Нови статии - март 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

 

Лулански, Пано.  Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 74-108. 

 001.89
Ключови думи: 1. докторанти 2. икономическа наука 3. научен ръководител 4. научни изследвания 5. консултиране 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 32090

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

 

Колева-Стефанова, Десислава.  Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България / Десислава Колева-Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 73-92. 

 314
Ключови думи: 1. раждаемост 2. естествен прираст 3. демография 4. демография на България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 32125

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 3 -

 

Бакалова, Мария.  Теоретизиране на завръщането: от икономическа рационалност към емоционална рефлексивност / Мария Бакалова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 59-73. 

 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 32124

Икономика. Икономически теории

- 4 -

 

Андреев, Румен.  Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията / Румен Андреев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 45-58. 

 330
Ключови думи: 1. интуиция 2. евристика 3. поведенческа икономика 4. невроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 32114

- 5 -

 

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика: Уйлям Баумол и предприемачеството / Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 109-117. 

 33
Ключови думи: 1. икономически теории 2. предприемачество 3. ценова болест 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Баумол, Уилям 2. Шумпетер, Йозеф Алоиз 
  

Сист. No: 32095

Икономикс

- 6 -

 

Величков, Николай.  Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика: теоретичен анализ / Николай Величков, Кристина Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 97-110. 

 330.101.54  + 336
Ключови думи: 1. фискална политика 2. фискална устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32126

- 7 -

 

Дамянов, Димитър.  Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс - предположения и реалност / Димитър Дамянов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 111-120. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. потребление 2. спестявания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32127

- 8 -

 

Танчев, Стоян.  Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 24-41. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. емпирична информация 3. преки данъци 4. косвени данъци 5. държавни разходи 6. държавен дълг 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 32086

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 9 -

 

Мушкаров, Гошо.  Особености на трудовите и служебните правоотношения в администрацията / Гошо Мушкаров. // Актив, N 10, 21-27. 

 331.101
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. администрация 3. държавни служители 4. изисквания по договор 5. трудово възнаграждение 6. служебни правоотношения 7. допълнителни възнаграждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 32115

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 10 -

 

Величков, Николай.  Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика: теоретичен анализ / Николай Величков, Кристина Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 97-110. 

 330.101.54  + 336
Ключови думи: 1. фискална политика 2. фискална устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32126

- 11 -

 

Попова, Евгения.  Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 6, 26-35. 

 336.2
Ключови думи: 1. данък върху доходите на физическите лица 2. земеделски производители 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32105

- 12 -

 

Рангелов, Евгени.  Новите изисквания за отчитане и данъчно третиране на дейността на електронните магазини / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 10, 36-40. 

 351.72:336.2  + 657
Ключови думи: 1. електронни магазини 2. данъчно третиране 3. счетоводно третиране 4. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32117

- 13 -

 

Якова, Мартина.  Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 59-73. 

 336.2  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. данъчен процес 2. преки данъци 3. косвени данъци 4. данъчна система 5. ЕС-28 6. данъчна плаваемост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32089

- 14 -

 

Янкова, Цветана.  Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 6, 16-25. 

 336.2
Ключови думи: 1. корпоративно подоходно облагане 2. земеделски стопани 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32103

- 15 -

Цб II 91621

Trifonova, Silvia.  Could Banks Survive a Period of Interest Rates Below Zero? / Silvia Trifonova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.3. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 945-956. 

 336.71
Ключови думи: 1. Еврозона 2. банков сектор 3. income statement indicators 4. отчитане на приходите 5. показатели 6. balance sheet indicators 7. negative interest rate policy 8. лихвена политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32119

- 16 -

Цб II 91621

Trifonova, Silvia.  Health Systems Financing in the EU Member States / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.3. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 965-976. 

 339.923:061.1  + 614
Ключови думи: 1. здравна система 2. финансиране 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. държави-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32121

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 17 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отразяване на операциите, свързани с получаването и предоставянето на ДМА за безвъзмездно ползване в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2019, N 10, 11-13. 

 657
Ключови думи: 1. дълготрайни материални активи (ДМА) 2. счетоводно третиране 3. бюджетни предприятия 4. НСС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32113

- 18 -

 

Ималова, Диана.  Счетоводни аспекти на финансовите инвестиции в бюзджетните организации / Диана Ималова. // Актив, 2019, N 10, 2-10. 

