Нови статии - януари 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 91458

Иванов, Ангел.  Знание и конкурентоспособност : проблеми и перспективи / Ангел Иванов, Юлиана Хаджичонева, Кристиян Хаджиев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 230-239. 

1. Конкурентоспособност - общество на знанието - анализ, оценка 
 339.13  + 316.422  + 001.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. знания 3. иновации 4. икономическо развитие 5. обществено развитие 6. глобална конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Информационни технологии. Иновации 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31851

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

Цб II 91458

Иванов, Ангел.  Знание и конкурентоспособност : проблеми и перспективи / Ангел Иванов, Юлиана Хаджичонева, Кристиян Хаджиев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 230-239. 

1. Конкурентоспособност - общество на знанието - анализ, оценка 
 339.13  + 316.422  + 001.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. знания 3. иновации 4. икономическо развитие 5. обществено развитие 6. глобална конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Информационни технологии. Иновации 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31851

- 3 -

Цб II 91458

Иванов, Деан.  Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014-2020. Предизвикателства и бъдеще / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 493-499. 

1. Селски райони - България 
 316.334.55(497.2)  + 339.923:061.1  + 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. риск 4. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31876

- 4 -

Цб II 91458

Павлов, Атанас.  Как миграцията се отразява върху новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 484-492. 

1. Европейски съюз - миграции - финанси 
 339.923:061.1  + 314.7(4)
Ключови думи: 1. миграция 2. бюджет на ЕС 3. многогодишна финансова рамка на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31875

- 5 -

Цб II 91432

Dimitrov, Aleksandar.  The Leadership of XXI Century - Answers for the Globalizing Societies / Aleksandar Dimitrov. // Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Volume1-4 : Conference Proceedings. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, 1-10 September : Volume I. Political Sciences, Law  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria. - Albena, Bulgaria : SGEM, 2014, 421-428. 

1. Политическо лидерство - глобализация -21 век 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидери 2. политика 3. leadership 4. visionary 5. apostleship 6. charisma 7. transformation 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31829

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб II 91458

Исаев, Галин.  Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз / Галин Исаев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 458-467. 

1. Корупция - ЕС, България - Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) 
 328.185(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. корупция 2. държавна администрация 3. икономическа корупция 4. противодействие на корупцията 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31872

- 7 -

Цб II 91458

Кондарев, Тодор.  Социалната политика на Европейския съюз в глобализиращия се свят - между европейското и националното / Тодор Кондарев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 449-457. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 304(4)  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. социална политика 2. Европейска комисия (ЕК) 3. Европейски парламент 4. качество на живот 5. безработица 6. здравеопазване 7. условия на труд 8. доходи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31871

- 8 -

Цб II 91458

Панайотова, Моника.  Ротационното прадседателство на Съвета на Европейския съюз и важната роля на отношенията с Европейския парламент / Моника Панайотова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 46-57. 

1. Съвета на ЕС - ротационно председателство - Европейски парламент 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. политики на ЕС 2. Председателство на Съвета на ЕС 3. институции на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31833

- 9 -

Цб II 91458

Стоянова, Кристина.  Реалност 5.0 - ЕС (и България) в търсене на подходи за ефективна (регионална) политика / Кристина Стоянова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 389-394. 

1. Регионална политика - ЕС и България 
 332.1  + 327:911.3
Ключови думи: 1. социално-икономически отношения 2. културно-екологични процеси 3. анализ 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31865

- 10 -

Цб II 91458

Ценай, Индрит Фари.  Финансова подкрепа за Албания и България по линия на програмата Phare : сравнителен анализ / Индрит Фари Ценай. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 507-517. 

   Статията анализира финансирането от ЕС за Албания и за България преди присъединяването на страната към Съюза, както и проблемите и трудностите, които е имала България в периода на усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС по програмата ФАР. Анализът обхваща само периодът на действие на предприсъединителните фондове и проблемите на страната преди нейното пълноправно членство в ЕС. 

1. ЕС - Албания - отношения 2. Програма ФАР - България, ЕС - финансиране 
 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. програма ФАР 2. европейско финансиране 3. предприсъединителни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Албания 
  

Сист. No: 31878

- 11 -

Цб II 91432

Dimitrov, Aleksandar.  Pirates and Greens - the Opposites of the New Political Spectrum / Aleksandar Dimitrov. // Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Volume1-4 : Conference Proceedings. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, 1-10 September : Volume I. Political Sciences, Law  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria. - Albena, Bulgaria : SGEM, 2014, 287-294. 

1. Пирати и "зелени" - опозиция - политически партии 
 32
Ключови думи: 1. политическа обстановка 2. лява политика 3. дясна политика 4. политическа история 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 31828

- 12 -

Цб II 91432

Dimitrov, Aleksandar.  The Leadership of XXI Century - Answers for the Globalizing Societies / Aleksandar Dimitrov. // Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Volume1-4 : Conference Proceedings. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, 1-10 September : Volume I. Political Sciences, Law  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria. - Albena, Bulgaria : SGEM, 2014, 421-428. 

1. Политическо лидерство - глобализация -21 век 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидери 2. политика 3. leadership 4. visionary 5. apostleship 6. charisma 7. transformation 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31829

Икономикс

- 13 -

Цб II 91458

Гечев, Васил.  Световната финансова криза и загубеното десетилетие за еврозоната / Васил Гечев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 94-103. 

1. Световна финансова криза (2007-2008) - Еврозона 
 330.131.7  + 339.9
Ключови думи: 1. финансова криза 2. Голямата рецесия 3. безработица 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. бюджетен дефицит 6. държавен дълг 7. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31838

- 14 -

Цб II 91458

Ценай, Индрит Фари.  Финансова подкрепа за Албания и България по линия на програмата Phare : сравнителен анализ / Индрит Фари Ценай. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 507-517. 

   Статията анализира финансирането от ЕС за Албания и за България преди присъединяването на страната към Съюза, както и проблемите и трудностите, които е имала България в периода на усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС по програмата ФАР. Анализът обхваща само периодът на действие на предприсъединителните фондове и проблемите на страната преди нейното пълноправно членство в ЕС. 

1. ЕС - Албания - отношения 2. Програма ФАР - България, ЕС - финансиране 
 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. програма ФАР 2. европейско финансиране 3. предприсъединителни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Албания 
  

Сист. No: 31878

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 15 -

Цб II 91458

Андреева, Андрияна.  Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 178-184. 

1. Синдикати - работодателски организации 
 334.754  + 331.105.5
Ключови думи: 1. работодателски организации 2. синдикални организации 3. специален регистър 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31845

- 16 -

Цб II 91458

Благойчева, Христина.  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност / Христина Благойчева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 240-249. 

1. Безопасност на труда - корпоративно управление - нормативна рамка 
 331.45  + 005.35
Ключови думи: 1. здравословни условия на труд 2. безопасни условия на труд 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. трудови злополуки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 31852

- 17 -

Цб II 91458

Михов, Васил.  Междукултурни различия и ефективно лидерство в екипа / Васил Михов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 441-448. 

1. Управление на екипи - ефективност и лидерство 
 316.46  + 005.963
Ключови думи: 1. междукултурни различия 2. лидерство 3. екипна работа 4. екипна ефективност 5. лидерство на екипа 6. лидерски стратегии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 31870

- 18 -

Цб II 91458

Станкова, Лиляна.  Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти / Лиляна Станкова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 312-320. 

1. Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 2. Иновации и иновационен процес - човешки ресурси 
 005.95/.96  + 005.342
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. иновационен проект 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31858

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 19 -

Цб II 91458

Александрова, Светлана.  Финансиране на действия срещу изменение на климата / Светлана Александрова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 58-71. 

1. Европейски съюз - екология 2. Климат - финансиране на политики - ЕС, България 
 502/504.000.32.003.  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2. изменение на климата 3. климатични промени 4. капиталов пазар 5. Европейска инвестиционна банка 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31834

- 20 -

Цб II 91458

Гечев, Васил.  Световната финансова криза и загубеното десетилетие за еврозоната / Васил Гечев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 94-103. 

1. Световна финансова криза (2007-2008) - Еврозона 
 330.131.7  + 339.9
Ключови думи: 1. финансова криза 2. Голямата рецесия 3. безработица 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. бюджетен дефицит 6. държавен дълг 7. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31838

- 21 -

Цб II 91458

Иванов, Деан.  Първично монетно предлагане същност на модела на финансиране и регулаторна рамка в Европейския съюз / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 405-410. 

1. Initial coin offering (ICO) - първично монетно предлагане 
 339.923:061.1  + 336.7(4)
Ключови думи: 1. криптовалути 2. инвестиции 3. инвестиционен риск 4. капитал 5. стартиращи компании 6. регулаторна рамка 7. възвръщаемост на инвестициите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31867

- 22 -

Цб II 91458

Иванова, Росица.  Новият МСФО 16 "Лизинги" и корпоративното управление на предприятието / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 192-206. 

1. МСФО 16 Лизинги - управление на предприятието 
 657.92  + 005.7  + 336.77
Ключови думи: 1. МСФО 16 - Лизинг 2. анализ 3. оценка 4. управление 5. бизнес индикатори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31847

- 23 -

Цб II 91458

Канатов, Стоян Г.  Оценка на програмите за публично финансиране / Стоян Г. Канатов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 518-524. 

1. Публично финансиране - оценка на програмите 
 339.9
Ключови думи: 1. публични финанси 2. оценка на въздействието 3. анализ разходи-ползи 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31879

- 24 -

Цб II 91458

Кирова, Силвия.  Европа и лидерство във финансовите иновации (Финтех) / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 395-404. 

