Нови статии - октомври 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб CD 248

Велинов, Иво Иванов.  Гранични състояния на модерност, държавност и поетика / Иво Иванов Велинов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 305-312. 

   Този доклад разглежда поетизирани комуникационни форми за модерен оптимизъм, културно и социално положение в отношение с динамизирани български исторически периоди: от идеята за държавност под форма на монархия до идеята за либерална демокрация. С помощта на теоретични постановки от културната семиотика са обобщени и анализирани аспекти на историческо влияние върху настоящия период на културно многообразие и социално осъзнаване с гранични състояния в историята и условията на модерна българска държавност. 

1. История 2. Власт 3. Култура 
 321.011  + 316.3  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. власт 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31322

- 2 -

Цб II 90873

Гарбарино, Паоло.  Санкционната система в италианското право на културните ценности / Паоло Гарбарино. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 75-94. 

1. Италия 2. Културни ценности 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. опазване на културното наследство 2. културни ценности 3. административно наказание 4. наказания 5. санкции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31483

- 3 -

Цб CD 248

Дончева, Анета.  Формиране и развитие на библиотечна инфраструктура в България от Освобождението до Втората световна война / Анета Дончева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 100-109. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - библиотечно дело, история 
 949.72.051  + 02.021.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. история 4. библиотечно дело 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31302

- 4 -

Цб II 90819

Жеков, Бранимир.  Научно-техническите изследвания в Българската армия през 70-те и 80-те години на XX век: организации и структури / Бранимир Жеков, Иван Христозов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 274-279. 

1. Българска армия 
 355/359  + 001.8
Ключови думи: 1. българска армия 2. научно-техническо развитие 3. научни изследвания 4. научноизследователски организации 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31445

- 5 -

Цб CD 248

Златева, Ани.  Нови форми на културно сътрудничество през 30-40-те години на XX век / Ани Златева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-90. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - културно сътрудничество, история 
 949.72.051  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. култура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31300

- 6 -

Цб II 90873

Илиева, Ирена.  Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и Република България / Ирена Илиева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 19-34. 

1. Културно наследство 2. ЮНЕСКО 3. България 
 00.000.34
Ключови думи: 1. нематериално културно наследство 2. опазване на културното наследство 3. ЮНЕСКО 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31472

- 7 -

Цб II 90867

Йоловски, Джеймс.  Анализ на социално-икономическото значение на организациите с нестопанска цел в България за периода 2008-2017 г. / Джеймс Йоловски. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 451-467. 

1. Организации с нестопанска цел - България 2. Нестопански сектор 
 061.003.1
Ключови думи: 1. нестопански сектор 2. България 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31621

- 8 -

Цб II 90873

Калев, Пламен Митков.  Романтичните представи на професор Стефан Савов Бобчев за нематериалните културни ценности с юридическо значение / Пламен Митков Калев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 287-299. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. културни ценности 2. историческа школа в правото 3. романтизъм 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 3. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 31511

- 9 -

Цб II 90819

Куцаров, Димитър.  Военноисторическите изследвания в Историческия музей в Тутракан / Димитър Куцаров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 308-314. 

1. България 2. Военна история 3. Музеи 
 355.48(497.2)  + 001.89(497.2)  + 069(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. военноисторически изследвания 3. музей 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Тутракан 
  

Сист. No: 31449

- 10 -

Цб II 90873

Лобрано, Джовани.  Относно демокрацията: културата и градът / Джовани Лобрано. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 138-150. 

1. Култура 2. Демокрация 
 00.000.34
Ключови думи: 1. култура 2. демокрация 3. правна наука 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31496

- 11 -

Цб II 90873

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство / Малина Новкиришка-Стоянова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 153-196. 

1. Културни ценности 2. Авторско право 
 00.000.34  + 347.78
Ключови думи: 1. културни ценности 2. културно наследство 3. авторско право 4. Римско право 5. плагиатство 6. съвременно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31497

- 12 -

Цб II 90873

Паунов, Христо.  Конституционни измерения на българската културна идентичност / Христо Паунов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 222-236. 

1. Културна идентичност 2. Конституция на България 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културна идентичност 2. културни ценности 3. Конституция 4. нормативна уредба 5. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31499

- 13 -

Цб II 90873

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на културно-историческото наследство на Република България / Георги Пенчев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 303-323. 

1. България 2. Културно-историческо наследство 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. екологичноправни аспекти 3. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31512

- 14 -

Цб II 90873

Тюлеоглуева, Лейман.  Достъп на лица с увреждания до културните ценности (правно-социологически анализ) / Лейман Тюлеоглуева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 274-286. 

1. Културни ценности 2. Хора с увреждания 
 00-056.267  + 342.7
Ключови думи: 1. лица с увреждания 2. културни ценности 3. равнопоставеност 4. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31505

- 15 -

Цб II 90873

Чернева, Бойка.  Ролята на ценностите при формиране и развитие на правните институти / Бойка Чернева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 197-221. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. право 3. правна култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31498

- 16 -

Цб II 90873

Шнайдер, Марина.  Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата - незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на к / Марина Шнайдер. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 35-55. 

   Пълното заглавие е: Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата - незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на културни ценности

1. Културни ценности 2. ЮНИДРОА 3. ЮНЕСКО 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. ЮНИДРОА 3. ЮНЕСКО 4. обезщетение 5. археологически колекции 6. сътрудничество 7. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31475

- 17 -

Цб II 90819

Янакиев, Янцислав.  Научните изследвания във въоръжените сили на Република България: постижения, предизвикателства, приоритети и перспективи / Янцислав Янакиев, Иван Христозов, Захарин Марков, Анатолий Прокопиев, Бранимир Жеков, Румен Николов, Петър Моллов, Георги Ганев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 18-49. 

1. Българска армия 2. Научноизследователска дейност 
 355/359  + 001
Ключови думи: 1. българска армия 2. въоръжени сили 3. научни изследвания 4. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31406

- 18 -

Цб II 90873

Янкулова, Радослава.  Правото на култура като елемент от българската конституционна идентичност / Радослава Янкулова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 237-250. 

1. Културни ценности 2. Конституционна идентичност 
 00.000.34
Ключови думи: 1. право на култура 2. културни ценности 3. конституционна идентичност 4. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31501

- 19 -

Цб II 90873

Casertano, Letizia.  The Role of Foundations in Protecting Immovable Cultural Property in Italy: The "State-Oriented" Model versus Alternative Solutions Based on Private Ownership / Letizia Casertano. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 109-137. 

   Прев.загл.: Ролята на благотворителните фондове при защитата на недвижимото културно наследство в Италия: "Държавно-ориентираният" модел срещу алтернативните решения, основани на частната собственост

1. Италия 2. Културно наследство 
 00.000.34
Ключови думи: 1. недвижимо културно наследство 2. частна собственост 3. фондации 4. благотворителен тръст 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 31494

- 20 -

Цб II 90873

Cimbalo, Giovanni.  Prospects for a Coordinated Regional Management of the Cultural Heritage in the Balkan Countries Area / Giovanni Cimbalo. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 56-74. 

   Прев.загл.: За едно координирано регионално управление на културното наследство на Балканите

1. Балкани 2. Културно наследство 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно наследство 2. законодателство 3. балкански държави 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 31478

- 21 -

Цб II 90873

Fusar Poli, Elisabetta.  From Goods to Values. Italian Juridical Scholarship on Cultural Heritage, between XIX and XX Centuries / Elisabetta Fusar Poli. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 95-108. 

   Прев.загл.: От стоки към ценности. Италианската юридическа литература по темата за културното наследство между XIX и XX век

1. Италия 2. Културно наследство 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. Закон за културното наследство (ЗКН) 3. нематериално културно наследство 4. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 31484

Философия

- 22 -

Цб CD 248

Стамболийски, Иво.  Метаморфози на съвременното съзнание / Иво Стамболийски. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 275-281. 

1. Клипово съзнание 2. Обществено съзнание 
 32.01  + 159.922  + 316.63
Ключови думи: 1. обществено съзнание 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31318

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 23 -

Цб II 90819

Борисова-Маринова, Кремена.  Развитие на икономическата активност в България до 2035 година / Кремена Борисова-Маринова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 334-345. 

1. България 2. Население 3. Трудова заетост 
 314(497.2)  + 331.5(497.2)
Ключови думи: 1. икономическа активност 2. заетост 3. трудова заетост 4. безработица 5. активно населеление 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31455

- 24 -

Цб CD 248

Велинов, Иво Иванов.  Гранични състояния на модерност, държавност и поетика / Иво Иванов Велинов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 305-312. 

   Този доклад разглежда поетизирани комуникационни форми за модерен оптимизъм, културно и социално положение в отношение с динамизирани български исторически периоди: от идеята за държавност под форма на монархия до идеята за либерална демокрация. С помощта на теоретични постановки от културната семиотика са обобщени и анализирани аспекти на историческо влияние върху настоящия период на културно многообразие и социално осъзнаване с гранични състояния в историята и условията на модерна българска държавност. 

1. История 2. Власт 3. Култура 
 321.011  + 316.3  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. власт 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31322

- 25 -

Цб II 90871

Веселинова, Нели.  Туризъм, рурализъм и демографската катастрофа / Нели Веселинова, Веселин Бояджиев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 664-672. 

1. Туризъм - България 2. Рурализъм 3. Демографска криза 
 338.48  + 314.3  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски райони 2. туризъм 3. демографска криза 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31553

- 26 -

Цб CD 248

Димова, Мария.  "Фейсбук правосъдие" и (не)доверие в съдебната система / Мария Димова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 313-319. 

   Настроенията в социалните мрежи вече притежават огромна сила – дългогодишни репутации могат да бъдат разрушени само след публикация на лидер на мнение. Целта на настоящия доклад е да разгледа случващото се в социалните мрежи, обяснявайки го с нов термин – "фейсбук правосъдие" и да проследи доколко той има връзка с недоверието в съдебната система, отразено социологически. Това ще стане като се разгледа популярен случай – показния арест на Десислава Иванчева и последвалите настроения онлайн като те бъдат съпоставени времево с последните данни за доверието в институциите на съдебната власт. 

1. Фейсбук правосъдие 2. Социални мрежи - правосъдие 
 340.1  + 316.77
Ключови думи: 1. социология на комуникацията 2. социални мрежи 3. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31324

- 27 -

Цб II 90819

Моралийска-Николова, Станислава.  Прогноза за населението в България във възрастовата група 15-35 години за периода 2011-2036 година / Станислава Моралийска-Николова, Елица Димитрова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 346-360. 

1. Демография - България 
 314.8(497.2)
Ключови думи: 1. население 2. демография на България 3. демографски прогнози 4. демографски процеси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31456

- 28 -

Цб CD 248

Симеонова, Елена.  Изчезване в бъдещето : колективната амнезия на посткомунистическите поколения в България / Елена Симеонова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 213-224. 

   Докладът представя резултатите от изследване на колективната памет относно прехода в България след 1989 г., което се провежда ежегодно от 2008 г. сред студенти от УНСС. Генералният извод, който се налага от резултатите от изследването е, че е налице процес на прогресивно "изхвърляне" от колективната памет на спомена за ключови събития и личности от времето на прехода. Подобно маргинализиране на спомена, до степен на колективна амнезия, на практика означава, че определени събития и личности са неглижирани и обезстойностени, или изцяло липсват, в публичните комуникационни процеси. 

1. Посткомунистически поколения 2. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 316.346.3
Ключови думи: 1. политическа история 2. преход към демокрация 3. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31310

- 29 -

Цб CD 248

Стамболийски, Иво.  Метаморфози на съвременното съзнание / Иво Стамболийски. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 275-281. 

1. Клипово съзнание 2. Обществено съзнание 
 32.01  + 159.922  + 316.63
Ключови думи: 1. обществено съзнание 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31318

- 30 -

Цб CD 248

Цакова, Ивка.  Демократични шансове пред съвременната българска държава / Ивка Цакова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 23-243. 

   Формалната либерална демокрация се изражда все повече в действителна олигархия. В изложението е направен опит за очертаване на възможни стъпки за необходим преход от екстрактивни към по-инклузивни икономически и политически институции. Демократичните надежди (шансове) са в социалната власт на едно формулирано и разгръщащо се по нов начин гражданско общество в България. 

1. Неолиберална държава 2. Гражданско общество - България 
 321.7  + 316.322
Ключови думи: 1. неолиберална демокрация 2. гражданско общество 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31312

- 31 -

Цб II 90871

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия в дейността на местата за настаняване на туристи / Маргарита Шопова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 301-310. 

1. Туризъм 2. Статистически анализ - туризъм 
 338.48  + 311
Ключови думи: 1. туризъм 2. статистически анализ 3. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31507

- 32 -

П II 1370

Bakalova, Maria.  Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary return Migration to Bulgaria / Maria Bakalova, Mihaela Misheva. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 80-101. 

 314.7
Ключови думи: 1. миграции 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. транснационализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31418

- 33 -

Цб П I 1042

Gorchilova, Denitsa.  Bulgarian young people, volunteering and social capital : trends in 2019 / Denitsa Gorchilova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1209-1213. 

1. България - млади хора 2. Доброволци - младежи 3. България - социален капитал 
 316.4-053.81
Ключови думи: 1. социален капитал 2. младежи 3. доброволчество 4. доброволци 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31459

- 34 -

П II 1370

Mintchev, V.  The Choice of Bulgarian Migrants - Stay or Leave Again? / V. Mintchev, Venelin Boshnakov. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 45-64. 

 314.7
Ключови думи: 1. миграции 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. заетост 4. демографска статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31331

- 35 -

П II 1370

Nonchev, Andrey.  Segmentation of Returning Migrants / Andrey Nonchev, Marieta Hristova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 3-24. 

 314.7  + 316
Ключови думи: 1. миграция 2. миграционен процес 3. мобилност 4. завръщаща се миграция (ЗМ) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31316

- 36 -

П II 1370

Prodanov, Hristo.  Political Economy of Robotization / Hristo Prodanov. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 69-86. 

   Статията се отнася за роботизацията и последствията от нея, които могат да доведат до остри социални конфликти. 

 330
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неолиберализъм 3. политическа икономия 4. роботи 5. социални конфликти 6. социална среда 7. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31286

- 37 -

П II 1370

Stoyanova, Maria.  Commercial Insolvency in Bulgaria Through the Eyes of Generations at Work: Challenges and Possible Solutions / Maria Stoyanova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 173-194. 

 316
Ключови думи: 1. търговска несъстоятелност 2. фалит 3. социални процеси 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31293

- 38 -

П II 1370

Viruela, Rafael.  To Return or not to Return: Migration Strategies of Bulgarians in Spain in the Last Decade / Rafael Viruela. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 25-44. 

 314.7
Ключови думи: 1. имигранти 2. миграционни потоци 3. миграционен процес 4. Испания 5. български мигранти 6. икономическа криза 7. временна заетост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31323

- 39 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 65-79. 

 314.7
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. миграционна политика 3. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31337

- 40 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 65-79. 

 314.7
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. демографски промени 3. трудова миграция 4. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31395

- 41 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Returning Migrants - Effects on the Labour Market in Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 102-114. 

 314.7  + 331.45
Ключови думи: 1. трудов пазар 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. образование 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31437

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 42 -

Цб CD 248

Манолов, Георги Л.  Българската политическа реклама в медиите : начин на издръжка или властова зависимост (след 10.XI.1989 г.) / Георги Л. Манолов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 225-233. 

1. Политическа реклама 2. Медии - България, след 10 ноември 1989 
 323  + 07
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. преход 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31311

- 43 -

Цб CD 248

Панайотов, Тодор.  Конституционно-правни проблеми и цензурни ограничания на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-184. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Печатни медии - България, история 
 949.72.051  + 070
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. печатни издания 4. печатни медии 5. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31307

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 44 -

Цб CD 248

Аврейски, Никола.  Светът, в който живеем : свят по Фукуяма или свят по Хънтингтън? / Никола Аврейски. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 259-266. 

   В доклада се анализира започналата световна дискусия за протичащия сблъсък между либерализма и консерватизма. Аргументира се крахът на "глобалния либерален консенсус" и се коментира оформящата се претенция, че той ще бъде заменен от "глобален консервативен консенсус". Отстоява се тезата, че глобален идеологически консенсус не е възможен, както и че в основата на започналото ново геополитическото противоборство стоят не идеологиите, а цивилизациите. Формулирано е експертно становище за позицията на Запада и на Република България. . 

1. Неолиберализъм 2. Неоконсерватизъм 3. Политически идеологии 
 327  + 327:911.3
Ключови думи: 1. международна политика 2. неолиберализъм 3. неоконсерватизъм 4. Западна Европа 5. България 6. Турция 7. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Русия 4. Западна Европа 
За него: 1. Фукуяма, Ф. 2. Хънтингтън, Самуел 
  

Сист. No: 31315

- 45 -

Цб II 90867

Асенов, Емил.  Предложение за включване на показатели относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамката на нефинансовата информация на организациите от сектора на финансовите услуги / Емил Асенов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 211-221. 

1. Тероризъм - финансиране 2. Изпиране на пари - превенция 3. Пране на пари 
 336.63  + 323.28
Ключови думи: 1. финансови услуги 2. тероризъм 3. пране на пари 4. нефинансова информация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31602

- 46 -

Цб CD 248

Асенов, Симеон.  Политически измерения на българската конституционна идентичност след Освобождението и в началото на XXI век / Симеон Асенов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 250-258. 

   Докладът представя съдържанието и практическите измерения на понятието "конституционна идентичност" за българската държавност и защита на националния суверенитет след Освобождението и в началото на XXI век, в условията на задълбочаваща се политическа интеграция на страната в Европейския съюз. Констатира се дефицит на познаване на конституционната идентичност и нейните потенциални възможности за ограничаване на трансфера на държавен суверенитет към ЕС. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Конституционна идентичност 
 949.72.051  + 321.72
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. конституционализъм 4. Лисабонски договор 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. национален суверенитет 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31314

- 47 -

Цб CD 248

Благоева, Блага.  България : индекс на демокрация и политическа култура / Блага Благоева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 204-212. 

   В доклада се разглеждат резултатите в изследването на Economist Intelligence Unit за индекса на демокрация за 2017 година: общо представяне на изследването; резултатите за България по основните критерии; оценката за политическата култура в България. Търси се отговор на въпроса защо са ниски оценките за съвременната политическа култура в България. . 

1. Политическа култура 2. Демокрация 
 32.01
Ключови думи: 1. индекс на демокрация 2. Economist Intelligence Unit 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31309

- 48 -

Цб CD 248

Велинов, Иво Иванов.  Гранични състояния на модерност, държавност и поетика / Иво Иванов Велинов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 305-312. 

   Този доклад разглежда поетизирани комуникационни форми за модерен оптимизъм, културно и социално положение в отношение с динамизирани български исторически периоди: от идеята за държавност под форма на монархия до идеята за либерална демокрация. С помощта на теоретични постановки от културната семиотика са обобщени и анализирани аспекти на историческо влияние върху настоящия период на културно многообразие и социално осъзнаване с гранични състояния в историята и условията на модерна българска държавност. 

1. История 2. Власт 3. Култура 
 321.011  + 316.3  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. власт 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31322

- 49 -

Цб П I 1041

Винаров, Иван.  Българската политическа култура през модерната епоха / Иван Винаров. // Политика и сигурност, 2017, 97-111. 

 32
Ключови думи: 1. политическа култура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31283

- 50 -

Цб CD 248

Винаров, Иван.  Политическата система на Източна Румелия - обществен и конституционно-правен модел / Иван Винаров. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 91-99. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Източна Румелия 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Румелия 
  

Сист. No: 31301

- 51 -

Цб CD 248

Влъчков, Коста К.  Корупцията - стил на живот в съвременното общество / Коста К. Влъчков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 291-297. 

1. Корупция - България 2. Корупция - международно регулиране 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31320

- 52 -

Цб CD 248

Галунов, Тодор.  Избори и реформи през 1947-1952 година / Тодор Галунов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 66-77. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Избори, България 1947-1952 
 949.72.064  + 324
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. избори 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31299

- 53 -

Цб II 90819

Георгиев, Георги.  Средата на сигурност в Западните Балкани - актуално състояние, рискове и предизвикателства / Георги Георгиев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 69-80. 

1. Западни Балкани 2. Политика за сигурност 
 327(497)
Ключови думи: 1. среда на сигурност 2. политика за сигурност 3. рискове 4. предизвикателства 5. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 31417

- 54 -

Цб CD 248

Джиджев, Божидар.  Аспекти на кризата на либералната демокрация в съвременна България / Божидар Джиджев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 298-304. 

1. България - политика 2. Българска политическа система 3. Либерална демокрация - криза 
 321.011.5
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. политическа система 3. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31321

- 55 -

Цб CD 248

Димова, Мария.  "Фейсбук правосъдие" и (не)доверие в съдебната система / Мария Димова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 313-319. 

   Настроенията в социалните мрежи вече притежават огромна сила – дългогодишни репутации могат да бъдат разрушени само след публикация на лидер на мнение. Целта на настоящия доклад е да разгледа случващото се в социалните мрежи, обяснявайки го с нов термин – "фейсбук правосъдие" и да проследи доколко той има връзка с недоверието в съдебната система, отразено социологически. Това ще стане като се разгледа популярен случай – показния арест на Десислава Иванчева и последвалите настроения онлайн като те бъдат съпоставени времево с последните данни за доверието в институциите на съдебната власт. 

1. Фейсбук правосъдие 2. Социални мрежи - правосъдие 
 340.1  + 316.77
Ключови думи: 1. социология на комуникацията 2. социални мрежи 3. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31324

- 56 -

Цб CD 248

Динков, Динко.  Решението на българския въпрос чрез международна санкция и последици за утвърждаване на държавността / Динко Динков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 41-46. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 
 949.72.051  + 327
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31296

- 57 -

Цб CD 248

Дончева, Христина.  За преходния характер на българската държавност / Христина Дончева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 244-249. 

1. Преход - България - след 1989 г. 2. Политическа криза 
 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. държавност 2. преход към демокрация 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31313

- 58 -

Цб П I 1041

Дурев, Галин.  Турция в новия геополитически сблъсък между САЩ и Русия / Галин Дурев. // Политика и сигурност, 2017, 119-134. 

 32
Ключови думи: 1. геополитически сблъсъци 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 2. САЩ 3. Русия 
  

Сист. No: 31289

- 59 -

Цб CD 248

Златева, Ани.  Нови форми на културно сътрудничество през 30-40-те години на XX век / Ани Златева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-90. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - културно сътрудничество, история 
 949.72.051  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. култура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31300

- 60 -

Цб CD 248

Иванов, Виктор.  Секуларизиране и модернизиране на българската държава и право / Виктор Иванов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 339-348. 

   Докладът е посветен на секуларизирането и модернизирането на Българската държава и право след освободителната за нас Руско-турска война. Принципът на секуларизма е от съществено значение за модернизирането на държавата и правото и заема основополагащо място в системата от принципи на модерния български конституционализъм. Накратко се проследява както неговото значение за трансформациите, съпътстващи модернизирането на нашата държава и право след приемането на Търновската конституция, така и позитивно правната му уредба в четирите български конституции. Акцентира се на светогледното значение на този принцип и неговата дълбока обвързаност с десакрализиращия мироглед, характерен за Културната парадигма на Новото време (КПНВ). 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - конституции 
 949.72.051  + 342.4.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31328

- 61 -

Цб CD 248

Иванов, Христо.  Либерално-консервативният характер на българските консерватори след Освобождението и неговите проявления по време на Учредителното събрание / Христо Иванов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 121-128. 

1. България - история 2. България - политическа история 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31304

- 62 -

Цб II 90845

Крейчова, Елена.  Негативната кампания като средство за сриване на имиджа на политическия противник / Елена Крейчова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 191-200. 

1. Език 2. Политика 
 80  + 324
Ключови думи: 1. негативна кампания 2. имидж 3. политически противник 4. предизборна кампания 5. политика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31392

- 63 -

Цб CD 248

Кръстев, Николай.  "Освобождение" и "възстановяване" в идеологическите парадигми / Николай Кръстев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 272-274. 

   "Освобождението", традиционна либерална концепция с негативна дефиниция в класическата либерална мисъл се противопоставя от българските либерални субекти на "свобода" и се натоварва с позитивни значения, докато българската левица и националистическа десница се приближават към либералните трактовки, вместо към традиционните позитивни социалистически. 

1. България - политика 
 32.01
Ключови думи: 1. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31317

- 64 -

Цб CD 248

Лафичева, Милена.  Политиката на българската патриотична емиграция в Америка за защита на българското население в Егейска Македония по време на Гражданската война в Гърция през 1944 г. / Милена Лафичева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 157-168. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Гърция - гражданска война 4. Освободително движение - Македония 
 949.72.051  + 949.5
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. история на Гърция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 31305

- 65 -

Цб CD 248

Манолов, Георги Л.  Българската политическа реклама в медиите : начин на издръжка или властова зависимост (след 10.XI.1989 г.) / Георги Л. Манолов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 225-233. 

1. Политическа реклама 2. Медии - България, след 10 ноември 1989 
 323  + 07
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. преход 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31311

- 66 -

Цб CD 248

Манчева, Галя.  Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война / Галя Манчева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 110-120. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Българско малцинство - Албания 
 949.72.051  + 323.1
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. българско население 4. Албания 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31303

- 67 -

Цб CD 248

Мизов, Максим.  За някои бели полета в политологическото осветляване на историята на модерната българска държавност / Максим Мизов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 185-20. 

