Алескерова, Флора Гамандар.  Протекционизм и либерализация во внешнеторговой политике начала XXI столетия как важный признак глобализации / Флора Гамандар Алескерова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 381-386. 

1. Външна търговия 
 339.56
Ключови думи: 1. външна търговия 2. външнотърговски отношения 3. протекционизъм 4. либерализация 5. глобализация 6. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30440

- 318 -

Цб II 90561

Алиева, Тахмина.  Возможности и проблемы создания свободных экономических зон (СЭЗ) в Азербайджане / Тахмина Алиева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 343-348. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения 2. свободни икономически зони 3. предприемачество 4. конкурентна среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30428

- 319 -

Цб II 90561

Ангелов, Иван Ангелов.  Развитие на ПЧИ в условията на индустрия 4.0 / Иван Ангелов Ангелов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 317-324. 

1. Преки чуждестранни инвестиции 2. Индустрия 4.0 
 330.322  + 339.9
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. Индустрия 4.0 3. глобализация 4. дигитализация 5. технологична революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30423

- 320 -

 

Антов, Момчил.  Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позицията на митническия контрол в Р България / Момчил Антов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 261-290. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1313 

 339.9  + 339.543
Ключови думи: 1. митници 2. контрол 3. свободна търговия 4. преференции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30378

- 321 -

Цб II 90560

Бойчев, Бойчо.  Лоялност на българския потребител към търговска марка "Шуменско" / Бойчо Бойчев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 485-492. 

1. Пивоварни предприятия - България 2. Шуменско пиво 3. Бранд 
 663.4(497.2)  + 366
Ключови думи: 1. пивоварна промишленост 2. бира 3. Шуменско пиво 4. потребителско поведение 5. бранд 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30791

- 322 -

Цб II 90561

Боянова, Невена Петрова.  Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС / Невена Петрова Боянова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 408-417. 

1. Енергийна политика - ЕС 
 339.9  + 621.31
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. електроенергиен пазар 3. цени 4. електроенергия 5. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30445

- 323 -

Цб II 90561

Георгиев, Илиян Георгиев.  Тенденции на световния пазар на вино / Илиян Георгиев Георгиев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 418-423. 

1. Пазар 2. Винопроизводство 
 339.9  + 663.2
Ключови думи: 1. световен пазар 2. вино 3. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30446

- 324 -

Цб II 90561

Григорова, Ваня.  Глобалните дистрибуционни мрежи - съвременна дименсия на фирмената интеграция / Ваня Григорова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 394-400. 

1. Глобални дистрибуционни мрежи 
 339.13  + 339.56
Ключови думи: 1. глобални дистрибуционни мрежи 2. фирмена интеграция 3. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30442

- 325 -

Цб II 90561

Димитров, Георги.  Ограничаване на нелоялните търговски практики при реализация на земеделски продукти / Георги Димитров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 424-430. 

1. Нелоялни търговски практики 2. Земеделски продукти 
 339.9  + 338.43
Ключови думи: 1. нелоялни търговски практики 2. земеделски продукти 3. пазар 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30447

- 326 -

Цб П I 946

Европейският съюз отбелязва рекорд по износ на храни . // Агробизнесът, 2017, N 4, 22-23. 

 339
Ключови думи: 1. храни 2. износ 3. ЕС 4. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30491

- 327 -

Цб II 90561

Захариева, Галина.  Износът на услуги на страните от ЕС в периода 2008-2016 / Галина Захариева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 288-293. 

1. Международна търговия 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.56  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. износ 2. услуги 3. международна търговия 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30414

- 328 -

Цб II 90621

Златанов, Георги.  Глобализацията. Зараждането и развитието на това явление в различни сфери - в икономиката, политиката и културата, както и отражението на глобализацията върху сигурността / Георги Златанов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 243-248. 

1. Глобализация 2. Сигурност 
 339.92  + 008  + 355.02
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономика 3. политика 4. култура 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30559

- 329 -

Цб II 90561

Иванов, Иван Василев.  Използване на пазарния механизъм като инструмент в борбата за намаляване на въглеродните емисии / Иван Василев Иванов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 139-144. 

1. Пазар 2. Екология 
 339.13  + 574
Ключови думи: 1. пазарен механизъм 2. въглеродни емисии 3. свободен пазар 4. обезлесяване 5. екология 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
  

Сист. No: 30359

- 330 -

Цб II 90561

Кръстева, Илияна.  Тенденции в развитието на търговията на България със селскостопански стоки / Илияна Кръстева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 325-329. 

1. Търговия 2. България 
 339.56
Ключови думи: 1. търговия 2. селскостопански стоки 3. аграрен сектор 4. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30424

- 331 -

Цб II 90561

Любенов, Здравко.  Измерения на фирмената интернационализация през XXI век / Здравко Любенов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 167-172. 

1. Фирмена интернационализация 
 339.9
Ключови думи: 1. фирмена интернационализация 2. индустриални епохи 3. информационна ера 4. конкурентни предимства 5. международни бизнес мрежи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30376

- 332 -

Цб II 90561

Магомед, Эльмира Годжаева.  Протекционизм как краткосрочная перспектива обеспечения конкурентоспособности национального производства / Эльмира Магомед Годжаева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 301-306. 

1. Външна търговия 
 339.56
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. експорт 3. импорт 4. пазар 5. продукция 6. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30416

- 333 -

Цб II 90560

Маринов, Иван.  Правомерност между структурите на заетите лица и предприятията от сектора на търговията в България / Иван Маринов. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 295-301. 

1. Търговия - България 2. Икономическа криза 3. Търговия - заети лица 
 339.17  + 331.5
Ключови думи: 1. търговия 2. заетост 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30765

- 334 -

Цб II 90621

Мартинов, Кузман.  Киберпрестъпност - невидимите заплахи в интернет търговията / Кузман Мартинов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 7-12. 

1. Киберпрестъпления 2. Интернет търговия 
 343.3/.7  + 339  + 004.056
Ключови думи: 1. киберпрестъпност 2. киберпрестъпления 3. киберпространство 4. интернет търговия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30505

- 335 -

Цб II 90561

Матеев, Илиян.  Икономика и външноикономически връзки на Тайван в началото на XXI век / Илиян Матеев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 294-300. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Тайван 
 339.9
Ключови думи: 1. външноикономически връзки 2. икономика 3. международни икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Тайван 
  

Сист. No: 30415

- 336 -

Цб II 90561

Нейков, Йордан.  Отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз след Brexit / Йордан Нейков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 101-106. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Обединено кралство 3. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. международни търговски отношения 3. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Великобритания 
  

Сист. No: 30351

- 337 -

Цб II 90560

Николаев, Даниел Емилов.  Оценка на стабилността на международните банкови институции чрез CAMEL базиран модел / Даниел Емилов Николаев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 416-424. 

1. Базел III 2. CAMEL - рейтингова система 3. Международни банкови институции 
 336.71  + 339.7
Ключови думи: 1. Базел III 2. модел "Camel" 3. рейтингова система CAMEL 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30782

- 338 -

Цб П I 946

Падат бариерите пред българските продукти в търговските вериги . // Агробизнесът, 2017, N 3, 42-43. 

 339.37
Ключови думи: 1. храни 2. продукти 3. търговски вериги 4. производители 5. МЕТРО 6. Билла 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30483

- 339 -

 

Панушев, Емил.  Структурни предизвикателства за българската икономика от присъствието на глобалните стойностни вериги / Емил Панушев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 3-18. 

   Анализирани са промените в търговско-икономическите отношения на България под влияние на глобалните стойностни вериги. Изследвани са промените в търговията с добавена стойност на националните отрасли под влияние на участието на страна в интеграционните процеси. 

 339.9
Ключови думи: 1. външна търговия 2. търговско-икономически отношения 3. глобални стойностни вериги 4. търговия с добавена стойност 5. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30396

- 340 -

Цб II 90560

Перков, Венцислав.  Сравнителен анализ на заетите в търговията с третично образование в България и Европейския съюз / Венцислав Перков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 82-88. 

1. Търговия 
 339
Ключови думи: 1. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30716

- 341 -

Цб II 90561

Петкова, Елица.  Теоремата за инвестиционното развитие на страните / Елица Петкова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 336-342. 

1. Инвестиции 2. Преки чуждестранни инвестиции 
 330.322  + 339.9
Ключови думи: 1. инвестиционно развитие 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. нетна инвестиционна позиция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30426

- 342 -

Цб II 90561

Проданова, Росица.  Еволюция на Европейската централна банка / Росица Проданова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 150-157. 

1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 336.74  + 339.73
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. Европейски паричен съюз 3. Еврозона 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30364

- 343 -

Цб II 90621

Савов, Дамян.  Състояние на явлението трафик и производство на наркотици в Република България / Дамян Савов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 165-169. 

1. Наркотици 2. България 
 339.19:663.99
Ключови думи: 1. наркотрафик 2. наркотици 3. пазар на наркотични вещества 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30536

- 344 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  "На червено" от червеното месо / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2018, N 10, 18-19. 

 339.13
Ключови думи: 1. месо и месни продукти 2. внос 3. износ 4. пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30400

- 345 -

Цб II 90561

Славева, Красимира.  Статистическа оценка на сравнителните предимства във външната търговия на България / Красимира Славева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 173-179. 

1. Външна търговия 2. България 
 339.56
Ключови думи: 1. външна търговия 2. износ 3. внос 4. търговско салдо 5. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30377

- 346 -

Цб II 90621

Соколова, Маргарет.  Организирана престъпност и нейното влияние върху социалната и икономическата среда в Република България / Маргарет Соколова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 84-89. 

1. Организирана престъпност 2. Контрабанда 3. България 
 343.9.02  + 339.19
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. социална среда 3. икономическа среда 4. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30519

- 347 -

Цб II 90561

Фархади, Пюстя Орудж.  Исследование современного состояния внешней торговли и расширение средств ее регулирования / Пюстя Орудж Фархади. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 307-311. 

1. Външна търговия 
 339.56
Ключови думи: 1. външна търговия 2. регулиране на външната търговия 3. икономическо развитие 4. международна търговия 5. природни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30420

- 348 -

Цб II 90561

Физули, Фараджи Фарадж.  Современное состояние реального сектора Азербайджана во внешнеторговой политике / Фараджи Фарадж Физули. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 363-368. 

1. Външна търговия 
 339.9
Ключови думи: 1. външна търговия 2. външнотърговски отношения 3. икономическо сътрудничество 4. световен пазар 5. интеграционни процеси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 30434

- 349 -

Цб II 90561

Христова-Балканска, Искра.  Дезиндустриализация или нова европейска индустриална политика: изводи за България / Искра Христова-Балканска. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 266-273. 

1. Индустриална политика 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. индустриална политика 2. дезиндустриализация 3. реиндустриализация 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30408

- 350 -

Цб II 90561

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Съвременните теоретични концепции за ролята на ЕС в глобалната икономика и предизвикателствата пред икономическата интеграция / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 274-287. 

1. Глобална икономика 2. Икономическа интеграция 3. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. глобална икономика 2. икономическа интеграция 3. международни финанси 4. икономическо управление 5. търговска политика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30410

- 351 -

Цб II 90561

Kurylyak, Maksim.  Federative Trends of the European Union in the Context of Developing the European Integration Strategy of Ukraine / Maksim Kurylyak. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 162-166. 

1. Европейска интеграция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.92  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. наднационалност 4. федерация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Украйна 
  

Сист. No: 30373

- 352 -

Цб II 90561

Medvedkina, Yevgenia.  Development of Renewable Energy in Modern Global Economy / Yevgenia Medvedkina, Anastasia Khodochenko. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 85-90. 

1. Възобновяеми енергиини източници (ВЕИ) 2. Глобална икономика 
 339.9  + 620.9
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. глобална икономика 3. електроенергия 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30346

- 353 -

Цб II 90561

Mihaylova, Margarita.  International Entrepreneurship - a Viable Perspective to Study the Modern Bulgarian Firm / Margarita Mihaylova, Antonella Zucchella. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 258-265. 

