Нови статии - октомври 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 91933

Ванкова, Павлета.  Значимост на емпатията за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигиталната среда / Павлета Ванкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 186-193. 

   Настоящият доклад представя значимостта и ефекта на човешката емпатия за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигитална среда. Изследването проучва реакциите на потребителите на компаниите от гледна точка на тяхната емпатична емоция – съпричастността към доброто дело и в практически аспект представя резултатите от благотворителните дейности на организациите, комуникирани чрез ресурсите на дигиталното пространство. Целта на доклада е да докаже на базата на различни социално отговорни инициативи, провеждани в интернет, че емпатията на потребителите повлиява положително на техните реакции и поведение при вземането на решение за покупка на продукт от компанията, провеждаща тези инициативи. В изследването се използват няколко изследователски метода, за да се проверят неговите работни хипотези. Основен теоретичен принос на изследването представляват причинно-следствените връзки между потребителската емоция – емпатия (съпричастност) и когнитивната теория. В заключението на настоящото проучване се препоръчва бизнес организациите да използват интензивно инструментариума на дигиталната среда и да прилагат маркетинг, свързан с каузата, за да намалят потребителските подозрения, че компаниите не преследват само и единствено печалбата от своята дейност, а и реализират благотворителни дейности, както и да увеличат доверието на потребителите към компаниите, провеждащи такива социално отговорни инициативи. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 159.9  + 005.32
Ключови думи: 1. емпатия 2. социално отговорни инициативи 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. дигитални инструменти за комуникация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Философия 3. Управление 
  

Сист. No: 33865

- 2 -

Цб II 91936

Драмалиева, Валентина.  Защо съвременният политикономически анализ разчита и на етиката? / Валентина Драмалиева. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-88. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 17.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
  

Сист. No: 33910

- 3 -

Цб II 91933

Маркова, Илинида.  Човешката груповост символ на "скривам се" или как виртуалният човек симулира телесност / Илинида Маркова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 177-185. 

   Човешкото същество се изправя пред няколко предизвикателства: да се подчини на конформистките нагласи, да осъзнае себе си като а-moralis, да се вгледа във „вътрешната си виртуалност“ или да разбира илюзорността на собственото си битие. Изменяемостта на човешкия свят постоянно ни поднася примери за това, че човечеството сякаш не се е разви-ло драстично бързо или драстично много и няма адекватни тълкувания на тези проблеми. Постмодерното като търсен ефект и символ, като автопоезис, наратив и приобщеност на човека, всъщност лишава този човек от идентичността му. Постчовекът няма ясна граничност между телесно съществуване и компютърна симулация, между кибернетичен механи-зъм и биологичен организъм. Това е „постчовек с премахната въплътеност“. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитален 2. виртуален 3. постчовек 4. автопоезис 5. наратив 6. кибернаратив 7. homo virtualis 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Философия 
  

Сист. No: 33864

- 4 -

Цб II 91924

Панайотов, Димитър.  Българската мечта - теоретико-приложни рамки за една възможна позитивна концепция / Димитър Панайотов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София : Нов български университет (НБУ), 2020, 39-75 с. : с табл.. 

1. Философия 
 141.5
Ключови думи: 1. идентичност 2. архетипове 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34009

- 5 -

Цб II 91936

Петкова, Пепа.  Утилитаризмът като философия на рационалния избор / Пепа Петкова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 269-273. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 1
Ключови думи: 1. рационален избор 2. икономически теории 3. утилитаризъм 4. вземане на решения 5. рационално мислене 6. алтруизъм 7. щастие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Бентам, Джереми 2. Мил, Джон Стюарт 
  

Сист. No: 33931

Психология

- 6 -

Цб II 91936

Андреев, Румен.  Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране / Румен Андреев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 110-118. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 159.9.019.4
Ключови думи: 1. креативна икономика 2. стратегия 3. креативни умения 4. креативно поведение 5. интуиция 6. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
  

Сист. No: 33915

- 7 -

Цб II 91940

Атмаджов, Лазар.  "Скритите деца", оцелели от Холокоста. Травма и траур. Ретроспективни изследвания / Лазар Атмаджов. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 184-198. 

1. Втора световна война 2. Психология 
 949.72.053.2  + 159.922.7
Ключови думи: 1. холокост 2. ментални травми 3. детска психология 4. деца 5. ретроспективен анализ 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Психология 
  

Сист. No: 33997

- 8 -

Цб II 91940

Бургов, Пресиян.  Дисоциативно разстройство на идентичността - клинични характеристики и диференциална диагноза / Пресиян Бургов. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 21-27. 

1. Психология на личността 
 159.923
Ключови думи: 1. разстройство на личността 2. индивидуална психология 3. психопатология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33986

- 9 -

Цб II 91940

Василев, Борислав.  Емпатия и личност при лекари в денталната медицина / Борислав Василев. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 257-264. 

1. Психология 
 159.942
Ключови думи: 1. емпатия 2. дентална медицина 3. комуникационно поведение 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 34004

- 10 -

Цб II 91940

Георгиева, Полина.  Лингвистична интелигентност / Полина Георгиева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 104-110. 

1. Психология 
 159.923
Ключови думи: 1. лингвистична интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33990

- 11 -

Цб II 91940

Иванов, Иван.  Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията / Иван Иванов. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 154-163. 

1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. лидерство 2. ефективност 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33995

- 12 -

Цб II 91940

Колева, Неделина.  Понятието "социален интерес" в парадигмата на социалната психология / Неделина Колева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 118-128. 

1. Психология 
 159.9  + 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33992

- 13 -

Цб II 91940

Минкова, Марита.  Емоционалната интелигентност и моделът за емоционална и социална интелигентност и лидерска компетентност на Даниъл Голман / Марита Минкова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 144-153. 

1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. рационален интелект (IQ) 3. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Голман, Даниел 
  

Сист. No: 33994

- 14 -

Цб II 91940

Митова, Радка.  Превенция на младежката престъпност в светлината на възстановителното правосъдие в световен план / Радка Митова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 246-256. 

1. Престъпници - психология и изучаване на личността 
 159.964.2-053.81  + 343.8
Ключови думи: 1. младежка престъпност 2. превенция 3. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Право 
  

Сист. No: 34001

- 15 -

Цб II 91940

Моцинова-Бръчкова, Милена.  Хистерията в психоанализата - от симптома до дискурса : (Хистеричката и психоаналитикът - една (не)любовна история) / Милена Моцинова-Бръчкова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020, 11-20. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психология 2. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33985

- 16 -

Цб II 91940

Нешев, Петър.  Психологически аспекти на партньорските отношения между мъжа и жената / Петър Нешев. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 214-225. 

1. Психология 
 159.964.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. партньорски отношения 2. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34000

- 17 -

Цб II 91940

Николова, Грета.  Организационните ценности и мотивацията на служителите през призмата на моралната отговорност в бизнеса / Грета Николова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 129-143. 

1. Мотивация на персонала 
 174.4
Ключови думи: 1. мотивация на персонала 2. морални ценности 3. морал 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33993

- 18 -

Цб II 91924

Пожарлиев, Александър.  Индивидуални ценности и нагласи за развитие / Александър Пожарлиев, Никола Йорданов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 179-198 с. : с фиг., табл.. 

 159.923.2
Ключови думи: 1. ценности 2. индивидуалност 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 34021

- 19 -

Цб II 91940

Ройдева, Анна.  Езикът в процеса на стигматизация на лица с увреждания / Анна Ройдева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 175-183. 

1. Социална психология 
 159.923  + 316.6
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. образователна подкрепа 3. специални образователни потребности (СОП) 4. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33996

- 20 -

Цб II 91940

Стоева, Теодора.  Психологическа помощ на терминално болни : Болестта като неочаквана кризисна ситуация / Теодора Стоева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 273-284. 

1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. психотерапия 2. консултиране 3. терминално болни 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 34006

- 21 -

Цб II 91940

Сторижко, Людмила.  Теоретические основы социального психоанализа / Людмила Сторижко. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 41-54. 

1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. социална психология 2. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33987

- 22 -

Цб II 91940

Тасевски, Томе.  Психология на усмивката в естетичната стоматология / Томе Тасевски. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 265-272. 

1. Психология 
 159.942
Ключови думи: 1. естетична стоматология 2. дентална медицина 3. психологично въздействие 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 34005

- 23 -

Цб II 91940

Трифонова, Симона.  Модел за емоционална интелигентност според Д. Майер и П. Саловей / Симона Трифонова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 111-117. 

1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
За него: 1. Майер, Джон 2. Саловей, Питър 
  

Сист. No: 33991

- 24 -

Цб II 91940

Хаджийски, Деян.  Лична ценност и лична сигурност / Деян Хаджийски. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 199-206 с. : с фиг., табл.. 

1. Психология 
 159.923
Ключови думи: 1. психология на личността 2. ценности 3. емоции 4. самооценка 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33998

- 25 -

Цб II 91940

Христова, Ваня.  Родителството - предвидима криза в семейния жизнен цикъл / Ваня Христова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 207-213. 

1. Психология 
 159.923  + 316.356.2
Ключови думи: 1. семейство 2. семейни отношения 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33999

- 26 -

Цб II 91940

Янкулова, Йоана.  Психологически особености на моделите на саморегулираното учение / Йоана Янкулова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 92-103. 

 159.9
Ключови думи: 1. саморегулирано учене 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 33989

Религия

- 27 -

Цб II 91936

Илиев, Петкан.  Политическа икономия и икономикс на религията в контекста на църковната икономика / Петкан Илиев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 170-180. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 2.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономикс на религията 3. църковна икономика 4. секуларизация 5. религиозна икономика 6. Economics of religion 7. Church economy 8. Religious economy 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Религия 
  

Сист. No: 33922

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 28 -

Цб I 6142

Асенов, Анатолий.  Проблеми и предизвикателства на лидерство / Анатолий Асенов, Зорница Крумова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 184-188. 

   Прев.загл.: Issues and Challenges of Leadership

1. Лидерство 
 316.46  + 005.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. бизнес стратегии 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
  

Сист. No: 33956

- 29 -

Цб II 91990

Атанасова, Маргарита.  Демографската система - концептуални акценти в научните трудове на акад. Евгени Матеев в контекста на съвременното социално-икономическо развитие на България / Маргарита Атанасова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 148-163. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. демография 2. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33979

- 30 -

Цб II 91940

Бораджиева, Елена.  Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища / Елена Бораджиева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 76-83 с. : с табл.. 

 316.6  + 378
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. междукултурна компетентност 3. културни различия 4. възможности 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33988

- 31 -

Цб II 91940

Колева, Неделина.  Понятието "социален интерес" в парадигмата на социалната психология / Неделина Колева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 118-128. 

1. Психология 
 159.9  + 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33992

- 32 -

Цб II 91933

Марангозова, Габриела.  Техника и технологиите през погледа на поколенията в труда / Габриела Марангозова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 127-134. 

   Във времето на Четвъртата индустриална революция и все по-утвърждаваща се техногенна цивилизация поколенията в активна трудова дейност проявяват различно отношение към техниката и технологиите. В тази връзка докладът анализира резултатите от проведено ЕСИ през 2018 г. на тема: „Отношение към техниката и технологиите на представители на поколенията в труда“. Разгледани са нагласите на поколенията към техниката и технологиите в трудовия процес и бита. Направен е опит да се разкрият основните фактори, оказващи влияние за различното отношение към техниката и технологиите. Стремежът в изследването е да се очертаят очакванията и последиците от взаимодействието на хората от различните трудови поколения с техниката. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 316.334.24
Ключови думи: 1. техника 2. технологии 3. дигитализация 4. цифрови умения 5. поколения в труда 6. емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33858

- 33 -

Цб II 91940

Нешев, Петър.  Психологически аспекти на партньорските отношения между мъжа и жената / Петър Нешев. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 214-225. 

1. Психология 
 159.964.2  + 316.356.2
Ключови думи: 1. партньорски отношения 2. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34000

- 34 -

Цб II 91940

Христова, Ваня.  Родителството - предвидима криза в семейния жизнен цикъл / Ваня Христова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 207-213. 

1. Психология 
 159.923  + 316.356.2
Ключови думи: 1. семейство 2. семейни отношения 3. кризи 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33999

- 35 -

 

Kanev, Metodi.  The Spontaneity of Social Life and Free Human Choice / Metodi Kanev. // Economics 21, 2019, N 2, 3-16. 

   This article is an attempt to interpret fundamental issues related to the spontaneous formation and the course of social life; the role of free human choice of goals, means and actions; the relationship between the spontaneity of social life and its management. Based on the trends generated by new developments in technology and information and social changes, we proposes the thesis that from spontaneous, social life could become anthropocentrically directed and managed. 

   Прев.загл.: Спонтанността на обществения живот и свободният човешки избор

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884030). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394373&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1468 

 394
Ключови думи: 1. society 2. social life 3. spontaneity 4. manageability 5. choice 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33763

- 36 -

Цб CD 266

Wrzochalska, Agnieszka.  Aging of the Society as an Important Challenge for the Socio-economic Rural Development in Poland / Agnieszka Wrzochalska. // Мишев,  Пламен и др. Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 13-20. 

   The problem of the aging of the population is a part of the long-term process of societal modernisation, whose permanent part is a programme to activate people of retirement age. In view of the progressing of the aging process of the European population, including Poland and Bulgaria, the issue which is more and more clearly noticeable is and will be the alienation of people of retirement age in the future. The issue of aging societies is increasingly dominant in public debate, where demographic changes are not seen as a threat any longer, but as a challenge and a great opportunity for the economic, social and infrastructure development in many areas, inter alia: healthcare, social welfare, education, culture, tourism, both in the city and in the countryside. A growing group of senior citizens means also a great potential, being an active consumer group perceived by many economic entities as potential customers. This article analyses specific problems associated with the growing group of senior citizens3 in rural areas in Poland. Analyses were based mainly on the mass statistics data (CSO) and the results of the IAFE-NRI4 surveys, which were used primarily to identify the future social developments in rural areas and to formulate general conclusions. 

   Прев.загл.: ЗАСТАРЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ВАЖНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ПОЛША

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 314.8  + 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. застаряващо население 3. rural areas 4. life expectancy 5. active old age 6. social inclusion 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 33802

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 37 -

Цб II 91936

Михайлова, Катя.  Приноси на политическата икономия на медиите към развитието на политикоикономическата наука / Катя Михайлова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 125-135. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 07
Ключови думи: 1. политическа икономия на медиите 2. политикономически синтез 3. комуникации 4. медии 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33917

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 38 -

Цб I 6142

Караджова, Златина.  Тероризмът - съвременното предизвикателство пред развитието на туризма / Златина Караджова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 218-220. 

   Прев.загл.: The Terrorism - The Contemporary Challenge to Tourism Development

1. Тероризъм 2. Туризъм 
 338.48  + 323.28
Ключови думи: 1. туризъм 2. тероризъм 3. заплахи за сигурността 4. престъпност 5. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33961

- 39 -

Цб II 91933

Проданов, Христо.  Политическа икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 9-27. 

   Библиогр. в текста

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. Четвърта индустриална революция 4. производство 5. потребление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33789

- 40 -

Цб II 91930

Boshnakov, Venelin.  Bulgarian Return Migrants: Segmentation by Accomplishment of Migration Aims / Venelin Boshnakov. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 105-113. 

1. Миграция - България 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33762

- 41 -

Цб II 91930

Dimitrov, Atanas.  Looking to the Future : The Bulgarian Higher Education System as a Deterrent to Brain Drain / Atanas Dimitrov. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 160-173. 

1. Висше образование 
 378  + 325.25
Ключови думи: 1. висше образование 2. емиграция 3. интеграция 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33770

- 42 -

Цб II 91930

Ivanova, Vanya.  Professional Trajectories and Factors for Sustainable Return of Highly Qualified Bulgarians / Vanya Ivanova. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 38-52. 

1. Миграция - България 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. устойчивост 3. висококвалифицирани кадри 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33755

- 43 -

Цб II 91930

Janeska, Verica.  Policies for Return Migration in Conditions of Intensive High Skilled Emigration / Verica Janeska. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 22-37. 

1. Миграционна политика 
 325
Ключови думи: 1. миграционна политика 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. диаспора 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 33754

- 44 -

Цб II 91930

Korkmaz, Nuri.  Understanding the Degree of Difference in Return Migration: Bulgaria`s Turkish Minority Returning as Pensioners to the Country / Nuri Korkmaz. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 69-80. 

1. Миграция - България - Турция 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. турско малцинство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 
  

Сист. No: 33759

- 45 -

Цб II 91930

Markova, Eugenia.  Post-BREXIT Plans of Bulgarian Citizens in the UK / Eugenia Markova, Ekaterina Tosheva. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 91-104 p. : with tabl.. 

1. Brexit 2. Миграционна политика 
 325
Ключови думи: 1. Brexit 2. българска емиграция 3. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 33761

- 46 -

Цб II 91930

Mintchev, Vesselin.  Effects of Workers' Remittances on the Home Country : The Case of Bulgaria / Vesselin Mintchev. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 126-142 p. : with fig., tabl.. 

1. Миграция - международна 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. обезщетения 3. служители 4. парични преводи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33765

- 47 -

Цб II 91930

Misheva, Mihaela.  Returnees' Reintegration "Back at Home" and Sustainability of Return / Mihaela Misheva, Antoaneta Getova, Maria Bakalova. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 143-159. 

1. Миграция - международна 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. реинтеграция 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33767

- 48 -

Цб II 91930

Nonchev, Andrey.  Stratification and Social Mobility of Bulgarian Returning Migrants / Andrey Nonchev, Marieta Hristova. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 114-125. 

1. Миграция - България 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. социална стратификация 3. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33764

- 49 -

Цб II 91924

Pastarmadzhieva, Daniela.  Political Culture and Entrepreneurial Activity as Prerequisites for Positive Development in Bulgaria / Daniela Pastarmadzhieva, Mina Angelova. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 223-234 p. : with fig.. 

   Прев.загл.: Политическата култура и предприемаческата активност като предпоставки за позитивно развитие в България

1. Политическа култура 2. Предприемачество - България 
 32(497.2)  + 658(497.2)
Ключови думи: 1. политическа култура 2. предприемаческа активност 3. демокрация 4. предприемачество 5. political culture 6. entrepreneurship 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34025

- 50 -

Цб II 91930

Ruspini, Paolo.  Theorizing Transnational and Return Migration / Paolo Ruspini. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 9-21. 

1. Миграция - международна 
 325
Ключови думи: 1. транснационална миграция 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. мигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33753

- 51 -

Цб II 91930

Tashev, Spas.  Current Migration of Bulgarians from Albania to Bulgaria: Towards a New Migration Model of the Historical Bulgarian Diaspora / Spas Tashev. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 81-90. 

1. Миграция - България 
 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. диаспора 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. България 
  

Сист. No: 33760

- 52 -

Цб II 91930

Viruela, Rafael.  Mobility Patterns of Eastern European Immigrants resident in Spain / Rafael Viruela. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 53-68 p. : with fig.. 

1. Имигранти 
 325(460)
Ключови думи: 1. български емигранти 2. финансова криза 3. мобилност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Испания 
  

Сист. No: 33757

Икономика. Икономически теории

- 53 -

Цб II 91990

Атанасова, Маргарита.  Демографската система - концептуални акценти в научните трудове на акад. Евгени Матеев в контекста на съвременното социално-икономическо развитие на България / Маргарита Атанасова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 148-163. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. демография 2. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33979

- 54 -

Цб II 91990

Борисова-Маринова, Кремена.  Моделиране на възпроизводството на работната сила - проблеми и перспективи / Кремена Борисова-Маринова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 122-147. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. възпроизводство 2. работна сила 3. демографско развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33978

- 55 -

Цб I 6142

Гълъбов, Виктор.  Динамика на платежния баланс в следкризисния период / Виктор Гълъбов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 125-133. 

   Прев.загл.: Balance of Payments Dynanics After the Financial Crisis

1. Международна икономика 
 330.131.7
Ключови думи: 1. финансова криза 2. платежен баланс 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 4. финансови пазари 5. инвестиционни потоци 6. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 7. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33949

- 56 -

Цб II 91924

Димитрова, Мариана.  Условията на труд - фактор за задържане и привличане на висококвалифициран човешки капитал / Мариана Димитрова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 147-164. 

1. Икономика на труда 
 331
Ключови думи: 1. условия на труд 2. висококвалифицирани кадри 3. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34018

- 57 -

Цб II 91990

Дуранкев, Боян.  100 години от рождението на акад. Евгени Матеев, 100 години след днес / Боян Дуранкев. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 209-213. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономика 2. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33984

- 58 -

Цб II 91924

Дуранкев, Боян.  Трансформациите на българската мечта / Боян Дуранкев. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 76-88. 

 330.012
Ключови думи: 1. народ 2. държавен социализъм 3. глобален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34011

- 59 -

Цб II 91990

За приносите на акад. Евгени Матеев за развитието на науката и практиката на управление и планиране в България - негови ученици и съратници . // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 17-43. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. управление 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33971

- 60 -

Цб II 91924

Иванова, Мария.  Новата дигитална грамотност и човешкият капитал - парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция / Мария Иванова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 165-178. 

1. Четвърта индустриална революция 
 004.77:33
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. човешки капитал 3. дигитална грамотност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34020

- 61 -

Цб II 91990

Коларов, Васил Г.  Щрихи за акад. Евгени Матеев / Васил Г. Коларов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 164-175. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. икономически растеж 3. система на националните сметки 4. баланс на междуотрасловите връзки 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33980

- 62 -

Цб II 91990

Крумов, Калин.  Взаимодействие между сеченията на икономическата система през етапите на икономическа интеграция / Калин Крумов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 187-195. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа система 2. икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33982

- 63 -

Цб II 91924

Марикина, Мария.  Силни и слаби страни на конкурентоспособността на българското стопанство / Мария Марикина. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 89-100 с. : с 1 фиг.. 

1. Конкурентоспособност 
 330.111.4
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. фактори 3. политики 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34012

- 64 -

Цб II 91924

Маринов, Едуард.  Динамичните промени в световното стопанство - мястото на България и пътят напред / Едуард Маринов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 117-132 с. : с табл. и фиг.. 

1. Международна икономика 
 330.3  + 339.54
Ключови думи: 1. външна търговия 2. либерализация 3. протекционизъм 4. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34015

- 65 -

Цб I 6142

Минчев, Недко.  Експертно прогнозиране / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 196-202. 

   Прев.загл.: Expert Forecasting

1. Прогнозиране 
 338.27
Ключови думи: 1. прогнозиране 2. управленски решения 3. експерти 4. forecast 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33958

- 66 -

Цб I 6142

Наама, Карим.  Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР Египет след Арабската пролет / Карим Наама. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 21-26. 

   Прев.загл.: Solving the Political and Economic Crisis in the Arab Republic of Egypt After the Arab Spring

1. Икономическа криза - Египет - реформи 
 330.131.7(53)  + 327(53)
Ключови думи: 1. Арабска пролет 2. икономическа криза 3. реформи 4. промяна 5. economic crisis 6. international relations 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Египет 
  

Сист. No: 33933

- 67 -

Цб II 91990

Найденова, Пенка.  Акад. Евгени Матеев и демографската система / Пенка Найденова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 110-121. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. демография 3. системен подход 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33976

- 68 -

Цб II 91990

Пирински, Георги.  Капитализъм, социализъм, управление / Георги Пирински. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 45-63. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. капитализъм 2. социализъм 3. управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33972

- 69 -

Цб II 91924

Радев, Кирил.  Устойчиво развитие на националната икономика - приоритети, параметри и управленски инструменти / Кирил Радев. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 237-250 с. : с фиг.. 

1. Устойчиво развитие 
 330.34
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. конкурентоспособност 3. киберсигурност 4. иновации 5. нововъведения 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34026

- 70 -

Цб II 91990

Рангелова, Росица.  За оригиналното в идеите на акад. Евгени Матеев / Росица Рангелова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 64-85. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33974

- 71 -

Цб I 6142

Симеонов, Стефан.  Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 68-76 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Empirical Testing of Probability Models for European Stock Options Evaluation

 519.2  + 330.115
Ключови думи: 1. теория на вероятностите 2. иконометрични изследвания 3. иконометрични модели 4. финансови деривати 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33940

- 72 -

Цб II 91924

Спасова, Елена.  Подобрява ли се конкурентоспособността на българската икономика? / Елена Спасова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 133-146. 

1. Конкурентоспособност - бизнес 
 330.3  + 339.54
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. външна търговия 3. конкурентни предимства 4. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34017

- 73 -

Цб II 91990

Средков, Пламен.  Системата на науката като отношение "вход-изход" / Пламен Средков. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 196-207. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. система на науката 2. управление 3. ефективност 4. интеграция 5. вълни на Кондратиев 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33983

- 74 -

Цб II 91990

Стефанов, Нако.  Големият български учен, мисилител и държавник Евгени Матеев и съвременността - идеите на академика и реалностите на моделите на пазарния социализъм в Китайската народна република (КНР) и Социалистическа република Виетнам (СРВ) / Нако Стефанов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 86-109. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. пазарен социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Китай 2. Виетнам 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33975

- 75 -

Цб II 91936

Тошкова, Светла.  Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето / Светла Тошкова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 68-77. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33909

- 76 -

Цб II 91924

Хаджичонева, Юлиана.  Към устойчива конкурентоспособност : България в европейския контекст / Юлиана Хаджичонева. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 101-114 с. : с табл., фиг.. 

1. Конкурентоспособност - бизнес 
 330.111.4
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. конкурентоспособност 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 34014

- 77 -

Цб II 91990

Хитов, Митко.  Акад. Евгени Матеев и неговата последна монография "Структура и управление на икономическата система" / Митко Хитов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 177-186. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа система 2. структура 3. управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33981

- 78 -

 

Acharya, Sanjaya.  Inflation, Growth, and Distribution Nexus in Post-Transition and Emerging Economies of South Asia / Sanjaya Acharya, Mohamed Ileas Mia. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 368-383. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18550 

 336  + 330.8
Ключови думи: 1. инфлация 2. растеж 3. бедност 4. доходи 5. Южна Азия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33870

- 79 -

 

Samia, Wissam.  Antun SAADEH’s Social-Nationalist Doctrine. Presenting and Reconstructing an Original Economic and Social Theory / Wissam Samia. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 492-504. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.09.pdf 

 33
Ключови думи: 1. доктрини 2. икономическа теория 3. социална теория 4. Сирия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33877

Стопанска история

- 80 -

Цб II 91936

Златинска, Росица.  Първите земеделски кредитни кооперации - опит за разрешаване на лихварския проблем в България / Росица Златинска. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 220-228. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. политическа икономия 3. земеделски кредитни кооперации 4. лихварство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33926

- 81 -

Цб II 91936

Иванов, Пламен.  Към въпроса за създаването и начална дейност на Дирекция "Храноизнос" / Пламен Иванов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 258-268. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Голямата депресия 3. зърнени храни 4. внос 5. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33930

- 82 -

Цб II 91936

Недев, Божидар.  Исторически корени на поведенческата финансова мисъл / Божидар Недев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 249-257. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа теория 3. поведенческа финансова мисъл 4. история 5. класицизъм 6. неокласицизъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
За него: 1. Бернули, Даниел 
  

Сист. No: 33929

- 83 -

Цб II 91936

Стоянов, Петър.  Проблеми на митническата политика на България между двете световни войни / Петър Стоянов, Peter Stoyanov. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 206-219. 

   Прев.загл.: Problems in the customs policy of Bulgaria between the two world wars

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330.000.93  + 338 (091)(497.2)
Ключови думи: 1. customs policy 2. duty-free imports 3. economic history 4. мита 5. митническа политика 6. безмитен внос 7. паразитна индустрия 8. световни войни 9. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 33925

Икономикс

- 84 -

Цб II 91936

Андреев, Румен.  Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране / Румен Андреев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 110-118. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 159.9.019.4
Ключови думи: 1. креативна икономика 2. стратегия 3. креативни умения 4. креативно поведение 5. интуиция 6. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
  

Сист. No: 33915

- 85 -

Цб II 91936

Атанасова, Веселина.  За аналитично-синтетичния метод на Смит и шотландския историцизъм / Веселина Атанасова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 154-158. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 2. Адам Смит (1723-1790) - шотландски социален философ 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. Шотландско Просвещение 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Смит, Адам 
  

Сист. No: 33920

- 86 -

Цб II 91936

Беев, Ивайло.  За демаркацията и синтез между политическата икономия и икономикса / Ивайло Беев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 119-124. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33916

- 87 -

Цб II 91936

Бузов, Вихрен.  Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност / Вихрен Бузов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 59-67. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. игрови модели 3. стратегии 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33908

- 88 -

Цб II 91936

Градинаров, Борислав.  Трагедия на разделения труд / Борислав Градинаров. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 136-142. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. разделение на труда 3. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Рикардо, Дейвид 2. Смит, Адам 
  

Сист. No: 33918

- 89 -

Цб П I 953

Димитрова, Веселина.  Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития / Веселина Димитрова. // Вътрешен одитор, 2020, N 2, 3239. 

   В статията се анализират основни стъпки пред организацията на устойчивите културни събития с идеята да бъдат оценени някои тенденции и предизвикателства. 

 657.6
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. културни събития 3. Глобална инициатива за отчетност 4. ISO 20121:2013 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33855

- 90 -

Цб II 91933

Драмалиева, Валентина.  Дигиталната икономика - някои етически аспекти / Валентина Драмалиева. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 135-145. 

   В първата част на текста се очертава същността и спецификата на дигиталната икономика, като се представят основни и свързани понятия и термини, с които тя се изследва по света. Втората част намира предпоставки за етическата страна на дигиталната реалност в това, че там нищо не се случва спонтанно, а се изискват целенасочени усилия и адаптиране на всички равнища, което кара субектите да правят избор, да взимат решения и да носят отговорност за разумната си дейност. Третата част очертава типични етически проблеми; систематизира основни етически ценности и принципи, които надеждно могат да се използват като критерии за оценка на етическата правилност в дигиталната среда; посочва 20 актуални въпроса, които поражда етическият анализ. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 17.003.1
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. етика 3. етически ценности 4. Индустрия 4.0 5. информационна икономика 6. цифрова икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33859

- 91 -

Цб II 91936

Драмалиева, Валентина.  Защо съвременният политикономически анализ разчита и на етиката? / Валентина Драмалиева. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-88. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 17.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
  

Сист. No: 33910

- 92 -

Цб II 91936

Златева, Добринка.  Епистемологически поглед към икономическата наука / Добринка Златева. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 99-104. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. епистемология 3. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33913

- 93 -

Цб II 91936

Златинска, Росица.  Първите земеделски кредитни кооперации - опит за разрешаване на лихварския проблем в България / Росица Златинска. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 220-228. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. политическа икономия 3. земеделски кредитни кооперации 4. лихварство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33926

- 94 -

Цб II 91936

Иванов, Пламен.  Към въпроса за създаването и начална дейност на Дирекция "Храноизнос" / Пламен Иванов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 258-268. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Голямата депресия 3. зърнени храни 4. внос 5. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33930

- 95 -

Цб II 91936

Илиев, Петкан.  Политическа икономия и икономикс на религията в контекста на църковната икономика / Петкан Илиев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 170-180. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 2.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономикс на религията 3. църковна икономика 4. секуларизация 5. религиозна икономика 6. Economics of religion 7. Church economy 8. Religious economy 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Религия 
  

Сист. No: 33922

- 96 -

Цб II 91936

Йонева, Елизабет.  Политическа икономия на китайския подход за сътрудничество с Африка / Елизабет Йонева. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 181-194. 

   През последното десетилетие темата за отношенията Китай-Африка привличе все по-сериозно внимание на глобално ниво с оглед на актуалните измерения на намесата на Пекин в световен мащаб. КНР се изправя пред предизвикателството да се адаптира към новите геополитически и геоикономически реалности и планираните и реализирани мерки за оптимизиране на положението на страната трансформират и нейните подходи спрямо конкретни региони. Докладът разглежда основните измерения на китайските инвестиции и разгръщане на стопанското сътрудничество с Африка, като ги съпоставя и с прилаганите стратегии от страна на Европейския съюз, с цел да се изведат предимствата и недостатъците на двета подхода в сравнителна перспектива. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330(6)(510)  + 339(6)(510)
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. международни икономически отношения МИО 3. стопанско сътрудничество 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Китай 2. Африка 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33923

- 97 -

Цб II 91936

Кънев, Методи.  За политическата икономия от гледище на базисния механизъм и организиращия принцип на социалната система / Методи Кънев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 16-26. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. човешко развитие 2. икономически анализ 3. социален синтез 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33904

- 98 -

Цб II 91933

Марикина, Мария.  Дигиталната конкурентоспособност на България - 2019 / Мария Марикина. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 69-79. 

   При разглеждането на конкурентоспособността на едно стопанство се има предвид възможността да се произвежда устойчив продукт и да се повишава производителността. Тази конкурентоспособност е динамична, поради бързопроменящите се технологии през последните години. В отговор на необходимостта от оценка и правилни решения за готовността на дадена страна да направи най-доброто за цифровите технологии и трансформация е необходимо да се изясни същността на дигиталната конкурентоспособност на България и да се представи в сравнителен аспект. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. дигитална конкурентоспособност 2. технологична смяна 3. цифрови технологии 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33850

- 99 -

Цб II 91936

Михайлова, Катя.  Приноси на политическата икономия на медиите към развитието на политикоикономическата наука / Катя Михайлова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 125-135. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 07
Ключови думи: 1. политическа икономия на медиите 2. политикономически синтез 3. комуникации 4. медии 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 33917

- 100 -

Цб II 91936

Найденов, Георги.  Лениновата икономическа терминология в българската историческа наука - история и съвременност / Георги Найденов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 49-58. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Ленин, В. И. 
  