1. България - история 2. България - политическа история 
 949.72.051  + 32.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31308

- 68 -

Цб II 90819

Мирчев, Мирослав.  Федерално-административните племенни зони на Пакистан - проблеми на тероризма и регионалната нестабилност / Мирослав Мирчев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 143-151. 

1. Пакистан 2. Тероризъм 
 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. регионална нестабилност 3. терористични организации 4. Ал Кайда 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Пакистан 
  

Сист. No: 31425

- 69 -

Цб CD 248

Митев, Трендафил.  Освобождението - фундаментът на модерната българска цивилизация / Трендафил Митев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 11-22. 

1. България - история 
 949.72.051  + 32.000.93
Ключови думи: 1. българска история 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31294

- 70 -

Цб II 90845

Михайлова-Сталянова, Надежда.  Езикът на предизборните плакати и билбордове / Надежда Михайлова-Сталянова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 201-211. 

1. Език 2. Политика 
 80  + 324
Ключови думи: 1. език 2. политика 3. предизборна кампания 4. предизборни плакати 5. билборд 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31399

- 71 -

Цб CD 248

Найденов, Георги.  "Близкият хоризонт" на въстанието в представите на професионалните революционери. Отчаянието и гибелта на "чистите души" - Христо Ботев / Георги Найденов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 58-65. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Христо Ботев (1848-1876) 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ботев, Христо 
  

Сист. No: 31298

- 72 -

Цб CD 248

Панайотов, Тодор.  Конституционно-правни проблеми и цензурни ограничания на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-184. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Печатни медии - България, история 
 949.72.051  + 070
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. печатни издания 4. печатни медии 5. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31307

- 73 -

Цб CD 248

Пеев, Георги.  Окръжните писма на МВР като извор за изграждането на българската администрация 1878-1885 г. / Георги Пеев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 169-176. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Административни органи - история 
 949.72.051  + 351/354.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. администрация 4. МВР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31306

- 74 -

Цб II 90819

Петков, Петко.  Военнодипломатическият корпус в България - традиции, настояще и бъдеще / Петко Петков. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 294-300. 

1. България 2. Военна дипломация 
 355.02  + 327
Ключови думи: 1. военнодипломатически корпус 2. военни дипломати 3. военни аташета 4. дипломация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31447

- 75 -

Цб CD 248

Петров, Камен.  Геоикономически и политически ориентири на възможната модернизация на българската държава през XXI век / Камен Петров. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 282-290. 

1. Регионална политика - България 2. Регионална икономика 
 332.000.32  + 32
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионална икономика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31319

- 76 -

Цб CD 248

Саздов, Димитър.  Държавните принципи на Петко Каравелов за изграждането на българската държава / Димитър Саздов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 47-57. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 4. Петко Каравелов (1843-1903) 
 949.72.051  + 342.6
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Каравелов, Петко 
  

Сист. No: 31297

- 77 -

Цб CD 248

Симеонова, Елена.  Изчезване в бъдещето : колективната амнезия на посткомунистическите поколения в България / Елена Симеонова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 213-224. 

   Докладът представя резултатите от изследване на колективната памет относно прехода в България след 1989 г., което се провежда ежегодно от 2008 г. сред студенти от УНСС. Генералният извод, който се налага от резултатите от изследването е, че е налице процес на прогресивно "изхвърляне" от колективната памет на спомена за ключови събития и личности от времето на прехода. Подобно маргинализиране на спомена, до степен на колективна амнезия, на практика означава, че определени събития и личности са неглижирани и обезстойностени, или изцяло липсват, в публичните комуникационни процеси. 

1. Посткомунистически поколения 2. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 316.346.3
Ключови думи: 1. политическа история 2. преход към демокрация 3. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31310

- 78 -

Цб CD 248

Стамболийски, Иво.  Метаморфози на съвременното съзнание / Иво Стамболийски. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 275-281. 

1. Клипово съзнание 2. Обществено съзнание 
 32.01  + 159.922  + 316.63
Ключови думи: 1. обществено съзнание 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31318

- 79 -

Цб II 90819

Стамова, Марияна.  Албанският фактор на Балканите в края на XX и началото на XXI век. Тенденции и рискове за сигурността на Балканите / Марияна Стамова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 57-68. 

1. Албания 2. Балкани 3. Международна политика 
 327(496.5)(497)
Ключови думи: 1. международна политика 2. албански фактор 3. албански етнос 4. сигурност 5. Балкани 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. Балкани 
  

Сист. No: 31415

- 80 -

Цб CD 248

Станков, Петър.  Правата за собственост в България : измерване и динамика / Петър Станков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 327-331. 

   Докладът представя съдържанието на измерителите на правата за собственост (ПС) и представя обобщен индекс за емпирично изследване на динамиката на ПС. За основа на индекса се използва Индекс на икономическа свобода. Прави се дескриптивен анализ на динамиката на обобщения индекс на ПС и неговите компоненти в България за периода 1990-2015г. 

1. Индекс на икономическа свобода 2. Права за собственост 
 949.72.051  + 347.23
Ключови думи: 1. икономическа свобода 2. Индекс на икономическа свобода 3. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31326

- 81 -

Цб CD 248

Стоянова, Здравка Божидарова.  Необходимостта от ефикасен контрол на Гранично пропусквателните пунктове, осъществяван от компетентните служители от МВР и Агенция "Митници" в Република България / Здравка Божидарова Стоянова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 332-338. 

   Докладът е съотносим към специфичната връзка между Агенция "Митници" и МВР и мисията на тези органи, свързана с финансовите интереси на Съюза, защита от нелоялна и незаконна търговия, гарантиране сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители, тясно сътрудничество с други национални и международни органи.. Отбелязани са линиите на взаимодействие и ключова област: Превенция, разкриваемост, сигурност и контрол. Темата е: ефикасен контрол на ГКПП, осъществяван от правоохранителните и право- раздавателните органи на Република България – МВР и Агенция "Митници. 

1. Гранично пропускателни пунктове - България 2. МВР 3. Агенция Митници 
 341.22  + 355.45
Ключови думи: 1. граничен контрол 2. МВР 3. Агенция Митници 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31327

- 82 -

Цб CD 248

Тодорова, Лилия Цветкова.  Стабилност на българските коалиционни правителства след 1990 година / Лилия Цветкова Тодорова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 320-326. 

   Стабилността на коалиционните правителства е от особен интерес в политическите науки. Поради самото си естество този тип правителства добавят нови измерения към стандартното понятие за политическа нестабилност. В политическият живот на България правителствените коалиции в последното десетилетие се формират с нарастваща често- та. Целта на този доклад е да бъде измерена стабилността на българските коалиции след 1990г. чрез теорията на Дейвид Сандерс и Валентин Херман за измерване на правителствената стабилност в дни. 

1. Политическа нестабилност - България 2. България - политическа история 3. Коалиционни правителства - България, след 1990 г. 
 328.13
Ключови думи: 1. политическа нестабилност 2. политическа история 3. политически кризи 4. коалиционно правителство 5. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31325

- 83 -

Цб CD 248

Цакова, Ивка.  Демократични шансове пред съвременната българска държава / Ивка Цакова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 23-243. 

   Формалната либерална демокрация се изражда все повече в действителна олигархия. В изложението е направен опит за очертаване на възможни стъпки за необходим преход от екстрактивни към по-инклузивни икономически и политически институции. Демократичните надежди (шансове) са в социалната власт на едно формулирано и разгръщащо се по нов начин гражданско общество в България. 

1. Неолиберална държава 2. Гражданско общество - България 
 321.7  + 316.322
Ключови думи: 1. неолиберална демокрация 2. гражданско общество 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31312

- 84 -

Цб CD 248

Янков, Георги.  Система от индикатори, идея и характер на изследването "Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) / Георги Янков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 23-40. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 
 949.72.051  + 342.6
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31295

Икономика. Икономически теории

- 85 -

П II 1370

Stoyanov, Vasil.  Empirical Testing of the Non-Satiation Axiom in the Consumer Choice Theory / Vasil Stoyanov. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 3-38. 

 330.105
Ключови думи: 1. потребителски избор 2. икономически теории 3. емпирични изследвания 4. потребление 5. неокласическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 31284

Икономикс

- 86 -

Цб II 90852

Георгиев, Иван.  Граници на фирмения растеж / Иван Георгиев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 199-204. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмен растеж 
 339.13  + 338.2
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31387

- 87 -

Цб II 90867

Деевски, Стоян.  Облачни услуги : управление и оптимизиране на разходите / Стоян Деевски. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 139-147. 

1. Управление на разходите - облачни услуги 2. Управление на разходите - облачни услуги 
 004.6  + 338.58
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. управление на разходите 3. оптимизиране на разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31594

- 88 -

Цб II 90871

Захариева, Галина.  Приносът на туризма за икономическото развитие на националната икономика / Галина Захариева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 390-397. 

1. Туризъм - България 2. Национална икономика 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. национална икономика 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31520

- 89 -

Цб II 90871

Илийчовски, Светослав.  Сравнителен анализ на необходимите предприемачески компетенции за развитие на женското предприемачество в Италия, Англия и България / Светослав Илийчовски, Ася Панджерова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 187-194. 

1. Женско предприемачество 2. Предприемачество - жени (Италия, Англия, България) 
 658-055.2
Ключови думи: 1. предприемачество 2. жени 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Италия 2. Англия 3. България 
  

Сист. No: 31485

- 90 -

Цб II 90867

Йоловски, Джеймс.  Анализ на социално-икономическото значение на организациите с нестопанска цел в България за периода 2008-2017 г. / Джеймс Йоловски. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 451-467. 

1. Организации с нестопанска цел - България 2. Нестопански сектор 
 061.003.1
Ключови думи: 1. нестопански сектор 2. България 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31621

- 91 -

Цб II 90871

Калинков, Константин.  Пространственото планиране - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти / Константин Калинков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 629-639. 

1. Пространствено планиране 2. Черноморски курорти - България 3. Устойчив туризъм 
 338.48  + 502:338
Ключови думи: 1. пространствено планиране 2. Черноморски курорти 3. устойчиво развитие 4. техническа инфраструктура 5. урбанизирана територия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 3. Икономикс 
  

Сист. No: 31549

- 92 -

Цб II 90867

Попова, Нели.  Данъчно облагане на дигиталната икономика - проблеми и възможни решения / Нели Попова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 662-669. 

1. Данъчно облагане 2. Дигитална икономика 
 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. данъчно облагане 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31634

- 93 -

П II 1370

Venkatraja, B.  Dynamics of Aggregate Demand Factors in Macro Growth: An European Perspective / B. Venkatraja. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 3, 3-21. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. потребление 4. математически модели 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 31451

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 94 -

Цб II 90852

Атанасова, Маргарита.  Развитие на човешките ресурси в индустриалните предприятия и концепцията за "учеща организация" / Маргарита Атанасова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 219-223. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални предприятия - човешки ресурси 
 339.13  + 331.103
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31390

- 95 -

Цб II 90819

Борисова-Маринова, Кремена.  Развитие на икономическата активност в България до 2035 година / Кремена Борисова-Маринова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 334-345. 

1. България 2. Население 3. Трудова заетост 
 314(497.2)  + 331.5(497.2)
Ключови думи: 1. икономическа активност 2. заетост 3. трудова заетост 4. безработица 5. активно населеление 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31455

- 96 -

Цб II 90871

Иванова, Зоя.  Формиране поведението на човешките ресурси в туристическите предприятия / Зоя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 468-474. 

1. Управление на човешките ресурси - туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туризъм 2. човешки ресурси 3. туристически предприятия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31530

- 97 -

Цб II 90852

Колева, Станка.  Системата за управление на човешките ресурси на индустриалните фирми като конкурентообразуващ фактор / Станка Колева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 336-339. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 3. Човешки ресурси 
 339.13  + 005.963
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31411

- 98 -

Цб II 90852

Милушева, Вяра.  Мотивация на човешките ресурси в стопанска организация в град Пловдив / Вяра Милушева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 340-343. 

1. Конкурентоспособност 2. Мотивация на персонала 3. Фирми - Пловдив 
 339.13  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 31413

- 99 -

Цб II 90852

Панов, Павел.  Изследване на мотивационните фактори в мултикултурната работна среда в европейски компании / Павел Панов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 344-348. 

1. Конкурентоспособност 2. Мотивация на персонала 3. Европейски компании 4. Мултикултурна работна среда 
 339.13  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. работна среда 5. мултикултурна среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 31414

- 100 -

Цб II 90871

Пантелеева, Искра.  Стратегия за управление на човешките ресурси в туризма - някои методико-организационни въпроси / Искра Пантелеева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 398-403. 

1. Човешки ресурси 2. Туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31521

- 101 -

 

Петкова, Аспасия.  Труд и осигуряване в земеделието / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 7-8, 33-41. 

 304
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. осигурителни аспекти 3. сезонна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31357

- 102 -

П II 1370

Zareva. Irena.  Returning Migrants - Effects on the Labour Market in Bulgaria / Zareva. Irena. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 102-114. 

 314.7  + 331.45
Ключови думи: 1. трудов пазар 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. образование 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31437

Регионална икономика. Геоикономика.

- 103 -

Цб CD 248

Петров, Камен.  Геоикономически и политически ориентири на възможната модернизация на българската държава през XXI век / Камен Петров. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 282-290. 

1. Регионална политика - България 2. Регионална икономика 
 332.000.32  + 32
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионална икономика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31319

- 104 -

Цб II 90871

Рисемова, Таня Иванова.  Възможности за подобряване на икономическото развитие на българските общини по течението на Долен Дунав / Таня Иванова Рисемова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 256-263. 

1. Общини - България 2. Дунавски градове - България 
 332
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. Дунавски регион 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 31495

- 105 -

Цб П I 1042

Assenova, Kamelia.  Current Stage and Perspectives for the Advancing Development of the Danube Region - Factors of Growth / Kamelia Assenova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 119-124. 

1. Дунавски регион - икономически растеж 
 332.1(282.243.7)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. икономически растеж 3. река Дунав 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 31883

- 106 -

 

Petrov, Kamen.  Nature and Sharpness of Regional Development and Modeling of Territorial Management of Bulgaria / Kamen Petrov. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2019, 334-365. 

 332.1
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. наука 3. териториално управление 4. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 31335

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 107 -

Цб II 90867

Ангелов, Ангел.  Социално осигуряване като елемент на разходната политика на държавата / Ангел Ангелов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 686-700. 

1. Социално осигуряване 2. Пазарни провали 3. Публични блага 4. Бюджет 
 36  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. Държавен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31637

- 108 -

Цб II 90867

Асенов, Емил.  Предложение за включване на показатели относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамката на нефинансовата информация на организациите от сектора на финансовите услуги / Емил Асенов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 211-221. 

1. Тероризъм - финансиране 2. Изпиране на пари - превенция 3. Пране на пари 
 336.63  + 323.28
Ключови думи: 1. финансови услуги 2. тероризъм 3. пране на пари 4. нефинансова информация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31602

- 109 -

Цб II 90852

Асенова, Камелия.  Кредитите като фактор за растеж на индустриалното производство / Камелия Асенова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 173-177. 

1. Конкурентоспособност 2. Кредити 
 339.13  + 336.77
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. кредити 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31383

- 110 -

Цб II 90867

Башева, Снежана.  Същност и органи на банковата несъстоятелност / Снежана Башева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 174-186. 

1. Банкова несъстоятелност 
 336.71  + 347.73
Ключови думи: 1. банкова несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 31595

- 111 -

Цб II 90867

Вазов, Григорий.  "За" и "против" предложението за поетапно въвеждане на гласуване с квалифицирано мнозинство по данъчни въпроси в ЕС / Григорий Вазов, Любка Ценова, Рене Оферманс. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 585-598. 

1. Европейски съюз - икономика 2. Данъци - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. косвено данъчно облагане 4. пряко данъчно облагане 5. данък върху цифровите услуги 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31628

- 112 -

Цб II 90867

Василева, Галина.  Икономическа характеристика на държавния бюджет и необходимост от счетоводна информация / Галина Василева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 444-450. 

1. Държавен бюджет - икономическа характеристика 
 657  + 336.12
Ключови думи: 1. Държавен бюджет 2. счетоводна информация 3. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31620

- 113 -

Цб II 90867

Динев, Димитър.  Практически подходи за разкриване на измами и злоупотреби / Димитър Динев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 222-229. 

1. Икономически измами 2. Вътрешен контрол - публичен сектор 3. Закон за финансово управление и контрол 
 336.126  + 657.6
Ключови думи: 1. икономически измами 2. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31604

- 114 -

Цб II 90852

Йорданов, Даниел.  Облигационният заем - източник за финансиране на фирмата / Даниел Йорданов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 331-335. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмени финанси 3. Облигационен заем 
 339.13  + 336.63
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирмени финанси 5. фирмено кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31410

- 115 -

Цб II 90867

Йоцов, Виктор.  Присъединяване на България към валутния механизъм : текущо състояние и нерешени проблеми / Виктор Йоцов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 599-607. 

1. България - Европейски съюз - членство 2. Валутен механизъм - България, ЕС 
 339.923:061.1  + 336.74(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. валутен механизъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31629

- 116 -

Цб П I 1042

Кавръкова, Полина.  Модели и схеми, прилагани при изпирането на пари в нефинансовия сектор / Полина Кавръкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 91-95. 

1. Изпиране на пари - нефинансов сектор - модели, схеми 
 343.3/.7  + 336.747.5  + 339.19
Ключови думи: 1. пране на пари 2. електронни разплащания 3. обмен на валута 4. хазарт 5. електронен трансфер 6. незаконни парични средства 7. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31889

- 117 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Динамика на бизнес системата / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, 2017, 83-96. 

 336
Ключови думи: 1. ливърийдж 2. финансов ръст 3. финансов план 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31282

- 118 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Проекция на финансовите изисквания / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, І, 2017, N 4, 36-37. 

 336
Ключови думи: 1. финансови изисквания 2. финансово прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31334

- 119 -

Цб II 90867

Кънева, Аглика.  Тенденции и перспективи при дейността на банките в България / Аглика Кънева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 650-661. 

1. Банкова система - България 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31633

- 120 -

Цб II 90867

Лечева, Ина.  Одитния комитет в публичния сектор - изисквания, предимства и недостатъци / Ина Лечева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 418-423. 

1. Публичен сектор - одит 
 657  + 336.126
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. одит 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31618

- 121 -

Цб II 90867

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Паричния съвет в България и влизането на страната в Еврозоната / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 608-618. 

1. Еврозона 2. Паричен съвет - България 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. паричен съвет 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31630

- 122 -

Цб II 90871

Найденов, Людмил.  Местни данъци и ефективност на туристическия бизнес / Людмил Найденов, Марияна Павлова-Бънова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 291-300. 

1. Туризъм 2. Местни данъци - туризъм 
 338.48  + 336.2
Ключови думи: 1. туризъм 2. местни данъци 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31506

- 123 -

Цб II 90852

Ненков, Димитър.  Растежът на фирмата и увеличаването на стойността за собствениците / Димитър Ненков. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 311-314. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмени финанси 
 339.13  + 336.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирмени финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31405

- 124 -

 

Панева, Лиляна.  Особености в приложението на ЗДДС при земеделските производители / Лиляна Панева. // Актив, 2019, N 7-8, 11-18. 

 336.2
Ключови думи: 1. земеделски производители 2. ДДС 3. облагаем оборот 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31349

- 125 -

 

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите на физически лица, извършващи земеделска дейност / Евгения Попова. // Актив, 2019, N 7-8, 26-32. 

 336.2
Ключови думи: 1. земеделски стопани 2. доходи на физически лица 3. данъчно третиране 4. облагаем доход 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31356

- 126 -

Цб II 90867

Попова, Нели.  Данъчно облагане на дигиталната икономика - проблеми и възможни решения / Нели Попова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 662-669. 

1. Данъчно облагане 2. Дигитална икономика 
 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. данъчно облагане 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31634

- 127 -

Цб II 90867

Савова, Камелия.  Счетоводни теоретико-приложни аспекти на счетоводния баланс в предприятията от публичния сектор и възможности за усъвършенстване / Камелия Савова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 340-351. 

1. Счетоводство - публичен сектор 
 657  + 336.126
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. счетоводен баланс 3. счетоводство 4. МССПС 1 Представяне на финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31612

- 128 -

Цб II 90867

Трифонова, Силвия.  Философия на финансите : някои аспекти на интерпретирането на парите и паричните отношения / Силвия Трифонова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 628-649. 

1. Приложен финансов икономикс 2. Пари 3. Монетарен икономикс 
 336
Ключови думи: 1. паричен икономикс 2. монетарен икономикс 3. парични отношения 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31632

- 129 -

Цб II 90867

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Надзорна рамка за финансова отчетност на кредитните институции (FINREP) в съответствие с Регламент ЕС/217/1443 / Атанаска Филипова-Сланчева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 377-396. 

1. Кредитни институции - финансова отчетност 2. Управление на риска - Базел III 3. Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО) 
 657  + 336.77
Ключови думи: 1. кредитни институции 2. финансова отчетност 3. управление на риска 4. Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31615

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 130 -

Цб II 90867

Асенов, Емил.  Предложение за включване на показатели относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамката на нефинансовата информация на организациите от сектора на финансовите услуги / Емил Асенов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 211-221. 

1. Тероризъм - финансиране 2. Изпиране на пари - превенция 3. Пране на пари 
 336.63  + 323.28
Ключови думи: 1. финансови услуги 2. тероризъм 3. пране на пари 4. нефинансова информация 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31602

- 131 -

 

Бонев, Живко.  Изплащане на дивиденти и дружествени дялове с непарични активи / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 7-8, 42-46. 

 657
Ключови думи: 1. дивиденти 2. дружествени дялове 3. непаричен актив 4. счетоводно третиране 5. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31358

- 132 -

Цб II 90867

Василева, Галина.  Икономическа характеристика на държавния бюджет и необходимост от счетоводна информация / Галина Василева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 444-450. 

1. Държавен бюджет - икономическа характеристика 
 657  + 336.12
Ключови думи: 1. Държавен бюджет 2. счетоводна информация 3. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31620

- 133 -

Цб II 90867

Ганчев, Петко Г.  Анализ на рентабилността на собственият капитал на предприятието (модел, обвързан с дълготрайните нематериални активи) / Петко Г. Ганчев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 468-484. 

1. Дълготрайни материални активи 2. Рентабилност на предприятието 
 657  + 658.155
Ключови думи: 1. дълготрайни материални активи (ДМА) 2. рентабилност 3. капитал 4. търговска марка 5. модел ''Дюпонт" 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31622

- 134 -

Цб П I 1042

Григоров, Симеон Любомиров.  Особености при инвестирането на активите и отчитане на пасивите на застрахователните дружества в България / Симеон Любомиров Григоров. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 47-52. 

1. Застрахователни дружества - България 
 657  + 368.01
Ключови думи: 1. застраховане 2. инвестиции 3. активи и пасиви 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31887

- 135 -

Цб II 90867

Динев, Димитър.  Практически подходи за разкриване на измами и злоупотреби / Димитър Динев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 222-229. 

1. Икономически измами 2. Вътрешен контрол - публичен сектор 3. Закон за финансово управление и контрол 
 336.126  + 657.6
Ключови думи: 1. икономически измами 2. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31604

- 136 -

Цб II 90867

Иванова, Росица.  По въпроса за анализа на обръщаемостта на краткотрайните активи на предприятието / Росица Иванова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 243-256. 

1. Краткотрайни активи на предприятието 2. Информационно осигуряване на анализа 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. краткотрайни активи 3. обръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31605

- 137 -

Цб II 90871

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за безплатна храна в туристическите предприятия / Галя Иванова-Кузманова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 311-317. 

1. Туризъм 2. Счетоводно отчитане 3. Безплатна храна 
 338.48  + 657.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31508

- 138 -

 

Йорданов, Димитър.  Калкулиране себестойността на земеделската продукция / Димитър Йорданов. // Актив, 2019, N 7-8, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. земеделска продукция 2. себестойност 3. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31342

- 139 -

Цб II 90867

Камбурова, Лиляна.  Еволюция на теориите за консолидация и необходимостта от стандартизиран подход / Лиляна Камбурова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 407-417. 

1. Консолидирани финансови отчети 2. Теории за консолидацията 3. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
 657  + 336
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. нематериални активи 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31616

- 140 -

Цб II 90871

Колев, Росен.  Необходимост от нови подходи при калкулирането на себестойността / Росен Колев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 334-341. 

1. Себестойност - калкулиране 
 657.4
Ключови думи: 1. калкулиране 2. себестойност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31513

- 141 -

Цб II 90867

Лечева, Ина.  Одитния комитет в публичния сектор - изисквания, предимства и недостатъци / Ина Лечева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 418-423. 

1. Публичен сектор - одит 
 657  + 336.126
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. одит 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31618

- 142 -

Цб II 90867

Маркова, Мария.  Регулации на ПЧП отношенията при икономическия оператор / Мария Маркова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 257-266. 

1. Публично-частно партньорство 2. Активи от концесионни договори 
 657  + 346.2.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. публично-частно партньорство 3. концесия 4. договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
  

Сист. No: 31606

- 143 -

Цб II 90867

Митева, Катя.  Някои теоретико-методологични аспекти на анализа на производителността на труда в предприятието / Катя Митева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 267-273. 

1. Производителност на труда 2. Бизнес планиране 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31607

- 144 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая.  Предизвикателства пред професионалната етика, подготовката и продължаващото обучение на специалистите в областта на независимия финансов одит / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1301-1305. 

1. Финансов одит - обучение, професионална етика 
 657.6  + 378.1
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. продължаващо обучение 3. професионална етика 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 31461

- 145 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Независим финансов одит на предприятия, обявени в несъстоятелност и ликвидация / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 41-46. 