 657
Ключови думи: 1. финансови инвестиции 2. бюджетна сфера 3. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32111

- 19 -

 

Рангелов, Евгени.  Новите изисквания за отчитане и данъчно третиране на дейността на електронните магазини / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 10, 36-40. 

 351.72:336.2  + 657
Ключови думи: 1. електронни магазини 2. данъчно третиране 3. счетоводно третиране 4. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32117

- 20 -

 

Рангелов, Евгени.  Отчитане на данъчни ревизионни актове при годишното счетоводно приключване и отразяването им в годишния финансов отчет / Евгени Рангелов. // Актив, 2019, N 11, 2-5. 

 657
Ключови думи: 1. годишно счетоводно приключване 2. данъчни ревизионни актове 3. финансов отчет 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 32118

Управление

- 21 -

 

Павлевчев, Николай.  "Търговска" и "предприемаческа" дейност и съотношението им с участието в търговско дружество / Николай Павлевчев. // Правна мисъл, 2019, N 2, 85-107. 

 347.7
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. търговска дейност 3. предприемаческа дейност 4. несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Право 
  

Сист. No: 32106

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 22 -

Цб II 91647

Александрова, Светлана.  Промените в ОСП: отговор на климатичните предизвикателства ( примерът на България) / Светлана Александрова. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 175-189 с. : с табл.. 

1. Селски райони - климатични промени - България 
 338.43  + 551.58
Ключови думи: 1. Обща селскостопанска политика (ОСП) 2. климатични промени 3. адаптация 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 32092

- 23 -

Цб II 91647

Башев, Храбрин.  Състояние, фактори и перспективи на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България по време на прилагане и модернизация на ОСП на ЕС / Храбрин Башев, Нина Котева. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 113-135 с. : с фиг.. 

1. Земеделие - ефективност - България 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. устойчивост 3. екологически аспекти 4. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32087

- 24 -

Цб II 91647

Венев, Венелин.  Конкурентоспособност на сектор "Зеленчуци" в България / Венелин Венев. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 263-270. 

1. Селско стопанство - България 2. Селскостопански стоки - пазари, цени 
 338.43
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. конкурентоспособност 3. оранжерийно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32097

- 25 -

Цб II 91647

Иванов, Божидар.  Влияние на ОСП върху селските райони в България / Божидар Иванов, Румен Попов, Васил Стойчев. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 87-100 с. : с фиг.. 

1. Селско стопанство - България 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрна политика 2. селски райони 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 4. ПРСР (Програма за развитие на селските райони) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32085

- 26 -

Цб II 91647

Кънева, Красимира.  Влияние на субсидиите върху пазара на земеделска земя и арендата / Красимира Кънева, Пламена Йовчевска, Минка Атанасова-Чопева. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 50-60 с. : с фиг.. 

1. Пазар на земеделска земя - България 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. субсидии 3. пазар на земеделска земя 4. аренда 5. рента 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32083

- 27 -

Цб II 91647

Митова, Диляна.  Влияние на Първи стълб на ОСП върху българското земеделие / Диляна Митова, Емилия Соколова, Десислава Тотева. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 190-202 с. : с фиг.. 

1. Земеделие - България 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. Обща селскостопанска политика (ОСП) 3. директни плащания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32093

- 28 -

Цб II 91647

Николов, Димитър.  Българското земеделие: десет години ОСП - резултати и бъдещи предизвикателства след 2020 / Димитър Николов, Красимира Кънева, Пламена Йовчевска. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 9-22 с. : с фиг.. 

1. Земеделие - ефективност - България 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделски стопанства 3. финансова стабилност 4. Обща селскостопанска политика (ОСП) 5. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 6. СЕПП (Схема за единно плащане на площ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32082

- 29 -

Цб II 91647

Попов, Румен.  Селското стопанство в България - място в ЕС / Румен Попов. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 162-174 с. : с табл.. 

1. Селско стопанство - България 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. обработваема земя 3. фермери 4. работна сила 5. дружества 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32091

- 30 -

Цб II 91647

Радев, Теодор.  Развитие на българското селско стопанство в условия на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз / Теодор Радев, Тихомира Радева. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 271-288 с. : с фиг.. 

