Нови статии - юли 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90722

Александрова, Таня.  Ролята на културата в съвременната информационна епоха / Таня Александрова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 29-34. 

1. Информационно общество 2. Култура 
 00  + 004
Ключови думи: 1. информационна ера 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30884

- 2 -

Цб II 90740

Андреева-Попйорданова, Диана.  Икономически принос на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм - 2008-2015 г. / Диана Андреева-Попйорданова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

1. Културен туризъм 
 338.48  + 719
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. изкуство 4. творчески индустрии 5. ЮНЕСКО 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30956

- 3 -

Цб II 90740

Вълкова, Румина.  Мястото на читалището в развитието на гражданското общество и ролята му в културния живот на местните общини / Румина Вълкова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 165-170. 

1. Културно-просветна дейност 2. Читалища 
 374  + 352
Ключови думи: 1. читалища 2. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30965

- 4 -

Цб II 90722

Николова, Лилия.  Социално-културната сфера : ресурси, дейности, резултати (опит за статистически портрет) / Лилия Николова, Ивайло Цаков, Зденек Буреш. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 57-64. 

1. Социално-културна сфера 2. Нестопански сектор 
 338.46
Ключови думи: 1. социално-културна дейност 2. нестопански сектор 3. здравеопазване 4. култура 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30889

Философия

Религия

- 5 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

1. Балкани - история 2. Религиозна толерантност - Османска империя 
 949.7  + 2
Ключови думи: 1. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Религия 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30931

- 6 -

Цб II 90723

Хасанов, Сефер.  Извори и начала на диалога и толерантността в исляма / Сефер Хасанов. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 74-78. 

1. Ислям - толерантност 
 297
Ключови думи: 1. ислям 2. религия 3. мохамеданство 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 30934

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 7 -

Цб II 90723

Пашова, Цветомира.  Многоезичие и разбирателство: историческа и съвременна перспектива / Цветомира Пашова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 79-86. 

1. Общество - език, комуникация 2. Междуезикови отношения 
 800.72  + 316.773.2
Ключови думи: 1. общество 2. езикова политика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30935

- 8 -

Цб II 90723

Тодоров, Петко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Петко Тодоров. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 58-68. 

1. Медии 2. Общество 3. Толерантност 
 316.3  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. общество 3. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30933

- 9 -

Цб II 90723

Якшич, Бошко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Бошко Якшич. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 52-57. 

1. Медии 2. Общество 3. Толерантност 
 07  + 316.3
Ключови думи: 1. медии 2. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30932

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 10 -

Цб II 90722

Тодоров, Петко.  Има ли алтернатива икономиката на масмедиите? / Петко Тодоров. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 41-46. 

1. Масмедии 
 07
Ключови думи: 1. медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30886

- 11 -

Цб II 90723

Тодоров, Петко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Петко Тодоров. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 58-68. 

1. Медии 2. Общество 3. Толерантност 
 316.3  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. общество 3. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30933

- 12 -

Цб II 90723

Якшич, Бошко.  Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото / Бошко Якшич. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 52-57. 

1. Медии 2. Общество 3. Толерантност 
 07  + 316.3
Ключови думи: 1. медии 2. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30932

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 13 -

Цб II 90723

Баубек, Агиемин.  Исторически основи на румънската толерантност към турското малцинство / Агиемин Баубек. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 87-91. 

1. Румъния - турско малцинство 2. Румъния - история 
 949.8  + 323.15
Ключови думи: 1. Румъния 2. турско малцинство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 30936

- 14 -

Цб II 90722

Вълков, Александър.  Социалният маркетинг : "мисията невъзможна" / Александър Вълков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 7-19. 

1. Социален маркетинг 
 339.138  + 304
Ключови думи: 1. социален маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30882

- 15 -

Цб II 90723

Желязкова, Антонина.  Търпимост към различията и етническата толерантност. Балканският комшулук - реалности и митове / Антонина Желязкова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 23-35. 

1. Балкани 2. Етническа толерантност 
 323.15(497)  + 949.7
Ключови думи: 1. етническа толерантност 2. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30930

- 16 -

Цб II 86759

Йордаки, Константин.  Дипломация и създаване на геополитически въпрос: румънско-българският конфликт за Добруджа, 1878-1957 / Константин Йордаки. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 316-419. 

1. Балкани - история 2. Геополитика - Румъния, България 3. Добруджа - конфликт, 1878-1957 
 949.7  + 327:911.3
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. геополитика 4. България 5. Румъния 6. Добруджа 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Румъния 3. България 4. Добруджа 
  

Сист. No: 30926

- 17 -

 

Проданов, Христо.  За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 124-138. 

 32  + 004
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. Четвърта индустриална революция 3. политическа икономия 4. дигитализация 5. данни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30904

- 18 -

Цб II 90723

Текинеш, Айхан.  Идеята на М. Фетхуллах Гюлен за уважение към положението, основана на толерантността и диалога / Айхан Текинеш. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 92-105. 

1. Турция - политическа идеология 2. М. Фетхуллах Гюлен (1941 - ) 
 32.019.5(560)
Ключови думи: 1. политическа идеология 2. Турция 3. Фетхуллах Гюлен 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
За него: 1. Гюлен, Фетхуллах 
  

Сист. No: 30937

- 19 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

1. Балкани - история 2. Религиозна толерантност - Османска империя 
 949.7  + 2
Ключови думи: 1. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Религия 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30931

Икономика. Икономически теории

- 20 -

Цб II 90722

Филипов, Димитър.  "Новата икономика" и икономическата теория / Димитър Филипов. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 3-6. 

1. Икономическа теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30881

Икономикс

- 21 -

Цб II 90722

Филипов, Димитър.  "Новата икономика" и икономическата теория / Димитър Филипов. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 3-6. 

1. Икономическа теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30881

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 22 -

 

Илчева, Деница.  Съдържанието и естеството на работата са най-големите мотиватори за ИТ специалистите / Деница Илчева. // CIO, 2019, N 5, 62-63. 

 331
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. мотивация за труд 3. трудова мотивация 4. пазар на труда 5. професионално развитие 6. работна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30799

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 23 -

 

Божков, Васил.  По формирането на финансова информация за дяловите участия в други предприятия / Васил Божков. // Годишник на ИДЕС, 2014, 81-110. 

 336.6
Ключови думи: 1. финанси на фирмата 2. финансов контрол 3. дялово участие 4. финансови отчети 5. Международни счетоводни стандарти (МСС) 6. Директива 2013/34/ЕС 7. Директива 78/660/ ЕИО 8. Директива 83/349/ЕИО 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30842

- 24 -

 

Гайдаров, Иван.  Бизнесът и криптовалутите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 10-12. 

 336.7  + 004.9
Ключови думи: 1. криптовалути 2. блокчейн 3. виртуални пари 4. JPM Coin 5. мрежови оператори 6. хеш ключове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30785

- 25 -

 

Димитров, Валери.  Финансовият режим на управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и административния договор / Валери Димитров. // Бизнес и право, 2018, N 4, 83-108. 

   В статията авторът критикува концепцията за административен договор като изкуствена и логично корумпирана идея. Въвеждане на фалшива правна конструкция на административния договор. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10182 

 342.9
Ключови думи: 1. финансово право 2. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 3. административен договор 4. административен акт 5. финансов контрол 6. граждански договор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30810

- 26 -

 

Димитрова, Ивайла.  Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната / Ивайла Димитрова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 85-96. 

 336
Ключови думи: 1. фискална стабилност 2. бюджетно салдо 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30894

- 27 -

 

Тодорова, Весела.  Идва ли краят на долара като резервна валута? / Весела Тодорова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 107-123. 

 336.74
Ключови думи: 1. валута 2. международна валута 3. разплащания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30902

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 28 -

 

Атанасова, Анита.  Счетоводна политика в управленското счетоводство / Анита Атанасова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 438-464. 

 657.2
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 2. теоретични аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30939

- 29 -

 

Божков, Васил.  По формирането на финансова информация за дяловите участия в други предприятия / Васил Божков. // Годишник на ИДЕС, 2014, 81-110. 

 336.6
Ключови думи: 1. финанси на фирмата 2. финансов контрол 3. дялово участие 4. финансови отчети 5. Международни счетоводни стандарти (МСС) 6. Директива 2013/34/ЕС 7. Директива 78/660/ ЕИО 8. Директива 83/349/ЕИО 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30842

- 30 -

 

Бонев, Живко.  Творческият характер на одиторската дейност при съвременните условия / Живко Бонев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 59-80. 

 657.6
Ключови думи: 1. одиторска професия 2. исторически преглед 3. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30835

- 31 -

 

Брезоева, Бойка.  Важни аспекти на счетоводното третиране на лизинговите договори / Бойка Брезоева. // Годишник на ИДЕС, 2014, 111-138. 

 657
Ключови думи: 1. лизингов договор 2. финансов лизинг 3. счетоводни аспекти 4. данъчно третиране 5. МСС 17 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30844

- 32 -

 

Вейсел, Али.  Методически аспекти на одитните доказателства / Али Вейсел. // Годишник на ИДЕС, 2014, 281-312. 

 657.6
Ключови думи: 1. одитни доказателства 2. методика 3. Международни одиторски стандарти (МОС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30852

- 33 -

 

Галинова, Анелия.  Ретроспективен поглед върху развитието на управленското счетоводство / Анелия Галинова. // Годишник на ИДЕС, 2012, 389-415. 

 657
Ключови думи: 1. управленско счетоводство 2. счетоводна теория 3. исторически обзор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30828

- 34 -

 

Дочев, Иван.  Отчитане на дивиденти / Иван Дочев. // Годишник на ИДЕС, 2012, 373-388. 

 657
Ключови думи: 1. дивиденти 2. счетоводно отчитане 3. търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30826

- 35 -

 

Дурин, Стоян.  Отчитане на данъците от дохода (печалбата) / Стоян Дурин. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 7-28. 

 657
Ключови думи: 1. данък върху дохода 2. счетоводно отчитане 3. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30832

- 36 -

 

Златарева, Катя.  Принципни положения за формиране на счетоводна политика в съответствие с бизнес стратегията на корпорацията / Катя Златарева. // Годишник на ИДЕС, 2014, 167-202. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна политика 2. счетоводство на предприятието 3. Закон за счетоводството (ЗСч) 4. бизнес стратегии 5. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30848

- 37 -

Цб CD 247

Иванова, Росица.  Аспекти на анализа на рентабилността на предприятието : XXIst International Conference, 07-09 June, 2019, Budva, Montenegro / Росица Иванова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 27-32. 