1. Предприятия в несъстоятелност - финансов одит 
 657.6  + 005.915
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. несъстоятелност на предприятието 5. ликвидация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31886

- 146 -

Цб II 90867

Павлова, Миглена.  Външна професионална оценка при провелка на обществените поръчки / Миглена Павлова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 302-315. 

1. Обществени поръчки - външен контрол 
 657  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. външен контрол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
  

Сист. No: 31609

- 147 -

Цб II 90867

Петрова, Диана.  Ключови аспекти на анализа на търговската дейност и счетоводно-информационното му осигуряване в съвременните условия / Диана Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 316-324. 

1. Счетоводна информация 2. Търговска дейност - анализ 
 657  + 339.17
Ключови думи: 1. търговска дейност 2. счетоводна информация 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31611

- 148 -

Цб II 90867

Пожаревска, Румяна.  Информираното управление на нематериалните активи в публичния сектор - предпоставка за неговото модернизиране / Румяна Пожаревска. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 187-197. 

1. Публичен сектор - нематериални активи 
 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. нематериални активи 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31596

- 149 -

Цб II 90867

Ранчев, Георги.  Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобили в Европейския съюз / Георги Ранчев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 424-434. 

1. Автомобили - данъчно облагане, ЕС 
 336.2  + 656.13
Ключови думи: 1. автомобили 2. данъчно облагане 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. данъчен контрол 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31619

- 150 -

Цб II 90867

Савова, Камелия.  Счетоводни теоретико-приложни аспекти на счетоводния баланс в предприятията от публичния сектор и възможности за усъвършенстване / Камелия Савова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 340-351. 

1. Счетоводство - публичен сектор 
 657  + 336.126
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. счетоводен баланс 3. счетоводство 4. МССПС 1 Представяне на финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31612

- 151 -

Цб П I 1042

Станева, Валентина.  Счетоводните преценки и приблизителното оценяване в МСФО 15 Приходи от договори с клиенти / Валентина Станева. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 27-33. 

1. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 
 657
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. икономика на предприятието 3. приходи 4. счетоводна оценка 5. международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31884

- 152 -

Цб II 90852

Тимчев, Марко.  Анализ на конкурентоспособността, финансовата стабилност и риска от несъстоятелност на фирмата / Марко Тимчев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 252-265. 

1. Конкурентоспособност 2. Риск 3. Фирма - стопанска дейност 
 339.13  + 657.92
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. риск от несъстоятелност 5. фирмен риск 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31400

- 153 -

Цб П I 1042

Тимчев, Марко.  Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1295-1300. 

1. Счетоводен бизнес анализ 
 657.1
Ключови думи: 1. счетоводство 2. бизнес анализ 3. балансирана система от показатели (BSC) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31460

- 154 -

Цб II 90867

Фесчиян, Даниела.  Модел за счетоводно отчитане на обезценката на активи, негенериращи парични потоци в предприятията от публичния сектор / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 198-204. 

1. Публичен сектор 2. Счетоводно отчитане 3. Активи - обезценяване 
 657
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31598

- 155 -

Цб II 90867

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Надзорна рамка за финансова отчетност на кредитните институции (FINREP) в съответствие с Регламент ЕС/217/1443 / Атанаска Филипова-Сланчева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 377-396. 

1. Кредитни институции - финансова отчетност 2. Управление на риска - Базел III 3. Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО) 
 657  + 336.77
Ключови думи: 1. кредитни институции 2. финансова отчетност 3. управление на риска 4. Обща рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31615

- 156 -

Цб П I 1042

Цонкова, Ваня Денчева.  Относно някои аспекти при оценяването на предприятия / Ваня Денчева Цонкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 77-84. 

1. Предприятия - оценяване 
 657.92
Ключови думи: 1. оценка на предприятието 2. стойност на предприятие 3. независим оценител 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31888

- 157 -

Цб II 90867

Чуков, Кръстьо.  Относно постоянния капитал и анализа на ефективността от неговото функциониране / Кръстьо Чуков. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 205-210. 

1. Постоянен капитал - анализ, ефективност 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. капитал 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31600

- 158 -

Цб П I 1042

Ivanova, Rositsa.  About the Analysis of the Rate of Return of Enterprise`s Assets and Equity / Rositsa Ivanova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 17-23. 

1. Предприятия - капитал - активи 
 658.155  + 657.3
Ключови думи: 1. възвръщаемост 2. активи 3. капитал 4. икономика на предприятието 5. финансово-стопански анализ 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31880

- 159 -

Цб П I 1042

Ivanova, Rositsa.  A Methodology for Analysis of Material Consumption of Production / Rositsa Ivanova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 35-40. 

1. Продукция - анализ на потреблението 
 657.3
Ключови думи: 1. продукция 2. потребление 3. промишлена продукция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31885

- 160 -

Цб II 90867

Oreshkova, Hristina.  Considerations on the Matter of Whether the Introduction of the Expected loss Approach under IFRS 9 Financial Instruments will Contribute to Achieving Greater Transparency and Credibility of Financial Statements Information / Hristina Oreshkova. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 284-301. 

1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2. МСФО 9 Финансови инструменти 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. МСФО 9 Финансови инструменти 3. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31608

- 161 -

Цб П I 1042

Oreshkova, Hristina.  The Future of the International Financial Reporting Standards in the United States: Considerations on the Critical Question / Hristina Oreshkova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 37-48. 

1. Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) - САЩ 
 657(73)
Ключови думи: 1. МСФО 2. IFRS (Международни стандарти за финансово отчитане) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 31882

- 162 -

Цб П I 1042

Todorov, Lyubomir.  Practical Application of Income Capitalization Method in Business Valuation - Some Highlights / Lyubomir Todorov. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 25-30. 

1. Капитализация на дохода - практическо приложение 
 657.92
Ключови думи: 1. оценка на бизнес 2. собствен капитал 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31881

Управление

- 163 -

Цб II 90867

Александрова, Матилда.  Процес на управление на проектното партфолио - предпоставки, етапи, резултати / Матилда Александрова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография / Науч. редкол. Снежана Башева и др.; Рец. Стоян Стоянов, Виржиния Желязкова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 15-28. 

1. Проектно портфолио 2. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. проектно портфолио 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31591

- 164 -

Цб II 90871

Веселинова, Надежда.  Гъвкаво лидерство - фактор за успешни проекти в туризма / Надежда Веселинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 462-467. 

1. Лидерство - туризъм 2. Управление на проекти 
 338.48  + 316.46  + 005.8
Ключови думи: 1. туризъм 2. лидерство 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31529

- 165 -

Цб II 90867

Деевски, Стоян.  Облачни услуги : управление и оптимизиране на разходите / Стоян Деевски. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 139-147. 

1. Управление на разходите - облачни услуги 2. Управление на разходите - облачни услуги 
 004.6  + 338.58
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. управление на разходите 3. оптимизиране на разходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31594

- 166 -

Цб II 90852

Димитров, Кирил.  Културални аспекти на възприемането на човешките ресурси като разход в индустриалните организации - пречка за постигането на ускорен растеж в България / Кирил Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 306-310. 

1. Конкурентоспособност 2. Организационна култура 
 339.13  + 005.73
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 3. Управление 
  

Сист. No: 31404

- 167 -

Цб II 90819

Димитров, Петър.  Поуките от съвременните военни конфликти - незаменимо знание за повишаване на отбранителните способности / Петър Димитров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 117-128. 

1. Отбрана 2. Управление на знанието 
 355/359  + 005.94
Ключови думи: 1. отбрана 2. военни конфликти 3. управление на знанието 4. военни организации 5. въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31422

- 168 -

Цб II 90819

Иванов, Тилчо.  Проектно управление на промяната - принос на отбранителните изследвания / Тилчо Иванов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 107-116. 

1. Отбрана 2. Управление на проекти 
 355/359  + 005.8
Ключови думи: 1. проектно управление 2. отбранителни ресурси 3. отбрана 4. програмно управление 5. организационна промяна 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31421

- 169 -

Цб II 90871

Иванова, Петя.  Устойчиво развитие на туризма чрез реализиране на проекти / Петя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 640-650. 

1. Туризъм 2. Устойчиво развитие 3. Управление на проекти 
 338.48  + 005.8  + 502:338
Ключови думи: 1. туризъм 2. управление на проекти 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31550

- 170 -

Цб II 90871

Илийчовски, Светослав.  Сравнителен анализ на необходимите предприемачески компетенции за развитие на женското предприемачество в Италия, Англия и България / Светослав Илийчовски, Ася Панджерова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 187-194. 

1. Женско предприемачество 2. Предприемачество - жени (Италия, Англия, България) 
 658-055.2
Ключови думи: 1. предприемачество 2. жени 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Италия 2. Англия 3. България 
  

Сист. No: 31485

- 171 -

Цб II 90852

Керезиев, Илия.  Изграждане на конкурентни предимства в процеса на растеж : случаят на българските растящи технологично-базирани малки и средни предприятия / Илия Керезиев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 319-325. 

1. Конкурентоспособност 2. Конкурентно предимство 3. Предприемачество 
 339.13  + 658
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31408

- 172 -

Цб II 90819

Митевска-Енчева, Майяна.  Трансформация на организационните ценности в българската социокултурна среда / Майяна Митевска-Енчева. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 252-263. 

1. Организационна култура 
 005.73
Ключови думи: 1. организационна култура 2. социокултурна среда 3. конфликти 4. организационно развитие 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31442

- 173 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Мениджмънт на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, І, 2017, N 4, 31-35. 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. условия на труд 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31333

- 174 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Независим финансов одит на предприятия, обявени в несъстоятелност и ликвидация / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 41-46. 

1. Предприятия в несъстоятелност - финансов одит 
 657.6  + 005.915
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. дипломирани експерт-счетоводители 3. регистрирани одитори 4. несъстоятелност на предприятието 5. ликвидация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31886

- 175 -

Цб II 90871

Николов, Емил.  Позитивни ефекти от интегрирането на корпоративната социална отговорност в предприятията от туристическата индустрия на България / Емил Николов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 447-453. 

1. Туризъм - България 2. Корпоративна социална отговорност 
 338.48  + 005.35
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31527

- 176 -

Цб II 90819

Петков, Пламен.  Фактори, влияещи върху професионалната кариера на офицерите от Сухопътните войски / Пламен Петков. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 240-244. 

1. Българска армия 2. Сухопътни войски 3. Кариерно развитие 
 356/358  + 005.966
Ключови думи: 1. сухопътни войски 2. офицер 3. кариера 4. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31440

- 177 -

Цб II 90852

Ставрев, Светослав.  Елити, мениджмънт, благоденствие / Светослав Ставрев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 40-46. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31366

- 178 -

Цб II 90852

Стоянова, Цветана.  Иновациите в повишаване конкурентната способност на българските бизнес организации / Цветана Стоянова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 315-318. 

1. Конкурентоспособност 2. Бизнес организации - иновации 
 339.13  + 005.591.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31407

- 179 -

Цб II 90867

Стоянова, Цветана.  Управление на взаимодействието "Иновации - интелигентен растеж" в дейността на бизнес организациите / Цветана Стоянова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 65-75. 

1. Бизнес организации - иновации 
 005.7
Ключови думи: 1. бизнес организации 2. иновации 3. интелигентен растеж 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31592

- 180 -

Цб II 90819

Тотев, Добромир.  Проектно управление при изграждане на отбранителни способности и връзка с отбранителните програми / Добромир Тотев, Павлин Русанов, Иван Бечев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 91-106. 

1. Отбрана 2. Управление на проекти 
 355/359  + 005.8
Ключови думи: 1. отбрана 2. Министерство на отбраната 3. управление на проекти 4. управление на програми 5. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31420

- 181 -

Цб II 90819

Хаджитодоров, Стефан.  Управление на знанието и на научноизследователските способности на БАН в областта на сигурността и отбраната / Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов, Емил Люцканов, Георги Кръстев, Атанас Радев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 234-239. 

1. Управление на знанието 2. Отбрана 
 005.94  + 355/359
Ключови думи: 1. управление на знанието 2. сигурност 3. отбрана 4. Българска Академия на науките (БАН) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31439

- 182 -

П II 1370

Dimitrova, Yanica P.  The Culture of Innovation Model / Yanica P. Dimitrova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 39-. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. иновационна култура 2. фирмен мениджмънт 3. корпоративна култура 4. организационно поведение 5. управление на знанието 6. организационна структура 7. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31285

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 183 -

Цб II 90867

Андреева, Цветелина.  Дигитален маркенитг в социалните мрежи на застрахователни компании / Цветелина Андреева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 130-138. 

1. Дигитален маркетинг 2. Застрахователни компании - маркетинг, социални мрежи 
 339.13:004.5  + 368.02
Ключови думи: 1. маркетинг 2. социални мрежи 3. застраховане 4. застрахователни компании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31593

- 184 -

Цб II 90871

Калейчев, Светослав.  Идентифициране на положителното взаимодействие между роботизацията и туристическия маркетинг / Светослав Калейчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 499-506. 

1. Туризъм - роботизация 2. Маркетинг - туризъм 3. Туристически маркетинг 
 338.48  + 339.13:379.85  + 004
Ключови думи: 1. маркетинг на туризма 2. роботизация 3. информационни технологии 4. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31534

- 185 -

Цб II 90871

Марчевски, Иван.  Маркетинговите мрежи от фирми - съвременна тенденция в хотелиерството в България / Иван Марчевски, Ваня Григорова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 375-383. 

1. Туризъм - България 2. Хотелиерство 3. Маркетинг - туризъм 
 338.48  + 64.024.1  + 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. маркетинг на туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31519

- 186 -

Цб II 90852

Нешев, Боян.  Удовлетвореност от най-значимите мотивационни фактори в рекламната индустрия / Боян Нешев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 192-196. 

1. Конкурентоспособност 2. Рекламна индустрия 
 339.13  + 659.1
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. реклама 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31386

- 187 -

 

Kraleva, Vanya.  Legal Competence and Consumer Behaviour / Vanya Kraleva, Ivaila Dimitrova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 3, 22-36. 

 339.138
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. Закон за защита на потребителите (ЗЗП) 3. правна култура 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31453

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 188 -

 

Българенска, Султана.  Субсидиите в земеделието и тяхното представяне в ГФО на земеделските производители : (Юридически лица и зечмеделски стопани физически лица, избрани да прилагат чл. 29А от ЗДДФЛ) / Султана Българенска. // Актив, 2019, N 7-8, 7-10. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски производители 2. субсидии 3. държавна помощ 4. програми 5. СС 20 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31347

- 189 -

Цб II 90852

Воденичарова, Мария.  Изследване на температурния контрол по веригата на доставките в месната индустрия / Мария Воденичарова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 165-172. 

1. Конкурентоспособност 2. Верига на доставки 3. Месна индустрия 
 339.13  + 658.7  + 637
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. месна индустрия 5. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31382

- 190 -

Цб II 90871

Желев, Иван.  Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в България / Иван Желев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 423-430. 

1. Туризъм - България 2. Хотели - фасилити мениджмънт 
 338.48  + 005.936
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 3. България 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31524

- 191 -

Цб II 90852

Забунов, Георги.  Управлението на недвижимите имоти на предприятието като предпоставка за конкурентоспособност / Георги Забунов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 236-240. 

1. Конкурентоспособност 2. Недвижима собственост 
 339.13  + 332
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31396

- 192 -

Цб II 90852

Йовкова, Йорданка.  Фактори на конкурентоспособност на предприятията от сектора на недвижимата собственост / Йорданка Йовкова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 85-90. 

1. Конкурентоспособност 2. Недвижима собственост 
 339.13  + 332.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31372

- 193 -

 

Йорданов, Димитър.  Калкулиране себестойността на земеделската продукция / Димитър Йорданов. // Актив, 2019, N 7-8, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. земеделска продукция 2. себестойност 3. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31342

- 194 -

 

Попова, Евгения.  Данъчно третиране на доходите на физически лица, извършващи земеделска дейност / Евгения Попова. // Актив, 2019, N 7-8, 26-32. 

 336.2
Ключови думи: 1. земеделски стопани 2. доходи на физически лица 3. данъчно третиране 4. облагаем доход 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31356

- 195 -

Цб П I 1042

Попова, Радостина.  Добра практики в управлението на иновациите в горската индустрия в България / Радостина Попова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 393-398. 

1. Горска индустрия - България - иновации 
 630(497.2)  + 338.43
Ключови думи: 1. горска индустрия 2. управление на иновациите 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31891

- 196 -

П II 1370

Zwolak, Jan.  Sold Commercial Production and its Financial Security in Polish Agriculture / Jan Zwolak. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 141-151. 

 338.43
Ключови думи: 1. продукция 2. директни плащания 3. селскостопанска продукция 4. Полша 5. финансов мениджмънт 6. линейна корелация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31291

Икономика на индустрията

- 197 -

Цб II 90852

Андреева, Донка.  От стабилизиране към растеж (добри европейски практики) / Донка Андреева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 212-218. 

1. Конкурентоспособност 2. Икономически растеж 
 339.13  + 338.2
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31389

- 198 -

Цб II 90852

Атанасова, Маргарита.  Развитие на човешките ресурси в индустриалните предприятия и концепцията за "учеща организация" / Маргарита Атанасова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 219-223. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални предприятия - човешки ресурси 
 339.13  + 331.103
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31390

- 199 -

Цб П I 1042

Бичурова, Ива.  Релацията управленска способност - иновационна активност на предприятията от хранителната индустрия / Ива Бичурова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 407-413. 

1. Хранителна индустрия - управление, иновации 
 664  + 005.591.6
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 2. управление 3. иновационна дейност 4. научно-изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31892

- 200 -

Цб II 90871

Варамезов, Любчо.  Опитът на сръбските производствени компании в Lean производството / Любчо Варамезов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 179-186. 

   Lean е систематичен подход към непрекъснато усъвършенстване, фокусиращ се върху дейности, които намаляват загубите в производството и допринасят за просперитета на компанията. 

1. Сърбия - производствени компании 2. Lean производство 
 338.48  + 338.312
Ключови думи: 1. производствени компании 2. Сърбия 3. Lean производство 4. Lean концепция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 31482

- 201 -

Цб II 90852

Георгиева, Силвия.  Стратегическите съюзи като средство за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия / Силвия Георгиева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 183-187. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31384

- 202 -

Цб II 90852

Димитров, Димитър Й.  Синергетично-конфликтологична парадигма на индустриалното развитие / Димитър Й. Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 32-39. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.4
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31365

- 203 -

Цб II 90852

Димитров, Кирил.  Културални аспекти на възприемането на човешките ресурси като разход в индустриалните организации - пречка за постигането на ускорен растеж в България / Кирил Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 306-310. 

1. Конкурентоспособност 2. Организационна култура 
 339.13  + 005.73
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 3. Управление 
  

Сист. No: 31404

- 204 -

Цб II 90852

Димитров, Нончо.  Индустриалните фирми и енергийните предизвикателства / Нончо Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 326-330. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 3. Енергийна политика 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергийна политика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31409

- 205 -

Цб II 90852

Маринова, Юлия.  Растежът в индустрията за текстил и облекло в България / Юлия Маринова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 241-246. 

1. Конкурентоспособност 2. Текстилна промишленост - България 
 339.13  + 677
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. текстилна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31397

- 206 -

Цб II 90852

Радев, Радко.  Предизвикателства пред българските индустриални предприятия при кандидатстването и усвояването на средства по оперативна програма "конкурентоспособност" / Радко Радев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 149-153. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31379

- 207 -

Цб II 90852

Савов, Сава.  Нов подход във фирмения анализ на фирмата в индустрията / Сава Савов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 208-218. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирма - стопанска дейност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31388

- 208 -

Цб II 90871

Станев, Явор.  Развитие на индустриалния сектор през погледа на живущите в Крайдунавския регион / Явор Станев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 680-685. 

1. Дунавски градове - България 2. Индустрия - България 
 338.48  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Дунав 2. България 
  

Сист. No: 31555

- 209 -

Цб II 90852

Хутова, Виолета.  Индустриалното предприятие в публичното пространство / Виолета Хутова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 266-270. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31401

- 210 -

Цб II 90852

Цветков, Цветан.  Управление на компетенциите и конкурентоспособност на индустриалната фирма / Цветан Цветков. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 271-277. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31402

- 211 -

Цб II 90852

Юрукова, Мария.  Субконтракторството - една от стратегиите за растеж на индустриалните малки и средни предприятия / Мария Юрукова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 349-354. 

1. Конкурентоспособност 2. Малки и средни предприятия 
 339.13  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. малки и средни фирми (МСФ) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31416

- 212 -

П II 1370

Matushevskaya, Elena A.  Expert and diagnostic assessment of economic sustainability threats of shipbuilding enterprises / Elena A. Matushevskaya, Natalia V. Katkova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 3, 141-156. 

 330.106
Ключови думи: 1. икономическа стабилност 2. корабостроителна промишленост 3. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31458

- 213 -

П II 1370

Nedyalkova, Plamena.  Features, characteristics and methodology of internal control over nanotech manufactoring and nano-production in food industry / Plamena Nedyalkova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 3, 157-189. 

 338.45
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. хранителна индустрия 3. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31573

- 214 -

П II 1370

Orlova, Nataliia.  The investment model formation of railway industry development in Ukraine in the conditions of eurointegration / Nataliia Orlova, Iuliia Mokhova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 3, 125-140. 

 338.45
Ключови думи: 1. железопътна индустрия 2. Украйна 3. инвестиции 4. законодателство 5. инвестиционни модели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31457

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 215 -

Цб II 90852

Воденичарова, Мария.  Изследване на температурния контрол по веригата на доставките в месната индустрия / Мария Воденичарова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 165-172. 

1. Конкурентоспособност 2. Верига на доставки 3. Месна индустрия 
 339.13  + 658.7  + 637
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. месна индустрия 5. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31382

- 216 -

Цб II 90852

Гътовски, Илия.  Транспортът и териториалното разположение на производството / Илия Гътовски. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 188-191. 

1. Конкурентоспособност 2. Транспорт 
 339.13  + 338.47
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31385

- 217 -

Цб II 90852

Димитров, Павел.  Логистични аспекти на конкурентния растеж на българските индустриални предприятия / Павел Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 229-235. 

1. Конкурентоспособност 2. Логистика 
 339.13  + 658.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31393

- 218 -

Цб II 90867

Ранчев, Георги.  Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобили в Европейския съюз / Георги Ранчев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 424-434. 

1. Автомобили - данъчно облагане, ЕС 
 336.2  + 656.13
Ключови думи: 1. автомобили 2. данъчно облагане 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. данъчен контрол 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31619

- 219 -

Цб П I 1042

Станев, Христо.  Критерии и подходи за оценка на възможностите за използване на въздушното пространство на страните-членки на Евроконтрол от военни въздупоплавателни средства / Христо Станев. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1415-1419. 

1. Военни въздухоплавателни средства 2. Евроконтрол - въздушно пространство 3. Управление на въздушното движение (УВД) 
 338.47  + 358.4  + 656.7
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. EUROAT 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31462

- 220 -

Цб П I 1042

Banabakova, Vanya.  Social Logistics - Conceptual Foundations and Fields of Application / Vanya Banabakova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 175-179. 

1. Социална логистика - основи, приложение 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. социална логистика 3. публична сфера 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31890

Туризъм

- 221 -

Цб II 90871

Алеков, Данаил.  Динамични и стационарни туристически програми / Данаил Алеков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 124-132. 

1. Туризъм 2. Туристически програми 3. Бърз туризъм 4. Бавен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически програми 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31476

- 222 -

Цб II 90871

Александрова, Александрина.  Анализ на базисни показатели относно туризма в страните-членки на Европейския съюз / Александрина Александрова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 326-333. 

1. Туризъм - Европейски съюз 
 338.48  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31510

- 223 -

Цб II 90871

Алексиева, Соня.  Конкурентно предимство на устойчивото хранене в хотелиерството - потребителски ползи, проблеми и тенденции / Соня Алексиева, Росен Петков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 414-422. 

1. Хотелиерство 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31523

- 224 -

Цб II 90871

Асенов, Анатолий.  Проблеми и предизвикателства и пред лидерството в туристическия сектор / Анатолий Асенов, Зорница Крумова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 439-446. 

1. Туристически сектор - лидерство 2. Лидерство - туризъм 
 338.48  + 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. лидерство 3. туризъм 4. туристически бизнес 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31526

- 225 -

Цб II 90871

Балевски, Иво.  Селският туризъм в България - една различна гледна точка / Иво Балевски. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 686-692. 

1. Селски туризъм 2. Селски райони - България 
 338.48  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31556

- 226 -

Цб II 90871

Басмаджиева, Стилияна.  Разработване на методологична рамка за анализ на макроуправлението на здравния туризъм в България / Стилияна Басмаджиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 724-733. 

1. Здравен туризъм 
 338.48  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31559

- 227 -

Цб II 90871

Божиков, Асен.  Кибератаките - съществено предизвикателство пред хотелите в дигиталната ера / Асен Божиков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 248-255. 

1. Хотели - кибератаки 2. Киберпрестъпления - хотелиерство 3. Лични данни - безопасност 
 338.48
Ключови думи: 1. киберзаплахи 2. хотелиерска индустрия 3. лични данни 4. защита на лични данни 5. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31493

- 228 -

Цб II 90871

Божилов, Владо.  "Добри практики в "зелена" политика в хотелиерството" / Владо Божилов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 693-700. 

1. Хотелиерство 2. Туризъм 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31557

- 229 -

Цб II 90871

Божинова, Марияна.  Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция / Марияна Божинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи, . Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019 / Почетен предс. Иван Марчевски; Председател Петя Иванова; Чл. Марияна Божинова, Милко Палангурски, Ма  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 13-23. 