1. Селскостопански стоки - пазари, цени 2. Селско стопанство - България 3. Земеделски продукти 
 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски стопанства 3. търговия 4. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32098

- 31 -

Цб II 91647

Саров, Ангел.  Бизнес процесите в българското аграрно предприятие - класически или модерни? / Ангел Саров, Иван Боевски. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 150-161. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Аграрни предприятия 
 338.43
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. аграрни предприятия 3. аутсорсинг 4. CRM системи (customer portfolio models CRM) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32088

- 32 -

Цб II 91647

Стойчев, Васил.  Колебания на цената на суровото краве мляко в България и извънредни мерки в подкрепа на стопанствата с млечни крави / Васил Стойчев. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 242-255 с. : с фиг., табл.. 

1. Млекопроизводство 2. Млечни продукти 3. Мляко - производство - преработка - търговия 
 338.43  + 637.1
Ключови думи: 1. програми за извънредна подкрепа 2. краве мляко 3. изкупни цени 4. Обща селскостопанска политика (ОСП) 5. млечна промишленост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32094

- 33 -

Цб II 91647

Mitov, Anton.  Organic Farming in Bulgaria: Problems and Prospects / Anton Mitov. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 256-262. 

   Прев.загл.: Биологично земеделие в България: проблеми и перспективи

1. Биологично земеделие - България 
 338.43
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 32096

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 34 -

Цб II 91621

Stojanov, Michal.  Development of Courier Services in the Context of the Omnichannel Strategy / Michal Stojanov, Donka Zhelyazkova, Elitsa Gramatikova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.5. Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 361-268. 

1. Стратегия Омниканал - куриерски услуги 
 658.7
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. омниканали 3. дигитализация 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 32108

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 35 -

 

Бонев, Живко.  Същност и отчитане на гаранциите при продажби на стоки и услуги / Живко Бонев. // Актив, 2019, N 11, 6-9. 

 339.3
Ключови думи: 1. търговия 2. продажби 3. счетоводно отчитане 4. дефекти 5. рекламации 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32120

- 36 -

Цб II 91621

Dimitrova, Violeta.  Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria / Violeta Dimitrova, Mariana Kaneva. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.5. Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 297-304. 

1. Електронна търговия - България 
 339.13:004.5(497.2)
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. растеж 4. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32109

- 37 -

Цб II 91621

Nikolova, Ivanka.  Elements of Intellectual Capital in Trade / Ivanka Nikolova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.4. Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 243-250. 

 339.18
Ключови думи: 1. интелектуален капитал 2. търговия 3. теоретичен модел 4. intellectual capital tree 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 32107

Европейски съюз

- 38 -

 

Мелева, Дветелина.  Активиране на процедурата по чл. 50 ДЕС (BREXIT) / Дветелина Мелева. // Правна мисъл, 2019, N 2, 27-46. 

 327.7:061.1 ЕС  + 341
Ключови думи: 1. Брекзит 2. член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 3. евроскептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32101

- 39 -

 

Якова, Мартина.  Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 59-73. 

 336.2  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. данъчен процес 2. преки данъци 3. косвени данъци 4. данъчна система 5. ЕС-28 6. данъчна плаваемост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32089

- 40 -

Цб II 91621

Trifonova, Silvia.  Could Banks Survive a Period of Interest Rates Below Zero? / Silvia Trifonova. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.3. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 945-956. 

 336.71
Ключови думи: 1. Еврозона 2. банков сектор 3. income statement indicators 4. отчитане на приходите 5. показатели 6. balance sheet indicators 7. negative interest rate policy 8. лихвена политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 32119

- 41 -

Цб II 91621

Trifonova, Silvia.  Health Systems Financing in the EU Member States / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.3. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 965-976. 

 339.923:061.1  + 614
Ключови думи: 1. здравна система 2. финансиране 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. държави-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32121

Право

- 42 -

 

Павлевчев, Николай.  "Търговска" и "предприемаческа" дейност и съотношението им с участието в търговско дружество / Николай Павлевчев. // Правна мисъл, 2019, N 2, 85-107. 