   Прев.загл.: ASPECTS OF THE ANALYSIS OF ENTERPRISE’S RATE OF RETURN

   Статията може да се ползва и на хартиен носител в сектор Периодика, сигнатура П I 1042. 

1. Предприятия - рентабилност 
 658.155
Ключови думи: 1. икономика на предприятието 2. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30910

- 38 -

 

Костова, Силвия.  Одиторските процедури при интегрираното отчитане на екологични разходи / Силвия Костова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 265-280. 

 657.6  + 574
Ключови думи: 1. екологични разходи 2. одиторски практики 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Екология 
  

Сист. No: 30831

- 39 -

 

Лазарова, Ваня.  Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството / Ваня Лазарова. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 97-106. 

 657
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална трансформация 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30895

- 40 -

 

Мусов, Михаил.  За качествените характеристики на информацията във финансовото и в управленското счетоводство / Михаил Мусов. // Годишник на ИДЕС, 2012, 343-374. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна информация 2. финансово счетоводство 3. управленско счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30822

- 41 -

Цб CD 247

Начкова, Мая Янкова.  Специфични обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 41-47. 

   Статията може да се ползва и на хартиен носител в сектор Периодика, сигнатура П I 1042. 

1. Пенсионни фондове - счетоводство 2. Пенсионни фондове - финансов одит 
 657.6  + 368.43
Ключови думи: 1. пенсионни фондове 2. счетоводство 3. финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30918

- 42 -

Цб CD 247

Орешкова, Христина.  Амортизацията на постоянните имущества в произведенията на основоположниците на счетоводната мисъл в България и на учени, творили в по-ново време / Христина Орешкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.5  (Skopje). - Skopje, 2019, 1431-1442. 

1. Амортизация - имущества 2. Счетоводство 3. Счетоводна мисъл - основоположници 
 657.000.93
Ключови думи: 1. амортизации 2. имущество 3. счетоводна теория 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30921

- 43 -

 

Орешкова, Христина.  Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане поуки от миналото в полза на бъдещето / Христина Орешкова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 403-436. 

 657.1
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. финансово отчитане 3. Международни счетоводни стандарти (МСС) 4. Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30938

- 44 -

 

Петрова, Диана.  Съвременни счетоводно-информационни проблеми при детайлизираните анализи на търговската дейност / Диана Петрова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 243-264. 

 657
Ключови думи: 1. търговска дейност 2. счетоводен отчет 3. счетоводна информация 4. счетоводен софтуер 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30830

- 45 -

 

Станчева-Тодорова, Елеонора.  Счетоводни постулати, принципи и концепции като основопагащи елементи на концептуалната основа на счетоводната теория / Елеонора Станчева-Тодорова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 353-402. 

 657.1
Ключови думи: 1. счетоводна теория 2. счетоводни принципи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30854

- 46 -

 

Тимчев, Марко.  Балансирана система за бизнес анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 203-242. 

 657.92
Ключови думи: 1. бизнес анализ 2. балансирана система от показатели (BSC) 3. финансов анализ 4. Balanced Scorecard 5. Z-score 6. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30849

- 47 -

 

Тодоров, Любомир.  Пазарният подход за оценка на бизнеса - проблеми и решения / Любомир Тодоров. // Годишник на ИДЕС, 2014, 313-352. 

 657.92
Ключови думи: 1. оценка на бизнес 2. оценка на предприятието 3. справедлива стойност 4. Moody’s 5. Z-score 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30853

- 48 -

 

Чилова, Нина.  Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 109-124. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10183 

 368.42:061.1  + 657.6
Ключови думи: 1. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 2. органи 3. финансов контрол 4. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Здравеопазване 
 пълен текст 

Сист. No: 30820

- 49 -

Цб CD 247

Чуков, Кръстьо.  Една методика за анализ на печалбата от продажби на продукцията / Кръстьо Чуков. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 33-39. 

   Статията може да се ползва и на хартиен носител в сектор Периодика, сигнатура П I 1042. 

1. Анализ на печалба 2. Продажба на продукция 
 658.155
Ключови думи: 1. анализ 2. печалба 3. продукция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30917

- 50 -

Цб CD 247

Boyanov, Borislav.  The Adoption of a Global Accounting Framework as a Foundation for the Integrity of the Financial Reporting / Borislav Boyanov. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.5  (Skopje). - Skopje, 2019, 1413-1423. 

   Прев.загл.: Приемане на глобална счетоводна рамка като основа за почтеност на финансовата отчетност

1. Счетоводна отчетност 
 657.6
Ключови думи: 1. счетоводна отчетност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30920

Управление

- 51 -

 

Александров, Андрей.  Технически способи за контрол на персонала през призмата на защитата на личните данни и неприкосновеността на работното място / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 12-18. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. контрол на персонала 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30856

- 52 -

 

Дженева, Деница.  Аутсорсингът в Югоизточна Европа / Деница Дженева. // CIO, 2019, 10-11. 

 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. Югоизточна Европа 3. аутсорсинг компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30977

- 53 -

 

Динкова, Мария.  Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяната / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 5, 36-38. 

   Дигиталната трансформация не е само ИТ проект, тя налага изграждането на фирмена култура за непрекъснато развитие в крак с новите технологии. 

 005.73
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. фирмена култура 3. ИТ мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30794

- 54 -

 

Илиева, Весела.  Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие / Весела Илиева. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 71-84. 

 005.8
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. финансови инструменти 3. зелени облигации 4. проекти 5. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30892

- 55 -

Цб II 90722

Стойков, Любомир.  Корпоративният имидж : технология и промени : "Икономика на масмедиите" или възможните публични метаморфози на една "оспорвана" специалност / Любомир Стойков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 47-51. 

1. Корпоративен имидж 2. Медии 3. Образование 
 005.73  + 07  + 378
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. медии 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Образование 
  

Сист. No: 30887

- 56 -

 

Тимчев, Марко.  Балансирана система за бизнес анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Годишник на ИДЕС, 2014, 203-242. 

 657.92
Ключови думи: 1. бизнес анализ 2. балансирана система от показатели (BSC) 3. финансов анализ 4. Balanced Scorecard 5. Z-score 6. SWOT анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30849

- 57 -

Цб CD 247

Stoyanova, Tsvetana.  Strategical Approach on Talent Management in the Organization / Tsvetana Stoyanova, Philip Stoyanov. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 247-251. 

   Прев.загл.: Стратегически подход за управление на талантите в организацията

   Статията може да се ползва и на хартиен носител в сектор Периодика, сигнатура П I 1042. 

1. Упраление на таланта 2. Управление на организацията 3. Talent Management 
 005.7
Ключови думи: 1. talent management 2. управление на таланти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30919

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 58 -

Цб II 90722

Вълков, Александър.  Социалният маркетинг : "мисията невъзможна" / Александър Вълков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 7-19. 

1. Социален маркетинг 
 339.138  + 304
Ключови думи: 1. социален маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30882

- 59 -

 

фискутеан, Андрада.  Какво представлява малуер рекламата и как да се защитим от нея / Андрада Фискутеан. // CIO, 2019, N 5, 72-76. 

 339.138
Ключови думи: 1. малуер реклама 2. определение 3. защита 4. киберпрестъпления 5. хакерство 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30804

- 60 -

Цб II 90740

Цветанова, Ева.  Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие : (по примера на гр. Плевен) / Ева Цветанова ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 48-59. 

1. Туристически маркетинг 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг на дестинацията 2. градско развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30951

Услуги

- 61 -

Цб II 90722

Горчилова, Деница.  Европейската помощ - панацея или още един проблем за българския нестопански сектор / Деница Горчилова, Цако Панталеев. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 52-56. 

1. Нестопански сектор 
 338.46
Ключови думи: 1. нестопански сектор 
Тематични рубрики: 1. Услуги 
  

Сист. No: 30888

- 62 -

Цб II 90722

Николова, Лилия.  Социално-културната сфера : ресурси, дейности, резултати (опит за статистически портрет) / Лилия Николова, Ивайло Цаков, Зденек Буреш. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 57-64. 

1. Социално-културна сфера 2. Нестопански сектор 
 338.46
Ключови думи: 1. социално-културна дейност 2. нестопански сектор 3. здравеопазване 4. култура 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30889

Икономика на индустрията

- 63 -

 

Медникаров, Мартин.  Електроенергийната промишленост на България - анализ и прогнози / Мартин Медникаров. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 74-80. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 621.311
Ключови думи: 1. енергетика 2. България 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. Български енергиен холдинг (БЕХ) 5. електрическа енергия 6. енергийна зависимост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30948

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 64 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Автоматична система ще отчита тол-таксите на камиони и автобуси / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, 34-35. 

 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. тол-такси 3. автомобилен транспорт 4. маршрутни карти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30979

- 65 -

 

Кръстев, Кристиан.  Eфективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в експресните превози / Кристиан Кръстев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 145-151. 

   Настоящата статия изследва приложението на Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в логистичния сектор. Технологията се анализира от гледна точка на потенциалните ползи от страна на клиентите на логистичните услуги и постигане на по-висока оптимизация и ефективност на процесите от страна на мениджмънта на логистичните компании. Представени са ползите от въвеждането и използването РФИД технологията в главните процеси по предоставяне на експресните превози. 

 338.47
Ключови думи: 1. експресни превози 2. иновации 3. ефективност 4. оптимизиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
 пълен текст 

Сист. No: 30916

- 66 -

 

Михайлов, Георги.  Обратна логистика / Георги Михайлов. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 81-84. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 658.7
Ключови думи: 1. логистичен мениджмънт 2. обратна логистика 3. върнати в магазините стоки 4. Кауфланд 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 30950

- 67 -

 

Цветкова, Светла.  Бечмаркинг на транспортния сектор / Светла Цветкова. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 5-13. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.47
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. сравнителен анализ 3. транспортна система 4. добри практики 5. европейска транспортна система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 30940

Туризъм

- 68 -

Цб II 90740

Андреева-Попйорданова, Диана.  Икономически принос на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм - 2008-2015 г. / Диана Андреева-Попйорданова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

1. Културен туризъм 
 338.48  + 719
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. културно наследство 3. изкуство 4. творчески индустрии 5. ЮНЕСКО 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 30956

- 69 -

 

Димитрова, Светла.  Анализ на потенциала на събитията за превръщане на зимните ни курорти в целогодишни дестинации / Светла Димитрова. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 56-62. 