1. Туризъм 2. Управление на дестинация 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически район 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31463

- 230 -

Цб II 90871

Бойчев, Бойчо.  Организационно-управленски структури в туристическия бизнес / Бойчо Бойчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 507-514. 

1. Туризъм - управленски структури 
 338.48
Ключови думи: 1. управление 2. туризъм 3. туристически бизнес 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31535

- 231 -

Цб II 90871

Бойчев, Владимир Бойчев.  Медицински и медикаментозен туризъм - възможности и перспективи / Владимир Бойчев Бойчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 272-280. 

1. Медицински и медикаментозен туризъм 2. Здравни услуги - туризъм 
 338.48  + 61
Ключови думи: 1. медицински туризъм 2. туризъм 3. медицина 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31502

- 232 -

Цб II 90871

Василева, Ваня.  Съвременни особености в развитието на ресторантьорството в Кипър / Ваня Василева, Йорданка Марчева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 62-69. 

1. Туризъм 2. Кипър - ресторантьорство 
 338.48  + 64.024.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. ресторантьорство 3. Кипър 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Кипър 
  

Сист. No: 31467

- 233 -

Цб II 90871

Великова, Еленита.  Анализ на възможностите за удължаване на сезона в българските туристически курорти / Еленита Великова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 169-178. 

1. Туризъм 2. Управление на дестинация 3. Сезонен и целогодишен туризъм 4. Алтернативни видове туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически курорти 3. България 4. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31481

- 234 -

Цб II 90871

Веселинова, Надежда.  Гъвкаво лидерство - фактор за успешни проекти в туризма / Надежда Веселинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 462-467. 

1. Лидерство - туризъм 2. Управление на проекти 
 338.48  + 316.46  + 005.8
Ключови думи: 1. туризъм 2. лидерство 3. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31529

- 235 -

Цб II 90871

Веселинова, Нели.  Туризъм, рурализъм и демографската катастрофа / Нели Веселинова, Веселин Бояджиев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 664-672. 

1. Туризъм - България 2. Рурализъм 3. Демографска криза 
 338.48  + 314.3  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски райони 2. туризъм 3. демографска криза 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31553

- 236 -

Цб II 90871

Владев, Ивайло.  Скалните манастири в Североизточна България като туристически обекти за развитие на културен и религиозен туризъм / Ивайло Владев, Милена Стоянова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 597-604. 

1. Културен туризъм 2. Религиозен туризъм 3. Скални манастири - България 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. религиозен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 31546

- 237 -

Цб II 90871

Върбанов, Тихомир.  Теоретични модели за оценка на конкурентоспособността на туристическата дестинация / Тихомир Върбанов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 491-498. 

1. Туристически дестинации - управление 2. Конкурентоспособност - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31533

- 238 -

Цб II 90871

Гайдаров, Никола.  Специализирани продукти на туроператорите по делови и хазартен туризъм / Никола Гайдаров, Ралица Георгиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 98-107. 

1. Туризъм 2. Хазартен туризъм 3. Делови туризъм 4. Комбиниран туристически пакет 
 338.48  + 794.9
Ключови думи: 1. туризъм 2. хазартен туризъм 3. делови туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31471

- 239 -

Цб II 90871

Георгиева, Галя.  Тенденции в развитието на международния туризъм в България / Галя Георгиева, Иван Маринов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 483-490. 

1. Международен туризъм 2. България 
 338.48  + 339.9
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31532

- 240 -

Цб II 90871

Георгиева, Кристина.  Предизвикателства пред препозиционирането на туристическа дестинация България / Кристина Георгиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 543-550. 

1. Туризъм - България 2. Туристически бранд 3. Стратегии в туризма 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. България 4. туристически бранд 5. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31539

- 241 -

Цб II 90871

Горанова, Пенка.  Концепция за управление на хотелски комплекс / Пенка Горанова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 431-438. 

1. Хотели - управление 
 338.48
Ключови думи: 1. хотели 2. хотелиерска индустрия 3. хотелиерство 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31525

- 242 -

Цб II 90871

Григоров, Константин.  Местни органи за управление на туризма и техните компетенции / Константин Григоров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 620-626. 

1. Туризъм 2. Местно управление 
 338.48  + 352
Ключови думи: 1. туризъм 2. местни органи за управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31548

- 243 -

Цб II 90871

Димитров, Александър.  Предимства на мобилната търговия (M-Commerce) в съвременното хотелиерство / Александър Димитров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 525-533. 

1. Мобилна търговия (M-Commerce) 2. Хотелиерство 
 338.48  + 339.17
Ключови думи: 1. мобилна търговия 2. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31537

- 244 -

Цб II 90871

Динков, Милен.  Стратегическо управление на туристическите дестинации / Милен Динков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 475-482. 

1. Туристически дестинации - управление 2. Устойчив туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. стратегическо управление 3. устойчиво развитие 4. устойчив туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31531

- 245 -

Цб II 90871

Дуков, Илиян.  Детерминанти на потребителското търсене на организирани еднодневни пешеходни екскурзии / Илиян Дуков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 133-140. 

1. Туризъм 2. Еднодневни екскурзии 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. потребителско търсене 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31477

- 246 -

Цб II 90871

Емилова, Ирена.  Методът "Анализ на случай" при подготовката по дисциплината "Екотуризъм и инфраструктура" / Ирена Емилова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 719-723. 

1. Туризъм - образование 
 338.48  + 378.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. образование 3. учебна дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 31558

- 247 -

Цб II 90871

Желев, Иван.  Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в България / Иван Желев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 423-430. 

1. Туризъм - България 2. Хотели - фасилити мениджмънт 
 338.48  + 005.936
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 3. България 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31524

- 248 -

Цб II 90871

Захариева, Галина.  Приносът на туризма за икономическото развитие на националната икономика / Галина Захариева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 390-397. 

1. Туризъм - България 2. Национална икономика 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. национална икономика 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31520

- 249 -

Цб II 90871

Златанова, Зорница.  Маркетингови изследвания при оценка на туристически компании, относно приложението на интернет маркетинга / Зорница Златанова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 281-288. 

1. Маркетингови изследвания - туризъм 2. Интернет-маркетинг 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетингови изследвания 3. интернет маркетинг 4. туристически компании 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31504

- 250 -

Цб II 90871

Иванов, Ивайло.  Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи / Ивайло Иванов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 566-574. 

1. Хотели - онлайн резервации 2. Онлайн туристическа агенция (ОТА) 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. хотели 2. онлайн резервации 3. онлайн туристическа агенция (ОТА) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31542

- 251 -

Цб II 90871

Иванова, Зоя.  Формиране поведението на човешките ресурси в туристическите предприятия / Зоя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 468-474. 

1. Управление на човешките ресурси - туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туризъм 2. човешки ресурси 3. туристически предприятия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31530

- 252 -

Цб II 90871

Иванова, Петя.  Характеристика на туриста, практикуващ кулинарен туризъм / Петя Иванова, Симеон Симеонов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 36-44. 

1. Туризъм 2. Кулинарен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. кулинарен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31464

- 253 -

Цб II 90871

Иванова, Петя.  Устойчиво развитие на туризма чрез реализиране на проекти / Петя Иванова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 640-650. 

1. Туризъм 2. Устойчиво развитие 3. Управление на проекти 
 338.48  + 005.8  + 502:338
Ключови думи: 1. туризъм 2. управление на проекти 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31550

- 254 -

Цб II 90871

Иванова, Снежина.  Иновациите в новия туристически свят / Снежина Иванова, Александрина Енева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 70-80. 

1. Туризъм 2. Иновации 3. Интелигентен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31468

- 255 -

Цб II 90871

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за безплатна храна в туристическите предприятия / Галя Иванова-Кузманова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 311-317. 

1. Туризъм 2. Счетоводно отчитане 3. Безплатна храна 
 338.48  + 657.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31508

- 256 -

Цб II 90871

Илиева, Катя.  Ресурсите на солените езера в акваторията на Бургас и ролята им в развитието на алтернативните видове туризъм / Катя Илиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 81-90. 

1. Туризъм 2. Бургас - алтернативен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Бургас 
  

Сист. No: 31469

- 257 -

Цб II 90871

Илиева, Любка.  Изследване на инструментите за въздействие върху имиджа на туристическата дестинация / Любка Илиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 91-97. 

1. Туризъм 2. Туристическа дестинация - имидж 3. Ребрандиране 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. имидж 4. ребрандинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31470

- 258 -

Цб II 90871

Йорданов, Йордан Стефанов.  Проблеми при пенсионното осигуряване на заетите в туризма / Йордан Стефанов Йорданов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 318-325. 

1. Туризъм 2. Пенсионно осигуряване 3. Лица заети в туризма - социална защита 
 338.48  + 368.43
Ключови думи: 1. туризъм 2. пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31509

- 259 -

Цб II 90871

Кабакчиева, Цветелина.  Иновативност в туристическите фирми / Цветелина Кабакчиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 218-226. 

1. Туризъм 2. Иновации - туристически фирми 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. пазарна ориентация 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31489

- 260 -

Цб II 90871

Кадиева, Снежина.  Някои нови концепции за хотелите на бъдещето / Снежина Кадиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 53-61. 

1. Туризъм 2. Хотелиерство 3. Умни хотели 4. Потребителско поведение 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. интелигентно хотелско домакинство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31466

- 261 -

Цб II 90871

Калейчев, Светослав.  Идентифициране на положителното взаимодействие между роботизацията и туристическия маркетинг / Светослав Калейчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 499-506. 

1. Туризъм - роботизация 2. Маркетинг - туризъм 3. Туристически маркетинг 
 338.48  + 339.13:379.85  + 004
Ключови думи: 1. маркетинг на туризма 2. роботизация 3. информационни технологии 4. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31534

- 262 -

Цб II 90871

Калинков, Константин.  Пространственото планиране - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти / Константин Калинков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 629-639. 

1. Пространствено планиране 2. Черноморски курорти - България 3. Устойчив туризъм 
 338.48  + 502:338
Ключови думи: 1. пространствено планиране 2. Черноморски курорти 3. устойчиво развитие 4. техническа инфраструктура 5. урбанизирана територия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 3. Икономикс 
  

Сист. No: 31549

- 263 -

Цб II 90871

Карадакова, Ирина Данаилова.  Измерения на лоялността в туризма / Ирина Данаилова Карадакова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 557-565. 

1. Туризъм 2. Потребители 3. Туристически бранд 
 338.48
Ключови думи: 1. потребители 2. туризъм 3. лоялност 4. туристически бранд 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31541

- 264 -

Цб II 90871

Килимперов, Иван.  Възможности и пречки пред развитието на специализирани видове туризъм на територията на туристически район "Тракия" / Иван Килимперов, Красимир Александров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 658-663. 

1. Специализиран туризъм 2. Туристически район "Тракия" 3. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. специализирани видове туризъм 2. специализиран туризъм 3. туризъм 4. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31552

- 265 -

Цб II 90871

Коен, Жаклин.  Процесно управление в хотелиерството за усъвършенстване операциите в преден офис / Жаклин Коен. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 264-271. 

1. Туризъм 2. Хотелиерство 3. Хотели - преден офис 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31500

- 266 -

Цб II 90871

Костадинова, Нина.  Лидерът - ключов фактор за ефективност на екипната работа в туристическите организации / Нина Костадинова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 575-580. 

1. Лидерство - туризъм 2. Работа в екип - туристически организации 
 338.48  + 316.46
Ключови думи: 1. туризъм 2. лидерство 3. екипна работа 4. работа в екип 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31543

- 267 -

Цб II 90871

Кръстев, Мирослав.  Оценка на потребителските нагласи при посетителите на недвижими културни ценности / Мирослав Кръстев, Калоян Цветков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 534-542. 

1. Потребителско поведение 2. Културен туризъм 3. Недвижими културни ценности 
 338.48  + 366.1
Ключови думи: 1. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31538

- 268 -

Цб II 90871

Кръстева, Илияна.  Възможности и перспективи за развитие на винения туризъм в България / Илияна Кръстева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 211-217. 

1. Винен туризъм - България 2. Лозаро-винарски райони 3. Винарски изби 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. вина 3. винен туризъм 4. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31488

- 269 -

Цб II 90871

Кушева, Галя.  Анализ на дейността на местата за настаняване в курортен комплекс Пампорово през зимния туристически сезон за периода 2017-2019 г. / Галя Кушева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 195-202. 

1. Туризъм 2. Пампорово - зимен туристически сезон 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически район 3. Пампорово 4. зимни курорти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Пампорово 
  

Сист. No: 31486

- 270 -

Цб II 90871

Личев, Тихомир.  Развитие на културният и културно познавателен туризъм по Дунавското крайбрежие / Тихомир Личев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 589-596. 

1. Културен туризъм - река Дунав 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. Дунав 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 31545

- 271 -

Цб II 90871

Маринов, Стоян.  Туристическо търсене на Община Несебър като туристическа дестинация / Стоян Маринов, Галина Илиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 368-374. 

1. Туристическа дестинация - имидж 2. Община Несебър 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. туристическо търсене 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Несебър 
  

Сист. No: 31518

- 272 -

Цб II 90871

Марчевски, Иван.  Маркетинговите мрежи от фирми - съвременна тенденция в хотелиерството в България / Иван Марчевски, Ваня Григорова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 375-383. 

1. Туризъм - България 2. Хотелиерство 3. Маркетинг - туризъм 
 338.48  + 64.024.1  + 339.13:379.85
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. маркетинг на туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31519

- 273 -

Цб II 90871

Мишева, Маргарита.  Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи / Маргарита Мишева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 454-461. 

1. Електронна търговия - туризъм 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. туризъм 3. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31528

- 274 -

Цб II 90871

Найденов, Людмил.  Местни данъци и ефективност на туристическия бизнес / Людмил Найденов, Марияна Павлова-Бънова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 291-300. 

1. Туризъм 2. Местни данъци - туризъм 
 338.48  + 336.2
Ключови думи: 1. туризъм 2. местни данъци 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31506

- 275 -

Цб II 90871

Недков, Румен.  Възможности за развитие на туризма в Община Своге / Румен Недков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 673-679. 

1. Туризъм - Своге 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Своге 
  

Сист. No: 31554

- 276 -

Цб II 90871

Николов, Емил.  Позитивни ефекти от интегрирането на корпоративната социална отговорност в предприятията от туристическата индустрия на България / Емил Николов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 447-453. 

1. Туризъм - България 2. Корпоративна социална отговорност 
 338.48  + 005.35
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 31527

- 277 -

Цб II 90871

Николова, Иванка.  Възможности за нарастване на приходите в хотелиерството / Иванка Николова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 45-52. 

1. Туризъм 2. Хотелиерство 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. приходи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31465

- 278 -

Цб II 90871

Николова, Марина.  Устойчив туризъм в българските защитени зони и територии / Марина Николова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 651-657. 

1. Туризъм - България 2. Устойчив туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. устойчив туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31551

- 279 -

Цб II 90871

Огнянова, Йоана.  Влияние на брандинга на кулинарната дестинация върху мотивацията на туристите / Йоана Огнянова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 551-556. 

1. Кулинарен туризъм 2. Туристически бранд 
 338.48
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. туристически бранд 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31540

- 280 -

Цб II 90871

Павлов, Павлин.  Перспективи за развитие на винения туризъм в България / Павлин Павлов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 234-240. 

1. Винен туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. вино 3. винен туризъм 4. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31491

- 281 -

Цб II 90871

Пантелеева, Искра.  Стратегия за управление на човешките ресурси в туризма - някои методико-организационни въпроси / Искра Пантелеева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 398-403. 

1. Човешки ресурси 2. Туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 
  

Сист. No: 31521

- 282 -

Цб II 90871

Панчева, Маргарита.  С грижа за клиента при подготовката и провеждането на организирани обиколни пътувания из България, предназначени за френски туристи / Маргарита Панчева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 108-116. 

1. Туризъм 2. Управление на дестинация 3. България - френски туристи 4. Грижа за клиента - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31473

- 283 -

Цб II 90871

Парушева, Таня.  Опазване и съхраняване на ресурсите на културния туризъм за бъдещето / Таня Парушева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 583-588. 

1. Културен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31544

- 284 -

Цб II 90871

Перков, Венцислав.  Динамика на сезонността в туристическия бизнес / Венцислав Перков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 203-210. 

1. Туризъм 2. Сезонен и целогодишен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. сезонен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31487

- 285 -

Цб II 90871

Петров, Пламен.  Динамика в развитието на туризма в България - тенденции за периода 2014-2019 година / Пламен Петров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 241-247. 

1. Туризъм 2. Устойчиво развитие 
 338.48  + 502:338
Ключови думи: 1. туризъм 2. устойчиво развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31492

- 286 -

Цб II 90871

Портарска, Веселина.  Модел за управление и развитие на район Рила-Пирин, с локация Банско / Веселина Портарска. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 515-524. 

1. Район Рила-Пирин - локация Банско 2. Туризъм - България 3. Маркетинг - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. Банско 4. маркетинг на туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Банско 
  

Сист. No: 31536

- 287 -

Цб II 90871

Ракаджийска, Светла.  Символика и комуникация за позициониране на туристическа дестинация / Светла Ракаджийска. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 359-367. 

1. Туристическа дестинация - имидж 2. Комуникация 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31517

- 288 -

Цб II 90871

Рафаилова, Генка.  Взаимовръзка между креативното предприемачество и туризма в България / Генка Рафаилова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 151-160. 

1. Туризъм 2. Креативно предприемачество 3. Креативен туризъм - България 
 338.48  + 658
Ключови думи: 1. туризъм 2. предприемачество 3. България 4. креативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31479

- 289 -

Цб II 90871

Сабриева, Севджан.  Съвременно състояние на туристическата инфраструктура в Югозападен район за планиране / Севджан Сабриева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 117-123. 

1. Туризъм 2. България - Югозападен район, туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически район 3. Югозападна България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31474

- 290 -

Цб II 90871

Славова-Петкова, Борислава.  Социален туризъм в България / Борислава Славова-Петкова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 351-355. 

1. Социален туризъм 2. Туризъм - България 
 338.48  + 304
Ключови думи: 1. туризъм 2. социален туризъм 3. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31516

- 291 -

Цб II 90871

Станев, Явор.  Развитие на индустриалния сектор през погледа на живущите в Крайдунавския регион / Явор Станев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 680-685. 

1. Дунавски градове - България 2. Индустрия - България 
 338.48  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Дунав 2. България 
  

Сист. No: 31555

- 292 -

Цб II 90871

Станкова, Мария.  Възможности на индустрията на туризма за социално предприемачество / Мария Станкова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 161-168. 

1. Туризъм 2. Социално предприемачество 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31480

- 293 -

Цб II 90871

Тодорова, Любомира.  Проявление на сивата икономика в туристическия сектор на Р. България / Любомира Тодорова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 227-233. 

1. Туризъм 2. Сива икономика - туризъм, България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. сива икономика 3. туристически сектор 4. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31490

- 294 -

Цб II 90871

Цвяткова, Стойна.  Потребителско търсене и необходимост от създаване на иновативен модел за интегриран туристически продукт в Свищов, с елементи на културен, духовен и религиозен туризъм / Стойна Цвяткова, Емилия Маринова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 605-613. 

1. Потребителско търсене - туристически продукт 2. Културен туризъм 3. Религиозен туризъм 4. Туризъм - Свищов 5. Духовен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. религиозен туризъм 3. Свищов 4. духовен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 31547

- 295 -

Цб II 90871

Шопов, Димчо.  Влияние на високата държавна задлъжнялост върху туристическата индустрия на страните от ЕС / Димчо Шопов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 342-350. 

1. Туризъм - Европейски съюз 2. Държавен дълг 3. Дългова криза 
 338.48  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31515

- 296 -

Цб II 90871

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на регионалните различия в дейността на местата за настаняване на туристи / Маргарита Шопова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 301-310. 

1. Туризъм 2. Статистически анализ - туризъм 
 338.48  + 311
Ключови думи: 1. туризъм 2. статистически анализ 3. регионални различия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31507

- 297 -

Цб II 90871

Янева, Мариана Кирилова.  Консултантска оценка на потенциала за развитие на туристически район / Мариана Кирилова Янева, Николай Георгиев Цонев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 404-413. 

1. Туризъм 2. Маркетинг - туризъм 3. Консултантски бизнес - туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. маркетинг на туризма 3. консултантски бизнес 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 31522

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 298 -

Цб II 90852

Андреева, Донка.  От стабилизиране към растеж (добри европейски практики) / Донка Андреева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 212-218. 

1. Конкурентоспособност 2. Икономически растеж 
 339.13  + 338.2
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31389

- 299 -

Цб II 90852

Асенова, Камелия.  Кредитите като фактор за растеж на индустриалното производство / Камелия Асенова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 173-177. 

1. Конкурентоспособност 2. Кредити 
 339.13  + 336.77
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. кредити 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31383

- 300 -

Цб II 90852

Атанасова, Маргарита.  Развитие на човешките ресурси в индустриалните предприятия и концепцията за "учеща организация" / Маргарита Атанасова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 219-223. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални предприятия - човешки ресурси 
 339.13  + 331.103
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31390

- 301 -

Цб II 90852

Благоев, Димитър.  Инвестиционната активност на фирмите от сектор "Енергетика", като фактор за техния растеж / Димитър Благоев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 158-164. 

1. Конкурентоспособност 2. Енергетика - България 
 339.13  + 621.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31381

- 302 -

Цб II 90852

Бонева, Светла.  Методи за сравнителен анализ на тръжни оферти / Светла Бонева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 291-300. 

1. Конкурентоспособност 2. Търг 3. Тръжни оферти - сравнителен анализ 
 339.13  + 339.9
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. търг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31403

- 303 -

Цб II 90868

Бонева, Светла.  Развитие на ядрената енергетика в България и ЕС / Светла Бонева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 224-234. 

1. Ядрена енергетика - България и ЕС 
 621.039  + 339.9
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31574

- 304 -

Цб II 90867

Вазов, Григорий.  "За" и "против" предложението за поетапно въвеждане на гласуване с квалифицирано мнозинство по данъчни въпроси в ЕС / Григорий Вазов, Любка Ценова, Рене Оферманс. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 585-598. 

1. Европейски съюз - икономика 2. Данъци - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. косвено данъчно облагане 4. пряко данъчно облагане 5. данък върху цифровите услуги 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31628

- 305 -

Цб II 90852

Велев, Младен.  Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията / Младен Велев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 47-56. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31367

- 306 -

Цб II 90852

Воденичарова, Мария.  Изследване на температурния контрол по веригата на доставките в месната индустрия / Мария Воденичарова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 165-172. 

1. Конкурентоспособност 2. Верига на доставки 3. Месна индустрия 
 339.13  + 658.7  + 637
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. месна индустрия 5. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31382

- 307 -

Цб II 90852

Георгиев, Иван.  Граници на фирмения растеж / Иван Георгиев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 199-204. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмен растеж 
 339.13  + 338.2
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономикс 
  

Сист. No: 31387

- 308 -

Цб II 90871

Георгиева, Галя.  Тенденции в развитието на международния туризъм в България / Галя Георгиева, Иван Маринов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 483-490. 

1. Международен туризъм 2. България 
 338.48  + 339.9
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31532

- 309 -

Цб II 90852

Георгиева, Силвия.  Стратегическите съюзи като средство за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия / Силвия Георгиева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 183-187. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31384

- 310 -

Цб II 90852

Гълъбов, Марин.  Характеристика на оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" / Марин Гълъбов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 73-77. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31370

- 311 -

Цб II 90852

Гътовски, Илия.  Транспортът и териториалното разположение на производството / Илия Гътовски. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 188-191. 

1. Конкурентоспособност 2. Транспорт 
 339.13  + 338.47
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31385

- 312 -

Цб II 90871

Димитров, Александър.  Предимства на мобилната търговия (M-Commerce) в съвременното хотелиерство / Александър Димитров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 525-533. 

1. Мобилна търговия (M-Commerce) 2. Хотелиерство 
 338.48  + 339.17
Ключови думи: 1. мобилна търговия 2. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31537

- 313 -

Цб II 90852

Димитров, Димитър.  Условия за конкурентоспособен растеж на българската отбранителна индустрия / Димитър Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 78-84. 

1. Конкурентоспособност 2. Отбранителна промишленост 
 339.13  + 355.02
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. отбранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31371

- 314 -

Цб II 90852

Димитров, Димитър Й.  Синергетично-конфликтологична парадигма на индустриалното развитие / Димитър Й. Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 32-39. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.4
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31365

- 315 -

Цб II 90852

Димитров, Кирил.  Културални аспекти на възприемането на човешките ресурси като разход в индустриалните организации - пречка за постигането на ускорен растеж в България / Кирил Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 306-310. 

1. Конкурентоспособност 2. Организационна култура 
 339.13  + 005.73
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 3. Управление 
  

Сист. No: 31404

- 316 -

Цб II 90852

Димитров, Нончо.  Индустриалните фирми и енергийните предизвикателства / Нончо Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 326-330. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 3. Енергийна политика 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергийна политика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31409

- 317 -

Цб II 90852

Димитров, Павел.  Логистични аспекти на конкурентния растеж на българските индустриални предприятия / Павел Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 229-235. 

1. Конкурентоспособност 2. Логистика 
 339.13  + 658.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31393

- 318 -

Цб II 90852

Забунов, Георги.  Управлението на недвижимите имоти на предприятието като предпоставка за конкурентоспособност / Георги Забунов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 236-240. 

