Нови статии - ноември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Психология

- 1 -

Цб II 92427

Добрев, Добрин.  Covid-19: Критичен анализ на последствията от кризата / Добрин Добрев. // Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19 / Състав. Доротея Дунева. - Българска, Първо издание  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 11-19. 

   Прев.загл.: Covid-19: A critical analysis of the consequence of the crisis

 316.6  + 614
Ключови думи: 1. коронавирус 2. криза 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 37650

- 2 -

Цб II 92427

Крумова, Албена.  Работохолизъм в условията на пандемия: сравнителен анализ между България и Унгария / Албена Крумова, Магдалена Гарванова, Юхас Марта, Рита Репазки, Христова Плама. // Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 31-46. 

   Прев.загл.: Workaholism in the conditions of a pandemic: a comparative analysis between Bulgaria and Hungary

 316.6  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
Географски понятия: 1. България 2. Унгария 
  

Сист. No: 37652

- 3 -

Цб II 92427

Крумова-Пешева, Румяна.  Усещането за травматичност в ситуацията на актуална заплаха / Румяна Крумова-Пешева, Харалампи Пешев. // Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 20-30. 

   Прев.загл.: The feeling of trauma in the situation of current threat

 316.6  + 614
Ключови думи: 1. психотерапия 2. травма 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 37651

- 4 -

Цб II 92427

Любенова- Вашкова, Любка.  Психологически реакции към пандемията Covid-19 / Любка Любенова- Вашкова. // Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 60-76. 

   Прев.загл.: Psychological reactions to the Covid-19 pandemic

 316.6  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. характеристики 3. стрес 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 37654

- 5 -

Цб П I 1041

Станков, Георги.  106 години по-късно: изследване на историческата травма като феномен / Георги Станков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 112-145. 

   Прев.загл.: 106 Years Later: a Study of Historical Trauma as a Phenomenon

 93/99  + 15
Ключови думи: 1. етническо прочистване 2. колективна памет 3. историческа травма 4. Западна Тракия 5. Гюмюрджинска република 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Психология 
  

Сист. No: 37486

- 6 -

Цб П I 1041

Станков, Георги.  Историческата травма: когато гръм удари, как ехото (не) заглъхва / Георги Станков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 63-103. 

   Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/101 

 15
Ключови думи: 1. историческа травма 2. колективна памет 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 37629

- 7 -

Цб II 92427

Христова, Полина.  Влияние на пандемията от Ковид-19 върху родителството / Полина Христова. // Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 77-87. 

 316.6  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. изолация 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Психология 
  

Сист. No: 37655

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 8 -

Цб П II 403

Ангелова, Валерия.  Нови възможности за иновации в статистическата теория и практика - гео кодиране на социалните изследвания / Валерия Ангелова. // Статистика, 2021, N 3, 1-32. 

   Целта на настоящото изследване е да се анализират практически неограничените възможности на грида на населението за осигуряване на още по-разнообразни субнационални данни с по-дълги динамични редове. Добавена стойност за статистическата наука и практика може да бъде реализирана и по отношение на повишаването на качеството на извадките на социалните изследвания. Анализът съчетава аспекти от административно-териториалното, териториалното и функционалното географско райониране за статистически и аналитични цели, прилагането на териториалните типологии в различни национални и европейски политики, въпроси, свързани с теорията на извадките и възможностите на методите за оценки на данни за малки териториални единици (от английски - Small Area Estimation Methods (SAE). Поставените въпроси са актуални в дългосрочен план, тъй като очертаните в статията предизвикателства ще излизат на дневен ред при всяко прерайониране на страната и Европа. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=271 

 311
Ключови думи: 1. грид клетки 2. гео кодиране 3. статистически изследвания 4. прерайониране 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37255

- 9 -

Цб П II 403

Бояджиев, Веселин.  Въздействие на кохезионната политика на ЕС върху регионалното развитие на Република България / Веселин Бояджиев. // Статистика, 2021, N 3, 1-21. 

   България навлиза в третия си програмен период на изпълнение на кохезионната политика на Европейския съюз. В рамките на новия програмен период 2021 - 2027 г. страната ни ще разполага със средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в размер на 9 млрд. евро, което е ръст спрямо предишния период, в който на България се полагаха около 8.6 млрд. евро. Големите възможности често скриват проблемите, които носят - ненапразно китайският йероглиф за възможност означава и риск. Значителният дял на тези средства провокира серия от въпроси, измежду които: До колко ефективно политиката на сближаване се използва като инструмент за преодоляване на социално-икономическите различия и успяват ли българските региони наистина да се сближат? Вече изминаха два периода (2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.), откакто България е пълноправен член на ЕС. Това е един достатъчно дълъг период, за да се направят сравнително обективни оценки на резултатите и въздействието на кохезионната политика върху регионалното развитие на страната, която се явява една от най-изостаналите страни в Съюза както на национално, така и на регионално равнище. . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=269 

 31
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. ЕС 3. регионално развитие 4. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37227

- 10 -

Цб П I 980

Величков, Николай.  Сближаване доходите на глава от населението на избрани страни от централна и източна Европа с еврозоната / Николай Величков. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 8-13. 

   Тази статия изследва конвергенцията на доходите на глава от населението в шест държави от ЕС от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния, към еврозоната за периода 2000-2019 г. Резултатите показват, че след кризата от 2009 г. сближаването на БВП на глава от населението в страните от ЦИЕ с това на еврозоната се забавя. Това се отнася както за намаляването на коефициента на вариация, така и за процеса на наваксване. 

   Прев.загл.: Income per capita convergence of selected central and eastern Еuropean countries with the euro area.

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447978&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1344
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2021_1_8_13_en.pdf 

 336.7  + 311:3
Ключови думи: 1. конвергенция 2. БВП 3. население 4. страни от ЦИЕ 5. Еврозона 6. convergence 7. Euro area 8. GDP 9. CEE countries 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37487

- 11 -

Цб П II 403

Гатева, Цветозария.  Някои аспекти на промените в организационната структура на Националния статистически институт / Цветозария Гатева. // Статистика, 2021, N 3, 1-14. 

   В съвременните условия нарастващите изисквания на потребителите на статистическа информация и навлизането на ИКТ налагат необходимостта от промени в структурата на НСИ на ниво централно управление и ТСБ. В статията са представени промените в организационната структура на НСИ, насочени към изпълнение на целите на Националната и Европейската статистическа програма. В статията са анализирани ключови показатели за дейността на НСИ, необходимостта от тяхното изследване и приносът им за подобряване на статистическата дейност и за повишаване на качеството на статистическата информация. JEL: C10, C81, C82. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=270 

 311.1
Ключови думи: 1. статистическа институция 2. статистическа система 3. Национален статистически институт (НСИ) 4. организационна структура 5. реорганизация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37248

- 12 -

Цб П I 1041

Димитров, Иван.  Емпирично социологическо изследване сред полицейски структури относно нивото на защита на публични лесно уязвими цели от терористични атаки / Иван Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 146-162. 

   Прев.загл.: An Empirical Sociological Survey of Police Structures on the Level of Protection of Publicly Vulnerable Targets from Terrorist Attacks

 316  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични атаки 3. цивилни обекти 4. антитероризъм 5. Министерство на вътрешните работи 6. МВР 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37489

- 13 -

Цб П I 1041

Димитрова, Снежана.  Демографски аспекти на националната ни сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 25-32. 

 355/359  + 31
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. население 3. демографски проблеми 4. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37556

- 14 -

Цб П II 403

Златанова, Соня.  Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1965 година / Соня Златанова. // Статистика, 2021, N 3, 1-19. 

   С Постановление на Министерския съвет № 132 от 30.XII.1963 г. се регламентира провеждането на 12-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Целта на преброяването е да се получат пълни и подробни данни за общия брой на населението и разпределението му по пол, възраст, национален състав, образование, занятие, социални групи и др. към 1 декември 1965 година. Преброяването на населението и жилищния фонд се извършва не по метода на самопреброяването, а чрез специални органи - преброители и контрольори. Преброяването на жилищния фонд в България се извършва едновременно с общото преброяване на населението. Карти Д и Ж се попълват от всички преброители, а само 360 преброители (3% от градските преброители), или средно по 12 преброители на окръг, попълват Карта Р. Подробното изучаване на жилищата дава възможност да се изработи един бъдещ баланс на жилищния фонд в страната. Събраната при преброяването на населението на 1 декември 1965 г. статистическа информация за населението се разработва в 121 таблици, от които 47 таблици по основните демографски и икономически признаци, 28 таблици за домакинствата и семействата, 24 таблици за фертилността, 16 таблици за миграцията и 6 таблици за разпределението на населените места според броя на населението. Събраната информация за сградите и жилищния фонд в държавата е разработена в 81 таблици, от които 23 таблици за сградите и 56 таблици за жилищата. . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=273 

 31
Ключови думи: 1. преброяване 2. население 3. жилищен фонд 4. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37296

- 15 -

Цб П II 403

Сугарева, Марта.  Какви са реалните демографски проблеми на България / Марта Сугарева. // Статистика, 2021, N 3, 1-29. 

   Статията има за цел да разсее някои необосновани страхове, разпространяващи се в публичното пространство във връзка с демографското развитие на България. Разглеждат се тенденциите на основните демографски процеси в България през последните десетилетия (след 1960 г.) - раждаемост, смъртност, естествен прираст и свързани с тях елементи на демографското развитие, като се съпоставят със съответните процеси в други европейски страни. Подбрани са общо шест държави, включително България, като се използват едни и същи индикатори на въпросните процеси. Информацията също е уеднаквена - от базата данни на Евростат с цел да се избегнат недоразумения и несъответствия, породени от причини, свързани с произхода на данните. Изводите са в областта на политиката към населението и към демографските изследвания у нас. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=274 

 312
Ключови думи: 1. демография 2. проблеми 3. България 4. демографски процеси 5. население 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37218

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 16 -

Цб П ІІ 1480

Лучинкин, М. Ю.  Детерминанты мирового развития информационно-коммуникационных технологий / М. Ю. Лучинкин, В. И. Хабаров. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 6-17. 

   Съвременните информационни технологии промениха коренно отношенията между държавата и обществото, като прехвърлиха обществените услуги в електронна форма. Така наречената система за електронно управление позволи на гражданите и предприемачите да намалят значително разходите си при взаимодействие с властите, а на националните правителства да подобрят ефективността на управлението на публичните инвестиции и администрирането на бюджетните приходи. 

   Прев.загл.: Детерминанти на световното развитие на информационните и комуникационните технологии

 316.28
Ключови думи: 1. информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 2. световно стопанство 3. научно-техническо развитие 4. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 37377

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 17 -

Цб П I 1041

Винаров, Иван.  Пряката демокрация и референдумът - фундаменти на представителната демокрация : Част I: Същност и форми на пряката демокрация / Иван Винаров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 36-61. 

   Прев.загл.: Direct Democracy and Referendum - Fundamentals of Representative Democracy. Part I: The Essentials and Forms of Direct Democracy

1. Преподаватели от УНСС 
 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. пряка демокрация 3. представителна демокрация 4. референдум 5. избори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37494

- 18 -

 

Власт и привилегии в Древна Персия, Китай и Индия  / Георги Л. Манолов. // Научни трудове на ВУСИ, 2020, 9-31. 

 32
Ключови думи: 1. власт 2. привилегии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37690

- 19 -

Цб П I 1041

Дечев, Теодор.  “Черният януари" в Баку - 1990, Карабахският конфликт и разпадането на Съветския съюз / Теодор Дечев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 71-100. 

 32  + 327.5
Ключови думи: 1. военни конфликти 2. Съветски съюз 3. Азербайджан 4. Армения 5. Баку 6. Нагорни Карабах 7. Нагорнокарабахски конфликт 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37620

- 20 -

 

Манолов, Георги.  Политическата система на САЩ: механизми за уравновесяване на властта между президента и Конгреса / Георги Манолов. // Научни трудове на ВУСИ, 2019, 7 - 28. 

   Прев.загл.: The Us Political System: Mechanisms for Balancing Power Between the President and Congress

 32
Ключови думи: 1. политическа система 2. президент 3. конгрес 4. Конгрес на САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37661

- 21 -

Цб П I 980

Петев, Бойко.  Тероризмът като заплаха и предизвикателство за сигурността в световен мащаб / Бойко Петев. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 74-84. 

   Статията разглежда актуалното състояние на глобалните проблемите на тероризма: като явление, феномен, предизвикателство и заплаха за сигурността в целия свят, с оглед на новите му форми и методи на проявления на терористични действия. Подчертани са основните проблеми при разглеждането на тази сложна и всеобхватна проблематика, поради важността на стратегиите и мерките, които се приемат и прилагат, доколко са достатъчно ефикасни и изпреварващи терористичните действия. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447974&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964633
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/terorizmat-kato-zaplaha-i-predizvikatelstvo-za-sigurnostta-v-svetoven-mashtab 

 004.056
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. заплахи 3. тероризъм 4. сигурност 5. форми 6. методи 7. подходи 8. стратегии 9. мерки 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37520

- 22 -

Цб П I 980

Петев, Бойко.  Икономическата сигурност, фактор за национална сигурност / Бойко Петев. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 69-73. 

   Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност - икономическата сигурност. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата ни среда, а така също и използване на положителните фактори, така че да се подсигури стабилно икономическо развитие на държавата. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447973&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964621
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/ikonomicheskata-sigurnost-faktor-za-natsionalna-sigurnost 

 004.056
Ключови думи: 1. икономика 2. национална сигурност 3. БВП 4. дълг 5. инфлация 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37523

- 23 -

Цб П I 1041

Царева, Даниела.  Избор и сравнителен анализ на президентските институции в политическите системи на България и Германия / Даниела Царева. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 47-61. 

 32
Ключови думи: 1. избори 2. избирателна система 3. конституция 4. президент 5. политическа система 6. държавен глава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37496

- 24 -

Цб П I 1041

Царева, Даниела.  Електронното гласуване в България и в Германия / Даниела Царева. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 87-109. 

 324
Ключови думи: 1. електронно гласуване 2. избори 3. политически системи 4. България 5. Германия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37598

Икономика. Икономически теории

- 25 -

Цб П ІІ 215

Бурлачков, В.  "Современная денежная теория": используемые методы анализа и парадоксальность выводов / В. К. Бурлачков. // Вопросы экономики, 2021, N 3, 152-159. 

   Статията анализира основните противоречия на "съвременната парична теория". Оценяват се последиците от предлаганото използване на бюджетния дефицит като основен инструмент на икономическата политика. Изследвано е влиянието на тази политика върху инфлационните очаквания и динамиката на валутния курс. Разкрива се спецификата на приложението на балансовия метод при изследване на икономически системи с висока интензивност на взаимодействие между техните елементи. 

 330.1
Ключови думи: 1. парична теория 2. бюджетен дефицит 3. инфлационни очаквания 4. балансов метод 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37648

- 26 -

Цб П I 1041

Георгиев, Васил.  Създаването на Европейската общност за въглища и стомана / Васил Георгиев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 74-86. 

 339.923:061ЕИО
Ключови думи: 1. Европейска общност за въглища и стомана 2. план "Шуман" 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37597

- 27 -

Цб П ІІ 215

Ковалев, А. В.  К. Менгер и Дж. М. Кейнс о неопределенности и спросе на деньги: неожиданные параллели / А. В. Ковалев. // Вопросы экономики, 2021, N 2, 85-101. 

   Сравняват се теориите за търсенето на пари от К. Менгер и Дж. М. Кейнс. Противно на установеното в историята на икономическата мисъл мнение за приоритета на Кейнс в разработването на система от мотиви за търсене на пари в рамките на теорията на предпочитанията за ликвидност, основана на анализ на малко известните произведения на Менгер от 1880-1890 г. 

 33
Ключови думи: 1. търсене на пари 2. икономически теории 3. кейнсианска теория 4. функции на парите 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 2. Менгер, Карл 
  

Сист. No: 37640

- 28 -

Цб П I 1041

Костов, Димитър.  Определяне на качеството на продукцията и нейната икономическа обосновка / Димитър Костов. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 30-42. 

   Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/99 

 005.6
Ключови думи: 1. продукция 2. качество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37627

- 29 -

Цб П II 499

Маринова, Маргарита.  Списание „Промишленост“ (1887-1890 г.) в историята на българската икономическа мисъл / Маргарита Маринова, Пенчо Д. Пенчев. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 4, 93-114. 

   Представени са възгледите на първите професионални български следосвобожденски икономисти. Те намират израз в сп. „Промишленост“, издавано в Свищов през периода от 1887 до 1890 г. Тезата на авторите е, че публикациите в списанието носят основните характеристики на класическия икономически либерализъм. Ранната история на икономическата мисъл в България се характеризира и с някои важни нюанси и специфики. 

   Прев.загл.: “Industry” Journal (1887-1890) in the history of Bulgarian economic thought

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-4/5Marinova,%20Penchev.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 330.101
Ключови думи: 1. икономически либерализъм 2. България 3. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37355

- 30 -

Цб П ІІ 215

Мау, В. А.  Пандемия коронавируса и тренды экономической политики / В. А. Мау. // Вопросы экономики, 2021, N 3, 5-30. 

   Статията анализира социално-икономическите проблеми, породени от пандемията от коронавирус, в контекста на дългосрочните тенденции в социално-икономическото развитие. Разглеждат се видовете антикризисни политики на различните страни. Предмет на специален анализ са актуални въпроси на бюджетната и парична политика, тенденциите в развитието на глобализацията, както и преразглеждането на ролята на държавата в съвременната икономика. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. социално-икономическо развитие 2. пандемия 3. антикризисна политика 4. модернизация 5. глобализация 6. парично-кредитна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37646

- 31 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Качество на живот и място на България в световните икономически индекси / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 48-53. 

 330.59
Ключови думи: 1. качество на живот 2. икономически индекси 3. международни класации 4. Индекс на човешкото развитие (IHDI) 5. Индекс на човешкия капитал 6. Индекс на просперитета 7. Индекс на икономическа свобода 8. Глобален индекс на конкурентоспособността 9. Глобален предприемачески индекс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37562

- 32 -

 

Морсели, Алесандро.  Индивидуални решения и колективен избор в историята на икономическата мисъл / Алесандро Морсели. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 3, 77-96. 

   Очертани са трудностите, срещани при вземането на индивидуални решения, като са откроени и определени несъвместимости между индивидуалния и колективния избор. Изследването е съсредоточено върху това как анализът на рационалния индивидуален избор може да се модифицира, така че да е валиден в контекста на колективния избор. 

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-3/5Alessandro%20Morselli%20bg%20EM.pdf 

 33
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. колективни решения 3. диктатура 4. индивидуално мнение 5. теория на игрите 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37226

- 33 -

Цб П I 980

Петев, Бойко.  Икономическата сигурност, фактор за национална сигурност / Бойко Петев. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 69-73. 

   Статията разглежда една от основните разновидности на националната сигурност - икономическата сигурност. Икономическата сигурност е насочена към поддържане на способността за преодоляване на негативните фактори от обкръжаващата ни среда, а така също и използване на положителните фактори, така че да се подсигури стабилно икономическо развитие на държавата. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447973&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964621
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/ikonomicheskata-sigurnost-faktor-za-natsionalna-sigurnost 

 004.056
Ключови думи: 1. икономика 2. национална сигурност 3. БВП 4. дълг 5. инфлация 6. безработица 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37523

- 34 -

 

Седларски, Теодор.  Tеоретичните приноси на Дейвид Рикардо в историята на икономическата мисъл / Теодор Седларски. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 173-200. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhikKc.Js14X1frsD4aRT6lzkzo7w&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 33
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа мисъл 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 37341

- 35 -

Цб П ІІ 215

Сонин, К. И.  Основы теории аукционов (Нобелевская премия по экономике 2020 года) / К. И. Сонин. // Вопросы экономики, 2021, N 1, 5-32. 

   Теорията на търговете е в основата на съвременната икономическа теория, а стандартните търгове са градивните елементи на много модели в микроикономиката, икономиката на публичния сектор и финансите. Нобеловата награда за 2020 г., присъдена на Робърт Уилсън и Пол Милгръм, е награда както за принос към основите на теорията на търговете, така и за развитието на широкомащабни практически приложения. 

 33
Ключови думи: 1. Нобелови лауреати 2. теория на търговете 3. конкурентно ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Уилсън, Робърт 2. Милгръм, Пол 
  

Сист. No: 37623

Икономикс

- 36 -

Цб II 92410

Александров, Андрей.  За „заместващите“ доходи на лицата в напреднала възраст - въпрос на избор или на икономическа принуда е възрастните хора да търсят трудови доходи? / Андрей Александров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 234-249. 