 338.48
Ключови думи: 1. зимни курорти 2. събитиен туризъм 3. сезонност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30944

- 70 -

 

Калейчев, Светослав.  Луксозният туризъм и моделите на удовлетвореност / Светослав Калейчев. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 63-67. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. луксозен туризъм 2. удовлетвореност 3. модели 4. клиентска удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30947

- 71 -

 

Коен, Жаклин.  Бенчмаркингът - метод за усъвършенстване на процесите в хотелиерството / Жаклин Коен. // Инфраструктура & Комуникации, 2018, N 13, 46-51. 

 338.48
Ключови думи: 1. бенчмаркинг 2. хотелски комплекси 3. конкурентни предимства 4. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30942

- 72 -

Цб II 90740

Павлова, Петя.  Опитът на община Созопол при взаимодействието с неправителствения сектор / Петя Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-164. 

1. Общинско управление 2. Туризъм - България 
 352.07  + 338.48
Ключови думи: 1. общинско управление 2. неправителствен сектор 3. местна власт 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. Созопол 
  

Сист. No: 30964

- 73 -

Цб II 90740

Цветанова, Ева.  Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие : (по примера на гр. Плевен) / Ева Цветанова ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 48-59. 

1. Туристически маркетинг 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетинг на дестинацията 2. градско развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30951

Европейски съюз

- 74 -

 

Гайдаров, Иван.  Авторското право в дигиталната ера / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 39-41. 

   Европейската директива за авторското право в цифровия единен пазар (приета на 26 март 2019) поляризира общественото мнение и предизвика редица критики, но анализът на резултатиете от нея тепърва предстои. Тя има за цел да гарантира, че творците, издатели на новинарски издания и журналистите ще получават печалби и от онлайн пространството. 

 347.78  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. авторско право 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Интернет 4. цифрова икономика 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30795

Право

- 75 -

 

Александров, Андрей.  За "допълнителните условия" по някои трудови правоотношения и адекватността на тяхната уредба според настоящата редакция на Кодекса на труда / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 9-13. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. надомна работа 3. работа от разстояние 4. временна работа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30861

- 76 -

 

Александров, Андрей.  Кога е налице дискриминация в трудовите отношения ? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 10-16. 

 349.2
Ключови думи: 1. Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 2. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30868

- 77 -

 

Александров, Андрей.  Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325, т. 2 от КТ / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 21-25. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудови спорове 2. Кодекс на труда (КТ) 3. незаконно уволнение 4. възстановяване на работа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30870

- 78 -

 

Александров, Андрей.  Как законът защитава лицата с намалена работоспособност ? / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 2-6. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. трудоустрояване 3. данъчни облекчения 4. финансова подкрепа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30872

- 79 -

 

Александров, Андрей.  Прекратяване на трудовото правоотношение поради сключване на договор за управление / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 11-18. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. прекратяване на трудово правоотношение 3. договор за управление 4. уволнение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30876

- 80 -

 

Александров, Андрей.  Сезонът на платения годишен отпуск дойде - да си припомним правилата за ползването му! / Андрей Александров. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 2-11. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. платен годишен отпуск 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30913

- 81 -

 

Андонова, Весела.  Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор: Начин на деклариране и доказване съгласно последните нормативни изменения в ЗОП и ППЗОП от 01.03.2019 г. / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 61-77. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30813

- 82 -

 

Андонова, Весела.  Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители / Весела Андонова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 81-92. 

   Промените в ЗОП и в ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. 

 347
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30825

- 83 -

 

Атанасова, Красимира.  Една стъпка в подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 24-27. 

 349.3
Ключови думи: 1. Закон за изм. и доп. на Закона за семейни помощи за деца (ЗИДЗСПД) 2. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 3. наследствени пенсии 4. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30858

- 84 -

 

Атанасова, Красимира.  Задължения на работодателя при наемане на работа на пенсионери / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 5-8. 

 349.2
Ключови думи: 1. пенсионери 2. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30860

- 85 -

 

Атанасова, Красимира.  Електронното трудово досие - модерният начин на изготвяне и съхраняване на документите за персонала / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 2-6. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. електронни трудови досиета 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30866

- 86 -

 

Атанасова, Красимира.  Как законът закриля работниците и служителите при фалит на работодателя ? / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 7-10. 

 349.2
Ключови думи: 1. несъстоятелност на предприятието 2. закрила на работниците 3. гарантирани вземания 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30873

- 87 -

 

Атанасова, Красимира.  Може ли да се променя видът и обхватът на осигуряване ? / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 27-30. 

 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. самоосигуряващи се лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30878

- 88 -

 

Атанасова, Красимира.  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване / Красимира Атанасова. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 18-22. 

 349.3
Ключови думи: 1. задължително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30915

- 89 -

 

Балабанова, Христина.  Публични организации в съвременното законодателство на Република България (правна същност, белези) / Христина Балабанова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 61-82. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10181 

 342
Ключови думи: 1. публични организации 2. изпълнителна власт 3. публични средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30808

- 90 -

 

Богданова, Ирина.  Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се : Бележ. върху Решение № 156 от 07.11.2018 г. по гр.д. №1223/2018 г. на ВКС / Ирина Богданова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 25-40. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30809

- 91 -

 

Владимирова, Катя.  Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина / Катя Владимирова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3

 347
Ключови думи: 1. задатък (капаро) 2. отметнина 3. облигационни отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30811

- 92 -

 

Гачев, Венелин.  Отводът според българското гражданско процесуално право : Преглед на съдебната практика / Венелин Гачев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 69-76. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. отвод на съда 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30845

- 93 -

 

Георгиев, Александър.  Чия собственост е непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър ? / Александър Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 72-80. 

 347
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. несъстоятелност 3. колизия на нормата 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30824

- 94 -

 

Голева, Поля.  Цесията и потребителят - длъжник / Поля Голева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 18-33. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. цесия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30816

- 95 -

 

Горанова, Илонка.  Въпроси за административно обявяване на нарушенията на обществените поръчки / Илонка Горанова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 125-154. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10184 

 342.9
Ключови думи: 1. административно право 2. обществени поръчки 3. административни нарушения 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30821

- 96 -

 

Джилизов, Велко.  Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване / Велко Джилизов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 5-16. 

 347
Ключови думи: 1. попечителство 2. банки 3. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30806

- 97 -

 

Дичева, Теодора.  Задължения на работодателя при налагане на запор върху трудовото възнаграждение на работниците и служителите / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 2-5. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. запор 3. трудово възнаграждение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30859

- 98 -

 

Дичева, Теодора.  Новите задължения на работодателите в Закона за хората с увреждания / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 17-21. 

 349.2
Ключови думи: 1. Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 2. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30869

- 99 -

 

Дичева, Теодора.  Кога работниците могат да напуснат без предизвестие ? / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 19-26. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. прекратяване на трудов договор 3. предизвестие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30877

- 100 -

 

Дичева, Теодора.  Как законът ограничава сключването на срочни трудови договори / Теодора Дичева. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 12-17. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. срочен трудов договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30914

- 101 -

 

Драгиев, Деян.  Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд / Деян Драгиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 47-57. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30812

- 102 -

 

Желев, Георги.  Командироване, работно време и извънреден труд по време на почивни дни / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 21-25. 

 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. командировки 3. извънреден труд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30863

- 103 -

 

Желев, Георги.  Здравно осигуряване на българските граждани, пребиваващи в друга държава / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 26-29. 

 349.3
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. български граждани 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30864

- 104 -

 

Желев, Георги.  Пенсии за инвалидност при осигуряване в друга държава - членка на ЕС / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 6-9. 

 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. пенсии за инвалидност 3. Регламент (ЕО) № 883/2004 4. Регламент (ЕО) № 987/2009 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30867

- 105 -

 

Желев, Георги.  Ще засегне ли "Брекзит" социалните права на българските граждани ? / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (171), 2019, N 4, 30-33. 

 349.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. български граждани 3. социални права 4. статут на уседналост 5. Регламент (ЕО) № 883/2004 6. Регламент (ЕО) № 987/2009 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30879

- 106 -

 

Желев, Георги.  Практика на Съда на ЕС по въпросите на социалната сигурност / Георги Желев. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 23-26. 

 341
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30912

- 107 -

 

Йончева, Таня.  Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги / Таня Йончева. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 30-43. 

 347
Ключови думи: 1. Директива (ЕС) 2015/2302 2. пакетни туристически пътувания 3. пътнически услуги 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30838

- 108 -

 

Калайджиев, Ангел.  Административно-наказателна отговорност на арбитъра / Ангел Калайджиев. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 47-50. 

 342
Ключови думи: 1. Закон за межд. търговски арбитраж (ЗМТА) 2. административно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30818

- 109 -

 

Костов, Милчо Н.  Основни правни характеристики на модела на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с оглед на българското международно данъчно право / Милчо Н. Костов. // Бизнес и право, 2018, N 4, 23-46. 

   Статията се препечатва от сп. „Правна мисъл“, 4 (1982)
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10179 

 341
Ключови думи: 1. данъчно право 2. международно данъчно право 3. двойно данъчно облагане 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30805

- 110 -

 

Лекова, Мария.  Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 5-17. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. преобразуване 3. Общо събрание 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30815

- 111 -

 

Малакова, Снежана.  Основни положения в социалното осигуряване в сила от 1 януари 2019 г. / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 2-11. 

 349.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. промени 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30855

- 112 -

 

Малакова, Снежана.  В кои случаи НОИ не изплаща парични обезщетения за майчинство ? / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (169), 2019, N 2, 14-20. 

 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. майчинство 3. парични обезщетения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30862

- 113 -

 

Малакова, Снежана.  Какво се промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване / Снежана Малакова. // Труд и осигуряване, (172), 2019, N 5, 2-8. 

 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30911

- 114 -

 

Маринов, Делян.  Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане : Преглед на съдебната практика / Делян Маринов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 44-51. 

