Нови статии - септември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 90762

Наумов, Светослав Д.  Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс) / Светослав Д. Наумов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 71-77. 

1. Дискриминация 2. Право 3. Философия 
 342.7  + 316.647.82  + 340.12
Ключови думи: 1. справедливост 2. дискриминация 3. философия на правото 4. правно съзнание 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
  

Сист. No: 31179

Психология

- 2 -

Цб II 90818

Маринов, Илия.  Фактори, оказващи влияние върху психологическото функциониране на участниците в мисии: поуки и предизвикателства / Илия Маринов, Мария Джунова, Албена Вукова. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 125-132. 

1. Българска армия 2. Психология 
 355/359  + 159.9
Ключови думи: 1. българска армия 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Психология 
  

Сист. No: 31066

- 3 -

Цб II 90805

Христова-Славова, Любка Кирилова.  Поведението на заложниците като рисков фактор при терористични актове / Любка Кирилова Христова-Славова. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 359-367. 

1. Психология на личността 2. Тероризъм 
 159.923  + 323.28
Ключови думи: 1. психология на личността 2. терористични актове 3. заложници 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31017

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 4 -

Цб II 90762

Александров, Александър.  Правото на равен достъп до стоки и услуги и неговата защита в антидискриминационно законодателство и практика / Александър Александров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 142-152. 

1. Дискриминация 2. Законодателство 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. достъп 3. стоки 4. услуги 5. антидискриминационни практики 6. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31194

- 5 -

Цб II 90762

Александров, Андрей.  За защитата от дискриминация при упражняване на правото на труд и тормоза на работното място / Андрей Александров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 109-119. 

1. Дискриминация 2. Право на труд 
 342.7  + 316.647.82  + 349.22
Ключови думи: 1. дискриминация 2. право на труд 3. трудови отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31188

- 6 -

Цб II 90762

Андреева, Андрияна.  Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд - проблеми и тенденции / Андрияна Андреева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 133-141. 

1. Право на труд 2. Дискриминация 
 349.2  + 316.647.82
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31191

- 7 -

Цб II 90762

Благойчева, Христина.  Мерки срещу трудовата дискриминация на лицата с увреждания в България / Христина Благойчева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 120-132. 

1. Дискриминация 2. Трудова заетост 
 316.647.82  + 349.24
Ключови думи: 1. дискриминация 2. лица с увреждания 3. трудова заетост 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31190

- 8 -

 

Борисова-Маринова, Кремена.  Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г. / Кремена Борисова-Маринова, Станислава Моралийска-Николова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 151-182. 

 314
Ключови думи: 1. население 2. демография 3. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31212

- 9 -

Цб II 90762

Бъчварова, Маргарита.  Проблемът "дискриминация" в контекста на измененията на ЗРАСРБ / Маргарита Бъчварова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 34-41. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. наука 3. право 4. равенство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31173

- 10 -

Цб II 90762

Вълчева-Куманова, Елица.  Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата / Елица Вълчева-Куманова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 304-308. 

1. Права на децата 2. Дискриминация 
 347.63  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. права на децата 3. равно третиране 4. антидискриминационна политика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31231

- 11 -

Цб П I 1041

Градев, Дончо.  Малкият човек в политиката / Дончо Градев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 39-49. 

 316
Ключови думи: 1. поведение на личността 2. политическа култура 3. социално поведение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31160

- 12 -

Цб II 90762

Делиев, Благой.  Конституционни аспекти на защитния (дискриминационния) признак / Благой Делиев. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 78-87. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. равенство 2. дискриминация 3. признаци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31180

- 13 -

Цб II 90762

Джумалиева, Ана.  Предизвикателствата пред КЗД - минало, настояще и бъдеще / Ана Джумалиева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 7-19. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. Комисия за защита от дискриминация 2. дискриминация 3. антидискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31169

- 14 -

Цб П I 1041

Димитров, Димитър В.  Политическият елит и неговото поведение / Димитър В. Димитров. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 7-25. 

 316
Ключови думи: 1. политически елит 2. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31145

- 15 -

Цб II 90762

Димитрова, Диана.  Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки / Диана Димитрова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 153-161. 

1. Дискриминация 2. Обществени поръчки 
 347.45/.47  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. обществени поръчки 3. процедури 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31195

- 16 -

Цб II 90762

Илиева, Ирена.  Развитие на европейските органи за противодействие на дискриминацията / Ирена Илиева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 20-33. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. права на човека 3. Агенция за основните права към ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31171

- 17 -

Цб II 90762

Йонкова, Надежда.  Политиките по равенството - "заложник" на словото на омраза / Надежда Йонкова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 210-220. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82  + 396
Ключови думи: 1. равенство на половете 2. дискриминация 3. слово на омраза 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31217

- 18 -

Цб II 90762

Кичашки, Петър.  Конституционното понятие за достойнство и закрилата от дискриминация / Петър Кичашки. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 88-96. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. достойнство 3. Конституция 4. равенство 5. права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31186

- 19 -

Цб II 90762

Кобуров, Тодор.  Опитът на Словения в преодоляването на мигрантската криза: изводи, поуки и някои въпроси на дискриминацията / Тодор Кобуров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 194-200. 

1. Външна политика 2. Миграционна криза 3. Словения 
 327  + 325  + 316.647.82
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. външна политика 3. дискриминация 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Словения 
  

Сист. No: 31211

- 20 -

Цб II 90762

Лечева, Жана.  Дискриминация в електронната търговия / Жана Лечева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 162-165. 

1. Дискриминация 2. Електронна търговия 
 316.647.82  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. дискриминация 2. електронна търговия 3. геоблокиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31198

- 21 -

Цб II 90762

Мантарова, Анна.  Имигрантите в България: дискриминация или толерантност / Анна Мантарова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 63-70. 

1. България 2. Дискриминация 3. Имигранти 
 342.7  + 316.647.82  + 325.25
Ключови думи: 1. дискриминация 2. толерантност 3. имигранти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31178

- 22 -

Цб П I 1041

Маринов, Александър.  Определянето на причините и обуславящите фактори като задължително условие за успеха на обществените реформи / Александър Маринов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 50-62. 

 316
Ключови думи: 1. обществени реформи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31161

- 23 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Политика за повишаване на качеството на живот / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, 2017, 75-82. 

 316
Ключови думи: 1. обществено развитие 2. качество на живот 3. жизнен стандарт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31281

- 24 -

Цб II 90762

Наумов, Светослав Д.  Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс) / Светослав Д. Наумов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 71-77. 

1. Дискриминация 2. Право 3. Философия 
 342.7  + 316.647.82  + 340.12
Ключови думи: 1. справедливост 2. дискриминация 3. философия на правото 4. правно съзнание 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
  

Сист. No: 31179

- 25 -

Цб II 90762

Наумова, Стефка.  Дискриминация и (анти)дискриминационно правосъзнание (правно-социологически параметри) / Стефка Наумова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 42-53. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. антидискриминация 3. правно съзнание 4. социология на правото 5. законодателство 6. социална девиация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31174

- 26 -

Цб II 90762

Нейкова, Мария.  Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности / Мария Нейкова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 57-62. 

1. Дискриминация 2. Висше образование 
 342.7  + 316.647.82  + 378.12
Ключови думи: 1. държавен служител 2. академична длъжност 3. научна дейност 4. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
  

Сист. No: 31177

- 27 -

Цб II 90762

Първанов, Радослав.  Лицата на дискриминацията / Радослав Първанов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 389-396. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. равно третиране 3. защита от дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31253

- 28 -

Цб II 90762

Радева, Мария.  Въпроси, които възникват относно доказателствената тежест според Закона за защита от дискриминация / Мария Радева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 166-175. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. доказателствена тежест 3. Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31204

- 29 -

 

Ракаджийска, Теменуга.  Опит за прочит на Маркс чрез Маркс, а не чрез марксизмите / Теменуга Ракаджийска. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 69-85. 

   

 316
Ключови думи: 1. капитал 2. Маркс 3. политика 4. идеология 5. принадена стойност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31027

- 30 -

Цб II 90762

Славова, Веселина.  Възможни дискриминационни практики при прилагане на репродуктивните технологии / Веселина Славова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 297-303. 

1. Дискриминация 2. Репродуктивни технологии 
 316.647.82  + 61  + 314.186
Ключови думи: 1. репродуктивни технологии 2. дискриминация 3. възрастова дискриминация 4. полова дискриминация 5. сурогатство 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31230

- 31 -

Цб П I 1041

Ставрев, Светослав.  Реализъм вместо догматизъм в политиката ("скенерът" срещу идеологиите) / Светослав Ставрев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 24-38. 

 316
Ключови думи: 1. политически реформи 2. политическа система 3. пазарни реформи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31159

- 32 -

Цб II 90762

Стоянов, Михал.  Гражданска регистрация за лица от страни-членки на ЕС - аспекти във формите на дискриминация / Михал Стоянов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 221-229. 

1. Гражданска регистрация 2. Дискриминация 3. Европейски съюз (ЕС) 
 347.15/.17  + 316.647.82
Ключови думи: 1. гражданска регистрация 2. дискриминация 3. единен граждански номер (ЕГН) 4. личен номер (ЛН) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31219

- 33 -

 

Тодорова, Елка.  Социологически и социалнопсихологически измерения на благополучието и оценката за щастие по данни от ISSP 2018 / Елка Тодорова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 89-111. 

 316
Ключови думи: 1. благополучие 2. щастие 3. хедонизъм 4. проучване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31193

- 34 -

Цб П I 1041

Хаджийски, Деян.  Лична сигурност и социална среда / Деян Хаджийски. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 2, 120-127. 

 316.4
Ключови думи: 1. социална среда 2. сигурност 3. социално поведение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31144

- 35 -

Цб II 90762

Хюсеинов, Баки.  Принципът на равното заплащане за равностоен труд на жените - риск от дискриминация / Баки Хюсеинов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 97-108. 

1. Дискриминация 2. Трудово възнаграждение 
 342.7  + 316.647.82  + 331.21
Ключови думи: 1. дискриминация 2. заплащане на труда 3. женски труд 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31187

- 36 -

Цб II 90762

Хюсеинов, Баки.  Дискриминационни прояви (неравнопоставеност) спрямо ромите и политики за интеграция в сферата на образованието, заетостта, жилищната среда и здравеопазването / Баки Хюсеинов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 246-254. 

1. Дискриминация 2. Роми 
 342.7  + 316.647.82  + 316.347.2
Ключови думи: 1. дискриминация 2. интеграция 3. роми 4. политики на интеграция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31223

- 37 -

Цб II 90762

Цанков, Петър.  Възрастта като дискриминационен признак при вещите лица / Петър Цанков. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 54-56. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. възраст 3. възрастова дискриминация 4. вещи лица 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31175

- 38 -

Цб II 90762

Ширванян, Марияна.  Съдебните производства по Закона за защита от дискриминация / Марияна Ширванян. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 176-184. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. съдебно производство 3. Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31205

- 39 -

Цб II 90762

Якова, Ивета.  Класната стая: "арена" на сблъсък между толерантност и дискриминация / Ивета Якова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 309-317. 

1. Образование 2. Дискриминация 
 371  + 316.647.82
Ключови думи: 1. училища 2. учители 3. образование 4. дискриминация 5. толерантност 6. социализация 7. девиация 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31232

- 40 -

П II 1370

Boshnakov, V.  Future plans of Bulgarian circular migrants: Empirical evidence from bus travelers / V. Boshnakov. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 80-94. 

 314.18
Ключови думи: 1. миграции 2. емпирични изследвания 3. европейска интеграция 4. международна миграция 5. международна мобилност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31118

- 41 -

Цб II 90762

Holz, Oliver.  Homo'poly a Cross-sectoral Approach Towards a Better Understanding of Homosexuality / Oliver Holz, Lotte Geunis. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 230-237. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82  + 613.880.2
Ключови думи: 1. хомосексуализъм 2. пол 3. миграция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31220

- 42 -

П II 1370

Nonchev, Andrey.  The Remigration: Causes and Sustainability (The Bulgarian Case) / Andrey Nonchev. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 72-79. 

 316
Ключови думи: 1. миграция 2. икономическа миграция 3. реинтеграция 4. държавна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31104

- 43 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 95-104. 

 331.5  + 325.25
Ключови думи: 1. външна миграция 2. пазар на труда 3. интеграционна политика 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31122

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 44 -

 

Манолов, Георги.  Финансирането на българската политическа реклама в медиите (2003-2018) / Георги Манолов. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 271-283. 

 32  + 659.1
Ключови думи: 1. политическа реклама 2. предизборна кампания 3. финансиране 4. партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31077

- 45 -

Цб II 90807

Тодорова, Мариана.  Влияние на хибридните войни и фалшивите новини като част от тях / Мариана Тодорова. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 45-51. 

1. Военно дело 2. Медии 
 355.01  + 07
Ключови думи: 1. хибридни войни 2. фалшиви новини 3. пропаганда 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31022

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 46 -

 

Асенов, Симеон.  Българската конституционна идентичност: проблеми и възможности / Симеон Асенов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 40-54. 

 32
Ключови думи: 1. държавност 2. Конституция 3. суверенитет 4. Лисабонски договор 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. Съвет на Европа 7. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31182

- 47 -

Цб II 90807

Баева, Искра.  Външни и вътрешни опасности за стабилността на Балканите днес - исторически поглед / Искра Баева. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 173-183. 

1. Балкани 2. Сигурност 
 327
Ключови думи: 1. сигурност 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Русия 3. САЩ 4. Турция 
  

Сист. No: 31035

- 48 -

Цб II 90805

Байрактаров, Михаил.  Криминологическа характеристика на международния тероризъм на ислямистка основа / Михаил Байрактаров. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 337-358. 

1. Тероризъм 2. Етнически отношения 
 323.28
Ключови думи: 1. международен тероризъм 2. религиозни конфликти 3. ислямизъм 4. мюсюлмани 5. етнически конфликт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31016

- 49 -

Цб П I 1041

Бакалов, Йордан.  Нови геополитически предизвикателства на Балканите / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 13-33. 

 32
Ключови думи: 1. Западни Балкани 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. присъединяване 4. руско влияние 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31128

- 50 -

 

Бакалова, Мария.  Българската държава и "вътрешният друг" / Мария Бакалова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 249-269. 

 32
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. външна политика 3. малцинствена политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31076

- 51 -

Цб II 90807

Бобев, Боби.  Различното поведение на Албания при събитията в Косово (1999 г.) и Македония (2001 г.) / Боби Бобев. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 193-206. 

1. Политика - Балкани 
 327
Ключови думи: 1. политически отношения 2. мирни договори 3. НАТО 4. дипломация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. Югославия 3. Косово 4. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 31037

- 52 -

Цб П II 1592

Бочев, Венелин.  Балканската четворка: твърде късно или по-добре късно, отколкото никога? / Венелин Бочев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 20-43. 

   Подрегионалното сътрудничество в Европа е един от аспектите на европейската интеграция, който набра скорост в последно време. Приоритетите на Крайовската група: растеж, растеж и растеж Форматът трябва да промотира активно нов имидж на мир и просперитет на Балканите, който да придвижи неговата икономика напред, и да даде на региона, вторачен в миналото, перспектива за бъдеще. . 

 327:911.3
Ключови думи: 1. регионални съюзни структури 2. сътрудничество 3. икономически ръст 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32279

- 53 -

 

Василева, Евгения.  "Странният случай на Бенджамин Бътън“ – време и пространство в политическия анализ / Евгения Василева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 25-39. 

 32
Ключови думи: 1. пространствени модели 2. социална иновация 3. икономическа социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31181

- 54 -

 

Винаров, Иван.  Политическо устройство на автономната област Източна Румелия (1879 – 1885) / Иван Винаров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 295-311. 

 321
Ключови думи: 1. Княжество България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Румелия 2. Южна България 
  

Сист. No: 31092

- 55 -

Цб П I 1041

Винаров, Иван.  Интеграционните перспективи пред държавите от региона на Западните Балкани / Иван Винаров. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 98-117. 

 327
Ключови думи: 1. Западни Балкани 2. присъединяване 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31120

- 56 -

Цб П I 1041

Георгиев, Благовест.  Pro Domo Nostra / Благовест Георгиев. // Политика и сигурност, 2017, 81-101. 

 32
Ключови думи: 1. тероризъм 2. ислямски тероризъм 3. социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31274

- 57 -

Цб П II 1592

Григоров, Петър.  Скопие: все по-близо до Брюксел и... все по-далеч от София? / Петър Григоров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 43-52. 

   Причините за форсираното присъединяване на Македония към НАТО. Каква ще е ползата от членството на Македония в НАТО?. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. македонски въпрос 2. българо-македонски отношения 3. НАТО 4. американска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31197

- 58 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  2019: годината, в която Китай започна да завоюва Европа / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 134-145. 

   Китайската експанзия в Европа и ролята на "фактора Тръмп". Проблемите в отношенията между ЕС и Китай. Шансовете и опасностите пред проекта ЕПЕП. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. глобализация 3. инвестиции 4. ЕПЕП 5. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31203

- 59 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Новата американска глобална стратегия: мишената е Русия / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 84-93. 

   Новата стратегия цели да принуди Москва да се откаже от плановете за укрепване на позициите си в такива перспективни зони като Близкия и Средния Изток, Арктика или Далечния Изток, концентрирайки вместо това ограничените си ресурси за поддържане на стабилността в своето непосредствено обкръжение и за неутрализиране на конфликтите с ключовите си икономически партньори. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. международни отношения 2. САЩ 3. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32287

- 60 -

Цб П I 1041

Димитров, Димитър В.  Държавата - естествено поле за реализирането на "политическата игра " / Димитър В. Димитров. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 5-12. 

 32
Ключови думи: 1. власт 2. държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31126

- 61 -

Цб П I 1041

Димитров, Димитър Велков.  Политиката като стремеж към участие във властта / Димитър Велков Димитров. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 9-14. 

 32
Ключови думи: 1. политически системи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Вебер, Макс 2. Арон, Реймон 
  

Сист. No: 31151

- 62 -

Цб II 90807

Иванова, Ивелина.  Европейският съюз, войните и технологиите в началото на 21 век / Ивелина Иванова. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 147-155. 

1. Военно дело 2. Европейски съюз (ЕС) 
 355.01  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. война 2. армия 3. военни технологии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31033

- 63 -

 

Йосифова, Милка.  Европейска политика за защита подателите на сигнали за нередности, измами и корупция и българската действителност / Милка Йосифова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 301-333. 

 328.185
Ключови думи: 1. сигнали 2. граждани 3. защита 4. служители 5. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31271

- 64 -

Цб П I 1041

Каламарис, Йоаким.  Икономика, политика и баланс на силите / Йоаким Каламарис. // Политика и сигурност, 2017, 65-74. 

 32
Ключови думи: 1. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31280

- 65 -

Цб II 90762

Кобуров, Тодор.  Опитът на Словения в преодоляването на мигрантската криза: изводи, поуки и някои въпроси на дискриминацията / Тодор Кобуров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 194-200. 

1. Външна политика 2. Миграционна криза 3. Словения 
 327  + 325  + 316.647.82
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. външна политика 3. дискриминация 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Словения 
  

Сист. No: 31211

- 66 -

 

Кръстев, Николай.  "Освобождение“ и "държавно изграждане“ в българските идеологически парадигми / Николай Кръстев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 285-293. 