1. Международен бизнес 
 339.9
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. предприемачество 3. интернационализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30406

Европейски съюз

- 354 -

Цб II 90620

Бенчева, Нели.  Социалното предприемачество в ЕС: иновации, умения, перспективи / Нели Бенчева, Теодора Стоева, Милена Тепавичарова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 353-360. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. перспективи 4. социални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30660

- 355 -

Цб II 90561

Боянов, Иван Руменов.  Българското земеделие в условията на членство на България в Европейския съюз / Иван Руменов Боянов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 91-100. 

1. Селско стопанство - България 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.43  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. земеделски стопанства 4. Обща селскостопанска политика (ОСП) 5. система за земеделска счетоводна информация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30350

- 356 -

Цб II 90620

Винаров, Иван.  Времевите хоризонти пред интеграцията на Западните Балкани / Иван Винаров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 482-490. 

1. Интеграция 2. Западни Балкани 3. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. интеграция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. НАТО 4. интеграционни процеси 5. Западни Балкани 6. европейска интеграция 7. евроатлантическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 30675

- 357 -

Цб II 90560

Захариев, Андрей.  Финансовата система и БВП на България за периода на членство в ЕС (2007-2017 г.) / Андрей Захариев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 327-343. 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) 2. Финансова система - България 3. България - Европейски съюз - членство 4. Валутен борд - България 5. Инфлация - България 
 330.5  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. финанси 2. финансова система 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. икономически растеж 7. инфлация 8. валутен борд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30771

- 358 -

Цб II 90561

Захариева, Галина.  Износът на услуги на страните от ЕС в периода 2008-2016 / Галина Захариева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 288-293. 

1. Международна търговия 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.56  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. износ 2. услуги 3. международна търговия 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30414

- 359 -

 

Радев, Емил.  Нова директива за използването на финансова информация в Европейския съюз - стъпка напред за европейската сигурност / Емил Радев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 68-74. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. тероризъм 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30473

- 360 -

Цб II 90676

Стоева, Десислава.  Проблеми на гражданския контрол върху сектора за сигурност в контекста на европейската политика / Десислава Стоева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 117-122. 

1. Европейски съюз - право 2. Сигурност 3. Граждански права 
 341.17
Ключови думи: 1. граждански контрол 2. обществен контрол 3. отбрана и сигурност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30643

- 361 -

Цб II 90561

Шопов, Димчо Ивелинов.  Влияние на Европейската дългова криза върху икономическия растеж на страните от групата PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания) / Димчо Ивелинов Шопов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 349-355. 

1. Дългова криза 2. Европейски съюз (ЕС) 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. дългова криза 2. икономически растеж 3. държавен дълг 4. PIIGS 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30431

- 362 -

Цб II 90560

Ghenadie, Ciobanu.  Regognition in the UK of the Professional Qualifications Obtained by Romanian Citizens in Romania or in Another EU Member State After the Entry into Force of the Agreement / Ciobanu Ghenadie. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 537-549. 

   Прев.загл.: Признание в Великобретании профессиональной квалификации, полученной румынскими гражданами в Румынии или в другом государстве-члене ЕС после вступления в силу соглашения о выходе UK из ЕС

1. Брекзит 2. Румънски граждани - Брекзит 3. Професионална квалификация - румънци 
 339.923:061ЕС(498)  + 331.54
Ключови думи: 1. Брекзит 2. Румъния 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. професионална квалификация 5. румънци 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Румъния 2. Великобритания 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30798

- 363 -

Цб II 90561

Kurylyak, Maksim.  Federative Trends of the European Union in the Context of Developing the European Integration Strategy of Ukraine / Maksim Kurylyak. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 162-166. 

1. Европейска интеграция 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.92  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. наднационалност 4. федерация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Украйна 
  

Сист. No: 30373

- 364 -

Цб II 90620

Tepavicharova, Milena.  Understanding Social Entrepreneurship in the EU / Milena Tepavicharova, Neli Bencheva, Teodora Stoeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 314-320. 

1. Социално предприемачество 2. Европейски съюз (ЕС) 
 338.2  + 316.3  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. социално предприятие 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30646

Право

- 365 -

Цб II 90620

Анастасов, Ангел.  Някои предизвикателства пред киберсигурността и международното публично право / Ангел Анастасов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 59-65. 

1. Киберсигурност 2. Международно публично право 
 004.056  + 341.1/.8
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. международно публично право 3. киберпрестъпления 4. киберпространство 5. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30568

- 366 -

Цб II 90675

аракелян, Ванухи.  Информационни и комуникационни технологии в съдилищата. Хронология, развитие, перспективи / Ванухи Аракелян. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 9-15. 

1. Право 2. Информационни технологии 
 342.56  + 004.7
Ключови думи: 1. съд 2. съдилища 3. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 4. дигитална среда 5. административна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30608

- 367 -

 

Бакалова, Валентина.  Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г. / Валентина Бакалова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 72-79. 

 349
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 2. изменения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30540

- 368 -

 

Балабанова, Маргарита.  Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество? / Маргарита Балабанова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 1, 5-14. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. апорт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30695

- 369 -

Цб II 90620

Борисов, Томо.  Основни способи и тактически действия при задържане на лица в населени места / Томо Борисов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 126-129. 

1. Задържане на лица 
 351.74  + 343.26
Ключови думи: 1. задържане на лица 2. тактически операции 3. населено място 4. престъпност 5. полицейски служители 6. полицейско задържане 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 30587

- 370 -

Цб II 90676

Борисова, Богомила.  Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява в Националния военен университет "Васил Левски" / Богомила Борисова. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 139-144. 

1. Обществени поръчки 2. ЗОП 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 3. университети 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30648

- 371 -

 

Василев, Ивайло.  Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността / Ивайло Василев. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 5-13. 

   Статията анализира придобиването на съкровище с неизвестен собственик (напр. златни накити, антични монети, медни съдове, керамика, старинни оръжия и др.). 

 347
Ключови думи: 1. Закон за собствеността (ЗС) 2. придобиване на съкровище 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30542

- 372 -

 

Василев, Ивайло.  Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя / Ивайло Василев. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 37-45. 

   Статията предлага тълкуване на разпоредбата на чл. 453, т. 5 от ГПК (обнар. ДВ, бр. 86 от 2017 г.). 

 349.4
Ключови думи: 1. поземлено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30571

- 373 -

Цб II 90676

Велчев, Живко.  Деянието по задържане на лице, извършило престъпление по чл. 12А НК / Живко Велчев. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 78-84. 

1. Наказателно право 2. Престъпления 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Наказателен кодекс (НК) 3. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30636

- 374 -

Цб II 90621

Викторова, Десислава.  Психологическо профилиране на лица, представляващи интерес за правоохранителните органи / Десислава Викторова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 31-39. 

1. Криминална психология 
 343.9
Ключови думи: 1. психологическо профилиране 2. правоохранителни органи 3. психологически профил 4. криминална престъпност 5. криминология 6. криминалистика 7. психологичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30508

- 375 -

Цб II 90621

Вучков, Николай.  Организация на противодействието на организираната престъпност / Николай Вучков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 51-55. 

1. Организирана престъпност 
 343.9.02
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30511

- 376 -

Цб II 90621

Габровска, Нелинда.  Престъпността и влиянието й върху системата за управление / Нелинда Габровска. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 90-93. 

1. Организирана престъпност 
 343.9.02
Ключови думи: 1. престъпност 2. организирана престъпност 3. национална сигурност 4. пране на пари 5. корупция 6. контрабанда 7. наркотрафик 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30520

- 377 -

 

Генчев, Толик.  Суброгация в отношенията между съпрузи / Толик Генчев. // Правна мисъл, LX, 2019, N 1, 3-23. 

   Проучването е съсредоточено върху правните последици от изпълнението на семейното задължение и възможността за встъпване в правата на кредитора от съпруга, който е изпълнил удовлетворението. Направен е анализ на българското семейно законодателство, който има за цел да формулира концепция за семейството в неговия правен смисъл. 

 347.6
Ключови думи: 1. семейно право 2. права на кредитора 3. суброгация 4. семейство 5. съпружески конфликти 6. семейно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30748

- 378 -

 

Георгиев, Александър.  Съобразена ли е с Конституцията нормата на чл. 12, ал. 1 от Закона на водите ? / Александър Георгиев. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 35-43. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за водите (ЗВ) 2. колизия на нормата 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30531

- 379 -

Цб II 90620

Георгиев, Васил.  Едностранната сецесия, принципът на суверенитета и човешките права / Васил Георгиев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 407-416. 

1. Сецесия 
 342.1  + 341
Ключови думи: 1. едностранна сецесия 2. суверенитет 3. човешки права 4. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30667

- 380 -

Цб II 90560

Георгиева, Галя.  Процедури за възлагане на обществени поръчки / Галя Георгиева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 287-294. 

1. Обществени поръчки - възлагане 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30763

- 381 -

 

Гечева, Милка.  Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок / Милка Гечева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 65-73. 

 349
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 2. инвестиционен проект 3. строителен надзор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30578

- 382 -

 

Гечева, Милка.  Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството / Милка Гечева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 60-72. 

 349
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 2. разрешение за строеж 3. оценка за съответствие 4. изисквания 5. надзор 6. технически паспорт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30600

- 383 -

 

Голева, Поля.  За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 1, 22-36. 

 347
Ключови думи: 1. Кодекс за застраховането (КЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30696

- 384 -

 

Голева, Поля.  За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 2, 21-31. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за изм. и доп. на Кодекса за застраховането (ЗИДКЗ) 2. застрахователни продукти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30704

- 385 -

Цб II 90675

Грозданов, Антон.  За някои основни разлики между служителите под и на прикритие и невъзможността да се прикриват като адвокати / Антон Грозданов, Герман Германов. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 25-31. 

1. Специални разузнавателни средства (СРС) 2. Служители под прикритие 
 347.19
Ключови думи: 1. служител под прикритие 2. специални разузнавателни средства (СРС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30612

- 386 -

 

Грозданов, Антон.  Задължението на морския превозвач за оказване на съдействие при извършване на товарните операции / Антон Грозданов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 2, 32-35. 

 347
Ключови думи: 1. морски транспорт 2. Кодекс на търговското корабоплаване (КТК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30710

- 387 -

Цб II 90621

Даилова, Илияна.  Рискове за националната сигурност, произтичащи от организираната престъпност / Илияна Даилова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 56-58. 

1. Организирана престъпност 2. Национална сигурност 
 343.9.02  + 355
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. организирана престъпност 3. рискове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30512

- 388 -

Цб II 90620

Дечев, Теодор.  Колективното договаряне на производителността на труда като инструмент за повишаването й на ниво предприятие и за запазване на социалния мир / Теодор Дечев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 471-481. 

1. Производителност на труда 
 349.2  + 338.312
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. колективно договаряне 3. колективни споразумения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30674

- 389 -

 

Джилизов, Велко.  Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност / Велко Джилизов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 72-79. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за банковата несъстоятелност (ЗБН) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30503

- 390 -

Цб II 90620

Димитров, Димитър В.  Влияние на организираната престъпност върху икономическото развитие на държавите от Европейския съюз / Димитър В. Димитров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 53-58. 

1. Организирана престъпност 2. Икономическо развитие 3. Европейски съюз (ЕС) 
 343.9.02  + 330.34
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. икономическо развитие 3. глобализация 4. интеграция 5. дезинтеграция 6. Европейски съюз ( ЕС) 7. престъпна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30567

- 391 -

 

Димитрова, Антонина.  Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг / Антонина Димитрова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 54-61. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. съсобственост 3. Закон за наследството (ЗН) 4. съпружеска имуществена общност (СИО) 5. Павлов иск 6. кредитори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30574

- 392 -

 

Добрев, Калин.  Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл.172, ал.2 от Закона за задълженията и договорите : Противоречива съдебна практика / Калин Добрев. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 58-64. 

 347
Ключови думи: 1. вписвания 2. ипотека 3. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30553

- 393 -

 

Добрев, Красимир.  Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения / Красимир Добрев. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 22-23. 

 347
Ключови думи: 1. дарителство 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30584

- 394 -

 

Донкова, Веселка.  Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 74-78. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30379

- 395 -

 

Досев, Христо.  Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г. / Христо Досев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 5-14. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30392

- 396 -

Цб II 90675

Жекова, Жанета.  Проблеми на авторското право в ЕС във връзка с дигитализацията : (Предложението за Директива относно овторското право в цифровия единен пазар) / Жанета Жекова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 67-71. 