 347.7
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. търговска дейност 3. предприемаческа дейност 4. несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Право 
  

Сист. No: 32106

- 43 -

 

Ройчев, Янко.  Тайната на съдебното съвещание в наказателния процес / Янко Ройчев. // Правна мисъл, 2019, N 2, 3-26. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. съдебна практика 3. съвещателна стая 4. независими процесуални органи 5. съдебни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32100

- 44 -

 

Янкулова, Радослава.  Избирателни права за лица с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми - международни стандарти / Радослава Янкулова. // Правна мисъл, 2019, N 2, 47-68. 

 34
Ключови думи: 1. интелектуални затруднения 2. психосоциални разстройства 3. запрещение 4. последици 5. пропорционалност 6. законосъобразност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 32104

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 45 -

 

Луканова, Победа.  Социалните иновации в политиките за заетост в България / Победа Луканова. // Икономическа мисъл, LXIV, 2019, N 5, 3-23. 

 304
Ключови думи: 1. социални иновации 2. пазар на труда 3. стратегия "Европа 2020" 4. нови технологии 5. младежка заетост 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32084

- 46 -

 

Петкова, Аспасия.  Социално и здравно осигуряване в бюджетните предприятия / Аспасия Петкова. // Актив, 2019, N 10, 28-35. 

 304
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. здравно осигуряване 3. осигурителен доход 4. осигурителни вноски 5. временна нетрудоспособност 6. пенсии 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32116

- 47 -

 

Радлова, Невена.  Актуални промени в застрахователното законодателство / Невена Радлова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 6, 54-61. 

 368
Ключови думи: 1. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 32110

- 48 -

Цб II 91628

Velev, Dimiter.  Augmented and Virtual Reality Application in Disaster Preparedness Training for Society Resilience / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 195-201. 

 004.7  + 364.2
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. виртуална реалност 3. resilience 4. training 5. augmented reality 6. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 32122

- 49 -

Цб II 91628

Vulnerability Analysis of Electricity Networks from Natural Hazards Using Virtual Reality  / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 577-583. 

 004.7  + 364.2  + 621.311.1
Ключови думи: 1. електрически мрежи 2. природни бедствия 3. виртуална реалност 4. анализ 5. риск 6. опасности 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 32123

Образование

- 50 -

 

Данаилова, Ирина.  Концептуални рамки и изследователски подходи към мотивацията за учене / Ирина Данаилова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2019, 122-137. 

 378
Ключови думи: 1. мотивация 2. учене 3. обучение 4. знания 5. образователен процес 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 32131

- 51 -

Цб II 91628

Velev, Dimiter.  Augmented and Virtual Reality Application in Disaster Preparedness Training for Society Resilience / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 195-201. 

 004.7  + 364.2
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. виртуална реалност 3. resilience 4. training 5. augmented reality 6. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 32122

Математика. Естествени науки

- 52 -

Цб II 91647

Александрова, Светлана.  Промените в ОСП: отговор на климатичните предизвикателства ( примерът на България) / Светлана Александрова. // Селското стопанство и селските райони на България и Полша в ОСП през 2014-2020 и след 2020 : Сборник доклади от международна българо-полска научна конференция, 12-13 Септември 2017, София / Подг. на матер. и науч. ред. Пламена Йовчевска, Агниешка Вжохалска; Предпеч. подгот. Кремена Горчева. - София : Институт по аграрна икономика, 2018, 175-189 с. : с табл.. 

1. Селски райони - климатични промени - България 
 338.43  + 551.58
Ключови думи: 1. Обща селскостопанска политика (ОСП) 2. климатични промени 3. адаптация 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 32092

Приложни науки

Здравеопазване

- 53 -

Цб II 91621

Trifonova, Silvia.  Health Systems Financing in the EU Member States / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.3. Finance, Economics and Tourism  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 2018, 965-976. 

 339.923:061.1  + 614
Ключови думи: 1. здравна система 2. финансиране 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. държави-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Здравеопазване 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 32121

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 54 -

Цб II 91628

Vulnerability Analysis of Electricity Networks from Natural Hazards Using Virtual Reality  / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 577-583. 