   Прев.загл.: For the replacement incomes of people in pre-retirenemt and retirement age - is it a matter of choice or economic compulsion for the elderly people to search for employment income?

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионноосигурителна система 2. социално подпомагане 3. пенсионна възраст 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37383

- 37 -

Цб II 92384

Александрова, Александрина.  Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи? / Александрина Александрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 202-213. 

   Прев.загл.: Fiscal governance frameworks of the USA and EU or when does decentralised fiscal discipline work?

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. фискална политика 2. управление 3. САЩ 4. Европейски съюз (ЕС) 5. дисциплина 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37279

- 38 -

Цб II 92410

Александрова, Недялка.  Държавените универсистети в България като задължени лица по закона за мерките срещу изпирането на пари / Недялка Александрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 91-104. 

   Прев.загл.: tate universities in Bulgaria as obliged entities under the anti-money laundering act

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. мерки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37366

- 39 -

Цб II 92384

Ангелова, Поля.  Оценка на сближаването в контекста на ЕССП чрез клъстерен анализ / Поля Ангелова, Тихомир Върбанов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 58-69. 

   Прев.загл.: Convergence evaluation in the context of EPSR through cluster analysis

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37264

- 40 -

Цб II 92410

Андреева, Андрияна.  За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата / Андрияна Андреева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 292-299. 

   Прев.загл.: On the importance of the employment record book and the need for new regulatory decisions

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудова книжка 2. трудово правоотношение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37389

- 41 -

Цб II 92410

Андреева, Андрияна.  Институтът на извънредния труд в българското трудово право - традиции и потребност от промени в съвременна среда / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 300-313. 

   Прев.загл.: The institute of overtime in bulgarian labor law - traditions and the need for change in the modern environment

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. извънреден труд 2. работно време 3. осигурителен стаж 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37391

- 42 -

Цб II 92384

Анкова, Илияна.  Устойчивото развитие и предизвикателствата пред счетоводството / Илияна Анкова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 614-625. 

   Прев.загл.: Sustainable development and challenges to accounting

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. предизвикателства 3. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37330

- 43 -

Цб II 92410

Балабанова, Христина.  За административния договор по действащото ни законодателство / Христина Балабанова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 / Организац. комитет Андрияна Андреева; Чл. и др.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 13-31. 

   Прев.загл.: About the administrative agreement according to the current legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. публични средства 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37359

- 44 -

Цб II 92384

Блажева, Виолета.  Дигитални технологии в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 295-314. 

   Прев.загл.: Digital technologies in agrarian sector

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитални технологии 2. аграрен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37302

- 45 -

Цб II 92384

Брънзова, Петя.  Развитие на регионалната биоикономика в България / Петя Брънзова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 391-401. 

   Прев.загл.: Development of the regional bioeconomy in Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. България 2. биоикономика 3. развитие 4. региони 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37310

- 46 -

Цб II 92428

Бузов, Вихрен.  Проблеми на социалната и икономическата сигурност / Вихрен Бузов. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Ред. кол. Вихрен Бузов; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова; Техн. ред. Райна Карабоева. - Бълга  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 10-12. 

   Прев.загл.: Problems of social and economic security

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37630

- 47 -

Цб II 92428

Бузов, Вихрен.  Здравна сигурност или свобода - една фалшива дилема / Вихрен Бузов. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 53-58. 

   Прев.загл.: Health security or freedom - a false dilemma

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. свобода 3. здравна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37633

- 48 -

Цб II 92428

Бузова, Пепа.  Личната сигурност в криза / Пепа Бузова. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 117-120. 

   Прев.загл.: The personal security in crisis

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. лична сигурност 2. кризи 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37642

- 49 -

Цб II 92410

Бъчварова, Маргарита.  Основни положения в правната уредба относно личния фалит / Маргарита Бъчварова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 143-151. 

   Прев.загл.: Substantial provisions in the legislative framework in respect of the personal bankruptcy

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. фалит 2. право 3. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37372

- 50 -

Цб II 92384

Василев, Валентин.  Публични политики и гражданска ангажираност (Crowdsourcing) - ново поле за дигитални решения в публичната администрация / Валентин Василев, Гергана Кресналийска. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 569-579. 

   Прев.загл.: ublic policies and civil engagement (Crowdsourcing) - a new field of digital decisions in public administration

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. публични политики 2. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37326

- 51 -

Цб II 92384

Василева, Ваня.  Устойчиво развитие на българския туризъм базирано на антропогенните туристически ресурси / Ваня Василева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 580-591. 

   Прев.загл.: ustainable development of Bulgarian tourism based on anthropogenic tourism resources

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. туризъм 3. антропогенни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37327

- 52 -

Цб П I 980

Величков, Николай.  Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Европа / Николай Величков. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 43-48. 

   В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно потребление на производителни и непроизводителни чрез използване на функционалната класификация - КОФОГ. Въз основа на това се изследва динамиката на производителните и непроизводителните правителствени разходи в шест държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за периода 2000-2019 г. Освен собствената динамиката на двете групи разходи се анализира и тяхната относителна значимост в БВП и в общото правителствено потребление, както и техните приноси в темповете на изменение на реалния БВП. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447971&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964604
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/proizvoditelni-i-neproizvoditelni-pravitelstveni-razhodi-v-izbrani-darzhavi-chlenki-na-ec-ot-tsentralna-i-iztochna-evropa 

 33
Ключови думи: 1. производителни правителствени разходи 2. непроизводствени разходи 3. ЕС 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 37549

- 53 -

Цб II 92410

Владова-Иванова, Виолета.  Сравнителноправен анализ на стопанската непоносимост и непреодолимата сила - съвременен поглед върху класически проблем / Виолета Владова-Иванова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 398-410. 

   Прев.загл.: A comparative legal analisys of business frustration and force majeure - a contemporary view on classic problems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стопанска непоносимост 2. непреодолима сила 3. търговски договор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37400

- 54 -

Цб II 92410

Владова-Иванова, Виолета.  Международният подход в регламентацията на непреодолимата сила като модел за законодателна промяна / Виолета Владова-Иванова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 411-418. 

   Прев.загл.: The international method in the regulation of force majeure as a model for a legislative change

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. непреодолима сила 2. търговски договор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37401

- 55 -

Цб II 92384

Влаев, Милен.  Устойчово развитие на селското стопанство по време на криза и възможностите за финансиране / Милен Влаев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 814-822. 

   Прев.загл.: usutainable agricultural development during the crisis and financing opportunities

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. селско стопанство 3. финансиране 4. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37350

- 56 -

Цб II 92410

Върбанова, Гергана Костова.  Може ли да бъде наследен профил във фейсбук? / Гергана Костова Върбанова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 194-201. 

   Прев.загл.: Could a facebook profile be inherited?

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Фейсбук 2. наследяване 3. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37380

- 57 -

Цб II 92384

Ганчев, Ганчо.  Хипотезата за двойния дефицит - условно проявление или универсална значимост / Ганчо Ганчев, Владимир Ценков, Мария Панова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2. / Науч. съвет Евгени Станимиров и др.; Организац. комитет Зоя Младенова и др.  (Варна). - Варна : Наука и икономика, 2021, 33-45. 

   Прев.загл.: Twin deficit hypothesis - conditional or universal significance

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. салдо 2. текуща сметка 3. двоен дефицит 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37259

- 58 -

Цб II 92428

Георгиев, Венцислав.  Социалните мрежи - съвременно предизвикателство пред системите за национална сигурност / Венцислав Георгиев. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 103-108. 

   Прев.загл.: Social networks - a modern challenge for national security systems

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. социални медии 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37639

- 59 -

Цб II 92384

Георгиева, Мария.  Потребителската „изтънченост“ - проявление на устойчивостта на равнище индивидуално потребителско поведение / Мария Георгиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 727-738. 

   Прев.загл.: Consumer 'sophistication' - a manifestation of sustainability at individual consumer behavior level

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37342

- 60 -

Цб II 92384

Георгиева, Михаела.  Геодемографски проблеми в икономическо развитие на Силистренска област / Михаела Георгиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 446-456. 

   Прев.загл.: Geodemographic problems in the economic development of Silistra region

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. територия 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Силистренска област 
  

Сист. No: 37316

- 61 -

Цб II 92410

Георгиева, Христина Радкова.  По някои въпроси за гражданскоправната защита на видео игрите по съдебен ред. Съавторство / Христина Радкова Георгиева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 202-218. 

   Прев.загл.: Legal protection of video games through civil judicial proceeding. Co-authorship

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. видео игри 2. съавторство 3. гражданскоправна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37381

- 62 -

Цб II 92410

Георгиева, Христина Радкова.  По някои въпроси за административноправната и наказателноправната защита на видео игрите по съдебен ред / Христина Радкова Георгиева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 219-233. 

   Прев.загл.: Legal protection of video games through administrative and penal judical proceedings

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. видео игри 2. наказателноправна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37382

- 63 -

Цб II 92384

Господинова, Силвия.  Диспропорции на секторно равнище между производителността на труда и работната заплата в България / Силвия Господинова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 402-411. 

   Прев.загл.: Sectoral level disparities between labor productivity and wages in Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. работна заплата 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37311

- 64 -

Цб II 92410

Грозданов, Антон.  За приложното поле на конвенцията за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 г. / Антон Грозданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 152-158. 

   Прев.загл.: n the application field of the convention for the unification of certain rules concerning the bill of lading 1924

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. коносамент 2. превоз на товари 3. кораби 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37373

- 65 -

Цб II 92410

Грозданов, Антон.  Проблеми на производството по несъстоятелност / Антон Грозданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 159-166. 

   Прев.загл.: Problems of insolvency legal proceeding

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. длъжник 2. неплатежоспособност 3. свръхзадълженост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37374

- 66 -

Цб II 92384

Дамянов, Димитър.  Конвергенция на производствената структура на икономиката на България към еврозоната / Димитър Дамянов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 159-170. 

   Прев.загл.: Convergence of the output structure of the Bulgarian economy to the eurozone

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. конвергенция 2. производствена структура 3. България 4. Еврозона 5. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37274

- 67 -

Цб II 92384

Димитров, Георги.  Насоки за развитие на прилежащата пътна инфраструктура към морските и речните пристанища на България / Георги Димитров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 716-726. 

   Прев.загл.: uidelines for the development of the available road infrastructure to the sea and river ports of Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. морски пристанища 2. речни пристанища 3. пътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37340

- 68 -

Цб II 92410

Димитрова, Дарина.  Съвременни тенденции в административното законодателство на България / Дарина Димитрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 56-70. 

   Прев.загл.: Contemporary tendencies of the Bulgarian administrative legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. административно право 2. икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37362

- 69 -

Цб II 92410

Димитрова, Диана.  Съвременна роля на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита правата на страните по трудовите правоотношения / Диана Димитрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 71-82. 

   Прев.загл.: ontemporary role of the general labour inspectorate executive agency for protection of the rights of the parties of employment relationships

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. правомощия 2. Главна инспекция по труда (ГИТ) 3. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37363

- 70 -

Цб II 92384

Димитрова, Ралица.  Управление на водния сеткор в България в условията на климатични промени / Ралица Димитрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 457-468. 

   Прев.загл.: anagement of the water sector in Bulgaria in the face of climate change

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. воден сектор 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37317

- 71 -

Цб II 92384

Димова, Надежда.  Специфика на взаимовръзката между устойчивия маркетинг и потребителското поведение / Надежда Димова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 637-644. 

   Прев.загл.: Specificity of the relationship between sustaainable marketing and consumer behavior

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Маркетинг 
 004.77:33  + 061.3  + 339.138
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. маркетинг 3. устойчив маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37333

- 72 -

Цб II 92384

Добрева, Силвия.  Предпоставки за изпълнение на управлението на проекти в организации / Силвия Добрева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 237-244. 

   Прев.загл.: Prerequisites for implementation of project management in organizations

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. проекти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37285

- 73 -

Цб II 92384

Дойчинова, Юлия.  Земеделието в южен централен район - тенденции и траектории на развитие / Юлия Дойчинова, Иван Кънчев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 262-272. 

   Прев.загл.: Agriculture in south central region - trends and trajectories of development

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. земеделие 2. Южен централен район 3. развитие 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37290

- 74 -

Цб II 92384

Иванов, Ивайло.  Трансформация на търговските центрове в град Варна / Ивайло Иванов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 424-434. 

   Прев.загл.: Transformation of shopping centers in Varna

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. търговски център 2. Варна 3. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 37314

- 75 -

Цб II 92384

Иванов, Свилен.  Потреблението на био и екопродукти - мотиви и влияния на демографските характеристики / Свилен Иванов, Ваня Кралева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 748-758. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. биопродукти 2. екопродукти 3. демографски характеристики 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37344

- 76 -

Цб II 92410

Иванова, Венета.  Правна уредба на медиацията в България - предизвикателства и съвременни тенденции / Венета Иванова, Лиляна Савова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 185-193. 

   Прев.загл.: egal regulation of mediation in Bulgaria - challenges and current trends

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. медиация 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37379

- 77 -

Цб II 92384

Иванова, Зоя.  Рискова диагностика на фирмените контрагенти в търговските предприятия / Зоя Иванова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 373-382. 

   Прев.загл.: Risk diagnostic of company`s counterparties in commercial enterprises

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. риск 2. търговски предприятия 3. контрагенти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37308

- 78 -

Цб II 92410

Икономов, Ивайло.  Възникване и развитие на стопанската непоносимост в древността / Ивайло Икономов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 419-428. 

   Прев.загл.: mergence and evolution of impracticability in ancient times

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стопанска непоносимост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37402

- 79 -

Цб II 92428

Илчева, Мария.  Нови рискове и предизвикателства пред социалната сигурност по време на пандемия / Мария Илчева. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 73-83. 

   Прев.загл.: New risks and challenges to social security in the pandemic times

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. социална сигурност 2. социално изключване 3. цифрово неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37635

- 80 -

Цб II 92410

Интернет на нещата: законови предизвикателства в международен мащаб . // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019

   Прев.загл.: Internet of thing: legal challenges in international scale

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. глобализация 3. защита на данни 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37360

- 81 -

Цб II 92384

Исмаилов, Танер.  Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на Европейския съюз ппрез последното десетилетие / Танер Исмаилов, Александрина Александрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 180-191. 

   Прев.загл.: Value-added tax as an insrument of the european inion member-states discretionary fiscal policy over the last decade

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. фискална политика 2. Европейски съюз (ЕС) 3. данък 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37276

- 82 -

Цб II 92410

Йолова, Галина.  Специфики в заплащането на медицински дейности и услуги по задължителното здравно осигуряване / Галина Йолова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 314-324. 

   Прев.загл.: Specifics in the payment of medical services within the compulsory health insurance

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. задължително здравно осигуряване 2. административни договори 3. медицинска помощ 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37392

- 83 -

Цб II 92410

Йорданов, Йордан.  Права и задължения на осъдените на лишаване от свобода, полагащи общественополезен труд / Йордан Йорданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 43-55. 

   Прев.загл.: Rights and obligations of the convicted to punishment by imprisonment persons doing socially useful work

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. общественополезен труд 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37361

- 84 -

Цб II 92384

Йорданова, Даниела.  Методика за изследване на потенциала за развитие на културен туризъм в регион / Даниела Йорданова, Илиян Стоянов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 361-372. 

   Прев.загл.: Methodology for evaluation of regional potential for cultural tourism

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3  + 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. регион 3. изследване 4. методика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37307

- 85 -

Цб II 92384

Кабакчиева, Дора.  Стопанските туристически ресурси като фактор за устойчиво развитие на дестинацията / Дора Кабакчиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 592-603. 

   Прев.загл.: Economic tourist resources as a prerequisite for a sustainable development of the destination

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм 
 004.77:33  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. туристически ресурси 2. устойчиво развитие 3. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 37328

- 86 -

Цб II 92384

Казанджиева, Велина.  Динамично пакетиране в туризма - предизвикателства и възможности / Велина Казанджиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 281-294. 

   Прев.загл.: ynamic packaging tourism - challenges and opportunities

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. предимства 3. недостатъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37301

- 87 -

Цб II 92384

Карадочева, Камелия.  Еволюция на концепцията за устойчиво развитие в съвременните европейски политики / Камелия Карадочева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 793-801. 

   Прев.загл.: Evolution of the concept of sustainable development in modern european policies

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. еволюция 2. концепции 3. устойчиво развитие 4. европейски политики 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37348

- 88 -

Цб II 92384

Каракачанов, Александър.  Политически и културни предпоставки на икономическия модел на прехода в България / Александър Каракачанов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 273-280. 

   Прев.загл.: Political and cultural prerequisites of the economic model of transition in Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. преход 2. икономически модели 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37295

- 89 -

Цб II 92384

Кехайова-Стойчева, Мария.  Роля на българските домакинства в потреблението на ресурси - първоначална оценка / Мария Кехайова-Стойчева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 626-636. 

   Прев.загл.: The role of bulgarian households in resource consumption - iniial assessment

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. домакинства 2. потребление 3. ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37331

- 90 -

Цб II 92410

Киречев, Дамян.  Роля на законодателството свързано с хуманното отношение към селскостопанските животни за потребителите / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 365-379. 

   Прев.загл.: The role of farmed animal welfare legistation to costumers

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. законодателство 2. селскостопански животни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37397

- 91 -

Цб II 92410

Кирова, Наталия.  Особености на работното време в сухопътния и въздушния транспорт съгласно действащото българско законодателство / Наталия Кирова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 351-364. 

   Прев.загл.: Particularities of the working time in the field of land and air transport according to current bulgarian legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. работно време 2. въздушен транспорт 3. българско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37396

- 92 -

Цб II 92384

Кобуров, Тодор.  Въпроси за европейската интеграция на страните от Западните Балкани: международно-правни проблеми и политически перспективи / Тодор Кобуров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 117-128. 

   Прев.загл.: Questions on the european integration of the western balkan countries: international legal problems and political perspectives

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. Западни Балкани 2. европейска интеграция 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Западни Балкани 
  

Сист. No: 37271

- 93 -

Цб II 92384

Колев, Калоян.  Преструктуриране на глобалните вериги на стойността през второто десетилитие на XXI век: причини и последици / Калоян Колев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 80-92. 

   Прев.загл.: Restructuring of glpbal value chains in the second decade of the XXI century: causes and consequences

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. глобализация 2. стойност 3. последици 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37266

- 94 -

Цб П II 499

Коцева-Тикова, Мария.  Биоикономиката в условия на COVID-19: ситуацията в България и Литва / Мария Коцева-Тикова, Ярослав Дворак. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 4, 49-70. 

   Биоикономиката се разглежда от ЕС като важна част от идеята за постигане на устойчиво развитие, което е въглеродно неутрално и е придружено от технологична модернизация и ефективност на ресурсите. Поради тази причина Европейската комисия е изградила стратегия за нейното развитие, като отделните държави-членки са възприели свой собствен документален подход към нея. Целта на настоящата статия е да проучи устойчивостта на биоикономиката към появата на риск за здравето (COVID-19) чрез проследяване на промените в производството в някои от нейните сектори. 

   Прев.загл.: The bioeconomiy during a COVID-19 pandemic: the case of Bulgaria and Lithuania

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=958282 

 574  + 33
Ключови думи: 1. биоикономика 2. COVID-19 3. устойчиво развитие 4. кръгова икономика 5. икономически риск 6. Литва 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37354

- 95 -

Цб II 92384

Крижановска, Евгения.  Съвременни тенденции в развитието на круизната индустрия в Черноморския регион / Евгения Крижановска. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 513-524. 

   Прев.загл.: odern tendencies in the development of cruise industry in the Bldck sea region

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. круизен туризъм 2. развитие 3. Черноморски регион 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 37322

- 96 -

Цб II 92410

Куманова, Елица.  Естеството на труда като правно значимо благо / Елица Куманова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 259-265. 

   Прев.загл.: he essence of labor as a legal good

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. правно регулиране 2. благо 3. труд 4. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37386

- 97 -

Цб II 92384

Куршумов, Влади.  Финансиране на иновационната дейност на стартиращи предприятия по линия на европейските фондове / Влади Куршумов. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 349-360. 

   Прев.загл.: Funding the startups innovation activities by european funds

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. европейски фондове 3. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37306

- 98 -

Цб II 92384

Кутин, Любомир.  Културата като възможност за интелигентно развитие и икономически растеж : (опитът в подготовката на Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново 2020-2030) / Любомир Кутин. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 435-445. 