 347
Ключови думи: 1. обезпечения 2. чужд дълг 3. защита на трето лице 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30839

- 115 -

 

Найденов, Борислав.  Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество : Коментар на съдебната практика / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30807

- 116 -

 

Найденов, Борислав.  Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози / Борислав Найденов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 34-42. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за особените залози (ЗОЗ) 2. заложен кредитор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30817

- 117 -

 

Нацкин, Михаил.  Доверено лице. Същност на института / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 4, 60-71. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. доверено лице 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30819

- 118 -

 

Нацкин, Михаил.  Изисквания към фигурата на довереното лице / Михаил Нацкин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 77-86. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. доверено лице 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30846

- 119 -

 

Невин, Фети.  Идентифициране на търговската тайна / Фети Невин. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 18-29. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) 2. Директива 2016/943/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30837

- 120 -

 

Николова, Бистра.  Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари / Бистра Николова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 5-17. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 2. Директива 2015/849 (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30836

- 121 -

 

Попова, Цветелина.  Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки / Цветелина Попова. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 87-93. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30847

- 122 -

Цб II 90740

Тодоров, Евгени.  Зелените обществени поръчки като инструмент за постигане на устойчиво местно развитие в Република България / Евгени Тодоров ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-47. 

1. Обществени поръчки 2. Зелена икономика 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. устойчиво развитие 3. зелена икономика 4. устойчив растеж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30949

- 123 -

 

Фети, Невин.  Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 / Невин Фети. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 3, 78-93. 

 341
Ключови думи: 1. европейско право 2. Регламент (ЕС) 2016/679 3. Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30814

- 124 -

 

Хорозов, Георги.  Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги ( чл.515 ГПК ) / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXІІІ, 2019, N 5, 55-68. 

 347
Ключови думи: 1. обезсилване 2. ценни книги 3. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30843

- 125 -

 

Янакиева, Веселка.  Наследствени пенсии / Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, (168), 2019, N 1, 19-24. 

 349.3
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30857

- 126 -

 

Янакиева, Веселка.  Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски / Веселка Янакиева. // Труд и осигуряване, (170), 2019, N 3, 26-29. 

 349.3
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. закупуване на осигурителен стаж 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30871

Интелектуална собственост

- 127 -

 

Гайдаров, Иван.  Авторското право в дигиталната ера / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 39-41. 

   Европейската директива за авторското право в цифровия единен пазар (приета на 26 март 2019) поляризира общественото мнение и предизвика редица критики, но анализът на резултатиете от нея тепърва предстои. Тя има за цел да гарантира, че творците, издатели на новинарски издания и журналистите ще получават печалби и от онлайн пространството. 

 347.78  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. авторско право 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Интернет 4. цифрова икономика 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30795

Обществено управление. Публична администрация

- 128 -

Цб II 90740

Андонов, Станислав.  Морски общини в България пред екологичен крах: да или не? / Станислав Андонов ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 187-193 : с фиг.. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352(262.5)
Ключови думи: 1. морски общини 2. екологична криза 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. Черно море 
  

Сист. No: 30968

- 129 -

Цб II 90740

Андреева, Сесилия.  Нормативен поглед върху местното самоуправление / Сесилия Андреева ; Рец. Калин Боянов. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 244-248. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 3. Нормативна уредба 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30975

- 130 -

Цб II 90740

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в местното самоуправление / Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 73-83. 

1. Публична администрация 2. Местно самоуправление 
 352  + 304
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. социални услуги 3. деинституционализация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30955

- 131 -

Цб II 90740

Боянов, Калин.  Препоръки за повишаване мотивацията на служителите в местната администрация в България / Калин Боянов. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 7-14. 

1. Публична администрация 2. Местна администрация 
 351/354
Ключови думи: 1. местна администрация 2. служители 3. мотивация 4. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30943

- 132 -

Цб II 90740

Велева, Ралица.  Програми и мерки на местните власти за намаляване на бедността и постигане на целите, заложени в "Европа 2020" / Ралица Велева ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 65-72. 

1. Публична администрация 2. Местно управление 
 352  + 364.662
Ключови думи: 1. местна власт 2. местно самоуправление 3. бедност 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30954

- 133 -

Цб II 90740

Вълков, Владимир.  Органи на социалната политика на местно ниво / Владимир Вълков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 60-64. 

1. Публична администрация 2. Местна администрация 3. Социална политика 
 352  + 304
Ключови думи: 1. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30953

- 134 -

Цб II 90740

Вълкова, Румина.  Мястото на читалището в развитието на гражданското общество и ролята му в културния живот на местните общини / Румина Вълкова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 165-170. 

1. Културно-просветна дейност 2. Читалища 
 374  + 352
Ключови думи: 1. читалища 2. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30965

- 135 -

Цб II 90740

Георгиева, Ивелина.  Бежанската вълна: има ли засегнати общини / Ивелина Георгиева ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 179-186. 

1. Местно самоуправление 2. Бежанци - България 
 352-054.73
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. общинско управление 3. бежанци 4. бежанска криза 5. бежанска вълна 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30967

- 136 -

Цб II 90740

Ефремова, Николета.  Устойчивост на политиките на местно ниво - предизвикателства и възможни решения / Николета Ефремова ; Рец. Татяна Даскалова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 101-112. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30958

- 137 -

Цб II 90740

Игнатов, Боян.  Общинското здравеопазване в България - мисия невъзможна / Боян Игнатов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 130-138 : с табл.. 

1. Общинско управление 2. Здравеопазване 
 352.07  + 614
Ключови думи: 1. общинско здравеопазване 2. бюджет 3. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30961

- 138 -

Цб II 90740

Иилев, Ивайло.  Местно самоуправление и програмно бюджетиране / Ивайло Иилев ; Рец. Цветка Стоенчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 113-123. 

   Библиогр. в текста. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. бюджетиране 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30959

- 139 -

Цб II 90740

Кирилова, Катя.  Проблеми и предизвикателства пред административното обслужване в общините / Катя Кирилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 15-21. 

1. Публична администрация 2. Общинско управление 
 352.07
Ключови думи: 1. общини 2. общинска администрация 3. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30945

- 140 -

Цб II 90740

Крумова, Лилия.  Здравеопазването - предизвикателство за общините в България / Лилия Крумова, Златина Станишева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 212-219. 

1. Местно самоуправление 2. Здравеопазване 
 614  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30971

- 141 -

Цб II 90740

Павлова, Йоана.  Гражданите и местното самоуправление: добри практики и проблемни области / Йоана Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 92-100. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. администрация 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30957

- 142 -

Цб II 90740

Павлова, Петя.  Опитът на община Созопол при взаимодействието с неправителствения сектор / Петя Павлова ; Рец. Деница Горчилова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-164. 

1. Общинско управление 2. Туризъм - България 
 352.07  + 338.48
Ключови думи: 1. общинско управление 2. неправителствен сектор 3. местна власт 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. Созопол 
  

Сист. No: 30964

- 143 -

Цб II 90740

Стоева, Велислава.  Обратната връзка в местното самоуправление: ефекти и дефекти / Велислава Стоева, Александра Казанджиева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 205-211 : с фиг.; табл.. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30970

- 144 -

Цб II 90740

Танаков, Никола.  Принципът на субсидиарността - основен инструмент за местно самоуправление и децентрализация / Никола Танаков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 171-178 : с 1 фиг.. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. субсидиарност 3. децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30966

- 145 -

Цб II 90740

Тодорова, Татяна.  Секторни общински политики в сферата на младите хора и спорта / Татяна Тодорова ; Рец. Владимир Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 194-204 : с фиг.. 

1. Общинско управление 2. Публична администрация 
 352.07  + 7
Ключови думи: 1. общинско управление 2. социална интеграция 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30969

- 146 -

Цб II 90740

Цветков, Ясен.  Добри практики за повишаване на нивото на местната сигурност / Ясен Цветков ; Рец. Татяна Даскалова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 124-129. 

1. Местно самоуправление 2. Публична администрация 
 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. управление 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30960

- 147 -

Цб II 90740

Цолов, Георги.  Регионлни специфики при административното регулиране на стопанската дейност в България / Георги Цолов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 22-34. 

   Библиогр. под линия. 

1. Публична администрация 
 351/354  + 346.7
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. инвестиции 3. права и свободи на гражданите 4. административно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30946

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 148 -

 

Пингелов, Красимир.  Инженерингово осигуряване на българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) в областта на комуникационни-информационните технологии (КИТ) / Красимир Пингелов. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 24-29. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 355.02
Ключови думи: 1. инженеринг 2. отбранителна индустрия 3. стратегическо планиране 4. инженерингови компании 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30952

- 149 -

 

Хаджиев, Боян.  Хибридната война - същност, предпоставки и противодействие / Боян Хаджиев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 139-144. 

 355.01
Ключови думи: 1. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30905

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 150 -

Цб II 90740

Берберова-Вълчева, Цветелина.  Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в местното самоуправление / Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 73-83. 

1. Публична администрация 2. Местно самоуправление 
 352  + 304
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. социални услуги 3. деинституционализация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30955

- 151 -

Цб II 90740

Вълков, Владимир.  Органи на социалната политика на местно ниво / Владимир Вълков ; Рец. Поля Кацамунска. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 60-64. 

1. Публична администрация 2. Местна администрация 3. Социална политика 
 352  + 304
Ключови думи: 1. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30953

- 152 -

Цб II 90740

Костандиева, Нели.  Деинституционализация: препоръка или необходимост / Нели Костандиева, Вержиния Спасова ; Рец. Даниела Кръстева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 237-243 : с фиг.; табл.. 

1. Социални услуги - България 
 304
Ключови думи: 1. деинституционализация 2. социални услуги 3. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30974

- 153 -

Цб II 90740

Лазаров, Лъчезар.  Регионални различия в осигуреността на населението с медицинска помощ / Лъчезар Лазаров ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 145-154 : с фиг.. 

1. Здравеопазване 2. Здравно осигуряване 
 614  + 368.42:061.1
Ключови думи: 1. медицинска помощ 2. здравни грижи 3. здравни услуги 4. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30963

- 154 -

Цб CD 247

Начкова, Мая Янкова.  Специфични обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове / Мая Янкова Начкова. // The Teacher of the Future : Knowledge - Capital of the Future : Vol. 31.1  (Skopje). - Skopje, 2019, 41-47. 

   Статията може да се ползва и на хартиен носител в сектор Периодика, сигнатура П I 1042. 

1. Пенсионни фондове - счетоводство 2. Пенсионни фондове - финансов одит 
 657.6  + 368.43
Ключови думи: 1. пенсионни фондове 2. счетоводство 3. финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30918

Образование

- 155 -

Цб II 90722

Лулански, Пано.  Българското образование - между песимизма и надеждата / Пано Лулански. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 35-40. 