1. Финансови пазари - финтех индустрия - иновации 2. Финанси - технологии - взаимодействие 
 339.7  + 336
Ключови думи: 1. финансови иновации 2. технологии 3. финансови технологични иновации 4. Европа 5. финансови услуги 6. финтех 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 31866

- 25 -

Цб II 91458

Кънева, Аглика.  Динамика на депозитите в банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2008-2017 г. / Аглика Кънева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 104-109. 

1. Банкови депозити - ЕС (2008-2017 г.) 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. депозити 3. Еврозона 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31839

- 26 -

Цб II 91458

Статева, Йорданка.  Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? / Йорданка Статева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 31-45. 

1. Финансови центрове - Европа 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансов център 2. евроклиринг 3. финансови технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Лондон 3. Франкфурт 4. Париж 5. Люксембург 6. Дъблин 
  

Сист. No: 31832

- 27 -

Цб II 91458

Стойкова, Ани Янкова.  Теоретична и приложна същност на АВС метода / Ани Янкова Стойкова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 268-276. 

1. ABC метод (Activity Based Costing) - себестойност на продукта 
 338.58  + 005.915
Ключови думи: 1. калкулиране 2. разходи 3. себестойност 4. продукт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31855

- 28 -

Цб II 91423

Стоянов, Михал.  Лизингът на транспортните средства - състояние и перспективи / Михал Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 137-146 : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Транспортни средства - финансов лизинг 
 336.77
Ключови думи: 1. лизинг 2. транспортни средства 3. финансов лизинг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31815

- 29 -

Цб II 91458

Тодорова, Весела.  Интернационализацията на еврото / Весела Тодорова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 128-133. 

1. Евро - интернационална валута 2. Валута - номинален стълб 
 336.74
Ключови думи: 1. международна валута 2. евро (EU) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31841

- 30 -

Цб II 91458

Popova, Nelly.  Coordination of the Corporate Income Tax in the European Union / Nelly Popova. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 134-146. 

1. Корпоративен данък - доходи - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. доходи 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31842

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 31 -

Цб II 91458

Александрова, Недялка.  Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз / Недялка Александрова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 185-191. 

1. Счетоводство - Европейски съюз 
 657(4)
Ключови думи: 1. финансова отчетност 2. счетоводен консерватизъм 3. Директива 2013/34/ЕС 4. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31846

- 32 -

Цб II 91458

Иванова, Росица.  Новият МСФО 16 "Лизинги" и корпоративното управление на предприятието / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 192-206. 

1. МСФО 16 Лизинги - управление на предприятието 
 657.92  + 005.7  + 336.77
Ключови думи: 1. МСФО 16 - Лизинг 2. анализ 3. оценка 4. управление 5. бизнес индикатори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31847

Управление

- 33 -

Цб II 91458

Александрова, Матилда.  Роля на управлението на мултикултурни проектни екипи за успеха на проектното портфолио / Матилда Александрова, Боряна Богоева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 87-93. 

1. Мултикултурни проектни екипи - управление 
 005.8
Ключови думи: 1. проектно портфолио 2. управление на проекти 3. проектен екип 4. мултикултурна среда 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31837

- 34 -

Цб II 91423

Банабакова, Ваня Куздова.  Логистиката и социалната отговорност / Ваня Куздова Банабакова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 184-199 : с табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Социална отговорност 
 658.7  + 005.35
Ключови думи: 1. логистика 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 31819

- 35 -

Цб II 91458

Благойчева, Христина.  Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност / Христина Благойчева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 240-249. 

1. Безопасност на труда - корпоративно управление - нормативна рамка 
 331.45  + 005.35
Ключови думи: 1. здравословни условия на труд 2. безопасни условия на труд 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. трудови злополуки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 31852

- 36 -

Цб II 91458

Иванова, Маргарита.  Значението на приемствеността в развитието на идеи и потребността от познания по международен мениджмънт за нови технологични компании в България с потенциал за развитие на международните пазари / Маргарита Иванова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 321-328. 

1. Международен мениджмънт - компании, пазари - приемственост 
 005.7  + 339.9
Ключови думи: 1. нови технологии 2. стартиращи предприятия 3. стартиращи компании 4. интернационализация 5. международни пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31859

- 37 -

Цб II 91458

Иванова, Росица.  Новият МСФО 16 "Лизинги" и корпоративното управление на предприятието / Росица Иванова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 192-206. 

1. МСФО 16 Лизинги - управление на предприятието 
 657.92  + 005.7  + 336.77
Ключови думи: 1. МСФО 16 - Лизинг 2. анализ 3. оценка 4. управление 5. бизнес индикатори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31847

- 38 -

Цб II 91423

Илчев, Андрей Огнянов.  Оценка на риска при одобрение на нови доставчици / Андрей Огнянов Илчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 254-262 : с табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Управление на риска 
 005.52:005.334  + 658.7
Ключови думи: 1. управление на риска 2. доставчици 3. снабдяване 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 31825

- 39 -

Цб II 91458

Пенова, Надя Маринова.  Актуални проблеми на управлението на взаимоотношенията със заинтересованите страни на проекта / Надя Маринова Пенова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 329-337. 

1. Управление на проекти - заинтересовани страни (външни и вътрешни) 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на взаимоотношенията 2. проектен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 31860

- 40 -

Цб II 91458

Станкова, Лиляна.  Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти / Лиляна Станкова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 312-320. 

1. Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 2. Иновации и иновационен процес - човешки ресурси 
 005.95/.96  + 005.342
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. иновационен проект 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31858

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 41 -

Цб II 91458

Билянски, Валентин.  Новите страни-членки и процесът на ценова конвергенция в ЕС / Валентин Билянски. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 110-127. 

1. Ценови нива - нови страни-членки на ЕС 
 339.923:061.1  + 338.5(4)
Ключови думи: 1. цени 2. ценова конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31840

- 42 -

Цб II 91458

Иванов, Ангел.  Знание и конкурентоспособност : проблеми и перспективи / Ангел Иванов, Юлиана Хаджичонева, Кристиян Хаджиев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 230-239. 

1. Конкурентоспособност - общество на знанието - анализ, оценка 
 339.13  + 316.422  + 001.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. знания 3. иновации 4. икономическо развитие 5. обществено развитие 6. глобална конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Информационни технологии. Иновации 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31851

- 43 -

Цб II 91458

Маринова, Надя.  Международният маркетинг и бъдещето / Надя Маринова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 223-229. 

1. Маркетинг - потребителско поведение - бъдеще 
 339.138
Ключови думи: 1. международен маркетинг 2. управление 3. власт 4. риск 5. ефективност 6. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31850

- 44 -

Цб II 91458

Христов, Александър.  Икономическа и неикономическа ефективност в маркетинговите комуникации : теория и практика / Александър Христов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 81-86. 

1. Маркетингови комуникации - икономическа и неикономическа ефективност 
 339.138
Ключови думи: 1. ефективност 2. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31836

Услуги

- 45 -

Цб II 91423

Желязкова, Донка Димитрова.  Интеграция на електронната търговия и куриерските услуги в съвременната цифрова реалност / Донка Димитрова Желязкова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 127-136. 

   Библиогр. в текста

1. Електронна търговия 2. Куриерски услуги 
 339.1:681.324  + 338.46
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. е-търговия 3. куриерски услуги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Услуги 
  

Сист. No: 31814

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 46 -

Цб II 91458

Иванов, Деан.  Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014-2020. Предизвикателства и бъдеще / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 493-499. 

1. Селски райони - България 
 316.334.55(497.2)  + 339.923:061.1  + 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. риск 4. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31876

Икономика на индустрията

- 47 -

Цб II 91423

Благоева, Силвия Георгиева.  Алгоритъм за изследване на състоянието на зелената логистика в предприятията от група 23.1 "Производство на стъкло и изделия ото стъкло" / Силвия Георгиева Благоева, Радостина Георгиева Йорданова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 200-213. 

1. Логистика 2. Предприятия 
 658.7  + 666
Ключови думи: 1. зелена логистика 2. предприятия 3. стъкларска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31820

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 48 -

Цб II 91423

Банабакова, Ваня Куздова.  Логистиката и социалната отговорност / Ваня Куздова Банабакова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 184-199 : с табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Социална отговорност 
 658.7  + 005.35
Ключови думи: 1. логистика 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 31819

- 49 -

Цб II 91423

Благоева, Силвия Георгиева.  Алгоритъм за изследване на състоянието на зелената логистика в предприятията от група 23.1 "Производство на стъкло и изделия ото стъкло" / Силвия Георгиева Благоева, Радостина Георгиева Йорданова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 200-213. 

1. Логистика 2. Предприятия 
 658.7  + 666
Ключови думи: 1. зелена логистика 2. предприятия 3. стъкларска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 31820

- 50 -

Цб II 91423

Боянов, Любен Кирилов.  Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките / Любен Кирилов Боянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 116-126. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Дигитализация 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. логистика 2. управление на верига на доставките 3. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31813

- 51 -

Цб II 91458

Воденичарова, Мария.  Развитие и тенденции на логистичния сектор в България в периода 2007-2019 г. / Мария Воденичарова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 250-256. 