   Прев.загл.: Culture as an opportunity for intelligent development and economic growth (the experience in the preparation of the Strategy for the Development of Culture of the Veliko Tarnovo Municipality 2020-2030)

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. глобализация 2. култура 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37315

- 99 -

Цб II 92384

Мавров, Христо.  Неравенство и растеж в най-бързо растящите европейски страни в исторически план / Христо Мавров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 657-668. 

   Прев.загл.: Inequality and growth in the fastest growing european countries in historical perspective

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. неравенство на доходите 2. европейски страни 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37335

- 100 -

Цб II 92410

Маданска, Нели.  Производствата по несъстоятелност на трансграничните групи - Европейски модел / Нели Маданска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 167-176. 

   Прев.загл.: Insolvency proceeding of cross-border groups of companies - the Eu model

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. несъстоятелност 2. съд 3. синдик 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37375

- 101 -

Цб II 92384

Маринова, Величка.  Качеството на стоките и дигиталното потребление - перспективи и недостатъци / Величка Маринова, Антоанета Стоянова, Радослав Радев, Ваня Живкова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 693-706. 

   Прев.загл.: Quality of goods and digital consumption - prospects and disadvantages

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. перспективи 3. недостатъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37338

- 102 -

Цб II 92384

Маринова, Надя.  Глобализацията и международните икономически отношения / Надя Маринова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 92-102. 

   Прев.загл.: Globalization and international economic relations

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. глобализация 2. международни икономически отношения 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37267

- 103 -

Цб II 92384

Марков, Галин.  Класификация на техниките за оценка на риска във вътрешния контрол, като предпроставка за устойчиво развитие / Галин Марков. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 759-769. 

   Прев.загл.: The classification of risk assessment techniques as a prerequisite for sustainable development

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. устойчиво развитие 3. риск 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37345

- 104 -

Цб II 92410

Матеева, Живка.  Съдебен контрол на решенията на надзорния орган по защита на личните данни / Живка Матеева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 83-90. 

   Прев.загл.: Judical control of decision of the supervisory aurhority on personal data protection

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. съдебен контрол 2. надзорни органи 3. обжалване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37364

- 105 -

Цб II 92428

Минкова, Марита.  Емоционалната интелигентност - ключ към ефективна осъзнатост на личностно ниво и при взаимоотношенията с околните / Марита Минкова. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 109-116. 

   Прев.загл.: Emotional intelligence - a key to effective awareness of a personal level and in relationshios with others

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37641

- 106 -

Цб II 92384

Митева, Албена.  Зелената икономика в контекста на устойчивото развитие / Албена Митева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 527-536. 

   Прев.загл.: Green economy in the context of sustainable development

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37323

- 107 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Качество на живот и място на България в световните икономически индекси / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 48-53. 

 330.59
Ключови думи: 1. качество на живот 2. икономически индекси 3. международни класации 4. Индекс на човешкото развитие (IHDI) 5. Индекс на човешкия капитал 6. Индекс на просперитета 7. Индекс на икономическа свобода 8. Глобален индекс на конкурентоспособността 9. Глобален предприемачески индекс 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37562

- 108 -

Цб II 92384

Николаев, Росен.  Един модел за оптимално разпределение на човешките ресурси по видове дейности / Росен Николаев, Танка Милкова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 253-261. 

   Прев.загл.: One model for optimal distribution of human resources for different activities

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. дейност 3. модел 4. разпределение 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37288

- 109 -

Цб II 92384

Николова, Ирена.  Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия / Ирена Николова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 171-179. 

   Прев.загл.: Societal global risks and future of world economy in pandemic

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. световна икономика 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37275

- 110 -

Цб II 92384

Ниязиева, Селвет.  Устойчиво развитие, щастие и устойчив бизнес - има ли връзка между тях? / Селвет Ниязиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 823-839. 

   Прев.загл.: Sustainable development, happiness and sustainable business - is there a relationship between them?

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. устойчив бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37351

- 111 -

Цб II 92384

Павлова-Бънова, Марияна.  Състояние на фискалната позиция на общините в България / Марияна Павлова-Бънова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 383-390. 

   Прев.загл.: Condition of Bulgaria municipalities fiscal position

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. България 2. общини 3. фискална позиция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37309

- 112 -

Цб II 92410

Пандилова, Надя.  Проблемът за приложимостта към професионалната непредпазливост на обективния критерий на непредпазливата вина - „бил длъжен да предвиди“ настъпването на общественоопасните последици / Надя Пандилова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 105-115. 

   Прев.загл.: On the issue of the applicability of the objective criterion of the negligence as a form of guilt „was obliged to“foresee the occurrence of consequence dangerous to society regarding the professional negligence

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. професионална непредпазливост 2. безопасност 3. вина 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37367

- 113 -

Цб II 92384

Пенкова, Даниела.  Противоречия между концепциите за устойчивост и икономически растеж / Даниела Пенкова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 781-792. 

   Прев.загл.: Conflicts between concepts of sustainable and economic growth

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37347

- 114 -

Цб II 92384

Петров, Камен.  Тенденции в регионалното развитие на Северна България / Камен Петров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 315-327. 

   Прев.загл.: Tendencies in the regional development of north Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. регион 2. регионално развитие 3. територия 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37303

- 115 -

Цб II 92410

Петрова, Даниела.  Правна рамка на пенсионните системи в ЕС / Даниела Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 325-334. 

   Прев.загл.: egal framework of EU pension systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни схеми 3. осигурителни вноски 4. пенсионни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37393

- 116 -

Цб II 92410

Петрова, Даниела.  Правни и икономически предизвикателства, проблеми и перспективи пред пенсионната система в Република България / Даниела Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 335-350. 

   Прев.загл.: egal and economic challenges, problems and perspectives to the pencion system in the Republic of Bulgaria

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни схеми 3. осигурителни вноски 4. пенсионни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37394

- 117 -

Цб II 92410

Петрова, Мария П.  Правни проблеми на търговската дееспособност по чл. 56 от търговския закон / Мария П. Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 449-457. 

   Прев.загл.: Legal problems of trade legal capacity under art. 56 of the commerce act

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. едноличен търговец 2. еманципация 3. дееспособност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37405

- 118 -

Цб II 92384

Петрова, Симеонка.  Аспекти на конгруентност между решенията на ритейлърите за асортиментна вариантност и потребителските възприятия / Симеонка Петрова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 328-337. 

   Прев.загл.: Aspects of congruence between retailers decisions for assortment variety and consumer perceptions

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. търговци 2. ритейлъри 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37304

- 119 -

Цб II 92384

Радулова, Анелия.  Фискалният риск : индикатор за стабилността на финансовата система / Анелия Радулова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 70-79. 

   Прев.загл.: The fiscal: an indicator of the financial system`s stability

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. фискален риск 2. стабилност 3. финансова система 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37265

- 120 -

Цб II 92384

Ракаджийска, Светла.  Влияние на евроинтеграцията върху развитието на туризма в България / Светла Ракаджийска. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 46-57. 

   Прев.загл.: Uropean integration influence on Bulgaria tourism development

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм - България 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейска директива 2. развитие 3. туризъм 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37262

- 121 -

Цб II 92384

Ралева, Стела.  Структурна конвергенция на икономиките от ЕС: теоретична значимост и измерения / Стела Ралева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 102-116. 

   Прев.загл.: Structural convergence of EU economies: theoretical importnce and dimensions

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. структурна конвергенция 2. икономическа структура 3. структурни промени 4. реална конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37268

- 122 -

Цб II 92384

Рисемова, Таня.  Чуждестранни инвестиции в българските области от долен Дунав и възможности за тяхното привличане / Таня Рисемова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 488-500. 

   Прев.загл.: oreign investments in the bulgarian regions from the lower danube and opportunities for attracting them

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. Дунав 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Дунав 
  

Сист. No: 37320

- 123 -

Цб II 92384

Русева, Радина.  Бранд дестинации и градове европейска столица на културата като специфична форма на флуиден бранд / Радина Русева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 225-236. 

   Прев.загл.: Brand destinations and european capital of culture citiess as a specific form of fluid brand

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. дестинации 2. градове 3. бранд 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37283

- 124 -

Цб II 92384

Сабриева, Севджан.  Устойчиво развитие на туризма в югозападен район за планиране / Севджан Сабриева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 770-780. 

   Прев.загл.: ustainable tourism development in south - West planning area

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. развитие 3. Югозападен район 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37346

- 125 -

Цб II 92384

Сантана, Христина.  Ситуационен анализ на дейността на туристическите агенции в България / Христина Сантана. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 501-512. 

   Прев.загл.: Current situation analysis of the Bulgarian travel agencies business activities

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. ситуационен анализ 2. туристически агенции 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1.  
  

Сист. No: 37321

- 126 -

Цб II 92384

Сербезова, Боряна.  Насоки за усъвършенстване на нормативната среда на община Варна за постигане на устойчиво потребление / Боряна Сербезова, Йордан Недев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 681-692. 

   Прев.загл.: Guidelines for improvement of the regulatory environment of the municipality of Varna to achieve sustainable consumption

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. потребление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 37337

- 127 -

Цб II 92384

Симеонова, Десислава.  Приложение и регионални различия на индекса на човешко развитие в България / Десислава Симеонова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 477-487. 

   Прев.загл.: Application and regional differences of the human development index in Bulgaria

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешко развитие 2. регионални различия 3. индекс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37319

- 128 -

Цб II 92428

Славенски, Владимир.  Вълни от рискове и несигурност - новата нормалност при вземането на политически решения в Европа / Владимир Славенски. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 59-70. 

   Прев.загл.: Waves of risk and uncertainty - the new normality in political decision - making in Europe

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. риск 2. несигурност 3. динамика 4. промяна 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37634

- 129 -

Цб II 92428

Солаков, Тихомир.  Националната и духовна сигурност / Тихомир Солаков. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 93-102. 

   Прев.загл.: National and spiritual security

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37638

- 130 -

Цб II 92428

Солаков, Тихомир.  Църквата на мормоните - заплаха за националната сигурност / Тихомир Солаков. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 165-172. 

   Прев.загл.: ormon church a threat to national security

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. църква 2. заплахи 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37649

- 131 -

Цб II 92410

Стефанов, Светлозар.  Относно приложимостта на договорите с условие за обучение по време на работа и стажуване в стопанската практика / Светлозар Стефанов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 250-258. 

   Прев.загл.: On the feasibility of work-based learning and internship agreements in business practice

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудови договори 2. професионална квалификация 3. обучение 4. стажуване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37385

- 132 -

Цб II 92384

Стойчев, Александър.  Ремиграционни процеси в България условия на световната пандемия / Александър Стойчев. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 214-224. 

   Прев.загл.: emigration in Bulgaria during global pandemic

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. България 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37281

- 133 -

Цб II 92410

Стоянова, Антоанета.  Нормативна рамка за осигуряване риска по хранителната верига / Антоанета Стоянова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 380-390. 

   Прев.загл.: egulatory framework for food chain security risk

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на риска 2. опасности 3. безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37398

- 134 -

Цб II 92384

Стоянова, Зорница.  Градското земеделие за постигане на устойчиво развитие в градовете / Зорница Стоянова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 604-613. 

   Прев.загл.: Urban agriculture for sustainable development in the cities

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. градско земеделие 2. устойчиво развитие 3. градове 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37329

- 135 -

Цб II 92410

Стоянова, Петя.  Отграничение на договора за потребителски кредит от договора за банков кредит / Петя Стоянова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 391-397. 

   Прев.загл.: A distinction of the consumer credit contract from the banking credit contract

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. договор за потребителски кредит 2. банков кредит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37399

- 136 -

Цб II 92428

Стоянова-Енчева, Олга.  Ролята на жената в самоубийствения тероризъм / Олга Стоянова-Енчева. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 133-141. 

   Прев.загл.: The role of women in suicide terrorism

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. роля на жените 2. самоубийствени атентати 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37644

- 137 -

Цб II 92384

Стрекаловска-Гъркова, Адриана.  Някои параметри на системата за обратна логистика в предприятия от горската индустрия / Адриана Стрекаловска-Гъркова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 840-848. 

   Прев.загл.: ome parametersof the reverse logistics system in the forestry enterprises

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. логистика 2. предприятия 3. горска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37352

- 138 -

Цб II 92410

Събев, Събин.  Възлагане на обществена поръчка за доставка на учебници / Събин Събев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 177-184. 

   Прев.загл.: Public procurement for supply of textbooks

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. доставки 3. авторско право 4. договаряне 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37376

- 139 -

Цб II 92384

Тодоров, Александър.  Алгоритмите и конкурентният идеал / Александър Тодоров. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 147-158. 

   Прев.загл.: Algorithms and the competitive ideal

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. алгоритми 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37273

- 140 -

Цб II 92428

Тодуа, Зураб.  Война в Нагорном Карабахе 27 сентября - 10 ноября 2020: последствия для региональной и мировой безопасности / Зураб Тодуа. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 142-153. 

   Прев.загл.: The war in Nagorno-Kazabach 10.09-10.11.2020&conseqences for regional and world security

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. Армения 2. Азербайджан 3. конфликт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37645

- 141 -

Цб II 92384

Турлакова, Теодорина.  Зелените обществени поръчки в България - възможности и предизвикателства / Теодорина Турлакова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 645-656. 

   Прев.загл.: Green public procurement in Bulgaria - opportunities and challenges

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени обществени поръчки 2. България 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37334

- 142 -

Цб II 92384

Харизанова-Бартос, Христина.  Управление на риска в аграрния сектор чрез диверсификация / Христина Харизанова-Бартос. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 338-348. 

   Прев.загл.: isk management in the agricultural sector through diversification

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. аграрен сектор 3. диверсификация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37305

- 143 -

Цб II 92428

Христов, Христо.  Военното контраразузнаване в системата за защита на националната сигурност на Република България / Христо Христов. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 123-132. 

   Прев.загл.: The military counterintelligence in protection system of national security of the Republic of Bulgaria

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. Република България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37643

- 144 -

Цб II 92428

Христова, Елица.  Сигурността: личностни възприятия и оценки / Елица Христова. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 84-92. 

   Прев.загл.: Security : personal perceptions and assessments

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. сигурност 2. икономическа среда 3. социална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37636

- 145 -

Цб II 92410

Цветковска, Милена.  Исторически аспекти в правната уредба на управителя на дружеството с ограничена отговорност - сравнителноправен анализ, тенденции и перспективи / Милена Цветковска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 429-437. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37403

- 146 -

Цб II 92410

Цветковска, Милена.  Приемственост на института на управителя на дружеството с ограничена отговорност от европейските законодателства / Милена Цветковска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 438-448. 

   Прев.загл.: Continuity of the legal institute of the LLC manager-in-chief in the context of european legislations

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 2. европейско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37404

- 147 -

Цб II 92410

Ширванян, Марияна.  Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност / Марияна Ширванян. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 266-279. 

   Прев.загл.: Occupational accident in the light of the provisions of regilation /EC/ No 883/2004 of the coordination of social security systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудова злополука 2. социална сигурност 3. обезщетения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37387

- 148 -

Цб II 92410

Ширванян, Марияна.  Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност / Марияна Ширванян. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 280-291. 

   Прев.загл.: Occupational accident in the light of the provisions of regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure of the coordination of social secuyrity systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социална сигурност 2. трудова злополука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37388

- 149 -

Цб II 92410

Abbasova, Maleyka Nazim.  Issues of criminal legal regulation of obstacles of legal entrepreneurial activities in the Republic of Azerbaijan / Maleyka Nazim Abbasova, Nail Ibad Abbasov. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 116-126. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. Азербайджан 3. икономически престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 37368

- 150 -

Цб II 92428

Antonovic, Ratomir.  Security challenges and risks during the pandemic Covid - 19 / Ratomir Antonovic, Ilija Zivotic, Birsena Duljevic. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 36-52. 

   б

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37632

- 151 -

Цб II 92410

Farhadi, Pusta.  Economic bases for increasing production of competitive agricultural products / Pusta Farhadi. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 134-142. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. интеграция 2. икономика 3. аграрни продукти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37371

- 152 -

Цб II 92384

Ivanov, Yatchko.  Building industry and digital trensformation / Yatchko Ivanov. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 247-252. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. индустрия 3. компании 4. управление 5. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37286

- 153 -

Цб II 92384

Macerinskiene, Irena.  Evaluation of peculiarities of providing remote gambling services in the entertainment sector / Irena Macerinskiene, Rima Zitkiene, Greta Geneliene. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 412-423. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. развлекателна индустрия 2. оценка 3. хазарт 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37313

- 154 -

Цб II 92384

Marinov, Petar.  Formation and implementation of sustainable development in green infrastructure of urbanized urban spaces / Petar Marinov. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 739-747. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. зелена инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37343

- 155 -

Цб II 92384

Marinov, Stoyan.  Attitudes for certification on the cultural route 'along the silk road' in Bulgaria / Stoyan Marinov, Krasimira Yancheva, Todor Dyankov. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 551-568. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. Пътят на коприната 2. туристическо търсене 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37325

- 156 -

Цб II 92428

Neskovic, Slobodan.  Security crisis management with socio-economic implications of global pandemics / Slobodan Neskovic. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Ред. кол. Вихрен Бузов; Езиково-стилов ред. и кор. Диана Вацова; Техн. ред. Райна Карабоева. - Бълга  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 13-35. 

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. коронавирус 2. здравеопазване 3. управление 4. кризи 5. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37631

- 157 -

Цб II 92384

Niedziolka, Pawel.  Environmental bank scoring (EBS) as a method to quantify the commercial bank`s commitment to environmental and climate protection - example of the polish banking sector / Pawel Niedziolka. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 537-549. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. екологичен риск 2. банков сектор 3. финансова стабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37324

- 158 -

Цб II 92428

Pastarmadzhieva, Daniela.  Ensuring the democratization of the societies through the electoral system: identifying an association / Daniela Pastarmadzhieva. // Светът в/след глобалната пандемия : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2021, 154-164. 

 338.124.4  + 061.3
Ключови думи: 1. демократизация 2. преход 3. избирателна система 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37647

- 159 -

Цб II 92384

Petkova, Irina.  Industrial tourism in Bulgaria - conceptualisation and future possibilities / Irina Petkova. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 469-476. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. концепции 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37318

- 160 -

Цб II 92384

Popova, Katina.  Poverty alleviation through sustainable tourism: challenges, opportunities and good practices / Katina Popova. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 802-813. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчив туризъм 2. добри практики 3. предизвикателства 4. бедност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37349

- 161 -

Цб II 92410

Sadigov, Rahim.  Scientific essence and methodology of strategic management / Rahim Sadigov. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 127-133. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. системен подход 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37369

- 162 -

Цб II 92384

Safina, Sazhida.  Analysis of tourism competitiveness in the asean countries / Sazhida Safina, Irina Teterkina. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 192-201. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм 
 004.77:33  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 37277

- 163 -

Цб II 92384

Stavrova, Elena.  Empirical analysis of 'Black swan effect' : evidence of China / Elena Stavrova, Mariya Paskaleva, Ani Stoykova. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 129-146. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. Китай 2. емпиричен анализ 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 37272

- 164 -

Цб II 92384

Stoimenova, Borislava.  Policies and initiaves for sustainable consumption and production / Borislava Stoimenova. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 669-680. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. потребление 2. производство 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37336

- 165 -

Цб II 92384

Todorov, Veniamin.  Public expenditure and environmental policy / Veniamin Todorov. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 707-715. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. публични разходи 2. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37339

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 166 -

Цб CD 236

Андонов, Станимир.  Изследване на връзката между пазарния дял на застрахователните компании в България и нивата на възприятията и предпочитанията на потребителите към тези компании / Станимир Андонов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 384-389. 

 331
Ключови думи: 1. пазарен дял 2. застрахователни компании 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37579

- 167 -

Цб CD 236

Андреев, Янаки.  Застраховане срещу безработицата / Янаки Андреев, Цветелина Андреева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 98-103. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. застраховане 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37533

- 168 -

Цб CD 236

Апостолов, Валери.  Ролята на безопастността и здравето при работа за постигане на устойчив трудов живот / Валери Апостолов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 368-372. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. безопасност 2. здраве 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37575

- 169 -

Цб CD 236

Атанасов, Борислав.  Търговията - източник на заетост в икономиката / Борислав Атанасов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 328-334. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. търговия 2. заетост 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37570

- 170 -

Цб CD 236

Атанасова, Маргарита.  Управлението на човешките ресурси и развитието на човешкия капитал в организациите - трансформации и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 60-77. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. човешки капитал 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37529

- 171 -

Цб CD 236

Белева, Искра.  Сегментиране на трудовия пазар в България - методология, основни сегменти, политики / Искра Белева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 124-132. 