1. Авторско право 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Дигитализация 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. дигитализация 3. цифрови технологии 4. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30618

- 397 -

Цб II 90675

Загоров, Георги.  Правният интерес по АПК - предпоставка за упражняване на конституционното право на защита / Георги Загоров. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 72-75. 

1. Конституционно право 2. Административно право 3. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
 342
Ключови думи: 1. конституционно право 2. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30619

- 398 -

 

Златарева, Маргарита.  Изменения в европейската процедура за искове с малък материален интерес / Маргарита Златарева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 2, 49-60. 

 341
Ключови думи: 1. Регламент (ЕО) № 861/2007 2. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30769

- 399 -

 

Иванов, Димитър.  Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на Гражданския процесуален кодекс и Закона за особените залози / Димитър Иванов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 1, 45-53. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. Закон за особените залози (ЗОЗ) 3. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30698

- 400 -

Цб II 90621

Иванов, Иван.  Явлението трафик на хора / Иван Иванов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 116-122. 

1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. правна рамка 3. трудова експлоатация 4. сексуална експлоатация 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30525

- 401 -

Цб II 90620

Илиев, Станимир.  Условия за движение на чужденци в контекста на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген / Станимир Илиев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 381-386. 

1. Шенген 
 341.24
Ключови думи: 1. Шенген 2. движение на хора 3. Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген 4. международни договори 5. Шенгенско споразумение 6. Шенгенска зона 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30663

- 402 -

Цб II 90675

Йорданова, Зорница.  Относно явното гласуване в Народното събрание на Република България / Зорница Йорданова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 46-53. 

1. Народно събрание 2. Парламент 3. Избирателно право 
 342.8  + 328
Ключови думи: 1. явно гласуване 2. биометрични данни 3. Народно събрание 4. парламент 5. компютърни системи 6. избирателна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30614

- 403 -

Цб П I 946

Как се краде законно земеделска земя . // Агробизнесът, 2017, N 10, 32-33. 

 349.4
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. кражби 3. аграрно право 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 30697

- 404 -

 

Кирилова, Милена.  Още за промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година, свързани с данъка върху превозните средства / Милена Кирилова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 47-54. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) 2. данък върху превозните средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30348

- 405 -

 

Копаранов, Христо.  Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна / Христо Копаранов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 1, 76-81. 

 347
Ключови думи: 1. нелоялна конкуренция 2. Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30701

- 406 -

 

Костов, Атанас.  Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения / Атанас Костов. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 80-93. 

 347
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) 3. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 4. неоснователно обогатяване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30541

- 407 -

 

Костов, Атанас.  Патентите в областта на изкуствения интелект / Атанас Костов. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 75-85. 

 347
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. индустриална собственост 3. патенти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30604

- 408 -

 

Куртева, Стойка.  Изменения в подзаконови актове за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / Стойка Куртева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 44-52. 

 349
Ключови думи: 1. поземлено право 2. изменения 3. Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) 4. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30538

- 409 -

 

Куртева, Стойка.  Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения / Стойка Куртева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 46-51. 

   В хода на общественото обсъждане преработения проект предизвиква противоречиви реакции, затова Народното събрание отменя разглеждането на новата правна рамка на поземлените отношения до 31.12.2019 г. 

 349
Ключови думи: 1. поземлено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30572

- 410 -

Цб II 90621

Кърчев, Иван.  Правна сигурност в дейността на секционните избирателни комисии / Иван Кърчев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 230-236. 

1. Секционна избирателна комисия 2. Законодателство 
 324  + 34
Ключови думи: 1. секционни избирателни комисии ( СИК) 2. правна сигурност 3. реформи 4. изборна администрация 5. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30557

- 411 -

Цб II 90675

Кърчев, Теодор.  Неизпълнение или отказ да се изпълни заповед на началник - престъпление по чл. 372 НК / Теодор Кърчев. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 120-130. 

1. Наказателно право 2. Военно право 
 344.1  + 355.13
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Наказателен кодекс (НК) 3. престъпления по служба 4. военнослужещи 5. военни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30623

- 412 -

 

Лекова, Веселина.  Правна същност на правото на надстрояване и правото на пристрояване / Веселина Лекова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 5-14. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за собствеността (ЗС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30560

- 413 -

 

Лекова, Веселина.  Правни последици от правото на надстрояване и правото на пристрояване / Веселина Лекова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 13-21. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за собствеността (ЗС) 2. право на надстрояване 3. право на пристрояване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30583

- 414 -

 

Лефтеров, Петър.  Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план / Петър Лефтеров. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 43-45. 

 349
Ключови думи: 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 2. кадастър 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30549

- 415 -

 

Лефтеров, Петър.  Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър / Петър Лефтеров. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 52-53. 

 349
Ключови думи: 1. кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) 2. скица-проект 3. валидност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30573

- 416 -

 

Лефтеров, Петър.  Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси / Петър Лефтеров. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 37-39. 

 349
Ключови думи: 1. кадастър 2. имотен регистър 3. Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) 4. недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30594

- 417 -

Цб II 90621

Малинова, Кристина.  Обмен на информация или данни с органи на държави - членки на ЕС, за противодействие на престъпления против личността и собствеността на гражданите / Кристина Малинова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 160-164. 

1. Престъпления 
 343.6  + 343.7
Ключови думи: 1. обмен на информация 2. държави-членки на ЕС 3. противодействие 4. престъпления срещу личността 5. Европол 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30535

- 418 -

 

Маринова, Бисерка.  Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство : Преглед на съдебната практика / Бисерка Маринова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 5-12. 

 347
Ключови думи: 1. Семеен кодекс (СК) 2. недееспособност на субекта 3. представителство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30581

- 419 -

Цб II 90675

Маринова, Елина.  Обмен на данъчна информация и защита на личните данни / Елина Маринова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 54-60. 

1. Защита на лични данни (GDPR) 2. Право 3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 
 342.7
Ключови думи: 1. право на информация 2. защита на лични данни 3. GDPR 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30615

- 420 -

Цб II 90621

Мартинов, Кузман.  Киберпрестъпност - невидимите заплахи в интернет търговията / Кузман Мартинов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 7-12. 

1. Киберпрестъпления 2. Интернет търговия 
 343.3/.7  + 339  + 004.056
Ключови думи: 1. киберпрестъпност 2. киберпрестъпления 3. киберпространство 4. интернет търговия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30505

- 421 -

Цб II 90621

Маткунски, Ангел.  Киберпрестъпления и измами с банкови карти / Ангел Маткунски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 67-71. 

1. Киберпрестъпления 
 343.3/.7  + 004.056  + 336.71
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. банкови карти 3. измами 4. кибератаки 5. картови измами 6. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30515

- 422 -

 

Милчева, Бояна.  Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК / Бояна Милчева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 65-77. 

 349
Ключови думи: 1. Международна Федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30554

- 423 -

Цб II 90676

Минева, Станислава.  Значението на правото на личен живот и неприкосновеност на личността в информационното общество / Станислава Минева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 108-116. 

1. Права на човека 2. Информационно общество 
 342.7  + 316.728
Ключови думи: 1. информационно общество 2. право на личен живот 3. неприкосновеност 4. лични данни 5. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30642

- 424 -

Цб II 90675

Михайлова, Мария.  Наказателноправна защита на неприкосновеността на кореспонденцията в контекста на дигитализацията / Мария Михайлова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 88-99. 

1. Наказателно право 2. Дигитализация 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Наказателен кодекс (НК) 3. наказателноправна защита 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30621

- 425 -

 

Младенов, Димитър.  Привличане на обвиняем с първото действие по разследването срещу него / Димитър Младенов. // Правна мисъл, LX, 2019, N 1, 24-40. 

   Привличането на обвиняем по реда на чл. 219, ал. 2 (обвинителен акт на разследващия с първата следствена дейност срещу обвиняемия) и чл. 356, ал. 4 от НПК (обвинителен акт по обобщена процедура правна фикция) създава неразрешими практически и научни проблеми. След сериозно обсъждане авторът предлага тези процедури да бъдат отменени от Кодекса. 

 343
Ключови думи: 1. Наказателен кодекс (НК) 2. обвинение 3. разследване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30751

- 426 -

 

Момчилов, Бойчо.  Преглед на последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДДС / Бойчо Момчилов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 31-35. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30454

- 427 -

 

Мулешков, Георги.  Правна сила на решенията по чл.14, ал.1, т.3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти : Съдебна практика / Георги Мулешков. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 32-42. 

 349.4
Ключови думи: 1. поземлено право 2. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30548

- 428 -

Цб II 90675

Наумов, Светослав.  Предизвикателствата пред философията на правото в контекста на релацията между дигитализацията и социалната справедливост / Светослав Наумов. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 81-87. 

1. Философия на правото 2. Дигитализация 3. Законодателство 
 340.12
Ключови думи: 1. философия на правото 2. дигитализация 3. социална справедливост 4. правно съзнание 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30620

- 429 -

Цб II 90675

Наумова, Стефка.  Функционални особености на правното съзнание в условията на модерните информационни технологии / Стефка Наумова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 16-24. 

1. Право 2. Информационни технологии 
 342.56  + 004.7
Ключови думи: 1. правна система 2. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 3. дигитализация 4. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30610

- 430 -

 

Николов, Николай.  Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ / Николай Николов. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 15-24. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придоб. имущество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30570

- 431 -

 

Николова, Бистра.  Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества : Преглед на съдебната практика / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 2, 5-18. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. задължение за вноска 3. капиталови търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30703

- 432 -

 

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост : Практика на Европейския съд по правата на човека / Люба Панайотова-Чалъкова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 17-28. 

 347
Ключови думи: 1. обезщетяване на собственици 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30529

- 433 -

Цб II 90621

Панчев, Цветомир.  Самопризнания, документирани при прилагане на специални разузнавателни средства / Цветомир Панчев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 44-50. 

1. Наказателно право 2. Специални разузнавателни средства (СРС) 
 343  + 351.74
Ключови думи: 1. самопризнания 2. специални разузнавателни средства (СРС) 3. доказателства 4. наказателно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30510

- 434 -

Цб II 90621

Панчева, Дарина.  Трафикът на хора - заплаха за националната сигурност / Дарина Панчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 105-109. 

1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. национална сигурност 3. сексуална експлоатация 4. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
  

Сист. No: 30523

- 435 -

Цб II 90620

Пенев, Йордан.  Икономическата престъпност като заплаха за националната сигурност / Йордан Пенев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 87-95. 

1. Икономическа престъпност 2. Национална сигурност 
 343.9  + 351.74
Ключови думи: 1. икономическа престъпност 2. национална сигурност 3. престъпления 4. полиция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30577

- 436 -

Цб II 90620

Петковиh, Небоjша.  Извршенье на новчаном потраживаньу извршног дужника у стечаjном поступку / Небоjша Петковиh, Раjко Креjовиh, Зоран Цветковиh. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 279-288. 

1. Несъстоятелност 
 347.73
Ключови думи: 1. производство по несъстоятелност 2. принудително изпълнение 3. изпълнител 4. длъжник 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30635

- 437 -

 

Петров, Васил.  Библиография на българската наследствена литература (1949–2019) / Васил Петров. // Правна мисъл, LX, 2019, N 1, 82-109. 

   Съдържа учебници и помагала, коментари с казуси, прегледи на съдебната практика, прегледи на законодателството. 

 347.65
Ключови думи: 1. правна литература 2. наследствено право 3. библиография 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30754

- 438 -

 

Петров, Петър.  Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.) / Петър Петров. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 3, 74-85. 

 347
Ключови думи: 1. авторско право 2. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30579

- 439 -

Цб II 90675

Петрова, Мария П.  Презумпцията за бащинство при обявена смърт на съпруга на майката на детето / Мария П. Петрова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 108-111. 

1. Семейно право 
 347.63
Ключови думи: 1. семейно право 2. бащинство 3. Семеен кодекс (СК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30622

- 440 -

Цб II 90675

Петрова, Паунита.  Предизвикателства пред международноправната защита на правото на труд в контекста на дигитализацията / Паунита Петрова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 61-66. 