 32.01
Ключови думи: 1. Освобождение 2. русофилство 3. русофобство 4. държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31090

- 67 -

Цб П II 1592

Кулов, Георги.  Алианската общност в БългарияПразен / Георги Кулов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 34-42. 

   Проблемът за българите, изповядващи алевизма и говорещи български, и до ден днешен е актуален, включително заради вниманието, отделяно напоследък на шиитския свят. Възприема се подходът, който и досега се използваше по отношение на останалата общност от българи, изповядващи исляма - те се определят като отделен етнос. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. ислямско общество 2. българи мохамедани 3. българско население 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ататюрк, Мустафа Кемал 
  

Сист. No: 31103

- 68 -

 

Манолов, Георги.  Финансирането на българската политическа реклама в медиите (2003-2018) / Георги Манолов. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 271-283. 

 32  + 659.1
Ключови думи: 1. политическа реклама 2. предизборна кампания 3. финансиране 4. партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31077

- 69 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги.  Политическият процес / Георги Манолов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 2, 7-19. 

 32
Ключови думи: 1. политически процес 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31138

- 70 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги.  Най-успешните български премиери ( 1879-2009 г.) : Стефан Стамболов - с най-високи оценки, Антон Югов - с най-ниски / Георги Манолов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 26-36. 

 32
Ключови думи: 1. министър-председател 2. България 3. изследване 4. рейтинг 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31146

- 71 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги.  Политическият стил на управление / Георги Манолов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 15-23. 

 32
Ключови думи: 1. стил на управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31153

- 72 -

Цб П I 1041

Манолов, Георги Л.  Еволюция на политическия мениджмънт / Георги Л. Манолов. // Политика и сигурност, 2017, 5-21. 

 32
Ключови думи: 1. политически мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31276

- 73 -

Цб II 90762

Мантарова, Анна.  Имигрантите в България: дискриминация или толерантност / Анна Мантарова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 63-70. 

1. България 2. Дискриминация 3. Имигранти 
 342.7  + 316.647.82  + 325.25
Ключови думи: 1. дискриминация 2. толерантност 3. имигранти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31178

- 74 -

Цб II 90807

Марков, Захарин.  Обща европейска отбрана - възможности и перспективи / Захарин Марков. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 131-139. 

1. Военно дело 2. Международни отношения 
 355.4  + 327
Ключови думи: 1. армия 2. НАТО 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 31030

- 75 -

Цб П II 1592

Марцинкевич, Борис.  Битката за европейския газов пазар: отвъд митологията / Борис Марцинкевич. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 146-156. 

   Сред най-често срещаните версии, които непрекъснато се повтарят не само от медиите, но и от мнозина политици е, че САЩ се противопоставят на реализацията на проекта за газопровода "Северен поток 2" с единствената цел да го заменят с т.нар. "Американски поток", т.е. с доставките на американски втечнен природен газ (LNG) на европейския пазар, изтласквайки от него руския Газпром. Перспективите пред украинския транзит от гледна точка на интересите на Газпром и Русия. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. газов пазар 2. американски интереси 3. Русия 4. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31215

- 76 -

Цб П II 1592

Николов, Симеон.  Последиците от Брекзит за европейската отбрана: сътрудничеството в отбранителната индустрия и шансовете на България / Симеон Николов. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 65-72. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. отбранителна индустрия 2. Брекзит 3. евроатлантическа общност 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31199

- 77 -

Цб П I 1041

Пешева, Маргарита.  Политическата реклама: лозунги, пари и манипулации / Маргарита Пешева. // Политика и сигурност, 2017, 113-130. 

 32
Ключови думи: 1. политическа реклама 2. политически маркетинг 3. езикова манипулация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31275

- 78 -

Цб П I 1041

Пиргова, Мария.  Либералният контекст и либералният дисбаланс на политическите идеологии / Мария Пиргова. // Политика и сигурност, 2017, 58-80. 

 32
Ключови думи: 1. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31273

- 79 -

Цб II 90807

Пудин, Константин.  Форми на организирана престъпност в Черноморския регион / Константин Пудин. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 216-231. 

1. Организирана престъпност 
 343.9.02  + 323.28
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. тероризъм 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 31039

- 80 -

Цб II 90818

Радев, Валентин.  Опитът от използването на пехотното въоръжение в локални военни конфликти и терористични актове : Тенденции / Валентин Радев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 30-37 : с фиг.. 

1. Тероризъм 2. Военно дело 
 355/359  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични актове 3. военни конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31059

- 81 -

Цб П II 1592

Русев, Марин.  Ретроспектива и перспектива в електоралната география: прогноза за местните избори 2019 / Марин Русев. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 5-19. 

   През последните десетилетия поведенческите аспекти на изборите в България постепенно се превръщат във водещ обществен императив и придобиват перманентен характер в редица изследвания, свързани предимно с правни, управленски и социални науки, статистика, география, както и много техни интердисциплинарни съчетания. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. избори 2. прогнози 3. методи за прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32264

- 82 -

 

Симеонова, Елена.  Преходът в България в колективната памет на посткомунистическите поколения / Елена Симеонова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 55-68. 

 32
Ключови думи: 1. преход 2. колективна памет 3. посткомунизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31183

- 83 -

Цб II 90804

Тагарев, Тодор.  Вземането на решения и възможности за корупция в отбраната / Тодор Тагарев. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 189-211. 

1. Отбрана 2. Корупция 
 355.02  + 328.185
Ключови думи: 1. отбрана 2. корупция 3. отбранителна политика 4. мениджмънт на отбраната 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31163

- 84 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Черноморският вектор в стратегията на НАТО / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 4, 100-101. 

   Целите и стратегията на НАТО в Черно море. Мястото на Украйна в черноморската стратегия на НАТО. Балканите в контекста на черноморската стратегия на НАТО. Руската реакция. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. Черноморски регион 3. американски интереси 4. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31201

- 85 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Проектът за Голямата Евразия: шансове и препятствия / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 16, 2019, N 5, 94-104. 

   Както посочва в наскоро публикувания си в Блумбърг анализ бившият командващ на Обединените сили на НАТО в Европа адмирал Джеймс Ставридис, "Русия и Китай могат да се обединят в общ блок, който ще господства на евразийския континент. В тази връзка САЩ и съюзниците им следва да обърнат по-голямо внимание на това укрепващо сътрудничество и да направят всичко възможно за запазване единството на Европа". 

 327:911.3
Ключови думи: 1. Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 2. Русия 3. Китай 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32291

- 86 -

Цб II 90805

Христова-Славова, Любка Кирилова.  Поведението на заложниците като рисков фактор при терористични актове / Любка Кирилова Христова-Славова. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 359-367. 

1. Психология на личността 2. Тероризъм 
 159.923  + 323.28
Ключови думи: 1. психология на личността 2. терористични актове 3. заложници 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31017

- 87 -

Цб II 90807

Юмер, Мехмед.  Отношенията между Турция, НАТО и ЕС - настояще и перспективи / Мехмед Юмер. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 207-215. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. НАТО 2. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Турция 
  

Сист. No: 31038

Икономика. Икономически теории

- 88 -

 

Георгиев, Румен.  Релацията „стратегически иновации – ключови компетентности“ в условията на динамична конкурентна среда / Румен Георгиев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 13-26. 

 330.101
Ключови думи: 1. стойност 2. конкурентоспособност 3. иновации 4. ключови компетентности 5. несигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31079

- 89 -

Цб II 90806

Димитров, Димитър.  Подходи за определяне на икономическа оценка при бедствия и аварии / Димитър Димитров, Недко Тагарев, Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 113-143 : с табл.. 

1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 
 364.2.003.1
Ключови думи: 1. бедствия 2. икономически проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30988

- 90 -

Цб II 90806

Димитров, Димитър.  Валидация на използваните модели и приложен софтуер за икономическа оценка на системата с пример района на Килифарево / Димитър Димитров, Георги Пенчев, Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 165-180 : с табл.; фиг.. 

1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 2. Софтуер 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. бедствия 2. икономически проблеми 3. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30990

- 91 -

Цб II 90805

Мидилев, Марин Грудев.  Нови технологии и потенциални възможности в етапа на преход от "шок от настоящето" в икономиката на ресурсите / Марин Грудев Мидилев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 170-175. 

1. Иновационна икономика 
 316.422.003.1
Ключови думи: 1. икономика на иновациите 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31007

- 92 -

Цб II 90806

Пенчев, Георги.  Икономическа оценка на разходите при бедствия и аварии : (По примера на наводнения в община Луковит) / Георги Пенчев, Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 144-164 : с табл.; фиг.. 

1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 
 364.2.003.1
Ключови думи: 1. бедствия 2. икономически проблеми 3. оценка на разходите 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30989

- 93 -

П II 1370

Peshev, Peter.  Financial Wealth Inequality Drivers in a Small EU Member Country: An Example from Bulgaria During The Period 2005-2017 / Peter Peshev, Statty Stattev, Kristina Stefanova, Meglena Lazarova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 41-72. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. благосъстояние 2. икономически растеж 3. депозити 4. неравенство 5. домакинства 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31164

- 94 -

П II 1370

Tchipev, Plamen D.  The Concept of the Ownership in the late "Socialist" Political Economy / Plamen D. Tchipev. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 105-114. 

 330
Ключови думи: 1. икономически системи 2. социалистическа собственост 3. икономическа политика 4. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31123

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 95 -

 

Василева, Мариана.  Трудови отношения в строителството / Мариана Василева. // Актив, 2019, N 6, 28-34. 

 69
Ключови думи: 1. строителство 2. трудови отношения 3. трудови правоотношения 4. трудов договор 5. заплащане на труда 6. отпуски 7. условия на труд 8. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31218

- 96 -

 

Дечев, Теодор.  Колективното договаряне на производителността на труда в контекста на проблемите на конкурентоспособността и сигурността / Теодор Дечев. // Научни трудове на ВУСИ, Т. IV, 2018, 7-44. 

 331.1
Ключови думи: 1. колективно договаряне 2. производителност на труда 3. конкурентоспособност 4. сигурност 5. профсъюзи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31105

- 97 -

 

Дечев, Теодор.  Пазарът на труда - конфликти и заплахи за европейската сигурност / Теодор Дечев. // Научни трудове на ВУСИ, Т. II, 2016, 69-108. 

 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. тероризъм 3. глобализация 4. индустриални отношения 5. делокализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31130

- 98 -

 

Мушкаров, Гошо.  Сумарно изчисляване и отчитане на работното време / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 4, /специално приложение # 04/. 

 331.101
Ключови думи: 1. работно време 2. правна уредба 3. непълно работно време 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31185

- 99 -

 

Мушкаров, Гошо.  Трудов стаж по Кодекса на труда / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 5, /специално приложение # 5/. 

 331
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. трудов стаж 3. трудов стаж 4. изчисления 5. практически примери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31208

- 100 -

 

Мушкаров, Гошо.  Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 6, /специално приложение #06/. 

 331.1
Ключови думи: 1. допълнително трудово възнаграждение 2. трудов стаж 3. професионален опит 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31234

- 101 -

 

Тепавичарова, Милена.  Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България / Милена Тепавичарова. // Научни трудове на ВУСИ, Т. I, 2015, 77-172. 

 331
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. индустриален сектор 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31137

- 102 -

Цб II 90762

Хюсеинов, Баки.  Принципът на равното заплащане за равностоен труд на жените - риск от дискриминация / Баки Хюсеинов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 97-108. 

1. Дискриминация 2. Трудово възнаграждение 
 342.7  + 316.647.82  + 331.21
Ключови думи: 1. дискриминация 2. заплащане на труда 3. женски труд 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31187

- 103 -

П II 1370

Blagoycheva, Hristina.  Obligation and responsibility of employers to provide health and safety at work - principles, current regulation and prospects / Hristina Blagoycheva, Andriyana Andreeva, Galina Yolova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 115-137. 

 331
Ключови думи: 1. здравословни условия на труд 2. работодатели 3. трудово право 4. охрана на труда 5. Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд 6. професионално здраве 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31264

- 104 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 95-104. 

 331.5  + 325.25
Ключови думи: 1. външна миграция 2. пазар на труда 3. интеграционна политика 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31122

Регионална икономика. Геоикономика.

- 105 -

 

Димитров, Димитър Т.  Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионално развитие на Североизточна България / Димитър Т. Димитров. // Научни трудове на ВУСИ, Т. III, 2017, 122-153. 

 711  + 338.47
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионална политика 3. транспортна политика 4. транспортна инфраструктура 5. Североизточен район 6. географско положение 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 31125

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 106 -

 

Динкова, Мария.  Ерата на клиента в банковия сектор / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 7, 36-37. 

   Райфайзенбанк въвежда изцяло онлайн откриване на сметки и издаване на дебитни карти. 

 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. Райфайзенбанк 3. онлайн банкиране 4. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31268

- 107 -

 

Костова-Пикет, Десислава.  Анализ на решенията за капиталови инвестиции / Десислава Костова-Пикет. // Научни трудове на ВУСИ, Т. III, 2017, 32-111. 

 336
Ключови думи: 1. инвестиции 2. бюджет 3. капитал 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31121

- 108 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Финансови пазари и институции / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 61-83. 

 336.7
Ключови думи: 1. финансови пазари 2. финансови институции 3. стокова борса 4. фондови пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31148

- 109 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Бизнесът като финансова система / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 113-130. 

 336
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. финансов анализ 3. икономически анализ 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31251

- 110 -

 

Льондев, Атанас.  Валутният борд в България / Атанас Льондев. // Научни трудове на ВУСИ, Т. II, 2016, 7-35. 

 336.76
Ключови думи: 1. валутен борд 2. пари 3. Еврозона 4. валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31127

- 111 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 131-137. 

 336
Ключови думи: 1. счетоводни измами 2. данъчни измами 3. финансови измами 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31257

- 112 -

 

Момчилов, Бойчо.  Данъчно-правно третиране на сделките между свързани лица : Анализ на практиката по прилагането на §1, т. 3 от ДОПК / Бойчо Момчилов. // Актив, 2019, N 4, 32-38. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. свързани лица 2. сделки 3. данъчен режим 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31172

- 113 -

 

Танева, Гергана.  Анализ и прогнозиране на криптопазара чрез ARIMA модел / Гергана Танева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 66-84. 

 336.74
Ключови думи: 1. ARIMA модели 2. криптовалути 3. децентрализация 4. CRIX - индекс 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31082

- 114 -

П II 1370

Jordanov, Jordan.  Key characteristics and scope of the Bulgarian corporate bond market / Jordan Jordanov. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 138-160. 

 336.76
Ключови думи: 1. корпоративни облигации 2. законодателство 3. финансови пазари 4. корпоративен дълг 5. лихвен процент 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31267

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 115 -

 

Бонев, Живко.  Консолидирани финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 4, 14-20. 

 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. консолидация 3. независим финансов одит 4. предприятие майка 5. дъщерни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31102

- 116 -

 

Бонев, Живко.  Изисквания и особености на международните финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 6, 41-45. 

 657
Ключови думи: 1. Годишен финансов отчет (ГФО) 2. финансово състояние 3. МСС 34 (Междинно финансово отчитане) 4. СС 34 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31233

- 117 -

 

Брезоева, Бойка.  Промените в СС 17 - Лизинг, в сила от 01.01.2019 г. / Бойка Брезоева. // Актив, 2019, N 5, 7-13. 

 657
Ключови думи: 1. СС 17 Лизинг 2. МСФО 16 - Лизинг 3. промени 4. данъчно третиране 5. практически примери 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31192

- 118 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове върху валутните активи и пасиви в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 4, 2-5. 

 657
Ключови думи: 1. валутен курс 2. промени 3. валутни активи 4. валутни пасиви 5. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31100

- 119 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отчитане и данъчно облагане според закона за корпоративното подоходно облагане на приходите и разходите в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 5, 14-17. 

 657
Ключови думи: 1. бюджетни организации 2. корпоративно подоходно облагане 3. счетоводно отчитане 4. данъчно облагане 5. приходи от данъци 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31196

- 120 -

 

Дурин, Стоян.  Концептуална рамка за финансово отчитане / Стоян Дурин. // Актив, 2019, N 4, 6-13. 

 657
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. финансова информация 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31101

- 121 -

 

Илиев, Пламен.  Персонален одит / Пламен Илиев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 118-137. 

   Разгледан е един сравнително нов „отрасъл“ на одита – одитът на персонала, от позицията на постановките за вътрешния контрол в публичния сектор и модела „COSO“. Обърнато е внимание на същността на този вид одит, ключовите показатели, използвани в него, целите и обхвата му. 

 657.6
Ключови думи: 1. персонал 2. одит 3. човешки ресурси 4. управление 5. показатели 6. компетентност 7. стойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31087

- 122 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Одитинг на качеството / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 2, 86-90. 

 657.6
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31141

- 123 -

 

Рангелов, Евгени.  Нормиране и отчитане на приходите на строителното предприятие / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 6, 3-7. 

 657
Ключови думи: 1. строително предприятие 2. строителни услуги 3. строителни дейности 4. приходи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31210

- 124 -

 

Рангелов, Евгени.  Разходи и себестойност на строително-монтажната дейност / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 6, 7-10. 

 657
Ключови думи: 1. строителство 2. разходи 3. себестойност 4. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31213

Управление

- 125 -

 

Конарев, Асен.  Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Научни трудове на ВУСИ, Т. II, 2016, 36-68. 

 005
Ключови думи: 1. управление 2. корпоративно управление 3. инвестиции 4. възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31129

- 126 -

 

Миков, Владимир.  Иновативно управление на корпоративния имидж / Владимир Миков. // Научни трудове на ВУСИ, Т. IV, 2018, 156-176. 

 005
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. марка 3. иновации 4. управление 5. познание 6. имидж 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31117

- 127 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Недостигът на работна сила и икономическата миграция - въпрос от първостепенно значение за икономиката на ЕС / Михаил Михайлов, Васил Михайлов. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 89-97. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. миграции 2. трудов пазар 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31119

- 128 -

П II 1370

Bakardjieva, Radostina Telerig.  Bulgarian Firms as Engine of Corporate Social Responsibility / Radostina Telerig Bakardjieva. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 124-132. 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. фирмен мениджмънт 3. организационна устойчивост 4. фирми 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31136

- 129 -

П II 1370

Nedelchev, Miroslav.  Corporate Governance of State-owned Enterprises: th Case of Healthcare Establishments in Bulgaria / Miroslav Nedelchev. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 115-123. 

 005.7
Ключови думи: 1. държавна собственост 2. здравни заведения 3. държавни предприятия 4. България 5. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31124

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 130 -

Цб П I 1041

Костова, Иванка.  Прилагане на една от трите стратегии за ценообразуване / Иванка Костова. // Политика и сигурност, 2017, 47-64. 

 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. ценови стратегии 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31279

- 131 -

П II 1370

Mishyna, Svitlana.  Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development / Svitlana Mishyna, Oleksandr Mishyn, Nataliia Parkhomenko. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 33-49. 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг на персонала 2. маркетинг микс 3. човешки ресурси 4. пазар на труда 5. безработица 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31085

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 132 -

 

Стефанов, Драгомир.  Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса у нас / Драгомир Стефанов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 277-288. 

 332.8
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. недвижими имоти 3. управление 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31260

- 133 -

П II 1370

Branzova, Petia Hrisomirova.  Organic Farming in Bulgaria and EU - Comparative Dimensions / Petia Hrisomirova Branzova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 183-187. 