 331
Ключови думи: 1. сегментация 2. трудов пазар 3. политики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37537

- 172 -

Цб CD 236

Благойчева, Христина.  Трудовата заетост и феномена "работещи бедни" в ЕС / Христина Благойчева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 267-274. 

 331
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. работещи бедни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37559

- 173 -

Цб CD 236

Близнаков, Йордан.  Планиране и организиране на човешките ресурси в организацията - методически подход / Йордан Близнаков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 189-197. 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37546

- 174 -

Цб CD 236

Борисова, Маргарита.  Концепция за пазара на труда в социално-икономическите идеи на Леон Валрас / Маргарита Борисова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 378-380. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37577

- 175 -

 

Василева, Мариана.  Трудови отношения в условияна на пандемия / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 6, 35-45. 

 331  + 005.35
Ключови думи: 1. пандемична криза 2. трудови отношения 3. извънредна епидиологична обстановка 4. надомна работа 5. работа от разстояние 6. непълно работно време 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37668

- 176 -

Цб CD 236

Владиков, Атанас.  Съвременни подходи и техники за анализ на еластичността на предлагането на труда и тяхната приложимост на микро-и макроравнище / Атанас Владиков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 350-359. 

 331
Ключови думи: 1. еластичност 2. предлагане 3. труд 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37573

- 177 -

Цб CD 236

Георгиева, Емилия.  Съвременни измерения на безработицата в Европейския съюз / Емилия Георгиева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 229-235. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. измерение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37554

- 178 -

Цб CD 236

Данаилова, Ирина.  Академични мотивационни ориентации и нагласи към учене / Ирина Данаилова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 292-297. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. учене 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37565

- 179 -

Цб CD 236

Данева, Иванка.  Съвременни аспекти на показателите за оценка на адекватността на пенсионната система / Иванка Данева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 247-261. 

 331
Ключови думи: 1. пенсия 2. пенсионен доход 3. коефициент на заместване 4. дефинирани вноски 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37557

- 180 -

Цб CD 236

Димитров, Атанас.  Възможности за професионално ориентиране и интегриране на студентите с увреждания / Атанас Димитров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 390-397. 

 331
Ключови думи: 1. интегриране 2. студенти 3. увреждания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37580

- 181 -

Цб CD 236

Димитров, Кирил.  Съвременните предизвикателства за мениджърите при подбора на персонал в бизнес организациите у нас / Кирил Димитров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 236-246. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. управление 2. човешки ресурси 3. електронно управление 4. подбор на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37555

- 182 -

Цб CD 236

Димитров, Пламен.  Характерни особености на трудовия климат за младите и възрастни наети като рискови групи на пазара на труда / Пламен Димитров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 283-291. 

 331
Ключови думи: 1. трудов колектив 2. пазар на труда 3. рискови групи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37564

- 183 -

Цб CD 236

Димитров, Станимир.  Корпоративните пенсионни схеми - възможности за развитие в България / Станимир Димитров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 320-327. 

 331
Ключови думи: 1. пенсионни фондове 2. пенсионни планове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37569

- 184 -

Цб CD 236

Димитрова, Галина.  Организация на дейността по задължителното застраховане на персонала за риска "трудова злополука" / Галина Димитрова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 170-177. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. застраховане 2. трудова злополука 3. персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37543

- 185 -

Цб CD 236

Драганов, Георги.  Отражение на смъртността върху дейността на животозастрахователното дружество / Георги Драганов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 413-421. 

 331
Ключови думи: 1. смъртност 2. животозастраховане 3. другарство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37583

- 186 -

Цб CD 236

Драганов, Драгомир.  Прилагане на европейските стандарти за адекватност на пенсиите в България / Драгомир Драганов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 422-429. 

 331
Ключови думи: 1. европейски стандарти 2. пенсии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37584

- 187 -

Цб CD 236

Драганов, Христо.  Презастрахователната политика в условията на пазарната икономика / Христо Драганов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-84. 

 331
Ключови думи: 1. пазарна икономика 2. презастраховане 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37530

- 188 -

Цб CD 236

Дулевски, Лалко.  Цената на труда / Лалко Дулевски. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-39. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. цена 2. труд 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37526

- 189 -

Цб CD 236

Евгениев, Георги.  60 години подготовка на висши кадри в областта на труда и социалната защита / Георги Евгениев, Галина Димитрова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 7-34. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. социална защита 2. труд 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37525

- 190 -

Цб CD 236

Евгениев, Георги.  За някои заблуди в трудовата теория и практика / Георги Евгениев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 164-169. 

 331
Ключови думи: 1. теория 2. практика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37542

- 191 -

Цб CD 236

Евгениев, Евгени.  За някои проблеми по оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ / Евгени Евгениев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 178-181. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. развитие 3. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37544

- 192 -

Цб CD 236

Илиев, Цветан.  Ефективните екипи - съвременното предизвикателство пред работната сила / Цветан Илиев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 275-282. 

 331
Ключови думи: 1. работна сила 2. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37561

- 193 -

Цб CD 236

Киров, Стоян.  Относно алтернативните застрахователни решения / Стоян Киров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 262-266. 

 331
Ключови думи: 1. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37558

- 194 -

Цб CD 236

Кръстева, Даниела.  Предизвикателствата пред служителите в държавната администрация в условията на икономическа и политическа криза / Даниела Кръстева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 304-308. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. служители 3. държавна администрация 4. икономическа криза 5. политическа криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37567

- 195 -

Цб П I 980

Кръстева, Даниела.  Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година / Даниела Кръстева. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 20-24. 

   В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация в условията на криза, предизвикана от новия коронавирус, започнала у нас в началото на месец март 2020 година. Представени са основните мерки, предприети от правителството през 2020 година в областта на възнагражденията на служителите в държавната администрация, както и очакваните мерки от началото на 2021 година, предвидени в Закона за бюджета на Република България за 2021 година и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година. В статията е са очертани и някои проблеми, свързани с направените промени в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация, както и очакваните промени през 2021 година. В заключителната част на статията са очертани някои възможни решения за промени в системата за възнаграждения, които могат да допринесат за преодоляване на очертаните проблеми. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447969&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964591
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/vaznagrazhdeniyata-na-sluzhitelite-v-darzhavnata-administratsiya-v-usloviyata-na-kriza-predizvikana-ot-pandemiyata-prez-2020-godina 

 33  + 005.915
Ключови думи: 1. държавна администрация 2. система 3. възнаграждения 4. монетарни 5. немонетарни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37606

- 196 -

Цб CD 236

Луканова, Победа.  Продължителната безработица в България - основни характеристики и фактори / Победа Луканова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 148-163. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. фактори 3. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37541

- 197 -

Цб CD 236

Малешков, Христо.  Външна миграция - съвременни тенденции и предизвикателства в България и Европа / Христо Малешков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 221-228. 

 331
Ключови думи: 1. външна миграция 2. тенденции 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
  

Сист. No: 37553

- 198 -

Цб CD 236

Манчева, Мария.  Заетостта на непълно работно време на женската работна сила - възможности и проблеми / Мария Манчева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 398-405. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. непълно работно време 3. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37581

- 199 -

 

Мингов, Емил.  Поглед в бъдещето на работната сила в епохата на цифровата икономика / Емил Мингов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 357-365. 

   Във времената на постиндустриалната епоха, където изкуственият интелект намира все повече място вобщественото производство, въпросът за бъдещето на работната сила поставя нови интересни идеи, предмет на които е настоящата статия. Опасността хората да останат без работа поради загуба на работните им места поставят на преден план въпросите на образованието и плана за бъдещето, като се вземе предвид възможността в един ден да сме заместени от нещо или някой, който не изисква нито почивка, нито права, нито заплата. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlkfp.hWmvAwisliKgSZWJYcX1LQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 331
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. автоматизация 3. роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA) 4. пазар на труда 5. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37594

- 200 -

Цб CD 236

Мисляшки, Бони.  Същност на организационното гражданско поведение / Бони Мисляшки. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 373-377. 

 331
Ключови думи: 1. организационно поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37576

- 201 -

Цб П I 1041

Михайлов, Михаил.  Стандарти за системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 39-42. 

 349.23
Ключови думи: 1. труд 2. условия на труд 3. здравословни условия на труд 4. безопасни условия на труд 5. системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд 6. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37617

- 202 -

Цб CD 236

Мишева, Ирена.  Застраховане на екологични рискове - състояние и перспективи / Ирена Мишева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 182-188. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. застраховане 2. екологични рискове 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37545

- 203 -

Цб CD 236

Николова, Надежда.  Фирмената задлъжнялост и пазара на труда / Надежда Николова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 92-97. 

 331
Ключови думи: 1. глобална финансова криза 2. фирмена задлъжнялост 3. безработица 4. трудова заетост 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37532

- 204 -

Цб CD 236

Павлов, Нено.  Отдалечена ли е България от европейските препоръки за модернизиране на пенсионната система? / Нено Павлов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 40-52. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. европейски практики 2. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37527

- 205 -

Цб CD 236

Пандурска, Ралица.  Приходи във фонд „пенсии“ на държавното обществено / Ралица Пандурска. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 298-303. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. държавно обществено осигуряване (ДОО) 2. осигурителни фондове 3. пенсионноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37566

- 206 -

Цб CD 236

Пейчева, Мирослава.  Социалният одит - средство за защита на трудовите и обществените интереси / Мирослава Пейчева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 198-203. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. социален одит 2. корпоративна социална отговорност 3. социална отчетност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37548

- 207 -

 

Празен.  Счетоводни и данъчни аспекти при доставката на стоки в условията на COVID-19 / Галя Иванова-Кузманова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 8-10. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657  + 331
Ключови думи: 1. доставки на стоки 2. счетоводни аспекти 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37540

- 208 -

Цб CD 236

Радева, Мария.  За някои практически аспекти на процедура по извършване на подбор по чл. 329, ал. 1 от КТ / Мария Радева. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 381-383. 

 331
Ключови думи: 1. подбор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37578

- 209 -

П II 499

Симеонов, Симеон.  Лидерството в контекста на международното управление на човешките ресурси / Симеон Симеонов. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 3, 115-142. 

   Изяснени са същността и практическите измерения на лидерството в контекста на международното управление на човешките ресурси. Акцентът е върху основните лидерски теории, лидерски стилове и ролята на глобалния лидер като предпоставка за успех в международния бизнес. Разгледан е основният лидерски стил на управление като проявление на културния фактор в САЩ, Мексико, Бразилия, Швеция, Германия, Япония, Южна Корея и Южна Африка. 

   Прев.загл.: Leadership in the context of international human resource management

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-3/7Simeonov_last.pdf 

 331
Ключови думи: 1. лидерство 2. международен мениджмънт 3. лидерски стил 4. глобално лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37238

- 210 -

Цб CD 236

Славова, Зоя.  Солидарност и социална защита / Зоя Славова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 430-436. 

 331
Ключови думи: 1. солидарност 2. социална защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37585

- 211 -

Цб CD 236

Славчев, Николай.  Новата парадигма в допълнителното пенсионно осигуряване / Николай Славчев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 343-349. 

 331
Ключови думи: 1. нова парадигма 2. пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37572

- 212 -

Цб CD 236

Сотирова, Мария.  Съвременни тенденции в разпространението на дохода от труд: пазарна и институционална обусловеност - икономически и социални последици / Мария Сотирова. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 141-147. 

 331
Ключови думи: 1. трудов пазар 2. собственост 3. труд 4. капитал 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37539

- 213 -

Цб CD 236

Стаматев, Станимир.  Придобиването на висше образование - основен фактор за намаляването на младежката безработица в България / Станимир Стаматев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 406-412. 

 331
Ключови думи: 1. висше образование 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37582

- 214 -

Цб CD 236

Стефанов, Любомир.  Маркетинг на човешките ресурси- нов подход към управлението на хората в организациите / Любомир Стефанов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 53-59. 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. маркетинг 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37528

- 215 -

Цб П I 980

Съботинова, Диана.  Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19 / Диана Съботинова. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 9-19. 

   Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът ни на работа се промени и тази промяна ще продължи да оказва влияние върху поведението ни дълго след края на пандемията. С ускорени темпове бизнесът въведе дигиталните технологии и автоматизацията. Работата стана дистанционна. Тези промени ще продължат в развитите икономики и след пандемията. Основният проблем след пандемията ще бъде преодоляването на несъответствията на пазара на труда, с потенциално различни възможности за справяне с проблемите в отделните страни. Тази статия разглежда начина, по който пандемията променя бъдещето на труда. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447968&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964588
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/badeshteto-na-truda-sled-pandemiyata-ot-covid-19 

 33
Ключови думи: 1. труд 2. пандемия 3. COVID-19 4. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37609

- 216 -

Цб CD 236

Тадаръков, Димитър.  Франчайзингът - ефективен инструмент за генериране на работни места в туризма / Димитър Тадаръков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 85-91. 

 331
Ключови думи: 1. инструменти 2. франчайзинг 3. работни места 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37531

- 217 -

 

Тепавичарова, Милена.  Виртуален офис - възможности и перспективи / Милена Тепавичарова, Людмила Дикова. // Научни трудове на ВУСИ, 2019, 50-75. 

 331
Ключови думи: 1. виртуално пространство 2. отдалечен достъп 3. дистанционна работа 4. работа от разстояние 5. виртуален офис 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37663

- 218 -

Цб CD 236

Терзиев, Любомир.  Ученето през целия живот и борбата с бедността и социално изключване в ЕС - взаимовръзки и предизвикателства / Любомир Терзиев. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 355-342. 

 331
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. бедност 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37571

- 219 -

Цб CD 236

Тодоров, Игнат.  Ролята на заетостта за процеса на икономически растеж в България (1998-2008 г.) / Игнат Тодоров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 360-367. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37574

- 220 -

Цб CD 236

Тодоров, Тодор.  Методологически проблеми при използване подхода на графиката-радар за проследяване динамиката на заетостта и безработицата / Тодор Тодоров. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 213-220. 

1. Преподаватели от УНСС 
 331
Ключови думи: 1. динамика 2. заетост 3. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37552

- 221 -

Цб CD 236

Христозов, Жельо.  Въвеждане на системата "платежоспособност II" от българските застрахователни дружества - предизвикателство с неизвестни / Жельо Христозов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 309-319. 

 331
Ключови думи: 1. платежоспособност 2. застрахователни дружества 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37568

- 222 -

Цб CD 236

Христосков, Йордан.  Осигурителните вноски и данъците върху доходите от труд - сравнителен анализ на въздействието им върху основни макроикономически параметри / Йордан Христосков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 133-140. 

 331
Ключови думи: 1. осигурителни вноски 2. данъци 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37538

- 223 -

Цб CD 236

Цанов, Васил.  Адекватност и ефективност на политиката по доходите от труд към икономическите условия на България / Васил Цанов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 104-113. 

 331
Ключови думи: 1. ефективност 2. адекватност 3. доходи 4. труд 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37535

- 224 -

Цб CD 236

Чолаков, Никола.  Застрахователната математика и актюерската наука / Никола Чолаков. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 204-212. 

 331
Ключови думи: 1. застраховане 2. математика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37551

- 225 -

Цб CD 236

Шопов, Георги.  Целевото социално подпомагане в периодите на икономическото развитие след 1990 година / Георги Шопов. // Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства, . Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства : Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 17 май 2013 г., София  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 114-123. 

 331
Ключови думи: 1. социална политика 2. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37536

- 226 -

Цб П I 1041

Yosivov, Yosif.  Tripartism and Collective Bargain Evolution in Bulgaria (1989 - 2019) / Yosif Yosivov. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 43-62. 

   Full text: of the issue available at: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/100 

 349.22
Ключови думи: 1. social partnership 2. tripartism 3. collective bargaining 4. collective work agreements 5. Bulgaria 6. CEE countries 7. European Union (EU) 8. industrial relations 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37628

Регионална икономика. Геоикономика.

- 227 -

Цб II 92383

Андреева, Андреана.  Добри практики за развитие на устойчив туризъм в защитените територии / Андреана Андреева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 578-586. 

   Прев.загл.: ood practices for development of sustainable tourism in protected areas

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчив туризъм 2. защитени територии 3. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37250

- 228 -

Цб II 92383

Андреева, Бояна.  Проблеми и перспективи пред облас Шумен при привличането на вътрешни и външни инвестиции / Бояна Андреева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 177-187. 

   Прев.загл.: Challenges and opportunities of shumen district at attracting DDI and FDI

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. вътрешни инвестиции 2. перспективи 3. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Шумен 
  

Сист. No: 37205

- 229 -

Цб II 92383

Борисова, Владя.  Ролята на интелектуалната собственост за устойчивото развитие на регионите / Владя Борисова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 435-446. 

   Прев.загл.: The intellectual property role for the sustainable development of the regions

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. устойчиво развитие 3. региони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37235

- 230 -

Цб II 92383

Василева, Ваня.  Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в южния централен регион за планиране / Ваня Василева, Сабриева Севджан. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 550-563. 

   Прев.загл.: Modern specifications of the specialized tourist infrastructure in the south central planning region in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. туристическа инфраструктура 2. Южен централен район 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37247

- 231 -

Цб II 92383

Герчева, Светлана.  Данъкът върху пасажерите и устойчивото развитие на гражданската авиация: Европейски и регионална контури / Светлана Герчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 201-214. 

   Прев.загл.: The air passenger tax and the sustainable development of civil aviation: some european and regional contours

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. данък 2. устойчиво развитие 3. авиация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37207

- 232 -

Цб II 92383

Димитров, Георги.  Усъвършенстване на пътната инфраструктура в дунавския регион на България - фактор за устойчивото му социално-икономическо развитие / Георги Димитров. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 334-347. 

   Прев.загл.: Improvement of the road infrastructure of the danube region of Bulgaria - a factor for its stable socio-economic development

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. Дунавски регион 2. пътна инфраструктура 3. устойчиво развитие 4. социално развитие 5. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37220

- 233 -

Цб II 92383

Димитров, Димитър.  Регионални образователни диспропорции в България / Димитър Димитров, Габриела Кръстева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 99-114. 

   Прев.загл.: egional educational disproportions in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. България 2. региони 3. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37199

- 234 -

Цб II 92383

Димитрова, Михаела.  Ползи от устойчивото развитие на хотелиерството за малките общини / Михаела Димитрова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 600-609. 

   Прев.загл.: dvantages of the sustainable development of hotel industry for small municipalities

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37252

- 235 -

Цб II 92383

Димитрова, Ралица.  Тенденции и предизвикателства пред управлението на водните ресурси в черноморския район / Ралица Димитрова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 325-333. 

   Прев.загл.: Trends and challenges to water resources management in the black sea region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. водни ресурси 3. Черноморски регион 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 37216

- 236 -

Цб II 92383

Димитрова, Силвия.  Мега събитията и тяхното въздействие върху градовете / Силвия Димитрова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 468-481. 

   Прев.загл.: Mega events and their impact on cities

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. събития 2. градове 3. региони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37239

- 237 -

Цб II 92383

Добрев, Добрин.  Регионален анализ на водещите компании в България / Добрин Добрев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 357-369. 

   Прев.загл.: Regional analysis of the leading companies in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. региони 2. бизнес 3. компании 4. локализация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37223

- 238 -

Цб II 92383

Жечева-Радева, Ивелина.  Финансови корекции и контрол по програмата за развитие на селските райони / Ивелина Жечева-Радева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г. : Vol. 48  (Варна). - Варна, 414-423. 

   Прев.загл.: Financial corrections and control of program for rural development

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. контрол 2. селски райони 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37231

- 239 -

Цб II 92383

Загорчева, Деница.  Значение3 на данъчната и инвестиционна политика на общините за подобряване на локалната бизнес среда / Деница Загорчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 166-176. 

   Прев.загл.: Importance of the tax and investment policy of municipalities for the local business environment improvement

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. данъчна политика 2. инвестиционна политика 3. общини 4. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37204

- 240 -

Цб II 92383

Иванов, Методи.  Особености на регионалното икономическо развитие в България / Методи Иванов. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 65-77. 

   Прев.загл.: Features of regional economic development in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37197

- 241 -

Цб II 92383

Йорданова, Зорница.  Ролята на потребителската иновация в индустрия 4.0 за целите на регионалното развитие / Зорница Йорданова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 482-494. 