1. Международно право 2. Трудово право 
 341  + 349.3
Ключови думи: 1. право на труд 2. международно право 3. социални права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30616

- 441 -

Цб II 90621

Пилов, Владимир.  Характеристика на организираната престъпност / Владимир Пилов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 59-62. 

1. Организирана престъпност 
 343.9.02
Ключови думи: 1. организирана престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30513

- 442 -

 

Радев, Емил.  Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС / Емил Радев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 79-83. 

 341
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. Европейска прокуратура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30411

- 443 -

Цб II 90675

Радев, Орлин.  Дигиталната правна цивилизация / DigitaLawzation / Орлин Радев. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 38-45. 

1. Дигитализация 2. Изкуствен интелект - правна уредба 3. Право 
 342.7  + 004.7
Ключови думи: 1. дигитализация 2. информационно право 3. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30613

- 444 -

 

Семерджиева, Александра.  Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки / Александра Семерджиева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 78-93. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за марките и географските означения (ЗМГО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30555

- 445 -

 

Серафимов, Виктор.  Сравнителен анализ на действалите процедури по прекратяване на международните договори, установени във вътрешното право на Република България / Виктор Серафимов, Николай Марин. // Правна мисъл, LX, 2019, N 1, 41-56. 

   Приключването на международните договори, които са били окончателно сключени и впоследствие - ратифицирани или потвърдени от България, е процедура, предвидена в Конституцията на България от 1971 г. и Официален указ №1496 за участие на България в международни договори. Към настоящия момент процедурата е предвидена в Конституцията на България от 1991 г. и в Закона за международните договори. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. международни договори 3. Министерски съвет 4. Народно събрание 5. Държавен съвет 6. Конституция на България 7. Закон за международните договори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30752

- 446 -

Цб II 90621

Соколова, Маргарет.  Организирана престъпност и нейното влияние върху социалната и икономическата среда в Република България / Маргарет Соколова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 84-89. 

1. Организирана престъпност 2. Контрабанда 3. България 
 343.9.02  + 339.19
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. социална среда 3. икономическа среда 4. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30519

- 447 -

 

Стефанов, Георги.  Арбитрируемост на корпоративни спорове / Георги Стефанов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 2, 61-67. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. арбитраж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30773

- 448 -

 

Стефанов, Стефан.  Новият Закон за защита на търговската тайна - една дългоочаквана възможност за търговците да осигурят по-ефективна защита на своето ноу-хау и търговска информация / Стефан Стефанов, Андрей Александров. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 71-79. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) 2. Директива 2016/943/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30489

- 449 -

Цб II 90676

Стоева, Десислава.  Проблеми на гражданския контрол върху сектора за сигурност в контекста на европейската политика / Десислава Стоева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 117-122. 

1. Европейски съюз - право 2. Сигурност 3. Граждански права 
 341.17
Ключови думи: 1. граждански контрол 2. обществен контрол 3. отбрана и сигурност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30643

- 450 -

Цб II 90676

Стоилов, Петър.  Ролята на военноадминистративното право в управлението на отбраната / Петър Стоилов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 123-129. 

1. Военно право 2. Административно право 
 341.3  + 342.951
Ключови думи: 1. военно право 2. административно право 3. отбрана и сигурност 4. НАТО 5. ДАНС 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 30645

- 451 -

 

Стоянов, Димитър.  Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ : Преглед на съдебната практика / Димитър Стоянов. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 53-66. 

 347
Ключови думи: 1. вещно право 2. съсобственост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30539

- 452 -

Цб II 90676

Събев, Събин.  Практически проблеми при откриване на възлагателния процес / Събин Събев. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 69-77. 

1. ЗОП 2. Обществени поръчки 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 2. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30633

- 453 -

 

Терзиева, Мариана.  Прехвърляне на застроен поземлен имот и правилото на чл. 92 от Закона за собствеността / Мариана Терзиева. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 1, 5-16. 

   Противоречива съдебна практика създава правна несигурност и възможност за извършване на разпореждания от несобственик. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за собствеността (ЗС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30527

- 454 -

 

Тихолов, Стефан.  Някои въпроси на исковата защита на длъжника срещу материалната незаконосъобразност на принудителното изпълнение, в процеса по събиране на публични вземания - разгледани в съдбната практика / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 3, 39-52. 

 347
Ключови думи: 1. публични вземания 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30455

- 455 -

 

Тихолов, Стефан.  Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър / Стефан Тихолов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 5, 44-55. 

 343
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 3. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30499

- 456 -

 

Цокова, Полина.  Информация от списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - примери от практиката / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 1, 68-75. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30700

- 457 -

 

Шопов, Ангел.  Мерките за подкрепа по българското право / Ангел Шопов. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 44-56. 

 349
Ключови думи: 1. Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 2. мерки за подкрепа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30597

- 458 -

 

Юрукова, Живка.  Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост / Живка Юрукова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 2, 23-31. 

 349.4
Ключови думи: 1. Закон за горите (ЗГ) 2. замяна на поземлени имоти 3. съсобственост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30546

- 459 -

 

Юрукова, Живка.  Равностойно обезщетение при отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди : Преглед на съдебната практика / Живка Юрукова. // Собственост и право, XXVІ, 2019, N 5, 24-36. 

 342
Ключови думи: 1. административно право 2. отчуждаване на имоти 3. Подробен устройствен план (ПУП) 4. Правилник за прил. на Закона за държавната собственост (ППЗДС) 5. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 6. Закон за горите (ЗГ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30592

- 460 -

Цб II 90620

Янков, Георги.  Държавникът - "Rector Civitatis" ("пазител на държавата") / Георги Янков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 243-248. 

1. Държавно управление 
 351/354  + 342.5
Ключови думи: 1. държавник 2. министър-председател 3. лидери 4. рейтинг 5. държавност 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 30611

Интелектуална собственост

- 461 -

 

Краснова, А.  Особенности применения затратного подхода в оценке зданий-памятников / А. Краснова. // Интеллектуальная собственность, 2018, N 12, 29-42.  . - Промышленная собственность

   Статията разглежда сградите-паметници на културата (RFP) като обекти на интелектуална собственост , които същевременно са недвижимите имоти. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. паметници на културата 3. сгради 4. разходи 5. сервитутни права 6. престиж 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 30478

- 462 -

 

Сагдеева, Л.  Приобретательная давность как основание приобретения исключительного права / Л. Сагдеева. // Интеллектуальная собственность, 2018, N 12, 19-28.  . - Промышленная собственность

   В статията се разглеждат въпросите на института за придобивна давност по отношение на обекти, които представляват интелектуална собственост, изискващи държавна регистрация, на примера на търговските марки. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. държавна политика 3. придобивна давност 4. изключителни права 5. търговски марки 6. промишлен дизайн 7. патентно право 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 30476

- 463 -

 

Салимов, Р.  Экономические и маркетинговые подходы к исследованию регионального рынка интеллектуальной собственности / Р. Салимов, Г. Мингалеев, А. Винокуров, Е. Королева. // Интеллектуальная собственность, 2018, N 12, 43-60.  . - Промышленная собственность

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. пазар 3. PEST-анализ 4. SWOT анализ 5. Smart 6. целеполагане 7. принципи 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 30479

- 464 -

 

Юрков, С.  К вопросу о правовой охране секретов производства (ноу-хау) / С. Юрков. // Интеллектуальная собственность, 2018, N 11, 31-36.  . - Промышленная собственность

   Статията разглежда някои въпроси на правната защита на производствените тайни (know-how), обект на защита от гражданското, трудовото, административното и наказателно право. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. ноу-хау 3. производствени тайни 4. търговска тайна 5. поверителност 6. информация 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 30480

Обществено управление. Публична администрация

- 465 -

Цб II 90620

Касабаджакова, Стоянка.  Иновационни технологии в сферата на местното самоуправление / Стоянка Касабаджакова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 439-443. 

1. Местно самоуправление 2. Иновации 
 352  + 316.422
Ключови думи: 1. иновационни технологии 2. местно самоуправление 3. децентрализация 4. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30670

- 466 -

Цб II 90621

Маслев, Велко.  Анализ на проблема с професионалния стрес в службите за опазване на обществения ред в Република България / Велко Маслев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 149-152. 

1. МВР 
 351.74
Ключови думи: 1. МВР 2. професионален стрес 3. система за сигурност 4. полицейски служители 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30533

- 467 -

Цб II 90620

Янков, Георги.  Държавникът - "Rector Civitatis" ("пазител на държавата") / Георги Янков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 243-248. 

1. Държавно управление 
 351/354  + 342.5
Ключови думи: 1. държавник 2. министър-председател 3. лидери 4. рейтинг 5. държавност 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
  

Сист. No: 30611

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 468 -

Цб II 90621

Арнауд, Невсе.  Демографска криза и демографски проблеми на България и тяхното значение за националната сигурност на държавата / Невсе Арнауд. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 139-148. 

1. Демографска криза 2. Национална сигурност 3. България 
 314.17  + 355.02
Ключови думи: 1. демографска криза 2. демографски проблеми 3. национална сигурност 4. икономическо развитие 5. демографска сигурност 6. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30532

- 469 -

Цб II 90620

Бакалов, Йордан.  Радикализация плюс насилствен екстремизъм равно на тероризъм / Йордан Бакалов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 138-143. 

1. Тероризъм 
 323.28  + 355.02
Ключови думи: 1. радикализъм 2. екстремизъм 3. тероризъм 4. борба с тероризма 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30589

- 470 -

Цб II 90621

Бангова, Стефка.  Организация на разузнавателната защита в Република България / Стефка Бангова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 80-83. 

1. Разузнаване 2. България 
 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. разузнавателна защита 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30518

- 471 -

Цб II 90620

Борисов, Томо.  Основни способи и тактически действия при задържане на лица в населени места / Томо Борисов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 126-129. 

1. Задържане на лица 
 351.74  + 343.26
Ключови думи: 1. задържане на лица 2. тактически операции 3. населено място 4. престъпност 5. полицейски служители 6. полицейско задържане 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 30587

- 472 -

Цб II 90676

Варадинова, Цветелина.  Иновативни подходи при обучението по национална сигурност в третия цикъл на висшето образование в България / Цветелина Варадинова. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 97-102. 

1. Висше образование 2. Национална сигурност 3. Обучение 
 378  + 355/359
Ключови думи: 1. висше образование 2. национална сигурност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30639

- 473 -

Цб II 90620

Великов, Иво.  Обмен на информация или защита на информацията - кое ни е по-полезно днес / Иво Великов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 80-86. 

1. Сигурност 2. Информация 
 355.02  + 007
Ключови думи: 1. информация 2. информационна сигурност 3. сигурност 4. трансформация 5. тероризъм 6. обмен на информация 7. защита на информацията 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30576

- 474 -

Цб II 90621

Георгиев, Атанас.  Мерки за сигурност, прилагани на гражданските летища / Атанас Георгиев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 63-66. 

1. Национална сигурност 
 355
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. летища 3. мерки за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30514

- 475 -

Цб II 90620

Грошев, Чавдар.  Укрепване на националната сигурност чрез управление на границите / Чавдар Грошев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 205-214. 

1. Национална сигурност 
 355.02
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. граници 3. сигурност 4. миграция 5. граничен контрол 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30603

- 476 -

Цб II 90620

Гюров, Румен.  Защита на социеталната сигурност: политика за сигурност или политика на идентичност / Румен Гюров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 215-223. 

1. Сигурност 2. Национална идентичност 
 355.02  + 316.37
Ключови думи: 1. социетална сигурност 2. политика за сигурност 3. идентичност 4. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30605

- 477 -

Цб II 90621

Даилова, Илияна.  Рискове за националната сигурност, произтичащи от организираната престъпност / Илияна Даилова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 56-58. 

1. Организирана престъпност 2. Национална сигурност 
 343.9.02  + 355
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. организирана престъпност 3. рискове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30512

- 478 -

Цб II 90676

Димитров, Димитър.  Съвременни предизвикателства пред образованието и обучението по ядрена сигурност в света / Димитър Димитров, Екатерина Богомилова. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 85-96. 

1. Ядрена сигурност 
 621.039  + 355/359
Ключови думи: 1. ядрена сигурност 2. nuclear energy 3. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30637

- 479 -

Цб II 90676

Димитров, Михаел.  Българо-Македонските отношения в контекста на регионалната сигурност / Михаел Димитров. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 130-138. 