1. Логистичен сектор - България 
 658.7(497.2)
Ключови думи: 1. логистика 2. тенденции 3. развитие 4. логистични услуги 5. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31853

- 52 -

Цб II 91423

Воденичарова, Мария Сашкова.  Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в България / Мария Сашкова Воденичарова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 51-65 : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 3. Хранителна индустрия 
 658.7  + 664
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. хранителна индустрия 3. омниканали 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31807

- 53 -

Цб II 91458

Вълчев, Желязко.  Управление на риска при различните форми за осъществяване на международен бизнес в контекста на глобалните вериги за доставка / Желязко Вълчев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 257-267. 

1. Глобални вериги на доставки 2. Международен бизнес - логистика - управление на риска 
 339.9  + 658.7
Ключови думи: 1. глобални вериги на доставки 2. международни икономически отношения МИО 3. експорт 4. импорт 5. риск мениджмънт 6. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31854

- 54 -

Цб II 91423

Денчев, Емил Петров.  ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка / Емил Петров Денчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 99-106. 

   Библиогр. в текста

1. Дигитализация 2. Логистика 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. логистика 3. дигитализация 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31811

- 55 -

Цб II 91423

Денчев, Емил Петров.  Възможности за извеждане на отчети от ERP системи в логистиката / Емил Петров Денчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 107-115. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика 2. Информационни системи - бизнес 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. информационни системи 2. ERP системи 3. логистика 4. бизнес процеси 5. отчет 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31812

- 56 -

Цб II 91423

Желязкова, Донка Димитрова.  Модел за оптимизиране структурата на българския транспорт в съответствие с екологичните цели на ЕС / Донка Димитрова Желязкова, Танка Василева Милкова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 147-159. 

   Библиогр. в текста

1. Транспортен сектор - екологични цели 
 338.47  + 574
Ключови думи: 1. транспорт 2. вредни емисии 3. оптимизиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Екология 
  

Сист. No: 31816

- 57 -

Цб II 91423

Илчев, Андрей Огнянов.  Оценка на риска при одобрение на нови доставчици / Андрей Огнянов Илчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 254-262 : с табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Управление на риска 
 005.52:005.334  + 658.7
Ключови думи: 1. управление на риска 2. доставчици 3. снабдяване 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 31825

- 58 -

Цб II 91423

Йонева, Елизабет Димитрова.  Въздействие на политическите фактори върху веригите на доставки в енергийния сектор - актуална динамика и ключови тенденции / Елизабет Димитрова Йонева. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 214-227. 

1. Логистика - управление 2. Енергиен сектор 
 658.7.000.32
Ключови думи: 1. логистика 2. верига на доставките 3. енергиен сектор 4. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31821

- 59 -

Цб II 91423

Кондев, Георги Иванов.  Прилагане на подхода управление чрез тотално качество за подобряване на обучението по логистика във висшите училища / Георги Иванов Кондев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 25-35 : с 1. фиг.. 

1. Висше образование - логистика 2. Логистика - управление 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висше образование 2. логистика 3. конкурентоспособност 4. тотално управление на качеството (TQM) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31805

- 60 -

Цб II 91423

Корбанколева, Иванка Славеева.  Подход за избор на подходящи методи за определяне на потребностите от продукти / Иванка Славеева Корбанколева. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 36-50 : с 1 фиг.. 

1. Снабдяване - класифициране на продукти 
 658.7
Ключови думи: 1. снабдяване 2. потребности 3. продукти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31806

- 61 -

Цб II 91423

Мардов, Георги Тодоров.  Веригата за доставки и риска от измами в нея / Георги Тодоров Мардов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 263-269. 

1. Логистика - управление 2. Риск 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. измами 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31826

- 62 -

Цб II 91458

Михнева, Даниела.  Електромобилите - част от устойчивата мобилност в контекста на европейския пазар и стимули / Даниела Михнева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 290-311. 

1. Електромобили - Европейски пазар 
 656.13
Ключови думи: 1. електромобили 2. устойчива мобилност 3. автомобилни компании 4. стимулиране 5. екомобилност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31857

- 63 -

Цб II 91423

Павлов, Даниел Ангелов.  Въздействието на логистичните характеристики на продуктите върху изграждането на дистрибуционни канали / Даниел Ангелов Павлов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 75-88 : с фиг., табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Дистрибуция 
 658.7
Ключови думи: 1. логистични стратегии 2. дистрибутивни канали 3. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31809

- 64 -

Цб II 91423

Петрова, Симеонка Александрова.  Логистични решения и дълбочина на асортимента в ритейл веригата на доставките / Симеонка Александрова Петрова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 66-74 : с табл.. 

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. ритейлъри 3. логистични стратегии 4. асортимент 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31808

- 65 -

Цб II 91423

Раковска, Мирослава Атанасова.  Взаимодействие между висшето образование, бизнеса и науката в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в България: добри практики и перспективи за развитие / Мирослава Атанасова Раковска. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г. / Програмен комитет Мирослава Раковска и др.; Дизайн на кор. Лора Ангелова; Предпеч. подгот. Жулиета В. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 11-24. 

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 3. Висше образование - логистика 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висше образование 2. бизнес 3. наука 4. логистика 5. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31804

- 66 -

Цб II 91423

Стоянов, Динко Георгиев.  Системи за управление на качеството в логистиката и управление на веригата на доставките / Динко Георгиев Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 89-98 : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 3. Управление на качеството 4. Стандарти за качество 
 658.7  + 006.83
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. логистика 3. качество 4. стандартизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31810

- 67 -

Цб II 91423

Стоянов, Михал.  Лизингът на транспортните средства - състояние и перспективи / Михал Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 137-146 : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Транспортни средства - финансов лизинг 
 336.77
Ключови думи: 1. лизинг 2. транспортни средства 3. финансов лизинг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31815

- 68 -

Цб II 91423

Христова, Катя Йорданова.  Международните логистични центрове във взаимодействие с българския товарен автомобилен транспорт - реалности и тенденции / Катя Йорданова Христова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 173-183 : с фиг., табл.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика 2. Транспорт 
 658.7  + 338.47
Ключови думи: 1. международен транспорт 2. логистични центрове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31818

- 69 -

Цб II 91458

Христова-Политикова, Мария.  Членството на България в ЕС предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентоспособност на международния товарен автотранспорт / Мария Христова-Политикова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 346-353. 

1. Товарен автотранспорт - единно европейско пространство 
 339.923:061.1  + 656.13  + 338.47(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. товарен автомобилен транспорт 2. конкурентоспособност 3. европейска транспортна система 4. международен транспорт 5. пазарна структура 6. ценообразуване 7. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31862

- 70 -

Цб II 91423

Чаушева, Виолета Валентинова.  Въздействие на прилаганите устойчиви логистични практики в производствените организации и върху екологичните резултати от транспортната дейност / Виолета Валентинова Чаушева. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 228-237. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. устойчива логистика 2. транспорт 3. екология 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31822

- 71 -

Цб II 91432

Dimitrov, Georgi.  Sources for the Financing of the Projects of the Road Infrastructure of the Republic of Bulgaria / Georgi Dimitrov. // Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism : Volume1-4 : Conference Proceedings. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, 1-10 September : Volume II. Finance  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 647-654. 

1. Инфраструктура (пътна) - проектно финансиране - България 
 338.49(497.2)  + 656(497.2)
Ключови думи: 1. пътна инфраструктура 2. европейски фондове 3. такси 4. концесии 5. EU funding 6. road infrastructure 7. infrastructure charges 8. финансиране на проекти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31830

Туризъм

- 72 -

Цб II 91458

Драганов, Румен Ив.  Възможностите на ваучерите за здравна превенция в българския спа туризъм / Румен Ив. Драганов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 214-222. 

1. Здравеопазване - спа туризъм - България 
 614  + 338.48
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. превенция 3. здравеопазване 4. ваучери 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31849

- 73 -

Цб II 91458

Нейчев, Стоян.  Анализ на връзката между проектите, финансирани чрез кохезионния фонд на ЕС в областта на околната среда и състоянието на туризма в България / Стоян Нейчев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 338-345. 

1. Туризъм - околна среда - България и ЕС 
 339.923:061.1  + 338.48(497.2)  + 502
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. Кохезионен фонд 3. европейски проекти 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Европейски съюз 3. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31861

- 74 -

Цб II 91458

Торманов, Захари.  Туроператорът - комисионер или посредник? / Захари Торманов, Златина Караджова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 207-213. 

1. Туроператор - туристически пакет - договор 
 338.48.000.34
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. пътнически агенции 3. комисионер 4. посредник 5. договор 6. туроператорска дейност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 
  

Сист. No: 31848

- 75 -

Цб II 91458

Petkova-Georgieva, Stoyanka.  A Research Study of Nonlinearity Experiencing in the Rate of Current Account Deficit to the Bulgarian Tourism National Product / Stoyanka Petkova-Georgieva, Zlatina Karadzhova. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 164-173. 

1. Туризъм - България 
 338.48(497.2)
Ключови думи: 1. икономика на туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31844

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 76 -

Цб II 91458

Александрова, Светлана.  Финансиране на действия срещу изменение на климата / Светлана Александрова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 58-71. 

1. Европейски съюз - екология 2. Климат - финансиране на политики - ЕС, България 
 502/504.000.32.003.  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2. изменение на климата 3. климатични промени 4. капиталов пазар 5. Европейска инвестиционна банка 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31834

- 77 -

Цб II 91458

Билянски, Валентин.  Новите страни-членки и процесът на ценова конвергенция в ЕС / Валентин Билянски. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 110-127. 

1. Ценови нива - нови страни-членки на ЕС 
 339.923:061.1  + 338.5(4)
Ключови думи: 1. цени 2. ценова конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31840

- 78 -

Цб II 91458

Боева, Бистра.  ERM II и насоките на ОИСР за корпоративно управление в българските предприятия с държавно участие / Бистра Боева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала / Ред. съвет Бистра Боева и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 19-30. 