   Прев.загл.: The role of user-led innovation in industry 4.0 for the purpose of regional development

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. Индустрия 4.0 3. потребителска иновация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37240

- 242 -

Цб II 92383

Коева-Димитрова, Любомирова.  Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Варна / Любомирова Коева-Димитрова, Минчо Минев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 280-295. 

   Прев.загл.: Financial condition analisys of the hospitals in Varna region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. лечебни заведения 2. Варна 3. болнична помощ 4. финансово състояние 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 37213

- 243 -

Цб II 92383

Конджов, Тони.  За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали / Тони Конджов. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 461-467. 

   Прев.загл.: bout the measurement of the regional economic effect of cultural festivals

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. фестивали 2. икономически ефекти 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37237

- 244 -

Цб II 92383

Косулиев, Александър.  Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г. / Александър Косулиев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 115-128. 

   Прев.загл.: Structural decomposition of the regional income inequality in Bulgaria for the period 2008-2016

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. България 2. домакинства 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37200

- 245 -

Цб II 92383

Кръстев, Бисер.  Проблеми и перспективи в развитието на фискалната децентрализация в България / Бисер Кръстев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 129-142. 

   Прев.загл.: Problems and perspectives in the development of fiscal decentralization in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. перспективи 2. развитие 3. България 4. фискална децентрализация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37201

- 246 -

Цб II 92383

Кръстева, Габриела.  Общински приходи в българския черноморски регион - анализ и предизвикателства / Габриела Кръстева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 188-200. 

   Прев.загл.: Municipal revenues in the bulgarian black sea region - analysis and challenges

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. Черноморски регион 2. приходи 3. анализ 4. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 37206

- 247 -

Цб II 92383

Лаков, Пламен.  Потенциалът на късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс / Пламен Лаков, Красимир Левков, Иванка Шопова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 587-599. 

   Прев.загл.: The potencial of the late-antique and early byzantine fortress Storgosia as a cultural and historical tourist resource

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. крепости 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37251

- 248 -

Цб II 92383

Левков, Красимир.  Туристическите райони на България - състояние и проблеми / Красимир Левков, Пламен Лаков. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 497-506. 

   Прев.загл.: The tourism regions in Bulgaria - situation and problems

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. туристически район 2. България 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37242

- 249 -

Цб II 92383

Найденов, Климент.  Анализ и оценка на инвестиционната привлекателност и конкурентоспособност на регионите / Климент Найденов, Методи Иванов. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 143-155. 

   Прев.загл.: Analysis and assessment of the investment attractiveness and competitivemess of the regions

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. анализ 2. оценка 3. конкурентоспособност 4. региони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37202

- 250 -

Цб II 92383

Недева, Керанка.  Въздушният транспорт - фактор за устойчиво развитие на региона / Керанка Недева, Евгени Генчев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 225-237. 

   Прев.загл.: The air transport - factor for the sustainble development of the region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. устойчиво развитие 3. регион 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37209

- 251 -

Цб II 92383

Николов, Георги.  Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите / Георги Николов, Елка Василева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 78-85. 

   Прев.загл.: Improvement of the economic development policies in the t=regions

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. политика 3. региони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37198

- 252 -

Цб II 92383

Николова, Валерия.  Проблеми с осигуряването на достъпа до аптечна мрежа в североизточния регион / Валерия Николова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 296-311. 

   Прев.загл.: roblems in access to pharmacies in northeast region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. проблеми 2. Североизточен район 3. достъп 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 37214

- 253 -

Цб II 92383

Парчева, Магдалена.  Знанието - стратегически фактор за добро управление на местно ниво / Магдалена Парчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 447-460. 

   Прев.загл.: The knowledge - a strategic factor for good governance at local level

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. местно ниво 3. знания 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37236

- 254 -

Цб II 92383

Пейчев, Пейчо.  Община Варна - основа за устойчив ръст на регионалната икономика / Пейчо Пейчев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г. : Т. 1. / Организац. комитет Людмил Найденов и др.  (Варна). - Варна : Наука и икономика, 15-42. 

   Прев.загл.: arna municipality - basis for the sustainable growth of regional economy

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. Варна 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 37195

- 255 -

Цб II 92383

Пенчев, Петър.  Туризмът в България: причини за неговото развитие и възможности за постигане на устойчивост / Петър Пенчев, Ирена Кенарова- Пенчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 528-537. 

   Прев.загл.: Tourism in Bulgaria: reasons for its development and opportunities for creating sustainability

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. България 3. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37245

- 256 -

Цб II 92383

Пенчева, Миглена.  Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на северен централен и северозападен район) / Миглена Пенчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 348-356. 

   Прев.загл.: A profile of a manager in public administration (based on evidence from northern central and northwestern region)

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. публична администрация 2. Северен централен район 3. Северозападен район 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37222

- 257 -

Цб II 92387

Петров, Камен.  Допирни точки и различия в геоикономиката и електронното управление / Камен Петров. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 205-212. 

   Прев.загл.: Similarities and differences in Geo-economics and E- government

1. Електронно управление - конференции 2. Преподаватели от УНСС 3. Геоикономика 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. електронно управление 3. регион 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37182

- 258 -

Цб II 92383

Петров, Камен.  За необходимостта от структуриране на регионалното развитие като научно направление / Камен Петров. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 389-404. 

   Прев.загл.: About theneed for structuring regional development as a scientific direction

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. проблеми 3. научно направление 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37229

- 259 -

Цб II 92383

Рохова, Мария.  Регионът като детерминант на здравните неравенства / Мария Рохова, Антония Димова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 264-279. 

   Прев.загл.: The region as a determinant of health inqualities

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регион 2. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37212

- 260 -

Цб II 92383

Русев, Руси.  Устойчивото развитие като условие за конкурентоспособност на българския туристически сектор / Руси Русев. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 507-514. 

   Прев.загл.: Sustainable development as a condition for the competitiveness of the bulgarian tourism sector

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. конкурентоспособност 3. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37243

- 261 -

Цб II 92383

Симеонов, Димитър.  Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България / Димитър Симеонов, Десислава Симеонова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 424-434. 

   Прев.загл.: Spatial-correlation analysis between contemporary higher education and territorial communities in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. корелационен анализ 2. висше образование 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37232

- 262 -

Цб II 92383

Славова, Гергана.  Устойчиво развитие на винопроизводството в България през периода 2006-2016, чрез диверсификация по посока развитие на винен туризъм / Гергана Славова, Ангелина Пейчева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 564-577. 

   Прев.загл.: Sustainable development of wine production in Bulgaria durung the period 2006-2016 through diversification towards the development of wine tourism

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. винопроизводство 3. България 4. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37249

- 263 -

Цб II 92383

Стойчева- Кехайова, Мария.  Динамика в поведението на варненци по основни дейности, свързани с устойчиво развитие / Мария Стойчева- Кехайова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 43-62. 

   Прев.загл.: Behavior dynamics of the citizens of Varna on basic activities related to sustainble development

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. Варна 2. устойчиво развитие 3. динамика 4. дейност 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 37196

- 264 -

Цб II 92383

Стоянова, Наталия.  Предприемачеството в малките и средни предприятия като фактор за устойчиво развитие на региона / Наталия Стоянова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 251-263. 

   Прев.загл.: ntrepreneurship in small and medium-size enterorises as a factor for sustainable development in the region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. малки предприятия 3. средни предприятия 4. устойчиво развитие 5. регион 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37211

- 265 -

Цб II 92383

Танаков, Никола.  Характеризиране на релацията клъстер-регион / Никола Танаков. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 370-379. 

   Прев.загл.: Characterization on relations cluster-region

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регион 2. клъстер 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37224

- 266 -

Цб II 92383

Темелкова, Стефания.  Националната маркова идентичност като предпоставка за устойчиво бизнес развитие в туризма / Стефания Темелкова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 515-527. 

   Прев.загл.: National branding and business development in tourism

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчив бизнес 2. национална марка 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37244

- 267 -

Цб II 92383

Тодорова, Стела.  Въздушен транспорт и икономическия растеж на регионите: Коинтеграция и анализ на причинно-следствената връзка в България / Стела Тодорова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 215-224. 

   Прев.загл.: ir transport and economic growth of the regions: xointegration and analysis of causation in Bulgaria

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. икономически растеж 3. региони 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37208

- 268 -

Цб II 92383

Тончева, Тодорка.  Националната стратегия за биоразнообразие - заявка за устойчиво развитие в туризма / Тодорка Тончева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 538-549. 

   Прев.загл.: National strategy of biodevirsety - application for sustainable development of tourism

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. биоразнообразие 2. национална стратегия 3. устойчиво развитие 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37246

- 269 -

Цб П II 499

Тотев, Стоян.  Приобщаващо регионално развитие – социални, икономически и екологични измерения / Стоян Тотев, Милкана Мочурова, Мария Коцева-Тикова. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 3, 50-65. 

   Разгледани са важни аспекти на пространствените различия в три водещи направления – социално, икономическо и екологично. Представени са резултати от разработването и апробирането на авторова методология за оценка на наличие на приобщаващо регионално развитие (развитие, което не води до критични регионални различия). Методологията е използвана за оценка за приобщаващо икономическо развитие в страните от ЕС. 

   Прев.загл.: Inclusive regional development – social, economic and environmental dimensions

   Сп. “Икономическа мисъл” се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-3/3Totev%20et%20al2.pdf 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. регионални различия 2. приобщаващо развитие 3. екологични каузи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37217

- 270 -

Цб II 92383

Турлакова, Теодорина.  Регионалните различия в предприемаческата активност на България - метрифициране и тенденции / Теодорина Турлакова. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 238-250. 

   Прев.загл.: Regional defferences in the entrepreneurial activity in Bulgaria - metrification and trends

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. регионални различия 2. България 3. предприемаческа дейност 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37210

- 271 -

Цб II 92383

Цолов, Георги.  Гражданските измерения на сигурността като фактори повишаващи регионалната устойчивост / Георги Цолов. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 156-165. 

   Прев.загл.: Civil safety dimensions as factors increasing regional sustainability

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37203

- 272 -

Цб II 92383

Янакиева, Албена.  Стабилизиране развитието на туристическото предприятие чрез подобряване на бюджетния му процес / Албена Янакиева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 610-622. 

   Прев.загл.: Stabilizing the development of the tourist enterprise by improving its budgetary process

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. бюджет 2. развитие 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37253

- 273 -

Цб II 92383

Яркова, Юлияна.  Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора / Юлияна Яркова, Неделин Марков, Красимира Тонева. // Регионална икономика и устойчиво развитие : Том 1 - : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет -Варна 17 ноември 2017 г.  (Варна). - Варна, 312-324. 

   Прев.загл.: nalysis and evaluation of the territorial economy in Stara Zagora district

1. Регионална икономика, туризъм - ИУ-Варна - конференции 
 332  + 061.3
Ключови думи: 1. Стара Загора 2. анализ 3. оценка 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Стара Загора 
  

Сист. No: 37215

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 274 -

Цб П I 980

Василева, Валя.  Динамика на индексите на българска фондова борса в периода 2001-2020 г. / Валя Василева. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 89-99. 

   Настоящата статия е посветена на индексите, изчислявани от Българска фондова борса (БФБ). Периодът, който обхваща изследването, е 2001 - 2020 г. Направено е описание на индексите на фондовия пазар в страната. Откроени са главните тенденции в динамиката на индексите на БФБ и са изведени основните фактори, оказващи влияние върху движението на разглежданите индекси. При анализа на движението на основния борсов индекс у нас внимание е отделено в сравнителен план на ключови моменти в динамиката на основни американски борсови индекси. 

   Статитята е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447976&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1344
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/dinamika-na-indeksite-na-balgarska-fondova-borsa-v-perioda-2001-2020-g 

 336.07
Ключови думи: 1. борсови индекси 2. Българска фондова борса (БФБ) 3. капиталов пазар 4. криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37516

- 275 -

Цб П I 980

Величков, Николай.  Сближаване доходите на глава от населението на избрани страни от централна и източна Европа с еврозоната / Николай Величков. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 8-13. 

   Тази статия изследва конвергенцията на доходите на глава от населението в шест държави от ЕС от Централна и Източна Европа - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния, към еврозоната за периода 2000-2019 г. Резултатите показват, че след кризата от 2009 г. сближаването на БВП на глава от населението в страните от ЦИЕ с това на еврозоната се забавя. Това се отнася както за намаляването на коефициента на вариация, така и за процеса на наваксване. 

   Прев.загл.: Income per capita convergence of selected central and eastern Еuropean countries with the euro area.

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447978&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1344
   https://bjournal-bfu.bg/uploads/posts/2021_1_8_13_en.pdf 

 336.7  + 311:3
Ключови думи: 1. конвергенция 2. БВП 3. население 4. страни от ЦИЕ 5. Еврозона 6. convergence 7. Euro area 8. GDP 9. CEE countries 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37487

- 276 -

Цб П ІІ 215

Винокуров, Е. Ю.  Глобальная сеть финансовой безопасности: эволюция антикризисной функции в мировой финансовой архитектуре / Е. Ю. Винокуров, А. С. Левенков. // Вопросы экономики, 2021, N 5, 26-42. 

   Статията предлага концепция за разширена глобална мрежа за финансова безопасност чрез включване на нови елементи - многостранни банки за развитие и двустранна финансова подкрепа. Това явление вече се проявява в много региони на света в дейността на най-големите международни банки за развитие и на ниво макроикономическо стабилизационно финансиране от отделни страни донори, включително по време на кризата, причинена от пандемията COVID-19. 

 339.72
Ключови думи: 1. финансова безопасност 2. финансова криза 3. световна финансова криза 4. макроикономическа стабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37656

- 277 -

Цб П I 1041

Влайкова, Тамара.  Възникване и развитие на митническото законодателство. Общоевропейска и национална правна рамка / Тамара Влайкова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 113-130. 

 336
Ключови думи: 1. митници 2. митническо законодателство 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37514

- 278 -

Цб П ІІ 1480

Газаров, Д. А.  Влияние валютного курса на международные лизинговые отношения / Д. А. Газаров. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 9, 18-32. 

 336.74
Ключови думи: 1. валутен курс 2. международен лизинг 3. лизингови операции 4. световна икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37390

- 279 -

Цб П I 1041

Димитров, Мартин.  Влошаването на публичните финанси на редица държави от ЕС увеличава уязвимостта при кризи / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 82-92. 

   Прев.загл.: Deteriorating Public Finances in a Number of EU Countries Increases Vulnerability to Crises

 336
Ключови думи: 1. публични финанси 2. кризи 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Еврозона 5. дълг 6. дефицит 7. Маастрихтски критерии 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37460

- 280 -

Цб П I 1041

Димитров, Мартин.  Евроизацията на България - предимства и рискове / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 95-112. 

 336
Ключови думи: 1. ERM II 2. инфлация 3. лихвен процент 4. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37513

- 281 -

Цб П I 1041

Димитров, Мартин.  Постигнатата конвергенция по време на членството в ЕС / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 101-108. 

 336  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. конвергенция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. БВП 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37621

- 282 -

 

Димитрова, Мина.  Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидиционен дял и дивидент / Мина Димитрова. // Актив, 2021, N 7-8, 19-30. 

 657.1  + 351.72:336.2
Ключови думи: 1. ликвидационни дялове 2. дивиденти 3. разпределение на дивиденти 4. данъчно третиране 5. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37675

- 283 -

 

Карамилева, Николета Димитрова.  Климатичните инвестиции в България - потенциал и емпирични свидетелства / Николета Димитрова Карамилева. // Народностопански архив, 2021, 21-40. 

   Настоящото изследване е насочено към установяване на връзките между производствени и климатични показатели като основа за създаването на климатичен финансов инструмент с цел намаляване вола-тил ността на постиганите финансови резултати на земеделските произ-водители от региона на Добруджа. 

   Прев.загл.: Climate Investments In Bulgaria - Potential And Empirical Evidence

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1621 

1. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. климатични инвестиции 2. климатични финанси 3. деривати 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37657

- 284 -

Цб П I 1041

Костова, Иванка.  Борсовата търговия на Лондонската метална борса / Иванка Костова, Марин Братков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 54-73. 

 336.76
Ключови думи: 1. борси 2. борсова търговия 3. договори 4. Лондонска метална борса (LBMA) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37595

- 285 -

Цб П I 1041

Костова-Пикет, Десислава.  Вземанията: парите, идващи вътре / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 43-51. 

 336
Ключови думи: 1. вземания 2. кредитна политика 3. факторинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37618

- 286 -

Цб П I 980

Кръстева, Даниела.  Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година / Даниела Кръстева. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 20-24. 

   В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация в условията на криза, предизвикана от новия коронавирус, започнала у нас в началото на месец март 2020 година. Представени са основните мерки, предприети от правителството през 2020 година в областта на възнагражденията на служителите в държавната администрация, както и очакваните мерки от началото на 2021 година, предвидени в Закона за бюджета на Република България за 2021 година и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година. В статията е са очертани и някои проблеми, свързани с направените промени в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация, както и очакваните промени през 2021 година. В заключителната част на статията са очертани някои възможни решения за промени в системата за възнаграждения, които могат да допринесат за преодоляване на очертаните проблеми. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447969&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964591
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/vaznagrazhdeniyata-na-sluzhitelite-v-darzhavnata-administratsiya-v-usloviyata-na-kriza-predizvikana-ot-pandemiyata-prez-2020-godina 

 33  + 005.915
Ключови думи: 1. държавна администрация 2. система 3. възнаграждения 4. монетарни 5. немонетарни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37606

- 287 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Митническа политика. Митнически контрол, надзор и проверки / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 70-94. 

 339.543
Ключови думи: 1. митници 2. митническа политика 3. митнически контрол 4. митнически процедури 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37507

- 288 -

Цб П I 1041

Льондев, Атанас.  Избягване на данъци чрез криптовалути / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 29-38. 

 336.21/26  + 336.74
Ключови думи: 1. данъци 2. криптовалути 3. биткойн 4. блокчейн 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37616

- 289 -

 

Льондев, Атанас.  Нови измерения на финансовата система в криптосвета / Атанас Льондев. // Научни трудове на ВУСИ, 2019, 29-49. 

   Прев.загл.: New measurements of the financial system in the cryptic world

 336
Ключови думи: 1. валута 2. биткойн 3. блокчейн 4. криптовалути 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37662

- 290 -

 

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи на физическо лице без регистрация като търговец от продажба на акции чрез инвестиционни посредници, установени в страната и чужбина / Иван Минчев. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 44-48. 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. инвестиционни посредници 3. продажба на акции 4. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 5. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37563

- 291 -

Цб П I 998

Минчев, Иван.  Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на получените приходи от дарения и спонсорство /субсидии и финансирания/ от юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ / Иван Минчев. // Актив, 2021, N 5, 32-. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 2. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 3. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37685

- 292 -

 

Момчилов, Бойчо.  Права, задължения, данъчно облагане и видове юридическа отговорност, които може да понесе управител на търговско дружество / Бойчо Момчилов. // Актив, 2021, N 7-8, 41-46. 

 336.2
Ключови думи: 1. управители 2. търговско дружество 3. отговорности 4. права 5. задължения 6. имуществена отговорност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37677

- 293 -

Цб П I 998

Момчилов, Бойчо.  Процесуални действия за защита на ревизираното лице / Бойчо Момчилов. // Актив, 2021, N 5, 36-45. 

 657.6
Ключови думи: 1. ревизия 2. ревизионно производство 3. ревизионен акт 4. административен съд 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37686

- 294 -

Цб П I 980

Ненкова, Пресияна.  Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни / Пресияна Ненкова. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 25-42. 

   Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението на степента на неравенство в разпределението на дохода в Европа, да идентифицира моделите на неравенство сред европейските страни, както и да представи ефекта от фискалното преразпределяне чрез данъци и трансфери. Източник на информация е Световната база данни за неравенството - World Inequality Database, като за измерване на подоходното неравенство се използват следните индикатори - дял на най-богатите 1%, на най-богатите 10% и на най-бедните 50% от дохода. Изменението в стойностите на отношението между средния доход на най-богатите 10% и най-бедните 50% от населението преди и след данъците и трансферите служи за оценка на ефекта от фискалното разпределение, заедно с изменението в стойностите на коефициента на Джини преди и след държавната намеса. Резултатите от изследването показват, че между европейските държави могат да бъдат открити съществени различия като по отношение на неравенството преди данъци и трансфери, така и по отношение на последващата държавна намеса чрез данъци и трансфери и нейната роля в смекчаването и коригирането на нарастващото неравенство в пазарното разпределение на дохода. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447970&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964594
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/podohodno-neravenstvo-i-prerazpredelitelno-vazdeystvie-na-darzhavnata-namesa-v-evropeyskite-strani 

 336
Ключови думи: 1. разпределение на доходите 2. коефициент на Джини 3. фискално преразпределяне 4. данъци 5. трансфери 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37587

- 295 -

 

Панева, Лиляна.  ДДС при прекратяване на договор за наем в условията на пандемия / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 6, 27-29. 