1. Образование - България 
 37.0
Ключови думи: 1. образование 2. България 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30885

- 156 -

Цб II 90740

Найденова, Ангела.  Средното образование и контрастите между общините в България / Ангела Найденова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 228-236. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. средно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30973

- 157 -

Цб II 90722

Стойков, Любомир.  Корпоративният имидж : технология и промени : "Икономика на масмедиите" или възможните публични метаморфози на една "оспорвана" специалност / Любомир Стойков. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 47-51. 

1. Корпоративен имидж 2. Медии 3. Образование 
 005.73  + 07  + 378
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. медии 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Образование 
  

Сист. No: 30887

- 158 -

 

Тагарев, Недко.  Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност) / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 46-55. 

   Проблемът, разгледан в настоящата публикация, е нарастващата необходимост от адекватно и приложимо към съвременните условия обучение в областта на киберсигурността. Акцентът е поставен върху актуалните тенденции в ядрената сигурност и възходящия тренд на използване на ядрени технологии. Посочени са конкретни примери за кибератаки на ядрени обекти. Накратко е представена и магистърската програма "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност". 

 378  + 004
Ключови думи: 1. ядрена сигурност 2. киберсигурност 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30890

- 159 -

Цб II 90740

Янчева, Милена.  Съвременни условия в предучилищното образование / Милена Янчева ; Рец. Ралица Велева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 220-227. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30972

Математика. Естествени науки

Екология

- 160 -

 

Костова, Силвия.  Одиторските процедури при интегрираното отчитане на екологични разходи / Силвия Костова. // Годишник на ИДЕС, 2014, 2014, 265-280. 

 657.6  + 574
Ключови думи: 1. екологични разходи 2. одиторски практики 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Екология 
  

Сист. No: 30831

Приложни науки

Здравеопазване

- 161 -

Цб II 90722

Делчева, Евгения.  Здравната реформа в България - две години по-късно / Евгения Делчева, Петър Атанасов, Лора Тодорова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 20-29. 

1. Здравна реформа - България 
 614.001.7
Ключови думи: 1. здравна реформа 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30883

- 162 -

Цб II 90740

Игнатов, Боян.  Общинското здравеопазване в България - мисия невъзможна / Боян Игнатов ; Рец. Александър Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 130-138 : с табл.. 

1. Общинско управление 2. Здравеопазване 
 352.07  + 614
Ключови думи: 1. общинско здравеопазване 2. бюджет 3. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30961

- 163 -

Цб II 90740

Крумова, Лилия.  Здравеопазването - предизвикателство за общините в България / Лилия Крумова, Златина Станишева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 212-219. 

1. Местно самоуправление 2. Здравеопазване 
 614  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 30971

- 164 -

Цб II 90740

Лазаров, Лъчезар.  Регионални различия в осигуреността на населението с медицинска помощ / Лъчезар Лазаров ; Рец. Евгения Делчева. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 145-154 : с фиг.. 

1. Здравеопазване 2. Здравно осигуряване 
 614  + 368.42:061.1
Ключови думи: 1. медицинска помощ 2. здравни грижи 3. здравни услуги 4. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30963

- 165 -

Цб II 90740

Съботинова, Светлана.  Електронен здравен портал: от информационна платформа към услуги / Светлана Съботинова ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 139-144 : с табл.; фиг.. 

1. Здравеопазване 2. Електронно здравеопазване 
 614  + 004.9
Ключови думи: 1. здравни услуги 2. електронни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30962

- 166 -

 

Чилова, Нина.  Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Бизнес и право, 2018, N 4, 109-124. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10183 

 368.42:061.1  + 657.6
Ключови думи: 1. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 2. органи 3. финансов контрол 4. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Здравеопазване 
 пълен текст 

Сист. No: 30820

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 167 -

Цб II 86759

Маринов, Чавдар.  "Балканската къща" : интерпретации и символни апроприации на народната архитектура от Османската епоха на Балканите / Чавдар Маринов. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 467-624. 

1. Балкани - история 2. Архитектура - Балкани 
 949.7  + 72
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Балкани 
  

Сист. No: 30928

- 168 -

Цб II 86759

Хайду, Ада.  В търсене на национални архитектурни стилове в Сърбия, Румъния и България от средата на XIX век до Първата световна война / Ада Хайду. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 420-466. 

1. Балкани - история 2. Архитектура - Сърбия, Румъния, България 
 949.7  + 72
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. архитектура 4. Сърбия 5. Румъния 6. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Сърбия 3. Румъния 4. България 
  

Сист. No: 30927

Информационни технологии. Иновации

- 169 -

Цб II 90722

Александрова, Таня.  Ролята на културата в съвременната информационна епоха / Таня Александрова. // Реформата в социално-културната сфера: между реалностите и очакванията : Тезиси за кръгла маса / Науч. ред. Евгения Пенкова  (София). - София. - София : Алтернативи, 2002, 29-34. 

1. Информационно общество 2. Култура 
 00  + 004
Ключови думи: 1. информационна ера 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30884

- 170 -

 

Бойчева-Манолчева, Мая.  Автоматична система ще отчита тол-таксите на камиони и автобуси / Майя Бойчева-Манолчева. // CIO, 2019, 34-35. 

 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. тол-такси 3. автомобилен транспорт 4. маршрутни карти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30979

- 171 -

 

Гайдаров, Иван.  Бизнесът и криптовалутите / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 5, 10-12. 

 336.7  + 004.9
Ключови думи: 1. криптовалути 2. блокчейн 3. виртуални пари 4. JPM Coin 5. мрежови оператори 6. хеш ключове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30785

- 172 -

 

Граймс, Роджър А.  Как да печелите, като прониквате в чужди компютри / Роджър А. Граймс. // CIO, 2019, 78-83. 

 004.7
Ключови думи: 1. етично хакерство 2. сертификация 3. системни администратори 4. информационна сигурност 5. тестове за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30980

- 173 -

 

Дженева, Деница.  Когато платените решения струват по-малко от безплатните / Деница Дженева. // CIO, 2019, N 5, 34-35. 

   За избора да се избере платен или безплатен софтуер от фирмите. "Транспрес" преминава към Microsoft Office 365, за да организира по-добре работата си и да намали разходите. 

 004.4
Ключови думи: 1. Microsoft Office 365 2. софтуер 3. транспортни фирми 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30790

- 174 -

 

Динкова, Мария.  Разплащания с лицево разпознаване - възможност или риск / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 5, 18-21. 

   Разплащания с лицево разпознаване - тази иновация набира все повече популярност в Китай заради по-голямата сигурност, бързина и удобство, които предлага. 

 004.5
Ключови думи: 1. дигитални разплащания 2. гласово разпознаване 3. лицево разпознаване 4. идентификационнен модел 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30788

- 175 -

 

Матиас, Крейг.  Унифицираните мобилни комуникации се превръщат в приоритет за ИТ / Крейг Матиас. // CIO, 2019, 21-23. 

 004.493
Ключови думи: 1. мобилни комуникации 2. мобилни устройства 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30978

- 176 -

 

Проданов, Христо.  За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 124-138. 

 32  + 004
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. Четвърта индустриална революция 3. политическа икономия 4. дигитализация 5. данни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30904

- 177 -

 

Радев, Георги.  Управление на дигиталната идентичност на корпоративно ниво / Георги Радев. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 14-17. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 002.6
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. дигитална идентичност 3. активна директория 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30941

- 178 -

Цб II 90740

Съботинова, Светлана.  Електронен здравен портал: от информационна платформа към услуги / Светлана Съботинова ; Рец. Евгения Пенкова. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 139-144 : с табл.; фиг.. 

1. Здравеопазване 2. Електронно здравеопазване 
 614  + 004.9
Ключови думи: 1. здравни услуги 2. електронни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30962

- 179 -

 

Тагарев, Недко.  Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност) / Недко Тагарев. // Икономически и социални алтернативи, 2019, N 2, 46-55. 

   Проблемът, разгледан в настоящата публикация, е нарастващата необходимост от адекватно и приложимо към съвременните условия обучение в областта на киберсигурността. Акцентът е поставен върху актуалните тенденции в ядрената сигурност и възходящия тренд на използване на ядрени технологии. Посочени са конкретни примери за кибератаки на ядрени обекти. Накратко е представена и магистърската програма "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност". 

 378  + 004
Ключови думи: 1. ядрена сигурност 2. киберсигурност 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30890

Изкуство. Музика. Спорт

- 180 -

Цб II 90740

Тодорова, Татяна.  Секторни общински политики в сферата на младите хора и спорта / Татяна Тодорова ; Рец. Владимир Вълков. // Докторантски четения 4 : Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности : Четвърта есенна академия, София, УНСС, 26-27 октомври 2017 г. / Науч. ред. Татяна Даскалова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 194-204 : с фиг.. 

1. Общинско управление 2. Публична администрация 
 352.07  + 7
Ключови думи: 1. общинско управление 2. социална интеграция 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30969

Езикознание. Литературознание

- 181 -

Цб II 90723

Пашова, Цветомира.  Многоезичие и разбирателство: историческа и съвременна перспектива / Цветомира Пашова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 79-86. 

1. Общество - език, комуникация 2. Междуезикови отношения 
 800.72  + 316.773.2
Ключови думи: 1. общество 2. езикова политика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30935

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 182 -

Цб II 90723

Баубек, Агиемин.  Исторически основи на румънската толерантност към турското малцинство / Агиемин Баубек. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 87-91. 

1. Румъния - турско малцинство 2. Румъния - история 
 949.8  + 323.15
Ключови думи: 1. Румъния 2. турско малцинство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 30936

- 183 -

Цб II 86759

Везенков, Александър.  Преплетените географии на Балканите: за границите на региона и на дисциплината / Александър Везенков. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 134-279. 

1. Балкани - история 
 949.7
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30924

- 184 -

Цб II 86759

Генчева, Росица.  Блок № 18, Аушвиц / Росица Генчева. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 625-660. 

1. Балкани - история 2. Аушвиц - концетрационен лагер 3. Втора световна война 
 949.7  + 940.53
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. Втора световна война 4. концентрационен лагер 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30929

- 185 -

Цб II 90723

Желязкова, Антонина.  Търпимост към различията и етническата толерантност. Балканският комшулук - реалности и митове / Антонина Желязкова. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 23-35. 