1. Регионална сигурност 2. Международни отношения 
 327(497.2)(381)  + 332.14(497.2)(381)
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. международни отношения 3. Тиранска платформа 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 2. Македония (Северна Македония) 3. Югоизточна Европа 
  

Сист. No: 30647

- 480 -

Цб II 90620

Динков, Динко.  Сигурност и икономика в непредсказуемо променящия се свят / Динко Динков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 8-15. 

1. Сигурност 2. Икономика 
 355.02  + 33
Ключови думи: 1. сигурност 2. икономика 3. нов световен ред 4. протекционизъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30561

- 481 -

Цб II 90620

Дойков, Ненко.  Управление на кризисен инцидент / Ненко Дойков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 115-120. 

1. Управление на инциденти 
 355.02
Ключови думи: 1. кризисен инцидент 2. реагиране при кризи 3. лидерство 4. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30585

- 482 -

Цб II 90620

Дойков, Ненко.  Командване и контрол на екип за реагиране на криза / Ненко Дойков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 121-125. 

1. Криза 
 355.02
Ключови думи: 1. реагиране при кризи 2. отговорност 3. власт 4. тактически операции 5. кризисна ситуация 6. екипи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30586

- 483 -

Цб II 90621

Златанов, Георги.  Придобиване на разузнавателна информация. Определение на разузнавателна информация. Интернет като нов източник на разузнавателна информация. Новото явление социални мрежи. Предизвикателства в защитата на класифицираната информация / Георги Златанов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 123-128. 

1. Разузнаване 
 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. разузнавателна информация 3. класифицирана информация 4. оперативна информация 5. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30526

- 484 -

Цб II 90621

Златанов, Георги.  Глобализацията. Зараждането и развитието на това явление в различни сфери - в икономиката, политиката и културата, както и отражението на глобализацията върху сигурността / Георги Златанов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 243-248. 

1. Глобализация 2. Сигурност 
 339.92  + 008  + 355.02
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономика 3. политика 4. култура 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30559

- 485 -

Цб II 90676

Илиев, Станимир.  Компенсиращи мерки - фактор за регионалната сигурност / Станимир Илиев, Веселка Василева-Демирева. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 34-43. 

1. Регионална сигурност 
 355.58  + 332.14
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. фактори 3. граници 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30627

- 486 -

Цб II 90620

Йорданов, Милорад.  Законосъобразност при задържането на лица от полицейските органи в Република България / Милорад Йорданов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 193-200. 

1. Задържане на лица 
 351.74
Ключови думи: 1. полиция 2. полицейско правомощие 3. задържане на лица 4. полицейско задържане 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30601

- 487 -

Цб II 90676

Казаков, Константин.  Прилагане на интегриран модел на зрялост на способностите (CMMI - SVC, V1.3) в разузнавателните и контраразузнавателните служби / Константин Казаков. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 54-60. 

1. Разузнавателни служби 2. Национална сигурност 
 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. разузнавателни служби 3. служби за сигурност 4. контраразузнаване 5. контраразузнавателни служби 6. стратегическо управление 7. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30629

- 488 -

Цб II 90676

Казаков, Константин.  Сливане на данни в сферата на националната сигурност / Константин Казаков. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 61-68. 

1. Национална сигурност 2. Информационни технологии 
 355/359  + 004.6
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. данни 3. информационни ресурси 4. разузнаване 5. контраразузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30632

- 489 -

Цб II 90621

Колева, Василена.  Развитие и перспективи на разузнаването / Василена Колева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 100-104. 

1. Разузнаване 
 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. разузнавателни служби 3. контраразузнавателни служби 4. секретни сътрудници 5. вербуване 6. агент 7. контраразузнаване 8. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30522

- 490 -

Цб II 90675

Кърчев, Теодор.  Неизпълнение или отказ да се изпълни заповед на началник - престъпление по чл. 372 НК / Теодор Кърчев. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 120-130. 

1. Наказателно право 2. Военно право 
 344.1  + 355.13
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Наказателен кодекс (НК) 3. престъпления по служба 4. военнослужещи 5. военни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30623

- 491 -

Цб II 90620

Манев, Евгени.  Сигурността - концепция за измерване / Евгени Манев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 96-108. 

1. Сигурност 
 355.02  + 005.7
Ключови думи: 1. сигурност 2. организация 3. стратегия 4. измерване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 30580

- 492 -

Цб II 90620

Манолов, Георги.  Реформиране на политическата система и националната сигурност на Република България / Георги Манолов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 16-24. 

1. Политика 2. Национална сигурност 3. България 
 323  + 355.02
Ключови думи: 1. политическа система 2. национална сигурност 3. политически реформи 4. политически преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30562

- 493 -

Цб II 90620

Манолов, Любен.  Проектът на Васил Левски за бъдещата българска държава и проблемите на националната сигурност / Любен Манолов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 224-229. 

1. Национална сигурност 2. История на България 
 355.02  + 949.72.043
Ключови думи: 1. българска държава 2. национална сигурност 3. Освобождение 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Васил Левски 
  

Сист. No: 30606

- 494 -

Цб II 90620

Миронова, Надя.  Анализ и развитие на структурата на Министерството на вътрешните работи / Надя Миронова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 144-152. 

1. МВР 
 351.74
Ключови думи: 1. МВР 2. структура 3. организационна структура 4. структурна реформа 5. Министерство на вътрешните работи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30590

- 495 -

Цб II 90620

Михайлов, Антон.  Американската военна доктрина за противодействие на мрежи, представляващи заплаха / Антон Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 237-242. 

1. Военно дело 2. САЩ 
 355.02(73)
Ключови думи: 1. военна доктрина 2. въоръжени сили 3. мрежови заплахи 4. разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 30609

- 496 -

Цб II 90620

Михайлов, Михаил.  Аспекти на устойчивостта на България като гаранция за националната сигурност / Михаил Михайлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 109-114. 

1. Устойчиво развитие 2. Национална сигурност 3. България 
 330.35  + 355.02
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. национална сигурност 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. демографско заместване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30582

- 497 -

Цб II 90621

Нейчева, Михаела.  Корупцията - заплаха за националната сигурност на Република България / Михаела Нейчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 237-242. 

1. Корупция 2. Национална сигурност 
 328.185  + 355.02
Ключови думи: 1. корупция 2. национална сигурност 3. антикорупционна политика 4. антикорупционни механизми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30558

- 498 -

Цб II 90620

Ненков, Петър.  Използването на безпилотни летателни системи (дронове) за военни и разузнавателни цели / Петър Ненков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 173-180. 

1. Военно дело 2. Безпилотни летателни системи 
 355  + 629.7
Ключови думи: 1. безпилотни летателни системи (БЛС) 2. безпилотни летателни апарати 3. дронове 4. военни цели 5. разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30596

- 499 -

Цб II 90620

Павлова, Марияна.  Информационната война - реална опасност за сигурността / Марияна Павлова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 201-204. 

1. Национална сигурност 2. Информация 
 355.02  + 007
Ключови думи: 1. информационна война 2. сигурност 3. информация 4. информационни технологии 5. информационно общество 6. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30602

- 500 -

Цб II 90621

Панчев, Цветомир.  Самопризнания, документирани при прилагане на специални разузнавателни средства / Цветомир Панчев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 44-50. 

1. Наказателно право 2. Специални разузнавателни средства (СРС) 
 343  + 351.74
Ключови думи: 1. самопризнания 2. специални разузнавателни средства (СРС) 3. доказателства 4. наказателно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30510

- 501 -

Цб II 90620

Пенев, Йордан.  Икономическата престъпност като заплаха за националната сигурност / Йордан Пенев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 87-95. 

1. Икономическа престъпност 2. Национална сигурност 
 343.9  + 351.74
Ключови думи: 1. икономическа престъпност 2. национална сигурност 3. престъпления 4. полиция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30577

- 502 -

Цб II 90621

Попадийска, Таня.  Финансово разузнаване в борбата с прането на пари / Таня Попадийска. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 94-99. 

1. Финансово разузнаване 
 355.40
Ключови думи: 1. финансово разузнаване 2. пране на пари 3. укриване на доходи 4. мръсни пари 5. икономическа престъпност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30521

- 503 -

Цб II 90621

Ривов, Георги.  Ролята на ценностите в сигурността / Георги Ривов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 22-30. 

1. Национална сигурност 
 355.02
Ключови думи: 1. сигурност 2. национална сигурност 3. ценности 4. ценностна система 5. национални интереси 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30507

- 504 -

Цб II 90620

Савов, Илин.  Анализ на законодателните инициативи по отношение на използването на СРС през периода 2005 - 2017 г. / Илин Савов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 130-137. 

1. Специални разузнавателни средства (СРС) 
 355.40
Ключови думи: 1. специални разузнавателни средства (СРС) 2. законодателна инициатива 3. национална сигурност 4. законодателство 5. борба с престъпността 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30588

- 505 -

Цб II 90620

Саздов, Димитър.  Осигуряване на сигурността на България чрез идеята на Стефан Савов Бобчев за славянско единство в началото на XX век / Димитър Саздов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 66-71. 

1. Сигурност 2. България 
 355.02
Ключови думи: 1. сигурност 2. славянско единство 3. Славянско дружество 4. междудържавни отношения 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 30569

- 506 -

Цб II 90676

Симеонов, Стефан.  Обществената сигурност в системата на националната сигурност / Стефан Симеонов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 14-19. 

1. Национална сигурност 
 355.58
Ключови думи: 1. сигурност 2. обществена сигурност 3. регионална сигурност 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30625

- 507 -

Цб II 90676

Стоилов, Петър.  Ролята на военноадминистративното право в управлението на отбраната / Петър Стоилов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 123-129. 

1. Военно право 2. Административно право 
 341.3  + 342.951
Ключови думи: 1. военно право 2. административно право 3. отбрана и сигурност 4. НАТО 5. ДАНС 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
  

Сист. No: 30645

- 508 -

Цб II 90621

Стоичкова, Веселина.  Жените в тероризма / Веселина Стоичкова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 13-21. 

1. Тероризъм 
 323.28  + 355.45
Ключови думи: 1. тероризъм 2. самоубийствени атентати 3. жени терористи 4. терористични организации 5. терористичен атентат 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30506

- 509 -

Цб II 90621

Танева, Анелия.  Увеличаване на рисковете за сигурността при поевтиняване на дроновете / Анелия Танева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 72-75. 

1. Национална сигурност 
 355.02
Ключови думи: 1. сигурност 2. национална сигурност 3. рискове 4. дронове 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30516

- 510 -

Цб II 90621

Тунтова, Атанаска.  Екологични аспекти на сигурността. Връзка между икономика, околна среда и сигурност / Атанаска Тунтова, Екатерина Вълчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 209-216. 

1. Екология 2. Сигурност 
 574  + 355.58
Ключови думи: 1. екологична сигурност 2. екология 3. сигурност 4. икономика 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30551

- 511 -

Цб II 90676

Узунов, Димитър.  Понятие за национална сигурност / Димитър Узунов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 164-167. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30652

- 512 -

Цб II 90620

Филипов, Христо.  Подготовка на населението за защита при извънредни ситуации / Христо Филипов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 181-187. 

1. Национална сигурност 
 355.58
Ключови думи: 1. защита на населението 2. извънредна ситуация 3. бедствия 4. оцеляване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30598

- 513 -

Цб II 90621

Фъртунов, Илия.  Заплахи за националната сигурност на Република България / Илия Фъртунов, Селен Мурад. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 129-133. 

1. Национална сигурност 2. България 
 355.02
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. заплахи за сигурността 3. сигурност 4. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30528

- 514 -

Цб II 90621

Хатип, Мустафа.  Предизвикателства пред националната сигурност на Република България / Мустафа Хатип, Селиме Османова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 134-138. 

1. Национална сигурност 2. България 
 355.02
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. киберпрестъпления 3. тероризъм 4. оръжия за масово поразяване 5. заплахи за сигурността 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30530

- 515 -

Цб II 90620

Хорозова, Валентина.  Роля на социалните мрежи върху сигурността / Валентина Хорозова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 188-192. 