 004.7  + 364.2  + 621.311.1
Ключови думи: 1. електрически мрежи 2. природни бедствия 3. виртуална реалност 4. анализ 5. риск 6. опасности 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 32123

Информационни технологии. Иновации

- 55 -

Цб II 91621

Dimitrova, Violeta.  Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria / Violeta Dimitrova, Mariana Kaneva. // Modern Science : Conference Proceedings : Volume 5 : Issue 1.1 - 1.6 : 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, 26 August - 01 September : Issue 1.5. Business and Management  (Albena, Bulgaria). - Albena, Bulgaria : SGEM, 297-304. 

1. Електронна търговия - България 
 339.13:004.5(497.2)
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 3. растеж 4. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 32109

- 56 -

Цб II 91628

Velev, Dimiter.  Augmented and Virtual Reality Application in Disaster Preparedness Training for Society Resilience / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 195-201. 

 004.7  + 364.2
Ключови думи: 1. природни бедствия 2. виртуална реалност 3. resilience 4. training 5. augmented reality 6. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 32122

- 57 -

Цб II 91628

Vulnerability Analysis of Electricity Networks from Natural Hazards Using Virtual Reality  / Dimiter Velev, Plamena Zlateva. // Energy and Clean Technologies : Conference Proceedings : Volume 18 : Issue 4.1 - 4.3 : 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, 2 July - 8 July : Issue 4.3. Nuclear Technologies, Recycling, Air Pollution and Climate Change , Modern Energy and Pow  (Vienna). - Vienna. - Vienna : SGEM, 2018, 577-583. 

 004.7  + 364.2  + 621.311.1
Ключови думи: 1. електрически мрежи 2. природни бедствия 3. виртуална реалност 4. анализ 5. риск 6. опасности 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 32123