Сист. No: 33907

- 101 -

Цб II 91936

Недев, Божидар.  Исторически корени на поведенческата финансова мисъл / Божидар Недев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 249-257. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338 (091)
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа теория 3. поведенческа финансова мисъл 4. история 5. класицизъм 6. неокласицизъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
За него: 1. Бернули, Даниел 
  

Сист. No: 33929

- 102 -

Цб II 91936

Петкова, Аника.  Теоретични възгледи за връзката между търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции и икономически растеж / Аника Петкова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 243-248. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. търговски баланс 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33928

- 103 -

Цб II 91936

Петкова, Пепа.  Утилитаризмът като философия на рационалния избор / Пепа Петкова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 269-273. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 1
Ключови думи: 1. рационален избор 2. икономически теории 3. утилитаризъм 4. вземане на решения 5. рационално мислене 6. алтруизъм 7. щастие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Бентам, Джереми 2. Мил, Джон Стюарт 
  

Сист. No: 33931

- 104 -

Цб II 91933

Преждарова, Вероника.  Ролята на цифровия суверенитет като средство за защита на развитието на цифровата икономика / Вероника Преждарова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 194-202. 

   Развитието и приложението на технологиите на Четвъртата индустриална революция и формиращият се процес на деглобализация оказват влияние и върху суверенитета на държавите. Той се явява важна негова съставляваща за функционирането както на политическото управление, така и на националната икономика в рамките на държавата. Днес сме свидетели на развитието на многополярен свят, в който чрез засилване на циф-ровите и националните суверенитети държавите се борят за надмощие. Една от тези сили е Китай, който чрез своята национална политика, култура и икономика успява да изгради един силен цифров суверенитет, с помощта на който да стане до 2030 г. водеща свръхдържава на изкуствения интелект. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. националнодържавен суверенитет 2. цифров суверенитет 3. национална икономика 4. цифрова икономика 5. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33866

- 105 -

Цб II 91933

Проданов, Васил.  Глобалната политическа икономия и дигиталната икономика / Васил Проданов. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 40-49. 

   Международната, а след това и глобалната политическа икономия се появяват в последния цикъл на развитие на капитализма с глобализацията на капитала и развитието на интер-нета и глобалната мрежа. Основната теза, която се развива в настоящата работа, е, че възходът на дигиталната икономика е свързан с бързо изостряне на различни противоречия, конфликти и рискове в огромни мащаби, което е предпоставка за разгръщането на процеси на деглобализация и завръщането към идеята за суверенитета – особено на идеята за дигитален суверенитет и изграждането на дигитални национални икономики. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. дигитален суверенитет 3. деглобализация 4. технонационализъм 5. иновационен меркантилизъм 6. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 
  

Сист. No: 33847

- 106 -

Цб II 91936

Проданов, Васил.  Дилемата методологически индивидуализъм срещу методологически холизъм в икономическата наука / Васил Проданов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 5-15. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. холизъм 3. методология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33903

- 107 -

Цб II 91936

Проданов, Христо.  Политическа икономия на Големите данни / Христо Проданов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 195-205. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 004.6.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. информационни технологии 3. големи данни 4. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33924

- 108 -

Цб II 91933

Псаропулос, Васос.  Технологичната безработица и базовият доход / Васос Псаропулос. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 168-176. 

   Бързата и многопластова дигитализация предизвиква промени, измерими както в абсолютни икономически показатели като повишаването на процента на безработицата и нарастване на неравенството, така и във възможността за удовлетворяването субективните социално-психологичните потребности на индивида, чрез труда. Напредъкът както в софтуера, така и в хардуера, създава нови блага, съставящи съвършено нов сектор от икономиката, но наред с това и прекратява такива. Тази структурна безработица е предизвикателство към съвременните дигитални икономики, което налага преглед на познати вградени стабилизатори и способността им да се справят с интензитета на очакваните вълни от безработица вследствие от изчезването не само на конкретни професии, но и на отделни сектори и замяната им с нови. Статията представя видовете базов доход и способността им да отговорят на предизвикателствата на дигиталната икономика, предимствата пред класическите трансфери и натрупания международен опит. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. дигитална икономика 3. структурна безработица 4. национално богатство 5. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33863

- 109 -

Цб II 91933

Стоилова, Вяра.  За духа на дигиталния капитализъм / Вяра Стоилова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 50-58. 

   Статията тематизира предприемаческия дух, присъщ на дигиталния капитализъм. В методологическо отношение генезисът на този дух се търси в новите рационалности, породени от процесите на дигитализация и глобализация. Целта на статията е да очертае спецификата на духа на дигиталния капитализъм. На основата на теоретико-аналитичния подход са разгледани основните ценности, върху които този дух се изгражда, както и ограниченият му потенциал за разрешаване на съществените проблеми на съвременния съвместен живот. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330.012
Ключови думи: 1. дигитален капитализъм 2. капиталистически дух 3. рационалност 4. постижение 5. щастие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
За него: 1. Зомбарт, Вернер 2. Вебер, Макс 
  

Сист. No: 33848

- 110 -

Цб II 91936

Стоянов, Велчо.  Транснационалните корпоративно-финансови монополи - олигополи въздействат на и контролират както пазарите, така и държавите, а вече търгуват и с душите ни / Велчо Стоянов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 37-48. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. монополи 3. олигополи 4. конспиративност 5. пазар 6. контрол 7. транснационални корпорации (ТНК) 8. религия 9. глобализация 10. обществени отношения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33906

- 111 -

Цб II 91936

Стоянов, Петър.  Проблеми на митническата политика на България между двете световни войни / Петър Стоянов, Peter Stoyanov. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 206-219. 

   Прев.загл.: Problems in the customs policy of Bulgaria between the two world wars

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330.000.93  + 338 (091)(497.2)
Ключови думи: 1. customs policy 2. duty-free imports 3. economic history 4. мита 5. митническа политика 6. безмитен внос 7. паразитна индустрия 8. световни войни 9. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 33925

- 112 -

Цб II 91936

Сярова, Елка.  Преструктуриране на труда и заетостта (политикономически аспекти) / Елка Сярова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 229-242. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. труд 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33927

- 113 -

Цб II 91936

Тодоров, Васил.  За употребата на наименованието "политическа икономия" / Васил Тодоров. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 27-36. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33905

- 114 -

Цб II 91936

Тошкова, Светла.  Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето / Светла Тошкова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 68-77. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33909

- 115 -

Цб II 91936

Устапеткова, Живка.  Карл Маркс за икономическите категории в "Нищета на философията" / Живка Устапеткова. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 143-153. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 2. Карл Маркс (1818-1883) 
 330
Ключови думи: 1. марксизъм 2. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 33919

- 116 -

Цб II 91936

Харманджиев, Енцислав.  Политическа икономия и икономическа политика / Енцислав Харманджиев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 159-169. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа политика 3. постсоциализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33921

- 117 -

Цб II 91933

Чипев, Пламен.  Еволюционната концепция на Джефри Ходжсън за фирмата / Пламен Чипев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 203-214. 

   Интересът към проблемите на фирмата, породен от основополагащия труд на Р. Коуз, не стихна с развитието на неоинституционалния подход. Напротив – подлагайки го на критика, привържениците на еволюционния икономикс, възраждайки до голяма степен класическия Вебленов анализ и обогатявайки го с историческа и социална перспектива, добавиха нов, много различен подход към обекта на изследване. Настоящият доклад прави критичен преглед на идеи и концепции върху еволюционната теория на фирмата, трансакционните разходи и фирмената еволюция, „възела на Коуз“ и др., лансирани в трудове на Джефри Ходжсън. Подходът в концепцията на Ходжсън дава възможност теорията на Коуз да бъде разгледана в сравнителна перспектива и оценена зна-чително по-богато, широко и многоаспектно. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. еволюционна политическа икономия 2. трансакционни разходи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
За него: 1. Коуз, Роналд Хари 2. Ходжсън, Джефри 
  

Сист. No: 33867

- 118 -

Цб II 91936

Чипев, Пламен.  Хетеродоксална критика на някои методологични проблеми на неокласическия икономикс / Пламен Чипев. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 89-98. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. неокласически икономикс 2. индивидуализъм 3. оскъдност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 33912

- 119 -

Цб II 91933

Чобанова, Росица.  Нова парадигма за икономическо развитие / Росица Чобанова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 59-68. 

   Доказва се необходимостта от нова парадигма за формиране и провеждане на политики за икономическо развитие на база на несъответствие между формулираните цели за обновяване и постигнатите резултати при прилагането на сегашната дигитализация в условия на глобалната. През призмата на политическата икономия необходимостта от промяна на парадигмата се свързва с качествената промяна в обекта на изследване в резултат от дигитализацията и необходимостта от съответна промяна в производствените отношения. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330.35
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. парадигма 3. политическа икономия 4. дигитализация 5. производствени отношения 6. национална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33849

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 120 -

 

Данаилова, Ирина.  Дискриминация – тенденции и културални особености / Ирина Данаилова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 65-89. 

   Настоящата разработка има за цел да изясни значението на ценностите и културата за подобряване достъпността до труд, възможностите за развитие и обучение в държави, в които се наблюдава дискриминация в труда и социалния живот. Основните изводи са, че преодоляването на дискриминационните практики е пряко свързано с действия в сферата на националните култури – формирането на нови ценностни системи, които биха могли да доведат до трайна промяна в поведението на отделния индивид, а оттам – и на цялата общност и държава. 

   
   http://unwe-research-papers.org/uploads/ResearchPapers/RP_vol3_2020_No04_I%20Danailova_R.pdf 

 331
Ключови думи: 1. ценности 2. дискриминация 3. култура 4. стереотипи 5. заетост на жените 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34071

- 121 -

Цб II 91924

Димитрова, Иванка.  Анализ на структурата и динамиката на разходите за труд в индустриални предприятия от Русенски регион / Иванка Димитрова, Диана Янкова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 337-348 с. : с табл.. 

1. Икономика на труда 
 331.21
Ключови думи: 1. разходи за труд 2. работна заплата 3. структурен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34035

- 122 -

Цб II 91924

Зафиров, Мартин.  Изследователски инструментариум за развитие на човешки капитал в международните компании / Мартин Зафиров. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 199-210. 

1. Управление на човешките ресурси - глобализация 
 005.95/.96  + 339.92
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. управленски подход 3. културни различия 4. транснационални компании 5. транснационални корпорации (ТНК) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34022

- 123 -

Цб CD 266

Иванова, Павлина.  Зелена заетост в селските райони / Павлина Иванова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 227-231. 

   The approach of the European Union to support the green economy and green jobs is continuing in this fiscal period 2014-2020. The development of green economy in rural areas contributes to this, regional policy and policies in the field of employment and the environment to work together for a more efficient use of resources and for the multiplication of positive effect on rural communities. Potential "green" activities, creating employment are the production of solar and wind power generation, biomass production and waste recycling. Large opportunities are also provided by the sectors directly related to ecosystems and biodiversity, such as agriculture, forestry and fisheries. “Green” jobs can benefit from Bulgaria’s unique soil, climate and genetic resources to produce quality food and other organic materials. This report aims to reveal the opportunities for creating green employment in rural areas. 

   Прев.загл.: GREEN EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.007.4
Ключови думи: 1. rural areas 2. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33836

- 124 -

Цб П I 953

Иванова, Светлана.  Човешките ресурси в публичната администрация - предизвикателства, проблемни аспекти и възможности за подобрение / Светлана Иванова. // Вътрешен одитор, 2020, N 2, 25-31. 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. публичен сектор 3. публична администрация 4. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33823

- 125 -

 

Костадинова, Нина.  Източници на стрес на работното място и последици от въздействието му върху екипите и предприятията / Нина Костадинова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 434-447. 

 331
Ключови думи: 1. екипна работа 2. стрес 3. поведенчески аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33752

- 126 -

Цб II 91933

Сярова, Елка.  Трудът в дигиталната икономика - предизвикателство или нови възможности / Елка Сярова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 110-119. 

   Основнa цел нa доклaдa е дa се изследвaт и рaзкрият някои aспекти нa преструктурирaнето нa трудa в рамките на концепцията за дигиталната икономика. Зa постигaнето нa тaзи цел се системaтизирaт основни фaктори и теоретични концепции зa промените в хaрaктерa нa трудa. Докладът представя новите характеристики на работната сила, наложени вследствие от дигитализацията и въвеждането на новите информационно-комуникационни технологии, като извежда както някои предизвикателства, така и разкрива новите възможности пред развитието на труда и работната сила. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 331.45
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. труд 3. пазар на труда 4. информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 5. Internet of Things (IoT) 6. облачни технологии 7. мобилни устройства 8. дигитални платформи 9. цифрови умения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33856

- 127 -

Цб II 91933

Тодорова, Мариана.  Изкуственият интелект и промените в икономиката. Поглед към бъдещето на труда и професиите : "Тесният изкуствен интелект" в контекста на роботизацията, автоматизацията и края на част от професиите / Мариана Тодорова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 146-152. 

   Статията разглежда как появата на „тесния изкуствен интелект“, който вече е факт, ще участва в процесите на трансформация, изчезване на някои професии и създаването на други. Текстът разкрива два сценария: оптимистичен и песимистичен, а така също и основните тези в дебата на тези проблеми. Тя предупреждава и за някои възможни рискове от имплементацията на изкуствения интелект в различните човешки области. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 331.54
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. нови умения 3. професии 4. бъдеще на професиите 5. трансформация на професиите 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33860

- 128 -

Цб I 6142

Христова, Венета.  Прилогение на чатбот в дейностите по управление на човешките ресурси в компаниите / Венета Христова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 189-195 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Chatbot Application in Human Resource ManagementActivities of Companies

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. чатботове 3. chatbots application 4. human resource management 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 33957

- 129 -

 

Христова-Маринова, Ралица.  Финансови мотиви за международна мобилност на човешките ресурси / Ралица Христова-Маринова. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 312-322. 

 314.7
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. международна мобилност 4. мотивация на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33748

- 130 -

 

Williams, Colin C.  Evaluating Policy Approaches Towards Tackling Undeclared Work in the Czech Republic / Colin C. Williams, Gamze Oz Yalaman, Abbi M. Kedir. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 396-417. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.04.pdf 

 331
Ключови думи: 1. неформален сектор 2. сенчеста икономика 3. недекларирана заетост 4. Чехия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33872

Регионална икономика. Геоикономика.

- 131 -

Цб CD 266

Мочурова, Милкана.  Развитие на възобновяеми енергийни източници в Област Кюстендил / Милкана Мочурова, Мария Коцева-Тикова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 236-241. 

   The paper discusses the development of renewable energy sources (RES) in the framework of the green economy. Socio-economic data about Kyustendil District and its municipalities is summarized. The development of alternative energy sources in the district is presented as well. The results of two surveys are analyzed – of entrepreneurs concerning RES usage, competitiveness, innovations, transborder cooperation, and of representatives of administration concerning RES. 

   Прев.загл.: DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN KYUSTENDIL DISTRICT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 332  + 620.91
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. renewable energy sources 3. green economy 4. regional development 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кюстендил 2. България 
  

Сист. No: 33838

- 132 -

Цб CD 266

Томова-Захариева, Силвия.  Концентрация и специализация на регионалната икономика в България / Силвия Петрова Томова-Захариева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 191-196. 

   The Localization Index determines the specialization of the economy by region or administrative unit by measuring the relative weight of individual sectors within the region's entire economy. This analysis is based on the sectoral employment criterion (agriculture, industry, services). The report also looked at a calculated Localization Index to determine the specialization of the rural economy in Bulgaria - by area compared to the national one. Determining economic activities by sector, concentrated by field, would help to highlight competitive advantages and specialization in a particular area. And from there to stimulate their development and invest in them. This would increase the competitiveness not only of the region, but also of the region and the country. 

   Прев.загл.: CONCENTRATION AND SPECIALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY IN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 332
Ключови думи: 1. localization index 2. territorial specialization 3. регионална икономика 4. индекс на локализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33830

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 133 -

Цб I 6142

Бенов, Юлиян Сашков.  Причини за консолидацията в банковия сектор / Юлиян Сашков Бенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 158-166. 

   Прев.загл.: Consolidation Reasons in the Banking Sector

1. Банков сектор - консолидация 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банков сектор 3. консолидация 4. кредитни институции 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33953

- 134 -

Цб I 6141

Брусарски, Румен.  Данъчни неволи в дигиталния свят : корпоративен подоходен данък / Румен Брусарски, Rumen Brussarski. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 19-25. 

   Прев.загл.: Tax woes in the digital world: corporate income tax

1. Финанси - международна конференция 
 004.77:33  + 336.2
Ключови думи: 1. корпоративен подоходен данък 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33880

- 135 -

 

Василева, Валентина.  Нови доставки в ЗДДС със ставка 9% в сила от 1 юли и 1 август 2020 г. / Валентина Василева. // Актив, 2020, N 9, 29-34. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2. стандартна данъчна ставка от 20% 3. данъчна ставка от 9% 4. ресторантьорство 5. кетъринг услуги 6. бебешки храни 7. туристически услуги 8. екскурзии 9. спортно-развлекателни услуги 10. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33970

- 136 -

Цб CD 266

Влаев, Милен.  Финансиране на аграрния сектор - аспекти след приемането на България в ЕС / Милен Влаев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 82-89. 

   The purpose of this report is to analyze the more important structural changes in the bank lending of agribusiness in Bulgaria for the period since Bulgaria's accession to the EU and to identify the potential problems and challenges as a result of the economic crisis in our country, on this basis to propose recommendations for improving the financing of the sector. 

   Прев.загл.: FINANCING OF THE AGRICULTURAL SECTOR - ASPECTS AFTER BULGARIA'S ACCESSION IN THE EU

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.003.2
Ключови думи: 1. банково кредитиране 2. аграрен сектор 3. agricultural sector 4. finance 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33810

- 137 -

Цб I 6141

Вълканов, Недялко.  Compliance as a Platform или концепцията за споделяне на дейности в сферата на банковото нормативно съответствие / Недялко Вълканов, Nedyalko Valkanov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 89-94. 

   Прев.загл.: Compliance as a Platform or the Concept for Sharing of Activities in the Field of Bank Compliance

1. Финанси - международна конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. compliance 2. банки 3. финансови регулатори 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33892

- 138 -

Цб I 6141

Годумов, Александър.  Криптовалути - текущо състояние и перспективи / Александър Годумов, Alexander Godumov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 142-148. 

   Прев.загл.: Cryptocurrencies - current state of affairs and perspectives

1. Финанси - международна конференция 
 336.747.5
Ключови думи: 1. криптовалути 2. биткойн 3. пазарна капитализация 4. заплахи 5. cryptocurrency 6. Bitcoin 7. threats 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33895

- 139 -

Цб I 6142

Гълъбов, Виктор.  Динамика на платежния баланс в следкризисния период / Виктор Гълъбов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 125-133. 

   Прев.загл.: Balance of Payments Dynanics After the Financial Crisis

1. Международна икономика 
 330.131.7
Ключови думи: 1. финансова криза 2. платежен баланс 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 4. финансови пазари 5. инвестиционни потоци 6. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 7. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33949

- 140 -

Цб I 6141

Казанджиева-Йорданова, Ирина.  Предефиниране на платежните услуги в контекста на новите регулаторни промени - предизвикателствата на банките / Ирина Казанджиева-Йорданова, Irina Kazandzhieva-Yordanova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 61-69. 

   Прев.загл.: Redefining of payment services in the context of new regulatory changes - the challenges for banks

1. Финанси - международна конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. платежни инструменти 2. платежни продукти 3. отворено банкиране 4. банкови карти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33885

- 141 -

 

Кънева, Аглика.  Анализ на показателите за рентабилност и на показателите за оценяване качеството на активите на банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2007 - 2017 г. / Аглика Кънева. // Икономика 21, 2019, N 2, 64-99. 

   Резюме: Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в страните - членки на Европейския съюз - печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като: дела на експозиции под наблюдение и необслужвани експозиции в кредити и аванси на банките, специфични провизии и обезценки по кредити в банките в Европейския съюз и еврозоната, които също както показателите за възвръщаемост силно се влияят от финансовата криза. 

   Прев.загл.: Analysis of the Profitability Indicators and the Indicators for Assessing the Quality of Bank Assets in EU Member States in the Period from 2007 to 2017

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884033). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394376&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1471 

1. Преподаватели - УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. банкови активи 4. възвращаемост 5. кредити 6. рентабилност 7. банкови кредити 8. Европейски съюз ( ЕС) 9. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33768

- 142 -

Цб II 91933

Кънева, Аглика.  Дигитализацията при дейността на банките в България / Аглика Кънева. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 162-167. 

   В доклада се представят тенденциите при обема на плащанията с банкови карти. Прос-ледяват се измененията при плащанията с ПОС терминал. Анализират се тенденциите при покупките онлайн. Изследва се дейността на fintech компаниите в България. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.2
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. банкови карти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33862

- 143 -

Цб II 91924

Маринова, Надя.  Вземане на решения в условия на неясни бъдещи резултати / Надя Маринова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 287-296. 

1. Финансов сектор - вземане на решения - риск 
 336.76
Ключови думи: 1. вземане на решения 2. финансов сектор 3. финансови пазари 4. развитие на бизнеса 5. риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34030

- 144 -

Цб I 6141

Митева, Дияна.  Индикатор за финансова устойчивост на схемите за защита на инвеститорите от ЦИЕ / Дияна Митева, Diyana Miteva. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 82-88. 

   Прев.загл.: Financial Sustainability Indicator of investor protection schemes in CEEC

1. Финанси - международна конференция 
 336
Ключови думи: 1. финансова устойчивост 2. защита на инвеститорите 3. страни от ЦИЕ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Централна и Източна Европа 
  

Сист. No: 33890

- 145 -

Цб I 6141

Михайлова-Борисова, Гергана.  Блокчейн технологията и приложението й във финансите / Гергана Михайлова-Борисова, Gergana Mihaylova-Borisova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 70-75. 

   Прев.загл.: Blockchain technology and its application in finance

1. Финанси - международна конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. блокчейн 2. финанси 3. банки 4. blockchain technology 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33886

- 146 -

 

Момчилов, Бойчо.  Данъчно облагане на доходите на физическите лица от електронна търговия / Бойчо Момчилов. // Актив, 2020, N 9, 17-25; N10, 25-31; N 11, 25-33. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. електронна търговия 3. COVID-19 4. облагане на доходите 5. физически лица 6. данъчно законодателство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33969

- 147 -

Цб I 6141

Ненков, Димитър.  Приложение на коефициентите "цена-печалба" и "цена-счетоводна стойност" в условията на съвременния капиталов пазар / Димитър Ненков, Dimiter Nenkov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 26-36. 

   Прев.загл.: Use of "price-earnings and "price-to-book" ratios in the conditions of the contemporary capital market

1. Финанси - международна конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. пазар на акции 2. фундаментални променливи 3. пазарни коефициенти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33881

- 148 -

Цб I 6141

Николаев, Даниел.  Сравнителен анализ на количествени модели за прогнозиране на капиталовите инвестиции (ARIMA) / Даниел Николаев, Daniel Nikolaev. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 127-132. 

   Прев.загл.: Comparative analysis of quantitative methods of forecasting user for equity investments (Arima)

1. Финанси - международна конференция 
 330.142.2
Ключови думи: 1. капиталови инвестиции 2. прогнозиране 3. полиноми 4. линеен тренд 5. ARIMA модели 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33899

- 149 -

Цб I 6142

Николаев, Даниел.  Използване на долните рискови измерители в управлението на инвестиционния портфейл / Даниел Николаев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 99-105 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Application of the Down-Side Risk in the Investment Portfolio Management

1. Инвестиции - анализ и управление 2. Портфейли - управление - инвестиции 
 330.322  + 005.915
Ключови думи: 1. инвестиционен портфейл 2. финансови пазари 3. постмодерна портфейлна теория (ПМПТ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
  

Сист. No: 33945

- 150 -

Цб I 6141

Ножаров, Щерьо.  Предизвикателства пред реформата на данъчното облагане в България / Щерьо Ножаров, Shteryo Nozharov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 76-81. 

   Прев.загл.: Challenges to the taxation reform in Bulgaria

1. Финанси - международна конференция 
 336.2
Ключови думи: 1. данъчна система 2. данъчна политика 3. данъчна тежест 4. tax system 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33887

- 151 -

Цб II 91933

Петкова, Аника.  Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху икономическата активност в Еврозоната и България в контекста на дигитализацията на глобалните пазари / Аника Петкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 101-109. 

   В контекста на международната търговия промените в политиката на Европейската централна банка (БЦБ) засягат както пряко, така и косвено икономическата активност в България. Предвид предстоящото членство на страната в ЕRМ II се очаква ефектите да се проявяват посредством действието на трансмисионни канали по линия на търговията със стоки и услуги и по отношение на динамиката на финансовите пазари. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. международна търговия 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. трансмисионни канали 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33854

- 152 -

Цб I 6141

Петрова, Наталия.  Борсово-търгуваните фондове в България / Наталия Петрова, Natalia Petrova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 133-141. 

   Прев.загл.: Exchange-traded funds in Bulgaria

1. Финанси - международна конференция 
 336.7
Ключови думи: 1. борсово-търгувани фондове 2. взаимни фондове 3. инвестиции 4. пасивно репликиране 5. индекс 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33900

- 153 -

Цб П I 998

Попова, Евгения.  Облагане на доходи, придобити под формата на печалби и награди от игри на случайността / Евгения Попова. // Актив, 2020, N 9, 42-43. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. облагане на доходите 3. награди 4. игри на случайността 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33973

- 154 -

Цб I 6141

Попова, Нели.  Данъчно облагане на цифровите услуги / Нели Попова, Nelly Popova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 101-106. 

   Прев.загл.: Taxation of the digital services

1. Финанси - международна конференция 
 336.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. цифрови услуги 3. данъчна координация 4. taxation 5. digital services 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33894

- 155 -

Цб I 6142

Радуканов, Сергей Румянов.  Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България / Сергей Румянов Радуканов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 94-98 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Trends in Development of Reserves of Foreign Exchange and Gold of the Monetary Council in Bulgaria

1. Паричен съвет - България 
 336.7
Ключови думи: 1. паричен съвет 2. златно-валутни резерви 3. парични средства 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33944

- 156 -

Цб I 6141

Рупска, Камелия.  Промените във валутно-курсовия режим на Китай в условията на повишен интерес към политиката на Китайската централна банка / Камелия Рупска, Kamelia Roupska. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 149-154. 

   Прев.загл.: The Developments in the China`s exchange-Rate Regime in the Conditions of Increased Interest in the PBOC`S Policy

1. Финанси - международна конференция 
 336.71(510)
Ключови думи: 1. Китайска централна банка (КЦБ) 2. валутнокурсов режим 3. People`s Bank of China 4. exchange rate regime 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 33897

- 157 -

Цб I 6141

Симеонов, Стефан.  Апробиране на модели за оценяване на американски стил опции, базирани върху акции от Индекса Дау Джонс / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Stefan Simeonov, Teodor Todorov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 37-45. 

   Прев.загл.: Tesing models to evaluate american style options, based on shares included in Dow Jones Index

1. Финанси - международна конференция 
 336
Ключови думи: 1. Индекс Дау Джонс 2. акции 3. оценяване на опции 4. американски стил опции 5. Dow Jones Index 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33882

- 158 -

Цб I 6141

Симеонов, Стефан.  Инвеститорска активност средно на човек от населението, сравнителен анализ между българската и гръцката фондови борси (за периода 2007-2017 година) / Стефан Симеонов, Анелия Пенева, Stefan Simeonov, Aneliya Peneva. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 46-54. 

   Прев.загл.: Average investors activity per capita, a comparative analysis between bulgarian and greek stock exchanges (for the period 2007-2017)

1. Финанси - международна конференция 
 336.7(497.2)(495)
Ключови думи: 1. фондова борса 2. инвеститорска активност 3. борсова активност 4. пазарна капитализация 5. investors activity 6. stock exchange 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 
  

Сист. No: 33883

- 159 -

Цб I 6142

Тананеев, Емилиян.  Субективност и обективност в данъчния контрол / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова, Аяла Атиас. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 29-34. 

   Прев.загл.: Subjectivity and Objectivity in Tax Control

   Библиогр. в текста

1. Данъчен контрол 
 336.126  + 657.6
Ключови думи: 1. данъчен контрол 2. данъци 3. tax control 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33934

- 160 -

Цб I 6141

Христов, Методи.  Участието на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП при новите информационни технологии / Методи Христов, Metodi Hristov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 11-18. 

1. Финанси - международна конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. фискална политика 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33879

- 161 -

Цб I 6142

Христова, Теодора.  Финансиране на болничната медицинска помощ в системата на задължителното здрамно осигуряване в България - предизвикателства и насоки за усъвършенстване / Теодора Христова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 150-157 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Financing of Hospital Medical Assistance in the System of Compulsory Health Insurance in Bulgaria - Challenges and Guidelines for Improvement

1. Лечебни заведения - България - финансиране 
 336.6  + 614
Ключови думи: 1. болнична помощ 2. здравни осигуровки 3. финансиране 4. приватизация 5. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33952

- 162 -

Цб I 6141

Христозов, Янко.  Потенциални мерки за ограничаване на фирмената задлъжнялост в България / Янко Христозов, Yanko Hristozov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 95-100. 

   Прев.загл.: Potential Measures Against Corporate Debt in Bulgaria

1. Финанси - международна конференция 
 336.6(497.2)
Ключови думи: 1. дълг 2. платежоспособност 3. вземания 4. задлъжнялост 5. фирмена задлъжнялост 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33893

- 163 -

Цб I 6142

Шопов, Димчо.  Влияние на високата задлъжнялост в частния сектор върху икономиките на страните от Европейския съюз / Димчо Шопов, Ангел Ангелов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 134-141 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Impact of the High Private Sector Debt on the European Union Member States' Economies

1. Международна икономика 
 336.63
Ключови думи: 1. частен сектор 2. глобална финансова криза 3. дълг 4. дългов мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33950

- 164 -

 

Acharya, Sanjaya.  Inflation, Growth, and Distribution Nexus in Post-Transition and Emerging Economies of South Asia / Sanjaya Acharya, Mohamed Ileas Mia. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 368-383. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/18550 

 336  + 330.8
Ключови думи: 1. инфлация 2. растеж 3. бедност 4. доходи 5. Южна Азия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33870

- 165 -

 

Kaneva, Aglika.  Analysis of the Profitability Indicators and the Indicators for Assessing the Quality of Bank Assets in EU Member States in the Period from 2007 to 2017 / Aglika Kaneva. // Economics 21, 2019, N 2, 59-91. 

   Summary: The research paper analyses the profitability of banks in EU Member States -earnings after taxes, return on equity and return on assets. It also reviews the dynamics of the indicators for assessing the quality of bank assets, such as the share of watch exposures and non-performing exposures on loans and advance payments, specific provisions and loan impairments of banks in the European Union and the euro area, since, similar to the profitability indicators, they are strongly affected by financial crises. 

   Прев.загл.: Анализ на показателите за рентабилност и на показателите за оценяване качеството на активите на банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2007 - 2017 г.

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884033). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394376&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1471 

1. Преподаватели - УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. banks 2. banking system 3. rate of return 4. financial crisis 5. return on assets 6. profitability 7. bank loans 8. European Union (EU) 9. Eurozone 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33769

- 166 -

Цб I 6141

Kerr, Gordon.  Cybersecurity in banking and payments in the United Kingdom / Gordon Kerr, Гордън Кеър. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 5-10. 

   Прев.загл.: Киберсигурността при банкирането и разплащанията в Обединеното кралство

1. Финанси - международна конференция 
 336.71  + 004.056.003.2
Ключови думи: 1. cyber-security 2. payment 3. banking system 4. Payments Service Providers (PSPs) 5. киберсигурност 6. банкова сигурност 7. банкиране 8. разплащания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 33878

- 167 -

 

Naydenov, Lyudmil.  Personal and Corporate Income Taxes as Sources of Local Revenues - Opportunities and Challenges / Lyudmil Naydenov. // Economics 21, 2019, N 2, 17-33. 

   The policy of expanding the tax powers of local authorities leads to the optimisation of vertical financial relations in the public sector and improved economic efficiency and public well-being. Within the context of decentralization (administrative and fiscal one, in particular), regional structures should be equipped with access to profitable revenue-generating tax sources. The paper focuses on the applicability of personal income taxes and corporate taxes at a local level. The pros and cons of using the two types of taxes as sources of revenues to municipalities are analysed, the practice of different countries around the world in the sphrere is reviewed, and, based on those, the author proposes the thesis that taxes on labour incomes should be approached as local or parallel taxes, while there are no grounds for including corporate taxes in the category of local or parallel taxes. 

   Прев.загл.: Личното и корпоративното подоходно облагане като източници на местни приходи – възможности и предизвикателства

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884031). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394374&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1469 

 336.2  + 336.127
Ключови думи: 1. taxation 2. income tax 3. corporate taxes 4. internal revenue 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33766

- 168 -

 

Ndao, Souleymane.  External Dependence of the African Franc CFA zone. Empirical Investigations on Money Supply Process / Souleymane Ndao, Nikolay Nenovsky. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 357-367. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.01.pdf 

 336
Ключови думи: 1. парично предлагане 2. финанси 3. Африка 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33869

- 169 -

 

Widjojo, Rosita.  The Development of Digital Payment Systems in Indonesia: a Review of Go-Pay and Ovo E-Wallets / Rosita Widjojo. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 384-395. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.03.pdf 

 336.71:681.324
Ключови думи: 1. онлайн разплащания 2. електронни плащания 3. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33871

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 170 -

 

Банкова, Дияна.  Относно киберсигурността в предприятията / Дияна Банкова. // ИДЕС - ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ  (София), XXIV, 2020, N 1, 1-14. 