1. Балкани 2. Етническа толерантност 
 323.15(497)  + 949.7
Ключови думи: 1. етническа толерантност 2. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30930

- 186 -

Цб II 86759

Йордаки, Константин.  Дипломация и създаване на геополитически въпрос: румънско-българският конфликт за Добруджа, 1878-1957 / Константин Йордаки. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 316-419. 

1. Балкани - история 2. Геополитика - Румъния, България 3. Добруджа - конфликт, 1878-1957 
 949.7  + 327:911.3
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. геополитика 4. България 5. Румъния 6. Добруджа 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Румъния 3. България 4. Добруджа 
  

Сист. No: 30926

- 187 -

Цб II 86759

Либератос, Андреас.  Време и измерване на времето на Балканите : представи и реалности / Андреас Либератос. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 280-315. 

1. Балкани - история 
 949.7
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30925

- 188 -

Цб II 86759

Маринов, Чавдар.  "Балканската къща" : интерпретации и символни апроприации на народната архитектура от Османската епоха на Балканите / Чавдар Маринов. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 467-624. 

1. Балкани - история 2. Архитектура - Балкани 
 949.7  + 72
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Балкани 
  

Сист. No: 30928

- 189 -

Цб II 86759

Мишкова, Диана.  Академични балканизми - научни дискурси за Балканите и Югоизточна Европа / Диана Мишкова. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 58-133. 

1. Балкани - история 2. Югоизточна Европа 
 949.7
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. Югоизточна Европа 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Югоизточна Европа 
  

Сист. No: 30923

- 190 -

Цб II 86759

Хайду, Ада.  В търсене на национални архитектурни стилове в Сърбия, Румъния и България от средата на XIX век до Първата световна война / Ада Хайду. // Преплетените истории на Балканите : Т. 1 - : Том 4. Понятия, подходи и (само)репрезентации / Състав., науч. ред. и прев. от англ. Румен Даскалов; Състав. и науч. ред. Александър Везенков, Диана  (София). - София : Нов български университет (НБУ), 2019, 420-466. 

1. Балкани - история 2. Архитектура - Сърбия, Румъния, България 
 949.7  + 72
Ключови думи: 1. история 2. Балкани 3. архитектура 4. Сърбия 5. Румъния 6. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Сърбия 3. Румъния 4. България 
  

Сист. No: 30927

- 191 -

Цб II 90723

Хаков, Дженгиз.  Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите / Дженгиз Хаков. // Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите : Научна конференция, София, 28 април 2010 г. / Предпеч. подгот. Ахмед Салиев; Корица Нихат Давуд  (София). - София. - София : Академия Толерантност, 2010, 36-48. 

1. Балкани - история 2. Религиозна толерантност - Османска империя 
 949.7  + 2
Ключови думи: 1. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 3. Религия 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 30931