1. Конкурентоспособност 2. Недвижима собственост 
 339.13  + 332
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31396

- 319 -

Цб II 90871

Иванов, Ивайло.  Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи / Ивайло Иванов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 566-574. 

1. Хотели - онлайн резервации 2. Онлайн туристическа агенция (ОТА) 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. хотели 2. онлайн резервации 3. онлайн туристическа агенция (ОТА) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31542

- 320 -

Цб II 90852

Йовкова, Йорданка.  Фактори на конкурентоспособност на предприятията от сектора на недвижимата собственост / Йорданка Йовкова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 85-90. 

1. Конкурентоспособност 2. Недвижима собственост 
 339.13  + 332.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 31372

- 321 -

Цб II 90852

Йорданов, Даниел.  Облигационният заем - източник за финансиране на фирмата / Даниел Йорданов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 331-335. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмени финанси 3. Облигационен заем 
 339.13  + 336.63
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирмени финанси 5. фирмено кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31410

- 322 -

Цб II 90867

Йоцов, Виктор.  Присъединяване на България към валутния механизъм : текущо състояние и нерешени проблеми / Виктор Йоцов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 599-607. 

1. България - Европейски съюз - членство 2. Валутен механизъм - България, ЕС 
 339.923:061.1  + 336.74(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. валутен механизъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31629

- 323 -

Цб П I 1042

Кавръкова, Полина.  Модели и схеми, прилагани при изпирането на пари в нефинансовия сектор / Полина Кавръкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 91-95. 

1. Изпиране на пари - нефинансов сектор - модели, схеми 
 343.3/.7  + 336.747.5  + 339.19
Ключови думи: 1. пране на пари 2. електронни разплащания 3. обмен на валута 4. хазарт 5. електронен трансфер 6. незаконни парични средства 7. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31889

- 324 -

Цб II 90852

Каменов, Яким.  Материалопоглъщаемост и ефективност на машиностроенето / Яким Каменов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 91-96. 

1. Конкурентоспособност 2. Машиностроене - България 
 339.13  + 621.0
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. машиностроене 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31374

- 325 -

Цб II 90852

Керезиев, Илия.  Изграждане на конкурентни предимства в процеса на растеж : случаят на българските растящи технологично-базирани малки и средни предприятия / Илия Керезиев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 319-325. 

1. Конкурентоспособност 2. Конкурентно предимство 3. Предприемачество 
 339.13  + 658
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31408

- 326 -

Цб II 90852

Колева, Станка.  Системата за управление на човешките ресурси на индустриалните фирми като конкурентообразуващ фактор / Станка Колева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 336-339. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 3. Човешки ресурси 
 339.13  + 005.963
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31411

- 327 -

Цб II 90852

Консулов, Ваньо.  Конкурентоспособност на реалния сектор - състояние, възможности, предизвикателства / Ваньо Консулов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 97-101. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31375

- 328 -

Цб П I 1041

Костова, Иванка.  Как да идентифицирате поведението на купувача / Иванка Костова, Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, І, 2017, N 4, 19-30. 

 339.13
Ключови думи: 1. купувач 2. цени 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31329

- 329 -

Цб II 90852

Маринова, Юлия.  Растежът в индустрията за текстил и облекло в България / Юлия Маринова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 241-246. 

1. Конкурентоспособност 2. Текстилна промишленост - България 
 339.13  + 677
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. текстилна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31397

- 330 -

Цб II 90852

Маркова, Мария.  Единството от продуктови иновации и дизайн - фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар / Мария Маркова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 247-251. 

1. Конкурентоспособност 2. Продуктови иновации 3. Дизайн 4. Конкурентно предимство 
 339.13  + 347.77
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. иновации 5. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Интелектуална собственост 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31398

- 331 -

Цб II 90852

Милушева, Вяра.  Мотивация на човешките ресурси в стопанска организация в град Пловдив / Вяра Милушева. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 340-343. 

1. Конкурентоспособност 2. Мотивация на персонала 3. Фирми - Пловдив 
 339.13  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 31413

- 332 -

Цб II 90867

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Паричния съвет в България и влизането на страната в Еврозоната / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 608-618. 

1. Еврозона 2. Паричен съвет - България 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. паричен съвет 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31630

- 333 -

Цб II 90852

Мишев, Георги.  Конкурентоспособност на българските фирми през периода 2003-2007 година / Георги Мишев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 13-21. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 311.4
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31363

- 334 -

Цб II 90871

Мишева, Маргарита.  Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи / Маргарита Мишева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 454-461. 

1. Електронна търговия - туризъм 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. туризъм 3. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31528

- 335 -

Цб II 90852

Ненков, Димитър.  Растежът на фирмата и увеличаването на стойността за собствениците / Димитър Ненков. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 311-314. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирмени финанси 
 339.13  + 336.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирмени финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31405

- 336 -

Цб II 90852

Нешев, Боян.  Удовлетвореност от най-значимите мотивационни фактори в рекламната индустрия / Боян Нешев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 192-196. 

1. Конкурентоспособност 2. Рекламна индустрия 
 339.13  + 659.1
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. реклама 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31386

- 337 -

Цб II 90852

Панов, Павел.  Изследване на мотивационните фактори в мултикултурната работна среда в европейски компании / Павел Панов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 344-348. 

1. Конкурентоспособност 2. Мотивация на персонала 3. Европейски компании 4. Мултикултурна работна среда 
 339.13  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. работна среда 5. мултикултурна среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 31414

- 338 -

Цб II 90867

Петрова, Диана.  Ключови аспекти на анализа на търговската дейност и счетоводно-информационното му осигуряване в съвременните условия / Диана Петрова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 316-324. 

1. Счетоводна информация 2. Търговска дейност - анализ 
 657  + 339.17
Ключови думи: 1. търговска дейност 2. счетоводна информация 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31611

- 339 -

Цб II 90852

Попов, Георги.  Отбранителната индустрия на България - особености, проблеми и тенденции / Георги Попов, Кирчо Куртев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 107-112. 

1. Конкурентоспособност 2. Отбранителна промишленост 
 339.13  + 355.02
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. отбранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31376

- 340 -

Цб II 90852

Радев, Радко.  Предизвикателства пред българските индустриални предприятия при кандидатстването и усвояването на средства по оперативна програма "конкурентоспособност" / Радко Радев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 149-153. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31379

- 341 -

Цб II 90852

Рибов, Манол.  Във фокуса на вниманието - националната конкурентоспособност / Манол Рибов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 67-72. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31368

- 342 -

Цб II 90852

Савов, Сава.  Нов подход във фирмения анализ на фирмата в индустрията / Сава Савов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 208-218. 

1. Конкурентоспособност 2. Фирма - стопанска дейност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. фирми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31388

- 343 -

Цб II 90852

Ставрев, Светослав.  Елити, мениджмънт, благоденствие / Светослав Ставрев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 40-46. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 005.7
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31366

- 344 -

Цб II 90852

Стоянова, Цветана.  Иновациите в повишаване конкурентната способност на българските бизнес организации / Цветана Стоянова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 315-318. 

1. Конкурентоспособност 2. Бизнес организации - иновации 
 339.13  + 005.591.6
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 31407

- 345 -

Цб II 90852

Тимчев, Марко.  Анализ на конкурентоспособността, финансовата стабилност и риска от несъстоятелност на фирмата / Марко Тимчев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 252-265. 

1. Конкурентоспособност 2. Риск 3. Фирма - стопанска дейност 
 339.13  + 657.92
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. риск от несъстоятелност 5. фирмен риск 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31400

- 346 -

Цб II 90867

Христов, Методи.  Рейтингов анализ на кохезионната политика на Европейския съюз и на държавите от тази общност / Методи Христов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 489-511. 

1. Кохезионна политика - ЕС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. инвестиционен рейтинг 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31627

- 347 -

Цб II 90852

Хутова, Виолета.  Индустриалното предприятие в публичното пространство / Виолета Хутова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 266-270. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31401

- 348 -

Цб II 90852

Цветков, Цветан.  Управление на компетенциите и конкурентоспособност на индустриалната фирма / Цветан Цветков. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 271-277. 

1. Конкурентоспособност 2. Индустриални фирми 
 339.13  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31402

- 349 -

Цб II 90852

Щерев, Николай.  Пазарна ориентация на фирмите от сектор "Енергетика" / Николай Щерев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 137-143. 

1. Конкурентоспособност 2. Енергетика - България 
 339.13  + 621.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31378

- 350 -

Цб II 90852

Юрукова, Мария.  Субконтракторството - една от стратегиите за растеж на индустриалните малки и средни предприятия / Мария Юрукова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 349-354. 

1. Конкурентоспособност 2. Малки и средни предприятия 
 339.13  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. малки и средни фирми (МСФ) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31416

- 351 -

П II 1370

Galabova, Borislava.  State and Trends of Bulgaria's Foreign Trade with Ores and Concentrates / Borislava Galabova, Nedialko Nestorov. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 109-140. 

 339.56
Ключови думи: 1. външна търговия 2. външни пазари 3. европейски пазар 4. рудодобив 5. стратегически продукти 6. минна индустрия 7. икономическо развитие 8. медна руда 9. ценни метали 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31287

Европейски съюз

- 352 -

Цб II 90871

Александрова, Александрина.  Анализ на базисни показатели относно туризма в страните-членки на Европейския съюз / Александрина Александрова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 326-333. 

1. Туризъм - Европейски съюз 
 338.48  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31510

- 353 -

Цб II 90867

Вазов, Григорий.  "За" и "против" предложението за поетапно въвеждане на гласуване с квалифицирано мнозинство по данъчни въпроси в ЕС / Григорий Вазов, Любка Ценова, Рене Оферманс. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 585-598. 

1. Европейски съюз - икономика 2. Данъци - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. косвено данъчно облагане 4. пряко данъчно облагане 5. данък върху цифровите услуги 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31628

- 354 -

Цб II 90868

Вълчева, Александра Йовчева.  Механизъм и ред за провеждане на процедурата по чл. 7 от ДЕС / Александра Йовчева Вълчева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 267-274. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31578

- 355 -

Цб II 90868

Димов, Тони.  Въздействие на правото на Европейския съюз върху българския нормотворчески процес / Тони Димов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 255-266. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31577

- 356 -

Цб II 90868

Драганов, Живко.  Брекзит и постоянното гражданство на Европейския съюз / Живко Драганов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 237-244. 

1. Международно право 2. Брекзит 3. Гражданство на ЕС 
 341.17
Ключови думи: 1. международно право 2. гражданство 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Великобритания 
  

Сист. No: 31575

- 357 -

Цб II 90867

Йоцов, Виктор.  Присъединяване на България към валутния механизъм : текущо състояние и нерешени проблеми / Виктор Йоцов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 599-607. 

1. България - Европейски съюз - членство 2. Валутен механизъм - България, ЕС 
 339.923:061.1  + 336.74(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. валутен механизъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31629

- 358 -

Цб II 90868

Митева, Ани.  Право на Европейския съюз в областта на гражданската конфискация и въздействието му върху българската правна система / Ани Митева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 245-254. 

1. Право на Европейския съюз 2. Българска правна система 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. правна система 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31576

- 359 -

Цб II 90867

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева.  Паричния съвет в България и влизането на страната в Еврозоната / Гергана Илиева Михайлова-Борисова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 608-618. 

1. Еврозона 2. Паричен съвет - България 
 339.923:061.1  + 336.74
Ключови думи: 1. паричен съвет 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31630

- 360 -

Цб II 90868

Наумова, Стефка.  Въздействие на правото на ЕС върху екологичното право / Стефка Наумова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 181-193. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. екологична политика 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31570

- 361 -

Цб II 90867

Ранчев, Георги.  Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобили в Европейския съюз / Георги Ранчев. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 424-434. 

1. Автомобили - данъчно облагане, ЕС 
 336.2  + 656.13
Ключови думи: 1. автомобили 2. данъчно облагане 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. данъчен контрол 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31619

- 362 -

Цб II 90867

Христов, Методи.  Рейтингов анализ на кохезионната политика на Европейския съюз и на държавите от тази общност / Методи Христов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 489-511. 

1. Кохезионна политика - ЕС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. инвестиционен рейтинг 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31627

- 363 -

Цб II 90868

Ценай, Индрит Фари.  Проблеми на отношенията между Албания и ЕС в периода на подготовката на страната за членство в ЕС / Индрит Фари Ценай. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 403-414. 

1. Право на Европейския съюз 2. ЕС - Албания - отношения 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. Албания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Албания 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31590

- 364 -

Цб II 90871

Шопов, Димчо.  Влияние на високата държавна задлъжнялост върху туристическата индустрия на страните от ЕС / Димчо Шопов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 342-350. 

1. Туризъм - Европейски съюз 2. Държавен дълг 3. Дългова криза 
 338.48  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. дългова криза 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31515

- 365 -

Цб II 90868

Maniatis, Antonios.  EU environmental law and Bulgaria / Antonios Maniatis. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 194-202. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31571

- 366 -

Цб II 90868

Xeka, Shkelqim.  Европейският съюз и Албания. Интегриране и сближаване на законодателството / Shkelqim Xeka, Arjana Musay. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 203-211. 

1. Международно право 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Албания 
 341(496.5)(4)
Ключови думи: 1. международно право 2. Албания 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Албания 
  

Сист. No: 31572

Право

- 367 -

Цб II 90867

Башева, Снежана.  Същност и органи на банковата несъстоятелност / Снежана Башева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 174-186. 

1. Банкова несъстоятелност 
 336.71  + 347.73
Ключови думи: 1. банкова несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
  

Сист. No: 31595

- 368 -

Цб II 90868

Борисов, Орлин.  Въздействие на международното публично право върху всички национални и конкретно върху българската правна система / Орлин Борисов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 93-112. 

1. Международно публично право 2. Българска правна система 
 341.1/.8
Ключови думи: 1. международно публично право 2. правна система 3. България 4. национално законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31565

- 369 -

Цб II 90868

Васева, Цветолюба.  Въздействие на правото на ЕС върху българската правна система в областта на обществените поръчки / Цветолюба Васева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 308-321. 

1. Право на Европейския съюз 2. Обществени поръчки 
 341.17  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31582

- 370 -

Цб II 90868

Видин, Благой.  Взаимността в международното право / Благой Видин. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България / Ред. кол. Диана Маринова, Живко Драганов, Александра Вълчева, Христина Атанасова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 9-17. 

1. Международно право 
 341
Ключови думи: 1. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31560

- 371 -

Цб II 90868

Вълчева, Александра Йовчева.  Механизъм и ред за провеждане на процедурата по чл. 7 от ДЕС / Александра Йовчева Вълчева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 267-274. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31578

- 372 -

Цб II 90873

Гарбарино, Паоло.  Санкционната система в италианското право на културните ценности / Паоло Гарбарино. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 75-94. 

1. Италия 2. Културни ценности 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. опазване на културното наследство 2. културни ценности 3. административно наказание 4. наказания 5. санкции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31483

- 373 -

Цб II 90868

Димов, Тони.  Въздействие на правото на Европейския съюз върху българския нормотворчески процес / Тони Димов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 255-266. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31577

- 374 -

Цб CD 248

Димова, Мария.  "Фейсбук правосъдие" и (не)доверие в съдебната система / Мария Димова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 313-319. 

   Настроенията в социалните мрежи вече притежават огромна сила – дългогодишни репутации могат да бъдат разрушени само след публикация на лидер на мнение. Целта на настоящия доклад е да разгледа случващото се в социалните мрежи, обяснявайки го с нов термин – "фейсбук правосъдие" и да проследи доколко той има връзка с недоверието в съдебната система, отразено социологически. Това ще стане като се разгледа популярен случай – показния арест на Десислава Иванчева и последвалите настроения онлайн като те бъдат съпоставени времево с последните данни за доверието в институциите на съдебната власт. 

1. Фейсбук правосъдие 2. Социални мрежи - правосъдие 
 340.1  + 316.77
Ключови думи: 1. социология на комуникацията 2. социални мрежи 3. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31324

- 375 -

Цб II 90868

Драганов, Живко.  Брекзит и постоянното гражданство на Европейския съюз / Живко Драганов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 237-244. 

1. Международно право 2. Брекзит 3. Гражданство на ЕС 
 341.17
Ключови думи: 1. международно право 2. гражданство 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Великобритания 
  

Сист. No: 31575

- 376 -

Цб II 90868

Драгиев, Александър.  Правилото за изчерпване на вътрешноправните средства за защита като условие за допустимост на иска и жалбата в международния съдебен процес / Александър Драгиев. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 113-126. 

1. Международно право 
 341
Ключови думи: 1. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31566

- 377 -

Цб CD 248

Иванов, Виктор.  Секуларизиране и модернизиране на българската държава и право / Виктор Иванов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 339-348. 

   Докладът е посветен на секуларизирането и модернизирането на Българската държава и право след освободителната за нас Руско-турска война. Принципът на секуларизма е от съществено значение за модернизирането на държавата и правото и заема основополагащо място в системата от принципи на модерния български конституционализъм. Накратко се проследява както неговото значение за трансформациите, съпътстващи модернизирането на нашата държава и право след приемането на Търновската конституция, така и позитивно правната му уредба в четирите български конституции. Акцентира се на светогледното значение на този принцип и неговата дълбока обвързаност с десакрализиращия мироглед, характерен за Културната парадигма на Новото време (КПНВ). 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - конституции 
 949.72.051  + 342.4.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31328

- 378 -

Цб II 90873

Илиева, Ирена.  Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и Република България / Ирена Илиева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 19-34. 

1. Културно наследство 2. ЮНЕСКО 3. България 
 00.000.34
Ключови думи: 1. нематериално културно наследство 2. опазване на културното наследство 3. ЮНЕСКО 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31472

- 379 -

Цб II 90868

Илиева, Ирена.  Някои проблеми при прилагането на клаузата за неотблъскване (Non-Refoulement) при експулсирането на чужденци от Република България / Ирена Илиева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 127-144. 

1. Международно право 2. Международна защита - бежанци 3. Национална сигурност - заплаха 4. Клауза за неотблъскване (Non-refoulement) 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. Конвенция за статут на бежанци (от 1951 г.) 3. клауза за неотблъскване (Non-refoulement) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31567

- 380 -

Цб II 90868

Йорданова, Мирослава.  Приложение на международноправната наказателна отговорност при противодействие на морски престъпрения / Мирослава Йорданова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 379-388. 

1. Морско право 2. Наказателно право 3. Международно морско престъпление 
 343  + 347.79
Ключови думи: 1. морско право 2. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31587

- 381 -

Цб II 90868

Йочева, Катерина.  Действащи механизми за наблюдаване на изпълнението на международните договори / Катерина Йочева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 163-178. 

1. Международно право 2. Международни договори 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. международни договори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31569

- 382 -

Цб П I 1042

Кавръкова, Полина.  Модели и схеми, прилагани при изпирането на пари в нефинансовия сектор / Полина Кавръкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 91-95. 

1. Изпиране на пари - нефинансов сектор - модели, схеми 
 343.3/.7  + 336.747.5  + 339.19
Ключови думи: 1. пране на пари 2. електронни разплащания 3. обмен на валута 4. хазарт 5. електронен трансфер 6. незаконни парични средства 7. контрабанда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31889

- 383 -

Цб II 90873

Калев, Пламен Митков.  Романтичните представи на професор Стефан Савов Бобчев за нематериалните културни ценности с юридическо значение / Пламен Митков Калев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 287-299. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. културни ценности 2. историческа школа в правото 3. романтизъм 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 3. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 31511

- 384 -

Цб II 90868

Ковачева, Диана.  Независимостта на съдебната власт и върховенството на закона / Диана Ковачева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 145-162. 

1. Съдебна власт - независимост 2. Съдебни реформи - Полша, Унгария 3. Съд на ЕС 
 342.56  + 341.17
Ключови думи: 1. съдебна власт 2. съдебна реформа 3. Полша 4. Унгария 5. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 2. Унгария 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31568

- 385 -

Цб II 90868

Константинов, Емил.  Функции на конституцията по отношение на международното право / Емил Константинов. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 29-41. 

1. Международно право 2. Конституция 3. Малцинствени права 
 341  + 342.4
Ключови думи: 1. международно право 2. Конституция 3. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31562

- 386 -

Цб II 90873

Лобрано, Джовани.  Относно демокрацията: културата и градът / Джовани Лобрано. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 138-150. 

1. Култура 2. Демокрация 
 00.000.34
Ключови думи: 1. култура 2. демокрация 3. правна наука 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31496

- 387 -

Цб II 90868

Любенова, Гергана.  Лицензия върху марка на ЕС съгласно правилата на Регламент (ЕС) 2017/1001 / Гергана Любенова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 395-402. 

1. Право на Европейския съюз 2. Лицензионен договор 3. Марка на ЕС 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. лицензиране 3. марка на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31589

- 388 -

Цб II 90873

Малчев, Михаил.  Произходът и информацията за него като право и културна ценност съгласно практиката на ЕСПЧ по чл. 8 от ЕКПЧ / Михаил Малчев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 215-273. 

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 2. произход 3. субективно право 4. съдебна практика 5. културни ценности 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31503

- 389 -

Цб II 90868

Маринова, Диана.  Въздействието на Закона-модел на УНСИТРАЛ за международния търговски арбитраж върху националната правна уредба на арбитража в Република България / Диана Маринова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 325-340. 

1. Международно право 2. Международен търговски арбитраж 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31583

- 390 -

Цб II 90867

Маркова, Мария.  Регулации на ПЧП отношенията при икономическия оператор / Мария Маркова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 257-266. 

1. Публично-частно партньорство 2. Активи от концесионни договори 
 657  + 346.2.003.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. публично-частно партньорство 3. концесия 4. договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
  

Сист. No: 31606

- 391 -

Цб II 90868

Митева, Ани.  Право на Европейския съюз в областта на гражданската конфискация и въздействието му върху българската правна система / Ани Митева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 245-254. 

1. Право на Европейския съюз 2. Българска правна система 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. правна система 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31576

- 392 -

Цб II 90868

Михайлова, Мария.  Въздействието на рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 октомври г. върху българското наказателно законодателство / Мария Михайлова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 341-352. 

1. Наказателно право 2. Престъпления от омраза 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. престъпления от омраза 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31584

- 393 -

Цб II 90868

Мулешкова, Ирина.  Правото на самоопределение и институтът на признаването / Ирина Мулешкова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 51-71. 

1. Международно право 2. Признаване на държави 3. Абхазия 4. Южна Осетия 5. Косово 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. самоопределение 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Косово 2. Абхазия 3. Южна Осетия 
  

Сист. No: 31563

- 394 -

Цб II 90873

Мутафов, Красимир.  Пасивни субекти в данъчното право - културни аспекти / Красимир Мутафов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 324-340. 

1. Данъчно право 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. пасивни субекти 3. данъчен субект 4. данъчно задължено лице 5. култура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31514

- 395 -

 

Мушкаров, Гошо.  Платените годишни отпуски / Гошо Мушкаров. // Актив, 2019, N 7-8, /специално приложение #07/. 

 34
Ключови думи: 1. платен годишен отпуск 2. трудов договор 3. практически примери 4. казуси 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31359

- 396 -

Цб II 90868

Наумова, Стефка.  Въздействие на правото на ЕС върху екологичното право / Стефка Наумова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 181-193. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. екологична политика 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31570

- 397 -

Цб II 90873

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Културни ценности и римскоправни аспекти на закрила на авторското право от плагиатство / Малина Новкиришка-Стоянова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 153-196. 

1. Културни ценности 2. Авторско право 
 00.000.34  + 347.78
Ключови думи: 1. културни ценности 2. културно наследство 3. авторско право 4. Римско право 5. плагиатство 6. съвременно право 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31497

- 398 -

Цб II 90867

Павлова, Миглена.  Външна професионална оценка при провелка на обществените поръчки / Миглена Павлова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 302-315. 

1. Обществени поръчки - външен контрол 
 657  + 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. външен контрол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
  

Сист. No: 31609

- 399 -

Цб II 90873

Паунов, Христо.  Конституционни измерения на българската културна идентичност / Христо Паунов. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 222-236. 

1. Културна идентичност 2. Конституция на България 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културна идентичност 2. културни ценности 3. Конституция 4. нормативна уредба 5. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31499

- 400 -

Цб II 90873

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на културно-историческото наследство на Република България / Георги Пенчев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 303-323. 

1. България 2. Културно-историческо наследство 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно-историческо наследство 2. екологичноправни аспекти 3. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31512

- 401 -

Цб II 90868

Петрова, Паунита.  Международноправната защита на правото на труд и Четвъртата индустриална революция / Паунита Петрова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 84-90. 

1. Международно право 2. Социални права 3. Международноправна защита 4. Четвърта индустриална революция 
 341  + 304
Ключови думи: 1. международно право 2. социални права 3. международноправна защита 4. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31564

- 402 -

Цб II 90868

Спасова, Цветанка.  Медиация и международно частно право / Цветанка Спасова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 366-378. 

1. Международно частно право - медиация 
 341
Ключови думи: 1. международно частно право 2. медиация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31586

- 403 -

Цб CD 248

Станков, Петър.  Правата за собственост в България : измерване и динамика / Петър Станков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 327-331. 

   Докладът представя съдържанието на измерителите на правата за собственост (ПС) и представя обобщен индекс за емпирично изследване на динамиката на ПС. За основа на индекса се използва Индекс на икономическа свобода. Прави се дескриптивен анализ на динамиката на обобщения индекс на ПС и неговите компоненти в България за периода 1990-2015г. 

1. Индекс на икономическа свобода 2. Права за собственост 
 949.72.051  + 347.23
Ключови думи: 1. икономическа свобода 2. Индекс на икономическа свобода 3. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31326

- 404 -

Цб II 90868

Стойков, Стоян.  Отнемане на престъпно придобити активи - гражданска конфискация в контекста на наказателноправната политика на Европейския съюз / Стоян Стойков. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 293-307. 