   Дигитализацията на одиторското досие вече се счита за нещо напълно нормално. Развитието и автоматизацията на процесите в предприятията трябва да бъдатаналогичнии за одиторските дружества. Масовите хакерски атаки нанесоха сериозни загуби за обществото. Слабостите на контролите допускат извършването на редица престъпления. За това и одитът на информационните технологии (ИТ) се модифицира в „кибер одит”. Приложението на този вид одит допринася за повишената сигурност на банките и всяка една индустрия, която е зависима от ИТ технологиите. Тези процеси рефлектират и върху финансовата информация. Чрез повишаване на киберсигурността от страна на одиторите и извършване на някои допълнителни процедури могат да бъдат минимизирани някои рискове. В тази връзка са необходими и законодателни инициативи за повишаването на киберсигурността в Република България. 

   
   https://www.ides.bg/media/1741/01-2020-diyana-bankova-1.pdf 

 657.6
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. ИТ одит 3. кибер одит 4. кибер криза 5. кибер риск 6. финансови отчети 7. киберпрестъпления 8. законодателни промени 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33889

- 171 -

Цб П I 1023

Башикаров, Кирил.  Емпирично изследване на влиянието на счетоводните стандарти върху счетоводната политика на предприятията в България / Кирил Башикаров . - .  (Счетоводство). // ИДЕС, XXXIII, 2019/ 20, N 4; 1, 1-16; 1-11. 

   Извършено е изследване на влиянието на счетоводните стандарти през последните години върху съдържанието на счетоводната политика на предприятията от обществен интерес и за определяне ефекта от прилагането на новите счетоводни стандарти върху представянето и оповестяването на информацията във финансовите отчети. Целта е да се очертаят възможности за допълване на съдържанието на счетоводната политика с оглед усъвършенстване на финансовото отчитане на предприятията от обществен интерес в България. 

   Електронно издание. Статията е индексирана в база данни EBSCO. (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=140752934&site=ehost-live.; http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=142934948&site=ehost-live. Брой 4/2019: https://www.ides.bg/media/1707/04-2019-kbashikarov.pdf; брой 1/2020: https://www.ides.bg/media/1739/01-2020-kiril-bashikarov.pdf

 657
Ключови думи: 1. счетоводни стандарти 2. счетоводна политика 3. финансово отчитане 4. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33962

- 172 -

Цб II 91924

Вайсилова, Емилия.  Влияние на интегрираната отчетност върху конкурентоспособността на предприятията / Емилия Вайсилова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 361-374 с. : с фиг.. 

1. Интегрирана отчетност - устойчив растеж - предприятия 
 657.6
Ключови думи: 1. интегрирани отчети 2. нефинансова информация 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34037

- 173 -

 

Вейсел, Али.  Насоки за извършване на ангажименти за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети / Али Вейсел. // ИДЕС - ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ  (София), XXIV, 2020, N 1, 1-15. 

   В статията са систематизирани изследванията на професионалните организации, свързани с ангажиментите за изразяване на сигурност относно интегрираните отчети от 2014 до 2019 г. Представени са 10-те ключови предизвикателства при тяхното извършване. Анализирани са насоките в Проекта на Ръководство за прилагане на Международен стандарт за ангажимент за изразяване на сигурност (МСАИС) 3000 „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити и прегледи на историческа финансова информация“ за разширена външна отчетност –етап 1, публикуван през м. февруари 2019. 

   Електронно издание
   https://www.ides.bg/e-journal/2020/issue-1/01-2020-ali-veysel 

 657.6
Ключови думи: 1. интегрирани отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33888

- 174 -

 

Вечев, Венцислав.  Счетоводни аспекти на първоначалното признаване на дълготрайните мателиални активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив, 2020, N 9, 10-11. 

 657
Ключови думи: 1. дълготрайни материални активи (ДМА) 2. бюджетна сфера 3. Национални счетоводни стандарти (НСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33968

- 175 -

 

Георгиева, Даниела.  Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция / Даниела Георгиева. // Икономика 21, 2019, N 2, 37-63. 

   Резюме: Цел на настоящото изследване е да се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си. По-конкретно от обхвата на длъжностите (по НКПД - 2011), на които едно лице може да бъде назначено, са избрани - главен счетоводител, оперативен счетоводител и отчетник (счетоводство). Целта е да се направи сравнителен анализ между отделните класове по НКПД - 2011 и основните дигитални компетенции в зависимост от приоритетно изпълняваните задачи от лицта. Възприетият изследователски метод се основава на анализ на въведените в националната и международната нормативна рамка изисквания за притежавани компетенции и изпълнявани задължения по вид длъжност. В допълнение е направен анализ и на предложени в икономическа литература класификации и видове компетенции. Авторовите анализи са направени с подкрепата на национална научна програма на МОН "Млади учени и постдокторанти". Направените изводи и съждения способстват за по-доброто разбиране от страна на работници, работодатели и образователни институции относно необходимите дигитални знания и умения, които упражняващите съответната длъжност следва да притежават. 

   Прев.загл.: Digital Competencies of Accountants Within the Context of the Fourth Industrial Revolution

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884032). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394375&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1470 

 657  + 371.38
Ключови думи: 1. счетоводители 2. главен счетоводител 3. оперативен счетоводител 4. отчетник (счетоводство) 5. дигитални компетенции 6. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33756

- 176 -

Цб П I 953

Димитрова, Веселина.  Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития / Веселина Димитрова. // Вътрешен одитор, 2020, N 2, 3239. 

   В статията се анализират основни стъпки пред организацията на устойчивите културни събития с идеята да бъдат оценени някои тенденции и предизвикателства. 

 657.6
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. културни събития 3. Глобална инициатива за отчетност 4. ISO 20121:2013 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33855

- 177 -

 

Ефекти от прилагането на МСФО 15 приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 - 2018 година  / Фаня Филипова, Венелин Георгиев, Атанас Атанасов, Рени Петрова, Румяна Маринова . - .  (Счетоводство). // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 1; 2, 1-16, 1-20. 

   Основната цел на статията е да се извърши критичен анализ на част от концепциите и идеите в МСФО 15, както и емпирично да се тества прилагането му във финансовите отчети на определени целеви групи от български предприятия, прилагащи МСС/МСФО. Изследвани са две извадки от български предприятия: първата обхваща девет дружества от различни отрасли (вписани в списъка на големите данъкоплатци и осигурители), а втората - четирите най-големи български мобилни оператора. Анализът е извършен с помощта на количествени и качествени подходи като: индекса на консерватизъм на Грей на базата на собствения капитал и печалбата (Gray's Conservatism Index) и промяната в неговите стойности в резултат от приемането на МСФО 15; аналитичен преглед на посъществените изисквания на МСФО 15, както и анализ на съдържанието (Content Analysis) на изследваните финансови отчети. Резултатите от извършеното изследване показват, че за предприятията от първата извадка МСФО 15 не оказва значително влияние върху тяхното финансово състояние и финансови резултати. Прилагането на МСФО 15 е от съществено значение за мобилните оператори в България, но сложността на неговото прилагане (поне първоначално) създава трудности за предприятията. Резултатите от прилагането на индекса на консерватизъм на Грей показват, че приемането на МСФО 15 има положителен ефект върху печалбата и води до нейното увеличаване. На тази основа се заключава, че отмененият МСС 18 Приходи е "поконсервативен" от МСФО 15. Стига се и до извода, че доминирането на концепцията за бизнес модел при признаване на приходи според МСФО 15 води до намаляване на сравнимостта на информацията във финансовите отчети, особено между предприятията от различни отрасли. 

   Електронно издание Статията е индексирана в база данни BSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=142934947&site=ehost-live). 
   https://www.ides.bg/e-journal/2020/issue-1/01-2020-ffkolectiv-part-1 

 657.6
Ключови думи: 1. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 2. приходи 3. договори 4. активи 5. пасиви 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33891

- 178 -

Цб I 6142

Иванова, Стефка Петкова.  Проблеми при счетоводното третиране на разходите за временно строителство / Стефка Петкова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 106-111 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: Problems in Accounting of Costs for Temporary Construction

   Библиогр. в текста

1. Счетоводство 2. Строителство 
 657  + 69
Ключови думи: 1. счетоводно третиране 2. строителни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 33946

- 179 -

Цб II 91933

Илиев, Пламен.  Контролът и одитът в ерата на дигитализация / Пламен Илиев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 94-100. 

   Развитието на икономиката, бизнеса и пазара в световен мащаб налага все повече инвестиции в цифровизацията и дигитализацията на съставните процеси, операции и дейности. Независимо, че докладът The Rise of Digital Challengers на консултантската компания „Маккинзи“, от 2018 г., която изследва потенциала за дигитализация на Централна и Източна Европа показва, че регионът тепърва трябва да наваксва в повечето области на цифровизацията, бизнесът и правителствата са принудени да внедряват цифрови иновации, за да се повиши ефективността на бизнес операциите, за да се увеличат печалбите се откриват нови пазари, повишава се производителността и се развиват на бизнес модели. Всичко това е свързано и с контрола и одита както върху бизнеса, така и в публичния сектор. Днешната цифрова революция нарушава всеки ъгъл на света на бизнеса и всяка функция в организа-циите, включително ИТ одита. Безмилостното трансформационно въздействие на ИТ предефинира самата функция за одит на ИТ, принуждава и одиторите да преосмислят отдавна установените практики и процеси. Технологичният напредък е присъщ на дигитализацията и без съмнение ще промени вътрешния одит, одита на Сметната палата, данъчния контрол и др. като част от контрола въобще. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес 2. контрол 3. одит 4. данъци 5. цифровизация 6. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33853

- 180 -

 

Колев, Росен.  Систеумата "STANDARD COSTING" - средство за управление на разходите / Росен Колев. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 349-365. 

 657
Ключови думи: 1. разходи 2. себестойност 3. управление 4. стандарти 5. промишлени предприятия 6. Standard costing 7. Standard costing 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33749

- 181 -

Цб II 91933

Лазарова, Ваня.  Счетоводни информационни системи и дигитализация / Ваня Лазарова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 80-85. 

   В настоящия доклад се разглежда мястото на счетоводната информационна система в една дигитализираща се фирма. Тезата в доклада е, че счетоводните системи са едни от първите, които се променят в бързопротичащия процес на дигитализация и дигитална трансформация на фирмата. В бъдеще основните функции на счетоводителя ще бъдат сведени главно до проверка, валидизация и разрешаване за извършване на стопански операции. Традиционните счетоводни системи ще бъдат надстроени със системи за управление на цялата организация. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитални системи 2. дигитализация в счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33851

- 182 -

Цб П I 1023

Лучков, Кирил Иванов.  Инвестиционни имоти и специфики при тяхното отчитане в съответствие с МСС 40 инвестиционни имоти / Кирил Иванов Лучков . - .  (Счетоводство). // ИДЕС, ХХIV, 2020, 1-18. 

   Инвестиционният имот е особен счетоводен обект, държан от предприятието за получаване на доходи от правото на собственост, а не от физическото му използване. В МСС 40 Инвестиционни имоти се допуска съществуването на така наречените многофункционални имоти, при които едната част се използва за получаване на доходи от наем, а другата част обслужва администрацията и управлениетo. Инвестиционният имот се признава във финансовия отчет, ако съществува вероятност той да носи бъдещи икономически изгоди на предприятието и неговата цена на придобиване може да бъде достоверно определена. Предприятието избира модела на справедливата стойност или модела на цената на придобиване като база за последваща оценка, която следва да се прилага към всички инвестиционни имоти. Трансферите между инвестиционни имоти, ползвани от собственика имоти и материални запаси са възможни само ако възникне промяна в използването на имота. Инвестиционният имот се отписва от имущественото състояние на предприятието при продажба, встъпване във финансов лизинг, ликвидация, бракуване и др. В приложенията към годишните финансови отчети предприятието оповестява информация за всички свои инвестиционни имоти, която съдържа: критерии за класификация и разграничаване, прилагани модели за последваща оценка, използвани услуги на независим оценител и др. 

   Статията е индексиана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=142934949&site=ehost-live. 
   https://www.ides.bg/media/1740/01-2020-kiril-luchkov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. МСС 40 - Инвестиционни имоти 2. инвестиционни имоти 3. оценяване 4. сгради 5. земя 6. прехвърляне на имоти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33966

- 183 -

Цб I 6142

Петрова, Виктория.  Някои аспекти относно същността на кост контрола / Виктория Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 112-117. 

   Прев.загл.: On Cost Control - Some Aspects of Its Nature

 657.6
Ключови думи: 1. контрол 2. контролинг 3. контрол на разходите 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33947

- 184 -

Цб I 6142

Петрова, Петя.  Професията "счетоводител" : От "очи и уши на царя" до "бизнес консултант" / Петя Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 51-60 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Evolution of an Accountant: From "King`s Eyes and Ears" to Business Advisor

1. Счетоводство 
 657.000.93
Ключови думи: 1. история на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33938

- 185 -

 

Рангелов, Евгени.  Електронните магазини: същност, правна уредба, регистрация, данъчни аспекти, разплащания и счетоводна отчетност / Евгени Рангелов. // Актив, 2020, N 9, 2-6. 

 657.6
Ключови думи: 1. електронни магазини 2. е-търговия 3. счетоводни аспекти 4. данъчни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33967

- 186 -

Цб II 91933

Тимчев, Марко.  Дигиталната икономика и предизвикателствата пред стопанския счетоводен анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 86-93. 

   В статията са предложени модели за усъвършенстване на наукометрията, методологията и организацията на счетоводния бизнес анализ на предприятието. Изследвани са методологичните проблеми и модели за анализ на ключови показатели, характеризиращи дейността, финансовата стабилност и конкурентоспособността. Представен е концентричен модел „Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели“ с възможности за пазарно позициониране (SWOT-Analysis), анализ на риска (Z-Score Analysis) и анализ на конкурентоспособността. В статията са изследвани проблеми на информационното осигуряване на счетоводния анализ в балансирана система от показатели посредством системи за счетоводно и интегрирано отчитане. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитализация в счетоводството 2. балансирана система 3. анализ 4. интегрирано отчитане 5. наукометрия 6. счетоводен анализ 7. счетоводство на предприятието 8. стопански счетоводен анализ (ССА) 9. SWOT analysis 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33852

- 187 -

Цб П I 953

Филчева,Светослава.  Вътрешният одит през погледа на един 100-годишен университет (УНСС) / Светослава Филчева. // Вътрешен одитор, 2020, N 2, 12-15. 

   (интервю)

 657
Ключови думи: 1. УНСС 2. вътрешен одит 3. университети 4. висше икономическо образование 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33826

- 188 -

 

Georgieva, Daniela Ventsislavova.  Digital Competencies of Accountants Within the Context of the Fourth Industrial Revolution / Daniela Ventsislavova Georgieva. // Economics 21, 2019, N 2, 34-58. 

   The aim of this research is to identify the major digital competences that are required for accounting professionals. The focus of the research is on three positions in the National Classification of Professions and Positions (NCPP - 2011) - those of a chief accountant, an operational accountant and a bookkeeper. The objective of the research is to make a comparative analysis of the different classes in the NCPP-2011 and the major digital competences required for them according to the main duties of the people appointed to those positions. Our research approach is based on the methods of logical reasoning, deduction and comparison, as well as analysis and synthesis of the legal requirements which have been adopted at a national and an international level in terms of the competences and professional duties for each position. In addition, an analysis has been made of proposed classifications and identified competences in related economic literature. The propositions and conclusions we give will contribute to raising the awareness of employees, employers and educational institutions about the digital competences and knowledge required from persons practising the profession. The research has been funded by the MES Program 'Young Scientists and Postdoctoral Students' through a grant made to the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University. The author would like to acknowledge the support which has been provided through the program. 

   Прев.загл.: Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884032). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=141394375&site=ehost-live). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1470 

 657  + 371.38
Ключови думи: 1. accounting 2. digital competences 3. chief accountant 4. operational accountant 5. bookkeeper 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33758

Управление

- 189 -

Цб I 6142

Асенов, Анатолий.  Проблеми и предизвикателства на лидерство / Анатолий Асенов, Зорница Крумова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 184-188. 

   Прев.загл.: Issues and Challenges of Leadership

1. Лидерство 
 316.46  + 005.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. бизнес стратегии 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
  

Сист. No: 33956

- 190 -

Цб II 91933

Ванкова, Павлета.  Значимост на емпатията за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигиталната среда / Павлета Ванкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 186-193. 

   Настоящият доклад представя значимостта и ефекта на човешката емпатия за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигитална среда. Изследването проучва реакциите на потребителите на компаниите от гледна точка на тяхната емпатична емоция – съпричастността към доброто дело и в практически аспект представя резултатите от благотворителните дейности на организациите, комуникирани чрез ресурсите на дигиталното пространство. Целта на доклада е да докаже на базата на различни социално отговорни инициативи, провеждани в интернет, че емпатията на потребителите повлиява положително на техните реакции и поведение при вземането на решение за покупка на продукт от компанията, провеждаща тези инициативи. В изследването се използват няколко изследователски метода, за да се проверят неговите работни хипотези. Основен теоретичен принос на изследването представляват причинно-следствените връзки между потребителската емоция – емпатия (съпричастност) и когнитивната теория. В заключението на настоящото проучване се препоръчва бизнес организациите да използват интензивно инструментариума на дигиталната среда и да прилагат маркетинг, свързан с каузата, за да намалят потребителските подозрения, че компаниите не преследват само и единствено печалбата от своята дейност, а и реализират благотворителни дейности, както и да увеличат доверието на потребителите към компаниите, провеждащи такива социално отговорни инициативи. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 159.9  + 005.32
Ключови думи: 1. емпатия 2. социално отговорни инициативи 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. дигитални инструменти за комуникация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Философия 3. Управление 
  

Сист. No: 33865

- 191 -

Цб II 91924

Генкова, Диана.  Концепцията за корпоративната социална отговорност и преходът към устойчиво развитие в България - възможности и проблеми : Управленските предизвикателства / Диана Генкова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 211-222. 

1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. устойчиво развитие 3. управленски подход 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34024

- 192 -

Цб II 91924

Дренски, Георги.  Практико-приложни аспекти на интегрираното управление на жизнения цикъл (ILCM) по примера на компания ALSTOM / Георги Дренски. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 259-269. 

1. Управление 
 005.7
Ключови думи: 1. интегрирано управление 2. интегрирано управление на жизнения цикъл (ILCM) 3. инструменти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34028

- 193 -

 

Колева-Стефанова, Десислава.  Същност на корпоративната социална отговорност и значението за работещите жени / Десислава Колева-Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2020, N 3, 33-50. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10262 

 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33911

- 194 -

Цб II 91924

Мушмов, Апостол.  Алтернативни сегментационни подходи за обособяване типологията на участниците в геймифицирана платформа, насочена към служителите на търговско предприятие / Апостол Мушмов, Иван Боевски, Виктор Аврамов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 317-326. 

 005.2
Ключови думи: 1. геймификация 2. служители 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34033

- 195 -

Цб I 6142

Николаев, Даниел.  Използване на долните рискови измерители в управлението на инвестиционния портфейл / Даниел Николаев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 99-105 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Application of the Down-Side Risk in the Investment Portfolio Management

1. Инвестиции - анализ и управление 2. Портфейли - управление - инвестиции 
 330.322  + 005.915
Ключови думи: 1. инвестиционен портфейл 2. финансови пазари 3. постмодерна портфейлна теория (ПМПТ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
  

Сист. No: 33945

- 196 -

Цб II 91924

Саидов, Едиз-Ханиф Баязидов.  Ефективното управление на проектите - необходимост за всяка корпорация / Едиз-Ханиф Баязидов Саидов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 297-306. 

1. Управление на проекти 2. Международни корпоративни отношения 
 005.8  + 339.92
Ключови думи: 1. антикризисно управление 2. управление на промяната 3. управление на промените 4. корпоративни влогови фондове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34031

- 197 -

Цб II 91924

Стоянова, Цветана.  Модел за управление на иновационно-растежен акселератор / Цветана Стоянова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 251-258 с. : с фиг., табл.. 

1. Иновации - управление 
 005.342
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационен бизнес 3. бизнес организации 4. управление 5. иновативни подходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34027

- 198 -

Цб II 91924

Хаджиев, Кристиян.  Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи / Кристиян Хаджиев. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 270-286. 

1. Виртуални екипи - иновации - управление 
 005.95/.96  + 004.5
Ключови думи: 1. виртуални екипи 2. организационна инфраструктура 3. управление на промените 4. управление на промяната 5. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34029

- 199 -

Цб I 6142

Христова, Венета.  Прилогение на чатбот в дейностите по управление на човешките ресурси в компаниите / Венета Христова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 189-195 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Chatbot Application in Human Resource ManagementActivities of Companies

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. чатботове 3. chatbots application 4. human resource management 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 33957

- 200 -

 

Dimitrov, Kiril.  The Professed Culture of the Business Organizations in the Defense Industry in Bulgaria. What Does it Look Like? And do they Need it? / Kiril Dimitrov, Ivaylo Ivanov. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 433-470. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.06.pdf 

 005  + 174.4
Ключови думи: 1. организационна култура 2. фирмена култура 3. корпоративна култура 4. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 33874

- 201 -

Цб НИР 619

Kereziev, Iliya.  Corporate Social Responsibility of SMEs: A Bulgarian Perspective / Iliya Kereziev, Илия Керезиев. // Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление : Отчет на втори междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. / Ръков. Илия Керезиев; Чл. на науч. кол. Филип Стоянов, Татяна Кичева; Чл. на науч. кол. Ивайло Илиев  (София). - София. - София : УНСС, 2020, 49-57. 

   The management of Bulgarian SMEs needs to find the right balance between entrepreneurship and socially responsible behaviour, taking into account market requirements and stakeholder needs. This will allow SMEs to develop CSR strategies and practices that are feasible and do not hinder their organizational profitability. 

   Прев.загл.: Корпоративна социална отговорност на малки и средни предприятия : перспективи за България

   The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Science, Business Management &Information Technology (i-cosbit2019). 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 005.35  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Corporate Social Responsibility (CSR) 2. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 3. социална отговорност 4. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33772

- 202 -

Цб НИР 619

Stoyanova, Tsvetana.  Corporate Branding Through Corporate Social Responsibility / Tsvetana Stoyanova, Цветана Стоянова, Philip Stoyanov, Филип Стоянов. // Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление : Отчет на втори междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. / Ръков. Илия Керезиев; Чл. на науч. кол. Филип Стоянов, Татяна Кичева; Чл. на науч. кол. Ивайло Илиев  (София). - София. - София : УНСС, 2020, 35-48. 

   The role of corporate social responsibility (CSR) in the corporate branding process involves managing corporate image and reputation in the minds of others. Contemporary organizations are aware that CSR actions are being carefully monitored not only by consumers, but also by all stakeholders. Enhanced interest in social and environmental issues highlights the need for corporate branding strategies to reflect cultural trends in a wider environment to which organizations belong. 

   Прев.загл.: Корпоративно брандиране чрез корпоративна социална отговорност

1. Корпоративна социална отговорност 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 005.35
Ключови думи: 1. Corporate Social Responsibility (CSR) 2. brand 3. corporate branding 4. corporate image 5. corporate reputation 6. бранд 7. корпоративен брандинг 8. корпоративен имидж 9. корпоративна репутация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33771

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 203 -

Цб I 6142

Горанова, Пенка.  Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 45-50 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: Relationship of Marketing Communications and Integrated Marketing Communications

   Библиогр. в текста

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетингови комуникации 2. интегрирани маркетингови комуникации (ИМК) 3. маркетинг 4. marketing communication 5. marketing 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33937

- 204 -

Цб II 91924

Димова, Надежда.  Концепцията за устойчив маркетинг през призмата на българската действителност / Надежда Димова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 307-316. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. зелен маркетинг 3. устойчив маркетинг 4. потребители 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34032

- 205 -

Цб I 6142

Спасова, Любомира.  Подходът запомняне и разпознаване на рекламата като част от потребителското поведение на младежите в България / Любомира Спасова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 118-124 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Remembering and Recognition Approach of Advertisement as Part of Young People`s Behavior in Bulgaria

1. Рекламна индустрия 2. Потребителско поведение 
 659  + 366.1
Ключови думи: 1. реклама 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Услуги 
  

Сист. No: 33948

- 206 -

Цб I 6142

Стефанов, Цанко.  Рекламните кампании на марката All Nature / Цанко Стефанов, Tsanko Stefanov. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 83-86. 

   Прев.загл.: All Nature Advertising Campaigns

1. Рекламна индустрия 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламна кампания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33942

- 207 -

 

Христов, Александър.  Ефективност на маркетинговите комуникации – обзор и разграничения / Александър Христов. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 140-148. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.3/ISA.2020.3.11.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. ефективност 2. реклама 3. икономическа ефективност 4. маркетингови комуникации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 33785

Услуги

- 208 -

Цб I 6142

Петрова, Симеонка.  Изследване влиянието на асортиментния състав върху потребителския избор / Симеонка Александрова Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 61-67. 

   Прев.загл.: Research on the Influence of the Assortiment Composition on Consumer`s Choice

1. Потребителско поведение 
 366.1  + 339.13
Ключови думи: 1. потребители 2. асортимент 3. ритейлъри 4. consumer behavior 5. assortiment 6. retailers 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33939

- 209 -

Цб I 6142

Спасова, Любомира.  Подходът запомняне и разпознаване на рекламата като част от потребителското поведение на младежите в България / Любомира Спасова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 118-124 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Remembering and Recognition Approach of Advertisement as Part of Young People`s Behavior in Bulgaria

1. Рекламна индустрия 2. Потребителско поведение 
 659  + 366.1
Ключови думи: 1. реклама 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Услуги 
  

Сист. No: 33948

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 210 -

Цб CD 266

Алексиев, Георги.  Диверсификация на биологичните производства, фактор за развитие на селските райони / Георги Алексиев, Константин Станков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 180-184. 

   During the current EU CAP programming period, the significant institutional and public support for organic production has led to an increase in the base and number of people employed in this specific sub-sector of Bulgarian agriculture. There are necessary investments to transform all traditional production practices and to open up entirely new holdings and they have created a variety of forms of risk that must be managed associated with them.The purpose of this paper is to assess the impact of diversification of organic production on rural development. 

   Прев.загл.: DIVERSIFICATION OF BULGARIAN ORGANIC FARMING

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. organic production 2. competitiveness 3. public support 4. биологично земеделие 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33828

- 211 -

Цб CD 266

Бенчева, Нели.  Влияние на факторите на социалното предприемачество за развитие на селските райони / Нели Бенчева, Теодора Стоева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 135-140. 

   For the conditions in Bulgaria the investment in social entrepreneurship may become a key factor in providing employment and development of entrepreneurial initiatives leading to sustainable rural development. Social entrepreneurship is a paradigm that can be seen as one of the solutions to reduce poverty, migration, depopulation and retention of the working population in rural areas. The research aims to reveal the role and benefits of social entrepreneurship for sustainable rural development through analysis of the factors and barriers to its application. It is important in rural areas to create suitable conditions for building social enterprises with a large scope covering all vulnerable groups of the territory. In this context, the logical connection between the factors of social entrepreneurship is discussed which takes into account the peculiarities of rural areas in Bulgaria in connection with its application. Some of the most important factors, challenges and constraints that have been analyzed are economic, social and institutional. The results show that sustainable rural development can be achieved in solving socially significant problems with the means and approaches of social entrepreneurship and its promotion in rural areas. 

   Прев.загл.: IMPACT OF SOCIAL ENTRENEURSHIP FACTORS ON RURAL DEVELOPMENT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. social entrepreneurship 2. rural areas 3. социално предприемачество 4. селски райони 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33818

- 212 -

Цб CD 266

Благоев, Антон.  Състояние на сектор пчеларство в България / Антон Благоев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 120-126. 

   Bulgaria has long-standing traditions in the production of honey and bee products, which are a prerequisite for the varied and rich honey-growing vegetation in the Balkans, creating excellent conditions for the growing of bee families. The paper presents the development of beekeeping sector in the country by analyzing statistical data and own survey. On this base are outlined the trends and recommendations for the development of the sector. The purpose of this report is to review the status of beekeeping sector in Bulgaria and analyze the structures in it. On the basis of the analyzed information are proposed general conclusions and recommendations for the future development of the beekeeping sector. 

   Прев.загл.: STATE OF BEEKIPING SECTOR IN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 638.1(497.2)  + 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. beekeeping 3. bee products 4. agriculture 5. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33816

- 213 -

Цб CD 266

Блажева, Виолета.  Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и конкурентоспособността на българския аграрен сектор / Виолета Блажева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 62-66. 

   In order to generate economic growth and create European jobs, the Common Agricultural Policy promotes effective and competitive agricultural production. The European model requires the use of modern machines and production technologies to ensure sufficient food for the population. The topicality of this issue stems from the desire to secure viable food production through increasing productivity in the agricultural sector and ensuring an acceptable standard of living for European farmers in the context of the EU Common Agricultural Policy. 

   Прев.загл.: THE EU COMMON AGRICULTURAL POLICY AND THE COMPETITIVENESS OF THE BULGARIAN AGRICULTURAL SECTOR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. Common Agricultural Policy 2. agricultural sector 3. competitiveness 4. аграрен сектор 5. конкурентоспособност 6. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33807

- 214 -

Цб I 6142

Блажева, Виолета.  Рискът в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 35-40 с. : с фиг., табл.. 

   Прев.загл.: Risk in the Agricultural Sector

1. Аграрен сектор - криза - риск 
 338.43  + 330.131.7
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. аграрен сектор 3. риск 4. agricultural sector 5. risk 6. crisis 7. Rural Development Program 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33935

- 215 -

Цб CD 266

Брънзова, Петя.  Предизвикателства пред биопроизводството в България през 10-те години в Европейския съюз / Петя Брънзова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 232-235. 

   The report discussed the progress and challenges of organic production in the period of Bulgaria's membership in the European Union. The aim is using benchmarking to outline the dynamics of organic production in the period 2007-2016. On the basis of this make conclusion about the benefits and problems faced by organic products and make recommendations in what directions can still be develops it. 

   Прев.загл.: ORGANIC PRODUCTION CHALLENGES IN BULGARIA DURING THE 10 YEAR EUROPIAN UNION MEMBERSHIP

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. organic farming 2. organic production 3. agricultural policy 4. органично земеделие 5. биопродукти 6. биопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33837

- 216 -

Цб I 6142

Бянов, Иван Руменов.  Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз / Иван Руменов Бянов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 77-82 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: The Common Agricultural Policy and Bulgarian Agriculture in European Union

1. Селско стопанство - България 2. Европейски съюз - икономика 
 338.43(497.2 + 4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Обща селскостопанска политика (ОСП) 2. селски райони 3. устойчиво управление 4. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33941

- 217 -

Цб CD 266

Влаев, Милен.  Финансиране на аграрния сектор - аспекти след приемането на България в ЕС / Милен Влаев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 82-89. 

   The purpose of this report is to analyze the more important structural changes in the bank lending of agribusiness in Bulgaria for the period since Bulgaria's accession to the EU and to identify the potential problems and challenges as a result of the economic crisis in our country, on this basis to propose recommendations for improving the financing of the sector. 

   Прев.загл.: FINANCING OF THE AGRICULTURAL SECTOR - ASPECTS AFTER BULGARIA'S ACCESSION IN THE EU

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.003.2
Ключови думи: 1. банково кредитиране 2. аграрен сектор 3. agricultural sector 4. finance 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33810

- 218 -

Цб II 91924

Върбанов, Димитър.  Ефективно управление на земезелските земи от Държавен поземлен фонд в област Шумен / Димитър Върбанов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 327-336 с. : с табл.. 

1. Земеделие - България 
 338.43(497.217)
Ключови думи: 1. земеделски земи 2. управление 3. тръжни процедури 4. аренда 5. наеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Шумен 
  

Сист. No: 34034

- 219 -

Цб CD 266

Гевренова, Татяна.  Мотивация за развитие на зелено предприемачество / Татяна Гевренова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 266-270. 

   In response to problems with climate changes and scarcity of natural resources we are trying to convert traditional economic to sustainable one with different kind of green initiatives. Development of the ideas of sustainability and green entrepreneurship activities there could be more effective solutions of environment problems. The purpose of this report is to describe basic characteristics of green entrepreneurship and on this base to describe and study motivation for development of green entrepreneurship. The report contains a short view of existing literature about green entrepreneurship and main categorization of green entrepreneurship’s motives. In the last part of the report explains the meaning of green entrepreneur’s motives. 

   Прев.загл.: MOTIVATION FOR DEVELOPMENT OF GREEN ENTREPRENEURSHIP

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. green entrepreneurship 2. green economy 3. environmental business 4. зелено предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33843

- 220 -

 

Георгиева, Боряна.  Теоретични и практически аспекти в развитието на малкия бизнес / Боряна Георгиева. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 366-377. 

 338.43
Ключови думи: 1. малък бизнес 2. селско стопанство 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. Европейски съюз ( ЕС) 5. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33750

- 221 -

Цб CD 266

Димитров, Владимир.  Пазарни възможности за българските качествени вина / Владимир Димитров, Даниела Димитрова, Юлия Джабарова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 67-74. 

   Ten years are passed since Bulgaria joined the EU-28, but unfortunately this membership has not brought serious success and growth in wine production. The relative share of grape production for this period decreased by half in the total output of agriculture output to just over 1%. The decline in the production of wine grapes have a negative impact on the production of quality wines. The share of quality wines in total wine production is only 1/3. Global trade in wine has grown, reaching annual sales of 29 billion euros, according to the International Organization of Vine and Wine data, as quality wines are significant niche market. The aim of the report is to outline the opportunities and prospects in the production of quality bulgarian wines and their marketing through local initiatives and government policies. 