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 51 75 76 77 78 79 80 
Александрова, Таня 1 169 
Андонов, Станислав 128 
Андонова, Весела 81 82 
Андреева, Сесилия 129 
Андреева-Попйорданова, Диана 2 68 
Атанасов, Петър 161 
Атанасова, Анита 28 
Атанасова, Красимира 83 84 85 86 87 88 
Балабанова, Христина 89 
Баубек, Агиемин 13 182 
Берберова-Вълчева, Цветелина 130 150 
Богданова, Ирина 90 
Божков, Васил 23 29 
Бойчева-Манолчева, Майя 64 170 
Бонев, Живко 30 
Боянов, Борислав 50 
Боянов, Калин 129 131 
Брезоева, Бойка 31 
Буреш, Зденек 4 62 
Везенков, Александър 183 
Вейсел, Али 32 
Велева, Ралица 128 132 135 159 
Владимирова, Катя 91 
Вълков, Александър 14 58 137 147 162 
Вълков, Владимир 133 145 151 180 
Вълкова, Румина 3 134 
Гайдаров, Иван 24 74 127 171 
Галинова, Анелия 33 
Гачев, Венелин 92 
Генчева, Росица 184 
Георгиев, Александър 93 
Георгиева, Ивелина 135 
Гешев, Стоян 109 
Голева, Поля 94 
Горанова, Илонка 95 
Горчилова, Деница 2 3 61 68 72 134 141 142 
Граймс, Роджър А. 172 
Даскалова, Татяна 136 146 
Делчева, Евгения 130 150 153 161 164 
Дженева, Деница 52 173 
Джилизов, Велко 96 
Димитров, Валери 25 
Димитрова, Ивайла 26 
Димитрова, Светла 69 
Динкова, Мария 53 174 
Дичева, Теодора 97 98 99 100 
Дочев, Иван 34 
Драгиев, Деян 101 
Дурин, Стоян 35 
Ефремова, Николета 136 
Желев, Георги 102 103 104 105 106 
Желязкова, Антонина 15 185 
Златарева, Катя 36 
Иванова, Росица 37 
Игнатов, Боян 137 162 
Иилев, Ивайло 138 
Илиева, Весела 54 
Илчева, Деница 22 
Йончева, Таня 107 
Йордаки, Константин 16 186 
Казанджиева, Александра 143 
Калайджиев, Ангел 108 
Калейчев, Светослав 70 
Кацамунска, Поля 133 144 151 
Кирилова, Катя 139 
Коен, Жаклин 71 
Костандиева, Нели 152 
Костов, Милчо Н. 109 
Костова, Силвия 38 160 
Крумова, Лилия 140 163 
Кръстев, Кристиан 65 
Кръстева, Даниела 152 
Лазаров, Лъчезар 153 164 
Лазарова, Ваня 39 
Лекова, Мария 110 
Либератос, Андреас 187 
Лулански, Пано 155 
Малакова, Снежана 111 112 113 
Маринов, Делян 114 
Маринов, Чавдар 167 188 
Матиас, Крейг 175 
Медникаров, Мартин 63 
Михайлов, Георги 66 
Мишкова, Диана 189 
Мусов, Михаил 40 
Найденов, Борислав 115 116 
Найденова, Ангела 156 
Нацкин, Михаил 117 118 
Начкова, Мая Янкова 41 154 
Невин, Фети 119 
Николова, Бистра 120 
Николова, Лилия 4 62 
Орешкова, Христина 42 43 
Павлова, Йоана 141 
Павлова, Петя 72 142 
Панталеев, Цако 61 
Пашова, Цветомира 7 181 
Пенкова, Евгения 122 132 165 178 
Петрова, Диана 44 
Пингелов, Красимир 148 
Попова, Цветелина 121 
Проданов, Христо 17 176 
Радев, Георги 177 
Спасова, Вержиния 152 
Станишева, Златина 140 163 
Станчева-Тодорова, Елеонора 45 
Стоева, Велислава 143 
Стоенчева, Цветка 60 73 138 
Стойков, Любомир 55 157 
Стоянов, Филип 57 
Стоянова, Цветана 57 
Съботинова, Светлана 165 178 
Тагарев, Недко 158 179 
Танаков, Никола 144 
Текинеш, Айхан 18 
Тимчев, Марко 46 56 
Тодоров, Евгени 122 
Тодоров, Любомир 47 
Тодоров, Петко 8 10 11 
Тодорова, Весела 27 
Тодорова, Лора 161 
Тодорова, Татяна 145 180 
Фети, Невин 123 
Филипов, Димитър 20 21 
Фискутеан, Андрада 59 
Хаджиев, Боян 149 
Хайду, Ада 168 190 
Хаков, Дженгиз 5 19 191 
Хасанов, Сефер 6 
Хорозов, Георги 124 
Цаков, Ивайло 4 62 
Цветанова, Ева 60 73 
Цветков, Ясен 146 
Цветкова, Светла 67 
Цолов, Георги 147 
Чилова, Нина 48 166 
Чуков, Кръстьо 49 
Якшич, Бошко 9 12 
Янакиева, Веселка 125 126 
Янчева, Милена 159 
Boyanov, Borislav 50 
Ivanova, Rositsa 37 
Natchkova, Maia Iankova 41 154 
Stoyanov, Philip 57 
Stoyanova, Tsvetana 57 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматична система ще отчита тол-таксите на камиони и автобуси 64 170 
Авторското право в дигиталната ера 74 127 
Административно-наказателна отговорност на арбитъра 108 
Академични балканизми - научни дискурси за Балканите и Югоизточна Европа 189 
Амортизацията на постоянните имущества в произведенията на основоположниците на счетоводната мисъл в България и на учени, творили в по-ново време 42 
Анализ на потенциала на събитията за превръщане на зимните ни курорти в целогодишни дестинации 69 
Аспекти на анализа на рентабилността на предприятието 37 
Аутсорсингът в Югоизточна Европа 52 
Балансирана система за бизнес анализ на предприятието 46 56 
Бежанската вълна: има ли засегнати общини 135 
Бенчмаркингът - метод за усъвършенстване на процесите в хотелиерството 71 
Бечмаркинг на транспортния сектор 67 
Бизнесът и криптовалутите 24 171 
Блок № 18, Аушвиц 184 
Българското образование - между песимизма и надеждата 155 
В кои случаи НОИ не изплаща парични обезщетения за майчинство ? 112 
В търсене на национални архитектурни стилове в Сърбия, Румъния и България от средата на XIX век до Първата световна война 168 190 
Важни аспекти на счетоводното третиране на лизинговите договори 31 
Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари 120 
Вписване на особен залог на търговско предприятие и дял от търговско дружество 115 
Време и измерване на времето на Балканите : представи и реалности 187 
Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325, т. 2 от КТ 77 
Въпроси за административно обявяване на нарушенията на обществените поръчки 95 
Гражданите и местното самоуправление: добри практики и проблемни области 141 
Деинституционализация: препоръка или необходимост 152 
Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се 90 
Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството 39 
Дипломация и създаване на геополитически въпрос: румънско-българският конфликт за Добруджа, 1878-1957 16 186 
Добри практики за повишаване на нивото на местната сигурност 146 
Доверено лице. Същност на института 117 
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване 88 
Европейската помощ - панацея или още един проблем за българския нестопански сектор 61 
Една методика за анализ на печалбата от продажби на продукцията 49 
Една стъпка в подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството 83 
Електроенергийната промишленост на България - анализ и прогнози 63 
Електронен здравен портал: от информационна платформа към услуги 165 178 
Електронното трудово досие - модерният начин на изготвяне и съхраняване на документите за персонала 85 
За "допълнителните условия" по някои трудови правоотношения и адекватността на тяхната уредба според настоящата редакция на Кодекса на труда 75 
За качествените характеристики на информацията във финансовото и в управленското счетоводство 40 
За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата 17 176 
Зад модерния бизнес стои фирмена култура на промяната 53 
Задължения на работодателя при наемане на работа на пенсионери 84 
Задължения на работодателя при налагане на запор върху трудовото възнаграждение на работниците и служителите 97 
Зачитане на осигурителен стаж чрез внасяне на осигурителни вноски 126 
Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане 114 
Здравеопазването - предизвикателство за общините в България 140 163 
Здравната реформа в България - две години по-късно 161 
Здравно осигуряване на българските граждани, пребиваващи в друга държава 103 
Зелените обществени поръчки като инструмент за постигане на устойчиво местно развитие в Република България 122 
Идва ли краят на долара като резервна валута? 27 
Идентифициране на търговската тайна 119 
Идеята на М. Фетхуллах Гюлен за уважение към положението, основана на толерантността и диалога 18 
Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд 101 
Извори и начала на диалога и толерантността в исляма 6 
Изисквания към фигурата на довереното лице 118 
Изискванията към кандидатите и участниците, свързани с тяхното лично състояние и съответствието им с критериите за подбор: Начин на деклариране и доказване съгласно последните нормативни изменения в ЗОП и ППЗОП от 01.03.2019 г. 81 
Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители 82 
Икономически принос на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм - 2008-2015 г. 2 68 
Има ли алтернатива икономиката на масмедиите? 10 
Инженерингово осигуряване на българската отбранително-технологична и индустриална база (БОТИБ) в областта на комуникационни-информационните технологии (КИТ) 148 
Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие 54 
Исторически основи на румънската толерантност към турското малцинство 13 182 
Как да печелите, като прониквате в чужди компютри 172 
Как законът закриля работниците и служителите при фалит на работодателя ? 86 
Как законът защитава лицата с намалена работоспособност ? 78 
Как законът ограничава сключването на срочни трудови договори 100 
Какво представлява малуер рекламата и как да се защитим от нея 59 
Какво се промени в наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване 113 
Кога е налице дискриминация в трудовите отношения ? 76 
Кога работниците могат да напуснат без предизвестие ? 99 
Когато платените решения струват по-малко от безплатните 173 
Командироване, работно време и извънреден труд по време на почивни дни 102 
Корпоративният имидж : технология и промени 55 157 
Луксозният туризъм и моделите на удовлетвореност 70 
Местно самоуправление и програмно бюджетиране 138 
Методически аспекти на одитните доказателства 32 
Многоезичие и разбирателство: историческа и съвременна перспектива 7 181 
Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност) 158 179 
Може ли да се променя видът и обхватът на осигуряване ? 87 
Морски общини в България пред екологичен крах: да или не? 128 
Мястото на читалището в развитието на гражданското общество и ролята му в културния живот на местните общини 3 134 
Наследствени пенсии 125 
Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги 107 
Новите задължения на работодателите в Закона за хората с увреждания 98 
Нормативен поглед върху местното самоуправление 129 
Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги ( чл.515 ГПК ) 124 
Обратна логистика 66 
Обратната връзка в местното самоуправление: ефекти и дефекти 143 
Общинското здравеопазване в България - мисия невъзможна 137 162 
Одиторските процедури при интегрираното отчитане на екологични разходи 38 160 
Опитът на община Созопол при взаимодействието с неправителствения сектор 72 142 
Органи на социалната политика на местно ниво 133 151 
Основни положения в социалното осигуряване в сила от 1 януари 2019 г. 111 
Основни правни характеристики на модела на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с оглед на българското международно данъчно право 109 
Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки 121 
Отводът според българското гражданско процесуално право 92 
Относно приложимата давност за вземания за задатък и отметнина 91 
Отчитане на данъците от дохода (печалбата) 35 
Отчитане на дивиденти 34 
Пазарният подход за оценка на бизнеса - проблеми и решения 47 
Пенсии за инвалидност при осигуряване в друга държава - членка на ЕС 104 
По формирането на финансова информация за дяловите участия в други предприятия 23 29 
Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване 110 
Правно положение на банката попечител по Кодекса за социално осигуряване 96 
Практика на Съда на ЕС по въпросите на социалната сигурност 106 
Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в местното самоуправление 130 150 
Прекратяване на трудовото правоотношение поради сключване на договор за управление 79 
Преплетените географии на Балканите: за границите на региона и на дисциплината 183 
Препоръки за повишаване мотивацията на служителите в местната администрация в България 131 
Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие 60 73 
Принципни положения за формиране на счетоводна политика в съответствие с бизнес стратегията на корпорацията 36 
Принципът на субсидиарността - основен инструмент за местно самоуправление и децентрализация 144 
Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози 116 
Проблеми и предизвикателства пред административното обслужване в общините 139 
Програми и мерки на местните власти за намаляване на бедността и постигане на целите, заложени в "Европа 2020" 132 
Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 123 
Публични организации в съвременното законодателство на Република България (правна същност, белези) 89 
Разплащания с лицево разпознаване - възможност или риск 174 
Регионални различия в осигуреността на населението с медицинска помощ 153 164 
Регионлни специфики при административното регулиране на стопанската дейност в България 147 
Религиозната толерантност през първите столетия от османското владичество на Балканите 5 19 191 
Ретроспективен поглед върху развитието на управленското счетоводство 33 
Ролята на културата в съвременната информационна епоха 1 169 
Ролята на медиите за формиране на съзнание на толерантност и установяване на атмосфера на диалог в обществото 8 9 11 12 
Сезонът на платения годишен отпуск дойде - да си припомним правилата за ползването му! 80 
Секторни общински политики в сферата на младите хора и спорта 145 180 
Социалният маркетинг : "мисията невъзможна" 14 58 
Социално-културната сфера : ресурси, дейности, резултати (опит за статистически портрет) 4 62 
Специфични обекти на счетоводството и финансовия одит в пенсионните фондове 41 154 
Средното образование и контрастите между общините в България 156 
Счетоводна политика в управленското счетоводство 28 
Счетоводни постулати, принципи и концепции като основопагащи елементи на концептуалната основа на счетоводната теория 45 
Съвременни счетоводно-информационни проблеми при детайлизираните анализи на търговската дейност 44 