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Светлана 22 52 
Андреев, Румен 4 
Атанасова-Чопева, Минка 26 
Бакалова, Мария 3 
Башев, Храбрин 23 
Боевски, Иван 31 
Бонев, Живко 35 
Велев, Димитър 48 49 51 54 56 57 
Величков, Николай 6 10 
Венев, Венелин 24 
Вечев, Венцислав 17 
Граматикова, Елица 34 
Дамянов, Димитър 7 
Данаилова, Ирина 50 
Димитрова, Виолета 36 55 
Егберт, Хенрик 5 
Желязкова, Донка 34 
Златева, Пламена 48 49 51 54 56 57 
Иванов, Божидар 25 
Ималова, Диана 18 
Йовчевска, Пламена 26 28 
Колева-Стефанова, Десислава 2 
Котева, Нина 23 
Кънева, Красимира 26 28 
Кънева, Мариана 36 55 
Луканова, Победа 45 
Лулански, Пано 1 
Мелева, Дветелина 38 
Митов, Антон 33 
Митова, Диляна 27 
Мушкаров, Гошо 9 
Николов, Димитър 28 
Николова, Иванка 37 
Павлевчев, Николай 21 42 
Петкова, Аспасия 46 
Попов, Румен 25 29 
Попова, Евгения 11 
Праматаров, Антон 16 41 53 
Радев, Теодор 30 
Радева, Тихомира 30 
Радлова, Невена 47 
Рангелов, Евгени 12 19 20 
Ройчев, Янко 43 
Саров, Ангел 31 
Седларски, Теодор 5 
Соколова, Емилия 27 
Стефанова, Кристина 6 10 
Стойчев, Васил 25 32 
Стоянов, Михал 34 
Танчев, Стоян 8 
Тотева, Десислава 27 
Трифонова, Силвия 15 16 40 41 53 
Якова, Мартина 13 39 
Янкова, Цветана 14 
Янкулова, Радослава 44 
Dimitrova, Violeta 36 55 
Gramatikova, Elitsa 34 
Kaneva, Mariana 36 55 
Mitov, Anton 33 
Nikolova, Ivanka 37 
Pramatarov, Anton 16 41 53 
Stojanov, Michal 34 
Trifonova, Silvia 15 16 40 41 53 
Velev, Dimiter 48 49 51 54 56 57 
Zhelyazkova, Donka 34 
Zlateva, Plamena 48 49 51 54 56 57 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Активиране на процедурата по чл. 50 ДЕС (BREXIT) 38 
Актуални промени в застрахователното законодателство 47 
Бизнес процесите в българското аграрно предприятие - класически или модерни? 31 
Българското земеделие: десет години ОСП - резултати и бъдещи предизвикателства след 2020 28 
Влияние на ОСП върху селските райони в България 25 
Влияние на Първи стълб на ОСП върху българското земеделие 27 
Влияние на субсидиите върху пазара на земеделска земя и арендата 26 
Данъчна плаваемост на страните от ЕС-28 - сравнителен анализ 13 39 
Данъчна структура и икономически растеж: емпирични доказателства от България 8 
Динамика, анализ и институционална рамка на раждаемостта в България 2 
Избирателни права за лица с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми - международни стандарти 44 
Колебания на цената на суровото краве мляко в България и извънредни мерки в подкрепа на стопанствата с млечни крави 32 
Конкурентоспособност на сектор "Зеленчуци" в България 24 
Концептуални рамки и изследователски подходи към мотивацията за учене 50 
Научното ръководство на докторанти по стопански науки - в търсене на продуктивни решения 1 
Новите изисквания за отчитане и данъчно третиране на дейността на електронните магазини 12 19 
Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция 11 
Основи на съвременната икономика: Уйлям Баумол и предприемачеството 5 
Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица 14 
Особености на трудовите и служебните правоотношения в администрацията 9 
Отчитане на данъчни ревизионни актове при годишното счетоводно приключване и отразяването им в годишния финансов отчет 20 
Поведенческата икономика и невроикономиката в изследване на интуицията 4 
Потреблението на домакинствата в неокласическия макроикономикс - предположения и реалност 7 
Промените в ОСП: отговор на климатичните предизвикателства ( примерът на България) 22 52 
Развитие на българското селско стопанство в условия на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз 30 
Селското стопанство в България - място в ЕС 29 
Социалните иновации в политиките за заетост в България 45 
Социално и здравно осигуряване в бюджетните предприятия 46 
Счетоводни аспекти на финансовите инвестиции в бюзджетните организации 18 
Счетоводно отразяване на операциите, свързани с получаването и предоставянето на ДМА за безвъзмездно ползване в бюджетните организации 17 
Състояние, фактори и перспективи на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България по време на прилагане и модернизация на ОСП на ЕС 23 
Същност и отчитане на гаранциите при продажби на стоки и услуги 35 
Тайната на съдебното съвещание в наказателния процес 43 
Теоретизиране на завръщането: от икономическа рационалност към емоционална рефлексивност 3 
Факторна обусловеност на макроикономическото влияние на фискалната политика: теоретичен анализ 6 10 
"Търговска" и "предприемаческа" дейност и съотношението им с участието в търговско дружество 21 42 
Augmented and Virtual Reality Application in Disaster Preparedness Training for Society Resilience 48 51 56 
Could Banks Survive a Period of Interest Rates Below Zero? 15 40 
Development of Courier Services in the Context of the Omnichannel Strategy 34 
Electronic Commerce and Gross Domestic Product Growth in Bulgaria 36 55 
Elements of Intellectual Capital in Trade 37 