 336.21/26
Ключови думи: 1. ДДС 2. договор за наем 3. пандемична криза 4. ЗДДС 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37666

- 296 -

 

Панева, Лиляна.  Приложение на ЗДДС за услугите в сферата на здравоопазването / Лиляна Панева. // Актив, 2021, N 6, 30-33. 

 614  + 336.2
Ключови думи: 1. ЗДДС 2. услуги 3. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37667

- 297 -

 

Попова, Евгения.  Особености при авансовото облагане на доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ / Евгения Попова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 42-44. 

 336.21/26
Ключови думи: 1. авансов данък 2. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 3. казуси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37590

- 298 -

Цб П II 499

Тасева, Галя.  Детерминанти на възможността на МСП в България за покриване на текущите им задължения с паричния поток от основна дейност / Галя Тасева. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 4, 115-125. 

   Краткосрочното оцеляване на компаниите зависи пряко от способността им да покрият текущите си задължения. Целта на статията е да проучи кои фактори оказват значително влияние върху способността на компаниите да покриват текущите си задължения с паричния поток от оперативната си дейност. Изследването се базира на данни за 100 малки и средни нефинансови предприятия от различни сектори на икономиката за периода 2014-2016 г. 

   Прев.загл.: Determinants of the ability of SMEs in Bulgaria to cover their current liabilities with the cash flow from their operating activities

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-4/6Taseva%20(2).pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. финанси на фирмата 2. ликвидност 3. риск от фалит 4. паричен поток 5. малки и средни предприятия (МСП) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37356

- 299 -

Цб П I 1041

Тосков, Георги.  Финансов анализ и стратегическа ориентация на фирмата / Георги Тосков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 52-70. 

 336
Ключови думи: 1. финансов анализ 2. финанси на фирмата 3. парични потоци 4. конкурентоспособност 5. стратегическа ориентация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37619

- 300 -

 

Япраков, Орлин.  Преструктуриране и консолидация на банките в България – системен анализ и оценка / Орлин Япраков. // Народностопански архив, 2021, 73-82. 

   Периодът след присъединяването на България към ЕС въздейства динамично на българския банков сектор, което води до значителен интензитет в преструктуриранията и консолидациите на банките в страната през периода 2006–2020 г. 

   Прев.загл.: Restructuring and consolidation of Bulgarian banks - system analysis and assessment

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1624 

 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. преструктуриране 3. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37660

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 301 -

 

Бонев, Живко.  Отчитане и оповестяване на информация за оперативни сегменти (МСФО 8) / Живко Бонев. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 2, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. оперативни сегменти 2. счетоводно отчитане 3. МСФО 8 Оперативни сегменти 4. годишни финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37490

- 302 -

 

Бонев, Живко.  Същност и отчитане на инвестиционните имоти / Живко Бонев. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 2-7. 

   Статията дава основните характеристики на инвестиционния имот и критериите за определяне на имота като инвестиционен, както и счетоводното му третиране. 

 657
Ключови думи: 1. инвестиционни имоти 2. определение 3. счетоводно отчитане 4. прехвърляне на имоти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37518

- 303 -

 

Бонев, Живко.  Преработване на чужди материали на ишлеме / Живко Бонев. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 2-5. 

 657
Ключови думи: 1. ишлеме 2. шивашка индустрия 3. текстилна индустрия 4. договорни отношения 5. възложител 6. изпълнител 7. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37602

- 304 -

 

Бонев, Живко.  Някои проблеми при отчитането на разходите за ремонт на дълготрайни активи / Живко Бонев. // Актив, 2021, N 6, 6-9. 

 657
Ключови думи: 1. дълготрайни материални активи (ДМА) 2. ремонти 3. счетоводно третиране 4. СС 16 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37665

- 305 -

Цб П I 998

Бонев, Живко.  Особености при отчитане на апортните вноски / Живко Бонев. // Актив, 2021, N 5, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. апортни вноски 2. непарични вноски 3. търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37682

- 306 -

Цб П I 1023

Бъчварова, Маргарита.  Търговскоправен контекст на развитието на счетоводството в България / Маргарита Бъчварова. // ИДЕС, XXV, 2021, N 4, 1-11. 

   В статията се анализира връзката между търговско-правните норми и развитието на счетоводството в България с цел да се проследи неговата еволюция и на тази основа да се обосноват тенденциите за развитие. Основният акцент е поставен върху законодателните подходи в България, използвани при регламентиране на счетоводството на основата на развитието на търговското ни право. С оглед на историческия и нормативен анализ са формулирани изводи и са очертани тенденции за усъвършенстване на счетоводното законодателство в контекста на модернизация на търговското право в страната. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/03-ib-2021-m-bachvarova 

 657
Ключови думи: 1. търговско право 2. счетоводство 3. търговски книги 4. счетоводни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37449

- 307 -

 

Вечев, Венцислав.  Аспекти на първоначално оценяване на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Венцислав Вечев. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 2, 7-9. 

 657
Ключови думи: 1. Национални счетоводни стандарти (НСС) 2. бюджетни предприятия 3. дълготрайни материални активи (ДМА) 4. оценка на активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37493

- 308 -

Цб П I 998

Вечев, Венцислав.  Счетоводно отразяване на експлоатационния лизинг в бюджетните ортганизации / Венцислав Вечев. // Актив, 2021, N 5, 7-9. 

   Експлоатационният (оперативният) лизинг е форма на получаване или предоставяне на активи за временно ползване. 

 657
Ключови думи: 1. оперативен лизинг 2. експлоатационен лизинг 3. бюджетни организации 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37683

- 309 -

 

Димитрова, Мина.  Консервиране на дълготрайни активи - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 2, 10-15. 

 657
Ключови думи: 1. дълготрайни активи 2. счетоводно третиране 3. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37510

- 310 -

 

Димитрова, Мина.  Данъчно и счетоводно третиране при разпределение на ликвидиционен дял и дивидент / Мина Димитрова. // Актив, 2021, N 7-8, 19-30. 

 657.1  + 351.72:336.2
Ключови думи: 1. ликвидационни дялове 2. дивиденти 3. разпределение на дивиденти 4. данъчно третиране 5. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 37675

- 311 -

Цб П I 1023

Илиев, Илия.  Счетоводното законодателство в България в наши дни и в бъдеще / Илия Илиев. // ИДЕС, XXV, 2021, N 4, 1-10. 

   Целта на настоящия материал е, без да претендира за изчерпателност, да направи преглед на по-важните процеси и събития, които обуславят развитието на счетоводното законодателство през периода след 1990 година до днес и на тази база да се опита да посочи постиженията и грешките, както и възможните решения занапред. За тази цел авторите са обособили четири теми, които ще бъдат разгледани, а именно: откъде тръгнахме, какво постигнахме, какво не успяхме, както и какво предстои или какво трябва да направим. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/05-ib-2021-i-iliev-m-nikolov 

 657
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. европейска хармонизация на счетоводство 3. Търговски закон (ТЗ) 4. счетоводно право 5. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37461

- 312 -

Цб П I 998

Кавръкова, Полина.  Изпирането на пари - доколко обществото е информирано? : Резултати от проведно представително анкетно проучване на тема "Пране на пари в нефинансовия сектор" / Полина Кавръкова. // Актив, 2021, N 5, 10-15. 

 657.92
Ключови думи: 1. пране на пари 2. анкетно проучване 3. счетоводно третиране 4. финансови предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37684

- 313 -

Цб П I 1023

Костова, Надя.  Поглед към някои аспекти от бъдещето на счетоводната професия и счетоводните услуги / Надя Костова. // ИДЕС, XXV, 2021, N 4, 1-17. 

   Настоящите предизвикателства пред целия свят налагат необходимостта от задълбочен поглед и към счетоводната професия. Върху нейното развитие в бъдеще влияят различни фактори. Като значим фактор се проявява промяната в средата, в която работят предприятията. Съществено значение имат и обществените очаквания към счетоводната професия, а също така и променените очаквания и изискванията на бизнеса и работодателите към способностите на счетоводителите. За анализирането на т. нар. "счетоводни услуги", предлагани от счетоводните предприятия, е изключително важно да се познават същността и характерните черти на тези услуги, като се отчитат и факторите, които оказват влияние върху възприемането на тези услуги. Тенденциите, които ще имат най-голямо влияние върху счетоводните предприятия и техните клиенти през следващите години, са свързани с подобряване на клиентското обслужване, продуктивността и увеличаване ползите за служителите на тези предприятия. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/06-ib-2021-n-kostova 

 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. професионални умения 3. управление на риска 4. ключови компетентности 5. счетоводни услуги 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37482

- 314 -

Цб П I 953

Лечева, Ина.  Предварителният контрол за законосъобразност - митове, заблуди и реалност / Ина Лечева. // Вътрешен одитор, 2021, N 1, 3-8. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657.6
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. предварителен контрол 3. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор - (ЗФУКПС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37457

- 315 -

Цб П I 1023

Милев, Симеон.  Развитие на счетоводното законодателство при социализма / Симеон Милев. // ИДЕС, 2020, N 4, 1-8. 

   Настоящото изложение представя в обобщен вид развитието на българското счетоводно законодателство от 1947 до 1990 година. Последователно са разгледани отделните моменти (етапи), през които преминава счетоводното законодателство след установяването на политическата власт на Отечествения фронт и началото на нови икономически отношения, основани на държавна и кооперативна собственост. Законите като акт за уреждане на счетоводството отпадат и се заместват изцяло от наредби, инструкции, сметкоплани, указания и др. Подчертана е ролята на съветската школа в съдържателно отношение на нормотворчеството през изследвания период. 

   
   https://www.ides.bg/media/1917/04-ib-2021-s-milev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. Закон за счетоводството (ЗСч) 3. Наредба за счетоводната отчетност 4. Сметкоплан 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37452

- 316 -

 

Митов, Стойко.  Симулация на метода "Калкулиране на база дейности" в рамките на държавен университет / Стойко Митов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 131-150. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhgkHF.fUCcWSUmSpL2oR92c-6PHw&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 37  + 657
Ключови думи: 1. разходи 2. висше образование 3. управленско счетоводство 4. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37163

- 317 -

Цб П ІІ 215

Олейник, Антон Николаевич.  Применение контент-анализа в экономических науках: обзор текущего состояния дел и перспектив / Антон Николаевич Олейник. // Вопросы экономики, 2021, N 4, 79-95. 

   В статията особено внимание се отделя на контент-анализа като съвкупност от методи за агрегиране, обработка и анализ на качествени данни, неговите форми (качествени, количествени и смесени), както и варианти за използване на контент-анализа от икономисти. 

 657.1
Ключови думи: 1. контент-анализ 2. неокласическа теория 3. неортодоксална икономика 4. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37653

- 318 -

 

Панева, Лиляна.  Данъчни задължения на физически лица при покупко-продажби на акции и на други финансови активи / Лиляна Панева. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 49-50. 

 336.2
Ключови думи: 1. покупко-продажби 2. акции 3. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37589

- 319 -

 

Петков, Филип.  Фискалните съвети на Европейския съюз: защо има нужда от тях? / Филип Петков. // Вътрешен одитор, 2021, N 1, 29-41. 

   Статията разглежда актуалното състояние на фискалната координация в Европейския съюз, отчитайки ефектите от независими фискални съвети в държавите членки. 

1. Докторанти - УНСС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. фискален съюз 3. фискален борд 4. фискална интеграция 5. бюджетна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37481

- 320 -

 

Петрова, Диана.  Приоритетни аспекти на анализа на възвращаемостта на инвестициите при външнотърговска дейност в съвременните условия / Диана Петрова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 6-10. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657
Ключови думи: 1. външнотърговска дейност 2. инвестиции 3. възвръщаемост на инвестициите 4. счетоводен анализ 5. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37604

- 321 -

 

Петрова, Диана.  Подход за анализ на ефективността на реекспортните операции / Диана Петрова. // Актив, 2021, N 7-8, 15-18. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657.1
Ключови думи: 1. външнотърговски операции 2. реекспорт 3. счетоводно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37674

- 322 -

 

Попова, Евгения.  Особености при документирането на доходите на физическите лица / Евгения Попова. // Актив, 2021, N 7-8, 31-33. 

 657
Ключови думи: 1. доходи на физически лица 2. документиране 3. ЗДДФЛ 4. доходи по трудово правоотношение 5. доходна структура 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37676

- 323 -

 

Празен.  Счетоводни и данъчни аспекти при доставката на стоки в условията на COVID-19 / Галя Иванова-Кузманова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 8-10. 

1. Преподаватели от УНСС 
 657  + 331
Ключови думи: 1. доставки на стоки 2. счетоводни аспекти 3. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37540

- 324 -

Цб П I 1023

Русев, Иван.  Европейски и балкански влияния върху счетоводно-правната култура на българите в зората на модерното законодателство през XIX век / Иван Русев. // ИДЕС, XXV, 2021, N 4, 1-11. 

   Настоящата статия има за цел да проследи европейските и балканските влияния, оказани в процеса на формирането на модерната счетоводно-правна култура на българите през XIX в., т.е. във времето, когато се заражда модерното европейско законодателство. През целия век българите имат възможност да формират своята счетоводно-правна култура в близък и дори непосредствен досег с най-напредналите европейски нации в тази сфера - Франция и Германия. Освен направените наблюдения върху представените първи търговски закони, доказва го също преведената на български език литература по търговия и счетоводство още през 40-те - 70-те години на века, зараждането и разпространението на модерното търговско и счетоводно образование по същото време (а и след 1878 г.) в множество български градове, доказва го също търговската и счетоводна практика на видни представители на българската нация през епохата. През XIX в. българите формират своята модерна счетоводно-правна култура и в процес на общуване и обмен на информация и с другите балкански народи - гърци, сърби, румънци - процес, добре документиран в запазени до днес оригинални исторически извори. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/02-ib-2021-i-rusev 

 657
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. счетоводно законодателство 3. Балкански полуостров 4. Османска империя 5. френско културно влияние 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37447

- 325 -

Цб П I 1023

Филипова, Фаня.  Развитие и перспективи пред независимия финансов одит в България / Фаня Филипова. // ИДЕС, XXV, 2021, N 4, 1-21. 

   В изследването се дискутират редица въпроси, свързани с перспективите пред независимия финансов одит, т.е. с неговото бъдеще в България, но, разбира се, през призмата на световните тенденции в тази област. Водещата авторова теза е, че настъпват значими промени в начина (подхода), по който ще се извършва независимият финансов одит, включително очакването е, че одиторите ще бъдат натоварени с допълнителни функции и отговорности. Дигиталната трансформация на одита ще бъде водеща негова характеристика в близките години. Тя е породена както от нуждата от по-високо качество на одитната услуга и оптимизация на разходите и времето за извършването ?, така и от значимите дигитални трансформации и промени в бизнес моделите на клиентите, институциите, икономиките и обществото като цяло. 

   
   https://www.ides.bg/e-journal/2021/issue/07-ib-2021-f-filipova 

 657
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. дигитализация 3. одит 4. дигитална трансформация 5. подготовка 6. бъдещи одитори 7. изпити 8. придобиване на правоспособност 9. перспективи 10. независим финансов одит 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37485

- 326 -

 

Harmon, William.  Четирите стълба на дистанционната работа на одиторските екипи / William Harmon. // Вътрешен одитор, 2021, N 2, 22-26. 

 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. одиторска професия 3. одитни екипи 4. отдалечена работа 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37484

Управление

- 327 -

Цб П I 1041

Алашки, Максим.  Стартъп - нещо ново или познато, но наричано по друг начин / Максим Алашки. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 73-81. 

   Прев.загл.: Start-ups - Something New or Known but Otherwise Called

 658
Ключови думи: 1. стартъп 2. стартиращи компании 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37456

- 328 -

Цб II 92388

Алексиева, Йоанна.  Електронен портал на Министерството на образованието и науката за качество и ефективно обслужване на гражданите / Йоанна Алексиева, Виктория Николова. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 221-2284. 

   Прев.загл.: Electronic portal of the Ministry of education and science for quality and effective services to citizens

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. Министерство на образованието и науката (МОН) 2. граждани 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37144

- 329 -

Цб II 92387

Бонева, Мирослава.  Методика за изследване на системи за взаимоотношенията с клиенти / Мирослава Бонева, Александър Петков, Антон Недялков. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 239-248. 

   Прев.загл.: Methodology for reseach of customer relationship systems

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. взаимоотношения 2. клиенти 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37189

- 330 -

Цб II 92388

Видев, Станислав.  Проектиране и изграждане на комуникационната среда за осигуряване на Е -управление и Е- комуникация / Станислав Видев. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 251-258. 

   Прев.загл.: Desing and construction of the communication environment to provide E - management and E- communications

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. комуникационна среда 2. е-управление 3. е-комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37148

- 331 -

 

Влайкова, Тамара.  Управление на риска при осъществяване на митнически контрол / Тамара Влайкова. // Научни трудове на ВУСИ, 2019, 182-199. 

 005
Ключови думи: 1. митнически контрол 2. риск 3. управление на риска 4. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37670

- 332 -

Цб II 92387

Воденичарова, Весела.  Влияние на чуждестранни практики в развитието на индустриалните клъстери в България / Весела Воденичарова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 277-284. 

   Прев.загл.: Impact of the international practices in the development of the industrial clusters in Bulgaria

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. клъстер 2. влияние 3. развитие 4. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37193

- 333 -

Цб II 92387

Вълков, Виктор.  Развитие на електронното управление при прилагане на селскостопанската политика на България / Виктор Вълков. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 37-42. 

   Прев.загл.: Development of E-government in the implementation of agricultural policy in Bulgaria

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. развитие 2. електронно управление 3. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37156

- 334 -

Цб П I 1041

Георгиев, Пеньо.  Изграждане на модел на киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 22-28. 

 658.017.2/.3  + 004.056
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. киберсигурност 3. информационна сигурност 4. национална сигурност 5. модел 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37615

- 335 -

Цб II 92388

Георгиева, Михаела.  Възможности за използване на електронните услуги при представяне на заетостта и безработицата в североизточен район за планиране / Михаела Георгиева. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 205-220. 

   Прев.загл.: Possibilities for using the electronic services in the presentation of employment and unemployment in the north region of planning

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. електронни услуги 2. безработица 3. заетост 4. Североизточен район 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37143

- 336 -

 

Дечев, Теодор.  За корпоративната социална отговорност в сферата на здравеопазването / Теодор Дечев. // Научни трудове на ВУСИ, 2019, 76-181. 

 614  + 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
  

Сист. No: 37664

- 337 -

Цб П ІІ 1480

Зельднер, Алексей Г.  Управление процессом структурной реорганизации экономики на индустриальной основе (опыт Республики Корея) / Алексей Г. Зельднер, Владимир Сергеевич Осипов. // Пробл. теории и практики управл., 2021, N 8, 6-19. 

   .Статията е посветена на сравнителен анализ на южнокорейския опит от икономически реформи и модели на икономическо развитие и руските постижения в тази област. Авторите смятат, че използването на най-добрите практики за управление на процеса на структурна реорганизация на икономиката, получени в Южна Корея, може да бъде от голяма помощ при разработването на модел на икономическото развитие на Русия на настоящия етап. 

   Прев.загл.: Управление на процеса на структурна реорганизация на икономиката на индустриална основа (на опита на Република Корея)

 005.5
Ключови думи: 1. Южна Корея 2. икономически реформи 3. индустриална динамика 4. инвестиции 5. индустриализация 6. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37358

- 338 -

Цб II 92388

Иванов, Десислав.  Функционално разширяване за компютъра на мениджъра / Десислав Иванов, Ваня Колева, Натали Андреева, Мартин Борисов, Димитър Топов. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 259-266. 

   Прев.загл.: Functional extension for the nanager`s computer

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. мениджъри 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37149

- 339 -

Цб II 92387

Илиев, Иван.  Принципът 80/20 в контекста на Е-познание / Иван Илиев, Емилия Димова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 181-190. 