1. Социални мрежи 2. Сигурност 
 004.056  + 355.02
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. сигурност 3. сигурност на гражданите 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30599

- 516 -

Цб II 90676

Христов, Валери.  Насоки за повишаване на разузнавателните способности на службите за сигурност в съвременната реалност / Валери Христов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 44-53. 

1. Разузнавателни служби 2. Сигурност 
 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. разузнавателни служби 3. служби за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30628

- 517 -

Цб II 90620

Mladenovic, Goran.  Kriminoloski i bezbednosni aspekt vehabizam kao moguceg faktora narusavanja bezbednosti Zapadnog Balkana / Goran Mladenovic. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 33-42. 

1. Сигурност 
 355.02
Ключови думи: 1. сигурност 2. уахабизъм 3. ислям 4. рискове 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 30564

- 518 -

Цб II 90620

Yovichich, Radislav.  Critical Infrastructure Protection on Bosnia and Herzegovina / Radislav Yovichich, Dragisha Yurishich, Goran Maksimovich. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 25-32. 

1. Сигурност 2. Защита 
 355.02  + 351.86
Ключови думи: 1. защита 2. критична инфраструктура 3. държава 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30563

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 519 -

 

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Актуални нормативни промени и икономически аспекти на деинституционализацията на социални услуги за деца в България / Цветелина Берберова-Вълчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 67-84. 

   Проследен е процесът по деинституционализация на социалните услуги за деца. Откроени са някои от икономическите му характеристики на базата на анализ на основни икономически елементи и съществуващите кадровите проблеми. Направен е нормативен преглед на промените в тази област. Целта е деинституционализацията да се осмисли като адекватен модел за грижа и отглеждане на деца. Разгледана е ролята на държавата в разбирането за детска грижа и са представени икономическите условия, при които тя се осъществява. 

 316.35
Ключови думи: 1. деца 2. социални услуги 3. финансиране 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30457

- 520 -

Цб II 90561

Върбанов, Тихомир.  Регионални аспекти на бедността и социалното изключване в България през периода 2013-2016 г. / Тихомир Върбанов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 330-335. 

1. България 2. Бедност 3. Социално изключване 
 316.34  + 364.662
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. индикатори 4. таксономичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30425

- 521 -

 

Голева, Поля.  За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 55-65. 

 368
Ключови думи: 1. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30368

- 522 -

 

Голева, Поля.  За възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Поля Голева. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 4, 61-70. 

 368
Ключови думи: 1. застраховка "Гражданска отговорност" 2. възражения на застраховател 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30488

- 523 -

 

Ерусалимов, Румен.  Влияние на нормативната уредба при определяне необходимия размер на техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Румен Ерусалимов, Павел Димитров. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 351-381. 

   В изследването се прави оценка на влиянието, което нормативната уредба има при определяне на техническите резерви на застрахователните дружества, предлагащи застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Очертани са възникналите проблеми, с които застрахователите трябва да се справят, и ефектът, който ползваните методи за изчисление на необходимия размер на техническите резерви има върху баланса на застрахователното дружество. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1316 

 368.8
Ключови думи: 1. застраховане 2. гражданска отговорност 3. автомобилисти 4. технически резерви 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30382

- 524 -

Цб II 90561

Здравков, Николай Тодоров.  Деривативните инструменти в управлението на риска и застраховането - видове, употреба, перспективи / Николай Тодоров Здравков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 239-244. 

1. Застраховане 2. Управление на риска 
 368  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. застраховане 2. финансови деривати 3. управление на риска 4. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Управление 
  

Сист. No: 30401

- 525 -

Цб II 90561

Марчева, Анастасия.  Добри световни практики за преодоляване на бедността / Анастасия Марчева, Таня Николова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 450-456. 

1. Бедност 
 364.662  + 316.34
Ключови думи: 1. бедност 2. световни практики 3. борба с бедността 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30460

- 526 -

Цб II 90561

Митков, Милен.  Сравнителен анализ на застрахователния пазар в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. / Милен Митков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 401-407. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователен пазар 3. брутен премиен приход 4. застрахователно проникване 5. застрахователна плътност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30444

- 527 -

 

Митков, Милен.  Състояние и развитие на макроикономическите показатели „застрахователна плътност“ и „застрахователно проникване“ в България и страните в Централна и Източна Европа (1997-2017) / Милен Митков. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 94-102. 

   Разгледани са проблеми, свързани със задоволяването на националния пазар с основни хранителни групи и продукти – вътрешно производство. Установени са количествени оценки на равнището на самоосигуреност с оглед на получаването на реалистична представа за продоволствената сигурност. 

 368.03
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователен пазар 3. премиен приход 4. застрахователно проникване 5. застрахователна плътност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30474

- 528 -

Цб II 90560

Митков, Милен.  Отражение на автомобилната индустрия върху развитието на автомобилното застраховане / Милен Митков. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 381-389. 

1. Автомобилна индустрия - застраховане 2. Автомобилно застраховане 
 656.13  + 368.02
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. застраховане 3. автомобилно застраховане 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30778

- 529 -

Цб II 90676

Павлов, Петър.  Бежанци с увреждания : (Достъп до здравни и социални услуги) / Петър Павлов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 145-152. 

1. Социални услуги 2. Бежанци 
 325.25-056.267  + 368.42
Ключови думи: 1. социални услуги 2. бежанци 3. здравни услуги 4. здравеопазване 5. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30649

- 530 -

 

Панева, Анелия.  Структурни изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества / Анелия Панева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 453-480. 

   Целта на студията е да се оцени силата на структурните изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества, като се проследи динамиката в разпределението на брутните премийни приходи по раздели и видове застраховане и се изчислят интегрални коефициенти на структурни изменения. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1319 

 368.8
Ключови думи: 1. застрахователни дружества 2. животозастраховане 3. продуктова структура 4. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30385

- 531 -

Цб II 90561

Панева, Анелия.  Мястото на европейския застрахователен пазар в световното застраховане / Анелия Панева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 387-393. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застрахователен пазар 2. застраховане 3. пазарен дял 4. животозастраховане 5. неживотозастраховане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30441

- 532 -

Цб II 90560

Панева, Анелия.  Качеството на професионално обучение на застрахователните агенти - предпоставка за успешно развитие на застрахователния бизнес / Анелия Панева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 373-380. 

1. Застрахователни агенти - обучение 
 368.02
Ключови думи: 1. застраховане 2. образование 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
  

Сист. No: 30777

- 533 -

 

Радлова, Невена.  Същност и особености на застраховката "Кибер отговорност", в контекста на защитата на личните данни / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2

 368
Ключови думи: 1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2. киберсигурност 3. застраховане 4. кибер риск 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30375

- 534 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Застраховане? Може, ако друг поеме част от разхода / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 1, 22-23. 

 368
Ключови думи: 1. земеделски производители 2. земеделско засраховане 3. щети 4. полица 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30453

- 535 -

Цб II 90560

Станимиров, Стефан.  Банковото застраховане като осъзната необходимост в банкирането в България / Стефан Станимиров. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 395-406. 

1. Банково застраховане 2. Банкова система - България 
 336.71  + 368.02
Ключови думи: 1. банки 2. застраховане 3. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30780

- 536 -

Цб II 90561

Шопова, Маргарита.  Сравнителен анализ на бедността между България, Румъния и Гърция / Маргарита Шопова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 461-467. 

1. Бедност 
 364.662  + 316.34
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. риск от бедност 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 3. Гърция 
  

Сист. No: 30464

- 537 -

Цб II 90621

Bencheva, Neli.  Formation of Infrastructure Bases of Social Development of Rural Areas / Neli Bencheva, Anar Nukesheva, Shynar Kossymbayeva. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 170-177. 

1. Социално развитие 2. Селски райони 
 304  + 332.1
Ключови думи: 1. селски райони 2. социално развитие 3. социална инфраструктура 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30537

Образование

- 538 -

Цб II 90676

Варадинова, Цветелина.  Иновативни подходи при обучението по национална сигурност в третия цикъл на висшето образование в България / Цветелина Варадинова. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 97-102. 

1. Висше образование 2. Национална сигурност 3. Обучение 
 378  + 355/359
Ключови думи: 1. висше образование 2. национална сигурност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30639

- 539 -

Цб II 90620

Димитрова, Снежана.  Образованието - фактор за регионалната сигурност в Република България / Снежана Димитрова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 167-172. 

1. Образование 2. Регионално развитие 
 37.014  + 332.1
Ключови думи: 1. образование 2. регионална сигурност 3. демографска структура 4. регионално развитие 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30595

- 540 -

Цб II 90560

Искърова, Николина.  Дизайн на компютърни игри и игрови елементи в среда за учене на чужд език / Николина Искърова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 596-603. 

1. Чуждоезиково обучение - компютърни игри 
 004.4  + 372.65
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30803

- 541 -

Цб II 90620

Козарев, Атанас.  Европеизациjата на образовниот процес во транзиционите држави, со посебен осврт на Република Македониjа / Атанас Козарев, Билjана Богдановска. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 306-313. 

1. Образование 2. Македония 
 37.014
Ключови думи: 1. образование 2. реформи 3. промени 4. стандарти 5. сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 30644

- 542 -

Цб II 90561

Монев, Виктор Георгиев.  Симулации и реалност в обучението по бизнес комуникации на немски език / Виктор Георгиев Монев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 445-449. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. бизнес комуникации 3. бизнес 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30459

- 543 -

Цб II 90560

Панева, Анелия.  Качеството на професионално обучение на застрахователните агенти - предпоставка за успешно развитие на застрахователния бизнес / Анелия Панева. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 373-380. 

1. Застрахователни агенти - обучение 
 368.02
Ключови думи: 1. застраховане 2. образование 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Образование 
  

Сист. No: 30777

- 544 -

Цб II 90620

Петков, Васил.  Мироглед. Образование. Политика / Васил Петков. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 444-450. 

1. Философия 2. Образование 3. Политика 
 140  + 37.014  + 32
Ключови думи: 1. мироглед 2. образование 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Образование 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30671

- 545 -

Цб II 90620

Стойков, Стойко.  Възможности за повишаване на публикационната активност на академичния състав / Стойко Стойков, Илин Савов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 361-366. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. публикационна активност 3. академичен състав 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30661

- 546 -

Цб II 90621

Цекова, Снежана.  Адаптивната университетска среда - фактор за качественото обучение по сигурност / Снежана Цекова, Руска Манолова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 204-208. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. университетско образование 3. национална сигурност 4. мотивация 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30550

Математика. Естествени науки

Екология

- 547 -

Цб II 90560

Благоев, Димитър.  Иновациите и регенеративната икономика (съвременни измерения и перспективи) / Димитър Благоев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 199-210. 

1. Регенеративна икономика 2. Иновации 
 502:338  + 338.45
Ключови думи: 1. регенеративна икономика 2. кръгова икономика 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на индустрията 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30744

- 548 -

Цб II 90676

Владимиров, Любомир.  Моделиране на риска за околната среда в трансгранични райони / Любомир Владимиров. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 158-163. 

1. Околна среда 2. Екологична сигурност 3. Риск 
 574  + 330.131.7
Ключови думи: 1. трансграничен риск 2. околна среда 3. екологична сигурност 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30651

- 549 -

Цб II 90561

Иванов, Иван Василев.  Използване на пазарния механизъм като инструмент в борбата за намаляване на въглеродните емисии / Иван Василев Иванов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 139-144. 

1. Пазар 2. Екология 
 339.13  + 574
Ключови думи: 1. пазарен механизъм 2. въглеродни емисии 3. свободен пазар 4. обезлесяване 5. екология 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
  

Сист. No: 30359

- 550 -

Цб II 90560

Карев, Николай.  Технико-икономически аспекти на екологичната политика / Николай Карев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 65-71. 

1. Екологична политика 
 574
Ключови думи: 1. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30732

- 551 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Нови продукти и решения за пестене на енергия и управление на отпадъци / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2017, N 4, 18-19. 

 504
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. енергия 3. енергийна ефективност 4. държавна политика 5. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30493

- 552 -

Цб II 90621

Тунтова, Атанаска.  Екологични аспекти на сигурността. Връзка между икономика, околна среда и сигурност / Атанаска Тунтова, Екатерина Вълчева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 209-216. 