   Прев.загл.: MARKET OPPORTUNITIES FOR BULGARIAN QUALITY WINES

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 663.2.003.1
Ключови думи: 1. viticulture 2. лозарство 3. wine production 4. винопроизводство 5. quality wines 6. качествени вина 7. български вина 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33808

- 222 -

Цб CD 266

Димитрова, Даниела.  Възможности за подобряване на пазарните позиции на производителите на десертно грозде / Даниела Димитрова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 75-81. 

   Over the last decade, the production of table grapes has grown steadily, with the entry of new producer countries such as Chile, Peru, Argentina, South Africa, Egypt. The strong international competition and the change in consumer preference are the two major factors in the environment that require an improvement in the organization of marketing activities along the supply chain. The use of marketing tools, such as branding, is an opportunity to improve the market performance of table grapes growers and, at the same time, a mechanism to stimulate consumer demand. In this study were analyzed the development of the table grapes market and were outlined the main marketing approaches applied by producers in traditional and emerging countries. 

   Прев.загл.: OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE MARKET POSITION OF TABLE GRAPES GROWERS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. table grapes 2. competitiveness 3. branding 4. markets 5. десертно грозде 6. пазари 7. внос 8. износ 9. брандинг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33809

- 223 -

Цб CD 266

Димитрова, Райна.  Състояние и развитие на потенциала за трудов ресурс в селските райони / Райна Димитрова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 141-146. 

   Labor resources are one of the most important territorial factors of regional development, in particular rural development. Labor resources are a crucial prerequisite and a condition for deepening the processes of territorial specialization and concentration. The significance of labor resources for achieving high levels of economic growth is conditioned by the perception that labor is the most important demographic condition for economic development, including in rural areas. In this context, the aim of the project is to analyze and assess the population size and dynamics as a primary factor determining the potential of labor resources in rural areas of Bulgaria. To achieve the goal, literary sources, statistics and analysis are used. Key results, conclusions and recommendations are summarized. 

   Прев.загл.: STATЕ AND DEVELOPMENT OF THE LABOR POTENTIAL IN RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. rural areas 2. demographic processes 3. economic development 4. трудови ресурси 5. регионално развитие 6. демографски процеси 7. селски райони 8. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33819

- 224 -

Цб CD 266

Дойчинова, Юлия.  Модели на земеделие и въздействието им на селските райони / Юлия Дойчинова, Кристина Тодорова, Ралица Терзийска. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 127-134. 

   This paper presents the models of agricultural development from the point of view of their impact on rural development. Based on the literature review, a discussion is presented regarding definitions, nature, characteristics and directions of the transition of the agriculture from productivism to post-productivism, neo-productivism and multifunctionality, as well as an analysis of the rural development. Particular attention is paid to the directions and the criteria of the changes connected with the transition from one model to another, including the classifications of the models and their various manifestations in the countries from different regions within the European Union. 

   Прев.загл.: AGRICULTURAL MODELS AND THEIR IMPACT ON RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. post-productivism 2. neo-productivism 3. multifunctionality 4. agricultural models 5. rural areas 6. земеделие 7. селски райони 8. постпродуктивизъм 9. неопродуктивизъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33817

- 225 -

Цб CD 266

Жечева-Радева, Ивелина Петкова.  Механизми за финансов контрол на структурните фондове в аграрния сектор за програмния период 2014-2020 г. / Ивелина Петкова Жечева-Радева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 90-95. 

   The purpose of this report is to review and evaluate the financial control mechanisms and systems of the Structural Funds in the agrarian sector for the programming period 2014-20210 and to put forward proposals to improve them. On the basis of comparative analysis for both periods are identified key areas and problems they have made the necessary recommendations and guidelines. 

   Прев.загл.: FINANCING OF THE AGRICULTURAL SECTOR - ASPECTS AFTER BULGARIA'S ACCESSION IN THE EU

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. финансов контрол 3. структурни фондове 4. financial control 5. agricultural sector 6. structural funds 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33811

- 226 -

Цб CD 266

Заимова, Дарина.  Еко-проблематика и възможности за иновации в аграрния сектор / Дарина Заимова, Георги Желязков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 210-215. 

   This present paper tackles two key imperatives – economic stability and sustainable development in rural areas through: analyzing diversification of economic activities, such as the common obstacles and opportunities ranging from institutional policy, the regulatory framework; type and degree of inclusiveness of the business models adopted; type of dependencies and relationships among the value chain components to build a sustainable network of practices on a regional level in order to insure the green growth of rural communities. 

   Прев.загл.: ECO- ISSUES AND OPPORTUNITIES FOR INNOVATION IN THE AGRARIAN SECTOR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.001.76
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. иновации 3. rural areas 4. agriculture 5. biodiversity 6. eco-systems 7. legal framework 8. екология 9. селски райони 10. диверсификация 11. биоразнообразие 12. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33833

- 227 -

Цб CD 266

Иванов, Божидар.  Изследване на конкурентоспособността в земеделието / Божидар Иванов, Васил Стойчев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 48-61. 

   In the literature and in the variety of economic theories, there is no commonly accepted definition of competitiveness, and the different definitions and perceptions of competitiveness are mainly due to a different view of the notion and conceptual breadth that is being invested. In the present study, we will look at it from a market performance perspective using an existing theoretical framework based on the definition of the Canadian Competitiveness Group, where competitiveness is related to "the ability to win and maintain a sustainable market share." The purpose of the paper is based on a developed methodological framework from SARA, which is based on two measurement vectors - maintaining market share and adding added value, analyzing the level of competitiveness in key sectors of Bulgarian agriculture. The results of this study will be compared with another well-known and widely-used methodology for analyzing the comparative competitiveness of products and products covered on external markets, known as the Ballasse indexes, allowing for a fuller study of the state and trends in the competitiveness of Bulgarian agriculture. 

   Прев.загл.: RESEARCH ON COMPETITIVENESS IN AGRICULTURE

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. аграрен сектор 3. пазарен дял 4. добавена стойност 5. added value 6. market share 7. competitiveness 8. agriculture 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33806

- 228 -

Цб CD 266

Иванова, Павлина.  Зелена заетост в селските райони / Павлина Иванова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 227-231. 

   The approach of the European Union to support the green economy and green jobs is continuing in this fiscal period 2014-2020. The development of green economy in rural areas contributes to this, regional policy and policies in the field of employment and the environment to work together for a more efficient use of resources and for the multiplication of positive effect on rural communities. Potential "green" activities, creating employment are the production of solar and wind power generation, biomass production and waste recycling. Large opportunities are also provided by the sectors directly related to ecosystems and biodiversity, such as agriculture, forestry and fisheries. “Green” jobs can benefit from Bulgaria’s unique soil, climate and genetic resources to produce quality food and other organic materials. This report aims to reveal the opportunities for creating green employment in rural areas. 

   Прев.загл.: GREEN EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.007.4
Ключови думи: 1. rural areas 2. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33836

- 229 -

Цб CD 266

Кабаджова, Моника.  Решения на земеделските стопани в условията на екологизация на ОСП / Моника Кабаджова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 248-253. 

   In the literature, farm management is defined by the decision-making process of the farm regarding to the distribution and organization of use of the available limited resources in order to achieve its objectives. From this perspective, the management is an activity, which is characterized by distribution of restricted resources, balancing the efficiency and the efficiency of their use; working with and through the organization’s associates to achieve its goals. Through these decisions, the farmers must take into account the changes in the external environment. In the recent years, there are constantly increasing concerns regarding the climate changes and questions such as biodiversity loss, water and soil quality, which shows that agriculture, plays an increasingly important role in the sustainable management of natural resources. That is why, the CAP provides support for farmers for implementing measures that affect their economic achievement and the benefits to society, known in the literature as the CAP greening. 

   Прев.загл.: DECISION-MAKING OF FARMERS IN THE CONDITIONS OF THE CAP GREENING

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. decision-making process 2. farmers 3. Common Agricultural Policy 4. земеделски стопани 5. вземане на решения 6. екологизация 7. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33840

- 230 -

Цб CD 266

Кожухаров, Михаил.  Анализ на клъстерния потенциал в Област Стара Загора / Михаил Тодоров Кожухаров. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 197-202. 

   Dynamics of the factors of the external and internal environment leads to transformation in the processes and the organization of the economy and the functioning of the enterprises. This requires updating of the principles, methods, and forms of business management by applying adequate governance and technologies to stabilize processes in a global economy. Clusters are an important factor in boosting the competitiveness of European economies. The national and regional economic policies in Europe are increasingly focusing on the benefits of the cluster approach. The present study aims to analyze the cluster potential of the Stara Zagora region and to establish the development stages of the discovered clusters. Sectors with potential for development and potential to grow into clusters have been identified. Recommendations have been made that would improve the cluster environment in the agrarian sector and increase the competitiveness of the area. 

   Прев.загл.: CLUSTER POTENTIAL ANALYSIS IN STARA ZAGORA REGION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. cluster 2. competitiveness 3. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Стара Загора 
  

Сист. No: 33831

- 231 -

Цб CD 266

Коларов, Руслан.  Институционалната структура на горското стопанство - важен фактор за неговото стратегическо и устойчиво управление / Руслан Коларов. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 283-288. 

   The institutional structure of the forestry sector includes the following main elements: institutional entities at national, regional and local level and institutions in the forestry sector, which include: forestry policy, forest legislation, criteria, indicators, certification scheme. It can be seen as a system in which the individual components are in a direct relationship, interdependence and interaction. On this basis, the issue of the correctness and adequacy of the forest management decision-making at the highest level, the need to improve management and to make the necessary changes in the institutional environment. The review of literary sources and analyzes shows that problems related to institutional structure and change have not been fully resolved in both theoretical and practical terms. 

   Прев.загл.: THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF FORESTRY - A KEY FACTOR FOR ITS STRATEGIC AND SUSTAINABLE MANAGEMENT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 630
Ключови думи: 1. forestry sector 2. institutional structure 3. governance 4. sustainable development 5. горско стопанство 6. институционална структура 7. управление 8. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33846

- 232 -

Цб CD 266

Колев, Свилен.  Проектно управление на Държавен фонд Земеделие / Свилен Колев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 96-102. 

   The general trend for global population growth is a precondition for the development of agriculture. For that reason management decision-making structures should apply appropriate analytical methods to contribute to their effectiveness. The main objective of the report is to take out and systematize perspectives suitable for project management of SFA, with the following tasks: 1. The main theories for decision-making process in project management at SFA (State Fund for Agriculture). 2. Model of decision-making process in the EU public sector at EU countries. On these base are presented collected information, general conclusions and guidelines for development of SFA Agriculture. 

   Прев.загл.: THE PROJECT MANAGEMENT OF STATE FUND AGRICULTURE

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 005.8  + 338.43
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление на проекти 3. вземане на решения 4. аграрен сектор 5. Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33812

- 233 -

Цб CD 266

Кръстев, Антон.  Анализ на екологичната политика насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух / Антон Кръстев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 260-265. 

   In recent decades environmental pollution and air quality become one of the most serious global problems faced by humanity. There is a relationship to this problem with each one of us with its actions and inactions. With a view to slowing down and reducing pollution rates, the responsible and interested countries introduce measures through environmental laws and policies, including those aimed at improving the quality of atmospheric air. The main aim of the paper is to systematise and analyze the main policies targeted at the environment and the protection of the quality of atmospheric air. The set tasks cover the analysis of the types of environmental policies undertaken at three levels: international, European and national. Оn the basis of the collected information, summarized conclusions are drawn. 

   Прев.загл.: ENVIRONMENTAL POLICY ANALYSIS AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. eco-politics 2. environment 3. eco-economics 4. екополитика 5. качество на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33842

- 234 -

Цб CD 266

Левичаров, Любомир.  Зеленият бизнес в селските райони като алтернатива за преодоляване на екоконфликти и възможности за развитие / Любомир Венциславов Левичаров. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 271-276. 

   Rural development is of utmost importance for the development of Bulgaria. Green business is an opportunity to improve these factors and an opportunity for the development of these areas. E-solutions are a business opportunity and only the power of business can find and implement its large-scale solutions to overcome the enormous challenges our society faces every day.The green business is geared towards the future in terms of environmental and human rights policies.Green businesses make resource management more efficient, but due to the continuous growth in total consumption and production, the pressure on the environment continues to increase. Green products and Green Revolution services are becoming more and more accessible through the opportunities offered by the market to green our business. 

   Прев.загл.: GREEN BUSINESS IN RURAL AREAS AS AN ALTERNATIVE TO OVERCOMING ECOLOGICAL CONFLICTS AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. зелен бизнес 2. селски райони 3. екоконфликти 4. устойчиво развитие 5. green business 6. rural areas 7. sustainable development 8. environment 9. зелени обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33844

- 235 -

Цб I 6142

Любенов, Любомир.  Избор на дистрибуционни канали за пчеларските стопанства от област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 41-44. 

   Прев.загл.: Selection of Distribution Channels Bee Farms From the Ruse Region

1. Пчеларство 2. Дистрибуция 
 638.1(497.21)  + 658.7(497.21)
Ключови думи: 1. пчеларски стопанства 2. пчеларство 3. пчелни продукти 4. дистрибуционни канали 5. bee farms 6. distribution channels 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Русе 
  

Сист. No: 33936

- 236 -

Цб CD 266

Маринов, Петър.  Зелената инфраструктура в Южен централен район / Петър Маринов, Михаела Михайлова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 222-226. 

   The development of Green Infrastructure in the Southern Central Region is an element determining the habitat and the flora and fauna. It in itself is a link between the social system and the biosphere and is part of the natural sustainable development, the improvement of quality of life and the prosperity of the South Central Region, Green Infrastructure’s purpose is to maintain and restore the ecosystem in the area, respecting the requirements of “Natura-2000”. The green infrastructure in the area is associated with enormous landscape diversity and it is a major resource for the development of socio-economic and environmental activities in the area. 

   Прев.загл.: GREEN INFRASTRUCTURE IN THE SOUTH CENTRAL REGION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. зелена инфраструктура 2. Южен централен район 3. green infrastructure 4. sustainable development 5. екосистеми 6. урбанизирана територия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33835

- 237 -

Цб CD 266

Митева, Албена.  Виненият туризъм - средство за разширяване производството и търговията на биовино / Албена Митева, Атанас Тотляков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 158-163. 

   Wine tourism is a specific product structure that combines wine-tasting and wine-drinking travel with culture, history, beautiful scenery and good cuisine. The report examines how the development of wine tourism has a different impact on wine producers and at the same time offers opportunities for multifunctional development of rural areas and is depicted its development in Bulgaria. It is underlined that the broad understanding of wine tourism allows the development of cluster or other types of associations in our country and are presented good practices that contribute to the sustainable development of wine tourism in our country. 

   Прев.загл.: WINE TOURISM - A WAY TO EXPAND THE PRODUCTION AND MARKETING OF BIO-WINE

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 663.2
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. wine tourism 3. rural areas 4. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33822

- 238 -

Цб CD 266

Неделчева, Наталия.  Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в Област Русе / Наталия Неделчева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 152-157. 

   The purpose of this report is to reflect the essential problems in the drive and the development of rural communities in the region of Ruse, their potential and prospects for development. Presented is a model for the assessment of the degree of development of the region and of entrepreneurial activity in it as the basis for the construction of an appropriate strategy for the future development of rural communities. 

   Прев.загл.: ANAZIZ ON PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE DEVICE AND THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES IN RUSE REGION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. rural municipalities 3. economic development 4. селски общини 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Русе 
  

Сист. No: 33821

- 239 -

Цб CD 266

Ненова, Росица.  Оценка на ефективността на финансовото управление на лозаро-винарските предприятия / Росица Ненова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 103-108. 

   The purpose of this study is to analyze and evaluate the financial situation and financial efficiency of the wine-producing enterprises in our country as a result of the overall management of these business organizations. A special methodology for assessing the effectiveness of financial management of wine-producing enterprises is being developed and adapted. We are analyzing liquidity, profitability and return, debt management, revenue and cost effectiveness and managing investment in these organizations. 

   Прев.загл.: EVALUATION THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MANAGEMENT OF WINE-PRODUCING ENTERPRISES

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 663.2  + 338.43
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. ефективност 3. ликвидност 4. рентабилност 5. възвръщаемост 6. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33813

- 240 -

Цб CD 266

Петров, Христо.  Корпоративната екологична отговорност - източник на конкурентно предимство на фирмите / Христо Петров. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 254-259. 

   Corporate environmental responsibility is a comparatively new term, which is not equally understood and interpreted by business, authorities, consumers, non-government organizations and stakeholders. In the same time the environmental behavior and ecological footprint of companies become more and more important topic for consumers as well as researchers and legislators. Business environment, alongside legislation and institutions change dynamically, which sets new standards and requirements by which companies should operate and develop. Easy and wide access to information and advanced technologies, combined with turbulence of consumer behavior urge companies to rely on alternative sources for competitive advantage. The aim of this article is to show the importance of corporate responsibility in business operations and to outline benefits for companies from effective implementation of corporate responsibility strategies. 

   Прев.загл.: CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AS A SOURCE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE OF COMPANIES

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. corporate responsibility 2. ecological behavior 3. корпоративна екологична отговорност 4. конкурентно предимство 5. фирми 6. корпоративни стратегии 7. корпоративна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33841

- 241 -

Цб П I 954

Радованова, Ивелина.  Потенциална оценка на земеделските земи в България за характеристика "степен на каменистост на почвите" / Ивелина Радованова. // Земеделие плюс, 2020, N 292, 2 - 5. 

   Пълен текст на броя на: https://oralo.bg/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-292-2020/
   https://oralo.bg/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-292-2020/ 

 631.4
Ключови думи: 1. земеделски земи 2. почви 3. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33777

- 242 -

Цб П I 954

Рачова, Анна.  Предимства при използването на органоминерални торове в биоземеделието / Анна Рачова. // Земеделие плюс, 2020, N 292, 6-8. 

   Пълен текст на броя: https://oralo.bg/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-292-2020/
   https://oralo.bg/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d1%8e%d1%81-292-2020/ 

 631.147
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. биологично земеделие 3. торове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33778

- 243 -

Цб CD 266

Семерджиева, Теодора.  Стандартите за безопасност на храните като фактир за конкурентоспособност на аграрния износ / Теодора Семерджиева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 114-119. 

   The agricultural commodity markets have a complex political and economic character, both domestically and internationally. The arcane nature of many policy interventions in these commodity markets and the many heterogeneous interests exacerbate this complexity. Identifying superior policy options is not difficult, but the feasibility of reform depends on the power of vested interests and the ability of governments to identify tradeoffs and possible linkages that will allow them to pursue multiple goals (food security, income transfers, expansion of domestic value added) more efficiently. 

   Прев.загл.: FOOD SAFETY STANDARDS AS A COMPETITIVENESS FACTOR OF THE AGRICULTURAL EXPORT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. Food safety standards 2. agricultural commodity markets 3. export 4. селскостопански пазари 5. безопасност на храните 6. стандарти 7. конкурентоспособност 8. аграрен износ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33815

- 244 -

Цб CD 266

Славова, Гергана.  Икономически и социални предпоставки за развитие на селски, екологичен, винен и кулинарен туризъм в района на Родопа планина в България / Гергана Славова, Ангелина Пейчева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 164-169. 

   Bulgaria is one of the most beautiful countries in Europe and in the world and the Rhodopes are one of the most beautiful mountains in Bulgaria. Our country has a wide variety of natural and anthropogenic factors that make it a preferred destination for many international and national tourists. The purpose of this report is to reveal the economic and social prerequisites for the development of rural, ecological, wine and culinary tourism in the Rhodope Mountains region and to analyze the degree of development of alternative forms of tourism in the analyzed area until today, until present moment. 

   Прев.загл.: ECONOMIC AND SOCIAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL, ECOLOGICAL, WINE AND CULINARY TOURISM IN THE RHODES OF THE MOUNTAINS IN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 338.48
Ключови думи: 1. alternative tourism 2. rural tourism 3. economic preconditions 4. ecological tourism 5. wine tourism 6. culinary tourism 7. селски туризъм 8. екологичен туризъм 9. винен туризъм 10. кулинарен туризъм 11. Родопа планина 12. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33824

- 245 -

 

Ставру, Стоян.  Въпросът за нищожните решения в етажната собственост / Стоян Ставру. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 52-66. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-4-9889.pdf 

 34  + 005.936
Ключови думи: 1. етажна собственост 2. общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) 3. решения 4. нищожност 5. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33776

- 246 -

Цб CD 266

Станимирова, Мария.  Необходимост от допълнителни консултантски услуги за развитие на малки и средни предприятия в Североизточна България / Мария Станимирова, Юри Зарев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 147-151. 

   Bulgaria's membership in the European Union determines the economic orientation of agricultural farms in the country in line with the main priorities of sustainable rural development. Although there are significant agricultural farms in Bulgaria, small and medium-sized farms account for a significant share of the total number of farms. The main objective of this paper is to present the consulting services, offered to small and medium-sized farms in North Eastern Bulgaria andto research the necessarily of additional consulting services as a key factor for the sustainable development of these farms. The paper presents the scope and requirements to be met by the agricultural farms in Bulgaria in order to be classified as small and medium, the fields in which they can receive the consultancy services necessary for their development, as well as results from a primary research, focused on the necessary of additional consulting services needed for their sustainable development. 

   Прев.загл.: NECESSERITY OF ADDITIONAL CONSULTING SERVICIES FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZED FARMS IN NORTEASTERN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 2. consulting services 3. sustainable rural development 4. малки и средни предприятия (МСП) 5. малки земеделски стопанства 6. устойчиво развитие 7. селски райони 8. консултантски услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 33820

- 247 -

Цб CD 266

Стоянов, Константин.  Потенциал на биологичното земеделие за повишаване конкурентоспособността на селските райони / Константин Стоянов, Дора Дончева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 185-190. 

   Organic farming is the sector that most easily perceives new trends in the sustainable rural development process and the ecological approach to agriculture. In addition, it faces a number of social, economic, administrative and environmental problems. The increasing role of organic production within the European Union has led to a thorough study of the problems facing the sector. At the same time, Bulgaria recorded the largest increase of organic farming areas from all countries in the European Union for the period between 2010 and 2016. On the other hand, the tendencies for negative socio-economic development of rural areas, including the lower levels of economic activity, alter the potential of the sector of organic farming in the country. The article aims to show that organic farming is a successful alternative that contributes through its innovativeness and higher added value to the attractiveness of the sector and the engagement of younger producers. The results demonstrate that organic farming could boost rural competitiveness and support the socio-economic development of those areas. 

   Прев.загл.: POTENTIAL OF ORGANIC FARMING TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. конкурентоспособност 3. селски райони 4. organic farming 5. rural areas 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33829

- 248 -

Цб CD 266

Стоянова, Зорница.  Ползи от реализацията на водни проекти в България за постигане на жизнеспособност в селските райони / Зорница Стоянова, Кристина Тодорова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 216-221. 

   Many rural areas face significant challenges related to depopulation, limited economic opportunities, poor infrastructure, and so on. The aim of the paper is to analyze the benefits of implementing water projects and their effect on rural areas in economic, social and environmental terms and to outline the possibilities for achieving viability. The first part of the report provides a theoretical overview of the benefits of the implementation of water projects in rural areas. The analytical part of the paper is related to respondents' assessments of: 1) the economic, social and ecological effect of water projects on the territory of the rural municipality; 2) the benefits to the economy and society of the implementation of water projects; 3) the distribution of the benefits from the implemented projects in the economic, ecological and social aspects. 

   Прев.загл.: BENEFITS FROM THE IMPLEMENTATION OF WATER PROJECTS IN BULGARIA FOR THE ACHIEVEMENT OF VIABILITY IN RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. water projects 2. rural areas 3. benefits 4. селски райони 5. водни проекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33834

- 249 -

Цб CD 266

Терзийска, Ралица.  Селските райони - демографски и социално-икономически проблеми / Ралица Терзийска. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 174-179. 

   A characteristic feature of rural areas in Bulgaria is lagging behind. Following the general direction of sustainable development, the CAP and RDP contribute to solving economic, social and environmental problems in rural areas. The measures included in them aim to achieve a balanced development of rural areas, stimulating the competitiveness of the agrarian sector and improving the quality of life of the local population. The purpose of the report is to present the demographic and economic characteristics of rural areas and impact on the CAP and the RDP 2014-2020. 

   Прев.загл.: RURAL AREAS – DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 316.334.55
Ключови думи: 1. селски райони 2. rural areas 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33827

- 250 -

Цб CD 266

Томова-Захариева, Силвия.  Концентрация и специализация на регионалната икономика в България / Силвия Петрова Томова-Захариева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 191-196. 

   The Localization Index determines the specialization of the economy by region or administrative unit by measuring the relative weight of individual sectors within the region's entire economy. This analysis is based on the sectoral employment criterion (agriculture, industry, services). The report also looked at a calculated Localization Index to determine the specialization of the rural economy in Bulgaria - by area compared to the national one. Determining economic activities by sector, concentrated by field, would help to highlight competitive advantages and specialization in a particular area. And from there to stimulate their development and invest in them. This would increase the competitiveness not only of the region, but also of the region and the country. 

   Прев.загл.: CONCENTRATION AND SPECIALIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY IN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 332
Ключови думи: 1. localization index 2. territorial specialization 3. регионална икономика 4. индекс на локализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33830

- 251 -

Цб CD 266

Топчиева, Мария.  Измерване на въздействието върху околната среда на земеделското стопанство на база оценка на жизнения цикъл - етапи, модели и критични моменти / Мария Топчиева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 242-247. 

   Agriculture is a major driver of environmental externalities. With the aim of decreasing their intensity, different tools and assessment techniques are being developed. The Life cycle assessment (LCA) is a leading approach for evaluation of the environmental impact of various systems. Its application in agriculture has been steadily growing along with the improvement and further development of the underlying LCIA models, impact categories, indicators and factors. The aim of this report is to present the Life cycle assessment approach in the context of agriculture and to examine its applicability in the sector by making an overview of the main phases and impact categories of the approach, as well as the key critical areas relevant to its implementation in agriculture. In conclusion, the main strengths and weaknesses of the agricultural LCA are summarized and recommendations are made with regards to its optimal application in the sector. 

   Прев.загл.: EVALUATING FARMS’ IMPACT ON THE ENVIRONMENT THROUGH LIFE CYCLE ASSESSMENT – PHASES, MODELS AND CRITICAL MOMENTS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. agriculture 2. environmental sustainability 3. life cycle assessment 4. земеделски стопанства 5. околна среда 6. жизнен цикъл 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33839

- 252 -

Цб CD 266

Тотляков, Атанас.  Ролята на винарската изба за селските райони (по примера на Изба Тодорофф) / Атанас Тотляков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 170-173. 

   A brief overview of the activity of Todoroff Wine Cellar and its importance for the rural areas and the village of Brеstovitsa is made. Conclusions on the benefits to rural areas of the activity of a wine-making enterprise are revealed and some of the opportunities for their development in Bulgaria are revealedл. 

   Прев.загл.: THE ROLE OF THE WINE CELLAR IN RURAL AREAS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 663.2
Ключови думи: 1. Винарска изба "Тодорофф" с. Брестовица 2. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33825

- 253 -

Цб II 91924

Турлакова, Теодорина.  Прилагане на Общата селскостопанска политика при изграждане на устойчиви бизнес модели в селските райони на България / Теодорина Турлакова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 349-360. 

1. Селско стопанство - устойчиво развитие 2. Селски райони - България 
 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. предприемачество 3. Обща селскостопанска политика (ОСП) 4. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34036

- 254 -

Цб CD 266

Харизанова-Бартос, Христина.  Теоретични основи на аграрните иновации / Христина Харизанова-Бартос, Ани Димитрова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 42-47. 

   Agriculture innovations have a major role in the development of the agriculture sector, in the presence of scarcity of resources and the increasing demands of society for safety, quality and sufficient quantity of agricultural commodities at affordable prices. Implementation of innovation will contribute to the increased competitiveness of Bulgarian agriculture. The main aim of the paper is to analyze the theoretical and empirical literature that explores and evaluates agricultural innovations, focusing on the different sub sectors. Various authors’ views and definitions of agricultural innovation are summarized. The effect of agricultural innovation is based on researches of possible innovations and their impact on the agricultural sector. The expected results of the publication are to define the range of the sectors according to their possibility to adopt innovations in their activities. The data used in the report is based on a literature review and expert study. 

   Прев.загл.: A THEORETICAL FRAMEWORK OF AGRICULTURAL INNOVATIONS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.001.76
Ключови думи: 1. аграрни иновации 2. клъстери 3. аграрен сектор 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33805

- 255 -

Цб CD 266

Цариградска, Николета.  Концептуална рамка за изучаване на конфликтите при взаимодействието между дребните земеделски стопани и публичната администрация / Николета Цариградска. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 203-208. 

   Public administration recognized in different government and municipality structures serves the society interests by controlling and regulating the obligations of busyness and private individuals. There are serious preconditions for conflict developments between small farmers and the public administration due to lack of communication and interest difference, in the conditions of market economy development in our country. Public administration asserts the interest of the structure it represents, while small farmers are driven by their private interests, which most often leads to maximizing their profits and surviving the difficult marketing environment. This report aims to create a conceptual framework for studying the conflicts due to lack of communication between small farmers and public administration and finding solutions for their future socializing. 

   Прев.загл.: А CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR STUDYING CONFLICTS IN THE INTERACTION BETWEEN SMALL FARMERS AND THE PUBLIC ADMINISTRATION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопани 2. публична администрация 3. конфликти 4. public administration 5. farmers 6. conflict 7. Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33832

- 256 -

Цб CD 266

Шейтанов, Павел.  Методически аспекти при определяне на аграрния риск / Павел Шейтанов. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 109-113. 

   The agricultural sector is very comprehensive, and because of its essence and dynamics it can be defined as a highly risky sector. The developing uncertainties, risks and crisis originating from the natural environment, technology, economic and political environment and not least globalization constitute new challenges that the risk management in the sector is facing. The improvement of this process (risk management) will bring better results not only in economic and social aspects, but it will also enhance the sustainability in agriculture. To manage the risk is important to be defined and valued it through different methods. The measurement of the risk is carried out based on different parameters from previous periods. Since, not all of the methods are using the same criteria there is a precondition for variations in the outcome. The main aim of the paper is to analyze and assess various methods for measuring the risk that are applicable for the agricultural sector in Bulgaria as well as to draw conclusions for their implementation together with their abilities and limitations. The gathered information is based on the result of a PhD thesis related to the risk management in agriculture as well project NID. 

   Прев.загл.: METHODOLOGICAL ASPECTS IN DEFINING THE RISK IN AGRICULTURE

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. agricultural risk management 2. risk assessment 3. управление на риска 4. селско стопанство 5. аграрен сектор 6. аграрен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33814

- 257 -

Цб CD 266

Kuhar, Ales.  Challenges of the Red Meat Supply Chain in Slovenia: The Case of Pig Breeders / Ales Kuhar, Hristo Hristov. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 28-41. 

   The research comprises of an in-depth analysis of the models of vertical integration of Slovenian pig producers. The data were collected in a nation-wide survey (n=152). Besides the structural characteristics of farms, the key focus was on vertical integration of the pig breeders and a set of questions related to beliefs and attitudes towards the contemporary food supply chains. The survey data were analysed with the latent class cluster analysis focused on researched constructs related to cooperation and pig meat supply chain. The results show that rather obsolete and informal organisation structures prevail in Slovenia, which is in contrasts with hypothesis and expectations. Furthermore, farmers significantly differ according to their attitude towards supply chain coordination and business engagement in actual activities of supply chains. The research concludes with various policy implications and business guidance. 

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43(497.12)
Ключови думи: 1. pig production 2. supply chain management 3. свинско месо 4. верига на доставките 5. свиневъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Словения 
  

Сист. No: 33804

- 258 -

Цб CD 266

Petropoulos, Dimitrios.  Analysis of the Index Revealed Comparative Advantage (RCA) Among Greece and the Balkans European Community Countries (2000-2015) / Dimitrios Petropoulos, Claudia Sandulescu. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 21-27. 

   In this paper the competitiveness of key agricultural industries in Greece is analyzed in relation to the rest of the world, using the index RCA (Revealed Comparative Advantage) for the period 2000-2015. The evaluation of the comparative advantage of Greece based on the so-called Balassa index is used to determine if a country has "disclosed" comparative advantage (RCA). The competitiveness against two Balkan countries, Romania and Bulgaria is also analyzed. These two countries were selected on the grounds that they are members of the European Union - and thus trade is made without restrictions - and that they are adjacent to Greece, which facilitates trade. Finally, these countries are in a constant rise in their living standards, which have an impact on consumption habits. 

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43(495)
Ключови думи: 1. страни-членки на ЕС 2. балкански страни 3. RCA (Revealed Comparative Advantage) 4. rural sector 5. international competitiveness 6. trade balance 7. competitiveness 8. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Гърция 2. Балкани 
  

Сист. No: 33803

Икономика на индустрията

- 259 -

 

Боев, Борислав.  Състояние и перспективи пред развитието на ядрената енергетика в България / Борислав Боев. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 391-404. 

 621.311
Ключови думи: 1. енергетика 2. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. Национална електрическа компания (НЕК) 5. Български енергиен холдинг (БЕХ) 6. Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33751

- 260 -

Цб I 6142

Гендж-Салатова, Имрен Севим.  Проблеми при оценяването на ефективността на предприятията от добивната промишленост / Имрен Севим Гендж-Салатова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 142-149. 

   Прев.загл.: Problems in Measuring the Effectiveness in the Enterprises in Extractive Industry

1. Промишленост - икономика 2. Индустрия 
 338.45
Ключови думи: 1. добивна индустрия 2. анализ 3. ефективност 4. extractive industry 5. efficiency 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33951

- 261 -

 

Йосифов, Траян.  Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации / Траян Йосифов. // Икономика 21, 2019, N 2, 100-118. 

   Икономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в света. Ниската конкурентоспособност и равнище на иновативност на предприятията са в основата на липсата на по-сериозен икономически напредък. Тази констатация е валидна в пълна степен и за стопански сфери, за развитието на които са налице естествени почвено-климатични дадености, в основата на които са съвременните биотехнологични иновации. Водещата цел на настоящото изследване е да направи анализ на основните стопански направления на т.нар. "Науки за живота" и на тази база да представи някои от водещите европейски постижения и партньорства за осигуряване на конкурентни предимства на предприятията от сферата на биотехнологиите. 

   Прев.загл.: Acompetitive Advantages of Adopting Biotechnological Innovations

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884034). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=50c5ea95-895e-4bf1-82c4-e5df268f3792%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141394377&db=bsu). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1472 

 602  + 338.45
Ключови думи: 1. биотехнологии 2. иновации 3. естествени науки 4. здравеопазване 5. конкурентоспособност 6. фармацевтични компании 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33774

- 262 -

Цб I 6142

Щерев, Николай.  Индустрията на България: състояние, развитие и перспективи пред индустриалната политика / Николай Щерев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 13-20 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Bulgarian Industry: State, Development and Growth Potential According to Bulgarian Industrial Policy

   Библиогр. в текста

1. Индустрия - България 
 351.82
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. Индустрия 4.0 3. индустриална политика 4. economic growth 5. industrial policy 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33932

- 263 -

Цб I 6142

Hristova, Veneta.  Future Competencies for the Innovative Industry / Veneta Hristova, Piotr Wolejsza. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 173-183 p. : with fig., tabl.. 

1. Индустрия - иновации 
 351.82
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. образование 3. иновации 4. предприемачество 5. Industry 4.0 6. entrepreneurship 7. education 8. innovations 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33955

- 264 -

Цб НИР 619

Kereziev, Iliya.  Corporate Social Responsibility of SMEs: A Bulgarian Perspective / Iliya Kereziev, Илия Керезиев. // Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление : Отчет на втори междинен етап. Срок на изпълнение: 10.12.2020 г. / Ръков. Илия Керезиев; Чл. на науч. кол. Филип Стоянов, Татяна Кичева; Чл. на науч. кол. Ивайло Илиев  (София). - София. - София : УНСС, 2020, 49-57. 

   The management of Bulgarian SMEs needs to find the right balance between entrepreneurship and socially responsible behaviour, taking into account market requirements and stakeholder needs. This will allow SMEs to develop CSR strategies and practices that are feasible and do not hinder their organizational profitability. 

   Прев.загл.: Корпоративна социална отговорност на малки и средни предприятия : перспективи за България

   The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Science, Business Management &Information Technology (i-cosbit2019). 

1. Корпоративна социална отговорност 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 005.35  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. Corporate Social Responsibility (CSR) 2. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 3. социална отговорност 4. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33772

- 265 -

 

Yosifov, Trayan.  Acompetitive Advantages of Adopting Biotechnological Innovations / Trayan Yosifov. // Economics 21, 2019, N 2, 92-108. 

   Abstract: The underexploited potential of the national economy results in a low standard of living and a poor investment environment. Due to the current condition of economic processes, Bulgaria ranks at the bottom in terms of its GDP compared to other EU member-states and is one of the countries with the fastest declining population in the world. Low competitiveness and innovativeness of Bulgarian enterprises underlie the lack of any serious economic progress. This finding is true even for the economic spheres which contemporary biotechnological innovations are based on and in which our country has real advantages in terms of its natural resources and climate. The objective of this research paper is to analyse the main economic aspects of Life sciences and to present some major European accomplishments and partnerships in the pursuit of competitive advantages by enterprises operating in the sphere of biotechnologies. 

   Прев.загл.: Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884034). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=50c5ea95-895e-4bf1-82c4-e5df268f3792%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141394377&db=bsu). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1472 

 602  + 338.45
Ключови думи: 1. biotechnologies 2. innovations 3. life sciences 4. healthcare 5. competitiveness 6. pharmaceutical companies 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33775

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 266 -

Цб I 6142

Любенов, Любомир.  Избор на дистрибуционни канали за пчеларските стопанства от област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 41-44. 

   Прев.загл.: Selection of Distribution Channels Bee Farms From the Ruse Region

1. Пчеларство 2. Дистрибуция 
 638.1(497.21)  + 658.7(497.21)
Ключови думи: 1. пчеларски стопанства 2. пчеларство 3. пчелни продукти 4. дистрибуционни канали 5. bee farms 6. distribution channels 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Русе 
  

Сист. No: 33936

- 267 -

 

Dragomirov, Nikolay.  Web Practices for Sustainable Development of Logistics Systems in Bulgarian Enterprises / Nikolay Dragomirov. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 471-479. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.07.pdf 

 658.7  + 004
Ключови думи: 1. дигитализация 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33875

- 268 -

Цб CD 266

Kuhar, Ales.  Challenges of the Red Meat Supply Chain in Slovenia: The Case of Pig Breeders / Ales Kuhar, Hristo Hristov. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 28-41. 

   The research comprises of an in-depth analysis of the models of vertical integration of Slovenian pig producers. The data were collected in a nation-wide survey (n=152). Besides the structural characteristics of farms, the key focus was on vertical integration of the pig breeders and a set of questions related to beliefs and attitudes towards the contemporary food supply chains. The survey data were analysed with the latent class cluster analysis focused on researched constructs related to cooperation and pig meat supply chain. The results show that rather obsolete and informal organisation structures prevail in Slovenia, which is in contrasts with hypothesis and expectations. Furthermore, farmers significantly differ according to their attitude towards supply chain coordination and business engagement in actual activities of supply chains. The research concludes with various policy implications and business guidance. 

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43(497.12)
Ключови думи: 1. pig production 2. supply chain management 3. свинско месо 4. верига на доставките 5. свиневъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Словения 
  

Сист. No: 33804

Туризъм

- 269 -

Цб II 91924

Алексиева, Соня.  Специални събития и атракции в културния туризъм - успешни практики и нови тенденции / Соня Алексиева. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 377-392. 

1. Културен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. културен туризъм 3. туристически дестинации 4. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34038

- 270 -

Цб I 6142

Вараджакова, Десислава.  Свръхтуризъм и устойчивост на туристическите дестинации - проблеми и тенденции / Десислава Вараджакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 213-217. 

   Прев.загл.: Overtourism and Tourism Destinations Sustainability - Problems and Tendences

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. устойчив туризъм 3. свръхтуризъм 4. tourism 5. sustainability 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33960

- 271 -

Цб II 91924

Великова, Еленита.  Събитията като фактор за преодоляване на сезонността в туризма / Еленита Великова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 393-404. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. сезонност 3. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34039

- 272 -

Цб I 6142

Диманов, Даниел Колев.  Сравнителни предимства между балканските страни при износа на туристически услуги / Даниел Колев Диманов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 221-228 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: Comparative Advantages Between the Balkan Countries in the Export of Tourist Services

1. Туризъм 
 338.48(497)
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически дестинации 3. туристически услуги 4. tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 33964

- 273 -

Цб II 91924

Емилова, Ирена.  Концепция за бъдещето на градския туризъм - теоретико-практически аспекти / Ирена Емилова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 405-416. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. градски туризъм 2. развитие 3. туристическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34040

- 274 -

Цб I 6142

Илиева, Елена Дамянова.  Особености на споделеното настаняване в Китай / Елена Дамянова Илиева, Elena Ilieva. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 229-236 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Distinctive Characteristics of Shared Accommodation in China

1. Туризъм 
 338.48(510)
Ключови думи: 1. туристическа индустрия 2. споделено настаняване 3. tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 33965

- 275 -

Цб I 6142

Караджова, Златина.  Тероризмът - съвременното предизвикателство пред развитието на туризма / Златина Караджова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 218-220. 

   Прев.загл.: The Terrorism - The Contemporary Challenge to Tourism Development

1. Тероризъм 2. Туризъм 
 338.48  + 323.28
Ключови думи: 1. туризъм 2. тероризъм 3. заплахи за сигурността 4. престъпност 5. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33961

- 276 -

Цб I 6142

Кушева, Галя.  Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2014-2018 г. / Галя Кушева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 237-244 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Analysis of the State and the Development of the Bulgarian Tourism in the Period 2014-2018

1. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. анализ 3. tourism 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 33963

- 277 -

Цб CD 266

Митева, Албена.  Виненият туризъм - средство за разширяване производството и търговията на биовино / Албена Митева, Атанас Тотляков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 158-163. 

   Wine tourism is a specific product structure that combines wine-tasting and wine-drinking travel with culture, history, beautiful scenery and good cuisine. The report examines how the development of wine tourism has a different impact on wine producers and at the same time offers opportunities for multifunctional development of rural areas and is depicted its development in Bulgaria. It is underlined that the broad understanding of wine tourism allows the development of cluster or other types of associations in our country and are presented good practices that contribute to the sustainable development of wine tourism in our country. 

   Прев.загл.: WINE TOURISM - A WAY TO EXPAND THE PRODUCTION AND MARKETING OF BIO-WINE

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 663.2
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. wine tourism 3. rural areas 4. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33822

- 278 -

Цб II 91924

Мишева, Маргарита.  Състояние и развитие на електронния бизнес в туризма / Маргарита Мишева. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 427-438 с. : с фиг.. 

1. Електронна търговия - туризъм 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронен бизнес 2. е-търговия 3. е-бизнес 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34042

- 279 -

Цб II 91924

Ризова, Теодора.  Анализ на влиянието на хотелските вериги върху световната туристическа индустрия / Теодора Ризова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 417-426. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. международни хотелски вериги 2. туристически дестинации 3. туристически услуги 4. иновативни подходи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34041

- 280 -

Цб CD 266

Славова, Гергана.  Икономически и социални предпоставки за развитие на селски, екологичен, винен и кулинарен туризъм в района на Родопа планина в България / Гергана Славова, Ангелина Пейчева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 164-169. 

   Bulgaria is one of the most beautiful countries in Europe and in the world and the Rhodopes are one of the most beautiful mountains in Bulgaria. Our country has a wide variety of natural and anthropogenic factors that make it a preferred destination for many international and national tourists. The purpose of this report is to reveal the economic and social prerequisites for the development of rural, ecological, wine and culinary tourism in the Rhodope Mountains region and to analyze the degree of development of alternative forms of tourism in the analyzed area until today, until present moment. 

   Прев.загл.: ECONOMIC AND SOCIAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL, ECOLOGICAL, WINE AND CULINARY TOURISM IN THE RHODES OF THE MOUNTAINS IN BULGARIA

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 338.48
Ключови думи: 1. alternative tourism 2. rural tourism 3. economic preconditions 4. ecological tourism 5. wine tourism 6. culinary tourism 7. селски туризъм 8. екологичен туризъм 9. винен туризъм 10. кулинарен туризъм 11. Родопа планина 12. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33824

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 281 -

Цб II 91924

Зафиров, Мартин.  Изследователски инструментариум за развитие на човешки капитал в международните компании / Мартин Зафиров. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 199-210. 

1. Управление на човешките ресурси - глобализация 
 005.95/.96  + 339.92
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. управленски подход 3. културни различия 4. транснационални компании 5. транснационални корпорации (ТНК) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34022

- 282 -

Цб II 91936

Йонева, Елизабет.  Политическа икономия на китайския подход за сътрудничество с Африка / Елизабет Йонева. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 181-194. 

   През последното десетилетие темата за отношенията Китай-Африка привличе все по-сериозно внимание на глобално ниво с оглед на актуалните измерения на намесата на Пекин в световен мащаб. КНР се изправя пред предизвикателството да се адаптира към новите геополитически и геоикономически реалности и планираните и реализирани мерки за оптимизиране на положението на страната трансформират и нейните подходи спрямо конкретни региони. Докладът разглежда основните измерения на китайските инвестиции и разгръщане на стопанското сътрудничество с Африка, като ги съпоставя и с прилаганите стратегии от страна на Европейския съюз, с цел да се изведат предимствата и недостатъците на двета подхода в сравнителна перспектива. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330(6)(510)  + 339(6)(510)
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. международни икономически отношения МИО 3. стопанско сътрудничество 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Китай 2. Африка 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33923

- 283 -

Цб CD 266

Костова, Ива.  Нагласите на европейските и българските потребители към опазване на околната среда и екологическите маркировки / Ива Костова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 277-282. 

   The current rapid economic growth is closely related to overconsumption of natural resources and environmental pollution and deterioration worldwide. In order to tackle these issues, different approaches and instruments are developed as part of the environmental policy of the European Union. Eco-labels are an important information tool aiming to enhance environmentally friendly patterns of consumer behavior through providing details on the environmental impact of a product. The paper explores the attitudes towards environmental protection and eco-labels of Bulgarian consumers, in comparison with EU consumers. 

   Прев.загл.: EUROPEAN AND BULGARIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 366.1
Ключови думи: 1. consumer behavior 2. eco-labels 3. environmental protection 4. потребителски нагласи 5. екологични маркировки 6. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33845

- 284 -

Цб II 91924

Маринов, Едуард.  Динамичните промени в световното стопанство - мястото на България и пътят напред / Едуард Маринов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 117-132 с. : с табл. и фиг.. 

1. Международна икономика 
 330.3  + 339.54
Ключови думи: 1. външна търговия 2. либерализация 3. протекционизъм 4. глобална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34015

- 285 -

Цб II 91924

Мишева, Маргарита.  Състояние и развитие на електронния бизнес в туризма / Маргарита Мишева. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 427-438 с. : с фиг.. 

1. Електронна търговия - туризъм 
 338.48  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронен бизнес 2. е-търговия 3. е-бизнес 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34042

- 286 -

Цб I 6142

Петрова, Симеонка.  Изследване влиянието на асортиментния състав върху потребителския избор / Симеонка Александрова Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 61-67. 

   Прев.загл.: Research on the Influence of the Assortiment Composition on Consumer`s Choice

1. Потребителско поведение 
 366.1  + 339.13
Ключови думи: 1. потребители 2. асортимент 3. ритейлъри 4. consumer behavior 5. assortiment 6. retailers 
Тематични рубрики: 1. Услуги 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 33939

- 287 -

Цб II 91924

Саидов, Едиз-Ханиф Баязидов.  Ефективното управление на проектите - необходимост за всяка корпорация / Едиз-Ханиф Баязидов Саидов. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 297-306. 

1. Управление на проекти 2. Международни корпоративни отношения 
 005.8  + 339.92
Ключови думи: 1. антикризисно управление 2. управление на промяната 3. управление на промените 4. корпоративни влогови фондове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34031

- 288 -

Цб II 91924

Спасова, Елена.  Подобрява ли се конкурентоспособността на българската икономика? / Елена Спасова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 133-146. 

1. Конкурентоспособност - бизнес 
 330.3  + 339.54
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. външна търговия 3. конкурентни предимства 4. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34017

Европейски съюз

- 289 -

Цб CD 266

Брънзова, Петя.  Предизвикателства пред биопроизводството в България през 10-те години в Европейския съюз / Петя Брънзова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 232-235. 

   The report discussed the progress and challenges of organic production in the period of Bulgaria's membership in the European Union. The aim is using benchmarking to outline the dynamics of organic production in the period 2007-2016. On the basis of this make conclusion about the benefits and problems faced by organic products and make recommendations in what directions can still be develops it. 

   Прев.загл.: ORGANIC PRODUCTION CHALLENGES IN BULGARIA DURING THE 10 YEAR EUROPIAN UNION MEMBERSHIP

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. organic farming 2. organic production 3. agricultural policy 4. органично земеделие 5. биопродукти 6. биопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 33837

- 290 -

Цб I 6142

Бянов, Иван Руменов.  Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз / Иван Руменов Бянов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 77-82 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: The Common Agricultural Policy and Bulgarian Agriculture in European Union

1. Селско стопанство - България 2. Европейски съюз - икономика 
 338.43(497.2 + 4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Обща селскостопанска политика (ОСП) 2. селски райони 3. устойчиво управление 4. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33941

- 291 -

Цб CD 266

Жечева-Радева, Ивелина Петкова.  Механизми за финансов контрол на структурните фондове в аграрния сектор за програмния период 2014-2020 г. / Ивелина Петкова Жечева-Радева. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 90-95. 

   The purpose of this report is to review and evaluate the financial control mechanisms and systems of the Structural Funds in the agrarian sector for the programming period 2014-20210 and to put forward proposals to improve them. On the basis of comparative analysis for both periods are identified key areas and problems they have made the necessary recommendations and guidelines. 

   Прев.загл.: FINANCING OF THE AGRICULTURAL SECTOR - ASPECTS AFTER BULGARIA'S ACCESSION IN THE EU

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. финансов контрол 3. структурни фондове 4. financial control 5. agricultural sector 6. structural funds 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33811

- 292 -

Цб I 6142

Парушев, Пламен.  Ефектът на глобализацията върху българската икономика като част от Европейския съюз / Пламен Парушев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 167-170. 

   Прев.загл.: The Effect of Globalization on the Bulgarian Economy, As a Part of the European Union

1. Европейска икономическа интеграция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. глобализация 2. регионализъм 3. световен пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33954

- 293 -

Цб II 91933

Петкова, Аника.  Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху икономическата активност в Еврозоната и България в контекста на дигитализацията на глобалните пазари / Аника Петкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 101-109. 

   В контекста на международната търговия промените в политиката на Европейската централна банка (БЦБ) засягат както пряко, така и косвено икономическата активност в България. Предвид предстоящото членство на страната в ЕRМ II се очаква ефектите да се проявяват посредством действието на трансмисионни канали по линия на търговията със стоки и услуги и по отношение на динамиката на финансовите пазари. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. международна търговия 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. трансмисионни канали 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33854

- 294 -

Цб I 6141

Христов, Методи.  Участието на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП при новите информационни технологии / Методи Христов, Metodi Hristov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 11-18. 

1. Финанси - международна конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. фискална политика 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33879

Право

- 295 -

Цб II 91940

Митова, Радка.  Превенция на младежката престъпност в светлината на възстановителното правосъдие в световен план / Радка Митова. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 246-256. 

1. Престъпници - психология и изучаване на личността 
 159.964.2-053.81  + 343.8
Ключови думи: 1. младежка престъпност 2. превенция 3. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Право 
  

Сист. No: 34001

- 296 -

Цб I 6142

Спасова, Вероника Спасова.  Подкрепено вземане на решение - защита на правата и осигуряване на избор за хората с интелектуални затруднения / Вероника Спасова Спасова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 205-210. 

   Прев.загл.: Supported Decision-Making - Protection of Rights and Providing A Choice for People with Intellectual Disabilities

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права на човека 2. хора с увреждания 3. интелектуални затруднения 4. интелектуални увреждания 5. вземане на решения 6. human rights 7. people with disabilities 8. legal changes 9. decision making 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 33959

- 297 -

 

Ставру, Стоян.  Въпросът за нищожните решения в етажната собственост / Стоян Ставру. // Адвокатски преглед, 2020, N 7, 52-66. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv7-2020-4-9889.pdf 

 34  + 005.936
Ключови думи: 1. етажна собственост 2. общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) 3. решения 4. нищожност 5. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33776

Обществено управление. Публична администрация

- 298 -

Цб CD 266

Цариградска, Николета.  Концептуална рамка за изучаване на конфликтите при взаимодействието между дребните земеделски стопани и публичната администрация / Николета Цариградска. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 203-208. 

   Public administration recognized in different government and municipality structures serves the society interests by controlling and regulating the obligations of busyness and private individuals. There are serious preconditions for conflict developments between small farmers and the public administration due to lack of communication and interest difference, in the conditions of market economy development in our country. Public administration asserts the interest of the structure it represents, while small farmers are driven by their private interests, which most often leads to maximizing their profits and surviving the difficult marketing environment. This report aims to create a conceptual framework for studying the conflicts due to lack of communication between small farmers and public administration and finding solutions for their future socializing. 

   Прев.загл.: А CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR STUDYING CONFLICTS IN THE INTERACTION BETWEEN SMALL FARMERS AND THE PUBLIC ADMINISTRATION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопани 2. публична администрация 3. конфликти 4. public administration 5. farmers 6. conflict 7. Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 33832

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 299 -

Цб I 6141

Георгиева, Соня.  Блокчейн технологиите в застраховането - възможности и предизвикателства / Соня Георгиева. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 107-114. 

   Прев.загл.: Blockchain technologies in insurance - opportunities and challenges

1. Финанси - международна конференция 
 368
Ключови думи: 1. блокчейн 2. застраховане 3. blockchain technology 4. insurance 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33896

- 300 -

Цб I 6141

Милев, Жеко.  Силата на информацията - предимство или недостатък за универсалните пенсионни фондове в България / Жеко Милев, Jeko Milev. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 55-60. 

   Прев.загл.: The strength of information - advantage or disadvantage for the universal pension funds in Bulgaria

1. Финанси - международна конференция 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна система 2. пенсионни фондове 3. рискове 4. осигурени лица 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33884

- 301 -

Цб I 6142

Ненкова, Цветелина.  Методологически аспекти за изграждане на оценъчен модел на ефективността на пенсионноосигурителните дружества / Цветелина Ненкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 87-93 с 1 табл.. 

   Прев.загл.: Methodological Aspects for Building an Evaluation Model of the Efficiency of Pension Insurance Companies

1. Пенсионна система 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионноосигурителни дружества 2. ефективност 3. управление 4. методика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33943

- 302 -

Цб I 6141

Павлова, Таня.  Тенденции и иновации в управлението на пенсионни активи / Таня Павлова, Tanya Pavlova, Светослав Джонев, Svetoslav Jonev. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 115-126. 

   Прев.загл.: Trends and Innovations in Pension Asset Management

1. Финанси - международна конференция 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионни активи 2. управление 3. иновации 4. pension asset management 5. trends 6. innovations 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33898

- 303 -

Цб П I 998

Петкова, Аспасия.  Електронна търговия и осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив, 2020, N 9, 44-46. 

 368
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. социално осигуряване 3. осигурителен доход 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33977

- 304 -

Цб I 6141

Петрова, Теодора.  Предефиниране на финансиране на здравното осигуряване в Европа - някои алтернативни методи / Теодора Петрова, Teodora Petrova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 155-165. 

1. Финанси - международна конференция 
 368.42
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. кейс-микс подход 3. диагностично свързани групи 4. health insurance 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33902

Образование

- 305 -

Цб II 91940

Бораджиева, Елена.  Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища / Елена Бораджиева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 76-83 с. : с табл.. 

 316.6  + 378
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. междукултурна компетентност 3. културни различия 4. възможности 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33988

- 306 -

 

Владимирова, Катя.  За ролята и предизвикателствата за продължаващото обучение. Развитие на човешкия потенциал: от знания към компетенции / Катя Владимирова. // Икономически и социални алтернативи, 2020, N 3, 108-122. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/18534 

 37
Ключови думи: 1. икономика 2. образование 3. обучение 4. изпълнение 5. способности 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 33783

- 307 -

Цб II 91933

Костурска, Гергана.  Дигитализация на образованието в България / Гергана Костурска. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 215-222. 

   Дигитализацията води до бързи промени в образователната област. Интернет вече е основният механизъм, чрез който студентите събират, разпространяват идеи и търсят икономически възможности. Без необходимите услуги за поддръжка на съответните приложения образователните институции няма да могат да посрещнат нуждите на учениците за бързи, сигурни и винаги достъпни знания и информация. Основен проблем е липсата на средства за модернизация в учебните заведения. Наличните педагози имат нужда от повишаване на квалификацията, от обучения за използване на информационни и комуникационни технологии в преподаването. Съвременното българско училище трябва да следва развитието на технологиите и да се адаптира към тях. Именно използването на новите технологии с активното участие на учениците оказват положително влияние върху способността им за свързване на теоретични знания с решаването на практически проблеми. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 37
Ключови думи: 1. дигитализация 2. училища 3. образование 4. технологии 5. информация 6. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33868

- 308 -

 

Сръкьов, Муса Мустафа.  Финансиране на училищата - състояние и проблеми / Муса Мустафа Сръкьов. // Годишен алманах : Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, 2018, N 14, 297-311. 

   Обект на изследване в статията са управлението и разпределението на училищните финанси и по-конкретно - процесите на прехвърляне на правомощия от централната към местната власт и оттам към училищата. 

 37.014.54
Ключови думи: 1. училища 2. делегирани бюджети 3. единтен разходен стандарт 4. образователна система 5. финанси 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 33747

- 309 -

Цб II 91930

Dimitrov, Atanas.  Looking to the Future : The Bulgarian Higher Education System as a Deterrent to Brain Drain / Atanas Dimitrov. // Завръщащите се мигранти : Европейски и български перспективи : Сборник с доклади от научна конференция УНСС, 28.02.2020 / Ред. кол. Андрей Нончев. - София : Издателски комплекс - УНСС, 160-173. 

1. Висше образование 
 378  + 325.25
Ключови думи: 1. висше образование 2. емиграция 3. интеграция 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33770

Математика. Естествени науки

- 310 -

Цб I 6142

Симеонов, Стефан.  Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 68-76 с. : с табл.. 

   Прев.загл.: Empirical Testing of Probability Models for European Stock Options Evaluation

 519.2  + 330.115
Ключови думи: 1. теория на вероятностите 2. иконометрични изследвания 3. иконометрични модели 4. финансови деривати 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 33940

Екология

- 311 -

Цб CD 266

Гевренова, Татяна.  Мотивация за развитие на зелено предприемачество / Татяна Гевренова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 266-270. 

   In response to problems with climate changes and scarcity of natural resources we are trying to convert traditional economic to sustainable one with different kind of green initiatives. Development of the ideas of sustainability and green entrepreneurship activities there could be more effective solutions of environment problems. The purpose of this report is to describe basic characteristics of green entrepreneurship and on this base to describe and study motivation for development of green entrepreneurship. The report contains a short view of existing literature about green entrepreneurship and main categorization of green entrepreneurship’s motives. In the last part of the report explains the meaning of green entrepreneur’s motives. 

   Прев.загл.: MOTIVATION FOR DEVELOPMENT OF GREEN ENTREPRENEURSHIP

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. green entrepreneurship 2. green economy 3. environmental business 4. зелено предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33843

- 312 -

Цб CD 266

Заимова, Дарина.  Еко-проблематика и възможности за иновации в аграрния сектор / Дарина Заимова, Георги Желязков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 210-215. 

   This present paper tackles two key imperatives – economic stability and sustainable development in rural areas through: analyzing diversification of economic activities, such as the common obstacles and opportunities ranging from institutional policy, the regulatory framework; type and degree of inclusiveness of the business models adopted; type of dependencies and relationships among the value chain components to build a sustainable network of practices on a regional level in order to insure the green growth of rural communities. 

   Прев.загл.: ECO- ISSUES AND OPPORTUNITIES FOR INNOVATION IN THE AGRARIAN SECTOR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.001.76
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. иновации 3. rural areas 4. agriculture 5. biodiversity 6. eco-systems 7. legal framework 8. екология 9. селски райони 10. диверсификация 11. биоразнообразие 12. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33833

- 313 -

Цб CD 266

Кабаджова, Моника.  Решения на земеделските стопани в условията на екологизация на ОСП / Моника Кабаджова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 248-253. 

   In the literature, farm management is defined by the decision-making process of the farm regarding to the distribution and organization of use of the available limited resources in order to achieve its objectives. From this perspective, the management is an activity, which is characterized by distribution of restricted resources, balancing the efficiency and the efficiency of their use; working with and through the organization’s associates to achieve its goals. Through these decisions, the farmers must take into account the changes in the external environment. In the recent years, there are constantly increasing concerns regarding the climate changes and questions such as biodiversity loss, water and soil quality, which shows that agriculture, plays an increasingly important role in the sustainable management of natural resources. That is why, the CAP provides support for farmers for implementing measures that affect their economic achievement and the benefits to society, known in the literature as the CAP greening. 

   Прев.загл.: DECISION-MAKING OF FARMERS IN THE CONDITIONS OF THE CAP GREENING

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. decision-making process 2. farmers 3. Common Agricultural Policy 4. земеделски стопани 5. вземане на решения 6. екологизация 7. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33840

- 314 -

Цб CD 266

Костова, Ива.  Нагласите на европейските и българските потребители към опазване на околната среда и екологическите маркировки / Ива Костова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 277-282. 

   The current rapid economic growth is closely related to overconsumption of natural resources and environmental pollution and deterioration worldwide. In order to tackle these issues, different approaches and instruments are developed as part of the environmental policy of the European Union. Eco-labels are an important information tool aiming to enhance environmentally friendly patterns of consumer behavior through providing details on the environmental impact of a product. The paper explores the attitudes towards environmental protection and eco-labels of Bulgarian consumers, in comparison with EU consumers. 

   Прев.загл.: EUROPEAN AND BULGARIAN CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 366.1
Ключови думи: 1. consumer behavior 2. eco-labels 3. environmental protection 4. потребителски нагласи 5. екологични маркировки 6. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33845

- 315 -

Цб CD 266

Кръстев, Антон.  Анализ на екологичната политика насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух / Антон Кръстев. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 260-265. 

   In recent decades environmental pollution and air quality become one of the most serious global problems faced by humanity. There is a relationship to this problem with each one of us with its actions and inactions. With a view to slowing down and reducing pollution rates, the responsible and interested countries introduce measures through environmental laws and policies, including those aimed at improving the quality of atmospheric air. The main aim of the paper is to systematise and analyze the main policies targeted at the environment and the protection of the quality of atmospheric air. The set tasks cover the analysis of the types of environmental policies undertaken at three levels: international, European and national. Оn the basis of the collected information, summarized conclusions are drawn. 

   Прев.загл.: ENVIRONMENTAL POLICY ANALYSIS AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. eco-politics 2. environment 3. eco-economics 4. екополитика 5. качество на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33842

- 316 -

Цб CD 266

Левичаров, Любомир.  Зеленият бизнес в селските райони като алтернатива за преодоляване на екоконфликти и възможности за развитие / Любомир Венциславов Левичаров. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 271-276. 

   Rural development is of utmost importance for the development of Bulgaria. Green business is an opportunity to improve these factors and an opportunity for the development of these areas. E-solutions are a business opportunity and only the power of business can find and implement its large-scale solutions to overcome the enormous challenges our society faces every day.The green business is geared towards the future in terms of environmental and human rights policies.Green businesses make resource management more efficient, but due to the continuous growth in total consumption and production, the pressure on the environment continues to increase. Green products and Green Revolution services are becoming more and more accessible through the opportunities offered by the market to green our business. 

   Прев.загл.: GREEN BUSINESS IN RURAL AREAS AS AN ALTERNATIVE TO OVERCOMING ECOLOGICAL CONFLICTS AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. зелен бизнес 2. селски райони 3. екоконфликти 4. устойчиво развитие 5. green business 6. rural areas 7. sustainable development 8. environment 9. зелени обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33844

- 317 -

Цб CD 266

Маринов, Петър.  Зелената инфраструктура в Южен централен район / Петър Маринов, Михаела Михайлова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 222-226. 

   The development of Green Infrastructure in the Southern Central Region is an element determining the habitat and the flora and fauna. It in itself is a link between the social system and the biosphere and is part of the natural sustainable development, the improvement of quality of life and the prosperity of the South Central Region, Green Infrastructure’s purpose is to maintain and restore the ecosystem in the area, respecting the requirements of “Natura-2000”. The green infrastructure in the area is associated with enormous landscape diversity and it is a major resource for the development of socio-economic and environmental activities in the area. 

   Прев.загл.: GREEN INFRASTRUCTURE IN THE SOUTH CENTRAL REGION

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. зелена инфраструктура 2. Южен централен район 3. green infrastructure 4. sustainable development 5. екосистеми 6. урбанизирана територия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33835

- 318 -

Цб CD 266

Петров, Христо.  Корпоративната екологична отговорност - източник на конкурентно предимство на фирмите / Христо Петров. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 254-259. 

   Corporate environmental responsibility is a comparatively new term, which is not equally understood and interpreted by business, authorities, consumers, non-government organizations and stakeholders. In the same time the environmental behavior and ecological footprint of companies become more and more important topic for consumers as well as researchers and legislators. Business environment, alongside legislation and institutions change dynamically, which sets new standards and requirements by which companies should operate and develop. Easy and wide access to information and advanced technologies, combined with turbulence of consumer behavior urge companies to rely on alternative sources for competitive advantage. The aim of this article is to show the importance of corporate responsibility in business operations and to outline benefits for companies from effective implementation of corporate responsibility strategies. 

   Прев.загл.: CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AS A SOURCE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE OF COMPANIES

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43
Ключови думи: 1. corporate responsibility 2. ecological behavior 3. корпоративна екологична отговорност 4. конкурентно предимство 5. фирми 6. корпоративни стратегии 7. корпоративна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Екология 
  

Сист. No: 33841

- 319 -

 

Ivanova, Daniela.  The Motives and Benefits of Environmental Management Systems – the Case of Bulgarian Companies / Daniela Ivanova, Anelia Haradinova. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 418-432. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.05.pdf 

 574
Ключови думи: 1. управление на околната среда 2. ползи 3. компании 4. България 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 33873

- 320 -

 

Stoyanova, Zornitsa.  Ecological Aspects of Urban Agriculture in the Context of Sustainability / Zornitsa Stoyanova. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 480-491. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.08.pdf 

 574  + 502:338
Ключови думи: 1. градско земеделие 2. устойчиво развитие 3. екология 4. качество на живот 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 33876

Приложни науки

Здравеопазване

- 321 -

Цб I 6141

Петрова, Теодора.  Предефиниране на финансиране на здравното осигуряване в Европа - някои алтернативни методи / Теодора Петрова, Teodora Petrova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 155-165. 

1. Финанси - международна конференция 
 368.42
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. кейс-микс подход 3. диагностично свързани групи 4. health insurance 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 33902

- 322 -

Цб I 6142

Христова, Теодора.  Финансиране на болничната медицинска помощ в системата на задължителното здрамно осигуряване в България - предизвикателства и насоки за усъвършенстване / Теодора Христова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 150-157 с. : с фиг.. 