 338.43
Ключови думи: 1. органично земеделие 2. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31152

- 134 -

П II 1370

Yovchevska, Plamena.  The Potential of Bulgarian Agriculture in the Community Agricultural Policy / Plamena Yovchevska. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 188-200. 

 338.43
Ключови думи: 1. селскостопанска политика 2. институционална среда 3. България 4. структурни проблеми 5. зеленчуци 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31154

Икономика на индустрията

- 135 -

Цб II 90807

Бодуров, Петър.  Задължителното прилагане на българските държавни стандарти при храните от животински и растителен произход - гаранция за предотвратяване на негативните последици за човешкото здраве и качеството на живот на населението / Петър Бодуров. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 244-251. 

1. Хранителна индустрия 2. Стандарти 
 006.83  + 641
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни продукти 3. държавни стандарти 4. здраве 5. качество на живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31041

- 136 -

 

Михайлова, Милена.  Аутсорсинг индустрията в България / Милена Михайлова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 85-101. 

 338.45
Ключови думи: 1. аутсорсинг компании 2. перспективи 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31084

- 137 -

 

Янкова, Мина.  Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина / Мина Янкова. // Актив, 2019, N 6, 15-20. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. строителни услуги 2. строителни предприятия 3. данъчно третиране 4. данък върху добавена стойност (ДДС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31214

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 138 -

 

Димитров, Димитър Т.  Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионално развитие на Североизточна България / Димитър Т. Димитров. // Научни трудове на ВУСИ, Т. III, 2017, 122-153. 

 711  + 338.47
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионална политика 3. транспортна политика 4. транспортна инфраструктура 5. Североизточен район 6. географско положение 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 31125

- 139 -

 

Коралова-Ножарова, Петя.  Конкурентоспособност на въздушния транспорт на международния транспортен пазар / Петя Коралова-Ножарова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 138-147. 

   Въздушният транспорт е един от най-бързо развиващите се видове транспорт, който допринася за увеличаването на БВП. Появата и нарастването на броя на авиокомпаниите, предлагащи нискотарифни полети, както и повишената мобилност на населението не само в рамките на ЕС, но и в световен мащаб, принуждават транспортните оператори да предлагат конкурентни превозни услуги. 

 338.47
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. въздушен транспорт 3. международен транспорт 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31093

- 140 -

 

Петров, Емил.  Същност и състояние на системите за планиране и управление на обществения транспорт в град София / Емил Петров. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 209-238. 

 338.47
Ключови думи: 1. обществен транспорт 2. управление 3. планиране 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31254

- 141 -

Цб II 71615

Пехливанов, Любен.  Основни принципи и насоки на реформата в системата на материално-техническото осигуряване на Българската армия / Любен Пехливанов. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 182-188. 

1. Българска армия 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. материално-техническо осигуряване 2. НАТО 3. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31054

- 142 -

Цб II 90818

Тропчев, Тошко.  Логистична поддръжка на контингентите от Българската армия, участващи в мисии зад граница / Тошко Тропчев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 60-74. 

1. Българска армия 2. Логистика 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. българска армия 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31061

- 143 -

П II 1370

Zhelyazkova, Donka.  Energy Consumption in the Transport in Bulgaria in the Contemporary Conditions / Donka Zhelyazkova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 73-99. 

 338.47
Ключови думи: 1. енергийно потребление 2. транспорт 3. транспортна мрежа 4. обществен транспорт 5. транспортиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31167

Туризъм

- 144 -

 

Ianeva, Mariana.  Specialization of Tourist Offering by Modeling a Package Tour for Gambling Tourism / Mariana Ianeva, Nikola Gaydarov. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 125-143. 

 338.48
Ключови думи: 1. хазартен туризъм 2. специализиран туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31036

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 145 -

 

Горчева, Таня.  Международното разделение на труда и производствената спецификация - съвременно състояние и тенденции във фотоволтаичния бизнес / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 39-65. 

 339.92
Ключови думи: 1. фотоволтаични системи 2. международна търговия 3. международно разделение на труда 4. производствена спецификация 5. пазарно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31080

- 146 -

Цб П I 1041

Костадинович, Гружа.  Маркетингов подход и бизнес организация на транспортните системи / Гружа Костадинович. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 63-80. 

 339.13
Ключови думи: 1. маркетингови услуги 2. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31114

- 147 -

Цб П I 1041

Костова, Иванка.  Замени навика да намаляваш цените с малко увереност / Иванка Костова. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 138-144. 

 339.13
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31259

- 148 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Накарай своите конкуренти да действат спрямо вашето определяне на цената / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 82-95. 

 339.13
Ключови думи: 1. конкурентност 2. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31131

- 149 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Разберете стойността, която предлагате на вашите клиенти / Десислава Костова-Пикет, Иванка Костова. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 2, 64-85. 

 339.13
Ключови думи: 1. клиенти 2. интервюта 3. ценообразуване 4. продажби 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31140

- 150 -

Цб II 90762

Лечева, Жана.  Дискриминация в електронната търговия / Жана Лечева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 162-165. 

1. Дискриминация 2. Електронна търговия 
 316.647.82  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. дискриминация 2. електронна търговия 3. геоблокиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31198

- 151 -

 

Тотева, Калина.  Интернационализация на националните пощенски оператори: развитие и утвърждаване на позиции в традиционни и нови мрежи / Калина Тотева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 33-65. 

 339
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. пощенски оператори 3. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30995

- 152 -

П II 1370

Houbenova, Tatiana.  The Global Challenges to "two-speed" Integration in the EU: Problems and Prospects for Bulgaria's Participation in the Economic and Monetary Union / Tatiana Houbenova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 3-32. 

 339.97  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски валутен съюз 2. България 3. интеграционен модел 4. финансова криза 5. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31083

- 153 -

П II 1370

Nestorov, Nedialko.  Geographic Sustainability and Geographic Concentration of Bulgarian Export / Nedialko Nestorov. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 50-55. 

   Статията представя резултати от изследване върху географската стабилност и географската концентрация на българския износ. Резултатите показват, че българският износ през последните 15 години е балансиран в условията на неговата географска структура. 

 339.5
Ключови думи: 1. износ 2. международна търговия 3. България 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31089

- 154 -

П II 1370

Richet, Xavier.  China and Globalization: Internationalization of Firms and Trade in Services / Xavier Richet, Xieshu Wang. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 3-22. 

 339
Ключови думи: 1. Китай 2. икономическа политика 3. глобализация 4. инвестиции 5. китайски модел 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31156

Европейски съюз

- 155 -

Цб II 90762

Видина, Мила.  Гаранция за независимост? Тенденции и развитие на стандартите за органите за равнопоставеност чрез новата препоръка на ЕК относно стандартите за органите за равнопоставеност / Мила Видина. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 379-388. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Дискриминация 
 341.17  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. органи за равнопоставеност 3. независими институции 4. международни стандарти 5. Съвет на Европа 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31250

- 156 -

Цб II 90762

Кръстев, Драгомир.  Риск от дискриминация при изпълнение на европейска заповед за арест / Драгомир Кръстев. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 372-378. 

1. Права на човека 2. Дискриминация 3. Европейски съюз (ЕС) 
 342.7  + 316.647.82  + 341.17
Ключови думи: 1. европейска заповед за арест 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. човешки права 4. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31242

- 157 -

 

Льондев, Атанас.  Присъединяване на България към валутния механизъм ERM 2 и Европейския банков съюз / Атанас Льондев. // Научни трудове на ВУСИ, Т. IV, 2018, 88-104. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски банков съюз 2. Еврозона 3. валутен съюз 4. валутен механизъм 5. ERM II 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31109

- 158 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Присъединяване на България към Еврозоната / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 51-60. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31147

- 159 -

 

Tsvetanov, Ivan.  New Horizon-s for the European Energy Union / Ivan Tsvetanov, Ivaylo Toskov. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 145-168. 

 339.923:061.1  + 621.311
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. Европейска енергийна политика 3. енергийна система 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31072

Право

- 160 -

Цб II 90762

Александров, Александър.  Правото на равен достъп до стоки и услуги и неговата защита в антидискриминационно законодателство и практика / Александър Александров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 142-152. 

1. Дискриминация 2. Законодателство 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. достъп 3. стоки 4. услуги 5. антидискриминационни практики 6. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31194

- 161 -

Цб II 90762

Александров, Андрей.  За защитата от дискриминация при упражняване на правото на труд и тормоза на работното място / Андрей Александров. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 109-119. 

1. Дискриминация 2. Право на труд 
 342.7  + 316.647.82  + 349.22
Ключови думи: 1. дискриминация 2. право на труд 3. трудови отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31188

- 162 -

Цб II 90762

Андреева, Андрияна.  Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд - проблеми и тенденции / Андрияна Андреева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 133-141. 

1. Право на труд 2. Дискриминация 
 349.2  + 316.647.82
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31191

- 163 -

Цб II 90762

Благойчева, Христина.  Мерки срещу трудовата дискриминация на лицата с увреждания в България / Христина Благойчева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 120-132. 

1. Дискриминация 2. Трудова заетост 
 316.647.82  + 349.24
Ключови думи: 1. дискриминация 2. лица с увреждания 3. трудова заетост 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31190

- 164 -

Цб II 90762

Бъчварова, Маргарита.  Проблемът "дискриминация" в контекста на измененията на ЗРАСРБ / Маргарита Бъчварова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 34-41. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. наука 3. право 4. равенство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31173

- 165 -

Цб II 90762

Видина, Мила.  Гаранция за независимост? Тенденции и развитие на стандартите за органите за равнопоставеност чрез новата препоръка на ЕК относно стандартите за органите за равнопоставеност / Мила Видина. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 379-388. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Дискриминация 
 341.17  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. органи за равнопоставеност 3. независими институции 4. международни стандарти 5. Съвет на Европа 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31250

- 166 -

Цб II 90762

Видулова, Мариета.  Функционални характеристики на дискриминационното правосъзнание на извършителите на полови престъпления / Мариета Видулова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 353-364. 

1. Престъпления 
 343.6
Ключови думи: 1. полови престъпления 2. сигурност 3. социология на правото 4. правно съзнание 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31239

- 167 -

Цб II 90762

Вълчева-Куманова, Елица.  Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата / Елица Вълчева-Куманова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 304-308. 

1. Права на децата 2. Дискриминация 
 347.63  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. права на децата 3. равно третиране 4. антидискриминационна политика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31231

- 168 -

Цб II 90762

Делиев, Благой.  Конституционни аспекти на защитния (дискриминационния) признак / Благой Делиев. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 78-87. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. равенство 2. дискриминация 3. признаци 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31180

- 169 -

Цб II 90762

Джумалиева, Ана.  Предизвикателствата пред КЗД - минало, настояще и бъдеще / Ана Джумалиева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 7-19. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. Комисия за защита от дискриминация 2. дискриминация 3. антидискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31169

- 170 -

Цб II 90762

Димитрова, Диана.  Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки / Диана Димитрова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 153-161. 

1. Дискриминация 2. Обществени поръчки 
 347.45/.47  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. обществени поръчки 3. процедури 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31195

- 171 -

Цб II 90762

Димов, Тони.  Правната уредба на защитата срещу дискриминацията в контекста на регулаторната реформа в България / Тони Димов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 201-209. 

1. Дискриминация 2. Права на човека 3. България 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. правна уредба 2. дискриминация 3. регулаторна реформа 4. права на човека 5. основни права 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31216

- 172 -

 

Иванов, Виктор.  Критическата традиция и формирането на десакрализираща теория на правото / Виктор Иванов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 69-87. 

   В статията се защитава разбирането, че само съзнателното и целенасочено следване на критическата традиция и нейното актуализиране в условията на глобализиращ се и дигитализиращ се капитализъм може да ни даде основите на една завършена десакрализираща теория на държавата и правото. 

 34
Ключови думи: 1. рационализъм 2. критическа теория 3. десакрализираща теория 4. теория на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31189

- 173 -

Цб II 90762

Илиева, Ирена.  Развитие на европейските органи за противодействие на дискриминацията / Ирена Илиева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 20-33. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. права на човека 3. Агенция за основните права към ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31171

- 174 -

Цб II 90762

Йонкова, Надежда.  Политиките по равенството - "заложник" на словото на омраза / Надежда Йонкова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 210-220. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82  + 396
Ключови думи: 1. равенство на половете 2. дискриминация 3. слово на омраза 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31217

- 175 -

Цб II 90762

Кайкамджозова, Лиляна.  Непряката дискриминация в българското и европейското право / Лиляна Кайкамджозова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 238-245. 

1. Дискриминация 2. Право 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. право 3. непряка дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31221

- 176 -

Цб II 90804

Карамфилов, Георги.  Конституционни и законови положения по прозрачността и отчетността на отбранителната политика / Георги Карамфилов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 95-114. 

1. Отбрана 2. Конституционно право 
 355.02  + 342
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. конституционноправна уредба 4. прозрачност 5. отчетност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31157

- 177 -

Цб II 90762

Кичашки, Петър.  Конституционното понятие за достойнство и закрилата от дискриминация / Петър Кичашки. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 88-96. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. достойнство 3. Конституция 4. равенство 5. права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31186

- 178 -

Цб II 90762

Кръстев, Драгомир.  Риск от дискриминация при изпълнение на европейска заповед за арест / Драгомир Кръстев. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 372-378. 

1. Права на човека 2. Дискриминация 3. Европейски съюз (ЕС) 
 342.7  + 316.647.82  + 341.17
Ключови думи: 1. европейска заповед за арест 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. човешки права 4. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31242

- 179 -

Цб II 90762

Мантарова, Анна.  Имигрантите в България: дискриминация или толерантност / Анна Мантарова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 63-70. 

1. България 2. Дискриминация 3. Имигранти 
 342.7  + 316.647.82  + 325.25
Ключови думи: 1. дискриминация 2. толерантност 3. имигранти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31178

- 180 -

Цб II 90762

Наумов, Светослав Д.  Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс) / Светослав Д. Наумов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 71-77. 

1. Дискриминация 2. Право 3. Философия 
 342.7  + 316.647.82  + 340.12
Ключови думи: 1. справедливост 2. дискриминация 3. философия на правото 4. правно съзнание 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
  

Сист. No: 31179

- 181 -

Цб II 90762

Наумова, Стефка.  Дискриминация и (анти)дискриминационно правосъзнание (правно-социологически параметри) / Стефка Наумова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 42-53. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. антидискриминация 3. правно съзнание 4. социология на правото 5. законодателство 6. социална девиация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31174

- 182 -

Цб II 90762

Нейкова, Мария.  Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности / Мария Нейкова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 57-62. 

1. Дискриминация 2. Висше образование 
 342.7  + 316.647.82  + 378.12
Ключови думи: 1. държавен служител 2. академична длъжност 3. научна дейност 4. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
  

Сист. No: 31177

- 183 -

Цб II 90762

Петрова, Мария П.  За родените в брака, извън брака и осиновените деца / Мария П. Петрова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 335-342. 

1. Деца 2. Равнопоставеност 
 347.63
Ключови думи: 1. деца 2. равенство 3. равнопоставеност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31237

- 184 -

Цб II 90807

Пудин, Константин.  Форми на организирана престъпност в Черноморския регион / Константин Пудин. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 216-231. 

1. Организирана престъпност 
 343.9.02  + 323.28
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. тероризъм 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 31039

- 185 -

Цб II 90762

Първанов, Радослав.  Лицата на дискриминацията / Радослав Първанов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 389-396. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. равно третиране 3. защита от дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31253

- 186 -

Цб П I 1041

Радев, Димитър.  Относно правото на двойно гражданство / Димитър Радев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 2, 52-57. 

 34
Ключови думи: 1. двойно гражданство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31272

- 187 -

Цб II 90762

Радева, Мария.  Въпроси, които възникват относно доказателствената тежест според Закона за защита от дискриминация / Мария Радева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 166-175. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. доказателствена тежест 3. Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31204

- 188 -

Цб II 90762

Стамболова, Диана.  Правораздаването като специфична функция по правна защита / Диана Стамболова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 185-193. 

1. Съдебна власт 2. Правна защита 
 342.7  + 342.56
Ключови думи: 1. съдебна власт 2. правораздаване 3. правна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31206

- 189 -

Цб II 90762

Стоименова, Владимира.  Престъплението "геноцид" като най-тежката проявна форма на дискриминация / Владимира Стоименова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 343-352. 

1. Геноцид 
 343.3/.7
Ключови думи: 1. геноцид 2. престъпления 3. конвенция 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31238

- 190 -

Цб II 90762

Стоименова, Владимира.  Наказателноправно значение на понятието "дискриминационно престъпление" / Владимира Стоименова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 365-371. 

1. Престъпления 
 343.4
Ключови думи: 1. дискриминационно престъпление 2. наказателно право 3. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31241

- 191 -

Цб II 90762

Стоянов, Михал.  Гражданска регистрация за лица от страни-членки на ЕС - аспекти във формите на дискриминация / Михал Стоянов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 221-229. 

1. Гражданска регистрация 2. Дискриминация 3. Европейски съюз (ЕС) 
 347.15/.17  + 316.647.82
Ключови думи: 1. гражданска регистрация 2. дискриминация 3. единен граждански номер (ЕГН) 4. личен номер (ЛН) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31219

- 192 -

Цб II 90762

Тюлеоглуева, Лейман.  Правни проблеми и тенденции на европейската антидискриминационна политика по признаците "възраст" и "увреждане" / Лейман Тюлеоглуева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 271-281. 

1. Дискриминация 2. Възрастова дискриминация 3. Лица с увреждания 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. антидискриминация 2. антидискриминационна политика 3. възраст 4. увреждания 5. равнопоставеност 6. лица с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31226

- 193 -

Цб II 90762

Хюсеинов, Баки.  Принципът на равното заплащане за равностоен труд на жените - риск от дискриминация / Баки Хюсеинов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 97-108. 

1. Дискриминация 2. Трудово възнаграждение 
 342.7  + 316.647.82  + 331.21
Ключови думи: 1. дискриминация 2. заплащане на труда 3. женски труд 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31187

- 194 -

Цб II 90762

Хюсеинов, Баки.  Дискриминационни прояви (неравнопоставеност) спрямо ромите и политики за интеграция в сферата на образованието, заетостта, жилищната среда и здравеопазването / Баки Хюсеинов. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 246-254. 

1. Дискриминация 2. Роми 
 342.7  + 316.647.82  + 316.347.2
Ключови думи: 1. дискриминация 2. интеграция 3. роми 4. политики на интеграция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31223

- 195 -

Цб II 90762

Цанков, Петър.  Възрастта като дискриминационен признак при вещите лица / Петър Цанков. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 54-56. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. възраст 3. възрастова дискриминация 4. вещи лица 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31175

- 196 -

Цб II 90762

Ширванян, Марияна.  Съдебните производства по Закона за защита от дискриминация / Марияна Ширванян. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 176-184. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82
Ключови думи: 1. дискриминация 2. съдебно производство 3. Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31205

- 197 -

Цб II 90762

Holz, Oliver.  Homo'poly a Cross-sectoral Approach Towards a Better Understanding of Homosexuality / Oliver Holz, Lotte Geunis. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 230-237. 

1. Дискриминация 
 342.7  + 316.647.82  + 613.880.2
Ключови думи: 1. хомосексуализъм 2. пол 3. миграция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31220

Интелектуална собственост

- 198 -

П II 1370

Tarasevich, Victor.  The intellectual-informational good: Value and market price / Victor Tarasevich, Valentina Lebedeva, Margarita Yaseva. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 100-114. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуален продукт 2. интелектуално производство 3. стойност 4. лицензии 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 31262

Обществено управление. Публична администрация

- 199 -

Цб II 90804

Шопов, Владимир.  Защита на човешките права, качество на управлението и консолидация на демокрацията: Концепция за създаването на институцията Омбудсман на въоръжените сили / Владимир Шопов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 243-264. 