1. Корпоративно управление - държавни предприятия - България 
 339.9
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. ОИСР- организация за икономическо сътрудничество и развитие 3. Банков съюз 4. Еврозона 5. държавна собственост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31831

- 79 -

Цб II 91458

Вълчев, Желязко.  Управление на риска при различните форми за осъществяване на международен бизнес в контекста на глобалните вериги за доставка / Желязко Вълчев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 257-267. 

1. Глобални вериги на доставки 2. Международен бизнес - логистика - управление на риска 
 339.9  + 658.7
Ключови думи: 1. глобални вериги на доставки 2. международни икономически отношения МИО 3. експорт 4. импорт 5. риск мениджмънт 6. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31854

- 80 -

Цб II 91458

Гечев, Васил.  Световната финансова криза и загубеното десетилетие за еврозоната / Васил Гечев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 94-103. 

1. Световна финансова криза (2007-2008) - Еврозона 
 330.131.7  + 339.9
Ключови думи: 1. финансова криза 2. Голямата рецесия 3. безработица 4. брутен вътрешен продукт (БВП) 5. бюджетен дефицит 6. държавен дълг 7. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31838

- 81 -

Цб II 91458

Джонгова, Камелия.  Всестранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай - значението му за ЕС и възможностите за България / Камелия Джонгова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 411-420. 

1. Международна търговия - ЕС, Китай, България - споразумение 
 339.9(497.2 + 4)(510)
Ключови думи: 1. международна инвестиционна търговия 2. Всестранно инвестиционно споразумение (ВИС) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 3. Китай 
  

Сист. No: 31868

- 82 -

Цб II 91458

Димитров, Илиян.  Икономически и финансови измерения на отношенията САЩ - Китай / Илиян Димитров. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 421-440. 

1. Икономически отношения - САЩ - Китай 2. Китайско-американски отношения (2017-2018) 
 339.9(510)(73)
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. американска икономика 3. китайска икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 
  

Сист. No: 31869

- 83 -

Цб II 91423

Желязкова, Донка Димитрова.  Интеграция на електронната търговия и куриерските услуги в съвременната цифрова реалност / Донка Димитрова Желязкова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 127-136. 

   Библиогр. в текста

1. Електронна търговия 2. Куриерски услуги 
 339.1:681.324  + 338.46
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. е-търговия 3. куриерски услуги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Услуги 
  

Сист. No: 31814

- 84 -

Цб II 91458

Иванов, Деан.  Първично монетно предлагане същност на модела на финансиране и регулаторна рамка в Европейския съюз / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 405-410. 

1. Initial coin offering (ICO) - първично монетно предлагане 
 339.923:061.1  + 336.7(4)
Ключови думи: 1. криптовалути 2. инвестиции 3. инвестиционен риск 4. капитал 5. стартиращи компании 6. регулаторна рамка 7. възвръщаемост на инвестициите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31867

- 85 -

Цб II 91458

Иванова, Маргарита.  Значението на приемствеността в развитието на идеи и потребността от познания по международен мениджмънт за нови технологични компании в България с потенциал за развитие на международните пазари / Маргарита Иванова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 321-328. 

1. Международен мениджмънт - компании, пазари - приемственост 
 005.7  + 339.9
Ключови думи: 1. нови технологии 2. стартиращи предприятия 3. стартиращи компании 4. интернационализация 5. международни пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31859

- 86 -

Цб II 91458

Канатов, Стоян Г.  Оценка на програмите за публично финансиране / Стоян Г. Канатов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 518-524. 

1. Публично финансиране - оценка на програмите 
 339.9
Ключови думи: 1. публични финанси 2. оценка на въздействието 3. анализ разходи-ползи 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 31879

- 87 -

Цб II 91458

Лозанов, Олег.  Корпоративната идентичност - необходим елемент от бизнес стратегията на българските фирми на Общия европейски пазар / Олег Лозанов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 72-80. 

1. Европейски пазар - български фирми - бизнес стратегии 
 339.923:061.1(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. корпоративна идентичност 2. бизнес стратегии 3. български фирми 4. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31835

- 88 -

Цб II 91458

Павлов, Атанас.  Как миграцията се отразява върху новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 484-492. 

1. Европейски съюз - миграции - финанси 
 339.923:061.1  + 314.7(4)
Ключови думи: 1. миграция 2. бюджет на ЕС 3. многогодишна финансова рамка на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31875

- 89 -

Цб II 91458

Статева, Йорданка.  Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? / Йорданка Статева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 31-45. 

1. Финансови центрове - Европа 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансов център 2. евроклиринг 3. финансови технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Лондон 3. Франкфурт 4. Париж 5. Люксембург 6. Дъблин 
  

Сист. No: 31832

- 90 -

Цб II 91423

Стоянов, Стефан Иванов.  Усъвършенстване на управлението на отпадните продукти в дейността на търговците на дребно / Стефан Иванов Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 246-253. 

   Библиогр. в текста

1. Търговия на дребно 2. Отпадъци 
 628.4  + 339.37
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. търговци 3. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31824

- 91 -

Цб II 91458

Стоянова, Кристина.  Реалност 5.0 - ЕС (и България) в търсене на подходи за ефективна (регионална) политика / Кристина Стоянова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 389-394. 

1. Регионална политика - ЕС и България 
 332.1  + 327:911.3
Ключови думи: 1. социално-икономически отношения 2. културно-екологични процеси 3. анализ 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31865

- 92 -

Цб II 91458

Тилева, Ивет.  Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 379-388. 

   Целта на настоящото изследване е да се докаже ефектът от българското социално предприемачество (в частност нестандартния бизнес модел на фирма "Насекомо" АД) за кръговата икономика на ЕС. 

1. Кръгова икономика - ЕС, България - екология 
 339.923:061.1  + 502:628.3(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. стартиращи компании 3. стартъп компании 4. иновации 5. биоразградими отпадъци 6. зелена икономика 7. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Екология 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31864

- 93 -

Цб II 91423

Филева, Петя Димитрова.  Превоз на живи животни в ЕС - проблеми и перспективи / Петя Димитрова Филева. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 160-172 : с фиг., 1 табл.. 

 339
Ключови думи: 1. неправителствени организации (НПО) 2. животни 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31817

- 94 -

Цб II 91458

Dagdemir, Elif Uckan.  An Outlook on the Changes of the External Trade Composition of Turkey with Her Main European Union Trading Partners : 1996, 2017 / Elif Uckan Dagdemir. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 147-163. 

1. Външна търговия - Турция, ЕС (1996,2017) 
 339.56(4)(560)
Ключови думи: 1. външнотърговска дейност 2. търговски отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Турция 
  

Сист. No: 31843

- 95 -

Цб II 91458

Popova, Nelly.  Coordination of the Corporate Income Tax in the European Union / Nelly Popova. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 134-146. 

1. Корпоративен данък - доходи - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. доходи 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31842

Европейски съюз

- 96 -

Цб II 91458

Александрова, Светлана.  Финансиране на действия срещу изменение на климата / Светлана Александрова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 58-71. 

1. Европейски съюз - екология 2. Климат - финансиране на политики - ЕС, България 
 502/504.000.32.003.  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2. изменение на климата 3. климатични промени 4. капиталов пазар 5. Европейска инвестиционна банка 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31834

- 97 -

Цб II 91458

Билянски, Валентин.  Новите страни-членки и процесът на ценова конвергенция в ЕС / Валентин Билянски. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 110-127. 

1. Ценови нива - нови страни-членки на ЕС 
 339.923:061.1  + 338.5(4)
Ключови думи: 1. цени 2. ценова конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31840

- 98 -

Цб II 91458

Драганов, Христо.  Действия на Европейския съюз в областта на спорта / Христо Драганов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 500-506. 

1. Спорт - ЕС - политики и дейности 
 796(4)
Ключови думи: 1. икономика на спорта 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31877

- 99 -

Цб II 91458

Иванов, Деан.  Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014-2020. Предизвикателства и бъдеще / Деан Иванов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 493-499. 

1. Селски райони - България 
 316.334.55(497.2)  + 339.923:061.1  + 338.43
Ключови думи: 1. развитие на селските райони 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. риск 4. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 31876

- 100 -

Цб II 91458

Кондарев, Тодор.  Социалната политика на Европейския съюз в глобализиращия се свят - между европейското и националното / Тодор Кондарев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 449-457. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 304(4)  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. социална политика 2. Европейска комисия (ЕК) 3. Европейски парламент 4. качество на живот 5. безработица 6. здравеопазване 7. условия на труд 8. доходи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31871

- 101 -

Цб II 91458

Кънева, Аглика.  Динамика на депозитите в банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2008-2017 г. / Аглика Кънева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 104-109. 

1. Банкови депозити - ЕС (2008-2017 г.) 
 339.923:061.1  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. депозити 3. Еврозона 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31839

- 102 -

Цб II 91458

Лозанов, Олег.  Корпоративната идентичност - необходим елемент от бизнес стратегията на българските фирми на Общия европейски пазар / Олег Лозанов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 72-80. 

1. Европейски пазар - български фирми - бизнес стратегии 
 339.923:061.1(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. корпоративна идентичност 2. бизнес стратегии 3. български фирми 4. Общ европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31835

- 103 -

Цб II 91458

Нейчев, Стоян.  Анализ на връзката между проектите, финансирани чрез кохезионния фонд на ЕС в областта на околната среда и състоянието на туризма в България / Стоян Нейчев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 338-345. 