   Прев.загл.: 80/20 principle in the context of E-learning

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. информация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37177

- 340 -

Цб II 92387

Караджова, Милена.  Установяването на справедлив баланс между реализирането на обществения интерес и защита правото на лична неприкосновеност (в контекста на достъпа до данни в имотния регистър и кадастъра в България) / Милена Караджова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 61-66. 

   Прев.загл.: Determine the balance between public interest abd the right to respect for private life (n the context of the property reg)

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. лични данни 2. кадастър 3. баланс 4. право 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37160

- 341 -

Цб II 92387

Караджова, Нели.  Критерии за оценяване на приложимостта на информационните и комуникационните технологии в административно-управленските функции / Нели Караджова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 231-238. 

   Прев.загл.: Evaluation criteria for the applicability of information and communication technologies in administrative management functions

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. критерии 2. информационни технологии 3. комуникационни технологии 4. оценка 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37188

- 342 -

 

Кирилов, Калоян.  Корпоративно управление и българските предприемачи / Калоян Кирилов. // Вътрешен одитор, 2021, N 2, 19-21. 

 005
Ключови думи: 1. корпоративен контрол 2. предприемачески процес 3. вътрешни одитори 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37483

- 343 -

Цб П ІІ 215

Клейнер, Георгий Борисович.  Интеллектуальная теория фирмы / Георгий Борисович Клейнер. // Вопросы экономики, 2021, N 1, 73-97. 

   Статията представя основните положения на интелектуалната теория на фирмата - ново направление в изследването на микроикономическите стопански субекти. Обект на теорията са фирмите, чиято дейност в решаваща степен зависи от обема и ефективността на използване на техните интелектуални способности, които позволяват да се анализира структурата и характеристиките на вътрешната и външната социално-икономическа среда на фирмата. 

 005.342
Ключови думи: 1. фирми 2. теория на управлението 3. интелектуална икономика 4. социално-икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37637

- 344 -

Цб II 92388

Коларов, Руслан.  Прилагане на електронното управление за насърчаване на развитието на селските райони в Добричка област / Руслан Коларов. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 197-204. 

   Прев.загл.: Implementation of E-government to promote the development of rural areas in Dobrich region

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. електронно управление 2. селски райони 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Добрич 
  

Сист. No: 37142

- 345 -

Цб П I 980

Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление  / Надя Миронова. // Бизнес посоки, 2020, N 2, 13-19. 

   Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати за всеки мениджър са личностни качества и компетентности, сред които важно значение има комуникативната компетентност. Ефективната бизнес комуникация и комуникационната компетентност на мениджъра са от решаващо значение за успешното управление на всяка една компания. Лошата комуникация е неприятна не само в личен план, но има потенциал да причини огромни финансови загуби. 

   Прев.загл.: The communication competence necessary for successful management

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148238216&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=924440
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-2/komunikatsionnata-kompetentnost-neobhodima-za-uspeshnoto-upravlenie 

 65.012.4
Ключови думи: 1. бизнес комуникация 2. комуникативна компетентност 3. управление 4. въздействие 5. комуникационни тактики 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37689

- 346 -

 

Костова-Пикет, Десислава.  Многонационално финансово управление / Десислава Костова-Пикет. // Научни трудове на ВУСИ, 2020, 71-95. 

 005.915
Ключови думи: 1. финансово управление 2. мултинационални компании 3. международна парична система 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37693

- 347 -

 

Макушина, Е. Ю.  Влияние гендерного состава совета директоров на результаты деятельности компании: опыт Германии, Австрии и Швейцарии / Е. Ю. Макушина. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 2, 140-158. 

   Обект на изследването е отчетността на европейските компании, а предмет е съставът на борда на директорите и финансовите резултати. Целта на работата е да се установи връзката между финансовото представяне на компаниите и половия състав на съветите на директорите. 

 005.2
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. дискриминация 3. жени-лидери 4. джендър квоти 5. държавно регулиране 6. мениджъри 7. съвет на директорите 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 37612

- 348 -

Цб II 92388

Маламов, Добромир.  Знакови системи и логически анализ в електронните комуникации / Добромир Маламов. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 235-242. 

   Прев.загл.: Symvol systems and logical analysis in electronic communications

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. анализ 2. електронни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37146

- 349 -

Цб II 92388

Маламов, Добромир.  Статистически анализ на електрическата консумация за дистанционно изработване на индивидуализиран товаров профил на масов потребител / Добромир Маламов, Дилена Горчева. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 243-250. 

   Прев.загл.: tatistical analysis of electricity consumption for remote construction individualized load profile to the general public

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. статистически анализ 2. потребители 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37147

- 350 -

Цб II 92387

Маламов, Добромир.  Адекватна класификация на социално-икономически дейности съобразно технологичното развитие / Добромир Маламов. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 101-108. 

   Прев.загл.: Adequate classification of the public activities according to rechnological development

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. технологии 2. развитие 3. класификация 4. социални дейности 5. икономически дейности 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37167

- 351 -

Цб II 92387

Маринов, Орлин.  Подобряване на контрола на работните процеси в административната организация чрез внедряване политики за информационна сигурност / Орлин Маринов, Ивета Стамова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 285-290. 

   Прев.загл.: Improvement of the workflows control in the administrative organization by implementing information security policies

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. контрол 2. работни процеси 3. политики 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37194

- 352 -

Цб П I 980

Миронова, Надя.  Ефективната дигитализация на бизнеса и увеличаване на конкурентоспособността / Надя Миронова. // Бизнес посоки, 2020, N 2, 7-12. 

   Използването на дигитализация е необходимост за всяка фирма, която иска да бъде печеливша, да увеличи печалбите си и да запази пазарните си позиции. Дигиталната трансформация позволява увеличаване на продажбите чрез разбиране на нуждите на клиентите и достигането до все повече потенциални клиенти, оптимизиране на вътрешните процеси, ефективно редуциране на разходите чрез намаляване на ръчната работа и заместването й с автоматизирани задачи и не на последно място удовлетворяване на персонала. 

   Прев.загл.: Effective digitalization of business and increasing competitiveness

   Статията е индексиана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148238215&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=924357
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-2/efektivnata-digitalizatsiya-na-biznesa-i-uvelichavane-na-konkurentosposobnostta-bg 

 004.77:33  + 330.34
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. конкурентоспособност 3. продажби 4. пазарни позиции 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 37679

- 353 -

 

Михайлова, Иванка.  Източници на знанията и уменията за управление на конфликти на ръководители в български компании / Иванка Михайлова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 151-172. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhihxK.tndXV_Q7o2XgpjouDUjAEQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 005.7
Ключови думи: 1. конфликт 2. мениджъри 3. ръководители 4. български компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37312

- 354 -

Цб II 92387

Надялков, Антон.  Изследване на готовността за дистанционно обучение в професионално направление „Администрация и управление“ на Русенския университет / Антон Надялков, Мирослава Бонева. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 157-168. 

   Прев.загл.: A research on readiness for distance learning in professional field 'Administration and management" at university of Ruse

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. администрация 2. управление 3. дистанционно обучение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37174

- 355 -

Цб II 92387

Петков, Александър.  Изследване приложението на Е-комуникациите за целите на администрацията / Александър Петков. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 191-198. 

   Прев.загл.: Research on E- communications in governance

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-комуникации 2. администрация 3. цели 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37178

- 356 -

Цб II 92387

Петкова, Кристина.  Европейски политики за регионално развитие - чрез Е-демократизация към преодоляване на локализма / Кристина Петкова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 47-54. 

   Прев.загл.: European regional development policies - by E-democracy to overcome localism

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. европейски политики 3. демократизация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37158

- 357 -

Цб II 92387

Петров, Камен.  Допирни точки и различия в геоикономиката и електронното управление / Камен Петров. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 205-212. 

   Прев.загл.: Similarities and differences in Geo-economics and E- government

1. Електронно управление - конференции 2. Преподаватели от УНСС 3. Геоикономика 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. геоикономика 2. електронно управление 3. регион 4. модел 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37182

- 358 -

Цб II 92387

Петрова, Пенка.  Е-управление на система за учебно-образователно звено/заведение / Пенка Петрова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 219-222. 

   Прев.загл.: E-management of system of school education unit

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. учебни заведения 3. система 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37186

- 359 -

Цб II 92388

Праматаров, Антон.  Възможности за приложение на Е - здравеопазване в центъра по трансфузионна хематология на МБАЛ ВМА - София / Антон Праматаров, Силвия Трифонова. // VIII Международна научна конференция "Е-Управление и Е-Комуникации" в рамките на "Дни на науката - 2016 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2016, 229-234. 

   Прев.загл.: Opportunities for applying E- health in the centre for transfusion hematology of MMA - Sofia hospital

1. Електронно управление - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-здравеопазване 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 37145

- 360 -

Цб II 92387

Радева, Мария.  Електронните услуги, предоставяни от националнат здравноосигурителна каса / Мария Радева. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 43-46. 

   Прев.загл.: lectronic services provided by the national health insurance fund

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. електронни услуги 2. Национална здравноосигурителна каса 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37157

- 361 -

Цб II 92387

Радулов, Иво.  Информационната система за предоставяне на достъп до пространствените данни и услуги на Мо-част от информационната и комуникационната платформа за Е-управление / Иво Радулов, Пламена Андреева, Мариян Марков. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 223-230. 

   Прев.загл.: The information system, providing access to the mod spatiel data and services - part of the information and communication platform for E-governance

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. информационна система 2. е-управление 3. данни 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37187

- 362 -

Цб II 92387

Станчев, Владимир Л.  Приложение на управлението на мултимедиен поток при глобални поточни комуникации на живо / Владимир Л. Станчев. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 199-204. 

   Прев.загл.: Application the management on multimedia stream in the global communication with streaming live

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37180

- 363 -

Цб П I 1041

Стоянов, Стоян.  Упражняване на контрол в качеството на ръководен служител от МВР / Стоян Стоянов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 93-111. 

   Прев.загл.: Exercising Control in the Capacity of a Senior Empoyee of the Ministry of Interior

 005
Ключови думи: 1. управление 2. контрол 3. ръководни кадри 4. Министерство на вътрешните работи 5. МВР 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37462

- 364 -

Цб II 92387

Трифонова, Силвия.  E-финанси и ролята им за бизнеса (по примера на банковия сектор) / Силвия Трифонова, Антон Праматаров. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 267-276. 

   Прев.загл.: E-finance and their role for the business (on the example of the bankung sector)

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 3. Преподаватели от УНСС 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. финанси 2. бизнес 3. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37192

- 365 -

 

Христов, Георги.  Икономически и поведенчески фактори за дейността на портфолио мениджъра / Георги Христов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 201-224. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhi4DP.zDuuRgsojTNYg7tsp1qNSw&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 005
Ключови думи: 1. портфолио мениджмънт 2. икономически фактори 3. управление на портфейли 4. портфейл 5. регулации 6. риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 37353

- 366 -

Цб II 92387

Христов, Минчо.  Българският преход пред погледа на електронните архиви: опит за исторически анализ / Минчо Христов. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 95-100. 

   Прев.загл.: Bulgarian transition through the eyesof electronic archives: an attempt to historical analysis

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. преход 2. политическа система 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37166

- 367 -

Цб II 92387

Хубенова, Маргарита.  Електронна идентификация на правните субекти в Р. България - актуално състояние и перспективи / Маргарита Хубенова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 139-144. 

   Прев.загл.: Electronic identification of legal entities in Bulgaria - current status and prospects

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. електронна идентификация 2. правни субекти 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37172

- 368 -

Цб II 92387

Цолова, Сия.  Иновативна Е-система за стратегически анализ / Сия Цолова, Ирина Дренчева. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 27-36. 

   Прев.загл.: Innovative E-system for strategic analysis

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. стратегия 2. анализ 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37155

- 369 -

Цб II 92387

Цонков, Николай.  Проблеми пред Е - управлението в България / Николай Цонков. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове / Организац. комитет Г. Михов и др.; Межд. науч. комит. И. Кралов и др.  (Созопол). - Созопол. - Созопол : Технически университет, Юни 2015, 9-14. 

   Прев.загл.: E- government problems in Bulgaria

1. Електронно управление - конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. е-управление 2. проблеми 3. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37151

- 370 -

Цб II 92387

Ченешев, Димитър.  Научен електронен репозиториум на технически университет - София - платформа и функционалност / Димитър Ченешев, Христина Димитрова. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 109-118. 

   Прев.загл.: Scientific electronic repository of the technical university- Sofia- platform and functionality

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. Технически университет - София 2. платформи 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 37168

- 371 -

Цб II 92387

Ченешев, Димитър.  Необходимост от трансформация на корпоративната комуникация в контекста на организационно преструктуриране в община София / Димитър Ченешев. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 213-218. 

   Прев.загл.: Nee for transformation of corporate communication in the context of organizational restructuring in Sofia municipality

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. комуникация 3. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. София 
  

Сист. No: 37185

- 372 -

Цб II 92387

Gherman, Teodora.  Interoperability solutions for E-government / Teodora Gherman, Doina Gherman. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 255-266. 

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. оперативна съвместимост 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37191

- 373 -

Цб II 92387

Kadji, Martial.  Managerial innovation in the governance of a virtual community: the case of an open source software project / Martial Kadji, Gunel Sarapova, Aimee Ngalla. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 127-138. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес модели 2. софтуер 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37171

- 374 -

Цб II 92387

Koloda, Svitlana.  Didactic possibilities of technology blog in teaching foreign languages / Svitlana Koloda. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 177-180. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. блог 2. медия 3. език 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37176

- 375 -

Цб II 92387

Marinov, Orlin.  Impact of ICT on administrative management processes / Orlin Marinov, Roumiana Tsankova. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 67-76. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. оценка 2. критерии 3. индикатори 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37161

- 376 -

Цб II 92387

Nativel, Jean-Bernard.  Impact of innovation on the creation of public value through E-governance: an analysis of the diffusion of a HR managemenr software in the french central bank / Jean-Bernard Nativel. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 21-26. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. публични организации 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37154

- 377 -

Цб II 92387

Rozeva, Anna.  Mapping databases to ontologies of the E- governance domein / Anna Rozeva. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 15-20. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. онтология 2. бази данни 3. картографиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37152

- 378 -

Цб II 92387

Santoso, Edy.  Blended learning policy on training as an effort to improve competency in human resource development program / Edy Santoso, Richard Pantun. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 169-176. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. дистанционно обучение 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37175

- 379 -

Цб II 92387

Skorykh, Natalya.  E-participation of citizens in efficiency increase of public expenses: budget for citizens and citizens budget / Natalya Skorykh. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 85-90. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. бюджет 2. граждани 3. гласуване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37164

- 380 -

Цб II 92387

Slaveykov, Kiril.  E-governance: developing and developed countries / Kiril Slaveykov, Valentin Stoyanov, Konstantin Stoyanov, Kalina Trifonova. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 119-122. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет 2. управление 3. правителство 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37169

- 381 -

Цб II 92387

Slaveykov, Kiril.  E-management: using ICT to accomplish desired goals / Kiril Slaveykov, Valentin Stoyanov, Konstantin Stoyanov, Kalina Trifonova. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 123-126. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37170

- 382 -

Цб II 92387

Sotirova, Daniela.  Emotional work in public administration / Daniela Sotirova. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 55-60. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. емоционален труд 2. държавна администрация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37159

- 383 -

Цб II 92387

Susarenco, Tamara.  The informational resources applied in the central public administration and concluding the collective labor agreement / Tamara Susarenco. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 249-254. 

1. Електронно управление - конференции 2. Иновации 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. информационни ресурси 2. администрация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Молдова 
  

Сист. No: 37190

- 384 -

Цб II 92387

Tipa, Ion.  The criminal responsibility for cybercrimes in E-government / Ion Tipa. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 145-156. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. престъпления 2. е-правителство 3. софтуерен продукт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37173

- 385 -

Цб II 92387

Tsankova, Roumiana.  Unification of the evaluation in the management processes / Roumiana Tsankova, Snejanka Georgieva. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 77-84. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. оценка 2. управленски процеси 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37162

- 386 -

Цб II 92387

Valeriu, Bulgas.  Social networks in civil and public sectors / Bulgas Valeriu. // VII Международна научна конференция "Е-Управление" в рамките на "Дни на науката - 2015 " на ТУ - София : Сборник трудове  (Созопол). - Созопол. - Созопол, Юни 2015, 91-94. 

1. Електронно управление - конференции 
 005.3  + 004  + 061.3
Ключови думи: 1. социална мрежа 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37165

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 387 -

Цб II 92384

Димова, Надежда.  Специфика на взаимовръзката между устойчивия маркетинг и потребителското поведение / Надежда Димова. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 637-644. 

   Прев.загл.: Specificity of the relationship between sustaainable marketing and consumer behavior

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Маркетинг 
 004.77:33  + 061.3  + 339.138
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. маркетинг 3. устойчив маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37333

- 388 -

 

Кръстева, Невяна.  Изкуственият интелект и съвременният маркетинг / Невяна Кръстева. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 109-130. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhgkHF.fUCcWSUmSpL2oR92c-6PHw&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 339.138  + 004.8
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингов микс 3. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37153

- 389 -

 

Тимербулатова, К. Ю.  Реклама в социальной сети как сигнал качества / К. Ю. Тимербулатова. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 2, 118-139. 

   Рекламата в социална мрежа има редица характеристики, които я отличават от другите видове реклама и които могат да бъдат от ключово значение при отговора на въпроса за способността й да служи като сигнал за качество. Статията изследва въпроса в кой случай, при разделително равновесие, рекламата може да служи като надежден сигнал за качество. 

   Прев.загл.: Рекламата в социалните мрежи като сигнал за качество

 339.138
Ключови думи: 1. реклама 2. интернет маркетинг 3. социални мрежи 4. качество 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 37611

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 390 -

Цб П II 499

Башев, Храбрин.  Конкурентоспособността на земеделските стопанства в България / Храбрин Башев, Нина Котева. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 4, 3-26. 

   Прев.загл.: The competitiveness of agricultural holdings in Bulgaria

   Сп. "Икономическа мисъл" се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=958266 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. конкурентоспособност 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 37332

Икономика на индустрията

- 391 -

Цб П I 980

Боцева, Десислава.  Регионалната специализация като фактор на развитието на малък и среден бизнес в България / Десислава Боцева. // Бизнес посоки, 2020, N 2, 34-46. 

   Регионалният секторен анализ на малките и средните предприятия е основат за идентифициране на тяхното състояние в България. Чрез нещо се идентифицират предпоставките за развитието на тези предприятия и се създава възможност за определяне на техните специфични регионални потенциали. Подобен фундамент за вземане на решения и прилагане на мерки в подкрепа на конкретни сектори на икономиката, трябва да гарантира в определена степен тяхната ефективност и ефективност. Настоящето изследване има за цел да анализира състоянието на сектора на малките и средните предприятия в България и да идентифицира предразположението му към регионална специализация, прилагане на иновации, технологии, предприемачески открития, възможностите за дигитализиране, стратегиране, планиране и програмиране от ново поколение. 