1. Отбрана 2. Омбудсман 
 355.02  + 351.9
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. отбрана 3. Министерство на отбраната 4. омбудсман 5. защита на правата на човека 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31166

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 200 -

Цб II 90807

Аврейски, Никола.  Реална ли е заплахата от война за Европейския съюз? / Никола Аврейски. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 105-116. 

1. Военно дело 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. военни заплахи 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
  

Сист. No: 31028

- 201 -

Цб II 90805

Александров, Свилен.  Многонационалната интеграция на въоръжените сили и поддържането на сигурността на страната / Свилен Александров. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 108-125. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. въоръжени сили 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31005

- 202 -

Цб II 90804

Ангелов, Аню.  Илюстративен анализ на решение за възлагане на специална обществена поръчка за доставка на бойни бронирани машини за Българската армия от гледна точка на прозрачността, отчетността и ефективността на процеса / Аню Ангелов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 215-239. 

1. Българска армия 2. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 2. българска армия 3. обществени поръчки 4. военна техника 5. Министерство на отбраната 6. прозрачност 7. отчетност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31165

- 203 -

Цб II 90805

Байрактаров, Михаил.  Криминологическа характеристика на международния тероризъм на ислямистка основа / Михаил Байрактаров. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 337-358. 

1. Тероризъм 2. Етнически отношения 
 323.28
Ключови думи: 1. международен тероризъм 2. религиозни конфликти 3. ислямизъм 4. мюсюлмани 5. етнически конфликт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31016

- 204 -

Цб П I 1041

Бакалов, Йордан.  Стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион в контекста на решението на кюрдския въпрос / Йордан Бакалов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 2, 21-33. 

 355
Ключови думи: 1. кюрди 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Близък Изток 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 31266

- 205 -

Цб II 90805

Бахчеванов, Георги.  Основни концептуални принципи в стратегията за национална сигурност / Георги Бахчеванов. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 26-33. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30998

- 206 -

Цб П I 1041

Борисов, Томо.  Оперативно-тактически анализ на самоубийствения тероризъм / Томо Борисов, Ненко Дойков. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 96-103. 

 355
Ключови думи: 1. тероризъм 2. самоубийствени атентати 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31132

- 207 -

Цб П I 1041

Борисов, Томо.  Анализ на заплахата от използване на химически и биологични агенти за терористична атака / Томо Борисов, Ненко Дойков. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 84-88. 

 355
Ключови думи: 1. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31247

- 208 -

Цб II 90805

Бузеков, Димитър.  Административният капацитет - пренебрегваният фактор за национална сигурност / Димитър Бузеков. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 190-197. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31009

- 209 -

Цб П I 1041

Великов, Иво.  Кратък опит за дефиниране на тероризма и терористичните цели / Иво Великов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 2, 104-119. 

 355
Ключови думи: 1. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31142

- 210 -

Цб II 90818

Вълков, Николай.  Проектът "Войник на бъдещето" в условията на участието на Българската армия в многонационални операции / Николай Вълков, Георги Маринов, Христо Христов. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 25-29. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31058

- 211 -

Цб II 90804

Георгиев, Венелин.  Програмно управление на ресурсите на отбраната / Венелин Георгиев. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 153-186. 

1. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 2. програмно управление 3. ресурси за отбрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31162

- 212 -

Цб II 71615

Георгиев, Христо.  Инициативата "Партньорство за мир" в политиката на сигурност на Република България / Христо Георгиев. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 64-69. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359(497.2)
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. партньорски отношения 3. мир 4. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31046

- 213 -

Цб П I 1041

Георгиев, Христо.  ЕС: Криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията / Христо Георгиев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 89-96. 

 355
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31248

- 214 -

Цб II 90807

Гергинов, Гергин.  Войната на XXI век / Гергин Гергинов. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 26-35. 

1. Военно дело 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. насилие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31020

- 215 -

Цб II 90805

Гоцев, Георги.  Сигурността и общественият ред - предизвикателство пред националната сигурност / Георги Гоцев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 221-230. 

   Прев.загл.: Security and Public Order - A Challenge for the National Security

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31011

- 216 -

Цб II 90807

Градинаров, Борислав.  Войната и нейното бъдеще / Борислав Градинаров. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 15-25. 

1. Военно дело 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. насилие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31019

- 217 -

Цб II 71615

Грийнуд, Дейвид.  Гарантиране на европейската сигурност: начини за приобщаване на Централна и Източна Европа / Дейвид Грийнуд. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 22-35. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. Европейска сигурност 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
  

Сист. No: 31043

- 218 -

Цб II 90805

Гушлеков, Георги.  Иновациите и съвременната българска сигурност / Георги Гушлеков. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 198-219 : с фиг.. 

1. Национална сигурност 2. Иновационна политика 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. иновации 3. зелена икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31010

- 219 -

Цб П I 1041

Гюров, Румен.  Агентурно моделиране: критерии за изграждане на таксономия на видовете агенти / Румен Гюров. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 38-51. 

 355
Ключови думи: 1. агентура 2. разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31112

- 220 -

Цб II 90805

Данчев, Славейко.  Охпаната на високопоставените лица като важен елемент на националната сигурност / Славейко Данчев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 268-278. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. национална сигурност 3. охранителна дейност 4. охрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31014

- 221 -

Цб II 90805

Дачев, Здравко Димитров.  Новата стратегическа концепция на НАТО за един по-сигурен свят / Здравко Димитров Дачев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 88-94. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31003

- 222 -

Цб П I 1041

Дечев, Теодор.  "Двойно дъно" или "шизофренично раздвоение"? Взаимодействието между етнонационалистическите и религиозно-екстремистките мотиви в дейността на някои терористични групировки / Теодор Дечев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 2, 34-51. 

 355
Ключови думи: 1. терористични организации 2. етнически групи 3. религиозен екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31270

- 223 -

Цб II 90807

Джунджуров, Щерион.  Защитата от бедствия - обща мисия на институциите, военните, гражданските организации и обществото / Щерион Джунджуров. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 232-243. 

1. Бедствия 
 364.2  + 355.45
Ключови думи: 1. бедствия 2. защита 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31040

- 224 -

Цб II 71615

Димитров, Димитър.  Инициативата "Партньорство за мир" и отбранително-икономическата политика на България / Димитър Димитров. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 70-76. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359(497.2)
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. НАТО 3. партньорски отношения 4. мир 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31047

- 225 -

Цб II 71615

Димитров, Димитър.  Някои аспекти на националната сигурност в условията на преход / Димитър Димитров. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 92-93. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31050

- 226 -

Цб II 90818

Димитров, Петър.  Подготовка и участие на подразделения в мисии зад граница / Петър Димитров, Божидар Борисов. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 20-24. 

1. Военно дело 
 356/358
Ключови думи: 1. сухопътни войски 2. мисии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31057

- 227 -

Цб II 90805

Димитров, Стефан.  Обществените очаквания за стратегията за сигурност на България - изводи / Стефан Димитров. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 22-25. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30997

- 228 -

Цб П I 1041

Димитрова, Снежана.  Влияние на демографската и образователната политика върху националната сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 117-123. 

 355
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. демографски проблеми 3. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31135

- 229 -

Цб П I 1041

Дойков, Ненко.  Основни принципи на тактическите действия в населени места / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 7-14. 

 355
Ключови думи: 1. полицейски операции 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31106

- 230 -

Цб П I 1041

Дойков, Ненко.  Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 63-69. 

 355
Ключови думи: 1. международен тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31222

- 231 -

Цб II 90805

Доцев, Николай.  Трио стратегии - Стратегическо преосмисляне 2010 / Николай Доцев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 43-56. 

   Прев.загл.: Trio of Strategies - strategic Rethink 2010

1. Военно дело 
 355/359
Ключови думи: 1. военно дело 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31000

- 232 -

Цб II 90818

Драганчев, Георги.  Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира : поуки от практиката / Георги Драганчев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 8-19. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 2. мироопазваща дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31056

- 233 -

Цб П I 1041

Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност?  / Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов, Георги Кръстев, Атанас Радев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 97-105. 

 355
Ключови думи: 1. Европейски въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31249

- 234 -

Цб II 90805

Иванов, Владко Мичов.  Управление на Шенгенската сигурност / Владко Мичов Иванов. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 309-328. 

1. Шенген 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. Шенген 3. Шенгенска сигурност 4. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31015

- 235 -

Цб II 71615

Иванов, Тилчо.  Икономически проблеми на отбраната при прехода към пазарно стопанство / Тилчо Иванов. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 11-21. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. партньорски отношения 3. мир 4. НАТО 5. СССЕ (Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа) 6. икономическа реформа 7. отбранителна политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31042

- 236 -

Цб II 90807

Иванова, Ивелина.  Европейският съюз, войните и технологиите в началото на 21 век / Ивелина Иванова. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 147-155. 

1. Военно дело 2. Европейски съюз (ЕС) 
 355.01  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. война 2. армия 3. военни технологии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31033

- 237 -

Цб П I 1041

Йончев, Димитър.  Равновесният възглед на сигурността / Димитър Йончев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 2, 5-11. 

 355
Ключови думи: 1. сигурност 2. равновесие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31261

- 238 -

Цб II 90805

Каракънева, Юлияна.  Компютърно подпомаганите учения в интерес на подготовката за управление на кризи и конфликти / Юлияна Каракънева. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 126-139 : с фиг.. 

1. Кризисен мениджмънт 2. Информационни технологии 3. Военно дело 
 355/359  + 004.9
Ключови думи: 1. управление на кризи 2. конфликти 3. кризисен мениджмънт 4. компютърно подпомагани учения (КПУ) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31006

- 239 -

Цб II 90804

Карамфилов, Георги.  Конституционни и законови положения по прозрачността и отчетността на отбранителната политика / Георги Карамфилов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 95-114. 

1. Отбрана 2. Конституционно право 
 355.02  + 342
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. конституционноправна уредба 4. прозрачност 5. отчетност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31157

- 240 -

Цб II 90807

Кацарски, Иван.  "Недостроеност" на Европейския съюз и въпросйт за европейска армия / Иван Кацарски. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 117-130. 

1. Военно дело 
 355.4
Ключови думи: 1. армия 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 31029

- 241 -

Цб П I 1041

Козарев, Атанас.  Футболното хулиганство и мерките за противодействие със специален акцент върху модела в Македония / Атанас Козарев, Александра Гутевска-Миличинска. // Политика и сигурност, І, 2017, N 2, 12-20. 

 355
Ключови думи: 1. футболно хулиганство 2. противообществени прояви 3. полицейска дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 31265

- 242 -

Цб II 90818

Колев, Николай.  Камбоджа - предизвикателствата пред медицинската служба на Българската армия / Николай Колев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 87-94. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Камбоджа 
  

Сист. No: 31062

- 243 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Защита на правни, финансови и бизнес интереси / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 81-88. 

 355
Ключови думи: 1. защита 2. корпоративни интереси 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31115

- 244 -

Цб II 71615

Маневал, Хелмут.  Разходи за отбраната в Западна Германия / Хелмут Маневал. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 47-63 : с табл.. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359(430)
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. разходи 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 31045

- 245 -

Цб II 90818

Маринов, Илия.  Фактори, оказващи влияние върху психологическото функциониране на участниците в мисии: поуки и предизвикателства / Илия Маринов, Мария Джунова, Албена Вукова. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 125-132. 

1. Българска армия 2. Психология 
 355/359  + 159.9
Ключови думи: 1. българска армия 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Психология 
  

Сист. No: 31066

- 246 -

Цб II 90807

Марков, Захарин.  Обща европейска отбрана - възможности и перспективи / Захарин Марков. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 131-139. 

1. Военно дело 2. Международни отношения 
 355.4  + 327
Ключови думи: 1. армия 2. НАТО 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 31030

- 247 -

Цб II 90807

Мечков, Иван.  Европейският съюз без единна армия няма перспектива / Иван Мечков. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 140-146. 

1. Военно дело 
 355.4
Ключови думи: 1. армия 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31031

- 248 -

Цб II 90818

Мечков, Иван.  Функции, задачи, обучение, подготовка, логистично осигуряване и дейности на военната полиция при мироопазваща мисия / Иван Мечков. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 95-103. 

1. Мироопазване 
 355/359
Ключови думи: 1. военна полиция 2. мироопазващи мисии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31063

- 249 -

Цб II 71615

Михов, Михо.  Реформиране на икономическото осигуряване на въоръжените сили / Михо Михов. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 195-201. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31055

- 250 -

Цб П I 1041

Михов, Симо.  Действия на полицейските органи при установяване на съвпадения между проверявани обекти и сигнали в ШИС за издирвани вещи с цел изземване / Симо Михов. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 21-29. 

 355
Ключови думи: 1. Шенгенска информационна система (ШИС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31110

- 251 -

Цб II 90807

Начев, Йордан.  Състояние и тенденции в общата европейска политика на сигурност / Йордан Начев. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 156-169. 

1. Военно дело 2. Европейски съюз (ЕС) 
 355.4
Ключови думи: 1. военна политика 2. политика за сигурност 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 
  

Сист. No: 31034

- 252 -

Цб II 71615

Недев, Дантон.  "Партньорство за мир" - военнополитическа инициатива с важни икономически последици / Дантон Недев. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 77-82. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31048

- 253 -

Цб П I 1041

Ненков, Петър.  Организация, структура и действие на силите за специални операции у нас и по света / Петър Ненков. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 1, 104-116. 

 355
Ключови думи: 1. специални части 2. борба с тероризма 3. България 4. Русия 5. САЩ 6. Великобритания 7. Израел 8. сили за специални операции 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31134

- 254 -

Цб II 90805

Низамска, Марина.  Национална политика за минимизиране на риска от възникване на ядрена или радиационна аварийна ситуация / Марина Низамска. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 390-400. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. превенция на риска 3. радиоактивност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31018

- 255 -

Цб П I 1041

Николов, Павел.  Контраразузнавателна операция по дезинформиране / Павел Николов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 97-107. 

 355
Ключови думи: 1. дезинформиране 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31150

- 256 -

Цб II 90807

Николов, Симеон.  Фактори, променящи природата на бъдещите военни конфликти. Последствия, международни правни аспекти и разузнаване / Симеон Николов. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 62-77. 

1. Военно дело 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. насилие 3. военни конфликти 4. кибервойна 5. ЦРУ 6. разузнаване 7. тайни служби 8. международно право 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 31024

- 257 -

Цб II 71615

Пал, Газда.  Някои въпроси на подготовката на отбранителното стопанство на страната / Газда Пал. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 164-172. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31053

- 258 -

Цб II 90818

Панайотов, Панайот.  Участие на Българската армия в операции по поддържане на мира - уроци и предизвикателства от КФОР и СФИР / Панайот Панайотов. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 109-112. 

1. Българска армия 2. Мироопазване 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 2. мироопазваща дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31064

- 259 -

Цб II 90805

Петрова-Стоянова, Неда.  Българската отбранителна политика - търсене на обществен консенсус / Неда Петрова-Стоянова. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 57-67. 

1. Отбрана 
 355/359
Ключови думи: 1. отбранителна политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31001

- 260 -

Цб II 71615

Пехливанов, Любен.  Основни принципи и насоки на реформата в системата на материално-техническото осигуряване на Българската армия / Любен Пехливанов. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 182-188. 

1. Българска армия 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. материално-техническо осигуряване 2. НАТО 3. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31054

- 261 -

Цб II 90807

Проданов, Васил.  Четвъртата световна война вече е в ход / Васил Проданов. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 52-61. 

1. Военно дело 2. Войни 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. насилие 3. Четвърта световна война 4. Четвърта индустриална революция 5. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31023

- 262 -

Цб II 90818

Радев, Валентин.  Опитът от използването на пехотното въоръжение в локални военни конфликти и терористични актове : Тенденции / Валентин Радев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 30-37 : с фиг.. 

1. Тероризъм 2. Военно дело 
 355/359  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични актове 3. военни конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31059

- 263 -

Цб II 90805

Радулов, Николай.  Специалните разузнавателни средства - неизбежно необходими, но и потенциално опасни / Николай Радулов. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 261-267. 

1. Разузнаване 2. Разузнавателни служби 
 355.40
Ключови думи: 1. СРС ( специални разузнавателни средства) 2. ДАНС 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31013

- 264 -

Цб II 90818

Райков, Петър.  Тероризмът като противник във войната на бъдещето / Петър Райков. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 133-141. 

1. Тероризъм 2. Войни 
 355.01
Ключови думи: 1. тероризъм 2. война 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31067

- 265 -

Цб II 90807

Ракаджийска, Теменуга.  Нашето остаряло европейско мислене : (опит на един военен лаик да разсъждава върху войните на 21 век) / Теменуга Ракаджийска. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 91-104. 

1. Военно дело 
 355.01
Ключови думи: 1. война 2. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31026

- 266 -

Цб II 90804

Рачев, Валери.  Интегриран мениджмънт за ефективна отбранителна политика в условията на прозрачност и отчетност / Валери Рачев. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 1-90. 

1. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. интегриран мениджмънт 4. ефективност 5. прозрачност 6. отчетност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31155

- 267 -

Цб II 90818

Русева, Росица.  Краят на една историческа мисия на НАТО в Босна и Херцеговина / Росица Русева. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 159-166. 

1. Мироопазване 2. Военно дело 
 355/359
Ключови думи: 1. мироопазващи мисии 2. военни операции 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Босна 2. Херцеговина 
  

Сист. No: 31071

- 268 -

Цб П I 1041

Савов, Илин.  Приложение на кибератаката с отказ на услуги DOS (Denial of Service) срещу информационните ресурси на национални държавни агенции и академични институции / Илин Савов, Петър Боянов. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 15-20. 

 355
Ключови думи: 1. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31107

- 269 -

Цб П I 1041

Савов, Илин.  Един поглед върху получаването на информация чрез специални технически средства и канали / Илин Савов. // Политика и сигурност, ІІ, 2018, N 3, 84-96. 

 355
Ключови думи: 1. специални разузнавателни средства (СРС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31149

- 270 -

Цб П I 1041

Савов, Илин.  Относно някои промени в Закона за специалните разузнавателни средства / Илин Савов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 70-78. 

 355
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31243

- 271 -

Цб П I 1041

Савов, Илин.  Един поглед върху същността на киберпрестъпленията / Илин Савов. // Политика и сигурност, 2017, 36-46. 

 355
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. борба с престъпността 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31278

- 272 -

Цб II 90818

Симеонов, Любомир.  Поуки от участието на Шестия контингент от Българската армия в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан / Любомир Симеонов. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 152-158. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Афганистан 
  

Сист. No: 31070

- 273 -

Цб II 71615

Слатински, Николай.  Заплахи за сигурността и инициативата "Партньорство за мир" / Николай Слатински. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 36-46. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. партньорски отношения 3. мир 4. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31044

- 274 -

Цб II 90804

Слатински, Николай.  Проучване на потенциала и опита на неправителствения сектор да влияе върху отбранителните решения в България / Николай Слатински. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 269-318. 

1. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. неправителствен сектор 4. национална сигурност 5. неправителствени организации (НПО) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31168

- 275 -

Цб II 90805

Спасов, Светослав.  Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база в контекста на членството на страната в ЕС и НАТО / Светослав Спасов. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 68-87. 

1. Отбрана 
 355/359
Ключови думи: 1. отбранителна политика 2. НАТО 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31002

- 276 -

 

Станев, Станимир С.  Ролята и мястото на военното контраразузнаване в системите за защита на националната сигурност в държавите от постсъветското пространство / Станимир С. Станев, Христо А. Христов. // Научни трудове на ВУСИ, Т. IV, 2018, 105-155. 

 355
Ключови думи: 1. военно разузнаване 2. защита 3. национална сигурност 4. постсъветски републики 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31116

- 277 -

Цб II 71615

Стоилов, Йордан.  Икономически аспекти на инициативата "Партньорство за мир" и предпоставки за сътрудничество във военноикономическата област / Йордан Стоилов. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 83-86. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. НАТО 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31049

- 278 -

Цб II 90805

Стоименов, Стоимен.  Корупционни прояви в пътната полиция / Стоимен Стоименов. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 231-249 : с фиг.. 

1. Корупция 2. Полиция 
 351.81  + 328.185
Ключови думи: 1. пътна полиция 2. корупционни практики 3. корупция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31012

- 279 -

Цб II 90805

Стойков, Стойко.  Новата стратегическа концепция за сигурност на НАТО и ролята на Алианса в архитектурата на сигурността на Европейския съюз / Стойко Стойков, Димитър Ташков, Стоян Стойчев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 176-189. 

1. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31008

- 280 -

Цб II 90805

Стрехчев, Димитър Георгиев.  Национални военностратегически документи / Димитър Георгиев Стрехчев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 34-42. 

1. Военно дело 
 355/359
Ключови думи: 1. въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30999

- 281 -

Цб II 90805

Събев, С.  Противоракетната отбрана на НАТО и националната сигурност / С. Събев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 95-107. 

1. Национална сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. мерки за сигурност 2. национална сигурност 3. НАТО 4. противоракетна отбрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 31004

- 282 -

Цб II 90807

Тагарев, Недко.  Значение на ядрената сигурност през 21 век : (Магистърска програма "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Ядрена сигурност") / Недко Тагарев. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 78-87. 

1. Военно дело 2. Ядрена сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. ядрена сигурност 2. киберзащита 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31025

- 283 -

Цб II 90804

Тагарев, Тодор.  Вземането на решения и възможности за корупция в отбраната / Тодор Тагарев. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 189-211. 

1. Отбрана 2. Корупция 
 355.02  + 328.185
Ключови думи: 1. отбрана 2. корупция 3. отбранителна политика 4. мениджмънт на отбраната 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31163

- 284 -

Цб II 90807

Тодоров, Любомир.  Цивилизационните аспекти на военното противопоставяне през 21 век / Любомир Тодоров. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 36-44. 

1. Военно дело 
 355
Ключови думи: 1. война 2. насилие 3. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31021

- 285 -

Цб II 90818

Тодоров, Тодор.  Поуки от участието на военните наблюдатели в мисията на ООН в Етиопия и Еритрея / Тодор Тодоров. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 147-151. 

1. Военно дело 
 355/359
Ключови думи: 1. военни мисии 2. ООН 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Етиопия 2. Еритрея 
  

Сист. No: 31069

- 286 -

Цб II 90807

Тодорова, Мариана.  Влияние на хибридните войни и фалшивите новини като част от тях / Мариана Тодорова. // Европейският съюз, България и конфликтите на 21 век / Състав., предг. и науч. ред. Борислав Градинаров; Рец. Евгения Калинова, Димитър Димитров; Науч. ред. - София : Балкански институт за стратегически прогнози и упр, 2018, 45-51. 

1. Военно дело 2. Медии 
 355.01  + 07
Ключови думи: 1. хибридни войни 2. фалшиви новини 3. пропаганда 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31022

- 287 -

Цб II 90818

Томанов, Методи.  Участието на сухопътни формирования в многонационални операции за поддържане на мира : уроци и предизвикателства / Методи Томанов. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 142-146. 

1. Мироопазване 2. Военно дело 
 356/358
Ключови думи: 1. сухопътни войски 2. мироопазване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31068

- 288 -

Цб II 90818

Тропчев, Тошко.  Логистична поддръжка на контингентите от Българската армия, участващи в мисии зад граница / Тошко Тропчев. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 60-74. 

1. Българска армия 2. Логистика 
 355/359  + 658.7
Ключови думи: 1. българска армия 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31061

- 289 -

Цб П I 1041

Фердов, Ставри.  "Съвместните контактни центрове" на държавната ни граница - средство за повече сигурност / Ставри Фердов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 1, 79-83. 

 355
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31244

- 290 -

 

Хаджиев, Боян.  Прокси войните в новите измерения на международната сигурност / Боян Хаджиев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 13-24. 

   Фокусът на настоящата статия на т.нар. прокси войни. Разбирането и оценяването на съвременните геополитически сблъсъци би било непълно, ако не се разглежда през призмата на прокси войните. 

 35
Ключови думи: 1. прокси война 2. международна сигурност 3. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31170

- 291 -

Цб П I 1041

Хорозова, Валентина.  Възникване и развитие на конкурентното разузнаване във Франция / Валентина Хорозова. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 52-62. 

 355
Ключови думи: 1. икономическо разузнаване 2. Франция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31113

- 292 -

Цб П I 1041

Христов, Христо.  Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми / Христо Христов. // Политика и сигурност, ІІІ, 2019, N 1, 30-37. 

 355
Ключови думи: 1. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31111

- 293 -

Цб II 90818

Христозов, Иван.  Организация на свръзката с подразделения от Българската армия, намиращи се извън територията на страната / Иван Христозов, Алексей Царков. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 48-59. 

1. Българска армия 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 2. въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31060

- 294 -

Цб II 71615

Цветков, Цветан.  Възможности за развитие на предприемачеството в системата на отбраната / Цветан Цветков. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 144-148. 

1. Отбрана 
 355/359  + 658
Ключови думи: 1. отбрана 2. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31051

- 295 -

Цб II 71615

Цветков, Цветко.  Запаси и мобилизационна подготовка на страната / Цветко Цветков. // Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбра, . Инициативата "ПАРТНЬОРСТВО ЗА МИР"и икономиката на сигурността и отбраната : Международен семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов, Цветан Цветков, Димитър Димитров, Антоан Хлебаров. - София : Унив. изд. "Стопанство", 1995, 154-156. 

1. Отбрана 2. Сигурност 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана и сигурност 2. мобилизация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31052

- 296 -

Цб II 90804

Шаламанов, Велизар.  Роля на операционния анализ и интегралното използване на цивилна и военна експертиза / Велизар Шаламанов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 119-148. 

1. Отбрана 
 355.02
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. Министерство на отбраната 4. операционен анализ 5. военна експертиза 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31158

- 297 -

Цб II 90804

Шопов, Владимир.  Защита на човешките права, качество на управлението и консолидация на демокрацията: Концепция за създаването на институцията Омбудсман на въоръжените сили / Владимир Шопов. // Интегритет в отбраната: ефективно, прозрачно и отговорно управление / Ред. Августина Цветкова  (София). - София. - София : The Balkan Trust for Democracy, б. г., 243-264. 

1. Отбрана 2. Омбудсман 
 355.02  + 351.9
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. отбрана 3. Министерство на отбраната 4. омбудсман 5. защита на правата на човека 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31166

- 298 -

Цб II 90818

Янакиев, Янислав.  Българската армия в операциите по поддържане на мира през погледа на експертите / Янислав Янакиев, Георги Петков. // Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира: уроци и предизвикателства : Сборник с доклади от национална нааучно-практическа конференция, 9-10 декември 2004 г., гр. София / Състав. Янислав Вълчев Янакиев; Худ. на кор. Албена Каменова Йорданова. - [София] : Военно издателство, 2004, 180-191 : с фиг.. 

1. Българска армия 2. Мироопазване 
 355/359
Ключови думи: 1. българска армия 2. мироопазваща дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31073

- 299 -

 

Tagarev, Nedko.  Defence Resource Planning in the Environment of the Internet of Things / Nedko Tagarev. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 169-197. 

 355
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителни ресурси 3. планиране 4. Интернет на нещата ( IoT) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31074

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 300 -

Цб II 90762

Андреева, Андрияна.  Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 255-261. 

1. Здравно осигуряване 
 368  + 614
Ключови думи: 1. антидискриминация 2. здравно осигуряване 3. дигитално общество 4. здравеопазване 5. дигитализация 6. антидискриминационна политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31224

- 301 -

Цб II 90806

Богомилова, Екатерина.  Наводнения / Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 100-112 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Бедствия 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни системи 2. кризисни процеси 3. бедствия 4. наводнения 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30987

- 302 -

 

Гайдаров, Иван.  Има ли нужда бизнесът от киберзастраховка / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 7, 14-16. 

   Дигитализацията на процесите в голяма част от индустриите налага преосмисляне на застрахователните практики на компаниите. Киберзастраховките са комплексен продукт, който се предлага персонализирано за всеки бизнес. 

 004
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. киберзастраховане 3. застраховане 4. персонализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31256

- 303 -

 

Георгиева, Мария.  Аспекти на корпоративната социална отговорност на пазара на газирани безалкохолни напитки в България - гледна точка на бизнеса / Мария Георгиева. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 102-109. 

 304
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. безалкохолни напитки 3. бизнес 4. устойчивост 5. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31086

- 304 -

Цб II 90806

Гечкова, Теодора.  Земетресения / Теодора Гечкова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 93-100 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Бедствия 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни системи 2. кризисни процеси 3. земетресения 4. бедствия 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30986

- 305 -

 

Димитрова, Зорница.  Осигуряването в строителното предприятие / Зорница Димитрова. // Актив, 2019, N 6, 35-40. 

 621.04
Ключови думи: 1. строителни предприятия 2. осигурителни рискове 3. осигурителни вноски 4. осигурителен доход 5. Регламент (ЕО) № 883/2004 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31227

- 306 -

Цб II 90762

Димитрова, Ивелина.  Детската бедност като форма на дискриминация / Ивелина Димитрова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 327-334. 

1. Бедност 2. Деца 3. Дискриминация 
 364.662-053.2  + 316.647.82
Ключови думи: 1. деца 2. бедност 3. дискриминация 4. социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31236

- 307 -

 

Заркова, Вержиния.  Възникване на задължението за осигуряване / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 4, 42-44. 

 304
Ключови думи: 1. държавно обществено осигуряване (ДОО) 2. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 3. осигурени лица 4. самоосигуряващи се лица 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31184

- 308 -

 

Заркова, Вержиния.  Социални и здравни вноски на работниците и служителите / Вержиния Заркова. // Актив, 2019, N 5, 35-38. 

 36
Ключови думи: 1. държавно обществено осигуряване (ДОО) 2. допълнително задължително пенсионно осигуряване 3. здравноосигурителни вноски 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31200

- 309 -

Цб II 90762

Мехмед, Бюлент.  Хората с увреждания и правото им на равнопоставеност в политиките за социално подпомагане / Бюлент Мехмед. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 290-296. 

1. Хора с увреждания 2. Социално подпомагане 
 364.465  + 316.647.82
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. равнопоставеност 3. социално подпомагане 4. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31229

- 310 -

 

Николова, Галина.  Основни моменти при отпускането и изплащането на паричните обезщетения за майчинството / Галина Николова. // Актив, 2019, N 5, 43-47; N 6, 55-59. 

 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. майчинство 3. парично обръщение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31207

- 311 -

Цб II 90806

Павлов, Георги.  Аналитичен преглед на базови, отворен тип системи, базирани на компютърни и интернет технологии за реакции при кризи / Георги Павлов. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 7-29. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30981

- 312 -

Цб II 90806

Пенчев, Георги.  Възможности за автоматизирано софтуерно приложение на моделите за прогнозиране и оценка на природни бедствия / Георги Пенчев. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 30-58 : с фиг.; граф.; табл.; сх.. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.4  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуер 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30982

- 313 -

 

Петкова, Аспасия.  Обезщетения за безработица / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 5, 39-42. 

 304
Ключови думи: 1. осигурителна политика 2. обезщетение за безработица 3. парични обезщетения 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31202

- 314 -

Цб II 90806

Тагарев, Недко.  Географски физически модели на бедствия с възможности за използване на ГИС технологи / Недко Тагарев. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 74-84 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30984

- 315 -

Цб II 90806

Ценков, Юри.  Горси пожари / Юри Ценков. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 85-93 : с фиг.. 

1. Бедствия 2. Информационни системи 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. кризисни процеси 2. бедствия 3. горски сектор 4. пожари 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30985

- 316 -

П II 1370

Achkasova, Svitlana.  The scale measurement of the indicators of the stress resistance assessment of insurance companies in Ukraine / Svitlana Achkasova. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 2, 161-183. 

 368.01
Ключови думи: 1. застрахователни компании 2. стрес 3. застрахователен пазар 4. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31269

Образование

- 317 -

 

Георгиев, Румен.  Стратегията за развитие на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми / Румен Георгиев, Милен Велушев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 114-149. 

 37
Ключови думи: 1. стратегия 2. четворна спирала 3. компетентност 4. качество на образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 31209

- 318 -

Цб II 90762

Димитрова, Дарина.  Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование / Дарина Димитрова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 318-326. 

1. Висше образование 2. Дискриминация 
 378  + 316.647.82
Ключови думи: 1. висше образование 2. висше училище 3. дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 31235

- 319 -

 

Кирилов, Росен.  Информационни проблеми на практическото обучение / Росен Кирилов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 185-196. 

 37  + 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуерни платформи 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31240

- 320 -

Цб II 90762

Нейкова, Мария.  Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности / Мария Нейкова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 57-62. 

1. Дискриминация 2. Висше образование 
 342.7  + 316.647.82  + 378.12
Ключови думи: 1. държавен служител 2. академична длъжност 3. научна дейност 4. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Образование 
  

Сист. No: 31177

- 321 -

Цб II 90762

Якова, Ивета.  Класната стая: "арена" на сблъсък между толерантност и дискриминация / Ивета Якова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 309-317. 

1. Образование 2. Дискриминация 
 371  + 316.647.82
Ключови думи: 1. училища 2. учители 3. образование 4. дискриминация 5. толерантност 6. социализация 7. девиация 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31232

Математика. Естествени науки

Екология

- 322 -

П II 1370

Peneva, Teodora.  Sustainable Development and Energy Poverty: Challenges for the Governing Institutions / Teodora Peneva. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 174-182. 

 574  + 620.91
Ключови думи: 1. енергийна бедност 2. устойчиво развитие 3. регионално развитие 4. енергийна политика 5. потребление 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 31143

Приложни науки

Здравеопазване

- 323 -

Цб II 90762

Андреева, Андрияна.  Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 255-261. 

1. Здравно осигуряване 
 368  + 614
Ключови думи: 1. антидискриминация 2. здравно осигуряване 3. дигитално общество 4. здравеопазване 5. дигитализация 6. антидискриминационна политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31224

- 324 -

Цб II 90762

Йолова, Галина.  Обемът и достъпът до медицинска помощ - тенденции и особености на недискриминационно прилагане / Галина Йолова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 262-270. 

1. Здравеопазване 
 614
Ключови думи: 1. медицинска помощ 2. достъп до здравеопазване 3. трансгранично здравно обслужване 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31225

- 325 -

Цб II 90762

Славова, Веселина.  Възможни дискриминационни практики при прилагане на репродуктивните технологии / Веселина Славова. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 297-303. 

1. Дискриминация 2. Репродуктивни технологии 
 316.647.82  + 61  + 314.186
Ключови думи: 1. репродуктивни технологии 2. дискриминация 3. възрастова дискриминация 4. полова дискриминация 5. сурогатство 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31230

- 326 -

Цб II 90762

Славчева, Надежда.  Принципът за равно третиране и недискриминационният критерий при възстановяването на разходи за трансгранично здравно обслужване / Надежда Славчева. // Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : СТЕНО, 2018, 282-289. 

1. Трансгранично здравно обслужване 2. Дискриминация 
 614  + 316.647.82
Ключови думи: 1. трансгранично здравно обслужване 2. равно третиране 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31228

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 327 -

 

Василева, Мариана.  Трудови отношения в строителството / Мариана Василева. // Актив, 2019, N 6, 28-34. 

 69
Ключови думи: 1. строителство 2. трудови отношения 3. трудови правоотношения 4. трудов договор 5. заплащане на труда 6. отпуски 7. условия на труд 8. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31218

- 328 -

 

Димитрова, Зорница.  Осигуряването в строителното предприятие / Зорница Димитрова. // Актив, 2019, N 6, 35-40. 

 621.04
Ключови думи: 1. строителни предприятия 2. осигурителни рискове 3. осигурителни вноски 4. осигурителен доход 5. Регламент (ЕО) № 883/2004 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31227

- 329 -

 

Tsvetanov, Ivan.  New Horizon-s for the European Energy Union / Ivan Tsvetanov, Ivaylo Toskov. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 145-168. 

 339.923:061.1  + 621.311
Ключови думи: 1. енергийна политика 2. Европейска енергийна политика 3. енергийна система 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31072

Информационни технологии. Иновации

- 330 -

Цб II 90806

Ангелов, Горан.  Описание на софтуери и системи за обработка на данни / Горан Ангелов, Цветомира Пенкова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 59-73 : с фиг.. 

1. Софтуер 2. Данни - обработка 
 004.4  + 004.6
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуер 3. обработка на данни 4. данни 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30983

- 331 -

Цб II 90806

Богомилова, Екатерина.  Наводнения / Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 100-112 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Бедствия 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни системи 2. кризисни процеси 3. бедствия 4. наводнения 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30987

- 332 -

 

Гайдаров, Иван.  Има ли нужда бизнесът от киберзастраховка / Иван Гайдаров. // CIO, 2019, N 7, 14-16. 

   Дигитализацията на процесите в голяма част от индустриите налага преосмисляне на застрахователните практики на компаниите. Киберзастраховките са комплексен продукт, който се предлага персонализирано за всеки бизнес. 

 004
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. киберзастраховане 3. застраховане 4. персонализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31256

- 333 -

Цб II 90806

Гечкова, Теодора.  Земетресения / Теодора Гечкова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 93-100 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Бедствия 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. информационни системи 2. кризисни процеси 3. земетресения 4. бедствия 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30986

- 334 -

Цб II 90806

Димитров, Димитър.  Валидация на използваните модели и приложен софтуер за икономическа оценка на системата с пример района на Килифарево / Димитър Димитров, Георги Пенчев, Екатерина Богомилова. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 165-180 : с табл.; фиг.. 

1. Бедствия и аварии - икономическа оценка 2. Софтуер 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. бедствия 2. икономически проблеми 3. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30990

- 335 -

 

Динкова, Мария.  Зад ръста при дигиталните плащания у нас стои добре развита инфраструктура / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 7, 10-13. 

 004.6
Ключови думи: 1. платежни услуги 2. дигитални разплащания 3. Mastercard 4. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 5. биометрични данни 6. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31255

- 336 -

 

Иванова, Ваня.  Цифровите умения – предпоставка за развитие на цифрово общество / Ваня Иванова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 4, 129-137. 

   Анализирани са елементи на Индекса за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), отнасящи се до достъпа до цифрови технологии и използването им от хората в България. Проучени са цифровите умения на хората в страните от ЕС. Направени са изводи относно насоките за развитие на уменията в условията на цифрово общество. 