1. Екология 2. Сигурност 
 574  + 355.58
Ключови думи: 1. екологична сигурност 2. екология 3. сигурност 4. икономика 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30551

- 553 -

Цб II 90561

Boyanov, Borislav Emilov.  Reach and CLP Environmental Regulations and the European Chemical Industry / Borislav Emilov Boyanov. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 221-228. 

1. Околна среда 2. Химическа промишленост 
 502/504  + 66
Ключови думи: 1. опазване на околната среда 2. химическа промишленост 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30397

Приложни науки

Здравеопазване

- 554 -

Цб II 90560

Ангелова, Денислава.  Човешките ресурси в здравеопазването: фактор за развитие / Денислава Ангелова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 2 : Академично издателство "Ценов", 101-107. 

1. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
 005.95/.96  + 614
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30718

- 555 -

Цб II 90561

Добрева, Ралина.  Въздействието на Брексит върху фармацевтичната индустрия в Обединеното кралство / Ралина Добрева, Петьо Бошнаков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 245-251. 

1. Фармацевтична индустрия 2. Обединено кралство 
 614.27
Ключови думи: 1. фармацевтична индустрия 2. Брекзит 3. фармацевтични продукти 4. икономика 5. износ 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30403

- 556 -

 

Йорданов, Пламен.  Плащанията за профилактика и рехабилитация като форма на превенцията на риска в публичната социалноосигурителна система на България / Пламен Йорданов, Иван Грозданов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 321-350. 

   Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на плащанията за профилактика и рехабилитация притежават значим капацитет за утвърждаване на превенцията и преодоляването на последиците от риска като форма на проактивния подход в мениджмънта на публичното социално осигуряване. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1315 

 614
Ключови думи: 1. профилактика 2. рехабилитация 3. социално осигуряване 4. превенция на риска 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30381

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 557 -

Цб II 90561

Боянова, Невена Петрова.  Влияние на европейската енергийна политика върху цените на електроенергията на пазарите на дребно в ЕС / Невена Петрова Боянова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 408-417. 

1. Енергийна политика - ЕС 
 339.9  + 621.31
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. електроенергиен пазар 3. цени 4. електроенергия 5. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30445

- 558 -

Цб II 90561

Ефтимова, Диана Лъчезарова.  Енергийна интензивност на българската икономика / Диана Лъчезарова Ефтимова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 130-138. 

1. Икономика - България 2. Енергийна ефективност 
 338.45  + 620.9
Ключови думи: 1. икономика на България 2. енергийна интензивност 3. енергетика 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30357

- 559 -

Цб II 90560

Заркова, Силвия.  Енергийните дружества и задлъжнялостта на България / Силвия Заркова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 429-439. 

1. Енергийни дружества - България 2. Държавен дълг - България 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. енергийни предприятия 2. Български енергиен холдинг (БЕХ) 3. енергиен сектор 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30784

- 560 -

Цб II 90560

Найденов, Сергей.  Малките модулни реактори, като възможност за развитие на бизнеса - икономически измерения / Сергей Найденов, Борислав Боев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 237-241. 

1. Ядрена енергетика - икономически аспекти 2. Малки модулни реактори (ММР) 3. Ядрена енергия 
 621.039.003.1
Ключови думи: 1. ядрена енергия 2. малки модулни реактори (ММР) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30749

- 561 -

Цб II 90561

Medvedkina, Yevgenia.  Development of Renewable Energy in Modern Global Economy / Yevgenia Medvedkina, Anastasia Khodochenko. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 85-90. 

1. Възобновяеми енергиини източници (ВЕИ) 2. Глобална икономика 
 339.9  + 620.9
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. глобална икономика 3. електроенергия 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30346

Информационни технологии. Иновации

- 562 -

Цб II 90620

Анастасов, Ангел.  Някои предизвикателства пред киберсигурността и международното публично право / Ангел Анастасов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 59-65. 

1. Киберсигурност 2. Международно публично право 
 004.056  + 341.1/.8
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. международно публично право 3. киберпрестъпления 4. киберпространство 5. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30568

- 563 -

Цб II 90675

аракелян, Ванухи.  Информационни и комуникационни технологии в съдилищата. Хронология, развитие, перспективи / Ванухи Аракелян. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 9-15. 

1. Право 2. Информационни технологии 
 342.56  + 004.7
Ключови думи: 1. съд 2. съдилища 3. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 4. дигитална среда 5. административна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30608

- 564 -

Цб II 90561

Асенов, Анатолий.  Иновации и проекти за нови технологии / Анатолий Асенов. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 439-444. 

1. Иновации 2. Стратегически мениджмънт 
 316.422  + 005
Ключови думи: 1. иновации 2. нови технологии 3. стратегически мениджмънт 4. техника 5. производство 6. ресурси 7. иновационен процес 8. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 30458

- 565 -

 

Баултън, Клинт.  Настъпи ерата на гражданите - експерти по данните / Клинт Баултън. // CIO, 2019, N 4, 76-77. 

 004.6
Ключови думи: 1. данни 2. експерти 3. софтуерни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30767

- 566 -

Цб II 90560

Благоев, Димитър.  Иновациите и регенеративната икономика (съвременни измерения и перспективи) / Димитър Благоев. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 199-210. 

1. Регенеративна икономика 2. Иновации 
 502:338  + 338.45
Ключови думи: 1. регенеративна икономика 2. кръгова икономика 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на индустрията 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30744

- 567 -

Цб II 90620

Боянов, Петър.  Приложение на кибератаки с открадване на сесия срещу правителствени агенции, частни организации и академични институции / Петър Боянов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 153-159. 

1. Киберпрестъпления 
 004.056
Ключови думи: 1. кибератаки 2. киберпрестъпления 3. информационна сигурност 4. правителствени агенции 5. разузнаване 6. софтуер 7. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30591

- 568 -

 

Гайдаров, Иван.  Еволюцията в транзакционното банкиране - предимството да сме сред първите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 4, 12-13. 

 336.71
Ключови думи: 1. банкови информационни системи 2. транзакции 3. съвременни информационни решения 4. мобилно банкиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30756

- 569 -

 

Гайдаров, Иван.  Как големите данни променят градската среда / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 4, 34-37. 

   Данните, които генерират градските пространства, могат да бъдат използвани за подобряване на средата за обитаване и повишаването на качеството на живот на хората. 

 004.6
Ключови думи: 1. умни градове 2. големи данни 3. градска икономика 4. умно сметосъбиране 5. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 30761

- 570 -

Цб II 90561

Дилков, Цветан.  Научна и технологична политика / Цветан Дилков. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 187-192. 

1. Научна политика 2. Технологии 
 001  + 004
Ключови думи: 1. научни изследвания 2. научна политика 3. технологии 4. инвестиционно проектиране 5. чужди инвестиции 6. научно сътрудничество 7. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30389

- 571 -

 

Динкова, Мария.  Инвестицията в облачни решения за управление на бизнеса - инвестиция в бъдещето / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 4, 48-50. 

 004.6
Ключови думи: 1. инвестиции 2. облачни технологии 3. управление на бизнеса 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30764

- 572 -

 

Едуардс, Джон.  Как AL оптимизира работата на центровете за данни / Джон Едуардс. // CIO, 2019, N 4, 20-22. 

   Тази технология (AL) може да има положително отражение както върху управлението на инфраструктурата, така и при повишаването на сигурността. 

 002.6
Ключови думи: 1. центрове за данни 2. изкуствен интелект (AI) 3. повишаване на сигурността 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30759

- 573 -

Цб II 90676

Иванов, Христо.  Високите технологии в сигурността в България / Христо Иванов. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 103-107. 

1. Киберсигурност 2. Кибернетика 
 004.056
Ключови думи: 1. високи технологии 2. кибернетика 3. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30640

- 574 -

Цб II 90560

Искърова, Николина.  Дизайн на компютърни игри и игрови елементи в среда за учене на чужд език / Николина Искърова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 596-603. 

1. Чуждоезиково обучение - компютърни игри 
 004.4  + 372.65
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30803

- 575 -

Цб II 90675

Йорданова, Зорница.  Относно явното гласуване в Народното събрание на Република България / Зорница Йорданова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 46-53. 

1. Народно събрание 2. Парламент 3. Избирателно право 
 342.8  + 328
Ключови думи: 1. явно гласуване 2. биометрични данни 3. Народно събрание 4. парламент 5. компютърни системи 6. избирателна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30614

- 576 -

Цб II 90676

Казаков, Константин.  Сливане на данни в сферата на националната сигурност / Константин Казаков. // Предизвикателства пред регионалната сигурност : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. / Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга П. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 61-68. 

1. Национална сигурност 2. Информационни технологии 
 355/359  + 004.6
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. данни 3. информационни ресурси 4. разузнаване 5. контраразузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30632

- 577 -

Цб II 90620

Касабаджакова, Стоянка.  Иновационни технологии в сферата на местното самоуправление / Стоянка Касабаджакова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 439-443. 

1. Местно самоуправление 2. Иновации 
 352  + 316.422
Ключови думи: 1. иновационни технологии 2. местно самоуправление 3. децентрализация 4. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30670

- 578 -

Цб II 90620

Киров, Стоян.  Киберзастраховането като стабилизатор на финансовата система / Стоян Киров. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 430-438. 

1. Киберзастраховане 2. Финансова система 
 004.056  + 336
Ключови думи: 1. киберзастраховане 2. финансова система 3. киберрискове 4. киберзаплахи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30669

- 579 -

Цб II 90560

Кирова, Милена.  Приложимост на DEA в иновационния мениджмънт / Милена Кирова. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 211-218. 

1. Мениджмънт на иновациите 2. Data envelopment analysis (DEA) 3. Обхват на данни - анализ 
 005.342
Ключови думи: 1. иновационен мениджмънт 2. мениджмънт 3. иновации 4. Data envelopment analysis (DEA) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 30745

- 580 -

 

Лаго, Кристина.  Защо компаниите преместват центрове с данни към Югоизточна Азия / Кристина Лаго. // CIO, 2019, N 4, 8-10. 

   Центрове с данни - основен компонент на бизнес дейностите - никнат като гъби около Сингапур и неговите съседи. Статията посочва кои са факторите, които правят региона толкова привлекателен за доставчиците. 

 004.6
Ключови думи: 1. центрове за данни 2. пазарен модел 3. Югоизточна Азия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30755

- 581 -

Цб II 90620

Льондев, Атанас.  Финансовите атаки - пробив в киберсигурността / Атанас Льондев. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 321-328. 

1. Финансови измами 2. Киберсигурност 
 336  + 004.056
Ключови думи: 1. финансови измами 2. киберсигурност 3. банкови измами 4. измами 5. превенция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30653

- 582 -

Цб II 90621

Маринов, Цветелин.  Киберсигурност в ерата на информацията / Цветелин Маринов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 153-159. 

1. Киберсигурност 
 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. информационна безопасност 3. дигитализация 4. кибербезопастност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30534

- 583 -

 

Марков, Неделин.  Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на географски информационни системи / Неделин Марков. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 103-111. 

   Представено е изследване относно териториалното разположение на обекти за търговия на дребно. Целта е да се проучат търговските зони, които са се формирали в отделни жилищни квартали, за да се установи степента на концентрация, както и да се обособят потенциалните причини за това. Използвани са географски информационни системи за картографиране на търговската дейност. 

 339.372  + !#prazen
Ключови думи: 1. географски информационни системи (ГИС) 2. търговска дейност 3. пространствен анализ 4. клъстеризация 5. пазар 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. География. Странознание 
  

Сист. No: 30475

- 584 -

Цб II 90621

Мартинов, Кузман.  Киберпрестъпност - невидимите заплахи в интернет търговията / Кузман Мартинов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 7-12. 

1. Киберпрестъпления 2. Интернет търговия 
 343.3/.7  + 339  + 004.056
Ключови думи: 1. киберпрестъпност 2. киберпрестъпления 3. киберпространство 4. интернет търговия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30505

- 585 -

Цб II 90621

Маткунски, Ангел.  Киберпрестъпления и измами с банкови карти / Ангел Маткунски. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 67-71. 

1. Киберпрестъпления 
 343.3/.7  + 004.056  + 336.71
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. банкови карти 3. измами 4. кибератаки 5. картови измами 6. превенция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30515

- 586 -

Цб II 90675

Наумова, Стефка.  Функционални особености на правното съзнание в условията на модерните информационни технологии / Стефка Наумова. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 16-24. 