1. Туризъм - околна среда - България и ЕС 
 339.923:061.1  + 338.48(497.2)  + 502
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. Кохезионен фонд 3. европейски проекти 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Европейски съюз 3. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31861

- 104 -

Цб II 91458

Павлов, Атанас.  Как миграцията се отразява върху новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 484-492. 

1. Европейски съюз - миграции - финанси 
 339.923:061.1  + 314.7(4)
Ключови думи: 1. миграция 2. бюджет на ЕС 3. многогодишна финансова рамка на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31875

- 105 -

Цб II 91458

Панайотова, Моника.  Ротационното прадседателство на Съвета на Европейския съюз и важната роля на отношенията с Европейския парламент / Моника Панайотова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 46-57. 

1. Съвета на ЕС - ротационно председателство - Европейски парламент 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. политики на ЕС 2. Председателство на Съвета на ЕС 3. институции на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31833

- 106 -

Цб II 91458

Статева, Йорданка.  Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? / Йорданка Статева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 31-45. 

1. Финансови центрове - Европа 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансов център 2. евроклиринг 3. финансови технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Лондон 3. Франкфурт 4. Париж 5. Люксембург 6. Дъблин 
  

Сист. No: 31832

- 107 -

Цб II 91458

Тилева, Ивет.  Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 379-388. 

   Целта на настоящото изследване е да се докаже ефектът от българското социално предприемачество (в частност нестандартния бизнес модел на фирма "Насекомо" АД) за кръговата икономика на ЕС. 

1. Кръгова икономика - ЕС, България - екология 
 339.923:061.1  + 502:628.3(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. стартиращи компании 3. стартъп компании 4. иновации 5. биоразградими отпадъци 6. зелена икономика 7. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Екология 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31864

- 108 -

Цб II 91458

Христова-Политикова, Мария.  Членството на България в ЕС предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентоспособност на международния товарен автотранспорт / Мария Христова-Политикова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 346-353. 

1. Товарен автотранспорт - единно европейско пространство 
 339.923:061.1  + 656.13  + 338.47(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. товарен автомобилен транспорт 2. конкурентоспособност 3. европейска транспортна система 4. международен транспорт 5. пазарна структура 6. ценообразуване 7. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31862

- 109 -

Цб II 91458

Ценай, Индрит Фари.  Финансова подкрепа за Албания и България по линия на програмата Phare : сравнителен анализ / Индрит Фари Ценай. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 507-517. 

   Статията анализира финансирането от ЕС за Албания и за България преди присъединяването на страната към Съюза, както и проблемите и трудностите, които е имала България в периода на усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС по програмата ФАР. Анализът обхваща само периодът на действие на предприсъединителните фондове и проблемите на страната преди нейното пълноправно членство в ЕС. 

1. ЕС - Албания - отношения 2. Програма ФАР - България, ЕС - финансиране 
 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. програма ФАР 2. европейско финансиране 3. предприсъединителни фондове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Албания 
  

Сист. No: 31878

- 110 -

Цб II 91458

Popova, Nelly.  Coordination of the Corporate Income Tax in the European Union / Nelly Popova. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 134-146. 

1. Корпоративен данък - доходи - ЕС 
 339.923:061.1  + 336.2
Ключови думи: 1. данъци 2. доходи 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31842

Право

- 111 -

Цб II 91458

Горанова, Илонка.  Относно концепцията за "необичайно благоприятна оферта" съгласно българското законодателство в контекста на европейските директиви в областта на обществените поръчки / Илонка Горанова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 468-472. 

1. Обществени поръчки - българско и европейско законодателство 
 347.45/.47(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. обществена поръчка 2. необичайно ниска оферта 3. нередовна оферта 4. отстраняване от участие 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31873

- 112 -

Цб II 91458

Торманов, Захари.  Туроператорът - комисионер или посредник? / Захари Торманов, Златина Караджова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 207-213. 

1. Туроператор - туристически пакет - договор 
 338.48.000.34
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. пътнически агенции 3. комисионер 4. посредник 5. договор 6. туроператорска дейност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 
  

Сист. No: 31848

- 113 -

Цб II 91458

Цветкова, Станислава.  Регулиране в областта на обществените поръчки в България / Станислава Цветкова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 473-483. 

1. Обществени поръчки - България 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. законодателство 3. регулаторни органи 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31874

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 114 -

Цб II 91423

Захариев, Марио Пламенов.  Киберсигурността и изкуственият интелект като заплахи и възможности за Европейския съюз / Марио Пламенов Захариев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 270-276. 

1. Киберсигурност 2. Национална сигурност 
 004.056  + 355.45
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. изкуствен интелект (AI) 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31827

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 115 -

Цб II 91458

Кондарев, Тодор.  Социалната политика на Европейския съюз в глобализиращия се свят - между европейското и националното / Тодор Кондарев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 449-457. 

1. Социална политика - Европейски съюз 
 304(4)  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. социална политика 2. Европейска комисия (ЕК) 3. Европейски парламент 4. качество на живот 5. безработица 6. здравеопазване 7. условия на труд 8. доходи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31871

Образование

- 116 -

Цб II 91423

Воденичарова, Мария Сашкова.  Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в България / Мария Сашкова Воденичарова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 51-65 : с фиг.. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 3. Хранителна индустрия 
 658.7  + 664
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. хранителна индустрия 3. омниканали 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31807

- 117 -

Цб II 91423

Кондев, Георги Иванов.  Прилагане на подхода управление чрез тотално качество за подобряване на обучението по логистика във висшите училища / Георги Иванов Кондев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 25-35 : с 1. фиг.. 

1. Висше образование - логистика 2. Логистика - управление 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висше образование 2. логистика 3. конкурентоспособност 4. тотално управление на качеството (TQM) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31805

- 118 -

Цб II 91423

Раковска, Мирослава Атанасова.  Взаимодействие между висшето образование, бизнеса и науката в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в България: добри практики и перспективи за развитие / Мирослава Атанасова Раковска. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г. / Програмен комитет Мирослава Раковска и др.; Дизайн на кор. Лора Ангелова; Предпеч. подгот. Жулиета В. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 11-24. 

1. Логистика - управление 2. Верига на доставки 3. Висше образование - логистика 
 378  + 658.7
Ключови думи: 1. висше образование 2. бизнес 3. наука 4. логистика 5. управление на верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 31804

Математика. Естествени науки

Екология

- 119 -

Цб II 91458

Александрова, Светлана.  Финансиране на действия срещу изменение на климата / Светлана Александрова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 58-71. 

1. Европейски съюз - екология 2. Климат - финансиране на политики - ЕС, България 
 502/504.000.32.003.  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2. изменение на климата 3. климатични промени 4. капиталов пазар 5. Европейска инвестиционна банка 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 31834

- 120 -

Цб II 91423

Желязкова, Донка Димитрова.  Модел за оптимизиране структурата на българския транспорт в съответствие с екологичните цели на ЕС / Донка Димитрова Желязкова, Танка Василева Милкова. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 147-159. 

   Библиогр. в текста

1. Транспортен сектор - екологични цели 
 338.47  + 574
Ключови думи: 1. транспорт 2. вредни емисии 3. оптимизиране 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Екология 
  

Сист. No: 31816

- 121 -

Цб II 91458

Михнева, Даниела.  Разкриване на нефинансова информация в докладите за устойчивост и примера на Daimler / Даниела Михнева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 354-378. 

   Студията се фокусира върху практиките за разкриване на информация относно въздействието на компаниите върху околната среда в докладите за устойчивост. Изследването включва пример от практиката на автомобилна компания за докладване на устойчивостта. 

1. Информация - околна среда - устойчиво развитие 2. Автомобилна индустрия - информация за устойчивост (разкриване) 3. Global Reporting Initiative (GRI) - международна независима организация по стандартизация 4. Екологични, социални, управленски (ЕСУ) фактори - ключови показатели 
 502:338  + 629.113  + 303.6
Ключови думи: 1. Глобална инициатива за разкриване на информация (GRI) 2. автомобилостроене 3. автомобилни компании 4. доклади за устойчивост 5. околна среда 6. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31863

- 122 -

Цб II 91458

Нейчев, Стоян.  Анализ на връзката между проектите, финансирани чрез кохезионния фонд на ЕС в областта на околната среда и състоянието на туризма в България / Стоян Нейчев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 338-345. 

1. Туризъм - околна среда - България и ЕС 
 339.923:061.1  + 338.48(497.2)  + 502
Ключови думи: 1. икономика на туризма 2. Кохезионен фонд 3. европейски проекти 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Европейски съюз 3. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31861

- 123 -

Цб II 91458

Тилева, Ивет.  Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 379-388. 

   Целта на настоящото изследване е да се докаже ефектът от българското социално предприемачество (в частност нестандартния бизнес модел на фирма "Насекомо" АД) за кръговата икономика на ЕС. 

1. Кръгова икономика - ЕС, България - екология 
 339.923:061.1  + 502:628.3(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. стартиращи компании 3. стартъп компании 4. иновации 5. биоразградими отпадъци 6. зелена икономика 7. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Екология 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31864

Приложни науки

Здравеопазване

- 124 -

Цб II 91458

Драганов, Румен Ив.  Възможностите на ваучерите за здравна превенция в българския спа туризъм / Румен Ив. Драганов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 214-222. 