 004.5
Ключови думи: 1. цифрови технологии 2. цифрови умения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31088

- 337 -

 

Индустрия 4.0 - къде сме ние . // CIO, 2019, N 7, 28-29. 

   България и Румъния са единствените държави - членки на ЕС, които все още нямат официални политики за четвъртата индустриална революция. 

 004
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. Четвърта индустриална революция 3. Унгария 4. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31258

- 338 -

Цб II 90805

Каракънева, Юлияна.  Компютърно подпомаганите учения в интерес на подготовката за управление на кризи и конфликти / Юлияна Каракънева. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 126-139 : с фиг.. 

1. Кризисен мениджмънт 2. Информационни технологии 3. Военно дело 
 355/359  + 004.9
Ключови думи: 1. управление на кризи 2. конфликти 3. кризисен мениджмънт 4. компютърно подпомагани учения (КПУ) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31006

- 339 -

 

Кирилов, Росен.  Информационни проблеми на практическото обучение / Росен Кирилов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 185-196. 

 37  + 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуерни платформи 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31240

- 340 -

 

Кирилова, Катя.  Административни аспекти на публичните електронни услуги / Катя Кирилова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 197-208. 

 004.5
Ключови думи: 1. административно обслужване 2. публични услуги 3. електронни услуги 4. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31246

- 341 -

 

Ласков, Христо.  Скритият урок от теча на НАП / Христо Ласков. // CIO, 2019, N 7, 4-5. 

   Или защо не е толкова важно как се е стигнало до пробива, а какво ще последва от него за бъдещето на защитата на личните данни. 

 004.6
Ключови думи: 1. лични данни 2. НАП 3. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31245

- 342 -

Цб II 90805

Мидилев, Марин Грудев.  Нови технологии и потенциални възможности в етапа на преход от "шок от настоящето" в икономиката на ресурсите / Марин Грудев Мидилев. // Стратегии и политики за сигурност : Част 2 : Научно-практическа конференция, София, 9 април 2010 г. : Част 2. Стратегии в сигурност и отбрана (секция 3): Политики на сигурност и обществен ред (секция 4) / Рец. Нансен Бехар, Валентин Станков; Състав. Димитър Йончев; Худ. на кор. А. Тасков : Балкански форум по сигурността, 170-175. 

1. Иновационна икономика 
 316.422.003.1
Ключови думи: 1. икономика на иновациите 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31007

- 343 -

Цб II 90806

Павлов, Георги.  Аналитичен преглед на базови, отворен тип системи, базирани на компютърни и интернет технологии за реакции при кризи / Георги Павлов. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 7-29. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30981

- 344 -

Цб II 90806

Пенчев, Георги.  Възможности за автоматизирано софтуерно приложение на моделите за прогнозиране и оценка на природни бедствия / Георги Пенчев. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 30-58 : с фиг.; граф.; табл.; сх.. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.4  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуер 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30982

- 345 -

 

Сигурността при плащанията никога не е била по-важна  : Как се гарантира сигурността при дигиталните плащания с iCard?. // CIO, 2019, N 7, с. 9. 

 004.056
Ключови думи: 1. дигитални разплащания 2. електронни карти 3. iCard 4. сегригация 5. криптиране на данни 6. 3D сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31252

- 346 -

 

Стефанова, Камелия.  Предизвикателствата на големите данни същност, характеристики и технологии / Камелия Стефанова, Станимира Йорданова. // Науч. трудове на УНСС, Т.1, 2019, 13-31. 

   Настоящата статия има за цел да направи характеристика на големите данни и обзор на свързаните с тях технологии за съхранение и управление на големите данни, които изискват въвеждане на нов подход в разбирането на данните и информацията. 

 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. Hadoop 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30991

- 347 -

Цб II 90806

Тагарев, Недко.  Географски физически модели на бедствия с възможности за използване на ГИС технологи / Недко Тагарев. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 74-84 : с фиг.. 

1. Информационни системи 2. Сигурност 3. Бедствия 
 004.9  + 364.2
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни системи 3. кризисни процеси 4. сигурност 5. бедствия 6. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30984

- 348 -

Цб II 90806

Ценков, Юри.  Горси пожари / Юри Ценков. // Икономическа оценка на защитата при бедствия и аварии / Науч. рък. Димитър Димитров; Ред. кол. Георги Пенчев, Екатерина Богомилова, Недко Тагарев, Теодора Г. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 85-93 : с фиг.. 

1. Бедствия 2. Информационни системи 
 364.2  + 004.9
Ключови думи: 1. кризисни процеси 2. бедствия 3. горски сектор 4. пожари 5. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30985

- 349 -

 

Ценова, Любка.  Какво предвиждат промените в закона за защита на личните данни за администраторите на лични данни? / Любка Ценова. // Актив, 2019, N 4, 39-41. 

 004.6
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита на лични данни 3. европейски стандарти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31176

- 350 -

П II 1370

Chobanova, Rossitsa.  Digitalization as a challenge for enterprises in 21 century / Rossitsa Chobanova, Ljupco Kocarev. // Иконом. изследвания, 28, 2019, N 1, 153-173. 

 004
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална революция 3. бизнес процеси 4. комуникационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31139

- 351 -

 

Mironova, Nadya.  Business Communications Management on the Internet – Global Practices and Their Dimensions in Bulgaria / Nadya Mironova, Elena Harizanova. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 87-123. 

 004.5
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. комуникации 3. онлайн комуникации 4. интернет реклама 5. комуникационни стратегии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31032

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 352 -

 

Манчева, Галя.  Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война / Галя Манчева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 1, 2019, 313-327. 

 93/99
Ключови думи: 1. политика 2. международни отношения 3. дипломация 4. малцинства 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 31097

- 353 -

Цб П I 1041

Найденов, Георги.  Политическата стратегия и цел на Българския революционен централен комитет и на Гюргевския централен революционен комитет / Георги Найденов. // Политика и сигурност, 2017, 22-35. 

 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. БРЦК (Български револ. центр. комитет) 3. Априлско въстание 1876 г. 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 31277