Health Systems Financing in the EU Member States 16 41 53 
Organic Farming in Bulgaria: Problems and Prospects 33 
Vulnerability Analysis of Electricity Networks from Natural Hazards Using Virtual Reality 49 54 57 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрни предприятия 31 
Бизнес процеси - управление 31 
Биологично земеделие - България 33 
Електронна търговия - България 36 55 
Земеделие - България 27 
Земеделие - ефективност - България 23 28 
Земеделски продукти 30 
Млекопроизводство 32 
Млечни продукти 32 
Мляко - производство - преработка - търговия 32 
Пазар на земеделска земя - България 26 
Селски райони - климатични промени - България 22 52 
Селско стопанство - България 24 25 29 30 
Селскостопански стоки - пазари, цени 24 30 
Стратегия Омниканал - куриерски услуги 34 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрна политика 25 
аграрни предприятия 31 
адаптация 22 52 
администрация 9 
анализ 49 54 57 
аренда 26 
аутсорсинг 31 
банков сектор 15 40 
бизнес процеси 31 
биоземеделие 33 
Брекзит 38 
брутен вътрешен продукт (БВП) 36 55 
бюджетна сфера 18 
бюджетни предприятия 17 
виртуална реалност 48 49 51 54 56 57 
временна нетрудоспособност 46 
годишно счетоводно приключване 20 
данък върху доходите на физическите лица 11 
данъчен процес 13 39 
данъчна плаваемост 13 39 
данъчна система 13 39 
данъчни ревизионни актове 20 
данъчно третиране 12 19 
демография 2 
демография на България 2 
дефекти 35 
дигитализация 34 
директни плащания 27 
докторанти 1 
допълнителни възнаграждения 9 
дружества 29 
дълготрайни материални активи (ДМА) 17 
държавен дълг 8 
държави-членки на ЕС 16 41 53 
държавни разходи 8 
държавни служители 9 
евристика 4 
Еврозона 15 40 
Европейски съюз ( ЕС) 16 41 53 
евроскептицизъм 38 
екологически аспекти 23 
електрически мрежи 49 54 57 
електронна търговия 36 55 
електронни магазини 12 19 
емпирична информация 8 
ЕС-28 13 39 
естествен прираст 2 
завръщаща се миграция (ЗМ) 3 
законосъобразност 44 
запрещение 44 
застраховане 47 
здравна система 16 41 53 
здравно осигуряване 46 
зеленчукопроизводство 24 
земеделие 27 28 
земеделска земя 26 
земеделски производители 11 
земеделски стопани 14 
земеделски стопанства 23 28 30 
знания 50 
изисквания по договор 9 
изкупни цени 32 
икономическа наука 1 
икономически растеж 8 
икономически теории 5 
икономическо развитие 5 
интелектуален капитал 37 
интелектуални затруднения 44 
интуиция 4 
климатични промени 22 52 
конкурентоспособност 24 
консултиране 1 
корпоративно подоходно облагане 14 
косвени данъци 8 13 39 
краве мляко 32 
куриерски услуги 34 
лихвена политика 15 40 
миграция 3 
младежка заетост 45 
млечна промишленост 32 
мотивация 50 
наказателно право 43 
научен ръководител 1 
научни изследвания 1 
невроикономика 4 
независими процесуални органи 43 
несъстоятелност 21 42 
нови технологии 45 
нормативна уредба 12 19 
НСС 17 
обработваема земя 29 
образователен процес 50 
обучение 48 50 51 56 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 22 25 27 28 30 32 52 
омниканали 34 
онлайн търговия 36 55 
опасности 49 54 57 
оранжерийно производство 24 
осигурителен доход 46 
осигурителни вноски 46 
отчитане на приходите 15 40 
пазар на земеделска земя 26 
пазар на труда 45 
пенсии 46 
поведенческа икономика 4 
показатели 15 40 
последици 44 
потребление 7 
предприемаческа дейност 21 42 
предприемачество 5 
преки данъци 8 13 39 
природни бедствия 48 49 51 54 56 57 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 28 
програми за извънредна подкрепа 32 
продажби 35 
пропорционалност 44 
ПРСР (Програма за развитие на селските райони) 25 
психосоциални разстройства 44 
пчелни продукти 33 
работна сила 29 
раждаемост 2 
растеж 36 55 
рекламации 35 
рента 26 
риск 49 54 57 
селски райони 22 25 52 
селско стопанство 29 30 
СЕПП (Схема за единно плащане на площ) 28 
служебни правоотношения 9 
социални иновации 45 
социално осигуряване 46 
спестявания 7 
стратегия "Европа 2020" 45 
субсидии 26 
счетоводно отчитане 18 35 
счетоводно третиране 12 17 19 
съвещателна стая 43 
съдебна практика 43 
съдебни актове 43 
теоретичен модел 37 
трудови правоотношения 9 
трудово възнаграждение 9 
търговия 30 35 37 
търговска дейност 21 42 
търговско дружество 21 42 
устойчиво развитие 34 
устойчивост 23 
учене 50 
фермери 29 
ферми 23 
финансиране 16 41 53 
финансов отчет 20 
финансова стабилност 28 
финансови инвестиции 18 
фискална политика 6 10 
фискална устойчивост 6 10 
ценова болест 5 
член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) 38 
augmented reality 48 51 56 
balance sheet indicators 15 40 
CRM системи (customer portfolio models CRM) 31 
income statement indicators 15 40 
intellectual capital tree 37 
negative interest rate policy 15 40 
resilience 48 51 56 
training 48 51 56 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Баумол, Уилям 5 
Шумпетер, Йозеф Алоиз 5 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 36 55