1. Здравеопазване - спа туризъм - България 
 614  + 338.48
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. превенция 3. здравеопазване 4. ваучери 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31849

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 125 -

Цб II 91458

Бонева, Светла.  Производство на електроенергия от конвенционални енергийни източници в България / Светла Бонева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 277-289. 

1. Електроенергия - производство, източници - България 
 620.91
Ключови думи: 1. конвенционални енергийни източници 2. енергетика 3. електрическа енергия 4. производство 5. топлоелектрически централи (ТЕЦ) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 31856

- 126 -

Цб II 91423

Илиев, Теодор Петров.  Трансформиране на отпадъците от бреме в ресурс / Теодор Петров Илиев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 238-245. 

   Библиогр. в текста

1. Рециклиране на отпадъци 
 628.4
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране 3. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31823

- 127 -

Цб II 91458

Михнева, Даниела.  Разкриване на нефинансова информация в докладите за устойчивост и примера на Daimler / Даниела Михнева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 354-378. 

   Студията се фокусира върху практиките за разкриване на информация относно въздействието на компаниите върху околната среда в докладите за устойчивост. Изследването включва пример от практиката на автомобилна компания за докладване на устойчивостта. 

1. Информация - околна среда - устойчиво развитие 2. Автомобилна индустрия - информация за устойчивост (разкриване) 3. Global Reporting Initiative (GRI) - международна независима организация по стандартизация 4. Екологични, социални, управленски (ЕСУ) фактори - ключови показатели 
 502:338  + 629.113  + 303.6
Ключови думи: 1. Глобална инициатива за разкриване на информация (GRI) 2. автомобилостроене 3. автомобилни компании 4. доклади за устойчивост 5. околна среда 6. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 31863

- 128 -

Цб II 91423

Стоянов, Стефан Иванов.  Усъвършенстване на управлението на отпадните продукти в дейността на търговците на дребно / Стефан Иванов Стоянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 246-253. 

   Библиогр. в текста

1. Търговия на дребно 2. Отпадъци 
 628.4  + 339.37
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. търговци 3. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 31824

Информационни технологии. Иновации

- 129 -

Цб II 91423

Боянов, Любен Кирилов.  Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките / Любен Кирилов Боянов. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 116-126. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика - управление 2. Дигитализация 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. логистика 2. управление на верига на доставките 3. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31813

- 130 -

Цб II 91423

Денчев, Емил Петров.  ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка / Емил Петров Денчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 99-106. 

   Библиогр. в текста

1. Дигитализация 2. Логистика 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. логистика 3. дигитализация 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31811

- 131 -

Цб II 91423

Денчев, Емил Петров.  Възможности за извеждане на отчети от ERP системи в логистиката / Емил Петров Денчев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 107-115. 

   Библиогр. в текста

1. Логистика 2. Информационни системи - бизнес 
 658.7  + 004
Ключови думи: 1. информационни системи 2. ERP системи 3. логистика 4. бизнес процеси 5. отчет 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31812

- 132 -

Цб II 91423

Захариев, Марио Пламенов.  Киберсигурността и изкуственият интелект като заплахи и възможности за Европейския съюз / Марио Пламенов Захариев. // Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22-23.05.2019 г., 270-276. 

1. Киберсигурност 2. Национална сигурност 
 004.056  + 355.45
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. изкуствен интелект (AI) 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31827

- 133 -

Цб II 91458

Иванов, Ангел.  Знание и конкурентоспособност : проблеми и перспективи / Ангел Иванов, Юлиана Хаджичонева, Кристиян Хаджиев. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 230-239. 

1. Конкурентоспособност - общество на знанието - анализ, оценка 
 339.13  + 316.422  + 001.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. знания 3. иновации 4. икономическо развитие 5. обществено развитие 6. глобална конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Информационни технологии. Иновации 4. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 31851

- 134 -

Цб II 91458

Кирова, Силвия.  Европа и лидерство във финансовите иновации (Финтех) / Силвия Кирова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 395-404. 

1. Финансови пазари - финтех индустрия - иновации 2. Финанси - технологии - взаимодействие 
 339.7  + 336
Ключови думи: 1. финансови иновации 2. технологии 3. финансови технологични иновации 4. Европа 5. финансови услуги 6. финтех 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 31866

- 135 -

Цб II 91458

Станкова, Лиляна.  Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти / Лиляна Станкова. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 312-320. 

1. Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 2. Иновации и иновационен процес - човешки ресурси 
 005.95/.96  + 005.342
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. иновационен проект 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 31858

- 136 -

Цб II 91458

Тилева, Ивет.  Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България / Ивет Тилева. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 379-388. 

   Целта на настоящото изследване е да се докаже ефектът от българското социално предприемачество (в частност нестандартния бизнес модел на фирма "Насекомо" АД) за кръговата икономика на ЕС. 

1. Кръгова икономика - ЕС, България - екология 
 339.923:061.1  + 502:628.3(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. стартиращи компании 3. стартъп компании 4. иновации 5. биоразградими отпадъци 6. зелена икономика 7. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Екология 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31864

Изкуство. Музика. Спорт

- 137 -

Цб II 91458

Драганов, Христо.  Действия на Европейския съюз в областта на спорта / Христо Драганов. // Членството на България в ЕС : Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция 19 октовмри 2019 г., УНСС, Голяма конферентна зала  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 500-506. 

1. Спорт - ЕС - политики и дейности 
 796(4)
Ключови думи: 1. икономика на спорта 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 31877