1. Право 2. Информационни технологии 
 342.56  + 004.7
Ключови думи: 1. правна система 2. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 3. дигитализация 4. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30610

- 587 -

Цб II 90620

Николова-Алексиева, Валентина.  Дигитална трансформация на българските предприятия в условията на Индустрия 4.0 / Валентина Николова-Алексиева, Катина Вълева. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 367-380. 

1. Индустрия 4.0 2. Дигитализация 
 658  + 004
Ключови думи: 1. предприятия 2. Индустрия 4.0 3. дигитална трансформация 4. индустриални революции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30662

- 588 -

Цб II 90561

Петров, Ивайло.  Информационното предизвикателство пред кариерното развитие в съвременната технологична среда / Ивайло Петров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 468-474. 

1. Информационни технологии 2. Кариерно развитие 
 004  + 005.966
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. иновации 3. човешки ресурси 4. кариерно развитие 5. управление 6. Четвърта индустриална революция 7. технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30468

- 589 -

Цб II 90620

Радев, Атанас.  Киберсигурност на потребителско ниво. Добри практики / Атанас Радев, Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 50-52. 

1. Киберсигурност 
 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. киберпространство 3. отбрана 4. софтуер 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30566

- 590 -

Цб II 90675

Радев, Орлин.  Дигиталната правна цивилизация / DigitaLawzation / Орлин Радев. // Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 / Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова; Коректор Стела Зидарова; Худ. Олга Паск. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018, 38-45. 

1. Дигитализация 2. Изкуствен интелект - правна уредба 3. Право 
 342.7  + 004.7
Ключови думи: 1. дигитализация 2. информационно право 3. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30613

- 591 -

Цб II 90620

Хорозова, Валентина.  Роля на социалните мрежи върху сигурността / Валентина Хорозова. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 188-192. 

1. Социални мрежи 2. Сигурност 
 004.056  + 355.02
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. сигурност 3. сигурност на гражданите 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30599

- 592 -

Цб II 90620

Христов, Христо.  Приложение на кибератаките за подслушване и следене на конфиденциална информация в компютърните мрежи на правителствени агенции, частни организации и академични институции / Христо Христов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 160-166. 

1. Киберпрестъпления 
 004.056
Ключови думи: 1. кибератаки 2. конфиденциална информация 3. компютърни мрежи 4. правителствени агенции 5. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30593

- 593 -

Цб II 90560

Chipriyanova, Galina.  The accounting information system as a factor for business sustainability / Galina Chipriyanova. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 53-58. 

1. Счетоводни информационни системи 2. Информационни системи - счетоводство 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводни информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30730

- 594 -

Цб II 90560

Shadow Digital Technologies in Sports  / Serghei Ohrimenko, Stanislav Armanov, Marian Stan, Gregori Borta. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 587-595. 

1. Спорт - информационни технологии 
 004  + 796
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30802

Изкуство. Музика. Спорт

- 595 -

Цб II 90560

Shadow Digital Technologies in Sports  / Serghei Ohrimenko, Stanislav Armanov, Marian Stan, Gregori Borta. // Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения : В 2 т. : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сборник с доклади : Т. 1  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 587-595. 

1. Спорт - информационни технологии 
 004  + 796
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. спорт 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30802

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

- 596 -

 

Марков, Неделин.  Пространствен анализ на търговската дейност чрез използване на географски информационни системи / Неделин Марков. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 3, 103-111. 

   Представено е изследване относно териториалното разположение на обекти за търговия на дребно. Целта е да се проучат търговските зони, които са се формирали в отделни жилищни квартали, за да се установи степента на концентрация, както и да се обособят потенциалните причини за това. Използвани са географски информационни системи за картографиране на търговската дейност. 

 339.372  + !#prazen
Ключови думи: 1. географски информационни системи (ГИС) 2. търговска дейност 3. пространствен анализ 4. клъстеризация 5. пазар 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. География. Странознание 
  

Сист. No: 30475

История. Биографии. Краезнание

- 597 -

Цб II 90620

Манолов, Любен.  Проектът на Васил Левски за бъдещата българска държава и проблемите на националната сигурност / Любен Манолов. // Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. / Ред. Олга Емилова; Коректор Камелия Алексиева; Предс. на организац. комитет Георги Манолов  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019, 224-229. 

1. Национална сигурност 2. История на България 
 355.02  + 949.72.043
Ключови думи: 1. българска държава 2. национална сигурност 3. Освобождение 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Васил Левски 
  

Сист. No: 30606


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 28 29 
Александров, Андрей 448 
Александрова, Маргарита Русева 131 
Алескерова, Флора Гамандар 317 
Алиева, Тахмина 318 
Анастасов, Ангел 365 562 
Ангелов, Георги Иванов 125 
Ангелов, Иван Ангелов 92 319 
Ангелов, Илиян 190 
Ангелов, Петко 132 275 
Ангелова, Денислава 111 554 
Ангелова, Румяна 293 
Андронова, Илиана 133 
Антов, Момчил 134 320 
Антонова, Диана 191 
Аракелян, Ванухи 366 563 
Арнауд, Невсе 10 468 
Асенов, Анатолий 192 564 
Асенов, Асен 135 
Атанасов, Атанас 167 
Атанасов, Теодор 294 
Бабаева, Вусаля Муса 228 
Бакалов, Йордан 30 469 
Бакалова, Валентина 367 
Бакърджиева, Милка 11 
Бакърджиева, Радостина 193 
Балабанова, Маргарита 368 
Бангова, Стефка 470 
Барзов, Иво 31 
Баултън, Клинт 565 
Баширова, Сабина Агамехди 229 
Бенчева, Нели 12 13 81 82 354 
Берберова-Вълчева, Цветелина 519 
Бернер, Милко 112 
Благоев, Димитър 295 547 566 
Богданов, Христоско 136 
Богданова, Маргарита 93 
Богдановска, Билjана 541 
Богомилова, Екатерина 478 
Боев, Борислав 103 560 
Бойчев, Бойчо 296 321 
Бонев, Живко 168 
Борисов, Томо 369 471 
Борисова, Богомила 370 
Бошнаков, Петьо 555 
Боянов, Иван Руменов 230 355 
Боянов, Петър 567 
Боянова, Бояна 194 
Боянова, Невена Петрова 322 557 
Боянова, Светлана 231 232 
Брезоева, Бойка 169 
Брусарски, Румен 137 
Брънзов, Тодор 195 
Ванчев, Михаил 234 
Варадинова, Цветелина 472 538 
Варамезов, Любчо 196 
Василев, Ивайло 371 372 
Василев, Йордан 83 
Василева, Петя 138 
Василева-Демирева, Веселка 129 485 
Вейсел, Али 170 
Великов, Иво 473 
Велчев, Живко 373 
Вечев, Венцислав 171 
Викторова, Десислава 374 
Винаров, Иван 356 
Винокуров, А. 463 
Владимиров, Любомир 548 
Владимирова, Десислава 172 
Вулова, Боряна 235 236 237 238 
Вучков, Николай 375 
Вълева, Катина 307 587 
Вълчева, Екатерина 510 552 
Върбанов, Иван 94 197 
Върбанов, Тихомир 14 520 
Габровска, Нелинда 376 
Гайдаров, Иван 126 139 568 569 
Ганчев, Добрин 297 
Гатева, Цветозария 15 
Генчев, Евгени 312 
Генчев, Толик 377 
Георгиев, Александър 378 
Георгиев, Атанас 474 
Георгиев, Васил 379 
Георгиев, Илиян 239 298 
Георгиев, Илиян Георгиев 323 
Георгиев, Петър 32 
Георгиев, Пламен 148 
Георгиева, Анета 140 
Георгиева, Галя 380 
Георгиева, Елена 173 240 
Германов, Герман 385 
Гечева, Милка 381 382 
Годжаева, Эльмира Магомед 332 
Голева, Поля 383 384 521 522 
Горанова, Пенка 25 221 222 316 
Григоров, Петър 33 
Григорова, Ваня 223 324 
Грозданов, Антон 385 386 
Грозданов, Иван 556 
Грозданова, Саша 95 
Грошев, Чавдар 475 
Гюров, Румен 16 476 
Даилова, Илияна 387 477 
Денева, Анета 96 198 
Дечев, Теодор 84 194 388 
Джилизов, Велко 141 389 
Джиралди, Филип 34 
Джъндун, Джан 35 
Дилков, Цветан 1 570 
Димитров, Борис 36 
Димитров, Георги 241 325 
Димитров, Деян 37 
Димитров, Димитър 478 
Димитров, Димитър В. 85 390 
Димитров, Михаел 127 479 
Димитров, Павел 523 
Димитров, Ради 171 
Димитрова, Антонина 391 
Димитрова, Снежана 128 539 
Димов, Емил 193 
Динков, Динко 86 480 
Динков, Милен 199 
Динкова, Мария 571 
Добрев, Калин 392 
Добрев, Красимир 393 
Добрева, Ралина 555 
Дойков, Ненко 481 482 
Донкова, Веселка 394 
Досев, Христо 174 395 
Дурин, Стоян 175 
Евтимов, Симеон 38 
Едуардс, Джон 572 
Елисън, Греъм 39 
Емилова, Ирена 17 200 
Ерусалимов, Румен 523 
Ефтимова, Диана Лъчезарова 299 558 
Жекова, Жанета 396 
Загоров, Георги 397 
Заркова, Силвия 106 132 559 
Захариев, Андрей 97 142 357 
Захариева, Галина 327 358 
Захариева, Зорница 40 
Здравков, Николай Тодоров 201 524 
Златанов, Георги 2 328 483 484 
Златарева, Маргарита 398 
Иванов, Димитър 399 
Иванов, Иван 41 400 
Иванов, Иван Василев 329 549 
Иванов, Петко 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
Иванов, Христо 573 
Иванова, Зоя 98 
Иванова, Красимира 195 
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова 113 176 300 
Илиев, Драгомир 224 
Илиев, Ивайло Христосков 99 202 
Илиев, Станимир 129 401 485 
Илиева, Любка 3 301 
Илиевска-Костадинович, Мария 114 
Илийчовски, Светослав 302 
Илчевски, Благовест 42 
Искърова, Николина 540 574 
Исмаилов, Танер 143 
Йонкова, Бойчинка 177 
Йончев, Димитър 4 
Йорданов, Милорад 486 
Йорданов, Пламен 556 
Йорданова, Зорница 402 575 
Йорданова, Христина 43 
Йотова, Ралица 5 
Йоцов, Виктор 18 
Казаков, Константин 487 488 576 
Камджалов, Мирослав 100 
Карев, Николай 550 
Касабаджакова, Стоянка 465 577 
Кирев, Веселин 38 
Кирилова, Милена 144 404 
Киров, Борислав К. 145 
Киров, Стоян 146 578 
Кирова, Милена 203 579 
Коев, Стоян 115 
Козарев, Атанас 541 
Колев, Росен 178 
Колев, Росен Илиянов 179 
Колева, Василена 489 
Колева, Здравка 26 225 
Конарев, Асен 303 
Кондарев, Ивайло 147 
Константинова, Снежинка 303 
Копаранов, Христо 405 
Королева, Е. 463 
Кортунов, Андрей 44 
Костадинова, Нина 7 116 
Костов, Атанас 406 407 
Костов, Ивайло 304 
Краснова, А. 461 
Креjовиh, Раjко 436 
Крумова, Диана 180 305 
Кръстев, Людмил 148 181 
Кръстева, Илияна 330 
Куртева, Стойка 408 409 
Кърчев, Иван 45 410 
Кърчев, Теодор 411 490 
Лавалу, Франсоа 46 
Лаго, Кристина 580 
Лазаров, Владислав 47 
Лазов, Петър 231 
Лафчиева, Милена 48 
Лекова, Веселина 412 413 
Лефтеров, Петър 414 415 416 
Ливен, Анатол 49 
Луонго, Том 50 
Льондев, Атанас 149 581 
Любенов, Здравко 331 
Люцканов, Емил 51 
Маккой, Алфред 52 
Мали, Робърт 53 
Малинова, Кристина 417 
Манев, Евгени 204 491 
Манолов, Георги 54 492 
Манолов, Любен 493 597