1. Наказателно право - ЕС 2. Гражданска конфискация 3. Престъпно придобити активи - отнемане 
 343.7
Ключови думи: 1. гражданска конфискация 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31581

- 405 -

Цб CD 248

Стоянова, Здравка Божидарова.  Необходимостта от ефикасен контрол на Гранично пропусквателните пунктове, осъществяван от компетентните служители от МВР и Агенция "Митници" в Република България / Здравка Божидарова Стоянова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 332-338. 

   Докладът е съотносим към специфичната връзка между Агенция "Митници" и МВР и мисията на тези органи, свързана с финансовите интереси на Съюза, защита от нелоялна и незаконна търговия, гарантиране сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители, тясно сътрудничество с други национални и международни органи.. Отбелязани са линиите на взаимодействие и ключова област: Превенция, разкриваемост, сигурност и контрол. Темата е: ефикасен контрол на ГКПП, осъществяван от правоохранителните и право- раздавателните органи на Република България – МВР и Агенция "Митници. 

1. Гранично пропускателни пунктове - България 2. МВР 3. Агенция Митници 
 341.22  + 355.45
Ключови думи: 1. граничен контрол 2. МВР 3. Агенция Митници 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31327

- 406 -

Цб II 90873

Тюлеоглуева, Лейман.  Достъп на лица с увреждания до културните ценности (правно-социологически анализ) / Лейман Тюлеоглуева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 274-286. 

1. Културни ценности 2. Хора с увреждания 
 00-056.267  + 342.7
Ключови думи: 1. лица с увреждания 2. културни ценности 3. равнопоставеност 4. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31505

- 407 -

Цб II 90868

Христозова, Мария.  Въздействие на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи върху българската правна уредба : правото на справедлив процес в разумен срок / Мария Христозова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 353-365. 

1. Права на човека 2. Европейска конвенция за правата на човека 3. Българска правна система 
 342.7
Ключови думи: 1. права на човека 2. Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 31585

- 408 -

Цб II 90868

Ценай, Индрит Фари.  Проблеми на отношенията между Албания и ЕС в периода на подготовката на страната за членство в ЕС / Индрит Фари Ценай. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 403-414. 

1. Право на Европейския съюз 2. ЕС - Албания - отношения 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. Албания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Албания 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31590

- 409 -

Цб II 90873

Чернева, Бойка.  Ролята на ценностите при формиране и развитие на правните институти / Бойка Чернева. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 197-221. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. право 3. правна култура 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31498

- 410 -

Цб II 90873

Шнайдер, Марина.  Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата - незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на к / Марина Шнайдер. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 35-55. 

   Пълното заглавие е: Конвенцията на ЮНИДРОА от 1995 г. за откраднатите или незаконно изнесени предмети на културата - незаменимо допълнение към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за засилване на българската законова рамка по отношение на международни искове за връщане на културни ценности

1. Културни ценности 2. ЮНИДРОА 3. ЮНЕСКО 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. ЮНИДРОА 3. ЮНЕСКО 4. обезщетение 5. археологически колекции 6. сътрудничество 7. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
  

Сист. No: 31475

- 411 -

Цб II 90873

Янкулова, Радослава.  Правото на култура като елемент от българската конституционна идентичност / Радослава Янкулова. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 237-250. 

1. Културни ценности 2. Конституционна идентичност 
 00.000.34
Ключови думи: 1. право на култура 2. културни ценности 3. конституционна идентичност 4. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31501

- 412 -

Цб II 90873

Casertano, Letizia.  The Role of Foundations in Protecting Immovable Cultural Property in Italy: The "State-Oriented" Model versus Alternative Solutions Based on Private Ownership / Letizia Casertano. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 109-137. 

   Прев.загл.: Ролята на благотворителните фондове при защитата на недвижимото културно наследство в Италия: "Държавно-ориентираният" модел срещу алтернативните решения, основани на частната собственост

1. Италия 2. Културно наследство 
 00.000.34
Ключови думи: 1. недвижимо културно наследство 2. частна собственост 3. фондации 4. благотворителен тръст 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 31494

- 413 -

Цб II 90873

Cimbalo, Giovanni.  Prospects for a Coordinated Regional Management of the Cultural Heritage in the Balkan Countries Area / Giovanni Cimbalo. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 56-74. 

   Прев.загл.: За едно координирано регионално управление на културното наследство на Балканите

1. Балкани 2. Културно наследство 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културно наследство 2. законодателство 3. балкански държави 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 31478

- 414 -

Цб II 90868

Fotina, Hanna.  Public relations in the sphere of animal protection: international experience and state in Ukraine / Hanna Fotina, Svitlana Zapara. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 18-28. 

1. Международно право 2. Защита на животните - Украйна 3. Animal rights - animal protection 
 341  + 179.3
Ключови думи: 1. международно право 2. защита на животни 3. права на животните 4. animal rights 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 31561

- 415 -

Цб II 90873

Fusar Poli, Elisabetta.  From Goods to Values. Italian Juridical Scholarship on Cultural Heritage, between XIX and XX Centuries / Elisabetta Fusar Poli. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 95-108. 

   Прев.загл.: От стоки към ценности. Италианската юридическа литература по темата за културното наследство между XIX и XX век

1. Италия 2. Културно наследство 3. Право 
 00.000.34
Ключови думи: 1. културни ценности 2. Закон за културното наследство (ЗКН) 3. нематериално културно наследство 4. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 31484

- 416 -

Цб II 90868

Karpacheva, Elina.  Anti-money laundering regime in Bulgaria - lost between soft-law and hard sanctions / Elina Karpacheva. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 275-284. 

1. Пране на пари 2. Икономически престъпления 3. България 
 343.3/.7
Ключови думи: 1. икономически престъпления 2. България 3. изпиране на пари 4. пране на пари 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31579

- 417 -

Цб II 90868

Mandija, Neron.  Histiry of International Protection of Intellectual Property and the Albanian Law / Neron Mandija. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 389-394. 

1. Интелектуална собственост - Албания 
 347.77/.78(496.5)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. Албания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31588

- 418 -

Цб II 90868

Maniatis, Antonios.  EU environmental law and Bulgaria / Antonios Maniatis. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 194-202. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31571

- 419 -

Цб II 90868

Xeka, Shkelqim.  Европейският съюз и Албания. Интегриране и сближаване на законодателството / Shkelqim Xeka, Arjana Musay. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 203-211. 

1. Международно право 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Албания 
 341(496.5)(4)
Ключови думи: 1. международно право 2. Албания 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Албания 
  

Сист. No: 31572

Интелектуална собственост

- 420 -

Цб II 90868

Атанасова, Христина.  Новите правила в колективното управление на авторски и сродни права / Христина Атанасова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 285-292. 

1. Авторско право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 31580

- 421 -

Цб II 90852

Маркова, Мария.  Единството от продуктови иновации и дизайн - фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар / Мария Маркова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 247-251. 

1. Конкурентоспособност 2. Продуктови иновации 3. Дизайн 4. Конкурентно предимство 
 339.13  + 347.77
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. иновации 5. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Интелектуална собственост 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31398

- 422 -

Цб II 90868

Mandija, Neron.  Histiry of International Protection of Intellectual Property and the Albanian Law / Neron Mandija. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 389-394. 

1. Интелектуална собственост - Албания 
 347.77/.78(496.5)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. Албания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31588

Обществено управление. Публична администрация

- 423 -

Цб II 90871

Григоров, Константин.  Местни органи за управление на туризма и техните компетенции / Константин Григоров. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 620-626. 

1. Туризъм 2. Местно управление 
 338.48  + 352
Ключови думи: 1. туризъм 2. местни органи за управление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31548

- 424 -

Цб CD 248

Пеев, Георги.  Окръжните писма на МВР като извор за изграждането на българската администрация 1878-1885 г. / Георги Пеев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 169-176. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Административни органи - история 
 949.72.051  + 351/354.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. администрация 4. МВР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31306

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 425 -

Цб II 90819

Анастасов, Добрин.  Осигуряване на стратегическо информационно превъзходство като основа на ситуационната сигурност на наш военен контингент, участващ в коалиционни операции / Добрин Анастасов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 199-207. 

1. Военни мисии 2. Информационна осигуреност 
 355.4  + 004.056
Ключови думи: 1. военен контингент 2. информационна осигуреност 3. коалиционни операции 4. обмен на информация 5. разузнавателна информация 6. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31433

- 426 -

Цб II 90819

Вълев, Сергей.  Възможности за увеличаване ефикасността на осигуряването с информация на информационните операции / Сергей Вълев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 214-220. 

1. Военно дело 2. Информационна осигуреност 
 355/359  + 004
Ключови думи: 1. информационна осигуреност 2. информационни операции 3. източници на информация 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31435

- 427 -

Цб П I 1041

Георгиев, Пеньо.  Сигурността в съвременния виртуален свят / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, 2017, 112-118. 

 355
Ключови думи: 1. информационна безопасност 2. информационна сигурност 3. стандарти 4. Системи за управление на сигурността на информацията 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31288

- 428 -

Цб П I 1041

Георгиев, Пеньо.  Сигурността в съвременния виртуален свят / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, І, 2017, N 4, 64-70. 

 355
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31336

- 429 -

Цб II 90819

Демиров, Павел.  Войските за информационно поразяване като възможна перспектива за развитие на свързочните войски в страната / Павел Демиров, Веселина Александрова, Иван Михалев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 129-135. 

1. Отбрана 
 356/358
Ключови думи: 1. войски за информационно поразяване 2. свързочни войски 3. отбрана 4. информационна война 5. информационно оръжие 6. въоръжени сили 7. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31423

- 430 -

Цб II 90819

Демиров, Павел.  Еволюция в развитието на свързочните войски в Българската армия от тяхното създаване до наши дни / Павел Демиров, Веселина Александрова, Ивелина Иванова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 264-273. 

1. Българска армия 2. Свързочни войски 
 356/358(497.2)
Ключови думи: 1. българска армия 2. свързочни войски 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31444

- 431 -

Цб II 90852

Димитров, Димитър.  Условия за конкурентоспособен растеж на българската отбранителна индустрия / Димитър Димитров. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 78-84. 

1. Конкурентоспособност 2. Отбранителна промишленост 
 339.13  + 355.02
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. отбранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31371

- 432 -

Цб II 90819

Димитров, Петър.  Поуките от съвременните военни конфликти - незаменимо знание за повишаване на отбранителните способности / Петър Димитров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 117-128. 

1. Отбрана 2. Управление на знанието 
 355/359  + 005.94
Ключови думи: 1. отбрана 2. военни конфликти 3. управление на знанието 4. военни организации 5. въоръжени сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31422

- 433 -

Цб II 90819

Димитров, Тодор.  Организация на отбраната на Черноморското крайбрежие през Първата световна война / Тодор Димитров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 320-328. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. отбрана 2. Първа световна война 3. Черноморско крайбрежие 4. война 5. българска армия 6. военноморски сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31452

- 434 -

Цб II 90819

Жеков, Бранимир.  Научно-техническите изследвания в Българската армия през 70-те и 80-те години на XX век: организации и структури / Бранимир Жеков, Иван Христозов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 274-279. 

1. Българска армия 
 355/359  + 001.8
Ключови думи: 1. българска армия 2. научно-техническо развитие 3. научни изследвания 4. научноизследователски организации 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31445

- 435 -

Цб II 90819

Иванов, Деян.  Информационното превъзходство като основен принцип на мрежово-центричната война / Деян Иванов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 208-213. 

1. Военно дело 2. Информационно превъзходство 
 355/359  + 004
Ключови думи: 1. информационно превъзходство 2. мрежово-центрична война 3. въоръжени сили 4. информация 5. сигурност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31434

- 436 -

Цб II 90819

Иванов, Тилчо.  Проектно управление на промяната - принос на отбранителните изследвания / Тилчо Иванов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 107-116. 

1. Отбрана 2. Управление на проекти 
 355/359  + 005.8
Ключови думи: 1. проектно управление 2. отбранителни ресурси 3. отбрана 4. програмно управление 5. организационна промяна 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31421

- 437 -

 

Илиев, Росен.  Сензори и сензорни системи в отбраната / Росен Илиев. // CIO, 2019, N 7, 80-84. 

 623:658
Ключови думи: 1. отбрана 2. управление на кризи 3. военни технологии 4. сензорни мрежи 5. дронове 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31339

- 438 -

Цб II 90819

Костадинов, Ростислав.  Внедряване на поуките от задгранични военни мисии в тренировъчния процес на медицинските специалисти / Ростислав Костадинов, Александър Парашкевов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 136-142. 

1. Военни мисии 2. Медицински специалисти 
 355.4  + 61
Ключови думи: 1. военни мисии 2. медицински специалисти 3. НАТО 4. Военномедицинска академия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31424

- 439 -

Цб II 90819

Крачунова, Зоя.  Професионалната военна лексика и терминологични проблеми (1989-2014) / Зоя Крачунова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 178-184. 

1. Военна терминология 
 801.316.4  + 355
Ключови думи: 1. военна лексика 2. военна терминология 3. абревиатури 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31430

- 440 -

Цб II 90819

Куцаров, Димитър.  Военноисторическите изследвания в Историческия музей в Тутракан / Димитър Куцаров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 308-314. 

1. България 2. Военна история 3. Музеи 
 355.48(497.2)  + 001.89(497.2)  + 069(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. военноисторически изследвания 3. музей 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Тутракан 
  

Сист. No: 31449

- 441 -

 

Митев, Димитър.  Интернет на нещата в армията / Димитър Митев. // CIO, 2019, N 7, 98-100. 

   Internet of Things (IoT) - Интернет на нещата. 

 004.8
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. армия 3. цифрова революция 4. комуникации 5. оръжия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31340

- 442 -

Цб II 90819

Недева, Теодора.  Променящата се среда за сигурност: изводи за НАТО / Теодора Недева. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 152-158. 

1. Национална сигурност 
 355.40  + 351.74
Ключови думи: 1. среда на сигурност 2. НАТО 3. радикализъм 4. малцинства 5. уязвими групи 6. бежанци 7. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31427

- 443 -

Цб II 90819

Пашова, Аглика.  Създаване на лични архиви на български военачалници: архивът на генерал Георги Вазов / Аглика Пашова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 329-333. 

1. Архиви 
 930.25  + 355
Ключови думи: 1. архиви 2. военачалници 3. архивен фонд 4. военноисторически архив 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31454

- 444 -

Цб П I 1041

Петев, Данаил.  Противодействие на импровизирани взривни устройства от формирования на Българската армия / Данаил Петев. // Политика и сигурност, 2017, 135-149. 

 355
Ключови думи: 1. взривни устройства 2. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31290

- 445 -

Цб II 90819

Петков, Петко.  Военнодипломатическият корпус в България - традиции, настояще и бъдеще / Петко Петков. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 294-300. 

1. България 2. Военна дипломация 
 355.02  + 327
Ключови думи: 1. военнодипломатически корпус 2. военни дипломати 3. военни аташета 4. дипломация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31447

- 446 -

Цб II 90819

Петков, Пламен.  Фактори, влияещи върху професионалната кариера на офицерите от Сухопътните войски / Пламен Петков. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 240-244. 

1. Българска армия 2. Сухопътни войски 3. Кариерно развитие 
 356/358  + 005.966
Ключови думи: 1. сухопътни войски 2. офицер 3. кариера 4. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31440

- 447 -

Цб II 90819

Петров, Тодор.  Сто години организирани военноисторически изследвания / Тодор Петров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 50-56. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. война 3. българска армия 4. военноисторически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31412

- 448 -

Цб II 90852

Попов, Георги.  Отбранителната индустрия на България - особености, проблеми и тенденции / Георги Попов, Кирчо Куртев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 107-112. 

1. Конкурентоспособност 2. Отбранителна промишленост 
 339.13  + 355.02
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. отбранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31376

- 449 -

Цб II 90819

Пудин, Константин.  Ролята на Университета за национално и световно стопанство в изследванията по икономика на отбраната и сигурността / Константин Пудин. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 245-251. 

1. УНСС 2. Икономика на отбраната и сигурността 
 378  + 355.02
Ключови думи: 1. УНСС 2. икономика на отбраната 3. обучение 4. научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31441

- 450 -

Цб П I 1042

Станев, Христо.  Критерии и подходи за оценка на възможностите за използване на въздушното пространство на страните-членки на Евроконтрол от военни въздупоплавателни средства / Христо Станев. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1415-1419. 

1. Военни въздухоплавателни средства 2. Евроконтрол - въздушно пространство 3. Управление на въздушното движение (УВД) 
 338.47  + 358.4  + 656.7
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. EUROAT 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31462

- 451 -

Цб CD 248

Стоянова, Здравка Божидарова.  Необходимостта от ефикасен контрол на Гранично пропусквателните пунктове, осъществяван от компетентните служители от МВР и Агенция "Митници" в Република България / Здравка Божидарова Стоянова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 332-338. 

   Докладът е съотносим към специфичната връзка между Агенция "Митници" и МВР и мисията на тези органи, свързана с финансовите интереси на Съюза, защита от нелоялна и незаконна търговия, гарантиране сигурността и безопасността на Съюза и неговите жители, тясно сътрудничество с други национални и международни органи.. Отбелязани са линиите на взаимодействие и ключова област: Превенция, разкриваемост, сигурност и контрол. Темата е: ефикасен контрол на ГКПП, осъществяван от правоохранителните и право- раздавателните органи на Република България – МВР и Агенция "Митници. 

1. Гранично пропускателни пунктове - България 2. МВР 3. Агенция Митници 
 341.22  + 355.45
Ключови думи: 1. граничен контрол 2. МВР 3. Агенция Митници 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31327

- 452 -

Цб II 90819

Събев, Съби.  Визия, политика и стратегия - необходимото триединство в стратегическото управление на отбраната / Съби Събев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 81-90. 

1. Отбрана 
 355/359
Ключови думи: 1. отбрана 2. отбранителна политика 3. отбрана и сигурност 4. политика 5. стратегия 6. визия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31419

- 453 -

Цб II 90819

Тотев, Добромир.  Проектно управление при изграждане на отбранителни способности и връзка с отбранителните програми / Добромир Тотев, Павлин Русанов, Иван Бечев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 91-106. 

1. Отбрана 2. Управление на проекти 
 355/359  + 005.8
Ключови думи: 1. отбрана 2. Министерство на отбраната 3. управление на проекти 4. управление на програми 5. българска армия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 31420

- 454 -

Цб II 90819

Трайковски, Роберто.  Дейности на Третия райх за организиране на местна самозащита в Западна Македония в края на 1943 и първата половина на 1944 година / Роберто Трайковски. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 315-319. 

1. Западна Македония 2. Военна история 
 355.48
Ключови думи: 1. Третия Райх 2. военна история 3. германско-български отношения 4. Вермахта 5. политически отношения 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 31450

- 455 -

Цб II 90819

Хаджитодоров, Стефан.  Управление на знанието и на научноизследователските способности на БАН в областта на сигурността и отбраната / Стефан Хаджитодоров, Николай Павлов, Емил Люцканов, Георги Кръстев, Атанас Радев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 234-239. 

1. Управление на знанието 2. Отбрана 
 005.94  + 355/359
Ключови думи: 1. управление на знанието 2. сигурност 3. отбрана 4. Българска Академия на науките (БАН) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31439

- 456 -

 

Чакъров, Иван.  Киберсигурността - част от съвременния дигитален свят / Иван Чакъров. // CIO, 2019, N 7, 101-104. 

 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. системи за управление 3. отбрана и сигурност 4. дигитализация 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31341

- 457 -

 

Шошев, Емил.  Информационните оръжия като средство за масово поразяване в XXI ек / Емил Шошев. // CIO, 2019, N 7, 68-72. 

   Основната цел на въздействие на информационните оръжия е масовата дейтост на човека. 

 355  + 004.5
Ключови думи: 1. оръжия за масово поразяване 2. информационни оръжия 3. военна техника 4. психически войни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31338

- 458 -

Цб II 90819

Явашчев, Сево.  Сто години по-късно: проблеми и предизвикателства пред българската военноисторическа наука / Сево Явашчев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 228-233. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. военноисторическа наука 3. проблеми 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31438

- 459 -

Цб II 90819

Янакиев, Янцислав.  Научните изследвания във въоръжените сили на Република България: постижения, предизвикателства, приоритети и перспективи / Янцислав Янакиев, Иван Христозов, Захарин Марков, Анатолий Прокопиев, Бранимир Жеков, Румен Николов, Петър Моллов, Георги Ганев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 18-49. 

1. Българска армия 2. Научноизследователска дейност 
 355/359  + 001
Ключови думи: 1. българска армия 2. въоръжени сили 3. научни изследвания 4. научноизследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31406

- 460 -

Цб II 90819

Atkinson, Carol.  The legacy of NATO and U.S. military educational exchanges in Bulgaria / Carol Atkinson. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 159-165. 

1. Военно образование 2. НАТО 3. САЩ 4. България 
 355/359  + 37
Ключови думи: 1. военно образование 2. НАТО 3. сътрудничество 4. професионални военни училища 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 31428

- 461 -

Цб II 90819

Nikolic, Nebojsa.  Strategic research in Serbia: past, present, future / Nebojsa Nikolic. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 221-227. 

1. Сърбия 2. Отбрана 
 355/359(497.11)
Ключови думи: 1. отбрана 2. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 31436

- 462 -

Цб II 90819

Popovski, Orce.  Education of key personnel from the army of the Republic of Macedonia for crisis response operations planning at operational level / Orce Popovski, Nikola Kletnikov. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 166-177. 

1. Македония 2. Отбрана 
 355/359
Ключови думи: 1. армия 2. военни кризи 3. военни операции 4. военни учения 5. реагиране при кризи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 31429

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 463 -

Цб II 90867

Ангелов, Ангел.  Социално осигуряване като елемент на разходната политика на държавата / Ангел Ангелов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 686-700. 

1. Социално осигуряване 2. Пазарни провали 3. Публични блага 4. Бюджет 
 36  + 336.1/.5
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. Държавен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31637

- 464 -

Цб II 90867

Андреева, Цветелина.  Дигитален маркенитг в социалните мрежи на застрахователни компании / Цветелина Андреева. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 130-138. 

1. Дигитален маркетинг 2. Застрахователни компании - маркетинг, социални мрежи 
 339.13:004.5  + 368.02
Ключови думи: 1. маркетинг 2. социални мрежи 3. застраховане 4. застрахователни компании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31593

- 465 -

Цб II 90867

Вазов, Радостин.  Система "Бонес-Малус" коментари и тълкувания : (По проекта на Наредбата да единните изисквания за коригирането на застрахователната премия при прилагането на система "Бонус-Малус" при задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилисти) в РБ) / Радостин Вазов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 670-678. 

1. Автомобилно застраховане 2. Гражданска отговорност на автомобилистите - България 
 368.2
Ключови думи: 1. застраховане 2. гражданска отговорност 3. автомобилисти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31635

- 466 -

Цб П I 1042

Григоров, Симеон Любомиров.  Особености при инвестирането на активите и отчитане на пасивите на застрахователните дружества в България / Симеон Любомиров Григоров. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 47-52. 

1. Застрахователни дружества - България 
 657  + 368.01
Ключови думи: 1. застраховане 2. инвестиции 3. активи и пасиви 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 31887

- 467 -

Цб II 90871

Йорданов, Йордан Стефанов.  Проблеми при пенсионното осигуряване на заетите в туризма / Йордан Стефанов Йорданов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 318-325. 

1. Туризъм 2. Пенсионно осигуряване 3. Лица заети в туризма - социална защита 
 338.48  + 368.43
Ключови думи: 1. туризъм 2. пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31509

- 468 -

Цб II 90867

Начкова, Мая Янкова.  Анализ на конкурентоспособността на застрахователите в България при внедряване на нови застрахователни продукти / Мая Янкова Начкова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 619-627. 

1. Застрахователни продукти 2. Застраховане - конкурентоспособност, България 
 657  + 368.01
Ключови думи: 1. застраховане 2. конкурентоспособност 3. застрахователни продукти 4. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31631

- 469 -

 

Петкова, Аспасия.  Труд и осигуряване в земеделието / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 7-8, 33-41. 

 304
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. осигурителни аспекти 3. сезонна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31357

- 470 -

Цб II 90868

Петрова, Паунита.  Международноправната защита на правото на труд и Четвъртата индустриална революция / Паунита Петрова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 84-90. 

1. Международно право 2. Социални права 3. Международноправна защита 4. Четвърта индустриална революция 
 341  + 304
Ключови думи: 1. международно право 2. социални права 3. международноправна защита 4. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31564

- 471 -

Цб II 90871

Славова-Петкова, Борислава.  Социален туризъм в България / Борислава Славова-Петкова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 351-355. 

1. Социален туризъм 2. Туризъм - България 
 338.48  + 304
Ключови думи: 1. туризъм 2. социален туризъм 3. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31516

- 472 -

П II 1370

Achkasova, Svitlana.  Ensuring Financial Security of Non-Governmental Pension Funds in Ukraine / Svitlana Achkasova. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 1, 152-172. 

 364.35
Ключови думи: 1. пенсионни фондове 2. Украйна 3. инвестиционен риск 4. ликвидност 5. финансова стабилност 6. финансова сигурност 7. финансови индикатори 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31292

- 473 -

Цб П I 1042

Gorchilova, Denitsa.  Bulgarian young people, volunteering and social capital : trends in 2019 / Denitsa Gorchilova. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1209-1213. 