   Прев.загл.: Financing of Hospital Medical Assistance in the System of Compulsory Health Insurance in Bulgaria - Challenges and Guidelines for Improvement

1. Лечебни заведения - България - финансиране 
 336.6  + 614
Ключови думи: 1. болнична помощ 2. здравни осигуровки 3. финансиране 4. приватизация 5. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33952

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 323 -

Цб I 6142

Иванова, Стефка Петкова.  Проблеми при счетоводното третиране на разходите за временно строителство / Стефка Петкова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Т. 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", проведена на 17-18 октомври 2019 г., Велико Т : Т. III. : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 106-111 с. : с табл., фиг.. 

   Прев.загл.: Problems in Accounting of Costs for Temporary Construction

   Библиогр. в текста

1. Счетоводство 2. Строителство 
 657  + 69
Ключови думи: 1. счетоводно третиране 2. строителни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 33946

- 324 -

Цб CD 266

Мочурова, Милкана.  Развитие на възобновяеми енергийни източници в Област Кюстендил / Милкана Мочурова, Мария Коцева-Тикова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 236-241. 

   The paper discusses the development of renewable energy sources (RES) in the framework of the green economy. Socio-economic data about Kyustendil District and its municipalities is summarized. The development of alternative energy sources in the district is presented as well. The results of two surveys are analyzed – of entrepreneurs concerning RES usage, competitiveness, innovations, transborder cooperation, and of representatives of administration concerning RES. 

   Прев.загл.: DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN KYUSTENDIL DISTRICT

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 332  + 620.91
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. renewable energy sources 3. green economy 4. regional development 5. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Кюстендил 2. България 
  

Сист. No: 33838

Информационни технологии. Иновации

- 325 -

Цб II 91933

Амбарева, Христина.  Дигиталната икономика и отворения код / Христина Амбарева. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 153-161. 

   Основен проблем на настоящата статия е как движението за свободен софтуер (FOSS/FLOSS) се утвърждава в пазарна среда, след като концепцията за безплатен продукт на пазара е била толкова революционна и противоречаща на капиталистическата логика, когато се е появила през втората половина на XX век. Статията се състои от три части. В първата подчертавам културата като основа, която създава първото и базово ниво на устойчивост на движението за свободен софтуер. Във втората част разглеждам ролята на лицензите и фондациите, които институционализират идеята за свободен софтуер и отворен код и създават доверие към нея. В третата част коментирам въпроса дали движението за свободен софтуер наистина има антикапиталистически смисъл. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитална култура 3. контракултура 4. софтуер 5. движение за свободен и отворен софтуер 6. лицензи за отворен код 7. FOSS/FLOSS 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33861

- 326 -

Цб I 6141

Брусарски, Румен.  Данъчни неволи в дигиталния свят : корпоративен подоходен данък / Румен Брусарски, Rumen Brussarski. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 19-25. 

   Прев.загл.: Tax woes in the digital world: corporate income tax

1. Финанси - международна конференция 
 004.77:33  + 336.2
Ключови думи: 1. корпоративен подоходен данък 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33880

- 327 -

Цб II 91933

Ванкова, Павлета.  Значимост на емпатията за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигиталната среда / Павлета Ванкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 186-193. 

   Настоящият доклад представя значимостта и ефекта на човешката емпатия за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигитална среда. Изследването проучва реакциите на потребителите на компаниите от гледна точка на тяхната емпатична емоция – съпричастността към доброто дело и в практически аспект представя резултатите от благотворителните дейности на организациите, комуникирани чрез ресурсите на дигиталното пространство. Целта на доклада е да докаже на базата на различни социално отговорни инициативи, провеждани в интернет, че емпатията на потребителите повлиява положително на техните реакции и поведение при вземането на решение за покупка на продукт от компанията, провеждаща тези инициативи. В изследването се използват няколко изследователски метода, за да се проверят неговите работни хипотези. Основен теоретичен принос на изследването представляват причинно-следствените връзки между потребителската емоция – емпатия (съпричастност) и когнитивната теория. В заключението на настоящото проучване се препоръчва бизнес организациите да използват интензивно инструментариума на дигиталната среда и да прилагат маркетинг, свързан с каузата, за да намалят потребителските подозрения, че компаниите не преследват само и единствено печалбата от своята дейност, а и реализират благотворителни дейности, както и да увеличат доверието на потребителите към компаниите, провеждащи такива социално отговорни инициативи. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 159.9  + 005.32
Ключови думи: 1. емпатия 2. социално отговорни инициативи 3. корпоративна социална отговорност (CSR) 4. дигитални инструменти за комуникация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Философия 3. Управление 
  

Сист. No: 33865

- 328 -

 

Гайдаров, Иван.  Има ли бъдеще за корпоративния център за данни / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 7, 12-13. 

   Много анализатори предричат края на локалните изчислителни инсталации, но статистиката показва, че той няма да дойде скоро. 

 004.6
Ключови думи: 1. корпоративен център за данни 2. изчислителни центрове 3. облачна инфраструктура 4. ИТ процеси 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33786

- 329 -

 

Гайдаров, Иван.  Държавният частен хибриден облак опримизира електронните услуги у нас / Иван Гайдаров. // CIO, 2020, N 7, 20-22. 

   Облачната платформа ограничава разходите и вдига нивата на киберсигурност на електронното управление в България. 

 004.5
Ключови думи: 1. електронно управление 2. електронни услуги 3. електронни услуги 4. облачна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33788

- 330 -

Цб I 6141

Георгиева, Соня.  Блокчейн технологиите в застраховането - възможности и предизвикателства / Соня Георгиева. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 107-114. 

   Прев.загл.: Blockchain technologies in insurance - opportunities and challenges

1. Финанси - международна конференция 
 368
Ключови думи: 1. блокчейн 2. застраховане 3. blockchain technology 4. insurance 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33896

- 331 -

Цб II 91933

Градинаров, Борислав.  Дигитална икономика или дигитален стадий - една (не)терминологична въпросителна / Борислав Градинаров. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 120-126. 

   Предмет на анализ в статията са основанията да обособим дигиталната икономика като самостоятелна и добре различима система от икономически отношения. Определението „дигитален“ се извежда от дефинирането на дигитализацията като процес, при който чрез цифровото си кодиране информационните масиви могат да бъдат лесно и с минимални разходи и загуби пренасяни, класифицирани, преработвани, съхранявани и използвани. Разглеждат се различните критерии, чрез които е възможно да се обоснове правото на самостоятелност на дигиталната икономика – технологичният, икономическият, социалният, пространственият и културният. Прави се изводът, че може би е по-добре, ако дигиталната икономика се определи като стадий в еволюцията на капиталистическия тип икономическа система. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономически стадий 3. етапи 4. критерии 5. прецизност на понятията 6. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33857

- 332 -

 

Динкова, Мария.  Накъде вятърът издуха облаците / Мария Динкова. // CIO, 2020, N 7, 8-11. 

   Според изследване на IDG, свързано с облачните изчисления, с всяка измината година се засилват тенденциите все повече компани да претасят своите процеси в облака. 

 004.6
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. инвестиционна политика 3. многооблачна среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33779

- 333 -

Цб II 91933

Драмалиева, Валентина.  Дигиталната икономика - някои етически аспекти / Валентина Драмалиева. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 135-145. 

   В първата част на текста се очертава същността и спецификата на дигиталната икономика, като се представят основни и свързани понятия и термини, с които тя се изследва по света. Втората част намира предпоставки за етическата страна на дигиталната реалност в това, че там нищо не се случва спонтанно, а се изискват целенасочени усилия и адаптиране на всички равнища, което кара субектите да правят избор, да взимат решения и да носят отговорност за разумната си дейност. Третата част очертава типични етически проблеми; систематизира основни етически ценности и принципи, които надеждно могат да се използват като критерии за оценка на етическата правилност в дигиталната среда; посочва 20 актуални въпроса, които поражда етическият анализ. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 17.003.1
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. етика 3. етически ценности 4. Индустрия 4.0 5. информационна икономика 6. цифрова икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33859

- 334 -

Цб CD 266

Заимова, Дарина.  Еко-проблематика и възможности за иновации в аграрния сектор / Дарина Заимова, Георги Желязков. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 210-215. 

   This present paper tackles two key imperatives – economic stability and sustainable development in rural areas through: analyzing diversification of economic activities, such as the common obstacles and opportunities ranging from institutional policy, the regulatory framework; type and degree of inclusiveness of the business models adopted; type of dependencies and relationships among the value chain components to build a sustainable network of practices on a regional level in order to insure the green growth of rural communities. 

   Прев.загл.: ECO- ISSUES AND OPPORTUNITIES FOR INNOVATION IN THE AGRARIAN SECTOR

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.001.76
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. иновации 3. rural areas 4. agriculture 5. biodiversity 6. eco-systems 7. legal framework 8. екология 9. селски райони 10. диверсификация 11. биоразнообразие 12. Обща селскостопанска политика (ОСП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 3. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33833

- 335 -

Цб II 91924

Иванова, Мария.  Новата дигитална грамотност и човешкият капитал - парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция / Мария Иванова. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 165-178. 

1. Четвърта индустриална революция 
 004.77:33
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. човешки капитал 3. дигитална грамотност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34020

- 336 -

Цб II 91933

Илиев, Пламен.  Контролът и одитът в ерата на дигитализация / Пламен Илиев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 94-100. 

   Развитието на икономиката, бизнеса и пазара в световен мащаб налага все повече инвестиции в цифровизацията и дигитализацията на съставните процеси, операции и дейности. Независимо, че докладът The Rise of Digital Challengers на консултантската компания „Маккинзи“, от 2018 г., която изследва потенциала за дигитализация на Централна и Източна Европа показва, че регионът тепърва трябва да наваксва в повечето области на цифровизацията, бизнесът и правителствата са принудени да внедряват цифрови иновации, за да се повиши ефективността на бизнес операциите, за да се увеличат печалбите се откриват нови пазари, повишава се производителността и се развиват на бизнес модели. Всичко това е свързано и с контрола и одита както върху бизнеса, така и в публичния сектор. Днешната цифрова революция нарушава всеки ъгъл на света на бизнеса и всяка функция в организа-циите, включително ИТ одита. Безмилостното трансформационно въздействие на ИТ предефинира самата функция за одит на ИТ, принуждава и одиторите да преосмислят отдавна установените практики и процеси. Технологичният напредък е присъщ на дигитализацията и без съмнение ще промени вътрешния одит, одита на Сметната палата, данъчния контрол и др. като част от контрола въобще. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. бизнес 2. контрол 3. одит 4. данъци 5. цифровизация 6. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33853

- 337 -

 

Йосифов, Траян.  Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации / Траян Йосифов. // Икономика 21, 2019, N 2, 100-118. 

   Икономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в света. Ниската конкурентоспособност и равнище на иновативност на предприятията са в основата на липсата на по-сериозен икономически напредък. Тази констатация е валидна в пълна степен и за стопански сфери, за развитието на които са налице естествени почвено-климатични дадености, в основата на които са съвременните биотехнологични иновации. Водещата цел на настоящото изследване е да направи анализ на основните стопански направления на т.нар. "Науки за живота" и на тази база да представи някои от водещите европейски постижения и партньорства за осигуряване на конкурентни предимства на предприятията от сферата на биотехнологиите. 

   Прев.загл.: Acompetitive Advantages of Adopting Biotechnological Innovations

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884034). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=50c5ea95-895e-4bf1-82c4-e5df268f3792%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141394377&db=bsu). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1472 

 602  + 338.45
Ключови думи: 1. биотехнологии 2. иновации 3. естествени науки 4. здравеопазване 5. конкурентоспособност 6. фармацевтични компании 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33774

- 338 -

Цб I 6141

Казанджиева-Йорданова, Ирина.  Предефиниране на платежните услуги в контекста на новите регулаторни промени - предизвикателствата на банките / Ирина Казанджиева-Йорданова, Irina Kazandzhieva-Yordanova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 61-69. 

   Прев.загл.: Redefining of payment services in the context of new regulatory changes - the challenges for banks

1. Финанси - международна конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. платежни инструменти 2. платежни продукти 3. отворено банкиране 4. банкови карти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33885

- 339 -

 

Какво е лицево разпознаване? Изкуствен интелект за Биг брадър . // CIO, 2020, N 7, 16-19. 

   Статията разглежда какво е лицево разпознаване, как работи, техники и технологии, както и хакване на лицевото разпознаване. 

   FERET - технология за разпознаване на лица

 004.5
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. лицево разпознаване 3. алгоритми 4. хакерство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33787

- 340 -

Цб II 91933

Костурска, Гергана.  Дигитализация на образованието в България / Гергана Костурска. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 215-222. 

   Дигитализацията води до бързи промени в образователната област. Интернет вече е основният механизъм, чрез който студентите събират, разпространяват идеи и търсят икономически възможности. Без необходимите услуги за поддръжка на съответните приложения образователните институции няма да могат да посрещнат нуждите на учениците за бързи, сигурни и винаги достъпни знания и информация. Основен проблем е липсата на средства за модернизация в учебните заведения. Наличните педагози имат нужда от повишаване на квалификацията, от обучения за използване на информационни и комуникационни технологии в преподаването. Съвременното българско училище трябва да следва развитието на технологиите и да се адаптира към тях. Именно използването на новите технологии с активното участие на учениците оказват положително влияние върху способността им за свързване на теоретични знания с решаването на практически проблеми. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 37
Ключови думи: 1. дигитализация 2. училища 3. образование 4. технологии 5. информация 6. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33868

- 341 -

Цб II 91933

Кънева, Аглика.  Дигитализацията при дейността на банките в България / Аглика Кънева. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 162-167. 

   В доклада се представят тенденциите при обема на плащанията с банкови карти. Прос-ледяват се измененията при плащанията с ПОС терминал. Анализират се тенденциите при покупките онлайн. Изследва се дейността на fintech компаниите в България. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.2
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. банкови карти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33862

- 342 -

Цб II 91933

Лазарова, Ваня.  Счетоводни информационни системи и дигитализация / Ваня Лазарова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 80-85. 

   В настоящия доклад се разглежда мястото на счетоводната информационна система в една дигитализираща се фирма. Тезата в доклада е, че счетоводните системи са едни от първите, които се променят в бързопротичащия процес на дигитализация и дигитална трансформация на фирмата. В бъдеще основните функции на счетоводителя ще бъдат сведени главно до проверка, валидизация и разрешаване за извършване на стопански операции. Традиционните счетоводни системи ще бъдат надстроени със системи за управление на цялата организация. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитални системи 2. дигитализация в счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33851

- 343 -

Цб II 91933

Марангозова, Габриела.  Техника и технологиите през погледа на поколенията в труда / Габриела Марангозова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 127-134. 

   Във времето на Четвъртата индустриална революция и все по-утвърждаваща се техногенна цивилизация поколенията в активна трудова дейност проявяват различно отношение към техниката и технологиите. В тази връзка докладът анализира резултатите от проведено ЕСИ през 2018 г. на тема: „Отношение към техниката и технологиите на представители на поколенията в труда“. Разгледани са нагласите на поколенията към техниката и технологиите в трудовия процес и бита. Направен е опит да се разкрият основните фактори, оказващи влияние за различното отношение към техниката и технологиите. Стремежът в изследването е да се очертаят очакванията и последиците от взаимодействието на хората от различните трудови поколения с техниката. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 316.334.24
Ключови думи: 1. техника 2. технологии 3. дигитализация 4. цифрови умения 5. поколения в труда 6. емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 33858

- 344 -

Цб II 91933

Марикина, Мария.  Дигиталната конкурентоспособност на България - 2019 / Мария Марикина. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 69-79. 

   При разглеждането на конкурентоспособността на едно стопанство се има предвид възможността да се произвежда устойчив продукт и да се повишава производителността. Тази конкурентоспособност е динамична, поради бързопроменящите се технологии през последните години. В отговор на необходимостта от оценка и правилни решения за готовността на дадена страна да направи най-доброто за цифровите технологии и трансформация е необходимо да се изясни същността на дигиталната конкурентоспособност на България и да се представи в сравнителен аспект. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. дигитална конкурентоспособност 2. технологична смяна 3. цифрови технологии 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33850

- 345 -

Цб II 91933

Маркова, Илинида.  Човешката груповост символ на "скривам се" или как виртуалният човек симулира телесност / Илинида Маркова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 177-185. 

   Човешкото същество се изправя пред няколко предизвикателства: да се подчини на конформистките нагласи, да осъзнае себе си като а-moralis, да се вгледа във „вътрешната си виртуалност“ или да разбира илюзорността на собственото си битие. Изменяемостта на човешкия свят постоянно ни поднася примери за това, че човечеството сякаш не се е разви-ло драстично бързо или драстично много и няма адекватни тълкувания на тези проблеми. Постмодерното като търсен ефект и символ, като автопоезис, наратив и приобщеност на човека, всъщност лишава този човек от идентичността му. Постчовекът няма ясна граничност между телесно съществуване и компютърна симулация, между кибернетичен механи-зъм и биологичен организъм. Това е „постчовек с премахната въплътеност“. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитален 2. виртуален 3. постчовек 4. автопоезис 5. наратив 6. кибернаратив 7. homo virtualis 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Философия 
  

Сист. No: 33864

- 346 -

Цб I 6141

Михайлова-Борисова, Гергана.  Блокчейн технологията и приложението й във финансите / Гергана Михайлова-Борисова, Gergana Mihaylova-Borisova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 70-75. 

   Прев.загл.: Blockchain technology and its application in finance

1. Финанси - международна конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. блокчейн 2. финанси 3. банки 4. blockchain technology 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33886

- 347 -

Цб I 6141

Ненков, Димитър.  Приложение на коефициентите "цена-печалба" и "цена-счетоводна стойност" в условията на съвременния капиталов пазар / Димитър Ненков, Dimiter Nenkov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 26-36. 

   Прев.загл.: Use of "price-earnings and "price-to-book" ratios in the conditions of the contemporary capital market

1. Финанси - международна конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. пазар на акции 2. фундаментални променливи 3. пазарни коефициенти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33881

- 348 -

Цб II 91933

Петкова, Аника.  Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху икономическата активност в Еврозоната и България в контекста на дигитализацията на глобалните пазари / Аника Петкова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 101-109. 

   В контекста на международната търговия промените в политиката на Европейската централна банка (БЦБ) засягат както пряко, така и косвено икономическата активност в България. Предвид предстоящото членство на страната в ЕRМ II се очаква ефектите да се проявяват посредством действието на трансмисионни канали по линия на търговията със стоки и услуги и по отношение на динамиката на финансовите пазари. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. международна търговия 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. трансмисионни канали 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Европейски съюз 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 33854

- 349 -

Цб I 6141

Попова, Нели.  Данъчно облагане на цифровите услуги / Нели Попова, Nelly Popova. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 101-106. 

   Прев.загл.: Taxation of the digital services

1. Финанси - международна конференция 
 336.2  + 004.77:33
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. цифрови услуги 3. данъчна координация 4. taxation 5. digital services 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33894

- 350 -

Цб II 91933

Преждарова, Вероника.  Ролята на цифровия суверенитет като средство за защита на развитието на цифровата икономика / Вероника Преждарова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 194-202. 

   Развитието и приложението на технологиите на Четвъртата индустриална революция и формиращият се процес на деглобализация оказват влияние и върху суверенитета на държавите. Той се явява важна негова съставляваща за функционирането както на политическото управление, така и на националната икономика в рамките на държавата. Днес сме свидетели на развитието на многополярен свят, в който чрез засилване на циф-ровите и националните суверенитети държавите се борят за надмощие. Една от тези сили е Китай, който чрез своята национална политика, култура и икономика успява да изгради един силен цифров суверенитет, с помощта на който да стане до 2030 г. водеща свръхдържава на изкуствения интелект. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. националнодържавен суверенитет 2. цифров суверенитет 3. национална икономика 4. цифрова икономика 5. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33866

- 351 -

Цб II 91933

Проданов, Васил.  Глобалната политическа икономия и дигиталната икономика / Васил Проданов. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 40-49. 

   Международната, а след това и глобалната политическа икономия се появяват в последния цикъл на развитие на капитализма с глобализацията на капитала и развитието на интер-нета и глобалната мрежа. Основната теза, която се развива в настоящата работа, е, че възходът на дигиталната икономика е свързан с бързо изостряне на различни противоречия, конфликти и рискове в огромни мащаби, което е предпоставка за разгръщането на процеси на деглобализация и завръщането към идеята за суверенитета – особено на идеята за дигитален суверенитет и изграждането на дигитални национални икономики. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. дигитален суверенитет 3. деглобализация 4. технонационализъм 5. иновационен меркантилизъм 6. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Китай 
  

Сист. No: 33847

- 352 -

Цб II 91933

Проданов, Христо.  Политическа икономия на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 9-27. 

   Библиогр. в текста

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. политическа икономия 3. Четвърта индустриална революция 4. производство 5. потребление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 33789

- 353 -

Цб II 91936

Проданов, Христо.  Политическа икономия на Големите данни / Христо Проданов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 195-205. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 004.6.003.1
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. информационни технологии 3. големи данни 4. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33924

- 354 -

Цб II 91933

Псаропулос, Васос.  Технологичната безработица и базовият доход / Васос Псаропулос. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 168-176. 

   Бързата и многопластова дигитализация предизвиква промени, измерими както в абсолютни икономически показатели като повишаването на процента на безработицата и нарастване на неравенството, така и във възможността за удовлетворяването субективните социално-психологичните потребности на индивида, чрез труда. Напредъкът както в софтуера, така и в хардуера, създава нови блага, съставящи съвършено нов сектор от икономиката, но наред с това и прекратява такива. Тази структурна безработица е предизвикателство към съвременните дигитални икономики, което налага преглед на познати вградени стабилизатори и способността им да се справят с интензитета на очакваните вълни от безработица вследствие от изчезването не само на конкретни професии, но и на отделни сектори и замяната им с нови. Статията представя видовете базов доход и способността им да отговорят на предизвикателствата на дигиталната икономика, предимствата пред класическите трансфери и натрупания международен опит. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. институционална промяна 2. дигитална икономика 3. структурна безработица 4. национално богатство 5. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33863

- 355 -

Цб II 91933

Ракаджийска, Теменуга.  Дигитализация на бизнеса и трансформациите на социалния капитал / Теменуга Ракаджийска. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 28-39. 

   Библиогр. в текста

1. Дигитална икономика 
 004.77:33
Ключови думи: 1. блокчейн 2. бизнес икономика 3. дигитализация 4. виртуално пространство 5. социален капитал 6. Индустрия 4.0 7. Виртуализация 2.0 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33790

- 356 -

Цб I 6141

Симеонов, Стефан.  Апробиране на модели за оценяване на американски стил опции, базирани върху акции от Индекса Дау Джонс / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Stefan Simeonov, Teodor Todorov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 37-45. 

   Прев.загл.: Tesing models to evaluate american style options, based on shares included in Dow Jones Index

1. Финанси - международна конференция 
 336
Ключови думи: 1. Индекс Дау Джонс 2. акции 3. оценяване на опции 4. американски стил опции 5. Dow Jones Index 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33882

- 357 -

Цб I 6141

Симеонов, Стефан.  Инвеститорска активност средно на човек от населението, сравнителен анализ между българската и гръцката фондови борси (за периода 2007-2017 година) / Стефан Симеонов, Анелия Пенева, Stefan Simeonov, Aneliya Peneva. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 46-54. 

   Прев.загл.: Average investors activity per capita, a comparative analysis between bulgarian and greek stock exchanges (for the period 2007-2017)

1. Финанси - международна конференция 
 336.7(497.2)(495)
Ключови думи: 1. фондова борса 2. инвеститорска активност 3. борсова активност 4. пазарна капитализация 5. investors activity 6. stock exchange 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 
  

Сист. No: 33883

- 358 -

Цб II 91933

Стоилова, Вяра.  За духа на дигиталния капитализъм / Вяра Стоилова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 50-58. 

   Статията тематизира предприемаческия дух, присъщ на дигиталния капитализъм. В методологическо отношение генезисът на този дух се търси в новите рационалности, породени от процесите на дигитализация и глобализация. Целта на статията е да очертае спецификата на духа на дигиталния капитализъм. На основата на теоретико-аналитичния подход са разгледани основните ценности, върху които този дух се изгражда, както и ограниченият му потенциал за разрешаване на съществените проблеми на съвременния съвместен живот. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330.012
Ключови думи: 1. дигитален капитализъм 2. капиталистически дух 3. рационалност 4. постижение 5. щастие 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
За него: 1. Зомбарт, Вернер 2. Вебер, Макс 
  

Сист. No: 33848

- 359 -

Цб II 91933

Сярова, Елка.  Трудът в дигиталната икономика - предизвикателство или нови възможности / Елка Сярова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 110-119. 

   Основнa цел нa доклaдa е дa се изследвaт и рaзкрият някои aспекти нa преструктурирaнето нa трудa в рамките на концепцията за дигиталната икономика. Зa постигaнето нa тaзи цел се системaтизирaт основни фaктори и теоретични концепции зa промените в хaрaктерa нa трудa. Докладът представя новите характеристики на работната сила, наложени вследствие от дигитализацията и въвеждането на новите информационно-комуникационни технологии, като извежда както някои предизвикателства, така и разкрива новите възможности пред развитието на труда и работната сила. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 331.45
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. труд 3. пазар на труда 4. информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 5. Internet of Things (IoT) 6. облачни технологии 7. мобилни устройства 8. дигитални платформи 9. цифрови умения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 33856

- 360 -

Цб II 91933

Тимчев, Марко.  Дигиталната икономика и предизвикателствата пред стопанския счетоводен анализ на предприятието / Марко Тимчев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 86-93. 

   В статията са предложени модели за усъвършенстване на наукометрията, методологията и организацията на счетоводния бизнес анализ на предприятието. Изследвани са методологичните проблеми и модели за анализ на ключови показатели, характеризиращи дейността, финансовата стабилност и конкурентоспособността. Представен е концентричен модел „Счетоводен бизнес анализ в балансирана система от показатели“ с възможности за пазарно позициониране (SWOT-Analysis), анализ на риска (Z-Score Analysis) и анализ на конкурентоспособността. В статията са изследвани проблеми на информационното осигуряване на счетоводния анализ в балансирана система от показатели посредством системи за счетоводно и интегрирано отчитане. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33.003.3
Ключови думи: 1. дигитализация в счетоводството 2. балансирана система 3. анализ 4. интегрирано отчитане 5. наукометрия 6. счетоводен анализ 7. счетоводство на предприятието 8. стопански счетоводен анализ (ССА) 9. SWOT analysis 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 33852

- 361 -

Цб II 91933

Тодорова, Мариана.  Изкуственият интелект и промените в икономиката. Поглед към бъдещето на труда и професиите : "Тесният изкуствен интелект" в контекста на роботизацията, автоматизацията и края на част от професиите / Мариана Тодорова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 146-152. 

   Статията разглежда как появата на „тесния изкуствен интелект“, който вече е факт, ще участва в процесите на трансформация, изчезване на някои професии и създаването на други. Текстът разкрива два сценария: оптимистичен и песимистичен, а така също и основните тези в дебата на тези проблеми. Тя предупреждава и за някои възможни рискове от имплементацията на изкуствения интелект в различните човешки области. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 331.54
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. нови умения 3. професии 4. бъдеще на професиите 5. трансформация на професиите 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 33860

- 362 -

Цб II 91924

Хаджиев, Кристиян.  Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи / Кристиян Хаджиев. // Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция / Състав. и ред. Димитър Панайотов; Рец. Иван Попчев, Асен Ковачев. - [Юбилейното издание]. - София, 270-286. 

1. Виртуални екипи - иновации - управление 
 005.95/.96  + 004.5
Ключови думи: 1. виртуални екипи 2. организационна инфраструктура 3. управление на промените 4. управление на промяната 5. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34029

- 363 -

Цб CD 266

Харизанова-Бартос, Христина.  Теоретични основи на аграрните иновации / Христина Харизанова-Бартос, Ани Димитрова. // Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Сборник с доклади от младежка научна конференция, 7-9 юни 2018, София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 42-47. 

   Agriculture innovations have a major role in the development of the agriculture sector, in the presence of scarcity of resources and the increasing demands of society for safety, quality and sufficient quantity of agricultural commodities at affordable prices. Implementation of innovation will contribute to the increased competitiveness of Bulgarian agriculture. The main aim of the paper is to analyze the theoretical and empirical literature that explores and evaluates agricultural innovations, focusing on the different sub sectors. Various authors’ views and definitions of agricultural innovation are summarized. The effect of agricultural innovation is based on researches of possible innovations and their impact on the agricultural sector. The expected results of the publication are to define the range of the sectors according to their possibility to adopt innovations in their activities. The data used in the report is based on a literature review and expert study. 

   Прев.загл.: A THEORETICAL FRAMEWORK OF AGRICULTURAL INNOVATIONS

1. Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 
 338.43.001.76
Ключови думи: 1. аграрни иновации 2. клъстери 3. аграрен сектор 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 33805

- 364 -

Цб I 6141

Христов, Методи.  Участието на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП при новите информационни технологии / Методи Христов, Metodi Hristov. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 11-18. 

1. Финанси - международна конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. фискална политика 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 33879

- 365 -

Цб II 91933

Чипев, Пламен.  Еволюционната концепция на Джефри Ходжсън за фирмата / Пламен Чипев. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 203-214. 

   Интересът към проблемите на фирмата, породен от основополагащия труд на Р. Коуз, не стихна с развитието на неоинституционалния подход. Напротив – подлагайки го на критика, привържениците на еволюционния икономикс, възраждайки до голяма степен класическия Вебленов анализ и обогатявайки го с историческа и социална перспектива, добавиха нов, много различен подход към обекта на изследване. Настоящият доклад прави критичен преглед на идеи и концепции върху еволюционната теория на фирмата, трансакционните разходи и фирмената еволюция, „възела на Коуз“ и др., лансирани в трудове на Джефри Ходжсън. Подходът в концепцията на Ходжсън дава възможност теорията на Коуз да бъде разгледана в сравнителна перспектива и оценена зна-чително по-богато, широко и многоаспектно. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330
Ключови думи: 1. еволюционна политическа икономия 2. трансакционни разходи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
За него: 1. Коуз, Роналд Хари 2. Ходжсън, Джефри 
  

Сист. No: 33867

- 366 -

Цб II 91933

Чобанова, Росица.  Нова парадигма за икономическо развитие / Росица Чобанова. // Проданов,  Христо Василев. Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия : Сборник с доклади от Четвърта национална конференция по политическа икономия / Състав. Христо Василев Проданов; Науч. ред. Светла Бориславова Тошкова и др.; Коректор Жулиета Витов  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 59-68. 

   Доказва се необходимостта от нова парадигма за формиране и провеждане на политики за икономическо развитие на база на несъответствие между формулираните цели за обновяване и постигнатите резултати при прилагането на сегашната дигитализация в условия на глобалната. През призмата на политическата икономия необходимостта от промяна на парадигмата се свързва с качествената промяна в обекта на изследване в резултат от дигитализацията и необходимостта от съответна промяна в производствените отношения. 

1. Дигитална икономика 
 004.77:33  + 330.35
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. парадигма 3. политическа икономия 4. дигитализация 5. производствени отношения 6. национална икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 33849

- 367 -

 

Dragomirov, Nikolay.  Web Practices for Sustainable Development of Logistics Systems in Bulgarian Enterprises / Nikolay Dragomirov. // Economic Alternatives, 2020, N 3, 471-479. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.3/EA.2020.3.07.pdf 

 658.7  + 004
Ключови думи: 1. дигитализация 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 33875

- 368 -

Цб I 6141

Kerr, Gordon.  Cybersecurity in banking and payments in the United Kingdom / Gordon Kerr, Гордън Кеър. // Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите : Сборник с доклади от IX международна научна конференция, 18-20 май 2019 г., Равда / Предс. на организац. комитет Емил Хърсев и др.; Предс. на ред. комитет Пресияна Ненкова и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 5-10. 

   Прев.загл.: Киберсигурността при банкирането и разплащанията в Обединеното кралство

1. Финанси - международна конференция 
 336.71  + 004.056.003.2
Ключови думи: 1. cyber-security 2. payment 3. banking system 4. Payments Service Providers (PSPs) 5. киберсигурност 6. банкова сигурност 7. банкиране 8. разплащания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 33878

- 369 -

 

Yosifov, Trayan.  Acompetitive Advantages of Adopting Biotechnological Innovations / Trayan Yosifov. // Economics 21, 2019, N 2, 92-108. 

   Abstract: The underexploited potential of the national economy results in a low standard of living and a poor investment environment. Due to the current condition of economic processes, Bulgaria ranks at the bottom in terms of its GDP compared to other EU member-states and is one of the countries with the fastest declining population in the world. Low competitiveness and innovativeness of Bulgarian enterprises underlie the lack of any serious economic progress. This finding is true even for the economic spheres which contemporary biotechnological innovations are based on and in which our country has real advantages in terms of its natural resources and climate. The objective of this research paper is to analyse the main economic aspects of Life sciences and to present some major European accomplishments and partnerships in the pursuit of competitive advantages by enterprises operating in the sphere of biotechnologies. 

   Прев.загл.: Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации

   Статията е налична на български и на английски език. Българският вариант е индексиран в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=884034). Английският вариант е индексиран в база данни EBSCO (http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=50c5ea95-895e-4bf1-82c4-e5df268f3792%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=141394377&db=bsu). 
   https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1472 

 602  + 338.45
Ключови думи: 1. biotechnologies 2. innovations 3. life sciences 4. healthcare 5. competitiveness 6. pharmaceutical companies 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 33775

Изкуство. Музика. Спорт

- 370 -

Цб II 91940

Тонкова, Анастасия Венкова.  Екипът като креативна система. Условия и стимули за ефективна съвместна творческа дейност в рамките на проект "ЕкоАртЛогия - витражна галерия на открито" / Анастасия Венкова Тонкова, Велина Георгиева Сталева. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 285-300 с. : с ил.. 