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Матилда 33 
Александрова, Недялка 31 
Александрова, Светлана 19 76 96 119 
Андреева, Андрияна 15 
Банабакова, Ваня Куздова 34 48 
Билянски, Валентин 41 77 97 
Благоева, Силвия Георгиева 47 49 
Благойчева, Христина 16 35 
Богоева, Боряна 33 
Боева, Бистра 78 
Бонева, Светла 125 
Боянов, Любен Кирилов 50 129 
Воденичарова, Мария 51 
Воденичарова, Мария Сашкова 52 116 
Вълчев, Желязко 53 79 
Гечев, Васил 13 20 80 
Горанова, Илонка 111 
Денчев, Емил Петров 54 55 130 131 
Джонгова, Камелия 81 
Димитров, Александър 5 11 12 
Димитров, Георги 71 
Димитров, Илиян 82 
Драганов, Румен Ив. 72 124 
Драганов, Христо 98 137 
Желязкова, Донка Димитрова 45 56 83 120 
Захариев, Марио Пламенов 114 132 
Иванов, Ангел 1 2 42 133 
Иванов, Деан 3 21 46 84 99 
Иванова, Маргарита 36 85 
Иванова, Росица 22 32 37 
Илиев, Теодор Петров 126 
Илчев, Андрей Огнянов 38 57 
Исаев, Галин 6 
Йолова, Галина 15 
Йонева, Елизабет Димитрова 58 
Йорданова, Радостина Георгиева 47 49 
Канатов, Стоян Г. 23 86 
Караджова, Златина 74 75 112 
Кирова, Силвия 24 134 
Кондарев, Тодор 7 100 115 
Кондев, Георги Иванов 59 117 
Корбанколева, Иванка Славеева 60 
Кънева, Аглика 25 101 
Лозанов, Олег 87 102 
Мардов, Георги Тодоров 61 
Маринова, Надя 43 
Милкова, Танка Василева 56 120 
Михнева, Даниела 62 121 127 
Михов, Васил 17 
Нейчев, Стоян 73 103 122 
Павлов, Атанас 4 88 104 
Павлов, Даниел Ангелов 63 
Панайотова, Моника 8 105 
Пенова, Надя Маринова 39 
Петкова-Георгиева, Стоянка 75 
Петрова, Симеонка Александрова 64 
Попова, Нели 30 95 110 
Раковска, Мирослава Атанасова 65 118 
Станкова, Лиляна 18 40 135 
Статева, Йорданка 26 89 106 
Стойкова, Ани Янкова 27 
Стоянов, Динко Георгиев 66 
Стоянов, Михал 28 67 
Стоянов, Стефан Иванов 90 128 
Стоянова, Кристина 9 91 
Тилева, Ивет 92 107 123 136 
Тодорова, Весела 29 
Торманов, Захари 74 112 
Филева, Петя Димитрова 93 
Хаджиев, Кристиян 1 2 42 133 
Хаджичонева, Юлиана 1 2 42 133 
Христов, Александър 44 
Христова, Катя Йорданова 68 
Христова-Политикова, Мария 69 108 
Цветкова, Станислава 113 
Ценай, Индрит Фари 10 14 109 
Чаушева, Виолета Валентинова 70 
Dagdemir, Elif Uckan 94 
Dimitrov, Aleksandar 5 11 12 
Dimitrov, Georgi 71 
Karadzhova, Zlatina 75 
Petkova-Georgieva, Stoyanka 75 
Popova, Nelly 30 95 110 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на управлението на взаимоотношенията със заинтересованите страни на проекта 39 
Алгоритъм за изследване на състоянието на зелената логистика в предприятията от група 23.1 "Производство на стъкло и изделия ото стъкло" 47 49 
Анализ на връзката между проектите, финансирани чрез кохезионния фонд на ЕС в областта на околната среда и състоянието на туризма в България 73 103 122 
Бъдещето на омниканалите при веригите на доставки на хранителни продукти в България 52 116 
Веригата за доставки и риска от измами в нея 61 
Взаимодействие между висшето образование, бизнеса и науката в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в България: добри практики и перспективи за развитие 65 118 
Всестранното инвестиционно споразумение между ЕС и Китай - значението му за ЕС и възможностите за България 81 
Въздействие на политическите фактори върху веригите на доставки в енергийния сектор - актуална динамика и ключови тенденции 58 
Въздействие на прилаганите устойчиви логистични практики в производствените организации и върху екологичните резултати от транспортната дейност 70 
Въздействието на логистичните характеристики на продуктите върху изграждането на дистрибуционни канали 63 
Възможности за извеждане на отчети от ERP системи в логистиката 55 131 
Възможностите на ваучерите за здравна превенция в българския спа туризъм 72 124 
Две концепции за счетоводна предпазливост в Европейския съюз 31 
Действия на Европейския съюз в областта на спорта 98 137 
Динамика на депозитите в банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2008-2017 г. 25 101 
Европа и лидерство във финансовите иновации (Финтех) 24 134 
Електромобилите - част от устойчивата мобилност в контекста на европейския пазар и стимули 62 
Знание и конкурентоспособност : проблеми и перспективи 1 2 42 133 
Значението на приемствеността в развитието на идеи и потребността от познания по международен мениджмънт за нови технологични компании в България с потенциал за развитие на международните пазари 36 85 
Икономическа и неикономическа ефективност в маркетинговите комуникации : теория и практика 44 
Икономически и финансови измерения на отношенията САЩ - Китай 82 
ИКТ за дигитализация на логистиката и веригите за доставка 54 130 
Интеграция на електронната търговия и куриерските услуги в съвременната цифрова реалност 45 83 
Интернационализацията на еврото 29 
Как миграцията се отразява върху новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз 4 88 104 
Киберсигурността и изкуственият интелект като заплахи и възможности за Европейския съюз 114 132 
Корпоративната идентичност - необходим елемент от бизнес стратегията на българските фирми на Общия европейски пазар 87 102 
Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз 6 
Лизингът на транспортните средства - състояние и перспективи 28 67 
Логистиката и социалната отговорност 34 48 
Логистични решения и дълбочина на асортимента в ритейл веригата на доставките 64 
Междукултурни различия и ефективно лидерство в екипа 17 
Международните логистични центрове във взаимодействие с българския товарен автомобилен транспорт - реалности и тенденции 68 
Международният маркетинг и бъдещето 43 
Методика за изследване готовността на служителите за участие в иновационни проекти 18 40 135 
Модел за оптимизиране структурата на българския транспорт в съответствие с екологичните цели на ЕС 56 120 
Новите страни-членки и процесът на ценова конвергенция в ЕС 41 77 97 
Новият МСФО 16 "Лизинги" и корпоративното управление на предприятието 22 32 37 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на корпоративната социална отговорност 16 35 
Относно концепцията за "необичайно благоприятна оферта" съгласно българското законодателство в контекста на европейските директиви в областта на обществените поръчки 111 
Оценка на програмите за публично финансиране 23 86 
Оценка на риска при одобрение на нови доставчици 38 57 
Перспективи и подходи при дигиталната трансформация в областта на управлението на веригите за доставките 50 129 
Подход за избор на подходящи методи за определяне на потребностите от продукти 60 
Потенциални възможности на социалното предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България 92 107 123 136 
Превоз на живи животни в ЕС - проблеми и перспективи 93 
Прилагане на подхода управление чрез тотално качество за подобряване на обучението по логистика във висшите училища 59 117 
Програма за развитие на селските райони в България за периода 2014-2020. Предизвикателства и бъдеще 3 46 99 
Производство на електроенергия от конвенционални енергийни източници в България 125 
Първично монетно предлагане същност на модела на финансиране и регулаторна рамка в Европейския съюз 21 84 
Развитие и тенденции на логистичния сектор в България в периода 2007-2019 г. 51 
Разкриване на нефинансова информация в докладите за устойчивост и примера на Daimler 121 127 
Реалност 5.0 - ЕС (и България) в търсене на подходи за ефективна (регионална) политика 9 91 
Регистър за синдикалните организации и организациите на работодателите - законодателна рамка и практически ефекти 15 
Регулиране в областта на обществените поръчки в България 113 
Роля на управлението на мултикултурни проектни екипи за успеха на проектното портфолио 33 
Ротационното прадседателство на Съвета на Европейския съюз и важната роля на отношенията с Европейския парламент 8 105 
Световната финансова криза и загубеното десетилетие за еврозоната 13 20 80 
Системи за управление на качеството в логистиката и управление на веригата на доставките 66 
Социалната политика на Европейския съюз в глобализиращия се свят - между европейското и националното 7 100 115 
Теоретична и приложна същност на АВС метода 27 
Трансформиране на отпадъците от бреме в ресурс 126 
Туроператорът - комисионер или посредник? 74 112 
Управление на риска при различните форми за осъществяване на международен бизнес в контекста на глобалните вериги за доставка 53 79 
Усъвършенстване на управлението на отпадните продукти в дейността на търговците на дребно 90 128 
Финансиране на действия срещу изменение на климата 19 76 96 119 
Финансова подкрепа за Албания и България по линия на програмата Phare : сравнителен анализ 10 14 109 
Финансови центрове в Европа - каква е перспективата? 26 89 106 
Членството на България в ЕС предпоставка или предизвикателство за повишена конкурентоспособност на международния товарен автотранспорт 69 108 
A Research Study of Nonlinearity Experiencing in the Rate of Current Account Deficit to the Bulgarian Tourism National Product 75 
An Outlook on the Changes of the External Trade Composition of Turkey with Her Main European Union Trading Partners : 1996, 2017 94 
Coordination of the Corporate Income Tax in the European Union 30 95 110 
ERM II и насоките на ОИСР за корпоративно управление в българските предприятия с държавно участие 78 
Pirates and Greens - the Opposites of the New Political Spectrum 11 
Sources for the Financing of the Projects of the Road Infrastructure of the Republic of Bulgaria 71 
The Leadership of XXI Century - Answers for the Globalizing Societies 5 12 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилна индустрия - информация за устойчивост (разкриване) 121 127 
Банкови депозити - ЕС (2008-2017 г.) 25 101 
Безопасност на труда - корпоративно управление - нормативна рамка 16 35 
Валута - номинален стълб 29 
Верига на доставки 52 64 65 66 116 118 
Висше образование - логистика 59 65 117 118 
Външна търговия - Турция, ЕС (1996,2017) 94 
Глобални вериги на доставки 53 79 
Дигитализация 50 54 129 130 
Дистрибуция 63 
Евро - интернационална валута 29 
Европейски пазар - български фирми - бизнес стратегии 87 102 
Европейски съюз - екология 19 76 96 119 
Европейски съюз - миграции - финанси 4 88 104 
Екологични, социални, управленски (ЕСУ) фактори - ключови показатели 121 127 
Електроенергия - производство, източници - България 125 
Електромобили - Европейски пазар 62 
Електронна търговия 45 83 
Енергиен сектор 58 
ЕС - Албания - отношения 10 14 109 
Здравеопазване - спа туризъм - България 72 124 
Икономически отношения - САЩ - Китай 82 
Иновации и иновационен процес - човешки ресурси 18 40 135 
Информационни системи - бизнес 55 131 