1. България - млади хора 2. Доброволци - младежи 3. България - социален капитал 
 316.4-053.81
Ключови думи: 1. социален капитал 2. младежи 3. доброволчество 4. доброволци 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31459

- 474 -

П II 1370

Pandurska, Ralitza.  Transferring resources between the first and the second pillar in the context of development of the pension model in Bulgaria / Ralitza Pandurska. // Иконом. изследвания, 27, 2018, N 2, 133-160. 

 368.43
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. България 3. пенсионна система 4. пенсионен модел 5. пенсионен резерв 6. пенсионни фондове 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31443

- 475 -

Цб II 90867

Pavlova, Tanya.  Return-Based Style Analysis of the Aggregate Universal Pension Funds` Sector Portfolio / Tanya Pavlova. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 701-714. 

1. Социална политика 2. Пенсионни фондове 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсии 2. пенсионни фондове 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 31638

Образование

- 476 -

Цб II 90867

Вазов, Радостин.  Трансформация на образованието. Предприемачески университети / Радостин Вазов. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 679-685. 

1. Иновации в образованието 2. Предприемачески университет 
 378
Ключови думи: 1. образование 2. предприемачество 3. иновации 4. докторски програми 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 31636

- 477 -

Цб II 90871

Емилова, Ирена.  Методът "Анализ на случай" при подготовката по дисциплината "Екотуризъм и инфраструктура" / Ирена Емилова. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 719-723. 

1. Туризъм - образование 
 338.48  + 378.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. образование 3. учебна дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Образование 
  

Сист. No: 31558

- 478 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая.  Предизвикателства пред професионалната етика, подготовката и продължаващото обучение на специалистите в областта на независимия финансов одит / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje, 2019, 1301-1305. 

1. Финансов одит - обучение, професионална етика 
 657.6  + 378.1
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. продължаващо обучение 3. професионална етика 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 31461

- 479 -

Цб II 90819

Пудин, Константин.  Ролята на Университета за национално и световно стопанство в изследванията по икономика на отбраната и сигурността / Константин Пудин. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 245-251. 

1. УНСС 2. Икономика на отбраната и сигурността 
 378  + 355.02
Ключови думи: 1. УНСС 2. икономика на отбраната 3. обучение 4. научни изследвания 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31441

- 480 -

Цб II 90819

Atkinson, Carol.  The legacy of NATO and U.S. military educational exchanges in Bulgaria / Carol Atkinson. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 159-165. 

1. Военно образование 2. НАТО 3. САЩ 4. България 
 355/359  + 37
Ключови думи: 1. военно образование 2. НАТО 3. сътрудничество 4. професионални военни училища 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Образование 
  

Сист. No: 31428

Математика. Естествени науки

Екология

- 481 -

Цб II 90871

Калинков, Константин.  Пространственото планиране - основа за устойчиво развитие на територията на българските черноморски курорти / Константин Калинков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 629-639. 

1. Пространствено планиране 2. Черноморски курорти - България 3. Устойчив туризъм 
 338.48  + 502:338
Ключови думи: 1. пространствено планиране 2. Черноморски курорти 3. устойчиво развитие 4. техническа инфраструктура 5. урбанизирана територия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 3. Икономикс 
  

Сист. No: 31549

- 482 -

Цб II 90868

Наумова, Стефка.  Въздействие на правото на ЕС върху екологичното право / Стефка Наумова. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 181-193. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. екологична политика 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31570

- 483 -

Цб II 90868

Maniatis, Antonios.  EU environmental law and Bulgaria / Antonios Maniatis. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 194-202. 

1. Право на Европейския съюз 2. Екологично право 
 341.17  + 349.6
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. екологично право 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31571

Приложни науки

Здравеопазване

- 484 -

Цб II 90871

Басмаджиева, Стилияна.  Разработване на методологична рамка за анализ на макроуправлението на здравния туризъм в България / Стилияна Басмаджиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 724-733. 

1. Здравен туризъм 
 338.48  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31559

- 485 -

Цб II 90819

Костадинов, Ростислав.  Внедряване на поуките от задгранични военни мисии в тренировъчния процес на медицинските специалисти / Ростислав Костадинов, Александър Парашкевов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 136-142. 

1. Военни мисии 2. Медицински специалисти 
 355.4  + 61
Ключови думи: 1. военни мисии 2. медицински специалисти 3. НАТО 4. Военномедицинска академия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 31424

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 486 -

Цб II 90852

Благоев, Димитър.  Инвестиционната активност на фирмите от сектор "Енергетика", като фактор за техния растеж / Димитър Благоев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 158-164. 

1. Конкурентоспособност 2. Енергетика - България 
 339.13  + 621.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31381

- 487 -

Цб II 90868

Бонева, Светла.  Развитие на ядрената енергетика в България и ЕС / Светла Бонева. // Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система : Международна научна конференция, 22 ноември 2018, Голяма конферентна зала, УНСС, София, България  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 224-234. 

1. Ядрена енергетика - България и ЕС 
 621.039  + 339.9
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31574

- 488 -

Цб II 90852

Каменов, Яким.  Материалопоглъщаемост и ефективност на машиностроенето / Яким Каменов. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 91-96. 

1. Конкурентоспособност 2. Машиностроене - България 
 339.13  + 621.0
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. машиностроене 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31374

- 489 -

Цб II 90852

Щерев, Николай.  Пазарна ориентация на фирмите от сектор "Енергетика" / Николай Щерев. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 137-143. 

1. Конкурентоспособност 2. Енергетика - България 
 339.13  + 621.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31378

Информационни технологии. Иновации

- 490 -

Цб II 90819

Анастасов, Добрин.  Осигуряване на стратегическо информационно превъзходство като основа на ситуационната сигурност на наш военен контингент, участващ в коалиционни операции / Добрин Анастасов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 199-207. 

1. Военни мисии 2. Информационна осигуреност 
 355.4  + 004.056
Ключови думи: 1. военен контингент 2. информационна осигуреност 3. коалиционни операции 4. обмен на информация 5. разузнавателна информация 6. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31433

- 491 -

Цб П I 1042

Бичурова, Ива.  Релацията управленска способност - иновационна активност на предприятията от хранителната индустрия / Ива Бичурова. // Knowledge - International Journal : Scientific Papers  (Skopje). - Skopje. - Skopje, 2019, 407-413. 

1. Хранителна индустрия - управление, иновации 
 664  + 005.591.6
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 2. управление 3. иновационна дейност 4. научно-изследователска дейност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31892

- 492 -

Цб II 90871

Божиков, Асен.  Кибератаките - съществено предизвикателство пред хотелите в дигиталната ера / Асен Божиков. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 248-255. 

1. Хотели - кибератаки 2. Киберпрестъпления - хотелиерство 3. Лични данни - безопасност 
 338.48
Ключови думи: 1. киберзаплахи 2. хотелиерска индустрия 3. лични данни 4. защита на лични данни 5. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31493

- 493 -

Цб II 90819

Вълев, Сергей.  Възможности за увеличаване ефикасността на осигуряването с информация на информационните операции / Сергей Вълев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 214-220. 

1. Военно дело 2. Информационна осигуреност 
 355/359  + 004
Ключови думи: 1. информационна осигуреност 2. информационни операции 3. източници на информация 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31435

- 494 -

 

Динкова, Мария.  Новото поколение книги / Мария Динкова. // CIO, 2019, N 7, 38-39. 

   Българи създадоха първата пъзел книга под формата на мобилно приложение PRAELUDIUM. 

 004.9
Ключови думи: 1. е-книги 2. PRAELUDIUM 3. електронна книга 4. интерактивни книги 5. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31330

- 495 -

Цб II 90819

Иванов, Деян.  Информационното превъзходство като основен принцип на мрежово-центричната война / Деян Иванов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 208-213. 

1. Военно дело 2. Информационно превъзходство 
 355/359  + 004
Ключови думи: 1. информационно превъзходство 2. мрежово-центрична война 3. въоръжени сили 4. информация 5. сигурност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31434

- 496 -

Цб II 90871

Иванов, Ивайло.  Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи / Ивайло Иванов. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 566-574. 

1. Хотели - онлайн резервации 2. Онлайн туристическа агенция (ОТА) 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. хотели 2. онлайн резервации 3. онлайн туристическа агенция (ОТА) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31542

- 497 -

Цб II 90871

Иванова, Снежина.  Иновациите в новия туристически свят / Снежина Иванова, Александрина Енева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 70-80. 

1. Туризъм 2. Иновации 3. Интелигентен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31468

- 498 -

Цб II 90871

Кабакчиева, Цветелина.  Иновативност в туристическите фирми / Цветелина Кабакчиева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 218-226. 

1. Туризъм 2. Иновации - туристически фирми 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. пазарна ориентация 4. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31489

- 499 -

Цб II 90871

Калейчев, Светослав.  Идентифициране на положителното взаимодействие между роботизацията и туристическия маркетинг / Светослав Калейчев. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 499-506. 

1. Туризъм - роботизация 2. Маркетинг - туризъм 3. Туристически маркетинг 
 338.48  + 339.13:379.85  + 004
Ключови думи: 1. маркетинг на туризма 2. роботизация 3. информационни технологии 4. туристически маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31534

- 500 -

Цб II 90852

Маркова, Мария.  Единството от продуктови иновации и дизайн - фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар / Мария Маркова. // Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, . Конкурентоспособен растеж на българската индустрия : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 11 октомври 2008 г.  (София). - София. - София : УНСС, 2008, 247-251. 

1. Конкурентоспособност 2. Продуктови иновации 3. Дизайн 4. Конкурентно предимство 
 339.13  + 347.77
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. конкурентоспособност 4. иновации 5. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Интелектуална собственост 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31398

- 501 -

 

Митев, Димитър.  Интернет на нещата в армията / Димитър Митев. // CIO, 2019, N 7, 98-100. 

   Internet of Things (IoT) - Интернет на нещата. 

 004.8
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. армия 3. цифрова революция 4. комуникации 5. оръжия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31340

- 502 -

Цб II 90871

Мишева, Маргарита.  Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи / Маргарита Мишева. // Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Сборник с доклади : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11-12 октомври 2019  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2019, 454-461. 

1. Електронна търговия - туризъм 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. туризъм 3. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31528

- 503 -

Цб II 90819

Нинов, Мариан.  Заплахи за индивидуалната сигурност в киберпространството / Мариан Нинов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 193-198. 

1. Киберсигурност 
 004.056
Ключови думи: 1. киберпространство 2. заплахи 3. киберсигурност 4. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31432

- 504 -

Цб II 90867

Попова, Нели.  Данъчно облагане на дигиталната икономика - проблеми и възможни решения / Нели Попова. // Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят : Колективна монография  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 662-669. 

1. Данъчно облагане 2. Дигитална икономика 
 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. данъчно облагане 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31634

- 505 -

Цб II 90819

Ризов, Васил.  Организационни аспекти на киберсигурността / Васил Ризов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 185-192. 

1. Киберсигурност 
 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. съхраняване на информация 3. информационна инфраструктура 4. киберпространство 5. киберпрестъпления 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31431

- 506 -

 

Хетцел, Пол.  Как ще изглежда една IT кариера след 5 години / Пол Хетцел. // CIO, 2019, N 7, 56-61. 

   Новите технологии и променящите се изисквания към работното място преобразуват хоризонта на ИТ професията. 

 004.056
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. приложения 3. вътрешнофирмена култура 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31332

- 507 -

 

Чакъров, Иван.  Киберсигурността - част от съвременния дигитален свят / Иван Чакъров. // CIO, 2019, N 7, 101-104. 

 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. системи за управление 3. отбрана и сигурност 4. дигитализация 5. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 31341

- 508 -

 

Шоу, Кийм.  Какво представлява дигиталният близнак / Кийм Шоу, Джош Фрулингер. // CIO, 2019, N 8, 32-34. 

 004.5
Ключови думи: 1. дигитални близнаци 2. сензорни мрежи 3. ИТ специалисти 4. Интернет на нещата ( IoT) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31426

- 509 -

 

Шошев, Емил.  Информационните оръжия като средство за масово поразяване в XXI ек / Емил Шошев. // CIO, 2019, N 7, 68-72. 

   Основната цел на въздействие на информационните оръжия е масовата дейтост на човека. 

 355  + 004.5
Ключови думи: 1. оръжия за масово поразяване 2. информационни оръжия 3. военна техника 4. психически войни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31338

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 510 -

Цб II 90845

Аврамова, Цветанка.  Нови думи, производни от имена на политици, в българския език / Цветанка Аврамова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 127-132. 

1. Български език 
 808.67
Ключови думи: 1. български език 2. политици 3. имена 4. производни думи 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31364

- 511 -

Цб II 90845

Генев-Пухалева, Илияна.  Опасност и риск като елементи на термини от областта на опазването на околната среда / Илияна Генев-Пухалева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 137-147. 

1. Езикознание 
 801.314.1
Ключови думи: 1. езикознание 2. синоними 3. термини 4. терминология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31373

- 512 -

Цб II 90845

Георгиев, Борислав.  Новият казионен език / Борислав Георгиев. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 72-76. 

1. Езикознание 
 80
Ключови думи: 1. политическо говорене 2. лингвистика 3. казионен език 4. публично говорене 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31351

- 513 -

Цб II 90845

Георгиева, Мариана.  Гласът в политическия наратив / Мариана Георгиева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 113-116. 

1. Политическа комуникация 
 80
Ключови думи: 1. езикознание 2. политическа комуникация 3. интонация 4. политическо говорене 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31361

- 514 -

Цб II 90845

Георгиева, Мариана.  За някои аспекти на политическия дискурс / Мариана Георгиева, Владислав Миланов. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 148-153. 

1. Политическа комуникация 
 80
Ключови думи: 1. политическа реч 2. политически език 3. лексика 4. политическа култура 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31377

- 515 -

Цб II 90845

Ефтимова, Андреана.  Медийната езикова вакханалия / Андреана Ефтимова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 133-136. 

1. Езикознание 
 80
Ключови думи: 1. медиен език 2. политическо говорене 3. журналистическа реч 4. публично говорене 5. езикова култура 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31369

- 516 -

Цб II 90845

Железарова, Радост.  За някои характерни особености в речта на политиците / Радост Железарова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 117-126. 

1. Политическа комуникация 
 80
Ключови думи: 1. политическа реч 2. политическа комуникация 3. комуникативни стратегии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31362

- 517 -

Цб II 90819

Крачунова, Зоя.  Професионалната военна лексика и терминологични проблеми (1989-2014) / Зоя Крачунова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 178-184. 

1. Военна терминология 
 801.316.4  + 355
Ключови думи: 1. военна лексика 2. военна терминология 3. абревиатури 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31430

- 518 -

Цб II 90845

Крейчи, Павел.  Фразеологията в служба на журналистиката / Павел Крейчи. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 88-94. 

1. Езикознание 
 80
Ключови думи: 1. фразеология 2. журналистика 3. езикови средства 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31353

- 519 -

Цб II 90845

Крейчова, Елена.  Негативната кампания като средство за сриване на имиджа на политическия противник / Елена Крейчова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 191-200. 

1. Език 2. Политика 
 80  + 324
Ключови думи: 1. негативна кампания 2. имидж 3. политически противник 4. предизборна кампания 5. политика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31392

- 520 -

Цб II 90845

Личева, Амелия.  Политическото говорене: метаморфози и въртене в кръг / Амелия Личева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 95-98. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. политическо говорене 2. политици 3. политическа реч 4. публично говорене 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31354

- 521 -

Цб II 90845

Мавродиева, Иванка.  Езикови особености на президентската реторика в България / Иванка Мавродиева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 58-71. 

1. България 2. Президентска реторика 
 80
Ключови думи: 1. президентска реторика 2. политическо говорене 3. публично говорене 4. президент 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31350

- 522 -

Цб II 90845

Маровска, Вера.  Проблемът за референцията и характерът на изразяващите я езикови средства / Вера Маровска. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 48-57. 

1. Езикознание 
 80
Ключови думи: 1. езикови средства 2. езикознание 3. лингвистичен анализ 4. граматика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31348

- 523 -

Цб II 90845

Миланов, Владислав.  Център за анализ на политическата и журналистическата реч / Владислав Миланов, Надежда Сталянова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 7-11. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. журналистическа реч 2. политическа реч 3. филология 4. български език 5. публично говорене 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31343

- 524 -

Цб II 90845

Миланов, Владислав.  Българският език да обединява политиците..., или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч / Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 13-20. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. български език 2. политици 3. парламентарна реч 4. публично говорене 5. политическа реч 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31344

- 525 -

Цб II 90845

Михайлова-Сталянова, Надежда.  Езикът на предизборните плакати и билбордове / Надежда Михайлова-Сталянова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 201-211. 

1. Език 2. Политика 
 80  + 324
Ключови думи: 1. език 2. политика 3. предизборна кампания 4. предизборни плакати 5. билборд 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31399

- 526 -

Цб II 90845

Осенова, Петя.  Корпусен поглед към политическата реч / Петя Осенова, Кирил Симов. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 77-87. 

1. Езикознание 
 80
Ключови думи: 1. политическа реч 2. лингвистично знание 3. езикови средства 4. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31352

- 527 -

Цб II 90845

Радева, Василка.  Отговорност и уважение към родния език / Василка Радева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 21-32. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. български език 2. журналистическа реч 3. политическа реч 4. парламентарна реч 5. езикова култура 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31345

- 528 -

Цб II 90845

Савова, Ивелина.  Квазититулуване и медиен език / Ивелина Савова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 33-47. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. български език 2. медиен език 3. квазититулуване 4. публично говорене 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31346

- 529 -

Цб II 90845

Стоянова, Юлияна.  Пол и род в български и немски: две лица на феминистки протест? / Юлияна Стоянова, Лилия Трайкова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 154-183. 

1. Български език 2. Немски език 
 808.67  + 803.0
Ключови думи: 1. български език 2. немски език 3. пол 4. род 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 31380

- 530 -

Цб II 90845

Тодорова, Биляна.  Език и образ на медиите в Югозападна България / Биляна Тодорова, Гергана Падарева. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 184-190. 

1. Югозападна България 2. Медиен език 
 80
Ключови думи: 1. медиен език 2. език 3. средства за масова комуникация 4. регионални медии 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Югозападна България 
  

Сист. No: 31391

- 531 -

Цб II 90845

Холиолчев, Христо.  Без усет за езика български... / Христо Холиолчев. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 109-112. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. български език 2. езикознание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31360

- 532 -

Цб II 90845

Чакърова, Красимира.  За някои амфиболични употреби в езика на печатните медии / Красимира Чакърова. // Език, морал, отговорност : Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева / Състав. Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011, 99-108. 

1. Български език 
 80
Ключови думи: 1. амфиболия 2. печатни медии 3. журналистически език 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31355

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 533 -

Цб CD 248

Асенов, Симеон.  Политически измерения на българската конституционна идентичност след Освобождението и в началото на XXI век / Симеон Асенов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 250-258. 

   Докладът представя съдържанието и практическите измерения на понятието "конституционна идентичност" за българската държавност и защита на националния суверенитет след Освобождението и в началото на XXI век, в условията на задълбочаваща се политическа интеграция на страната в Европейския съюз. Констатира се дефицит на познаване на конституционната идентичност и нейните потенциални възможности за ограничаване на трансфера на държавен суверенитет към ЕС. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Конституционна идентичност 
 949.72.051  + 321.72
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. конституционализъм 4. Лисабонски договор 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. национален суверенитет 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31314

- 534 -

Цб CD 248

Винаров, Иван.  Политическата система на Източна Румелия - обществен и конституционно-правен модел / Иван Винаров. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 91-99. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Източна Румелия 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Румелия 
  

Сист. No: 31301

- 535 -

Цб CD 248

Галунов, Тодор.  Избори и реформи през 1947-1952 година / Тодор Галунов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 66-77. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Избори, България 1947-1952 
 949.72.064  + 324
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. избори 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31299

- 536 -

Цб CD 248

Джиджев, Божидар.  Аспекти на кризата на либералната демокрация в съвременна България / Божидар Джиджев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 298-304. 

1. България - политика 2. Българска политическа система 3. Либерална демокрация - криза 
 321.011.5
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. политическа система 3. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31321

- 537 -

Цб II 90819

Димитров, Тодор.  Организация на отбраната на Черноморското крайбрежие през Първата световна война / Тодор Димитров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 320-328. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. отбрана 2. Първа световна война 3. Черноморско крайбрежие 4. война 5. българска армия 6. военноморски сили 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31452

- 538 -

Цб CD 248

Динков, Динко.  Решението на българския въпрос чрез международна санкция и последици за утвърждаване на държавността / Динко Динков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 41-46. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 
 949.72.051  + 327
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31296

- 539 -

Цб CD 248

Дончева, Анета.  Формиране и развитие на библиотечна инфраструктура в България от Освобождението до Втората световна война / Анета Дончева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 100-109. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - библиотечно дело, история 
 949.72.051  + 02.021.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. история 4. библиотечно дело 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31302

- 540 -

Цб CD 248

Златева, Ани.  Нови форми на културно сътрудничество през 30-40-те години на XX век / Ани Златева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-90. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - културно сътрудничество, история 
 949.72.051  + 00
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. култура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 31300

- 541 -

Цб CD 248

Иванов, Виктор.  Секуларизиране и модернизиране на българската държава и право / Виктор Иванов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 339-348. 

   Докладът е посветен на секуларизирането и модернизирането на Българската държава и право след освободителната за нас Руско-турска война. Принципът на секуларизма е от съществено значение за модернизирането на държавата и правото и заема основополагащо място в системата от принципи на модерния български конституционализъм. Накратко се проследява както неговото значение за трансформациите, съпътстващи модернизирането на нашата държава и право след приемането на Търновската конституция, така и позитивно правната му уредба в четирите български конституции. Акцентира се на светогледното значение на този принцип и неговата дълбока обвързаност с десакрализиращия мироглед, характерен за Културната парадигма на Новото време (КПНВ). 

1. България - история 2. България - политическа история 3. България - конституции 
 949.72.051  + 342.4.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31328

- 542 -

Цб CD 248

Иванов, Христо.  Либерално-консервативният характер на българските консерватори след Освобождението и неговите проявления по време на Учредителното събрание / Христо Иванов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 121-128. 

1. България - история 2. България - политическа история 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31304

- 543 -

Цб II 90819

Илиева, Илиана.  Военният аспект в политическите отношения между България и Черна гора (1878-1900) / Илиана Илиева. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 301-307. 

1. България 2. Черна гора 3. Политически отношения 4. История 
 949.72.051  + 949.7
Ключови думи: 1. политически отношения 2. история 3. балкански държави 4. външна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Черна гора 
  

Сист. No: 31448

- 544 -

Цб II 90873

Калев, Пламен Митков.  Романтичните представи на професор Стефан Савов Бобчев за нематериалните културни ценности с юридическо значение / Пламен Митков Калев. // Право и културни ценности, . Право и културни ценности : Сборник статии и доклади : Международна научна конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ИДП при БАН, 16 ноември 2018 г. / Ред. кол. Ирена Илиева и др.; Състав. Ирена Илиева, Гергана Гозанска; Рец. Надежда Йонкова, Петър Бо  (София). - София. - София : Институт за държавата и правото - БАН, 2019, 287-299. 

1. Културни ценности 2. Право 
 00.000.34  + 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. културни ценности 2. историческа школа в правото 3. романтизъм 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Право 3. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 31511

- 545 -

Цб CD 248

Кръстев, Николай.  "Освобождение" и "възстановяване" в идеологическите парадигми / Николай Кръстев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 272-274. 

   "Освобождението", традиционна либерална концепция с негативна дефиниция в класическата либерална мисъл се противопоставя от българските либерални субекти на "свобода" и се натоварва с позитивни значения, докато българската левица и националистическа десница се приближават към либералните трактовки, вместо към традиционните позитивни социалистически. 

1. България - политика 
 32.01
Ключови думи: 1. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31317

- 546 -

Цб II 90819

Куцаров, Димитър.  Военноисторическите изследвания в Историческия музей в Тутракан / Димитър Куцаров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 308-314. 

1. България 2. Военна история 3. Музеи 
 355.48(497.2)  + 001.89(497.2)  + 069(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. военноисторически изследвания 3. музей 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. Тутракан 
  

Сист. No: 31449

- 547 -

Цб CD 248

Лафичева, Милена.  Политиката на българската патриотична емиграция в Америка за защита на българското население в Егейска Македония по време на Гражданската война в Гърция през 1944 г. / Милена Лафичева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 157-168. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Гърция - гражданска война 4. Освободително движение - Македония 
 949.72.051  + 949.5
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. история на Гърция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 31305

- 548 -

Цб CD 248

Манчева, Галя.  Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война / Галя Манчева. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 110-120. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Българско малцинство - Албания 
 949.72.051  + 323.1
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. българско население 4. Албания 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 31303

- 549 -

Цб CD 248

Мизов, Максим.  За някои бели полета в политологическото осветляване на историята на модерната българска държавност / Максим Мизов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 185-20. 

1. България - история 2. България - политическа история 
 949.72.051  + 32.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31308

- 550 -

Цб CD 248

Митев, Трендафил.  Освобождението - фундаментът на модерната българска цивилизация / Трендафил Митев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 11-22. 

1. България - история 
 949.72.051  + 32.000.93
Ключови думи: 1. българска история 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31294

- 551 -

Цб CD 248

Найденов, Георги.  "Близкият хоризонт" на въстанието в представите на професионалните революционери. Отчаянието и гибелта на "чистите души" - Христо Ботев / Георги Найденов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 58-65. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Христо Ботев (1848-1876) 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Ботев, Христо 
  

Сист. No: 31298

- 552 -

Цб CD 248

Панайотов, Тодор.  Конституционно-правни проблеми и цензурни ограничания на печатните медии в България / Тодор Панайотов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-184. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Печатни медии - България, история 
 949.72.051  + 070
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. печатни издания 4. печатни медии 5. история на журналистиката 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 31307

- 553 -

Цб II 90819

Пашова, Аглика.  Създаване на лични архиви на български военачалници: архивът на генерал Георги Вазов / Аглика Пашова. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 329-333. 