Съвременни условия в предучилищното образование 159 
Съдържанието и естеството на работата са най-големите мотиватори за ИТ специалистите 22 
Творческият характер на одиторската дейност при съвременните условия 30 
Технически способи за контрол на персонала през призмата на защитата на личните данни и неприкосновеността на работното място 51 
Търпимост към различията и етническата толерантност. Балканският комшулук - реалности и митове 15 185 
Унифицираните мобилни комуникации се превръщат в приоритет за ИТ 175 
Управление на дигиталната идентичност на корпоративно ниво 177 
Устойчивост на политиките на местно ниво - предизвикателства и възможни решения 136 
Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване 48 166 
Финансовият режим на управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и административния договор 25 
Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната 26 
Фундаментални въпроси на корпоративното финансово отчитане поуки от миналото в полза на бъдещето 43 
Хибридната война - същност, предпоставки и противодействие 149 
Цесията и потребителят - длъжник 94 
Чия собственост е непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър ? 93 
Ще засегне ли "Брекзит" социалните права на българските граждани ? 105 
"Балканската къща" : интерпретации и символни апроприации на народната архитектура от Османската епоха на Балканите 167 188 
"Новата икономика" и икономическата теория 20 21 
Eфективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в експресните превози 65 
Strategical Approach on Talent Management in the Organization 57 
The Adoption of a Global Accounting Framework as a Foundation for the Integrity of the Financial Reporting 50 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Амортизация - имущества 42 
Анализ на печалба 49 
Архитектура - Балкани 167 188 
Архитектура - Сърбия, Румъния, България 168 190 
Аушвиц - концетрационен лагер 184 
Балкани 15 185 
Балкани - история 5 16 19 167 168 183 184 186 187 188 189 190 191 
Бежанци - България 135 
Втора световна война 184 
Геополитика - Румъния, България 16 186 
Добруджа - конфликт, 1878-1957 16 186 
Електронно здравеопазване 165 178 
Етническа толерантност 15 185 
Здравеопазване 137 140 153 162 163 164 165 178 
Здравна реформа - България 161 
Здравно осигуряване 153 164 
Зелена икономика 122 
Икономическа теория 20 21 
Информационно общество 1 169 
Ислям - толерантност 6 
Корпоративен имидж 55 157 
Култура 1 169 
Културен туризъм 2 68 
Културно-просветна дейност 3 134 
М. Фетхуллах Гюлен (1941 - ) 18 
Масмедии 10 
Медии 8 9 11 12 55 157 
Междуезикови отношения 7 181 
Местна администрация 131 133 151 
Местно самоуправление 128 129 130 135 136 138 140 141 143 144 146 150 163 
Местно управление 132 
Нестопански сектор 4 61 62 
Нормативна уредба 129 
Образование 55 157 
Образование - България 155 156 159 
Обществени поръчки 122 
Общество 8 9 11 12 
Общество - език, комуникация 7 181 
Общинско управление 72 137 139 142 145 162 180 
Пенсионни фондове - счетоводство 41 154 
Пенсионни фондове - финансов одит 41 154 
Предприятия - рентабилност 37 
Продажба на продукция 49 
Публична администрация 128 129 130 131 132 133 136 138 139 141 143 144 145 146 147 150 151 180 
Религиозна толерантност - Османска империя 5 19 191 
Румъния - история 13 182 
Румъния - турско малцинство 13 182 
Социален маркетинг 14 58 
Социална политика 133 151 
Социални услуги - България 152 
Социално-културна сфера 4 62 
Счетоводна мисъл - основоположници 42 
Счетоводна отчетност 50 
Счетоводство 42 
Толерантност 8 9 11 12 
Туризъм - България 72 142 
Туристически маркетинг 60 73 
Турция - политическа идеология 18 
Управление на организацията 57 
Упраление на таланта 57 
Читалища 3 134 
Югоизточна Европа 189 
Talent Management 57 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 64 170 
авторско право 74 127 
административен акт 25 
административен договор 25 
административни нарушения 95 
административно право 95 108 
административно регулиране 147 
администрация 136 141 
активна директория 177 
амортизации 42 
анализ 49 
архитектура 167 168 188 190 
аутсорсинг 52 
аутсорсинг компании 52 
балансирана система от показатели (BSC) 46 56 
Балкани 5 15 16 19 167 168 183 184 185 186 187 188 189 190 191 
банки 96 
бедност 132 
бежанска вълна 135 
бежанска криза 135 
бежанци 135 
бенчмаркинг 67 71 
бизнес анализ 46 56 
бизнес стратегии 36 
блокчейн 24 171 
Брекзит 105 
България 7 16 63 155 168 181 186 190 
български граждани 103 105 
Български енергиен холдинг (БЕХ) 63 
бюджет 137 162 
бюджетиране 138 
бюджетно салдо 26 
валута 27 
виртуални пари 24 171 
временна работа 75 
Втора световна война 184 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 63 
възстановяване на работа 77 
върнати в магазините стоки 66 
гарантирани вземания 86 
геополитика 16 186 
гласово разпознаване 174 
градско развитие 60 73 
граждански договор 25 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 92 124 
гражданско общество 3 134 
данни 17 176 
данък върху дохода 35 
данъчни облекчения 78 
данъчно право 109 
данъчно третиране 31 
двойно данъчно облагане 109 
деинституционализация 130 150 152 
децентрализация 144 
дивиденти 34 
дигитализация 17 39 176 
дигитална идентичност 177 
дигитална трансформация 39 53 
дигитални разплащания 174 
Директива (ЕС) 2015/2302 107 
Директива 2013/34/ЕС 23 29 
Директива 2015/849 (ЕС) 120 
Директива 2016/943/ЕС 119 
Директива 78/660/ ЕИО 23 29 
Директива 83/349/ЕИО 23 29 
добри практики 67 
Добруджа 16 186 
доверено лице 117 118 
договор за управление 79 
дялово участие 23 29 
Еврозона 26 
европейска транспортна система 67 
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 25 
Европейски съюз ( ЕС) 74 127 
европейско право 101 123 
езикова политика 7 181 
екологична криза 128 
екологични разходи 38 160 
експресни превози 65 
електрическа енергия 63 
електронни трудови досиета 85 
електронни услуги 165 178 
електронно управление 139 
енергетика 63 
енергийна зависимост 63 
етично хакерство 172 
етническа толерантност 15 185 
ефективност 65 
задатък (капаро) 91 
задължително пенсионно осигуряване 88 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 90 94 
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 123 
Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) 119 
Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 76 
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 48 166 
Закон за изм. и доп. на Закона за семейни помощи за деца (ЗИДЗСПД) 83 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 35 
Закон за межд. търговски арбитраж (ЗМТА) 108 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 120 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 81 121 
Закон за особените залози (ЗОЗ) 116 
Закон за счетоводството (ЗСч) 36 
Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 98 
закрила на работниците 86 
закупуване на осигурителен стаж 126 
заложен кредитор 116 
запор 97 
защита 59 
защита на трето лице 114 
здравеопазване 4 62 140 163 
здравна реформа 161 
здравни грижи 153 164 
здравни услуги 153 164 165 178 
здравно осигуряване 103 
зелена икономика 122 
зелени облигации 54 
зимни курорти 69 
идентификационнен модел 174 
извънреден труд 102 
изкуство 2 68 
изпълнителна власт 89 
икономика на предприятието 37 
икономическа теория 20 21 
икономическо развитие 147 
имущество 42 
инвестиции 147 
инженеринг 148 
инженерингови компании 148 
иновации 65 
Интернет 74 127 
Интернет на нещата ( IoT) 17 176 
информационна ера 1 169 
информационна сигурност 172 177 
информационни технологии 158 179 
ислям 6 
исторически обзор 33 
исторически преглед 30 
история 16 167 168 183 184 186 187 188 189 190 
ИТ мениджмънт 53 
ИТ специалисти 22 
Кауфланд 66 
киберпрестъпления 59 
киберсигурност 158 179 
клиентска удовлетвореност 70 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 83 87 96 112 113 126 
Кодекс на труда (КТ) 75 77 78 79 85 97 99 100 102 
колизия на нормата 93 
командировки 102 
конкурентни предимства 71 
контрол на персонала 51 
концентрационен лагер 184 
корпоративен имидж 55 157 
криптовалути 24 171 
култура 1 4 62 169 
културен туризъм 2 68 
културно наследство 2 68 
лизингов договор 31 
лицево разпознаване 174 
логистичен мениджмънт 66 
луксозен туризъм 70 
майчинство 112 
малуер реклама 59 
маркетинг на дестинацията 60 73 
маршрутни карти 64 170 
медии 8 9 10 11 12 55 157 
медицинска помощ 153 164 
международна валута 27 
Международни одиторски стандарти (МОС) 32 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 23 29 36 43 
международно данъчно право 109 
международно право 101 
местна администрация 131 
местна власт 72 132 142 
местно самоуправление 129 130 132 135 136 138 140 141 143 144 146 150 163 
методика 32 
мобилни комуникации 175 
мобилни устройства 175 
модел 109 
модели 70 
морски общини 128 
мотивация 131 
мотивация за труд 22 
мотивация на персонала 131 
мохамеданство 6 
мрежови оператори 24 171 
МСС 17 31 
надомна работа 75 
наемане на работа 84 
наследствени пенсии 83 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 48 166 
независим финансов одит 30 
незаконно уволнение 77 
неправителствен сектор 72 142 
неравенства 153 164 
нестопански сектор 4 61 62 
несъстоятелност 93 
несъстоятелност на предприятието 86 
нормативна уредба 129 
обезпечения 114 
обезсилване 124 
облигационни отношения 91 
образование 4 55 62 155 157 159 
обратна логистика 66 
обществени поръчки 82 95 122 
общество 7 8 9 11 12 181 
общини 139 
общинска администрация 139 
общинско здравеопазване 137 162 
общинско управление 72 135 142 145 180 
Общо събрание 110 
одитни доказателства 32 
одиторска професия 30 
одиторски практики 38 160 
определение 59 
оптимизиране 65 
органи 48 166 
отбранителна индустрия 148 
отвод на съда 92 
отметнина 91 
оценка на бизнес 47 
оценка на предприятието 47 
пазар на труда 22 
пакетни туристически пътувания 107 
парични обезщетения 112 
пенсии за инвалидност 104 
пенсионери 84 
пенсионни фондове 41 154 
пенсионно осигуряване 125 
печалба 49 
платен годишен отпуск 80 
политическа идеология 18 
политическа икономия 17 176 
попечителство 96 
права и свободи на гражданите 147 
право на Европейския съюз 104 106 
предизвестие 99 
прекратяване на трудов договор 99 
прекратяване на трудово правоотношение 79 
преобразуване 110 
продукция 49 
проекти 54 
промени 111 
професионално развитие 22 
публични организации 89 
публични средства 89 
пътнически услуги 107 
работа от разстояние 75 
работна среда 22 
разплащания 27 
Регламент (ЕО) № 883/2004 104 105 
Регламент (ЕО) № 987/2009 104 105 
Регламент (ЕС) 2016/679 123 
религия 6 
рентабилност 37 
Румъния 13 16 168 182 186 190 
самоосигуряващи се лица 87 
сезонност 69 
сертификация 172 
сигурност 146 
системни администратори 172 
служители 131 
софтуер 173 
социален маркетинг 14 58 
социална интеграция 145 180 
социална политика 133 151 
социални грижи 152 
социални медии 71 
социални права 105 
социални услуги 130 150 152 
социално осигуряване 111 
социално подпомагане 83 
социално-културна дейност 4 62 
справедлива стойност 47 
сравнителен анализ 67 
средно образование 156 
срочен трудов договор 100 
статут на уседналост 105 
стратегическо планиране 148 
субсидиарност 144 
счетоводен отчет 44 
счетоводен софтуер 44 
счетоводна информация 40 44 
счетоводна отчетност 50 
счетоводна политика 36 
счетоводна теория 33 42 45 
счетоводни аспекти 31 
счетоводни принципи 45 
счетоводно отчитане 34 35 
счетоводство 39 41 154 
счетоводство на предприятието 36 43 
събитиен туризъм 69 
Съвет за международни счетоводни стандарти (СМСС) 43 
Сърбия 168 190 
творчески индустрии 2 68 
теоретични аспекти 28 
тестове за сигурност 172 
тол-такси 64 170 
толерантност 8 11 
транспорт 64 170 
транспортна система 67 
транспортни фирми 173 
трудова мотивация 22 
трудови правоотношения 76 98 
трудови спорове 77 
трудово възнаграждение 97 
трудово законодателство 80 
трудоустрояване 78 
туризъм 72 142 
турско малцинство 13 182 
Турция 18 
търговска дейност 44 
търговски дружества 34 
Търговски закон (ТЗ) 110 117 118 
търговско дружество 93 
уволнение 79 
удовлетвореност 70 
управление 141 146 
управление на таланти 57 
управленско счетоводство 28 33 40 
устойчив растеж 122 
устойчиво развитие 54 122 
Фетхуллах Гюлен 18 
финанси на фирмата 23 29 
финансиране 54 137 162 
финансов анализ 46 56 
финансов контрол 23 25 29 48 166 
финансов лизинг 31 
финансов одит 41 154 
финансова подкрепа 78 
финансови инструменти 54 
финансови отчети 23 29 38 160 
финансово отчитане 43 
финансово право 25 
финансово счетоводство 40 
фирмена култура 53 
фискална стабилност 26 
хакерство 59 
хеш ключове 24 171 
хибридни войни 149 
хотелски комплекси 71 
ценни книги 124 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 26 
цесия 94 
цифрова икономика 74 127 
Четвърта индустриална революция 17 176 
читалища 3 134 
чужд дълг 114 
Югоизточна Европа 52 189 
ЮНЕСКО 2 68 
ядрена сигурност 158 179 
Balanced Scorecard 46 56 
JPM Coin 24 171 
Microsoft Office 365 173 
Moody’s 47 
SWOT анализ 46 56 
talent management 57 
Z-score 46 47 56 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Гюлен, Фетхуллах 18 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 5 15 16 19 167 168 183 184 185 186 187 188 189 190 191 
България 7 16 42 155 161 168 181 186 190 
Добруджа 16 186 
Румъния 13 16 168 182 186 190 
Созопол 72 142 
Сърбия 168 190 
Турция 18 
Черно море 128 
Югоизточна Европа 189