Информация - околна среда - устойчиво развитие 121 127 
Инфраструктура (пътна) - проектно финансиране - България 71 
Киберсигурност 114 132 
Китайско-американски отношения (2017-2018) 82 
Климат - финансиране на политики - ЕС, България 19 76 96 119 
Конкурентоспособност - общество на знанието - анализ, оценка 1 2 42 133 
Корпоративен данък - доходи - ЕС 30 95 110 
Корпоративно управление - държавни предприятия - България 78 
Корупция - ЕС, България - Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) 6 
Кръгова икономика - ЕС, България - екология 92 107 123 136 
Куриерски услуги 45 83 
Логистика 47 49 54 55 68 70 130 131 
Логистика - управление 34 38 48 50 52 57 58 59 61 63 64 65 66 116 117 118 129 
Логистичен сектор - България 51 
Маркетинг - потребителско поведение - бъдеще 43 
Маркетингови комуникации - икономическа и неикономическа ефективност 44 
Международен бизнес - логистика - управление на риска 53 79 
Международен мениджмънт - компании, пазари - приемственост 36 85 
Международна търговия - ЕС, Китай, България - споразумение 81 
МСФО 16 Лизинги - управление на предприятието 22 32 37 
Мултикултурни проектни екипи - управление 33 
Национална сигурност 114 132 
Обществени поръчки - България 113 
Обществени поръчки - българско и европейско законодателство 111 
Отпадъци 90 128 
Пирати и "зелени" - опозиция - политически партии 11 
Политическо лидерство - глобализация -21 век 5 12 
Предприятия 47 49 
Програма ФАР - България, ЕС - финансиране 10 14 109 
Публично финансиране - оценка на програмите 23 86 
Регионална политика - ЕС и България 9 91 
Рециклиране на отпадъци 126 
Риск 61 
Световна финансова криза (2007-2008) - Еврозона 13 20 80 
Селски райони - България 3 46 99 
Синдикати - работодателски организации 15 
Снабдяване - класифициране на продукти 60 
Социална отговорност 34 48 
Социална политика - Европейски съюз 7 100 115 
Спорт - ЕС - политики и дейности 98 137 
Стандарти за качество 66 
Счетоводство - Европейски съюз 31 
Съвета на ЕС - ротационно председателство - Европейски парламент 8 105 
Товарен автотранспорт - единно европейско пространство 69 108 
Транспорт 68 
Транспортен сектор - екологични цели 56 120 
Транспортни средства - финансов лизинг 28 67 
Туризъм - България 75 
Туризъм - околна среда - България и ЕС 73 103 122 
Туроператор - туристически пакет - договор 74 112 
Търговия на дребно 90 128 
Управление на екипи - ефективност и лидерство 17 
Управление на качеството 66 
Управление на проекти - заинтересовани страни (външни и вътрешни) 39 
Управление на риска 38 57 
Финанси - технологии - взаимодействие 24 134 
Финансови пазари - финтех индустрия - иновации 24 134 
Финансови центрове - Европа 26 89 106 
Хранителна индустрия 52 116 
Ценови нива - нови страни-членки на ЕС 41 77 97 
Човешки ресурси - иновативни проекти - управление 18 40 135 
ABC метод (Activity Based Costing) - себестойност на продукта 27 
Global Reporting Initiative (GRI) - международна независима организация по стандартизация 121 127 
Initial coin offering (ICO) - първично монетно предлагане 21 84 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 51 
автомобилни компании 62 121 127 
автомобилостроене 121 127 
американска икономика 82 
анализ 9 22 32 37 91 
анализ разходи-ползи 23 86 
асортимент 64 
банки 25 101 
Банков съюз 78 
безопасни условия на труд 16 35 
безработица 7 13 20 80 100 115 
бизнес 65 118 
бизнес индикатори 22 32 37 
бизнес процеси 55 131 
бизнес стратегии 87 102 
биомаса 126 
биоразградими отпадъци 92 107 123 136 
брутен вътрешен продукт (БВП) 13 20 80 
български фирми 87 102 
бюджет на ЕС 4 88 104 
бюджетен дефицит 13 20 80 
ваучери 72 124 
верига на доставките 38 52 54 57 58 61 63 64 66 116 130 
висше образование 59 65 117 118 
власт 43 
вредни емисии 56 120 
Всестранно инвестиционно споразумение (ВИС) 81 
възвръщаемост на инвестициите 21 84 
външнотърговска дейност 94 
Глобална инициатива за разкриване на информация (GRI) 121 127 
глобална конкуренция 1 2 42 133 
глобални вериги на доставки 53 79 
Голямата рецесия 13 20 80 
данъци 30 95 110 
депозити 25 101 
дигитализация 54 130 
дигитална трансформация 50 129 
Директива 2013/34/ЕС 31 
дистрибутивни канали 63 
договор 74 112 
доклади за устойчивост 121 127 
доставчици 38 57 
доходи 7 30 95 100 110 115 
държавен дълг 13 20 80 
държавна администрация 6 
държавна собственост 78 
дясна политика 11 
е-търговия 45 83 
евро (EU) 29 
Еврозона 13 20 25 78 80 101 
евроклиринг 26 89 106 
Европа 24 134 
Европейска инвестиционна банка 19 76 96 119 
Европейска комисия (ЕК) 7 100 115 
европейска транспортна система 69 108 
Европейски парламент 7 100 115 
европейски проекти 73 103 122 
Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 19 76 96 119 
Европейски съюз ( ЕС) 25 30 95 101 110 
европейски фондове 71 
европейско финансиране 10 14 109 
екипна ефективност 17 
екипна работа 17 
екология 70 
екомобилност 62 
експорт 53 79 
електрическа енергия 125 
електромобили 62 
електронна търговия 45 83 
енергетика 125 
енергиен сектор 58 
ефективност 43 44 69 108 
животни 93 
законодателство 113 
здравен туризъм 72 124 
здравеопазване 7 72 100 115 124 
здравословни условия на труд 16 35 
зелена икономика 92 107 123 136 
зелена логистика 47 49 
знания 1 2 42 133 
изкуствен интелект (AI) 114 132 
измами 61 
изменение на климата 19 76 96 119 
икономика на спорта 98 137 
икономика на туризма 73 74 75 103 112 122 
икономическа корупция 6 
икономическо развитие 1 2 42 133 
импорт 53 79 
инвестиции 21 84 
инвестиционен риск 21 84 
иновации 1 2 42 92 107 123 133 136 
иновационен проект 18 40 135 
институции на Европейския съюз 8 105 
интеграция 43 
интернационализация 36 85 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 52 54 116 130 
информационни системи 55 131 
калкулиране 27 
капитал 21 84 
капиталов пазар 19 76 96 119 
качество 66 
качество на живот 7 100 115 
киберсигурност 114 132 
китайска икономика 82 
климатични промени 19 76 96 119 
комисионер 74 112 
конвенционални енергийни източници 125 
конкурентоспособност 1 2 42 59 69 108 117 133 
концесии 71 
корпоративна идентичност 87 102 
корпоративна социална отговорност (CSR) 16 34 35 48 
корпоративно управление 78 
корупция 6 
Кохезионен фонд 73 103 122 
криптовалути 21 84 
културно-екологични процеси 9 91 
куриерски услуги 45 83 
лидери 5 12 
лидерски стратегии 17 
лидерство 17 
лидерство на екипа 17 
лизинг 28 67 
логистика 34 48 50 51 54 55 58 59 65 66 117 118 129 130 131 
логистични стратегии 63 64 
логистични услуги 51 
логистични центрове 68 
лява политика 11 
маркетинг 44 
междукултурни различия 17 
международен маркетинг 43 
международен транспорт 68 69 108 
международна валута 29 
международна инвестиционна търговия 81 
международни икономически отношения МИО 53 79 82 
международни отношения 58 
международни пазари 36 85 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 31 
миграция 4 88 104 
многогодишна финансова рамка на ЕС 4 88 104 
МСФО 16 - Лизинг 22 32 37 
мултикултурна среда 33 
наука 65 118 
национална сигурност 114 132 
необичайно ниска оферта 111 
неправителствени организации (НПО) 93 
нередовна оферта 111 
нови технологии 36 85 
Общ европейски пазар 87 102 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 3 46 99 
обществена поръчка 111 
обществени поръчки 113 
обществено развитие 1 2 42 133 
ОИСР- организация за икономическо сътрудничество и развитие 78 
околна среда 121 127 
омниканали 52 116 
опазване на околната среда 73 103 122 
оптимизиране 56 120 
отпадъци 126 
отстраняване от участие 111 
отчет 55 131 
оценка 9 22 32 37 91 
оценка на въздействието 23 86 
пазарна структура 69 108 
политика 5 12 
политики на ЕС 8 105 
политическа история 11 
политическа обстановка 11 
посредник 74 112 
потребности 60 
превенция 72 124 
предприсъединителни фондове 10 14 109 
предприятия 47 49 
Председателство на Съвета на ЕС 8 105 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 53 79 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 3 46 99 
програма ФАР 10 14 109 
продукт 27 
продукти 60 
проектен екип 33 
проектен мениджмънт 39 
проектно портфолио 33 
производство 125 
противодействие на корупцията 6 
публични финанси 23 86 
пътна инфраструктура 71 
пътнически агенции 74 112 
работодателски организации 15 
развитие 51 
развитие на селските райони 3 46 99 
разходи 27 
регулаторна рамка 21 84 
регулаторни органи 113 
рециклиране 126 
риск 3 43 46 99 
риск мениджмънт 53 79 
ритейлъри 64 
себестойност 27 
синдикални организации 15 
снабдяване 38 57 60 
социална политика 7 100 115 
социално предприемачество 92 107 123 136 
социално-икономически отношения 9 91 
специален регистър 15 
сравнителен анализ 23 86 
стандарти 121 127 
стандартизация 66 
стартиращи компании 21 36 84 85 92 107 123 136 
стартиращи предприятия 36 85 
стартъп компании 92 107 123 136 
стимулиране 62 
стъкларска индустрия 47 49 
счетоводен консерватизъм 31 
такси 71 
тенденции 51 
технологии 24 134 
товарен автомобилен транспорт 69 108 
топлоелектрически централи (ТЕЦ) 125 
тотално управление на качеството (TQM) 59 117 
транспорт 56 70 120 
транспортни средства 28 67 
трудови злополуки 16 35 
туроператорска дейност 74 112 
търговия на дребно 90 128 
търговски отношения 94 
търговци 90 128 
управление 22 32 37 43 
управление на верига на доставките 50 65 118 129 
управление на взаимоотношенията 39 
управление на отпадъците 90 92 107 123 128 136 
управление на проекти 33 
управление на риска 38 57 
управление на човешките ресурси 18 40 135 
условия на труд 7 100 115 
устойчива логистика 70 
устойчива мобилност 62 
финансиране на проекти 71 
финансов лизинг 28 67 
финансов център 26 89 106 
финансова криза 13 20 80 
финансова отчетност 31 
финансови иновации 24 134 
финансови технологии 26 89 106 
финансови технологични иновации 24 134 
финансови услуги 24 134 
финтех 24 134 
хранителна индустрия 52 116 
цени 41 77 97 
ценова конкуренция 41 77 97 
ценообразуване 69 108 
apostleship 5 12 
charisma 5 12 
ERP системи 55 131 
EU funding 71 
infrastructure charges 71 
leadership 5 12 
road infrastructure 71 
transformation 5 12 
visionary 5 12 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 10 14 109 
България 6 9 10 14 19 36 51 62 69 71 72 73 75 76 81 85 87 91 92 96 102 103 107 108 109 111 113 119 122 123 124 125 136 
Дъблин 26 89 106 
Европа 24 134 
Европейски съюз 4 6 7 8 9 10 14 19 25 26 30 31 41 69 73 76 77 81 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 115 119 122 123 132 136 137 
Китай 81 82 
Лондон 26 89 106 
Люксембург 26 89 106 
Париж 26 89 106 
САЩ 82 
Турция 94 
Франкфурт 26 89 106