1. Изкуство 
 7.010.4
Ключови думи: 1. творчески процес 2. творчески подход 3. креативност 4. екипна работа 5. екипи 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34008

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 371 -

Цб II 91990

Атанасова, Маргарита.  Демографската система - концептуални акценти в научните трудове на акад. Евгени Матеев в контекста на съвременното социално-икономическо развитие на България / Маргарита Атанасова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 148-163. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. демография 2. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33979

- 372 -

Цб II 91940

Атмаджов, Лазар.  "Скритите деца", оцелели от Холокоста. Травма и траур. Ретроспективни изследвания / Лазар Атмаджов. // Творчески предизвикателства в психологията / Състав. и ред. секретар Златинка Георгиева; Гл. ред. Даниела Тасевска; Ез.-стил. ред. и кор. Диана В. - Велико Търново, 184-198. 

1. Втора световна война 2. Психология 
 949.72.053.2  + 159.922.7
Ключови думи: 1. холокост 2. ментални травми 3. детска психология 4. деца 5. ретроспективен анализ 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Психология 
  

Сист. No: 33997

- 373 -

Цб II 91990

Борисова-Маринова, Кремена.  Моделиране на възпроизводството на работната сила - проблеми и перспективи / Кремена Борисова-Маринова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 122-147. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. възпроизводство 2. работна сила 3. демографско развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33978

- 374 -

Цб II 91990

Дуранкев, Боян.  100 години от рождението на акад. Евгени Матеев, 100 години след днес / Боян Дуранкев. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 209-213. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономика 2. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33984

- 375 -

Цб II 91990

За приносите на акад. Евгени Матеев за развитието на науката и практиката на управление и планиране в България - негови ученици и съратници . // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 17-43. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. управление 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33971

- 376 -

Цб II 91990

Коларов, Васил Г.  Щрихи за акад. Евгени Матеев / Васил Г. Коларов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 164-175. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. брутен вътрешен продукт (БВП) 2. икономически растеж 3. система на националните сметки 4. баланс на междуотрасловите връзки 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33980

- 377 -

Цб II 91936

Костов, Евгени.  Третият държавен съд (1919-1923 г.) за промените на военнонаказателния закон по време на Първата световна война / Евгени Костов. // Историята и философията на политическата икономия, . Историята и философията на политическата икономия : 200 години от издаването на труда на Дейвид Рикардо "Принципи на политическата икономия и данъчното облагане (1817 г.)" : Сборник с доклади от научна конференция / Състав. и науч. ред. Светла Тошкова; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Кремена Коева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 105-109. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 949.72.052.3
Ключови думи: 1. история на България 2. Първа световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 33914

- 378 -

Цб II 91990

Крумов, Калин.  Взаимодействие между сеченията на икономическата система през етапите на икономическа интеграция / Калин Крумов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 187-195. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа система 2. икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33982

- 379 -

Цб II 91990

Найденова, Пенка.  Акад. Евгени Матеев и демографската система / Пенка Найденова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 110-121. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. демография 3. системен подход 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33976

- 380 -

Цб II 91990

Пирински, Георги.  Капитализъм, социализъм, управление / Георги Пирински. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 45-63. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. капитализъм 2. социализъм 3. управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33972

- 381 -

Цб II 91990

Рангелова, Росица.  За оригиналното в идеите на акад. Евгени Матеев / Росица Рангелова. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 64-85. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33974

- 382 -

Цб II 91990

Средков, Пламен.  Системата на науката като отношение "вход-изход" / Пламен Средков. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 196-207. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. система на науката 2. управление 3. ефективност 4. интеграция 5. вълни на Кондратиев 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33983

- 383 -

Цб II 91990

Стефанов, Нако.  Големият български учен, мисилител и държавник Евгени Матеев и съвременността - идеите на академика и реалностите на моделите на пазарния социализъм в Китайската народна република (КНР) и Социалистическа република Виетнам (СРВ) / Нако Стефанов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 86-109. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. пазарен социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Китай 2. Виетнам 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33975

- 384 -

Цб II 91990

Хитов, Митко.  Акад. Евгени Матеев и неговата последна монография "Структура и управление на икономическата система" / Митко Хитов. // Матеев,  Евгени. Актуалност и непреходност : За творчеството на акад. Евгени Матеев : съратници, последователи и ученици : 100 години от рождението на акад. Евгени Матеев / Състав. и отг. ред. Катя Владимирова, Боян Дуранкев, Нако Стефанов, Владимир Царевски; Ред. Светла М  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 177-186. 

1. Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 
 92 Матеев, Евгени Георгиев  + 33
Ключови думи: 1. икономическа система 2. структура 3. управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Матеев, Евгени Георгиев 
  