1. Архиви 
 930.25  + 355
Ключови думи: 1. архиви 2. военачалници 3. архивен фонд 4. военноисторически архив 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31454

- 554 -

Цб CD 248

Пеев, Георги.  Окръжните писма на МВР като извор за изграждането на българската администрация 1878-1885 г. / Георги Пеев. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 169-176. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Административни органи - история 
 949.72.051  + 351/354.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. администрация 4. МВР 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 31306

- 555 -

Цб II 90819

Петров, Тодор.  Сто години организирани военноисторически изследвания / Тодор Петров. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 50-56. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. война 3. българска армия 4. военноисторически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31412

- 556 -

Цб CD 248

Саздов, Димитър.  Държавните принципи на Петко Каравелов за изграждането на българската държава / Димитър Саздов. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 47-57. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 4. Петко Каравелов (1843-1903) 
 949.72.051  + 342.6
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Каравелов, Петко 
  

Сист. No: 31297

- 557 -

Цб CD 248

Симеонова, Елена.  Изчезване в бъдещето : колективната амнезия на посткомунистическите поколения в България / Елена Симеонова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 213-224. 

   Докладът представя резултатите от изследване на колективната памет относно прехода в България след 1989 г., което се провежда ежегодно от 2008 г. сред студенти от УНСС. Генералният извод, който се налага от резултатите от изследването е, че е налице процес на прогресивно "изхвърляне" от колективната памет на спомена за ключови събития и личности от времето на прехода. Подобно маргинализиране на спомена, до степен на колективна амнезия, на практика означава, че определени събития и личности са неглижирани и обезстойностени, или изцяло липсват, в публичните комуникационни процеси. 

1. Посткомунистически поколения 2. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)  + 316.346.3
Ключови думи: 1. политическа история 2. преход към демокрация 3. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31310

- 558 -

Цб II 90819

Спасов, Людмил.  Българо-турски дипломатически отношения (1925-1934) / Людмил Спасов. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 280-293. 

1. България 2. Турция 3. Дипломация 4. История 
 949.72.053.11  + 956.0
Ключови думи: 1. българо-турски отношения 2. дипломатически отношения 3. дипломация 4. история на дипломацията 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 
  

Сист. No: 31446

- 559 -

Цб CD 248

Тодорова, Лилия Цветкова.  Стабилност на българските коалиционни правителства след 1990 година / Лилия Цветкова Тодорова. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 320-326. 

   Стабилността на коалиционните правителства е от особен интерес в политическите науки. Поради самото си естество този тип правителства добавят нови измерения към стандартното понятие за политическа нестабилност. В политическият живот на България правителствените коалиции в последното десетилетие се формират с нарастваща често- та. Целта на този доклад е да бъде измерена стабилността на българските коалиции след 1990г. чрез теорията на Дейвид Сандерс и Валентин Херман за измерване на правителствената стабилност в дни. 

1. Политическа нестабилност - България 2. България - политическа история 3. Коалиционни правителства - България, след 1990 г. 
 328.13
Ключови думи: 1. политическа нестабилност 2. политическа история 3. политически кризи 4. коалиционно правителство 5. България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31325

- 560 -

Цб II 90819

Трайковски, Роберто.  Дейности на Третия райх за организиране на местна самозащита в Западна Македония в края на 1943 и първата половина на 1944 година / Роберто Трайковски. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 315-319. 

1. Западна Македония 2. Военна история 
 355.48
Ключови думи: 1. Третия Райх 2. военна история 3. германско-български отношения 4. Вермахта 5. политически отношения 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 31450

- 561 -

Цб II 90819

Явашчев, Сево.  Сто години по-късно: проблеми и предизвикателства пред българската военноисторическа наука / Сево Явашчев. // Научните изследвания в отбраната : Вековна традиция и нови хоризонти : Сборник с доклади от международна научна конференция, 7-9 октомври 2014 г., София, България / Предс. на ред. кол. Янислав Янакиев; Чл. и др.; Ред. Георги Рачев; Коректор Димитър Матеев  ([София]). - [София]. - [София] : ВА " Г. С. Раковски", 2015, 228-233. 

1. България 2. Военна история 
 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. военна история 2. военноисторическа наука 3. проблеми 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31438

- 562 -

Цб CD 248

Янков, Георги.  Система от индикатори, идея и характер на изследването "Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) / Георги Янков. // България 140 години модерна българска държавност : Международна научна конференция, посветена на 140 години от възстановяването на българската държавност, 1 юни 2018 г., УНСС  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 23-40. 

1. България - история 2. България - политическа история 3. Изпълнителна власт 
 949.72.051  + 342.6
Ключови думи: 1. история на България 2. политическа история 3. изпълнителна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31295


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Цветанка 510 
Аврейски, Никола 44 
Алеков, Данаил 221 
Александров, Красимир 264 
Александрова, Александрина 222 352 
Александрова, Веселина 429 430 
Александрова, Матилда 163 
Алексиева, Соня 223 
Анастасов, Добрин 425 490 
Ангелов, Ангел 107 463 
Андасарова, Радка 154 
Андреева, Донка 197 298 
Андреева, Цветелина 183 464 
Асенов, Анатолий 224 
Асенов, Емил 45 108 130 
Асенов, Симеон 46 533 
Асенова, Камелия 105 109 299 
Атанасова, Маргарита 94 198 300 
Атанасова, Христина 420 
Балевски, Иво 225 
Банабакова, Ваня 220 
Басмаджиева, Стилияна 226 484 
Башева, Снежана 110 367 
Бечев, Иван 180 453 
Бичурова, Ива 199 491 
Благоев, Димитър 301 486 
Благоева, Блага 47 
Божиков, Асен 227 492 
Божилов, Владо 228 
Божинова, Марияна 229 
Бойчев, Бойчо 230 
Бойчев, Владимир Бойчев 231 
Бонев, Живко 131 
Бонева, Светла 302 303 487 
Борисов, Орлин 368 
Борисова-Маринова, Кремена 23 95 
Бояджиев, Веселин 25 235 
Българенска, Султана 188 
Вазов, Григорий 111 304 353 
Вазов, Радостин 465 476 
Варамезов, Любчо 200 
Васева, Цветолюба 369 
Василева, Ваня 232 
Василева, Галина 112 132 
Велев, Младен 305 
Великова, Еленита 233 
Велинов, Иво Иванов 1 24 48 
Веселинова, Надежда 164 234 
Веселинова, Нели 25 235 
Видин, Благой 370 
Винаров, Иван 49 50 534 
Владев, Ивайло 236 
Влъчков, Коста К. 51 
Воденичарова, Мария 189 215 306 
Вълев, Сергей 426 493 
Вълчева, Александра Йовчева 354 371 
Върбанов, Тихомир 237 
Гайдаров, Никола 238 
Галунов, Тодор 52 535 
Ганев, Георги 17 459 
Ганчев, Петко Г. 133 
Гарбарино, Паоло 2 372 
Генев-Пухалева, Илияна 511 
Георгиев, Борислав 512 
Георгиев, Георги 53 
Георгиев, Иван 86 307 
Георгиев, Пеньо 427 428 
Георгиева, Галя 239 308 
Георгиева, Кристина 240 
Георгиева, Мариана 513 514 
Георгиева, Ралица 238 
Георгиева, Силвия 201 309 
Горанова, Пенка 241 
Горчилова, Деница 33 473 
Григоров, Константин 242 423 
Григоров, Симеон Любомиров 134 466 
Григорова, Ваня 185 272 
Гълъбов, Марин 310 
Гътовски, Илия 216 311 
Деевски, Стоян 87 165 
Демиров, Павел 429 430 
Джиджев, Божидар 54 536 
Димитров, Александър 243 312 
Димитров, Димитър 313 431 
Димитров, Димитър Й. 202 314 
Димитров, Кирил 166 203 315 
Димитров, Нончо 204 316 
Димитров, Павел 217 317 
Димитров, Петър 167 432 
Димитров, Тодор 433 537 
Димитрова, Елица 27 
Димов, Тони 355 373 
Димова, Мария 26 55 374 
Динев, Димитър 113 135 
Динков, Динко 56 538 
Динков, Милен 244 
Динкова, Мария 494 
Дончева, Анета 3 539 
Дончева, Христина 57 
Драганов, Живко 356 375 
Драгиев, Александър 376 
Дуков, Илиян 245 
Дурев, Галин 58 
Емилова, Ирена 246 477 
Енева, Александрина 254 497 
Ефтимова, Андреана 515 
Жеков, Бранимир 4 17 434 459 
Желев, Иван 190 247 
Железарова, Радост 516 
Забунов, Георги 191 318 
Захариева, Галина 88 248 
Златанова, Зорница 249 
Златева, Ани 5 59 540 
Иванов, Виктор 60 377 541 
Иванов, Деян 435 495 
Иванов, Ивайло 250 319 496 
Иванов, Тилчо 168 436 
Иванов, Христо 61 542 
Иванова, Зоя 96 251 
Иванова, Ивелина 430 
Иванова, Петя 169 252 253 
Иванова, Росица 136 158 159 
Иванова, Снежина 254 497 
Иванова-Кузманова, Галя 137 255 
Илиев, Росен 437 
Илиева, Галина 271 
Илиева, Илиана 543 
Илиева, Ирена 6 378 379 
Илиева, Катя 256 
Илиева, Любка 257 
Илийчовски, Светослав 89 170 
Йовкова, Йорданка 192 320 
Йоловски, Джеймс 7 90 
Йорданов, Даниел 114 321 
Йорданов, Димитър 138 193 
Йорданов, Йордан Стефанов 258 467 
Йорданова, Мирослава 380 
Йоцов, Виктор 115 322 357 
Йочева, Катерина 381 
Кабакчиева, Цветелина 259 498 
Кавръкова, Полина 116 323 382 
Кадиева, Снежина 260 
Калев, Пламен Митков 8 383 544 
Калейчев, Светослав 184 261 499 
Калинков, Константин 91 262 481 
Камбурова, Лиляна 139 
Каменов, Яким 324 488 
Карадакова, Ирина Данаилова 263 
Керезиев, Илия 171 325 
Килимперов, Иван 264 
Ковачева, Диана 384 
Коен, Жаклин 265 
Колев, Росен 140 
Колева, Станка 97 326 
Константинов, Емил 385 
Консулов, Ваньо 327 
Костадинов, Ростислав 438 485 
Костадинова, Нина 266 
Костова, Иванка 328 
Костова-Пикет, Десислава 117 118 328 
Крачунова, Зоя 439 517 
Крейчи, Павел 518 
Крейчова, Елена 62 519 
Крумова, Зорница 224 
Кръстев, Георги 181 455 
Кръстев, Мирослав 267 
Кръстев, Николай 63 545 
Кръстева, Илияна 268 
Куртев, Кирчо 339 448 
Куцаров, Димитър 9 440 546 
Кушева, Галя 269 
Кънева, Аглика 119 
Лафичева, Милена 64 547 
Лечева, Ина 120 141 
Личев, Тихомир 270 
Личева, Амелия 520 
Лобрано, Джовани 10 386 
Любенова, Гергана 387 
Люцканов, Емил 181 455 
Мавродиева, Иванка 521 
Малчев, Михаил 388 
Манолов, Георги Л. 42 65 
Манчева, Галя 66 548 
Маринов, Иван 239 308 
Маринов, Стоян 271 
Маринова, Диана 389 
Маринова, Емилия 294 
Маринова, Юлия 205 329 
Марков, Захарин 17 459 
Маркова, Мария 142 330 390 421 500 
Маровска, Вера 522 
Марчева, Йорданка 232 
Марчевски, Иван 185 272 
Мизов, Максим 67 549 
Миланов, Владислав 514 523 524 
Милушева, Вяра 98 331 
Мирчев, Мирослав 68 
Митев, Димитър 441 501 
Митев, Трендафил 69 550 
Митева, Ани 358 391 
Митева, Катя 143 
Митевска-Енчева, Майяна 172 
Михайлов, Михаил 173 
Михайлова, Мария 392 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 121 332 359 
Михайлова-Сталянова, Надежда 70 524 525 
Михалев, Иван 429 
Мишев, Георги 333 
Мишева, Маргарита 273 334 502 
Моллов, Петър 17 459 
Моралийска-Николова, Станислава 27 
Мулешкова, Ирина 393 
Мутафов, Красимир 394 
Мушкаров, Гошо 395 
Найденов, Георги 71 551 
Найденов, Людмил 122 274 
Наумова, Стефка 360 396 482 
Начкова, Мая Янкова 144 145 174 468 478 
Недева, Теодора 442 
Недков, Румен 275 
Ненков, Димитър 123 335 
Нешев, Боян 186 336 
Николов, Емил 175 276 
Николов, Румен 17 459 
Николова, Иванка 277 
Николова, Марина 278 
Нинов, Мариан 503 
Новкиришка-Стоянова, Малина 11 397 
Огнянова, Йоана 279 
Орешкова, Христина 160 161 
Осенова, Петя 526 
Оферманс, Рене 111 304 353 
Павлов, Николай 181 455 
Павлов, Павлин 280 
Павлова, Миглена 146 398 
Павлова, Таня 475 
Павлова-Бънова, Марияна 122 274 
Падарева, Гергана 530 
Панайотов, Тодор 43 72 552 
Панджерова, Ася 89 170 
Панева, Лиляна 124 
Панов, Павел 99 337 
Пантелеева, Искра 100 281 
Панчева, Маргарита 282 
Парашкевов, Александър 438 485 
Парушева, Таня 283 
Паунов, Христо 12 399 
Пашова, Аглика 443 553 
Пеев, Георги 73 424 554 
Пенчев, Георги 13 400 
Перков, Венцислав 284 
Петев, Данаил 444 
Петков, Петко 74 445 
Петков, Пламен 176 446 
Петков, Росен 223 
Петкова, Аспасия 101 469 
Петров, Камен 75 103 
Петров, Пламен 285 
Петров, Тодор 447 555 
Петрова, Диана 147 338 
Петрова, Паунита 401 470 
Пожаревска, Румяна 148 
Попов, Георги 339 448 
Попова, Евгения 125 194 
Попова, Нели 92 126 504 
Попова, Радостина 195 
Портарска, Веселина 286 
Прокопиев, Анатолий 17 459 
Пудин, Константин 449 479 
Радев, Атанас 181 455 
Радев, Радко 206 340 
Радева, Василка 527 
Ракаджийска, Светла 287 
Ранчев, Георги 149 218 361 
Рафаилова, Генка 288 
Рибов, Манол 341 
Ризов, Васил 505 
Рисемова, Таня Иванова 104 
Русанов, Павлин 180 453 
Сабриева, Севджан 289 
Савов, Сава 207 342 
Савова, Ивелина 528 
Савова, Камелия 127 150 
Саздов, Димитър 76 556 
Симеонов, Симеон 252 
Симеонова, Елена 28 77 557 
Симов, Кирил 526 
Славова-Петкова, Борислава 290 471 
Спасов, Людмил 558 
Спасова, Цветанка 402 
Ставрев, Светослав 177 343 
Сталянова, Надежда 523 
Стамболийски, Иво 22 29 78 
Стамова, Марияна 79 
Станев, Христо 219 450 
Станев, Явор 208 291 
Станева, Валентина 151 
Станков, Петър 80 403 
Станкова, Мария 292 
Стойков, Стоян 404 
Стоянова, Здравка Божидарова 81 405 451 
Стоянова, Милена 236 
Стоянова, Цветана 178 179 344 
Стоянова, Юлияна 529 
Събев, Съби 452 
Тимчев, Марко 152 153 345 
Тодоров, Любомир 162 
Тодорова, Биляна 530 
Тодорова, Лилия Цветкова 82 559 
Тодорова, Любомира 293 
Тотев, Добромир 180 453 
Трайкова, Лилия 529 
Трайковски, Роберто 454 560 
Трифонова, Силвия 128 
Тюлеоглуева, Лейман 14 406 
Фесчиян, Даниела 154 
Филипова-Сланчева, Атанаска 129 155 
Фрулингер, Джош 508 
Хаджитодоров, Стефан 181 455 
Хетцел, Пол 506 
Холиолчев, Христо 531 
Христов, Методи 346 362 
Христозов, Иван 4 17 434 459 
Христозова, Мария 407 
Хутова, Виолета 209 347 
Цакова, Ивка 30 83 
Цветков, Калоян 267 
Цветков, Цветан 210 348 
Цвяткова, Стойна 294 
Ценай, Индрит Фари 363 408 
Ценова, Любка 111 304 353 
Цонев, Николай Георгиев 297 
Цонкова, Ваня Денчева 156 
Чакъров, Иван 456 507 
Чакърова, Красимира 532 
Чернева, Бойка 15 409 
Чуков, Кръстьо 157 
Шнайдер, Марина 16 410 
Шопов, Димчо 295 364 
Шопова, Маргарита 31 296 
Шоу, Кийм 508 
Шошев, Емил 457 509 
Щерев, Николай 349 489 
Юрукова, Мария 211 350 
Явашчев, Сево 458 561 
Янакиев, Янцислав 17 459 
Янева, Мариана Кирилова 297 
Янков, Георги 84 562 
Янкулова, Радослава 18 411 
Achkasova, Svitlana 472 
Assenova, Kamelia 105 
Atkinson, Carol 460 480 
Bakalova, Maria 32 
Banabakova, Vanya 220 
Boshnakov, Venelin 34 
Casertano, Letizia 19 412 
Cimbalo, Giovanni 20 413 
Dimitrova, Ivaila 187 
Dimitrova, Yanica P. 182 
Fotina, Hanna 414 
Fusar Poli, Elisabetta 21 415 
Galabova, Borislava 351 
Gorchilova, Denitsa 33 473 
Grigorov, Simeon Lubomirov 134 466 
Hristova, Marieta 35 
Ivanova, Rositsa 158 159 
Karpacheva, Elina 416 
Katkova, Natalia V. 212 
Kletnikov, Nikola 462 
Kraleva, Vanya 187 
Mandija, Neron 417 422 
Maniatis, Antonios 365 418 483 
Matushevskaya, Elena A. 212 
Mintchev, V. 34 
Misheva, Mihaela 32 
Mokhova, Iuliia 214 
Musay, Arjana 366 419 
Natchkova, Maia Iankova 145 174 
Nedyalkova, Plamena 213 
Nestorov, Nedialko 351 
Nikolic, Nebojsa 461 
Nonchev, Andrey 35 
Oreshkova, Hristina 160 161 
Orlova, Nataliia 214 
Pandurska, Ralitza 474 
Pavlova, Tanya 475 
Petrov, Kamen 106 
Popovski, Orce 462 
Prodanov, Hristo 36 
Stoyanov, Vasil 85 
Stoyanova, Maria 37 
Todorov, Lyubomir 162 
Venkatraja, B. 93 
Viruela, Rafael 38 
Xeka, Shkelqim 366 419 
Zapara, Svitlana 414 
Zareva. Irena 39 40 41 102 
Zwolak, Jan 196 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални аспекти на управлението на туристическата дестинация и българската проекция 229 
Актуални въпроси на данъчното облагане на автомобили в Европейския съюз 149 218 361 
Актуални тенденции в развитието на хотелските онлайн резервационни системи 250 319 496 
Албанският фактор на Балканите в края на XX и началото на XXI век. Тенденции и рискове за сигурността на Балканите 79 
Анализ на базисни показатели относно туризма в страните-членки на Европейския съюз 222 352 
Анализ на възможностите за удължаване на сезона в българските туристически курорти 233 
Анализ на дейността на местата за настаняване в курортен комплекс Пампорово през зимния туристически сезон за периода 2017-2019 г. 269 
Анализ на конкурентоспособността на застрахователите в България при внедряване на нови застрахователни продукти 468 
Анализ на конкурентоспособността, финансовата стабилност и риска от несъстоятелност на фирмата 152 345 
Анализ на рентабилността на собственият капитал на предприятието (модел, обвързан с дълготрайните нематериални активи) 133 
Анализ на социално-икономическото значение на организациите с нестопанска цел в България за периода 2008-2017 г. 7 90 
Аспекти на кризата на либералната демокрация в съвременна България 54 536 
Без усет за езика български... 531 
Брекзит и постоянното гражданство на Европейския съюз 356 375 
България : индекс на демокрация и политическа култура 47 
Българо-турски дипломатически отношения (1925-1934) 558 
Българската политическа култура през модерната епоха 49 
Българската политическа реклама в медиите : начин на издръжка или властова зависимост (след 10.XI.1989 г.) 42 65 
Българският език да обединява политиците..., или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч 524 
Взаимността в международното право 370 
Взаимовръзка между креативното предприемачество и туризма в България 288 
Взаимоотношения на заинтересованите страни при фасилити мениджмънта на хотелите в България 190 247 
Визия, политика и стратегия - необходимото триединство в стратегическото управление на отбраната 452 
Влияние на брандинга на кулинарната дестинация върху мотивацията на туристите 279 
Влияние на високата държавна задлъжнялост върху туристическата индустрия на страните от ЕС 295 364 
Влияние на маркетинговите иновации върху стопанските резултати и конкурентоспособността на предприятията 305 
Внедряване на поуките от задгранични военни мисии в тренировъчния процес на медицинските специалисти 438 485 
Военният аспект в политическите отношения между България и Черна гора (1878-1900) 543 
Военнодипломатическият корпус в България - традиции, настояще и бъдеще 74 445 
Военноисторическите изследвания в Историческия музей в Тутракан 9 440 546 
Войските за информационно поразяване като възможна перспектива за развитие на свързочните войски в страната 429 
Във фокуса на вниманието - националната конкурентоспособност 341 
Въздействие на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи върху българската правна уредба : правото на справедлив процес в разумен срок 407 
Въздействие на международното публично право върху всички национални и конкретно върху българската правна система 368 
Въздействие на правото на Европейския съюз върху българския нормотворчески процес 355 373 
Въздействие на правото на ЕС върху българската правна система в областта на обществените поръчки 369 
Въздействие на правото на ЕС върху екологичното право 360 396 482 
Въздействието на Закона-модел на УНСИТРАЛ за международния търговски арбитраж върху националната правна уредба на арбитража в Република България 389 
Въздействието на рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 октомври г. върху българското наказателно законодателство 392 
Възможности за нарастване на приходите в хотелиерството 277 
Възможности за подобряване на икономическото развитие на българските общини по течението на Долен Дунав 104 
Възможности за развитие на туризма в Община Своге 275 
Възможности за увеличаване ефикасността на осигуряването с информация на информационните операции 426 493 
Възможности и перспективи за развитие на винения туризъм в България 268 
Възможности и пречки пред развитието на специализирани видове туризъм на територията на туристически район "Тракия" 264 
Възможности на индустрията на туризма за социално предприемачество 292 
Външна професионална оценка при провелка на обществените поръчки 146 398 
Геоикономически и политически ориентири на възможната модернизация на българската държава през XXI век 75 103 
Гласът в политическия наратив 513 
Граници на фирмения растеж 86 307 
Гранични състояния на модерност, държавност и поетика 1 24 48 
Гъвкаво лидерство - фактор за успешни проекти в туризма 164 234 
Данъчно облагане на дигиталната икономика - проблеми и възможни решения 92 126 504 
Данъчно третиране на доходите на физически лица, извършващи земеделска дейност 125 194 
Дейности на Третия райх за организиране на местна самозащита в Западна Македония в края на 1943 и първата половина на 1944 година 454 560 
Действащи механизми за наблюдаване на изпълнението на международните договори 381 
Демократични шансове пред съвременната българска държава 30 83 
Детерминанти на потребителското търсене на организирани еднодневни пешеходни екскурзии 245 
Дигитален маркенитг в социалните мрежи на застрахователни компании 183 464 
Динамика в развитието на туризма в България - тенденции за периода 2014-2019 година 285 
Динамика на бизнес системата 117 
Динамика на сезонността в туристическия бизнес 284 
Динамични и стационарни туристически програми 221 
Добра практики в управлението на иновациите в горската индустрия в България 195 
Достъп на лица с увреждания до културните ценности (правно-социологически анализ) 14 406 
Държавните принципи на Петко Каравелов за изграждането на българската държава 76 556 
Еволюция в развитието на свързочните войски в Българската армия от тяхното създаване до наши дни 430 
Еволюция на теориите за консолидация и необходимостта от стандартизиран подход 139 
Европейският съюз и Албания. Интегриране и сближаване на законодателството 366 419 
Единството от продуктови иновации и дизайн - фактор за конкурентоспособност на българските предприятия на съвременния пазар 330 421 500 
Език и образ на медиите в Югозападна България 530 
Езикови особености на президентската реторика в България 521 
Езикът на предизборните плакати и билбордове 70 525 
Екологоправни аспекти на културно-историческото наследство на Република България 13 400 
Електронна търговия в туризма - проблеми, тенденции, перспективи 273 334 502 
Елити, мениджмънт, благоденствие 177 343 
За някои амфиболични употреби в езика на печатните медии 532 
За някои аспекти на политическия дискурс 514 
За някои бели полета в политологическото осветляване на историята на модерната българска държавност 67 549 
За някои характерни особености в речта на политиците 516 
За преходния характер на българската държавност 57 
Заплахи за индивидуалната сигурност в киберпространството 503 
Идентифициране на положителното взаимодейств