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 200 
Александров, Александър 4 160 
Александров, Андрей 5 161 
Александров, Свилен 201 
Ангелов, Аню 202 
Ангелов, Горан 330 
Андреева, Андрияна 6 162 300 323 
Асенов, Симеон 46 
Баева, Искра 47 
Байрактаров, Михаил 48 203 
Бакалов, Йордан 49 204 
Бакалова, Мария 50 
Бахчеванов, Георги 205 
Благойчева, Христина 7 163 
Бобев, Боби 51 
Богомилова, Екатерина 89 90 92 301 331 334 
Бодуров, Петър 135 
Бонев, Живко 115 116 
Борисов, Божидар 226 
Борисов, Томо 206 207 
Борисова-Маринова, Кремена 8 
Бочев, Венелин 52 
Боянов, Петър 268 
Брезоева, Бойка 117 
Бузеков, Димитър 208 
Бъчварова, Маргарита 9 164 
Василева, Евгения 53 
Василева, Мариана 95 327 
Великов, Иво 209 
Велушев, Милен 317 
Вечев, Венцислав 118 119 
Видина, Мила 155 165 
Видулова, Мариета 166 
Винаров, Иван 54 55 
Владимирова, Павлина 81 
Вукова, Албена 2 245 
Вълков, Николай 210 
Вълчева-Куманова, Елица 10 167 
Гайдаров, Иван 302 332 
Георгиев, Благовест 56 
Георгиев, Венелин 211 
Георгиев, Румен 88 317 
Георгиев, Христо 212 213 
Георгиева, Мария 303 
Гергинов, Гергин 214 
Гечкова, Теодора 304 333 
Горчева, Таня 145 
Гоцев, Георги 215 
Градев, Дончо 11 
Градинаров, Борислав 216 
Григоров, Петър 57 
Грийнуд, Дейвид 217 
Гутевска-Миличинска, Александра 241 
Гушлеков, Георги 218 
Гюров, Румен 219 
Данчев, Славейко 220 
Дачев, Здравко Димитров 221 
Делиев, Благой 12 168 
Дечев, Теодор 96 97 222 
Джумалиева, Ана 13 169 
Джунджуров, Щерион 223 
Джунова, Мария 2 245 
Димитров, Борис 58 59 
Димитров, Димитър 89 90 224 225 334 
Димитров, Димитър В. 14 60 
Димитров, Димитър Велков 61 
Димитров, Димитър Т. 105 138 
Димитров, Петър 226 
Димитров, Стефан 227 
Димитрова, Дарина 318 
Димитрова, Диана 15 170 
Димитрова, Зорница 305 328 
Димитрова, Ивелина 306 
Димитрова, Снежана 228 
Димов, Тони 171 
Динкова, Мария 106 335 
Дойков, Ненко 206 207 229 230 
Доцев, Николай 231 
Драганчев, Георги 232 
Дурин, Стоян 120 
Заркова, Вержиния 307 308 
Иванов, Виктор 172 
Иванов, Владко Мичов 234 
Иванов, Тилчо 235 
Иванова, Ваня 336 
Иванова, Ивелина 62 236 
Илиев, Пламен 121 
Илиева, Ирена 16 173 
Йолова, Галина 300 323 324 
Йонкова, Надежда 17 174 
Йончев, Димитър 237 
Йорданова, Станимира 346 
Йосифова, Милка 63 
Кайкамджозова, Лиляна 175 
Каламарис, Йоаким 64 
Каракънева, Юлияна 238 338 
Карамфилов, Георги 176 239 
Кацарски, Иван 240 
Кирилов, Росен 319 339 
Кирилова, Катя 340 
Кичашки, Петър 18 177 
Кобуров, Тодор 19 65 
Козарев, Атанас 241 
Колев, Николай 242 
Конарев, Асен 125 
Константинова, Снежинка 125 
Коралова-Ножарова, Петя 139 
Костадинович, Гружа 146 
Костова, Иванка 130 147 148 149 
Костова-Пикет, Десислава 107 108 109 148 149 
Кръстев, Георги 233 
Кръстев, Драгомир 156 178 
Кръстев, Николай 66 
Кулов, Георги 67 
Ласков, Христо 341 
Лечева, Жана 20 150 
Луканов, Кристиян 81 
Льондев, Атанас 110 111 157 158 243 
Маневал, Хелмут 244 
Манолов, Георги 44 68 69 70 71 
Манолов, Георги Л. 72 
Мантарова, Анна 21 73 179 
Манчева, Галя 352 
Маринов, Александър 22 
Маринов, Георги 210 
Маринов, Илия 2 245 
Марков, Захарин 74 246 
Марцинкевич, Борис 75 
Мехмед, Бюлент 309 
Мечков, Иван 247 248 
Мидилев, Марин Грудев 91 342 
Миков, Владимир 126 
Михайлов, Васил 127 
Михайлов, Михаил 23 122 127 
Михайлова, Милена 136 
Михов, Михо 249 
Михов, Симо 250 
Момчилов, Бойчо 112 
Моралийска-Николова, Станислава 8 
Мушкаров, Гошо 98 99 100 
Найденов, Георги 353 
Наумов, Светослав Д. 1 24 180 
Наумова, Стефка 25 181 
Начев, Йордан 251 
Недев, Дантон 252 
Нейкова, Мария 26 182 320 
Ненков, Петър 253 
Низамска, Марина 254 
Николов, Павел 255 
Николов, Симеон 76 256 
Николова, Галина 310 
Нинова, Ралица 81 
Павлов, Георги 311 343 
Павлов, Николай 233 
Пал, Газда 257 
Панайотов, Панайот 258 
Пенкова, Цветомира 330 
Пенчев, Георги 90 92 312 334 344 
Петков, Георги 298 
Петкова, Аспасия 313 
Петров, Емил 140 
Петрова, Мария П. 183 
Петрова-Стоянова, Неда 259 
Пехливанов, Любен 141 260 
Пешева, Маргарита 77 
Пиргова, Мария 78 
Проданов, Васил 261 
Пудин, Константин 79 184 
Първанов, Радослав 27 185 
Радев, Атанас 233 
Радев, Валентин 80 262 
Радев, Димитър 186 
Радева, Мария 28 187 
Радулов, Николай 263 
Райков, Петър 264 
Ракаджийска, Теменуга 29 265 
Рангелов, Евгени 123 124 
Рачев, Валери 266 
Русев, Марин 81 
Русева, Росица 267 
Савов, Илин 268 269 270 271 
Симеонов, Любомир 272 
Симеонова, Елена 82 
Славова, Веселина 30 325 
Славчева, Надежда 326 
Слатински, Николай 273 274 
Спасов, Светослав 275 
Ставрев, Светослав 31 
Стамболова, Диана 188 
Станев, Станимир С. 276 
Стефанов, Драгомир 132 
Стефанова, Камелия 346 
Стоилов, Йордан 277 
Стоименов, Стоимен 278 
Стоименова, Владимира 189 190 
Стойков, Стойко 279 
Стойчев, Стоян 279 
Стоянов, Михал 32 191 
Стрехчев, Димитър Георгиев 280 
Събев, С. 281 
Тагарев, Недко 89 282 314 347 
Тагарев, Тодор 83 283 
Танева, Гергана 113 
Ташева, Биляна 81 
Ташков, Димитър 279 
Тепавичарова, Милена 101 
Тодоров, Александър 84 85 
Тодоров, Любомир 284 
Тодоров, Тодор 285 
Тодорова, Елка 33 
Тодорова, Мариана 45 286 
Томанов, Методи 287 
Тотева, Калина 151 
Тропчев, Тошко 142 288 
Тюлеоглуева, Лейман 192 
Фердов, Ставри 289 
Хаджиев, Боян 290 
Хаджийски, Деян 34 
Хаджитодоров, Стефан 233 
Хорозова, Валентина 291 
Христов, Христо 210 292 
Христов, Христо А. 276 
Христова-Славова, Любка Кирилова 3 86 
Христозов, Иван 293 
Хюсеинов, Баки 35 36 102 193 194 
Цанков, Петър 37 195 
Царков, Алексей 293 
Цветков, Цветан 294 
Цветков, Цветко 295 
Ценков, Юри 315 348 
Ценова, Любка 349 
Шаламанов, Велизар 296 
Ширванян, Марияна 38 196 
Шопов, Владимир 199 297 
Юмер, Мехмед 87 
Якова, Ивета 39 321 
Янакиев, Янислав 298 
Янкова, Мина 137 
Achkasova, Svitlana 316 
Andreeva, Andriyana 103 
Bakardjieva, Radostina Telerig 128 
Blagoycheva, Hristina 103 
Boshnakov, V. 40 
Branzova, Petia Hrisomirova 133 
Chobanova, Rossitsa 350 
Gaydarov, Nikola 144 
Geunis, Lotte 41 197 
Harizanova, Elena 351 
Holz, Oliver 41 197 
Houbenova, Tatiana 152 
Ianeva, Mariana 144 
Jordanov, Jordan 114 
Kocarev, Ljupco 350 
Lazarova, Meglena 93 
Lebedeva, Valentina 198 
Mironova, Nadya 351 
Mishyn, Oleksandr 131 
Mishyna, Svitlana 131 
Nedelchev, Miroslav 129 
Nestorov, Nedialko 153 
Nonchev, Andrey 42 
Parkhomenko, Nataliia 131 
Peneva, Teodora 322 
Peshev, Peter 93 
Richet, Xavier 154 
Stattev, Statty 93 
Stefanova, Kristina 93 
Tagarev, Nedko 299 
Tarasevich, Victor 198 
Tchipev, Plamen D. 94 
Toskov, Ivaylo 159 329 
Tsvetanov, Ivan 159 329 
Wang, Xieshu 154 
Yaseva, Margarita 198 
Yolova, Galina 103 
Yovchevska, Plamena 134 
Zareva. Irena 43 104 
Zhelyazkova, Donka 143 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агентурно моделиране: критерии за изграждане на таксономия на видовете агенти 219 
Административни аспекти на публичните електронни услуги 340 
Административният капацитет - пренебрегваният фактор за национална сигурност 208 
Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование 318 
Алианската общност в БългарияПразен 67 
Анализ и прогнозиране на криптопазара чрез ARIMA модел 113 
Анализ на заплахата от използване на химически и биологични агенти за терористична атака 207 
Анализ на решенията за капиталови инвестиции 107 
Аналитичен преглед на базови, отворен тип системи, базирани на компютърни и интернет технологии за реакции при кризи 311 343 
Антидискриминационни аспекти на закрилата на правата на децата 10 167 
Аспекти на корпоративната социална отговорност на пазара на газирани безалкохолни напитки в България - гледна точка на бизнеса 303 
Аутсорсинг индустрията в България 136 
Балканската четворка: твърде късно или по-добре късно, отколкото никога? 52 
Бизнесът като финансова система 109 
Битката за европейския газов пазар: отвъд митологията 75 
Българската армия в операциите по поддържане на мира през погледа на експертите 298 
Българската държава и "вътрешният друг" 50 
Българската конституционна идентичност: проблеми и възможности 46 
Българската отбранителна политика - търсене на обществен консенсус 259 
Валидация на използваните модели и приложен софтуер за икономическа оценка на системата с пример района на Килифарево 90 334 
Валутният борд в България 110 
Вземането на решения и възможности за корупция в отбраната 83 283 
Влияние на демографската и образователната политика върху националната сигурност 228 
Влияние на хибридните войни и фалшивите новини като част от тях 45 286 
Войната и нейното бъдеще 216 
Войната на XXI век 214 
Възможни дискриминационни практики при прилагане на репродуктивните технологии 30 325 
Възможности за автоматизирано софтуерно приложение на моделите за прогнозиране и оценка на природни бедствия 312 344 
Възможности за развитие на предприемачеството в системата на отбраната 294 
Възникване и развитие на конкурентното разузнаване във Франция 291 
Възникване на задължението за осигуряване 307 
Възрастта като дискриминационен признак при вещите лица 37 195 
Външни и вътрешни опасности за стабилността на Балканите днес - исторически поглед 47 
Въпроси, които възникват относно доказателствената тежест според Закона за защита от дискриминация 28 187 
Гарантиране на европейската сигурност: начини за приобщаване на Централна и Източна Европа 217 
Гаранция за независимост? Тенденции и развитие на стандартите за органите за равнопоставеност чрез новата препоръка на ЕК относно стандартите за органите за равнопоставеност 155 165 
Географски физически модели на бедствия с възможности за използване на ГИС технологи 314 347 
Горси пожари 315 348 
Гражданска регистрация за лица от страни-членки на ЕС - аспекти във формите на дискриминация 32 191 
Данъчно-правно третиране на сделките между свързани лица 112 
Действия на полицейските органи при установяване на съвпадения между проверявани обекти и сигнали в ШИС за издирвани вещи с цел изземване 250 
Детската бедност като форма на дискриминация 306 
Дискриминационни прояви (неравнопоставеност) спрямо ромите и политики за интеграция в сферата на образованието, заетостта, жилищната среда и здравеопазването 36 194 
Дискриминация в електронната търговия 20 150 
Дискриминация и (анти)дискриминационно правосъзнание (правно-социологически параметри) 25 181 
Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 100 
Държавата - естествено поле за реализирането на "политическата игра " 60 
Еволюция на политическия мениджмънт 72 
Европейска политика за защита подателите на сигнали за нередности, измами и корупция и българската действителност 63 
Европейски въоръжени сили - фикция или възможна реалност? 233 
Европейският съюз без единна армия няма перспектива 247 
Европейският съюз, войните и технологиите в началото на 21 век 62 236 
Един поглед върху получаването на информация чрез специални технически средства и канали 269 
Един поглед върху същността на киберпрестъпленията 271 
Ерата на клиента в банковия сектор 106 
ЕС: Криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията 213 
За защитата от дискриминация при упражняване на правото на труд и тормоза на работното място 5 161 
За родените в брака, извън брака и осиновените деца 183 
Зад ръста при дигиталните плащания у нас стои добре развита инфраструктура 335 
Задължителното прилагане на българските държавни стандарти при храните от животински и растителен произход - гаранция за предотвратяване на негативните последици за човешкото здраве и качеството на живот на населението 135 
Замени навика да намаляваш цените с малко увереност 147 
Запаси и мобилизационна подготовка на страната 295 
Заплахи за сигурността и инициативата "Партньорство за мир" 273 
Защита на правни, финансови и бизнес интереси 243 
Защита на човешките права, качество на управлението и консолидация на демокрацията: Концепция за създаването на институцията Омбудсман на въоръжените сили 199 297 
Защитата от бедствия - обща мисия на институциите, военните, гражданските организации и обществото 223 
Земетресения 304 333 
Значение на ядрената сигурност през 21 век 282 
Изисквания и особености на международните финансови отчети 116 
Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации 111 
Икономика, политика и баланс на силите 64 
Икономическа оценка на разходите при бедствия и аварии 92 
Икономически аспекти на инициативата "Партньорство за мир" и предпоставки за сътрудничество във военноикономическата област 277 
Икономически проблеми на отбраната при прехода към пазарно стопанство 235 
Илюстративен анализ на решение за възлагане на специална обществена поръчка за доставка на бойни бронирани машини за Българската армия от гледна точка на прозрачността, отчетността и ефективността на процеса 202 
Има ли нужда бизнесът от киберзастраховка 302 332 
Имигрантите в България: дискриминация или толерантност 21 73 179 
Индустрия 4.0 - къде сме ние 337 
Инициативата "Партньорство за мир" в политиката на сигурност на Република България 212 
Инициативата "Партньорство за мир" и отбранително-икономическата политика на България 224 
Иновативно управление на корпоративния имидж 126 
Иновациите и съвременната българска сигурност 218 
Интеграционните перспективи пред държавите от региона на Западните Балкани 55 
Интегриран мениджмънт за ефективна отбранителна политика в условията на прозрачност и отчетност 266 
Интернационализация на националните пощенски оператори: развитие и утвърждаване на позиции в традиционни и нови мрежи 151 
Информационни проблеми на практическото обучение 319 339 
Какво предвиждат промените в закона за защита на личните данни за администраторите на лични данни? 349 
Камбоджа - предизвикателствата пред медицинската служба на Българската армия 242 
Класната стая: "арена" на сблъсък между толерантност и дискриминация 39 321 
Колективното договаряне на производителността на труда в контекста на проблемите на конкурентоспособността и сигурността 96 
Компютърно подпомаганите учения в интерес на подготовката за управление на кризи и конфликти 238 338 
Конкурентоспособност на въздушния транспорт на международния транспортен пазар 139 
Консолидирани финансови отчети 115 
Конституционни аспекти на защитния (дискриминационния) признак 12 168 
Конституционни и законови положения по прозрачността и отчетността на отбранителната политика 176 239 
Конституционното понятие за достойнство и закрилата от дискриминация 18 177 
Контраразузнавателна операция по дезинформиране 255 
Концептуална рамка за финансово отчитане 120 
Корупционни прояви в пътната полиция 278 
Кратък опит за дефиниране на тероризма и терористичните цели 209 
Краят на една историческа мисия на НАТО в Босна и Херцеговина 267 
Криминологическа характеристика на международния тероризъм на ислямистка основа 48 203 
Критическата традиция и формирането на десакрализираща теория на правото 172 
Либералният контекст и либералният дисбаланс на политическите идеологии 78 
Лицата на дискриминацията 27 185 
Лична сигурност и социална среда 34 
Логистична поддръжка на контингентите от Българската армия, участващи в мисии зад граница 142 288 
Малкият човек в политиката 11 
Маркетингов подход и бизнес организация на транспортните системи 146 
Международното разделение на труда и производствената спецификация - съвременно състояние и тенденции във фотоволтаичния бизнес 145 
Мерки срещу трудовата дискриминация на лицата с увреждания в България 7 163 
Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративната възвръщаемост 125 
Многонационалната интеграция на въоръжените сили и поддържането на сигурността на страната 201 
Моделиране на основните фактори, влияещи върху ефективното управление на човешките ресурси на секторно ниво в България 101 
Наводнения 301 331 
Най-успешните български премиери ( 1879-2009 г.) 70 
Наказателноправно значение на понятието "дискриминационно престъпление" 190 
Накарай своите конкуренти да действат спрямо вашето определяне на цената 148 
Национална политика за минимизиране на риска от възникване на ядрена или радиационна аварийна ситуация 254 
Национални военностратегически документи 280 
Нашето остаряло европейско мислене 265 
Недостигът на работна сила и икономическата миграция - въпрос от първостепенно значение за икономиката на ЕС 127 
Непряката дискриминация в българското и европейското право 175 
Новата американска глобална стратегия: мишената е Русия 59 
Новата стратегическа концепция за сигурност на НАТО и ролята на Алианса в архитектурата на сигурността на Европейския съюз 279 
Новата стратегическа концепция на НАТО за един по-сигурен свят 221 
Нови геополитически предизвикателства на Балканите 49 
Нови технологии и потенциални възможности в етапа на преход от "шок от настоящето" в икономиката на ресурсите 91 342 
Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки 15 170 
Нормативни предпоставки за неравно третиране на лица, заемащи академични длъжности 26 182 320 
Нормиране и отчитане на приходите на строителното предприятие 123 
Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд - проблеми и тенденции 6 162 
Някои аспекти на националната сигурност в условията на преход 225 
Някои въпроси на подготовката на отбранителното стопанство на страната 257 
Обезщетения за безработица 313 
Обемът и достъпът до медицинска помощ - тенденции и особености на недискриминационно прилагане 324 
Обща европейска отбрана - възможности и перспективи 74 246 
Обществените очаквания за стратегията за сигурност на България - изводи 227 
Одитинг на качеството 122 
Оперативно-тактически анализ на самоубийствения тероризъм 206 
Описание на софтуери и системи за обработка на данни 330 
Опит за прочит на Маркс чрез Маркс, а не чрез марксизмите 29 
Опитът на Словения в преодоляването на мигрантската криза: изводи, поуки и някои въпроси на дискриминацията 19 65 
Опитът от използването на пехотното въоръжение в локални военни конфликти и терористични актове : Тенденции 80 262 
Определянето на причините и обуславящите фактори като задължително условие за успеха на обществените реформи 22 
Организация на свръзката с подразделения от Българската армия, намиращи се извън територията на страната 293 
Организация, структура и действие на силите за специални операции у нас и по света 253 
Осигуряването в строителното предприятие 305 328 
Основни концептуални принципи в стратегията за национална сигурност 205 
Основни моменти при отпускането и изплащането на паричните обезщетения за майчинството 310 
Основни принципи и насоки на реформата в системата на материално-техническото осигуряване на Българската армия 141 260 
Основни принципи на тактическите действия в населени места 229 
Относно някои промени в Закона за специалните разузнавателни средства 270 
Относно правото на двойно гражданство 186 
Отношенията между Турция, НАТО и ЕС - настояще и перспективи 87 
Охпаната на високопоставените лица като важен елемент на националната сигурност 220 
Оценка на транспортно-географското положение като фактор за регионално развитие на Североизточна България 105 138 
Пазарът на труда - конфликти и заплахи за европейската сигурност 97 
Персонален одит 121 
Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г. 8 
Поведението на заложниците като рисков фактор при терористични актове 3 86 
Подготовка и участие на подразделения в мисии зад граница 226 
Подходи за определяне на икономическа оценка при бедствия и аварии 89 
Политика за повишаване на качеството на живот 23 
Политиката като стремеж към участие във властта 61 
Политиките по равенството - "заложник" на словото на омраза 17 174 
Политическата реклама: лозунги, пари и манипулации 77 
Политическата стратегия и цел на Българския революционен централен комитет и на Гюргевския централен революционен комитет 353 
Политическият елит и неговото поведение 14 
Политическият процес 69 
Политическият стил на управление 71 
Политическо устройство на автономната област Източна Румелия (1879 – 1885) 54 
Последиците от Брекзит за европейската отбрана: сътрудничеството в отбранителната индустрия и шансовете на България 76 
Поуки от участието на военните наблюдатели в мисията на ООН в Етиопия и Еритрея 285 
Поуки от участието на Шестия контингент от Българската армия в операцията на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан 272 
Правната уредба на защитата срещу дискриминацията в контекста на регулаторната реформа в България 171 
Правни проблеми и тенденции на европейската антидискриминационна политика по признаците "възраст" и "увреждане" 192 
Правораздаването като специфична функция по правна защита 188 
Правото на равен достъп до стоки и услуги и неговата защита в антидискриминационно законодателство и практика 4 160 
Предизвикателствата на големите данни същност, характеристики и технологии 346 
Предизвикателствата пред КЗД - минало, настояще и бъдеще 13 169 
Престъплението "геноцид" като най-тежката проявна форма на дискриминация 189 
Преходът в България в колективната памет на посткомунистическите поколения 82 
Прилагане на една от трите стратегии за ценообразуване 130 
Приложение на кибератаката с отказ на услуги DOS (Denial of Service) срещу информационните ресурси на национални държавни агенции и академични институции 268 
Принципът за равно третиране и недискриминационният критерий при възстановяването на разходи за трансгранично здравно обслужване 326 
Принципът на равното заплащане за равностоен труд на жените - риск от дискриминация 35 102 193 
Присъединяване на България към валутния механизъм ERM 2 и Европейския банков съюз 157 
Присъединяване на България към Еврозоната 158 
Проблемът "дискриминация" в контекста на измененията на ЗРАСРБ 9 164 
Програмно управление на ресурсите на отбраната 211 
Проектът "Войник на бъдещето" в условията на участието на Българската армия в многонационални операции 210 
Проектът за Голямата Евразия: шансове и препятствия 85 
Прокси войните в новите измерения на международната сигурност 290 
Промените в СС 17 - Лизинг, в сила от 01.01.2019 г. 117 
Противоракетната отбрана на НАТО и националната сигурност 281 
Проучване на потенциала и опита на неправителствения сектор да влияе върху отбранителните решения в България 274 
Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи 230 
Равновесният възглед на сигурността 237 
Разберете стойността, която предлагате на вашите клиенти 149 
Развитие на европейските органи за противодействие на дискриминацията 16 173 
Различното поведение на Албания при събитията в Косово (1999 г.) и Македония (2001 г.) 51 
Разходи за отбраната в Западна Германия 244 
Разходи и себестойност на строително-монтажната дейност 124 
Реализъм вместо догматизъм в политиката ("скенерът" срещу идеологиите) 31 
Реална ли е заплахата от война за Европейския съюз? 200 
Релацията „стратегически иновации – ключови компетентности“ в условията на динамична конкурентна среда 88 
Ретроспектива и перспектива в електоралната география: прогноза за местните избори 2019 81 
Реформиране на икономическото осигуряване на въоръжените сили 249 
Риск от дискриминация при изпълнение на европейска заповед за арест 156 178 
Роля на операционния анализ и интегралното използване на цивилна и военна експертиза 296 
Ролята и мястото на военното контраразузнаване в системите за защита на националната сигурност в държавите от постсъветското пространство 276 
Сигурността и общественият ред - предизвикателство пред националната сигурност 215 
Сигурността при плащанията никога не е била по-важна 345 
Скопие: все по-близо до Брюксел и... все по-далеч от София? 57 
Скритият урок от теча на НАП 341 
Социални и здравни вноски на работниците и служителите 308 
Социологически и социалнопсихологически измерения на благополучието и оценката за щастие по данни от ISSP 2018 33 
Специалните разузнавателни средства - неизбежно необходими, но и потенциално опасни 263 
Справедливост и (не)дискриминация (философско-юридически дискурс) 1 24 180 
Стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион в контекста на решението на кюрдския въпрос 204 
Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база в контекста на членството на страната в ЕС и НАТО 275 
Стратегията за развитие на висшето образование: европейски изисквания, метрики, проблеми 317 
Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина 137 
Сумарно изчисляване и отчитане на работното време 98 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане според закона за корпоративното подоходно облагане на приходите и разходите в бюджетните организации 119 
Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове върху валутните активи и пасиви в бюджетните организации 118 
Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война 352 
Съдебните производства по Закона за защита от дискриминация 38 196 
Състояние и тенденции в общата европейска политика на сигурност 251 
Състояние на фасилити мениджмънт бизнеса у нас 132 
Същност и състояние на системите за планиране и управление на обществения транспорт в град София 140 
Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество 300 323 
Тероризмът като противник във войната на бъдещето 264 
Трио стратегии - Стратегическо преосмисляне 2010 231 
Трудов стаж по Кодекса на труда 99 
Трудови отношения в строителството 95 327 
Управление на Шенгенската сигурност 234 
Участие на Българската армия в операции по поддържане на мира - уроци и предизвикателства от КФОР и СФИР 258 
Участието на Българската армия в многонационални операции за поддържане на мира : поуки от практиката 232 
Участието на сухопътни формирования в многонационални операции за поддържане на мира : уроци и предизвикателства 287 
Фактори, оказващи влияние върху психологическото функциониране на участниците в мисии: поуки и предизвикателства 2 245 
Фактори, променящи природата на бъдещите военни конфликти. Последствия, международни правни аспекти и разузнаване 256 
Финансирането на българската политическа реклама в медиите (2003-2018) 44 68 
Финансови пазари и институции 108 
Форми на организирана престъпност в Черноморския регион 79 184 
Функции, задачи, обучение, подготовка, логистично осигуряване и дейности на военната полиция при мироопазваща мисия 248 
Функционални характеристики на дискриминационното правосъзнание на извършителите на полови престъпления 166 
Футболното хулиганство и мерките за противодействие със специален акцент върху модела в Македония 241 
Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми 292 
Хората с увреждания и правото им на равнопоставеност в политиките за социално подпомагане 309 
Цивилизационните аспекти на военното противопоставяне през 21 век 284 
Цифровите умения – предпоставка за развитие на цифрово общество 336 
Черноморският вектор в стратегията на НАТО 84 
Четвъртата световна война вече е в ход 261 
"Двойно дъно" или "шизофренично раздвоение"? Взаимодействието между етнонационалистическите и религиозно-екстремистките мотиви в дейността на някои терористични групировки 222 
"Недостроеност" на Европейския съюз и въпросйт за европейска армия 240 
"Освобождение“ и "държавно изграждане“ в българските идеологически парадигми 66 
"Партньорство за мир" - военнополитическа инициатива с важни икономически последици 252 
"Странният случай на Бенджамин Бътън“ – време и пространство в политическия анализ 53 
"Съвместните контактни центрове" на държавната ни граница - средство за повече сигурност 289 
2019: годината, в която Китай започна да завоюва Европа 58 
Bulgarian Firms as Engine of Corporate Social Responsibility 128 
Business Communications Management on the Internet – Global Practices and Their Dimensions in Bulgaria 351 
China and Globalization: Internationalization of Firms and Trade in Services 154 
Corporate Governance of State-owned Enterprises: th Case of Healthcare Establishments in Bulgaria 129 
Defence Resource Planning in the Environment of the Internet of Things 299 
Digitalization as a challenge for enterprises in 21 century 350 
Energy Consumption in the Transport in Bulgaria in the Contemporary Conditions 143 
Financial Wealth Inequality Drivers in a Small EU Member Country: An Example from Bulgaria During The Period 2005-2017 93 
Future plans of Bulgarian circular migrants: Empirical evidence from bus travelers 40 
Geographic Sustainability and Geographic Concentration of Bulgarian Export 153 
Homo'poly a Cross-sectoral Approach Towards a Better Understanding of Homosexuality 41 197 
Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development 131 
Key characteristics and scope of the Bulgarian corporate bond market 114 
New Horizon-s for the European Energy Union 159 329 
Obligation and responsibility of employers to provide health and safety at work - principles, current regulation and prospects 103 
Organic Farming in Bulgaria and EU - Comparative Dimensions 133 
Participation of Returning Migrants in the Labour Market in Bulgaria 43 104 
Pro Domo Nostra 56 
Specialization of Tourist Offering by Modeling a Package Tour for Gambling Tourism 144 
Sustainable Development and Energy Poverty: Challenges for the Governing Institutions 322 
The Concept of the Ownership in the late "Socialist" Political Economy 94 
The Global Challenges to "two-speed" Integration in the EU: Problems and Prospects for Bulgaria's Participation in the Economic and Monetary Union 152 
The intellectual-informational good: Value and market price 198 
The Potential of Bulgarian Agriculture in the Community Agricultural Policy 134 
The Remigration: Causes and Sustainability (The Bulgarian Case) 42 
The scale measurement of the indicators of the stress resistance assessment of insurance companies in Ukraine 316 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Балкани 47 
Бедност 306 
Бедствия 223 301 304 311 312 314 315 331 333 343 344 347 348 
Бедствия и аварии - икономическа оценка 89 90 92 334 
България 21 73 171 175 179 
Българска армия 2 141 142 202 210 232 242 245 249 258 260 272 288 293 298 
Висше образование 26 182 318 320 
Военно дело 45 62 74 80 200 214 216 226 231 236 238 240 246 247 251 256 261 262 265 267 280 282 284 285 286 287 338 
Войни 261 264 
Възрастова дискриминация 192 
Външна политика 19 65 
Геноцид 189 
Гражданска регистрация 32 191 
Данни - обработка 330 
Деца 183 306 
Дискриминация 1 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17 18 20 21 24 25 26 27 28 30 32 35 36 37 38 39 41 73 102 150 155 156 160 161 162 163 164 165 167 168 169 170 171 173 174 175 177 178 179 180 181 182 185 187 191 192 193 194 195 196 197 306 318 320 321 325 326 
Европейски съюз (ЕС) 32 62 155 156 165 175 178 191 236 251 
Електронна търговия 20 150 
Етнически отношения 48 203 
Законодателство 4 160 
Здравеопазване 324 
Здравно осигуряване 300 323 
Имигранти 21 73 179 
Иновационна икономика 91 342 
Иновационна политика 218 
Информационни системи 301 304 311 312 314 315 331 333 343 344 347 348 
Информационни технологии 238 338 
Конституционно право 176 239 
Корупция 83 278 283 
Кризисен мениджмънт 238 338 
Лица с увреждания 192 
Логистика 142 288 
Медии 45 286 
Международни отношения 74 87 246 
Миграционна криза 19 65 
Мироопазване 248 258 267 287 298 
Национална сигурност 201 205 208 215 218 220 221 225 227 254 281 
Образование 39 321 
Обществени поръчки 15 170 
Омбудсман 199 297 
Организирана престъпност 79 184 
Отбрана 83 176 199 202 211 212 217 224 235 239 244 252 257 259 266 273 274 275 277 283 294 295 296 297 
Политика - Балкани 51 
Полиция 278 
Права на децата 10 167 
Права на човека 156 171 178 
Правна защита 188 
Право 1 24 175 180 
Право на труд 5 6 161 162 
Престъпления 166 190 
Психология 2 245 
Психология на личността 3 86 
Равнопоставеност 183 
Разузнаване 263 
Разузнавателни служби 263 
Репродуктивни технологии 30 325 
Роми 36 194 
Сигурност 47 212 217 224 234 235 244 252 257 273 277 279 295 311 312 314 343 344 347 
Словения 19 65 
Софтуер 90 330 334 
Социално подпомагане 309 
Стандарти 135 
Съдебна власт 188 
Тероризъм 3 48 80 86 203 262 264 
Трансгранично здравно обслужване 326 
Трудова заетост 7 163 
Трудово възнаграждение 35 102 193 
Философия 1 24 180 
Хора с увреждания 309 
Хранителна индустрия 135 
Шенген 234 
Ядрена сигурност 282 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агентура 219 
Агенция за основните права към ЕС 16 173 
административно обслужване 340 
академична длъжност 26 182 320 
американска политика 57 
американски интереси 75 84 
антидискриминационна политика 10 167 192 300 323 
антидискриминационни практики 4 160 
антидискриминация 13 25 169 181 192 300 323 
Априлско въстание 1876 г. 353 
армия 62 74 236 240 246 247 
аутсорсинг компании 136 
банков сектор 106 
бедност 306 
бедствия 89 90 92 223 301 304 311 312 314 315 331 333 334 343 344 347 348 
безалкохолни напитки 303 
безработица 131 
бизнес 109 303 
бизнес процеси 350 
биометрични данни 335 
благополучие 33 
благосъстояние 93 
борба с престъпността 271 
борба с тероризма 253 
Брекзит 76 
БРЦК (Български револ. центр. комитет) 353 
българи мохамедани 67 
България 8 70 129 134 152 153 158 253 
българо-македонски отношения 57 
българска армия 2 141 142 202 210 232 242 245 249 258 260 272 288 293 298 
българско население 67 
бюджет 107 
бюджетни организации 119 
валута 110 
валутен борд 110 
валутен курс 118 
валутен механизъм 157 
валутен съюз 157 
валутни активи 118 
валутни пасиви 118 
Великобритания 253 
вещи лица 37 195 
виртуално пространство 265 
висше образование 318 
висше училище 318 
власт 60 
военна експертиза 296 
военна политика 251 
военна полиция 248 
военна техника 202 
военни заплахи 200 
военни конфликти 80 256 262 
военни мисии 285 
военни операции 267 
военни технологии 62 236 
военно дело 231 
военно разузнаване 276 
война 62 200 214 216 236 256 261 264 265 284 
възвръщаемост 125 
въздушен транспорт 139 
възраст 37 192 195 
възрастова дискриминация 30 37 195 325 
външна миграция 43 104 
външна политика 19 50 65 
въоръжени сили 199 201 249 280 293 297 
вътрешна политика 50 
газов пазар 75 
геноцид 189 
геоблокиране 20 150 
географско положение 105 138 
геополитика 58 76 84 85 290 
ГИС (Географски Информационни Системи) 301 304 311 312 314 315 330 331 333 343 344 347 348 
глобализация 58 97 153 154 
Годишен финансов отчет (ГФО) 116 
големи данни 346 
горски сектор 315 348 
граждани 63 
гражданска регистрация 32 191 
данни 330 
ДАНС 263 
данък върху добавена стойност (ДДС) 137 
данъчен режим 112 
данъчни измами 111 
данъчно облагане 119 
данъчно третиране 117 137 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 112 
двойно гражданство 186 
девиация 39 321 
дезинформиране 255 
делокализация 97 
демография 8 
демографски проблеми 228 
депозити 93 
десакрализираща теория 172 
деца 183 306 
децентрализация 113 
дигитализация 300 323 350 
дигитална икономика 302 332 
дигитална революция 350 
дигитални разплащания 335 345 
дигитални технологии 106 337 
дигитално общество 300 323 
дипломация 51 352 
дискриминационно престъпление 190 
дискриминация 1 4 5 7 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 27 28 30 32 35 36 37 38 39 65 73 102 150 155 156 160 161 163 164 165 167 168 169 170 171 173 174 175 177 178 179 180 181 185 187 191 193 194 195 196 306 309 318 321 325 
доказателствена тежест 28 187 
домакинства 93 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 308 
допълнително трудово възнаграждение 100 
достойнство 18 177 
достъп 4 160 
достъп до здравеопазване 324 
държава 60 66 
държавен служител 26 182 320 
държавна политика 42 
държавна собственост 129 
държавни предприятия 129 
държавни стандарти 135 
държавно обществено осигуряване (ДОО) 307 308 
държавност 46 
дъщерни предприятия 115 
Евразийски икономически съюз (ЕАИС) 85 
евроатлантическа общност 76 
Еврозона 110 157 158 
Европейска енергийна политика 159 329 
европейска заповед за арест 156 178 
европейска интеграция 40 
Европейска сигурност 217 
Европейски банков съюз 157 
Европейски валутен съюз 152 
Европейски въоръжени сили 233 
европейски стандарти 349 
Европейски съюз ( ЕС) 19 46 49 55 65 127 156 178 213 275 
единен граждански номер (ЕГН) 32 191 
езикова манипулация 77 
електронна търговия 20 150 
електронни карти 345 
електронни услуги 340 
електронно управление 340 
емпирични изследвания 40 303 
енергийна бедност 322 
енергийна политика 159 322 329 
енергийна система 159 329 
енергийно потребление 143 
ЕПЕП 58 
етнически групи 222 
етнически конфликт 48 203 
ефективност 266 
женски труд 35 102 193 
жизнен стандарт 23 
заетост 43 104 
Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр.) 28 38 187 196 
законодателство 1 4 24 25 114 160 166 180 181 
заложници 3 86 
Западни Балкани 49 55 
заплащане на труда 35 95 102 193 327 
застраховане 95 302 327 332 
застрахователен пазар 316 
застрахователни компании 316 
защита 63 223 243 276 
защита на лични данни 349 
защита на правата на човека 199 297 
защита от дискриминация 27 185 
здраве 135 
здравеопазване 300 323 324 
здравни заведения 129 
здравно осигуряване 300 323 
здравноосигурителни вноски 308 
здравословни условия на труд 103 
зелена икономика 218 
зеленчуци 134 
земетресения 304 333 
идеология 29 
избори 81 
изкуствен интелект (AI) 335 
износ 153 
Израел 253 
изследване 70 
изчисления 99 
икономика на иновациите 91 342 
икономическа миграция 42 
икономическа политика 94 154 
икономическа реформа 235 
икономическа социология 53 
икономически анализ 109 
икономически аспекти 277 
икономически проблеми 89 90 92 334 
икономически растеж 93 
икономически ръст 52 
икономически системи 94 
икономически теории 94 
икономическо разузнаване 291 
имигранти 21 73 179 
имидж 126 
инвестиции 58 107 125 154 
индустриален сектор 101 
индустриални отношения 97 
Индустрия 4.0 337 
иновации 88 126 218 
институционална среда 134 
интеграционен модел 152 
интеграционна политика 43 104 
интеграция 36 194 
интегриран мениджмънт 266 
интелектуален продукт 198 
интелектуално производство 198 
интервюта 149 
Интернет на нещата ( IoT) 299 
интернет реклама 351 
информационна сигурност 341 
информационни системи 301 304 311 314 331 333 343 347 
информационни технологии 311 312 314 319 330 339 343 344 347 
ислямизъм 48 203 
ислямски тероризъм 56 
ислямско общество 67 
история на България 353 
капитал 29 107 
качество на живот 23 135 
качество на образование 317 
кибератаки 268 292 
кибервойна 256 
киберзастраховане 302 332 
киберзащита 282 
киберпрестъпления 271 
Китай 85 154 
китайски модел 154 
клиенти 147 149 
ключови компетентности 88 
Княжество България 54 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 307 
колективна памет 82 
колективно договаряне 96 
Комисия за защита от дискриминация 13 169 
компетентност 121 317 
компютърно подпомагани учения (КПУ) 238 338 
комуникации 351 
комуникационни стратегии 351 
комуникационни технологии 350 
конвенция 189 
конкурентност 148 
конкурентоспособност 88 96 139 
консолидация 115 
Конституционен съд 46 
конституционноправна уредба 176 239 
Конституция 18 46 177 
конфликти 238 284 338 
корпоративен дълг 114 
корпоративен имидж 126 
корпоративна социална отговорност 128 303 
корпоративни интереси 243 
корпоративни облигации 114 
корпоративно подоходно облагане 119 
корпоративно управление 125 129 
корупционни практики 278 
корупция 63 83 278 283 
кризисен мениджмънт 238 338 
кризисни процеси 301 304 311 312 314 315 331 333 343 344 347 348 
криптиране на данни 345 
криптовалути 113 
критическа теория 172 
кюрди 204 
лидерство 14 
Лисабонски договор 46 
лихвен процент 114 
лица с увреждания 7 163 192 
лицензии 198 
личен номер (ЛН) 32 191 
лични данни 341 349 
логистика 142 288 
майчинство 310 
македонски въпрос 57 
малцинства 352 
малцинствена политика 50 
марка 126 
маркетинг микс 131 
маркетинг на персонала 131 
маркетингови услуги 146 
Маркс 29 
материално-техническо осигуряване 141 260 
медицинска помощ 324 
международен бизнес 151 
международен тероризъм 48 203 230 
международен транспорт 139 
международна миграция 40 
международна мобилност 40 
международна сигурност 290 
международна търговия 145 151 153 
международни отношения 59 74 87 246 352 
международни стандарти 155 165 
международно право 256 
международно разделение на труда 145 
мениджмънт на отбраната 83 283 
мерки за сигурност 201 205 218 220 221 227 234 254 279 281 
методи за прогнозиране 81 
миграции 40 127 
миграционна криза 19 65 
миграция 41 42 197 
Министерство на отбраната 199 202 296 297 
министър-председател 70 
мир 212 224 235 273 
мирни договори 51 
мироопазване 287 
мироопазваща дейност 232 258 298 
мироопазващи мисии 248 267 
мисии 226 
мобилизация 295 
МСС 34 (Междинно финансово отчитане) 116 
МСФО 16 - Лизинг 117 
мюсюлмани 48 203 
наводнения 301 331 
наказателно право 189 190 
НАП 341 
население 8 
насилие 214 216 256 261 284 
НАТО 47 51 57 74 84 87 141 200 201 212 217 221 224 231 234 235 240 244 246 247 251 260 273 275 277 279 281 
наука 9 164 
научна дейност 26 182 320 
национална сигурност 208 215 220 225 228 274 276 281 
недвижими имоти 132 
независим финансов одит 115 
независими институции 155 165 
неправителствен сектор 274 
неправителствени организации (НПО) 274 
непряка дискриминация 175 
непълно работно време 98 
неравенство 93 
несигурност 88 
нови технологии 261 
обезщетение за безработица 313 
обработка на данни 330 
образование 39 321 
образователна политика 228 
обучение 282 319 339 
обществен транспорт 140 143 
обществени поръчки 15 170 202 
обществени реформи 22 
обществено развитие 23 
одит 121 
омбудсман 199 297 
онлайн банкиране 106 
онлайн комуникации 351 
ООН 285 
операционен анализ 296 
органи за равнопоставеност 155 165 
организационна устойчивост 128 
организирана престъпност 79 184 
органично земеделие 133 
Освобождение 66 
осигурени лица 307 
осигурителен доход 305 328 
осигурителна политика 313 
осигурителни вноски 305 328 
осигурителни рискове 305 328 
основни права 171 
отбрана 83 176 199 202 211 239 266 274 283 294 296 297 299 
отбрана и сигурност 212 217 224 235 244 252 257 273 277 295 
отбранителна индустрия 76 
отбранителна политика 83 176 235 239 259 266 274 275 283 296 
отбранителни ресурси 299 
отпуски 95 327 
отчетност 176 202 239 266 
охрана 220 
охрана на труда 103 
охранителна дейност 220 
оценка на разходите 92 
пазар на труда 7 43 97 104 131 163 
пазарни реформи 31 
пазарно регулиране 145 
пари 110 
парични обезщетения 313 
парично обръщение 310 
партии 44 68 
партньорски отношения 212 224 235 273 
персонал 121 
персонализация 302 332 
перспективи 136 
планиране 140 299 
платежни услуги 335 
поведение на личността 11 
пожари 315 348 
познание 126 
показатели 121 
пол 41 197 
политика 29 352 
политика за сигурност 251 
политики на интеграция 36 194 
политическа идеология 78 
политическа култура 11 
политическа реклама 44 68 77 
политическа система 31 
политически елит 14 
политически маркетинг 77 
политически мениджмънт 72 
политически отношения 51 
политически процес 69 
политически реформи 31 
политически системи 61 
полицейска дейност 241 
полицейски операции 229 
полова дискриминация 30 325 
полови престъпления 166 
посткомунизъм 82 
постсъветски републики 276 
потребление 322 
пощенски оператори 151 
права 18 177 
права на децата 10 167 
права на човека 16 171 173 
правна защита 188 
правна уредба 98 171 
правно съзнание 1 24 25 166 180 181 
право 9 164 175 
право на труд 5 161 
правораздаване 188 
практически примери 99 117 
превенция на риска 254 
предизборна кампания 44 68 
предизвикателства 136 
предприемачество 294 
предприятие майка 115 
преподаватели 26 182 320 
престъпления 189 190 
преход 82 
признаци 12 168 
принадена стойност 29 
присъединяване 49 55 
приходи 123 
приходи от данъци 119 
прогнози 81 
програмно управление 211 
продажби 149 
прозрачност 176 202 239 266 
производителност на труда 96 
производствена спецификация 145 
прокси война 290 
промени 117 118 
пропаганда 45 286 
пространствени модели 53 
противообществени прояви 241 
противоракетна отбрана 281 
проучване 33 
професионален опит 100 
професионално здраве 103 
профсъюзи 96 
процедури 15 170 
психология 2 245 
психология на личността 3 86 
публични услуги 340 
пътна полиция 278 
работно време 98 
работодатели 103 
равенство 9 12 18 164 168 177 183 
равенство на половете 17 174 
равно третиране 10 27 167 185 326 
равновесие 237 
равнопоставеност 183 192 309 
радиоактивност 254 
разузнаване 219 256 
разходи 124 244 
Райфайзенбанк 106 
рационализъм 172 
регионална политика 105 138 
регионални съюзни структури 52 
регионално развитие 105 138 322 
Регламент (ЕО) № 883/2004 305 328 
регулаторна реформа 171 
реинтеграция 42 
рейтинг 70 
религиозен екстремизъм 222 
религиозни конфликти 48 203 
репродуктивни технологии 30 325 
ресурси за отбрана 211 
роми 36 194 
Русия 59 75 85 253 
руско влияние 49 
русофилство 66 
русофобство 66 
самоосигуряващи се лица 307 
самоубийствени атентати 206 
САЩ 59 253 
световна политика 64 
свързани лица 112 
сделки 112 
себестойност 124 
Североизточен район 105 138 
сегригация 345 
селскостопанска политика 134 
селскостопанска продукция 133 
сигнали 63 
сигурност 34 47 79 96 166 184 237 311 312 314 343 344 347 
сили за специални операции 253 
Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд 103 
слово на омраза 17 174 
служители 63 
софтуер 90 312 330 334 344 
софтуерни платформи 319 339 
социализация 39 321 
социалистическа собственост 94 
социална девиация 25 181 
социална иновация 53 
социална политика 310 
социална среда 34 
социални мрежи 351 
социални проблеми 56 306 
социално поведение 11 34 
социално подпомагане 309 
социология на правото 25 166 181 
специализиран туризъм 144 
специални разузнавателни средства (СРС) 269 
специални части 253 
справедливост 1 24 180 
СРС ( специални разузнавателни средства) 263 
СС 17 Лизинг 117 
СС 34 116 
СССЕ (Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа) 235 
стил на управление 71 
стойност 88 121 198 
стоки 4 160 
стокова борса 108 
стратегия 317 
стрес 316 
строителни дейности 123 
строителни предприятия 137 305 328 
строителни услуги 123 137 
строително предприятие 123 
строителство 95 124 327 
структурни проблеми 134 
суверенитет 46 
сурогатство 30 325 
сухопътни войски 226 287 
счетоводни измами 111 
счетоводно отчитане 118 119 124 
Съвет на Европа 46 155 165 
съдебна власт 188 
съдебно производство 38 196 
сътрудничество 52 58 
тайни служби 256 
тенденции 132 
теория на правото 172 
тероризъм 56 79 80 97 184 206 207 209 262 264 
терористични актове 3 80 86 262 
терористични организации 222 
толерантност 21 39 73 179 321 
трансгранично здравно обслужване 324 326 
транспорт 140 143 146 
транспортиране 143 
транспортна инфраструктура 105 138 
транспортна мрежа 143 
транспортна политика 105 138 
трудов договор 95 327 
трудов пазар 127 
трудов стаж 99 100 
трудова заетост 7 163 
трудови отношения 5 95 161 327 
трудови правоотношения 95 99 327 
трудово право 103 
увреждания 192 
Украйна 75 316 
Унгария 337 
управление 121 125 126 132 140 
управление на кризи 238 338 
управление на човешките ресурси 101 
условия на труд 95 327 
услуги 4 160 
устойчиво развитие 322 
устойчивост 303 
училища 39 321 
учители 39 321 
фалшиви новини 45 286 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 132 
философия на правото 1 24 180 
финансиране 44 68 
финансов анализ 109 
финансова информация 120 
финансова криза 152 
финансови измами 111 
финансови институции 108 
финансови инструменти 109 
финансови отчети 115 120 
финансови пазари 108 114 
финансово отчитане 120 
финансово състояние 116 
фирмен мениджмънт 128 
фирми 128 
фискална политика 152 
фондови пазари 108 
фотоволтаични системи 145 
Франция 291 
футболно хулиганство 241 
хазартен туризъм 144 
хедонизъм 33 
хибридни войни 45 286 
хомосексуализъм 41 197 
хора с увреждания 309 
храни 135 
хранителни продукти 135 
ценови стратегии 130 
ценообразуване 130 147 148 149 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 335 
цифрови технологии 336 
цифрови умения 336 
ЦРУ 256 
Черноморски регион 84 
четворна спирала 317 
Четвърта индустриална революция 261 337 
Четвърта световна война 261 
човешки права 156 178 
човешки ресурси 101 121 131 
Шенген 234 
Шенгенска информационна система (ШИС) 250 
Шенгенска сигурност 234 
щастие 33 
ядрена сигурност 282 
3D сигурност 345 
ARIMA модели 113 
CRIX - индекс 113 
ERM II 157 
Hadoop 346 
iCard 345 
Mastercard 335 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арон, Реймон 61 
Ататюрк, Мустафа Кемал 67 
Вебер, Макс 61 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 51 
Афганистан 272 
Балкани 47 
Близък Изток 204 
Босна 267 
България 21 73 171 175 176 179 212 224 227 239 274 
Германия 244 
Европейски съюз 32 62 74 87 155 156 165 175 178 191 200 201 236 240 246 247 251 279 
Еритрея 285 
Етиопия 285 
Източна Европа 217 
Източна Румелия 54 
Камбоджа 242 
Косово 51 
Македония (Северна Македония) 51 241 
Русия 47 200 
САЩ 47 74 200 240 246 251 256 281 
Североизточна България 105 138 
Словения 19 65 
Турция 47 87 
Херцеговина 267 
Централна Европа 217 
Черноморски регион 79 184 204 
Югославия 51 
Южна България 54