Сист. No: 33981


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Виктор 194 
Алексиев, Георги 210 
Алексиева, Соня 269 
Амбарева, Христина 325 
Ангелов, Ангел 163 
Ангелова, Мина 49 
Андреев, Румен 6 84 
Асенов, Анатолий 28 189 
Атанасов, Атанас 177 
Атанасова, Веселина 85 
Атанасова, Маргарита 29 53 371 
Атиас, Аяла 159 
Атмаджов, Лазар 7 372 
Банкова, Дияна 170 
Башикаров, Кирил 171 
Беев, Ивайло 86 
Бенов, Юлиян Сашков 133 
Бенчева, Нели 211 
Благоев, Антон 212 
Блажева, Виолета 213 214 
Боев, Борислав 259 
Боевски, Иван 194 
Бораджиева, Елена 30 305 
Борисова-Маринова, Кремена 54 373 
Брусарски, Румен 134 326 
Брънзова, Петя 215 289 
Бузов, Вихрен 87 
Бургов, Пресиян 8 
Бянов, Иван Руменов 216 290 
Вайсилова, Емилия 172 
Ванкова, Павлета 1 190 327 
Вараджакова, Десислава 270 
Василев, Борислав 9 
Василева, Валентина 135 
Вейсел, Али 173 
Великова, Еленита 271 
Вечев, Венцислав 174 
Владимирова, Катя 306 
Влаев, Милен 136 217 
Вълканов, Недялко 137 
Върбанов, Димитър 218 
Гайдаров, Иван 328 329 
Гевренова, Татяна 219 311 
Гендж-Салатова, Имрен Севим 260 
Генкова, Диана 191 
Георгиев, Венелин 177 
Георгиева, Боряна 220 
Георгиева, Даниела 175 
Георгиева, Полина 10 
Георгиева, Соня 299 330 
Годумов, Александър 138 
Горанова, Пенка 203 
Градинаров, Борислав 88 331 
Гълъбов, Виктор 55 139 
Данаилова, Ирина 120 
Джабарова, Юлия 221 
Джонев, Светослав 302 
Диманов, Даниел Колев 272 
Димитров, Владимир 221 
Димитрова, Ани 254 363 
Димитрова, Веселина 89 176 
Димитрова, Даниела 221 222 
Димитрова, Иванка 121 
Димитрова, Мариана 56 
Димитрова, Райна 223 
Димова, Надежда 204 
Динкова, Мария 332 
Дойчинова, Юлия 224 
Дончева, Дора 247 
Драмалиева, Валентина 2 90 91 333 
Дренски, Георги 192 
Дуранкев, Боян 57 58 374 
Емилова, Ирена 273 
Желязков, Георги 226 312 334 
Жечева-Радева, Ивелина Петкова 225 291 
Заимова, Дарина 226 312 334 
Зарев, Юри 246 
Зафиров, Мартин 122 281 
Златева, Добринка 92 
Златинска, Росица 80 93 
Иванов, Божидар 227 
Иванов, Иван 11 
Иванов, Пламен 81 94 
Иванова, Мария 60 335 
Иванова, Павлина 123 228 
Иванова, Светлана 124 
Иванова, Стефка Петкова 178 323 
Илиев, Петкан 27 95 
Илиев, Пламен 179 336 
Илиева, Елена Дамянова 274 
Йонева, Елизабет 96 282 
Йорданов, Никола 18 
Йосифов, Траян 261 337 
Кабаджова, Моника 229 313 
Казанджиева-Йорданова, Ирина 140 338 
Караджова, Златина 38 275 
Керезиев, Илия 201 264 
Кеър, Гордън 166 368 
Кожухаров, Михаил Тодоров 230 
Коларов, Васил Г. 61 376 
Коларов, Руслан 231 
Колев, Росен 180 
Колев, Свилен 232 
Колева, Неделина 12 31 
Колева-Стефанова, Десислава 193 
Костадинова, Нина 125 
Костов, Евгени 377 
Костова, Ива 283 314 
Костурска, Гергана 307 340 
Коцева-Тикова, Мария 131 324 
Крумов, Калин 62 378 
Крумова, Зорница 28 189 
Кръстев, Антон 233 315 
Кушева, Галя 276 
Кънев, Методи 97 
Кънева, Аглика 141 142 341 
Лазарова, Ваня 181 342 
Левичаров, Любомир Венциславов 234 316 
Лучков, Кирил Иванов 182 
Любенов, Любомир 235 266 
Марангозова, Габриела 32 343 
Марикина, Мария 63 98 344 
Маринов, Едуард 64 284 
Маринов, Петър 236 317 
Маринова, Надя 143 
Маринова, Румяна 177 
Маркова, Илинида 3 345 
Милев, Жеко 300 
Минкова, Марита 13 
Минчев, Недко 65 
Митева, Албена 237 277 
Митева, Дияна 144 
Митова, Радка 14 295 
Михайлова, Катя 37 99 
Михайлова, Михаела 236 317 
Михайлова-Борисова, Гергана 145 346 
Мишева, Маргарита 278 285 
Момчилов, Бойчо 146 
Моцинова-Бръчкова, Милена 15 
Мочурова, Милкана 131 324 
Мушмов, Апостол 194 
Наама, Карим 66 
Найденов, Георги 100 
Найденова, Пенка 67 379 
Недев, Божидар 82 101 
Неделчева, Наталия 238 
Ненков, Димитър 147 347 
Ненкова, Цветелина 301 
Ненова, Росица 239 
Нешев, Петър 16 33 
Николаев, Даниел 148 149 195 
Николова, Грета 17 
Ножаров, Щерьо 150 
Павлова, Таня 302 
Панайотов, Димитър 4 
Парушев, Пламен 292 
Пастармаджиева, Даниела 49 
Пейчева, Ангелина 244 280 
Пенева, Анелия 158 357 
Петкова, Аника 102 151 293 348 
Петкова, Аспасия 303 
Петкова, Пепа 5 103 
Петров, Христо 240 318 
Петрова, Виктория 183 
Петрова, Наталия 152 
Петрова, Петя 184 
Петрова, Рени 177 
Петрова, Симеонка Александрова 208 286 
Петрова, Теодора 304 321 
Пирински, Георги 68 380 
Пожарлиев, Александър 18 
Попова, Евгения 153 
Попова, Нели 154 349 
Преждарова, Вероника 104 350 
Проданов, Васил 105 106 351 
Проданов, Христо 39 107 352 353 
Псаропулос, Васос 108 354 
Радев, Кирил 69 
Радованова, Ивелина 241 
Радуканов, Сергей Румянов 155 
Ракаджийска, Теменуга 355 
Рангелов, Евгени 185 
Рангелова, Росица 70 381 
Рачова, Анна 242 
Ризова, Теодора 279 
Ройдева, Анна 19 
Рупска, Камелия 156 
Саидов, Едиз-Ханиф Баязидов 196 287 
Семерджиева, Теодора 243 
Симеонов, Стефан 71 157 158 310 356 357 
Славова, Гергана 244 280 
Спасова, Вероника Спасова 296 
Спасова, Елена 72 288 
Спасова, Любомира 205 209 
Средков, Пламен 73 382 
Сръкьов, Муса Мустафа 308 
Ставру, Стоян 245 297 
Сталева, Велина Георгиева 370 
Станимирова, Мария 246 
Станков, Константин 210 
Стефанов, Нако 74 383 
Стефанов, Цанко 206 
Стоева, Теодора 20 211 
Стоилова, Вяра 109 358 
Стойкова, Пепа 159 
Стойчев, Васил 227 
Сторижко, Людмила 21 
Стоянов, Велчо 110 
Стоянов, Константин 247 
Стоянов, Петър 83 111 
Стоянов, Филип 202 
Стоянова, Зорница 248 
Стоянова, Цветана 197 202 
Сярова, Елка 112 126 359 
Тананеев, Емилиян 159 
Тасевски, Томе 22 
Терзийска, Ралица 224 249 
Тимчев, Марко 186 360 
Тодоров, Васил 113 
Тодоров, Теодор 71 157 310 356 
Тодорова, Кристина 224 248 
Тодорова, Мариана 127 361 
Томова-Захариева, Силвия Петрова 132 250 
Тонкова, Анастасия Венкова 370 
Топчиева, Мария 251 
Тотляков, Атанас 237 252 277 
Тошкова, Светла 75 114 
Трифонова, Симона 23 
Турлакова, Теодорина 253 
Устапеткова, Живка 115 
Филипова, Фаня 177 
Филчева,Светослава 187 
Хаджиев, Кристиян 198 362 
Хаджийски, Деян 24 
Хаджичонева, Юлиана 76 
Харизанова-Бартос, Христина 254 363 
Харманджиев, Енцислав 116 
Хитов, Митко 77 384 
Христов, Александър 207 
Христов, Методи 160 294 364 
Христова, Ваня 25 34 
Христова, Венета 128 199 
Христова, Теодора 161 322 
Христова-Маринова, Ралица 129 
Христозов, Янко 162 
Цариградска, Николета 255 298 
Чипев, Пламен 117 118 365 
Чобанова, Росица 119 366 
Шейтанов, Павел 256 
Шопов, Димчо 163 
Щерев, Николай 262 
Янкова, Диана 121 
Янкулова, Йоана 26 
Acharya, Sanjaya 78 164 
Angelov, Angel 163 
Angelova, Mina 49 
Asenov, Anatoly 28 189 
Atias, Ayala 159 
Bakalova, Maria 47 
Benov, Juliyan 133 
Blazheva, Violeta 214 
Boshnakov, Venelin 40 
Brussarski, Rumen 134 326 
Byanov, Ivan 216 290 
Dimanov, Daniel 272 
Dimitrov, Atanas 41 309 
Dimitrov, Kiril 200 
Dragomirov, Nikolay 267 367 
Galabov, Viktor 55 139 
Gendzh-Salatova, Imren 260 
Georgieva, Daniela Ventsislavova 188 
Getova, Antoaneta 47 
Godumov, Alexander 138 
Goranova, Penka 203 
Haradinova, Anelia 319 
Hristov, Hristo 257 268 
Hristov, Metodi 160 294 364 
Hristova, Marieta 48 
Hristova, Teodora 161 322 
Hristova, Veneta 128 199 263 
Hristozov, Yanko 162 
Ilieva, Elena 274 
Ivanov, Ivaylo 200 
Ivanova, Daniela 319 
Ivanova, Stefka 178 323 
Ivanova, Vanya 42 
Janeska, Verica 43 
Jonev, Svetoslav 302 
Kanev, Metodi 35 
Kaneva, Aglika 165 
Karadzhova, Zlatina 38 275 
Kazandjieva, Irina 140 338 
Kazandzhieva-Yordanova, Irina 140 338 
Kedir, Abbi M. 130 
Kereziev, Iliya 201 264 
Kerr, Gordon 166 368 
Korkmaz, Nuri 44 
Krumova, Zornitsa 28 189 
Kuhar, Ales 257 268 
Kusheva, Galya 276 
Lyubenov, Lyubomir 235 266 
Markova, Eugenia 45 
Mia, Mohamed Ileas 78 164 
Mihaylova-Borisova, Gergana 145 346 
Milev, Jeko 300 
Minchev, Nedko 65 
Mintchev, Vesselin 46 
Misheva, Mihaela 47 
Miteva, Diyana 144 
Naama, Karim 66 
Naydenov, Lyudmil 167 
Ndao, Souleymane 168 
Nenkov, Dimiter 147 347 
Nenkova, Tsvetelina 301 
Nenovsky, Nikolay 168 
Nikolaev, Daniel 148 149 195 
Nonchev, Andrey 48 
Nozharov, Shteryo 150 
Parushev, Plamen 292 
Pastarmadzhieva, Daniela 49 
Pavlova, Tanya 302 
Peneva, Aneliya 158 357 
Petropoulos, Dimitrios 258 
Petrova, Natalia 152 
Petrova, Petya 184 
Petrova, Simeonka 208 286 
Petrova, Teodora 304 321 
Petrova, Viktoria 183 
Popova, Nelly 154 349 
Radukanov, Sergey 155 
Roupska, Kamelia 156 
Ruspini, Paolo 50 
Samia, Wissam 79 
Sandulescu, Claudia 258 
Shopov, Dimcho 163 
Simeonov, Stefan 71 157 158 310 356 357 
Spasova, Lyubomira 205 209 
Spasova, Veronika 296 
Stefanov, Tsanko 206 
Sterev, Nikolay 262 
Stoyanov, Peter 83 111 
Stoyanov, Philip 202 
Stoyanova, Tsvetana 202 
Stoyanova, Zornitsa 320 
Stoykova, Pepa 159 
Tananeev, Emiliyan 159 
Tashev, Spas 51 
Todorov, Teodor 71 157 310 356 
Tosheva, Ekaterina 45 
Valkanov, Nedyalko 137 
Varadzhakova, Desislava 270 
Viruela, Rafael 52 
Widjojo, Rosita 169 
Williams, Colin C. 130 
Wolejsza, Piotr 263 
Wrzochalska, Agnieszka 36 
Yalaman, Gamze Oz 130 
Yosifov, Trayan 265 369 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акад. Евгени Матеев и демографската система 67 379 
Акад. Евгени Матеев и неговата последна монография "Структура и управление на икономическата система" 77 384 
Алтернативни сегментационни подходи за обособяване типологията на участниците в геймифицирана платформа, насочена към служителите на търговско предприятие 194 
Анализ на влиянието на хотелските вериги върху световната туристическа индустрия 279 
Анализ на екологичната политика насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух 233 315 
Анализ на клъстерния потенциал в Област Стара Загора 230 
Анализ на показателите за рентабилност и на показателите за оценяване качеството на активите на банките в страните-членки на Европейския съюз през периода 2007 - 2017 г. 141 
Анализ на проблемите и перспективите в устройството и развитието на селските общини в Област Русе 238 
Анализ на структурата и динамиката на разходите за труд в индустриални предприятия от Русенски регион 121 
Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм за периода 2014-2018 г. 276 
Апробиране на модели за оценяване на американски стил опции, базирани върху акции от Индекса Дау Джонс 157 356 
Блокчейн технологиите в застраховането - възможности и предизвикателства 299 330 
Блокчейн технологията и приложението й във финансите 145 346 
Борсово-търгуваните фондове в България 152 
Българската мечта - теоретико-приложни рамки за една възможна позитивна концепция 4 
Взаимодействие между сеченията на икономическата система през етапите на икономическа интеграция 62 378 
Вземане на решения в условия на неясни бъдещи резултати 143 
Виненият туризъм - средство за разширяване производството и търговията на биовино 237 277 
Влияние на високата задлъжнялост в частния сектор върху икономиките на страните от Европейския съюз 163 
Влияние на интегрираната отчетност върху конкурентоспособността на предприятията 172 
Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху икономическата активност в Еврозоната и България в контекста на дигитализацията на глобалните пазари 151 293 348 
Влияние на факторите на социалното предприемачество за развитие на селските райони 211 
Възможности за подобряване на пазарните позиции на производителите на десертно грозде 222 
Възможности за формиране на междукултурна компетентност във висшите училища 30 305 
Въпросът за нищожните решения в етажната собственост 245 297 
Вътрешният одит през погледа на един 100-годишен университет (УНСС) 187 
Глобалната политическа икономия и дигиталната икономика 105 351 
Големият български учен, мисилител и държавник Евгени Матеев и съвременността - идеите на академика и реалностите на моделите на пазарния социализъм в Китайската народна република (КНР) и Социалистическа република Виетнам (СРВ) 74 383 
Данъчни неволи в дигиталния свят : корпоративен подоходен данък 134 326 
Данъчно облагане на доходите на физическите лица от електронна търговия 146 
Данъчно облагане на цифровите услуги 154 349 
Демографската система - концептуални акценти в научните трудове на акад. Евгени Матеев в контекста на съвременното социално-икономическо развитие на България 29 53 371 
Диверсификация на биологичните производства, фактор за развитие на селските райони 210 
Дигитализация на бизнеса и трансформациите на социалния капитал 355 
Дигитализация на образованието в България 307 340 
Дигитализацията при дейността на банките в България 142 341 
Дигитална икономика или дигитален стадий - една (не)терминологична въпросителна 331 
Дигиталната икономика - някои етически аспекти 90 333 
Дигиталната икономика и отворения код 325 
Дигиталната икономика и предизвикателствата пред стопанския счетоводен анализ на предприятието 186 360 
Дигиталната конкурентоспособност на България - 2019 98 344 
Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция 175 
Дилемата методологически индивидуализъм срещу методологически холизъм в икономическата наука 106 
Динамика на платежния баланс в следкризисния период 55 139 
Динамичните промени в световното стопанство - мястото на България и пътят напред 64 284 
Дискриминация – тенденции и културални особености 120 
Дисоциативно разстройство на идентичността - клинични характеристики и диференциална диагноза 8 
Държавният частен хибриден облак опримизира електронните услуги у нас 329 
Еволюционната концепция на Джефри Ходжсън за фирмата 117 365 
Езикът в процеса на стигматизация на лица с увреждания 19 
Екипът като креативна система. Условия и стимули за ефективна съвместна творческа дейност в рамките на проект "ЕкоАртЛогия - витражна галерия на открито" 370 
Еко-проблематика и възможности за иновации в аграрния сектор 226 312 334 
Експертно прогнозиране 65 
Електронна търговия и осигуряване 303 
Електронните магазини: същност, правна уредба, регистрация, данъчни аспекти, разплащания и счетоводна отчетност 185 
Емоционалната интелигентност и моделът за емоционална и социална интелигентност и лидерска компетентност на Даниъл Голман 13 
Емпатия и личност при лекари в денталната медицина 9 
Емпирично изследване на влиянието на счетоводните стандарти върху счетоводната политика на предприятията в България 171 
Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции 71 310 
Епистемологически поглед към икономическата наука 92 
Ефекти от прилагането на МСФО 15 приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 - 2018 година 177 
Ефективно управление на земезелските земи от Държавен поземлен фонд в област Шумен 218 
Ефективност на маркетинговите комуникации – обзор и разграничения 207 
Ефективното управление на проектите - необходимост за всяка корпорация 196 287 
Ефектът на глобализацията върху българската икономика като част от Европейския съюз 292 
За аналитично-синтетичния метод на Смит и шотландския историцизъм 85 
За демаркацията и синтез между политическата икономия и икономикса 86 
За духа на дигиталния капитализъм 109 358 
За оригиналното в идеите на акад. Евгени Матеев 70 381 
За политическата икономия от гледище на базисния механизъм и организиращия принцип на социалната система 97 
За приносите на акад. Евгени Матеев за развитието на науката и практиката на управление и планиране в България - негови ученици и съратници 59 375 
За ролята и предизвикателствата за продължаващото обучение. Развитие на човешкия потенциал: от знания към компетенции 306 
За употребата на наименованието "политическа икономия" 113 
Защо съвременният политикономически анализ разчита и на етиката? 2 91 
Зелена заетост в селските райони 123 228 
Зелената инфраструктура в Южен централен район 236 317 
Зеленият бизнес в селските райони като алтернатива за преодоляване на екоконфликти и възможности за развитие 234 316 
Значимост на емпатията за успешното реализиране на социално отговорни инициативи на бизнес организацията в дигиталната среда 1 190 327 
Игрови модели и стратегии за гарантиране на сигурност 87 
Избор на дистрибуционни канали за пчеларските стопанства от област Русе 235 266 
Изкуственият интелект и промените в икономиката. Поглед към бъдещето на труда и професиите 127 361 
Измерване на въздействието върху околната среда на земеделското стопанство на база оценка на жизнения цикъл - етапи, модели и критични моменти 251 
Използване на долните рискови измерители в управлението на инвестиционния портфейл 149 195 
Изследване влиянието на асортиментния състав върху потребителския избор 208 286 
Изследване на конкурентоспособността в земеделието 227 
Изследователски инструментариум за развитие на човешки капитал в международните компании 122 281 
Източници на стрес на работното място и последици от въздействието му върху екипите и предприятията 125 
Икономически и социални предпоставки за развитие на селски, екологичен, винен и кулинарен туризъм в района на Родопа планина в България 244 280 
Има ли бъдеще за корпоративния център за данни 328 
Инвеститорска активност средно на човек от населението, сравнителен анализ между българската и гръцката фондови борси (за периода 2007-2017 година) 158 357 
Инвестиционни имоти и специфики при тяхното отчитане в съответствие с МСС 40 инвестиционни имоти 182 
Индивидуални ценности и нагласи за развитие 18 
Индикатор за финансова устойчивост на схемите за защита на инвеститорите от ЦИЕ 144 
Индустрията на България: състояние, развитие и перспективи пред индустриалната политика 262 
Институционалната структура на горското стопанство - важен фактор за неговото стратегическо и устойчиво управление 231 
Исторически корени на поведенческата финансова мисъл 82 101 
Какво е лицево разпознаване? Изкуствен интелект за Биг брадър 339 
Капитализъм, социализъм, управление 68 380 
Карл Маркс за икономическите категории в "Нищета на философията" 115 
Конкурентни предимства при използване на биотехнологични иновации 261 337 
Контролът и одитът в ерата на дигитализация 179 336 
Концентрация и специализация на регионалната икономика в България 132 250 
Концептуална рамка за изучаване на конфликтите при взаимодействието между дребните земеделски стопани и публичната администрация 255 298 
Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи 198 362 
Концепция за бъдещето на градския туризъм - теоретико-практически аспекти 273 
Концепцията за корпоративната социална отговорност и преходът към устойчиво развитие в България - възможности и проблеми : Управленските предизвикателства 191 
Концепцията за устойчив маркетинг през призмата на българската действителност 204 
Корпоративната екологична отговорност - източник на конкурентно предимство на фирмите 240 318 
Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране 6 84 
Криптовалути - текущо състояние и перспективи 138 
Към въпроса за създаването и начална дейност на Дирекция "Храноизнос" 81 94 
Към устойчива конкурентоспособност : България в европейския контекст 76 
Лениновата икономическа терминология в българската историческа наука - история и съвременност 100 
Лидерство в групи и организации според психодинамичната теория в психологията 11 
Лингвистична интелигентност 10 
Лична ценност и лична сигурност 24 
Мерки за решаване на политико-икономическата криза в АР Египет след Арабската пролет 66 
Методически аспекти при определяне на аграрния риск 256 
Методологически аспекти за изграждане на оценъчен модел на ефективността на пенсионноосигурителните дружества 301 
Механизми за финансов контрол на структурните фондове в аграрния сектор за програмния период 2014-2020 г. 225 291 
Модел за емоционална интелигентност според Д. Майер и П. Саловей 23 
Модел за управление на иновационно-растежен акселератор 197 
Модели на земеделие и въздействието им на селските райони 224 
Моделиране на възпроизводството на работната сила - проблеми и перспективи 54 373 
Мотивация за развитие на зелено предприемачество 219 311 
Нагласите на европейските и българските потребители към опазване на околната среда и екологическите маркировки 283 314 
Накъде вятърът издуха облаците 332 
Насоки за извършване на ангажименти за изразяване на сигурност относно интегрирани отчети 173 
Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето 75 114 
Необходимост от допълнителни консултантски услуги за развитие на малки и средни предприятия в Североизточна България 246 
Нова парадигма за икономическо развитие 119 366 
Новата дигитална грамотност и човешкият капитал - парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция 60 335 
Нови доставки в ЗДДС със ставка 9% в сила от 1 юли и 1 август 2020 г. 135 
Някои аспекти относно същността на кост контрола 183 
Някои предизвикателства пред организацията на устойчиви културни събития 89 176 
Облагане на доходи, придобити под формата на печалби и награди от игри на случайността 153 
Общата селскостопанска политика и българското селско стопанство в Европейския съюз 216 290 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и конкурентоспособността на българския аграрен сектор 213 
Организационните ценности и мотивацията на служителите през призмата на моралната отговорност в бизнеса 17 
Особености на споделеното настаняване в Китай 274 
Относно киберсигурността в предприятията 170 
Оценка на ефективността на финансовото управление на лозаро-винарските предприятия 239 
Пазарни възможности за българските качествени вина 221 
Подкрепено вземане на решение - защита на правата и осигуряване на избор за хората с интелектуални затруднения 296 
Подобрява ли се конкурентоспособността на българската икономика? 72 288 
Подходът запомняне и разпознаване на рекламата като част от потребителското поведение на младежите в България 205 209 
Ползи от реализацията на водни проекти в България за постигане на жизнеспособност в селските райони 248 
Политическа икономия и икономикс на религията в контекста на църковната икономика 27 95 
Политическа икономия и икономическа политика 116 
Политическа икономия на Големите данни 107 353 
Политическа икономия на дигиталната икономика 39 352 
Политическа икономия на китайския подход за сътрудничество с Африка 96 282 
Понятието "социален интерес" в парадигмата на социалната психология 12 31 
Потенциал на биологичното земеделие за повишаване конкурентоспособността на селските райони 247 
Потенциална оценка на земеделските земи в България за характеристика "степен на каменистост на почвите" 241 
Потенциални мерки за ограничаване на фирмената задлъжнялост в България 162 
Практико-приложни аспекти на интегрираното управление на жизнения цикъл (ILCM) по примера на компания ALSTOM 192 
Превенция на младежката престъпност в светлината на възстановителното правосъдие в световен план 14 295 
Предефиниране на платежните услуги в контекста на новите регулаторни промени - предизвикателствата на банките 140 338 
Предефиниране на финансиране на здравното осигуряване в Европа - някои алтернативни методи 304 321 
Предизвикателства пред биопроизводството в България през 10-те години в Европейския съюз 215 289 
Предизвикателства пред реформата на данъчното облагане в България 150 
Предимства при използването на органоминерални торове в биоземеделието 242 
Преструктуриране на труда и заетостта (политикономически аспекти) 112 
Прилагане на Общата селскостопанска политика при изграждане на устойчиви бизнес модели в селските райони на България 253 
Прилогение на чатбот в дейностите по управление на човешките ресурси в компаниите 128 199 
Приложение на коефициентите "цена-печалба" и "цена-счетоводна стойност" в условията на съвременния капиталов пазар 147 347 
Приноси на политическата икономия на медиите към развитието на политикоикономическата наука 37 99 
Причини за консолидацията в банковия сектор 133 
Проблеми и предизвикателства на лидерство 28 189 
Проблеми на митническата политика на България между двете световни войни 83 111 
Проблеми при оценяването на ефективността на предприятията от добивната промишленост 260 
Проблеми при счетоводното третиране на разходите за временно строителство 178 323 
Проектно управление на Държавен фонд Земеделие 232 
Промените във валутно-курсовия режим на Китай в условията на повишен интерес към политиката на Китайската централна банка 156 
Професията "счетоводител" : От "очи и уши на царя" до "бизнес консултант" 184 
Психологическа помощ на терминално болни : Болестта като неочаквана кризисна ситуация 20 
Психологически аспекти на партньорските отношения между мъжа и жената 16 33 
Психологически особености на моделите на саморегулираното учение 26 
Психология на усмивката в естетичната стоматология 22 
Първите земеделски кредитни кооперации - опит за разрешаване на лихварския проблем в България 80 93 
Развитие на възобновяеми енергийни източници в Област Кюстендил 131 324 
Рекламните кампании на марката All Nature 206 
Релацията маркетингови комуникации и интегрирани маркетингови комуникации 203 
Решения на земеделските стопани в условията на екологизация на ОСП 229 313 
Рискът в аграрния сектор 214 
Родителството - предвидима криза в семейния жизнен цикъл 25 34 
Ролята на винарската изба за селските райони (по примера на Изба Тодорофф) 252 
Ролята на цифровия суверенитет като средство за защита на развитието на цифровата икономика 104 350 
Свръхтуризъм и устойчивост на туристическите дестинации - проблеми и тенденции 270 
Селските райони - демографски и социално-икономически проблеми 249 
Силата на информацията - предимство или недостатък за универсалните пенсионни фондове в България 300 
Силни и слаби страни на конкурентоспособността на българското стопанство 63 
Системата на науката като отношение "вход-изход" 73 382 
Систеумата "STANDARD COSTING" - средство за управление на разходите 180 
Специални събития и атракции в културния туризъм - успешни практики и нови тенденции 269 
Сравнителен анализ на количествени модели за прогнозиране на капиталовите инвестиции (ARIMA) 148 
Сравнителни предимства между балканските страни при износа на туристически услуги 272 
Стандартите за безопасност на храните като фактир за конкурентоспособност на аграрния износ 243 
Субективност и обективност в данъчния контрол 159 
Счетоводни аспекти на първоначалното признаване на дълготрайните мателиални активи в бюджетните организации 174 
Счетоводни информационни системи и дигитализация 181 342 
Събитията като фактор за преодоляване на сезонността в туризма 271 
Състояние и перспективи пред развитието на ядрената енергетика в България 259 
Състояние и развитие на електронния бизнес в туризма 278 285 
Състояние и развитие на потенциала за трудов ресурс в селските райони 223 
Състояние на сектор пчеларство в България 212 
Същност на корпоративната социална отговорност и значението за работещите жени 193 
Тенденции в развитието на златно-валутните резерви на паричния съвет в България 155 
Тенденции и иновации в управлението на пенсионни активи 302 
Теоретические основы социального психоанализа 21 
Теоретични възгледи за връзката между търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции и икономически растеж 102 
Теоретични и практически аспекти в развитието на малкия бизнес 220 
Теоретични основи на аграрните иновации 254 363 
Тероризмът - съвременното предизвикателство пред развитието на туризма 38 275 
Техника и технологиите през погледа на поколенията в труда 32 343 
Технологичната безработица и базовият доход 108 354 
Трагедия на разделения труд 88 
Транснационалните корпоративно-финансови монополи - олигополи въздействат на и контролират както пазарите, така и държавите, а вече търгуват и с душите ни 110 
Трансформациите на българската мечта 58 
Третият държавен съд (1919-1923 г.) за промените на военнонаказателния закон по време на Първата световна война 377 
Трудът в дигиталната икономика - предизвикателство или нови възможности 126 359 
Условията на труд - фактор за задържане и привличане на висококвалифициран човешки капитал 56 
Устойчиво развитие на националната икономика - приоритети, параметри и управленски инструменти 69 
Утилитаризмът като философия на рационалния избор 5 103 
Участието на държавите от Европейския съюз в разпределението на БВП при новите информационни технологии 160 294 364 
Финансиране на аграрния сектор - аспекти след приемането на България в ЕС 136 217 
Финансиране на болничната медицинска помощ в системата на задължителното здрамно осигуряване в България - предизвикателства и насоки за усъвършенстване 161 322 
Финансиране на училищата - състояние и проблеми 308 
Финансови мотиви за международна мобилност на човешките ресурси 129 
Хетеродоксална критика на някои методологични проблеми на неокласическия икономикс 118 
Хистерията в психоанализата - от симптома до дискурса 15 
Човешката груповост символ на "скривам се" или как виртуалният човек симулира телесност 3 345 
Човешките ресурси в публичната администрация - предизвикателства, проблемни аспекти и възможности за подобрение 124 
Щрихи за акад. Евгени Матеев 61 376 
"Скритите деца", оцелели от Холокоста. Травма и траур. Ретроспективни изследвания 7 372 
100 години от рождението на акад. Евгени Матеев, 100 години след днес 57 374 
Acompetitive Advantages of Adopting Biotechnological Innovations 265 369 
Aging of the Society as an Important Challenge for the Socio-economic Rural Development in Poland 36 
Analysis of the Index Revealed Comparative Advantage (RCA) Among Greece and the Balkans European Community Countries (2000-2015) 258 
Analysis of the Profitability Indicators and the Indicators for Assessing the Quality of Bank Assets in EU Member States in the Period from 2007 to 2017 165 
Antun SAADEH’s Social-Nationalist Doctrine. Presenting and Reconstructing an Original Economic and Social Theory 79 
Bulgarian Return Migrants: Segmentation by Accomplishment of Migration Aims 40 
Challenges of the Red Meat Supply Chain in Slovenia: The Case of Pig Breeders 257 268 
Compliance as a Platform или концепцията за споделяне на дейности в сферата на банковото нормативно съответствие 137 
Corporate Branding Through Corporate Social Responsibility 202 
Corporate Social Responsibility of SMEs: A Bulgarian Perspective 201 264 
Current Migration of Bulgarians from Albania to Bulgaria: Towards a New Migration Model of the Historical Bulgarian Diaspora 51 
Cybersecurity in banking and payments in the United Kingdom 166 368 
Digital Competencies of Accountants Within the Context of the Fourth Industrial Revolution 188 
Ecological Aspects of Urban Agriculture in the Context of Sustainability 320 
Effects of Workers' Remittances on the Home Country : The Case of Bulgaria 46 
Evaluating Policy Approaches Towards Tackling Undeclared Work in the Czech Republic 130 
External Dependence of the African Franc CFA zone. Empirical Investigations on Money Supply Process 168 
Future Competencies for the Innovative Industry 263 
Inflation, Growth, and Distribution Nexus in Post-Transition and Emerging Economies of South Asia 78 164 
Looking to the Future : The Bulgarian Higher Education System as a Deterrent to Brain Drain 41 309 
Mobility Patterns of Eastern European Immigrants resident in Spain 52 
Personal and Corporate Income Taxes as Sources of Local Revenues - Opportunities and Challenges 167 
Policies for Return Migration in Conditions of Intensive High Skilled Emigration 43 
Political Culture and Entrepreneurial Activity as Prerequisites for Positive Development in Bulgaria 49 
Post-BREXIT Plans of Bulgarian Citizens in the UK 45 
Professional Trajectories and Factors for Sustainable Return of Highly Qualified Bulgarians 42 
Returnees' Reintegration "Back at Home" and Sustainability of Return 47 
Stratification and Social Mobility of Bulgarian Returning Migrants 48 
The Development of Digital Payment Systems in Indonesia: a Review of Go-Pay and Ovo E-Wallets 169 
The Motives and Benefits of Environmental Management Systems – the Case of Bulgarian Companies 319 
The Professed Culture of the Business Organizations in the Defense Industry in Bulgaria. What Does it Look Like? And do they Need it? 200 
The Spontaneity of Social Life and Free Human Choice 35 
Theorizing Transnational and Return Migration 50 
Understanding the Degree of Difference in Return Migration: Bulgaria`s Turkish Minority Returning as Pensioners to the Country 44 
Web Practices for Sustainable Development of Logistics Systems in Bulgarian Enterprises 267 367 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Аграрен бизнес - селски райони - конференция, УНСС 36 123 131 132 136 210 211 212 213 215 217 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 243 244 246 247 248 249 250 251 252 254 255 256 257 258 268 277 280 283 289 291 298 311 312 313 314 315 316 317 318 324 334 363 
Аграрен сектор - криза - риск 214 
Адам Смит (1723-1790) - шотландски социален философ 85 
Банков сектор - консолидация 133 
Виртуални екипи - иновации - управление 198 362 
Висше образование 41 309 
Втора световна война 7 372 
Данъчен контрол 159 
Дигитална икономика 1 3 32 39 90 98 104 105 108 109 117 119 126 127 142 151 179 181 186 190 293 307 325 327 331 333 336 340 341 342 343 344 345 348 350 351 352 354 355 358 359 360 361 365 366 
Дистрибуция 235 266 
Евгени Георгиев Матеев (1920-1997), академик 29 53 54 57 59 61 62 67 68 70 73 74 77 371 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 
Европейска икономическа интеграция 292 
Европейски съюз - икономика 216 290 
Електронна търговия - туризъм 278 285 
Земеделие - България 218 
Изкуство 370 
Икономика на труда 56 121 
Икономическа криза - Египет - реформи 66 
Имигранти 52 
Инвестиции - анализ и управление 149 195 
Индустрия 260 
Индустрия - България 262 
Индустрия - иновации 263 
Иновации - управление 197 
Интегрирана отчетност - устойчив растеж - предприятия 172 
Карл Маркс (1818-1883) 115 
Конкурентоспособност 63 
Конкурентоспособност - бизнес 72 76 288 
Корпоративна социална отговорност 191 201 202 264 
Културен туризъм 269 
Лечебни заведения - България - финансиране 161 322 
Лидерство 28 189 
Маркетинг 203 204 
Международна икономика 55 64 139 163 284 
Международни корпоративни отношения 196 287 
Миграционна политика 43 45 
Миграция - България 40 42 48 51 
Миграция - България - Турция 44 
Миграция - международна 46 47 50 
Мотивация на персонала 17 
Научноизследователски проекти - УНСС 201 202 264 
Паричен съвет - България 155 
Пенсионна система 301 
Политическа икономия - УНСС - конференция 2 5 6 27 37 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 106 107 110 111 112 113 114 115 116 118 282 353 377 
Политическа култура 49 
Портфейли - управление - инвестиции 149 195 
Потребителско поведение 205 208 209 286 
Права на човека 296 
Предприемачество - България 49 
Преподаватели - УНСС 141 165 
Престъпници - психология и изучаване на личността 14 295 
Прогнозиране 65 
Промишленост - икономика 260 
Психоанализа 15 21 
Психология 7 9 10 11 12 13 16 20 22 23 24 25 31 33 34 372 
Психология на личността 8 
Пчеларство 235 266 
Рекламна индустрия 205 206 209 
Селски райони - България 253 
Селско стопанство - България 216 290 
Селско стопанство - устойчиво развитие 253 
Социална психология 19 
Строителство 178 323 
Счетоводство 178 184 323 
Тероризъм 38 275 
Туризъм 38 270 271 272 273 274 275 279 
Туризъм - България 276 
Управление 192 
Управление на проекти 196 287 
Управление на човешките ресурси 128 199 
Управление на човешките ресурси - глобализация 122 281 
Устойчиво развитие 69 
Философия 4 
Финанси - международна конференция 134 137 138 140 144 145 147 148 150 152 154 156 157 158 160 162 166 294 299 300 302 304 321 326 330 338 346 347 349 356 357 364 368 
Финансов сектор - вземане на решения - риск 143 
Четвърта индустриална революция 60 335 
Brexit 45 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автопоезис 3 345 
аграрен износ 243 
аграрен риск 256 
аграрен сектор 136 212 213 214 217 225 226 227 232 254 256 291 312 334 363 
аграрни иновации 254 363 
активи 177 
акции 157 356 
алгоритми 339 
алтернативен туризъм 244 280 
алтруизъм 5 103 
американски стил опции 157 356 
анализ 186 260 276 360 
антикризисно управление 196 287 
Арабска пролет 66 
аренда 218 
архетипове 4 
асортимент 208 286 
Африка 168 
баланс на междуотрасловите връзки 61 376 
балансирана система 186 360 
балкански страни 258 
банки 133 137 141 142 145 341 346 
банкиране 166 368 
банков сектор 133 
банкова сигурност 166 368 
банкова система 141 
банкови активи 141 
банкови карти 140 142 338 341 
банкови кредити 141 
банково кредитиране 136 217 
бебешки храни 135 
бедност 78 164 
безмитен внос 83 111 
безопасност 38 275 
безопасност на храните 243 
бизнес 179 336 
бизнес икономика 355 
бизнес модели 253 
бизнес организации 197 
бизнес стратегии 28 189 
биоземеделие 242 
биологично земеделие 210 242 247 
биопродукти 215 289 
биопроизводство 215 289 
биоразнообразие 226 312 334 
биотехнологии 261 337 
биткойн 138 
блокчейн 145 299 330 346 355 
болнична помощ 161 322 
борсова активност 158 357 
борсово-търгувани фондове 152 
бранд 202 
брандинг 222 
Брекзит 45 
БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 55 139 
брутен вътрешен продукт (БВП) 61 160 259 294 364 376 
бъдеще 57 374 
бъдеще на професиите 127 361 
България 319 
българска емиграция 45 
български вина 221 
български емигранти 52 
Български енергиен холдинг (БЕХ) 259 
бюджетна сфера 174 
валутнокурсов режим 156 
верига на доставките 257 268 
взаимни фондове 152 
вземане на решения 5 6 84 103 143 229 232 296 313 
вземания 162 
Винарска изба "Тодорофф" с. Брестовица 252 
винен туризъм 237 244 277 280 
винопроизводство 221 237 239 252 277 
виртуален 3 345 
Виртуализация 2.0 355 
виртуални екипи 198 362 
виртуално пространство 355 
висококвалифицирани кадри 42 56 
висше икономическо образование 187 
висше образование 41 309 
висши учебни заведения (ВУЗ) 30 305 
внос 81 94 222 
водни проекти 248 
възвращаемост 141 
възвръщаемост 239 
възможности 30 305 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 131 259 324 
възпроизводство 54 373 
вълни на Кондратиев 73 382 
външна търговия 64 72 284 288 
вътрешен одит 187 
геймификация 194 
главен счетоводител 175 
глобален капитализъм 58 
глобализация 110 292 
глобална икономика 64 284 
Глобална инициатива за отчетност 89 176 
глобална финансова криза 163 
големи данни 107 353 
Голямата депресия 81 94 
горско стопанство 231 
градски туризъм 273 
градско земеделие 320 
данъци 159 179 336 
данъчен контрол 159 
данъчна координация 154 349 
данъчна политика 150 
данъчна система 150 
данъчна ставка от 9% 135 
данъчна тежест 150 
данъчни аспекти 185 
данъчно законодателство 146 
данъчно облагане 146 153 154 349 
движение за свободен и отворен софтуер 325 
деглобализация 105 351 
делегирани бюджети 308 
демография 29 53 67 371 379 
демографски процеси 223 
демографско развитие 54 373 
демокрация 49 
дентална медицина 9 22 
десертно грозде 222 
дестинации 271 
детска психология 7 372 
деца 7 372 
диагностично свързани групи 304 321 
диаспора 43 51 
диверсификация 226 312 334 
дигитален 3 345 
дигитален капитализъм 109 358 
дигитален суверенитет 105 351 
дигитализация 32 119 142 179 267 307 331 336 340 341 343 355 366 367 
дигитализация в счетоводството 181 186 342 360 
дигитална грамотност 60 335 
дигитална икономика 39 90 108 126 134 325 326 331 333 352 354 359 
дигитална конкурентоспособност 98 344 
дигитална култура 325 
дигитална среда 204 
дигитални инструменти за комуникация 1 190 327 
дигитални компетенции 175 
дигитални платформи 126 359 
дигитални системи 181 342 
дискриминация 120 
дистрибуционни канали 235 266 
добавена стойност 227 
добивна индустрия 260 
договори 177 
доктрини 79 
доходи 78 164 
дълг 162 163 
дългов мениджмънт 163 
дълготрайни материални активи (ДМА) 174 
държавен социализъм 58 
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) 232 255 298 
Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 259 
е-бизнес 278 285 
е-търговия 185 278 285 
еволюционна политическа икономия 117 365 
Еврозона 141 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 151 293 348 
Европейски съюз ( ЕС) 129 141 220 
единтен разходен стандарт 308 
екипи 370 
екипна работа 125 370 
екоконфликти 234 316 
екологизация 229 313 
екологичен туризъм 244 280 
екологични маркировки 283 314 
екология 226 312 320 334 
екополитика 233 315 
екосистеми 236 317 
екскурзии 135 
експерти 65 
електронен бизнес 278 285 
електронна търговия 146 169 303 
електронни магазини 185 
електронни плащания 169 
електронни услуги 329 
електронно управление 329 
емиграция 41 309 
емоции 24 
емоционална интелигентност 13 23 
емпатия 1 9 190 327 
емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 32 343 
енергетика 259 
епистемология 92 
естествени науки 261 337 
естетична стоматология 22 
етажна собственост 245 297 
етапи 331 
етика 2 41 90 91 309 333 
етически ценности 90 333 
ефективност 11 28 73 189 207 239 260 301 382 
жизнен цикъл 251 
завръщаща се миграция (ЗМ) 40 42 43 44 46 47 48 50 51 
задлъжнялост 162 
заетост 112 
заетост на жените 120 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 135 
законодателни промени 170 
заплахи 138 
заплахи за сигурността 38 275 
застаряващо население 36 
застраховане 299 330 
защита на инвеститорите 144 
здравеопазване 261 337 
здравни осигуровки 161 322 
здравно осигуряване 304 321 
зелен бизнес 234 316 
зелен маркетинг 204 
зелена инфраструктура 236 317 
зелени обществени поръчки 234 316 
зелено предприемачество 219 311 
земеделие 224 
земеделски земи 218 241 
земеделски кредитни кооперации 80 93 
земеделски стопани 229 255 298 313 
земеделски стопанства 251 
земя 182 
златно-валутни резерви 155 
зърнени храни 81 94 
игри на случайността 153 
игрови модели 87 
идентичност 4 
изкуствен интелект (AI) 127 339 361 
износ 81 94 222 
изпълнение 306 
изчислителни центрове 328 
иконометрични изследвания 71 310 
иконометрични модели 71 310 
икономика 57 306 374 
икономикс 86 
икономикс на религията 27 95 
икономическа ефективност 207 
икономическа интеграция 62 378 
икономическа криза 66 
икономическа наука 67 92 106 379 
икономическа политика 116 
икономическа система 62 77 378 384 
икономическа теория 75 79 82 88 101 114 
икономически анализ 97 
икономически растеж 61 76 102 262 376 
икономически стадий 331 
икономически теории 5 103 
икономическо развитие 119 223 366 
инвеститорска активност 158 357 
инвестиции 96 152 282 
инвестиционен портфейл 149 195 
инвестиционна политика 332 
инвестиционни имоти 182 
инвестиционни потоци 55 139 
индекс 152 
Индекс Дау Джонс 157 356 
индекс на локализация 132 250 
индивидуализъм 118 
индивидуална психология 8 
индивидуалност 18 
индустриална политика 262 
Индустрия 4.0 60 69 90 262 263 333 335 355 
иновативни подходи 197 279 
иновации 69 197 226 261 263 302 312 334 337 
иновационен бизнес 197 
иновационен меркантилизъм 105 351 
институционална промяна 108 354 
институционална структура 231 
инструменти 192 
интеграция 19 41 73 309 382 
интегрирани маркетингови комуникации (ИМК) 203 
интегрирани отчети 172 173 
интегрирано отчитане 186 360 
интегрирано управление 192 
интегрирано управление на жизнения цикъл (ILCM) 192 
интелектуални затруднения 296 
интелектуални увреждания 296 
интуиция 6 84 
инфлация 78 164 
информационна икономика 90 333 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 278 285 
информационни технологии 107 160 294 353 364 
информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 126 359 
информация 307 340 
история 82 101 
история на България 377 
история на счетоводството 184 
ИТ одит 170 
ИТ процеси 328 
капитализъм 68 380 
капиталистически дух 109 358 
капиталови инвестиции 148 
качествени вина 221 
качество на въздуха 233 315 
качество на живот 320 
кейс-микс подход 304 321 
кетъринг услуги 135 
кибер криза 170 
кибер одит 170 
кибер риск 170 
кибернаратив 3 345 
киберпрестъпления 170 
киберсигурност 69 166 170 368 
Китайска централна банка (КЦБ) 156 
класицизъм 82 101 
клъстери 230 254 363 
компании 319 
комуникации 37 99 269 
комуникационно поведение 9 
конкурентни предимства 72 288 
конкурентно предимство 240 318 
конкурентоспособност 63 69 72 76 98 172 213 227 243 247 258 261 288 337 344 
консолидация 133 
конспиративност 110 
консултантски услуги 246 
консултиране 20 
контракултура 325 
контрол 110 179 183 336 
контрол на разходите 183 
контролинг 183 
конфликти 255 298 
корпоративен брандинг 202 
корпоративен имидж 202 
корпоративен подоходен данък 134 326 
корпоративен център за данни 328 
корпоративна екологична отговорност 240 318 
корпоративна култура 200 
корпоративна отговорност 240 318 
корпоративна репутация 202 
корпоративна социална отговорност 193 
корпоративна социална отговорност (CSR) 1 190 191 327 
корпоративни влогови фондове 196 287 
корпоративни стратегии 240 318 
креативна икономика 6 84 
креативни умения 6 84 
креативно поведение 6 84 
креативност 370 
кредити 141 
кредитни институции 133 
кризи 25 34 
криптовалути 138 
критерии 331 
кулинарен туризъм 244 280 
култура 120 
културен туризъм 269 
културни различия 30 122 281 305 
културни събития 89 176 
либерализация 64 284 
лидерство 11 13 28 189 
ликвидност 239 
лингвистична интелигентност 10 
линеен тренд 148 
лихварство 80 93 
лицево разпознаване 339 
лицензи за отворен код 325 
логистика 267 367 
лозаро-винарски сектор 239 
лозарство 221 
малки земеделски стопанства 246 
малки и средни предприятия (МСП) 201 220 246 264 
малък бизнес 220 
маркетинг 203 
маркетингови комуникации 203 207 
марксизъм 115 
медии 37 99 
междукултурна компетентност 30 305 
международна мобилност 129 
международна търговия 151 293 348 
международни икономически отношения МИО 96 282 
международни хотелски вериги 279 
мениджмънт 232 
ментални травми 7 372 
методика 301 
методология 106 
мигранти 50 
миграционна политика 43 
мита 83 111 
митническа политика 83 111 
младежка престъпност 14 295 
многооблачна среда 332 
мобилни устройства 126 359 
мобилност 52 
модернизация 307 340 
монополи 110 
морал 17 
морални ценности 17 
мотивация на персонала 17 129 
МСС 40 - Инвестиционни имоти 182 
МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти 177 
награди 153 
наеми 218 
наратив 3 345 
народ 58 
наукометрия 186 360 
Национална електрическа компания (НЕК) 259 
национална икономика 104 119 350 366 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 174 
национално богатство 108 354 
националнодържавен суверенитет 104 350 
недекларирана заетост 130 
неокласицизъм 82 101 
неокласически икономикс 118 
неолиберализъм 110 
неопродуктивизъм 224 
неравенства 48 
неравенство 108 354 
нефинансова информация 172 
неформален сектор 130 
нищожност 245 297 
нови умения 127 361 
нововъведения 69 
обезщетения 46 
облагане на доходите 146 153 
облачна инфраструктура 328 329 
облачни технологии 126 332 359 
образование 263 306 307 340 
образователна подкрепа 19 
образователна система 308 
обучение 306 
Обща селскостопанска политика (ОСП) 213 216 226 229 253 290 312 313 334 
обществени отношения 110 
общото събрание на етажните собственици (ОСЕС) 245 297 
одит 179 336 
околна среда 251 
олигополи 110 
онлайн разплащания 169 
опазване на околната среда 283 314 
оперативен счетоводител 175 
организационна инфраструктура 198 362 
организационна култура 200 
органично земеделие 215 289 
осигурени лица 300 
осигурителен доход 303 
оскъдност 118 
отбрана 200 
отворено банкиране 140 338 
отчетник (счетоводство) 175 
оценка 241 
оценяване 182 
оценяване на опции 157 356 
пазар 110 
пазар на акции 147 347 
пазар на труда 126 359 
пазарен дял 227 
пазарен социализъм 74 383 
пазари 222 
пазарна капитализация 138 158 357 
пазарни коефициенти 147 347 
парадигма 119 366 
паразитна индустрия 83 111 
паричен съвет 155 
парични преводи 46 
парични средства 155 
парично предлагане 168 
партньорски отношения 16 33 
пасиви 177 
пасивно репликиране 152 
пенсионна система 300 
пенсионни активи 302 
пенсионни фондове 300 
пенсионноосигурителни дружества 301 
планиране 59 375 
платежен баланс 55 139 
платежни инструменти 140 338 
платежни продукти 140 338 
платежоспособност 162 
поведенческа финансова мисъл 82 101 
поведенчески аспекти 125 
поколения в труда 32 343 
ползи 319 
полиноми 148 
политики 63 
политикономически синтез 37 99 
политическа икономия 2 27 39 75 80 82 85 86 87 88 91 92 93 95 96 100 101 102 105 107 112 113 114 115 116 119 282 351 352 353 366 
политическа икономия на медиите 37 99 
политическа култура 49 
постижение 109 358 
постмодерна портфейлна теория (ПМПТ) 149 195 
постпродуктивизъм 224 
постсоциализъм 116 
постчовек 3 345 
потребители 204 208 286 
потребителски нагласи 283 314 
потребителско поведение 205 209 
потребление 39 352 
почви 241 
права на човека 296 
правна рамка 231 
превенция 14 295 
предприемаческа активност 49 
предприемачество 49 253 263 
преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 55 102 139 
престъпност 38 275 
прехвърляне на имоти 182 
прецизност на понятията 331 
приватизация 161 322 
приходи 177 
прогнозиране 65 148 
производствени отношения 119 366 
производство 39 352 
промишлени предприятия 180 
промяна 66 
протекционизъм 64 284 
професии 127 361 
психоанализа 14 15 21 295 
психологично въздействие 22 
психология 11 15 23 26 
психология на личността 16 24 33 
психопатология 8 
психотерапия 20 
публичен сектор 124 
публична администрация 124 255 298 
пчеларски стопанства 235 266 
пчеларство 212 235 266 
пчелни продукти 235 266 
Първа световна война 377 
работна заплата 121 
работна сила 54 373 
развитие 18 273 
развитие на бизнеса 143 
разделение на труда 88 
разплащания 166 368 
разстройство на личността 8 
разходи 180 
разходи за труд 121 
растеж 78 164 
рационален избор 5 103 
рационален интелект (IQ) 13 
рационално мислене 5 103 
рационалност 109 358 
регионализъм 292 
регионална икономика 131 132 250 324 
регионално развитие 223 
реинтеграция 47 
реклама 205 206 207 209 
рекламна кампания 206 
религиозна икономика 27 95 
религия 110 
рентабилност 141 239 
ресторантьорство 135 
ретроспективен анализ 7 372 
реформи 66 
решения 245 297 
риск 143 214 
рискове 300 
ритейлъри 208 286 
Родопа планина 244 280 
самооценка 24 
саморегулирано учене 26 
световен пазар 292 
Световна търговска организация (СТО) 55 139 
световни войни 83 111 
свиневъдство 257 268 
свинско месо 257 268 
свръхтуризъм 270 
сгради 182 
себестойност 180 
сезонност 271 
секуларизация 27 95 
селски общини 238 
селски райони 36 123 210 211 216 223 224 226 228 234 238 246 247 248 249 253 290 312 316 334 
селски туризъм 244 280 
селско стопанство 214 220 254 256 363 
селскостопанска политика 220 
селскостопански пазари 243 
семейни отношения 25 34 
семейство 25 34 
сенчеста икономика 130 
сигурност 87 
Сирия 79 
система на науката 73 382 
система на националните сметки 61 376 
системен подход 67 379 
служители 46 194 
софтуер 325 
социален капитал 355 
социален синтез 97 
социализъм 68 380 
социална отговорност 201 264 
социална психология 12 21 31 
социална стратификация 48 
социална теория 79 
социални медии 37 99 
социално осигуряване 303 
социално отговорни инициативи 1 190 327 
социално предприемачество 211 
социално-икономическо развитие 29 53 371 
специални образователни потребности (СОП) 19 
споделено настаняване 274 
спортно-развлекателни услуги 135 
способности 306 
стандарти 180 243 
стандартна данъчна ставка от 20% 135 
стереотипи 120 
стопанска история 80 81 83 93 94 111 
стопански счетоводен анализ (ССА) 186 360 
стопанско сътрудничество 96 282 
страни от ЦИЕ 144 
страни-членки на ЕС 216 258 290 
стратегии 87 
стратегия 6 84 
стрес 125 
строителни предприятия 178 323 
структура 77 384 
структурен анализ 121 
структурна безработица 108 354 
структурни изменения 72 288 
структурни фондове 225 291 
счетоводен анализ 186 360 
счетоводители 175 
счетоводна политика 171 
счетоводни аспекти 185 
счетоводни стандарти 171 
счетоводно третиране 178 323 
счетоводство на предприятието 186 360 
събитиен туризъм 269 271 
съдебна практика 245 297 
творчески подход 370 
творчески процес 370 
теория на вероятностите 71 310 
терминално болни 20 
тероризъм 38 275 
техника 32 343 
технологии 32 307 340 343 
технологична смяна 98 344 
технонационализъм 105 351 
торове 242 
трансакционни разходи 117 365 
трансмисионни канали 151 293 348 
транснационална миграция 50 
транснационални компании 122 281 
транснационални корпорации (ТНК) 110 122 281 
трансформация на професиите 127 361 
труд 112 126 359 
трудови ресурси 223 
тръжни процедури 218 
туризъм 38 272 275 276 278 285 
туристическа индустрия 274 
туристически дестинации 269 270 272 279 
туристически услуги 135 272 279 
туристическо поведение 273 
турско малцинство 44 
търговски баланс 102 
университети 187 
УНСС 187 
управление 59 68 73 77 180 197 218 231 301 302 375 380 382 384 
управление на околната среда 319 
управление на проекти 232 
управление на промените 196 198 287 362 
управление на промяната 196 198 287 362 
управление на риска 256 
управление на човешките ресурси 124 128 199 
управленски подход 122 191 281 
управленски решения 65 
урбанизирана територия 236 317 
условия на труд 56 
устойчив маркетинг 204 
устойчив туризъм 270 
устойчиво развитие 69 76 89 176 191 211 234 246 316 320 
устойчиво управление 216 290 
устойчивост 42 47 
утилитаризъм 5 103 
училища 307 308 340 
фактори 63 
фармацевтични компании 261 337 
физически лица 146 
финанси 145 168 308 346 
финансиране 161 322 
финансов контрол 161 225 291 322 
финансов сектор 143 
финансова криза 52 55 139 
финансова устойчивост 144 
финансови деривати 71 310 
финансови отчети 170 171 
финансови пазари 55 139 143 149 151 195 293 348 
финансови регулатори 137 
финансово отчитане 171 
фирмена задлъжнялост 162 
фирмена култура 200 
фирми 240 318 
фискална политика 160 294 364 
фондова борса 158 357 
фундаментални променливи 147 347 
хакерство 339 
холизъм 106 
холокост 7 372 
хора с увреждания 19 296 
ценности 18 24 120 
цифров суверенитет 104 350 
цифрова икономика 90 104 333 350 
цифрови технологии 98 344 
цифрови умения 32 126 343 359 
цифрови услуги 154 349 
цифровизация 179 336 
църковна икономика 27 95 
частен сектор 163 
чатботове 128 199 
Четвърта индустриална революция 39 104 105 175 350 351 352 
Чехия 130 
човешки капитал 56 60 122 198 281 335 362 
човешки ресурси 124 129 
човешко развитие 97 
Шотландско Просвещение 85 
щастие 5 103 109 358 
Южен централен район 236 317 
Южна Азия 78 164 
accounting 188 
active old age 36 
added value 227 
agricultural commodity markets 243 
agricultural models 224 
agricultural policy 215 289 
agricultural risk management 256 
agricultural sector 136 213 214 217 225 291 
agriculture 212 226 227 251 312 334 
alternative tourism 244 280 
ARIMA модели 148 
assortiment 208 286 
bank loans 165 
banking system 165 166 368 
banks 165 
bee farms 235 266 
bee products 212 
beekeeping 212 
benefits 248 
Big Data 107 353 
biodiversity 226 312 334 
biotechnologies 265 369 
Bitcoin 138 
blockchain technology 145 299 330 346 
bookkeeper 188 
brand 202 
branding 222 
Brexit 45 
chatbots application 128 199 
chief accountant 188 
choice 35 
Church economy 27 95 
cluster 230 
Common Agricultural Policy 213 229 313 
competitiveness 210 213 222 227 230 258 265 369 
compliance 137 
conflict 255 298 
consulting services 246 
consumer behavior 208 283 286 314 
corporate branding 202 
corporate image 202 
corporate reputation 202 
corporate responsibility 240 318 
Corporate Social Responsibility (CSR) 201 202 264 
corporate taxes 167 
COVID-19 135 146 
crisis 214 
cryptocurrency 138 
culinary tourism 244 280 
customs policy 83 111 
cyber-security 166 368 
decision making 296 
decision-making process 229 313 
demographic processes 223 
digital competences 188 
digital services 154 349 
distribution channels 235 266 
Dow Jones Index 157 356 
duty-free imports 83 111 
eco-economics 233 315 
eco-labels 283 314 
eco-politics 233 315 
eco-systems 226 312 334 
ecological behavior 240 318 
ecological tourism 244 280 
economic crisis 66 
economic development 223 238 
economic growth 262 
economic history 83 111 
economic preconditions 244 280 
Economics of religion 27 95 
education 263 
efficiency 260 
entrepreneurship 49 263 
environment 233 234 315 316 
environmental business 219 311 
environmental protection 283 314 
environmental sustainability 251 
European Union (EU) 165 
Eurozone 165 
exchange rate regime 156 
export 243 
extractive industry 260 
farmers 229 255 298 313 
finance 136 217 
financial control 225 291 
financial crisis 165 
Food safety standards 243 
forecast 65 
forestry sector 231 
FOSS/FLOSS 325 
governance 231 
green business 234 316 
green economy 131 219 311 324 
green entrepreneurship 219 311 
green infrastructure 236 317 
health insurance 304 321 
healthcare 265 369 
homo virtualis 3 345 
human resource management 128 199 
human rights 296 
income tax 167 
industrial policy 262 
Industry 4.0 263 
innovations 263 265 302 369 
institutional structure 231 
insurance 299 330 
internal revenue 167 
international competitiveness 258 
international relations 66 
Internet of Things (IoT) 126 359 
investors activity 158 357 
ISO 20121:2013 89 176 
legal changes 296 
legal framework 226 312 334 
life cycle assessment 251 
life expectancy 36 
life sciences 265 369 
localization index 132 250 
manageability 35 
market share 227 
marketing 203 
marketing communication 203 
markets 222 
multifunctionality 224 
neo-productivism 224 
operational accountant 188 
organic farming 215 247 289 
organic production 210 215 289 
payment 166 368 
Payments Service Providers (PSPs) 166 368 
pension asset management 302 
people with disabilities 296 
People`s Bank of China 156 
pharmaceutical companies 265 369 
pig production 257 268 
political culture 49 
post-productivism 224 
profitability 165 
public administration 255 298 
public support 210 
quality wines 221 
rate of return 165 
RCA (Revealed Comparative Advantage) 258 
regional development 131 324 
Religious economy 27 95 
renewable energy sources 131 324 
retailers 208 286 
return on assets 165 
risk 214 
risk assessment 256 
rural areas 36 123 211 223 224 226 228 234 237 247 248 249 277 312 316 334 
Rural Development Program 214 
rural municipalities 238 
rural sector 258 
rural tourism 244 280 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) 201 246 264 
social entrepreneurship 211 
social inclusion 36 
social life 35 
society 35 
spontaneity 35 
Standard costing 180&nb