   Прев.загл.: Regional specialization as a development determinant of a small and mediumsized business in Bulgaria

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148238224&site=ehost-live Статията е индексирана в https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=924436
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-2/regionalnata-spetsializatsiya-kato-faktor-na-razvitieto-na-malak-i-sreden-biznes-v-balgariya 

 330.34
Ключови думи: 1. регионална специализация 2. интелигентна специализация 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. иновации 5. регионална конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1.  2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37691

- 392 -

Цб II 92375

Andreeva, Tzvetelina.  Methods for risk management in the insurance company and their importance for business / Tzvetelina Andreeva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 286-290. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. риск трансфер 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37458

- 393 -

Цб II 92375

Atanasova, Christiana.  A paperless maritime future / Christiana Atanasova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 59-63. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. доставки 3. блокчейн 4. товарителница 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37412

- 394 -

Цб II 92375

Atanassov, Atanas.  The new business climate trends due to covid-19 pandemic in Bulgaria / Atanas Atanassov, Silvia Trifonova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 40-52. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. коронавирус 2. бизнес климат 3. предприятия 4. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37410

- 395 -

Цб II 92375

Biolcheva, Petya.  Energy security in conditions of increased levels of risk / Petya Biolcheva, Dimitar Beleliev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 194-199. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. енергийна сигурност 3. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37434

- 396 -

Цб II 92375

Bozev, Vasil.  Contemporary methods of business process management (BPM) / Vasil Bozev, Sotir Ivanov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 307-313. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес процеси 2. управление 3. иновации 4. технологична промяна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37466

- 397 -

Цб II 92375

Dimitrakiev, Dimitar.  Online E-learning for teaching colregs in bulgarian naval academy / Dimitar Dimitrakiev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 72-80. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. е-образование 2. преподаване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37414

- 398 -

Цб II 92375

Dimitrakiev, Dimitar.  Advanced colregs teaching in bulgarian naval academy via online E-learning and simulators / Dimitar Dimitrakiev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 81-87. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. е-образование 2. преподаване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37415

- 399 -

Цб II 92375

Dimitrakieva, Svetlana.  The autonomous ships challenge / Svetlana Dimitrakieva, Christiana Atanasova, Nadejda Gevrenova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 257-263. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. доставки 2. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37442

- 400 -

Цб II 92375

Dimitrakieva, Svetlana.  Operational risk management in foreign trade transactions / Svetlana Dimitrakieva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 264-270. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. транзакции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37445

- 401 -

Цб II 92375

Dimitrov, Ivan.  Renewable energy sources and international business-global overview for 2020 and the near future / Ivan Dimitrov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 119-125. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. международен бизнес 2. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37420

- 402 -

Цб II 92375

Dimitrov, Kiril.  Covid-19 pandemic as kye market event for reframing of the official corporate culture / Kiril Dimitrov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. корпоративна култура 2. бизнес организации 3. кризисно управление 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37422

- 403 -

Цб II 92375

Doncheva, Dora.  Modeling of industry competitiveness - the way for overcoming a future crisis / Dora Doncheva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 95-102. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. моделиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37417

- 404 -

Цб II 92375

Ganchev, Dobrin.  Problems and prospects for the bulgarian economy / Dobrin Ganchev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 88-94. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. трансформация 2. криза 3. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37416

- 405 -

Цб II 92375

Ganeva, Gergana.  Application ofmanagement functions in the process of cost management / Gergana Ganeva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 112-118. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. планиране 2. контрол 3. бюджетиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37419

- 406 -

Цб II 92375

Geshkov, Marin.  Managing employee communications during pandemic / Marin Geshkov, Miglena Molhova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 148-155. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. корона криза 2. дигитални технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37424

- 407 -

Цб II 92375

Gilina, Nadya.  Stakeholders in facility activities in healthcare facilities in Bulgaria / Nadya Gilina, Anton Pramatarov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 164-170. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на съоръженията 2. заинтересовани страни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37427

- 408 -

Цб II 92375

Habib, Mamun.  Industry driven supply chain manageent and Covid-19 / Mamun Habib. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 11-19. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на верига на доставките 2. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37407

- 409 -

Цб II 92375

Hadjiev, Bozhidar.  Reengineering assessment of the entrepreneurial and innovation potential of enterprises / Bozhidar Hadjiev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 53-58. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. реинженеринг 2. иновации 3. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37411

- 410 -

Цб II 92375

Iliev, Petkan.  The church economy - direct and indirect positive effects on economic growth in the context of socio-economic crisis / Petkan Iliev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 187-193. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. църква 2. църковна икономика 3. деноминация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37433

- 411 -

Цб II 92375

Ivanov, Sotir.  Investments in space industries / Sotir Ivanov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 244-251. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиции 2. пространствено развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37439

- 412 -

Цб II 92375

Ivanov, Yordan.  Competitive advantages of business organization in a digital environment / Yordan Ivanov, Monika Mihaylova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 333-342. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37469

- 413 -

Цб II 92375

Ivanova, Desislava.  Investments and corporate debt - proof from bulgarian industry / Desislava Ivanova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 64-71. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиции 2. корпоративен дълг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37413

- 414 -

Цб II 92375

Jecheva, Veselina.  Mes innivation activity and customer relationship asrects of business innovations in Bulgaria / Veselina Jecheva, Evgeniya Nikolova, Angel Toshkov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 392-398. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. иновационна активност 2. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37476

- 415 -

Цб II 92375

Kolev, Svilen.  Brexit and covid-19 challenges: the bank of England`s monetary policy response / Svilen Kolev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 271-278. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. монетарна политика 2. централна банка 3. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37446

- 416 -

Цб II 92375

Koleva, Fanny.  Analysis of utility model registration activity development influenced by legislative changes in 2006 / Fanny Koleva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 103-111. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. полезни модели 2. законодателство 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37418

- 417 -

Цб II 92375

Konarev, Asen.  The enterprise size as a factor of sustainability in a crisis / Asen Konarev, Snezhinka Konstantinova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 33-39. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. предприятия 2. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37409

- 418 -

Цб II 92375

Konstantinova, Snezhinka.  Concentration and efficiency in times of crisis / Snezhinka Konstantinova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 237-243. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. модел 2. концентрация 3. индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37438

- 419 -

Цб II 92375

Kostadinov, Kostadin.  Roadmap for fostering intelligent specialization in Bulgaria / Kostadin Kostadinov, Nikolay Sterev, Tsvetelina Yorgova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 357-365. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. интелигентна специализация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37472

- 420 -

Цб II 92375

Kulova, Ivelina.  Digitalization in industry: ecosystem for global business growth / Ivelina Kulova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 126-131. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. глобален бизнес 3. растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37421

- 421 -

Цб II 92375

Manolova, Violeta.  Biofeedback neurotraining for optimal situational leadership / Violeta Manolova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 328-332. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. ситуационно лидерство 2. стил на лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37468

- 422 -

Цб II 92375

Marenova, Valentina.  Factors, influencing the innovative activity of enterprises in the tourism industry / Valentina Marenova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 406-410. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. туризъм 3. модераторен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37478

- 423 -

Цб II 92375

Masaldzhiyska, Stefka.  Expertise and project solutions increasing the human resources motivation / Stefka Masaldzhiyska. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 252-256. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. мотивация за труд 2. експертизи 3. проектни решения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37441

- 424 -

Цб II 92375

Mihova, Toni.  Digital marketing in the food industry - opportunities and prospects / Toni Mihova, Valentina Nikolova-Alexieva, Phillip Hristov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 279-285. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитален маркетинг 2. персонализация 3. социално взаимодействие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37454

- 425 -

Цб II 92375

Milev, Oleg.  Factor influence in tourism on the example of the Bulgarian Black sea / Oleg Milev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 180-186. 

   

   
    

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. хотелиерска индустрия 2. Черно море 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 2. Черно море 
  

Сист. No: 37426

- 426 -

Цб II 92375

Miteva, Maria.  Human resources traaining in the banking sector in Bulgaria alongside covid-19 - restraints and new opportunities / Maria Miteva, Ivan Ilkov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 140-147. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. коронавирус 2. човешки ресурси 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37423

- 427 -

Цб II 92375

Molhova, Miglena.  Home-based telework during pandemic as a data loss challenge for research organizations / Miglena Molhova, Petya Biolcheva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 156-163. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. риск мениджмънт 3. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37425

- 428 -

Цб II 92375

Nencheva, Violena.  Influence of the shale gas worldwide and its economical impact as a source of energy / Violena Nencheva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 368-375. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. шистов газ 2. икономика 3. източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37473

- 429 -

Цб II 92375

Neycheva, Mariya.  Investment in life-long learning and innovation activity of sme in Bulgaria / Mariya Neycheva, Yulia Yorgova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 376-382. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. професионално обучение 3. управленско консултиране 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37474

- 430 -

Цб II 92375

Nikolova, Evgeniya.  Smes innovation activity and management aspects of business innovations in Bulgaria / Evgeniya Nikolova, Veselina Jacheva, Angel Toshkov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 384-391. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. фактори 2. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37475

- 431 -

Цб II 92375

Nikolova-Alexieva, Valentina.  Factors for sustainable development of the regional bioeconomy in Bulgaria / Valentina Nikolova-Alexieva, Katina Valeva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 291-299. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. биоикономика 2. устойчиво развитие 3. кръгова икономика 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37455

- 432 -

Цб II 92375

Nikolova-Alexieva, Valentina.  The circilar bioeconomics as a factor for achieving ecological efficiency / Valentina Nikolova-Alexieva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 300-306. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. биоикономика 2. кръгова икономика 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37464

- 433 -

Цб II 92375

Panov, Vesko.  Application of multi-subject expertise for research and assement of financial and customs violations / Vesko Panov, Siya Veleva, Kalina Semova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 314-327. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. нарушения 2. търсене 3. оценяване 4. прогнози 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37467

- 434 -

Цб II 92375

Rosillo, Hector Gerardo Toledo.  New challenges for the industry after the pandemic / Hector Gerardo Toledo Rosillo. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 23-30. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. капитализъм 2. пандемия 3. промяна 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37408

- 435 -

Цб II 92375

Ruseva, Vilyana.  Business and marketing innovations in enterprises with contributions to the circular economy / Vilyana Ruseva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 412-420. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. бизнес модели 3. маркетингови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37479

- 436 -

Цб II 92375

Slavova, Petya.  Strategic decisions in business process management in condition with covid-19 / Petya Slavova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 200-208. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. бизнес процеси 3. пандемия 4. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37435

- 437 -

Цб II 92375

Tineva, Nora.  Bulgarian rose oil industry - challenges and motors of growth / Nora Tineva, Violena Nencheva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 1741-179. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. розово масло 2. индустрия 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37430

- 438 -

Цб II 92375

Trifonova, Silvia.  The ECB`S new unconventional asset purchase procramme as a response to the coronavirus crisis / Silvia Trifonova, Anton Pramatarov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 209-228. 

1. Индустриален растеж - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейска централна банка 2. пандемия 3. корона криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37436

- 439 -

Цб II 92375

Veleva, Siya.  Heuristic approach for predicting the patterns of behavior of potential subjects of financial and customs violations / Siya Veleva, Mladen Velev. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 229-236. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. поведение 2. риск 3. измами 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37437

- 440 -

Цб II 92375

Yorgova, Yulia.  Opportunities for innovations in sme through implementation of lean tools / Yulia Yorgova, Mariya Neycheva. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 399-404. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. концепции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37477

- 441 -

Цб II 92375

Zlatkov, Zlatko.  How subscription-based crowdfunding has changed the influencers and artists industry / Zlatko Zlatkov. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 343-347. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. краудфъндинг 2. влияние 3. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37470

- 442 -

Цб II 92375

Zlatkova, Zornitsa.  Employees personal branding commom sense and confidence / Zornitsa Zlatkova. // Industrial Growth Conference 2020 : Conference Proceedings Book, II-IV Oct. MMXX, Hotel Sol Nessebar Palace  (Sofia). - Sofia. - Sofia, 2021, 348-353. 

1. Индустриален растеж - конференция 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. лидерство на маркетинга 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 37471

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 443 -

 

Коралова-Ножарова, Петя.  Влияние на товарния железопътен транспорт върху развитието на регионите в България / Петя Коралова-Ножарова. // Народностопански архив, 2021, 41-58. 

   В изследването се проучва влиянието на товарния железопътен транспорт върху регионалното развитие в България. Прилагат се секторен и иконометричен анализ. За целта се използватинди-катори като приходи от превозна дейност на лицензираните жп операторипо региони, численост на персоналав компаниите, развитие на транспортната инфраструктура, коефициент на миграционен прираст. 

   Прев.загл.: The Impact Of Railroad Transport On Bulgaria’s Regional Development

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1622 

 338.47
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. товарен железопътен транспорт 3. секторен анализ 4. иконометричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 37658

Туризъм

- 444 -

Цб II 92384

Кабакчиева, Дора.  Стопанските туристически ресурси като фактор за устойчиво развитие на дестинацията / Дора Кабакчиева. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 592-603. 

   Прев.загл.: Economic tourist resources as a prerequisite for a sustainable development of the destination

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм 
 004.77:33  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. туристически ресурси 2. устойчиво развитие 3. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 37328

- 445 -

 

Куданова, А. И.  Экологизация автомобильного транспорта: преимущества и сложности перехода на альтернативные автомобили / А. И. Куданова, Е. Ю. Яковлева. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 2, 176-198. 

   Под екологизиране на пътния транспорт в тази разработка се има предвид процеса на замяна на превозните средства, работещи с нефт, и с двигатели с вътрешно горене (ICE), с хибридни превозни средства, с електрически превозни средства и автомобили, задвижвани от метан, водород или биогориво. 

 33  + 338.48
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. електромобили 3. хибридни автомобили 4. биотопливо 5. водородно топливо 6. екологизация 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Туризъм 
  

Сист. No: 37614

- 446 -

Цб II 92384

Ракаджийска, Светла.  Влияние на евроинтеграцията върху развитието на туризма в България / Светла Ракаджийска. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 46-57. 

   Прев.загл.: Uropean integration influence on Bulgaria tourism development

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм - България 
 004.77:33  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейска директива 2. развитие 3. туризъм 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37262

- 447 -

Цб II 92384

Safina, Sazhida.  Analysis of tourism competitiveness in the asean countries / Sazhida Safina, Irina Teterkina. // Икономическа наука, образование и реална икономика : развитие и взаймодействия в дигиталната епоха : Том 1 - : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишната от основаването на Икономически университет - Варна  (Варна). - Варна, 2021, 192-201. 

1. Стопанство - ИУ-Варна - конференции 2. Туризъм 
 004.77:33  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. международен туризъм 2. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 37277

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 448 -

Цб П II 499

Димова, Надежда.  Възможности за устойчивост в онлайн магазините / Надежда Димова. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 3, 66-76. 

   Сп. “Икономическа мисъл” се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-3/4N.DIMOVA1.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. онлайн търговия 3. устойчивост 4. онлайн магазин 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37219

- 449 -

Цб II 92406

Желязкова, Ваня.  Имуществени отношения при сключване на договор за продажба от разстояние. Права и задължения на страните / Ваня Желязкова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 214-230. 

1. Имущество - правни проблеми 
 339.1:681.324.000.34
Ключови думи: 1. продажба от разстояние 2. електронна търговия 3. защита на потребителите 4. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37278

- 450 -

 

Подоба З. С.  Сланцевая революция в США и ее влияние на международные торговые потоки нефти и газа / Подоба З. С., А. В. Лаврова. // Вестн. Моск. ун-та - Сер. Экономика, 2021, N 2, 3-32. 

   Статията е посветена на определянето на вектора на влияние на шистовата революция върху световните енергийни пазари въз основа на анализа на динамиката на обемите и цените на световните пазари на петрол и газ, както и външната търговия с енергийни ресурси на Съединените щати. 

   Прев.загл.: Шистовата революция в САЩ и нейното въздействие върху международните търговски потоци на петрол и газ

 339.9
Ключови думи: 1. шистова революция 2. международна търговия 3. шистов газ 4. САЩ 5. енергийна политика 6. нефтени пазари 7. ОПЕК 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37610

Европейски съюз

- 451 -

Цб П I 1041

Георгиев, Васил.  Създаването на Европейската общност за въглища и стомана / Васил Георгиев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 74-86. 

 339.923:061ЕИО
Ключови думи: 1. Европейска общност за въглища и стомана 2. план "Шуман" 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37597

- 452 -

Цб П I 1041

Димитров, Мартин.  Постигнатата конвергенция по време на членството в ЕС / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 101-108. 

 336  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. конвергенция 2. Европейски съюз (ЕС) 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. БВП 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37621

- 453 -

 

Дурин, Стоян.  Отчитане на предоставените суми по програми и фондове на Европейския съюз / Стоян Дурин. // Актив, 2021, N 7-8, 2-4. 

 657  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европейски фондове 2. европейски програми 3. счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 37672

- 454 -

 

Петков, Филип.  Фискалните съвети на Европейския съюз: защо има нужда от тях? / Филип Петков. // Вътрешен одитор, 2021, N 1, 29-41. 

   Статията разглежда актуалното състояние на фискалната координация в Европейския съюз, отчитайки ефектите от независими фискални съвети в държавите членки. 

1. Докторанти - УНСС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. фискален съюз 3. фискален борд 4. фискална интеграция 5. бюджетна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37481

- 455 -

Цб П II 499

Тотев, Стоян.  Приобщаващо регионално развитие – социални, икономически и екологични измерения / Стоян Тотев, Милкана Мочурова, Мария Коцева-Тикова. // Икономическа мисъл, LXVI, 2021, N 3, 50-65. 

   Разгледани са важни аспекти на пространствените различия в три водещи направления – социално, икономическо и екологично. Представени са резултати от разработването и апробирането на авторова методология за оценка на наличие на приобщаващо регионално развитие (развитие, което не води до критични регионални различия). Методологията е използвана за оценка за приобщаващо икономическо развитие в страните от ЕС. 

   Прев.загл.: Inclusive regional development – social, economic and environmental dimensions

   Сп. “Икономическа мисъл” се индексира и реферира в бази данни CEEOL и EBSCO. 
   https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicThought/2021/2021-3/3Totev%20et%20al2.pdf 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. регионални различия 2. приобщаващо развитие 3. екологични каузи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 37217

Право

- 456 -

Цб II 92406

Александров, Александър.  За допустимостта на косвените искове по чл. 134 ЗЗД, чл. 240А ТЗ и чл. 118 ЗППЦК в производството по несъстоятелност / Александър Александров. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 129-154. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. косвен иск 2. суброгационен иск 3. дериватен иск 4. несъстоятелност 5. синдик 6. кредитори 7. акционер 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37261

- 457 -

Цб II 92410

Александров, Андрей.  За „заместващите“ доходи на лицата в напреднала възраст - въпрос на избор или на икономическа принуда е възрастните хора да търсят трудови доходи? / Андрей Александров. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 234-249. 

   Прев.загл.: For the replacement incomes of people in pre-retirenemt and retirement age - is it a matter of choice or economic compulsion for the elderly people to search for employment income?

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионноосигурителна система 2. социално подпомагане 3. пенсионна възраст 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37383

- 458 -

Цб II 92410

Александрова, Недялка.  Държавените универсистети в България като задължени лица по закона за мерките срещу изпирането на пари / Недялка Александрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 91-104. 

   Прев.загл.: tate universities in Bulgaria as obliged entities under the anti-money laundering act

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. мерки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37366

- 459 -

Цб II 92410

Андреева, Андрияна.  За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата / Андрияна Андреева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 292-299. 

   Прев.загл.: On the importance of the employment record book and the need for new regulatory decisions

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудова книжка 2. трудово правоотношение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37389

- 460 -

Цб II 92410

Андреева, Андрияна.  Институтът на извънредния труд в българското трудово право - традиции и потребност от промени в съвременна среда / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 300-313. 

   Прев.загл.: The institute of overtime in bulgarian labor law - traditions and the need for change in the modern environment

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. извънреден труд 2. работно време 3. осигурителен стаж 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37391

- 461 -

Цб II 92410

Балабанова, Христина.  За административния договор по действащото ни законодателство / Христина Балабанова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 / Организац. комитет Андрияна Андреева; Чл. и др.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2019, 13-31. 

   Прев.загл.: About the administrative agreement according to the current legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. публични средства 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37359

- 462 -

 

Богданова, Ирина.  Общият иск за неоснователно обогатяване в някои смесени юрисдикции / Ирина Богданова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 300-335. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjiAS.9CLd5AIISg6EoyvFWNHWcQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 34
Ключови думи: 1. сравнително право 2. субсидиарност 3. юрисдикции 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37440

- 463 -

Цб II 92410

Бъчварова, Маргарита.  Основни положения в правната уредба относно личния фалит / Маргарита Бъчварова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 143-151. 

   Прев.загл.: Substantial provisions in the legislative framework in respect of the personal bankruptcy

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. фалит 2. право 3. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37372

- 464 -

 

Василева, Мариана.  Право на работодателя да прекрати трудовия договор на служителя с предизвестие, кагато е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст / Мариана Василева. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 2, 52-56. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. право на пенсия 3. осигурителен стаж 4. възраст 5. осигурителен стаж 6. учители 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37517

- 465 -

 

Василева, Мариана.  Изпитателен срок - права и задължения на страните / Мариана Василева. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 52-56. 

   Члет 70 от Кодекса на труда урежда изпитателния срок (до 6 месец) при сключване на трудов договор, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнямв. 

 331.106
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудов договор 3. постъпване на работа 4. нова трудова функция 5. прекратяване на договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37596

- 466 -

Цб П I 998

Василева, Мариана.  За какво може да се удържа от заплатата на работника / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 5, 51-55. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудови правоотношения 2. удръжки 3. авансово плащане 4. данъци 5. осигурителни вноски 6. запор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37688

- 467 -

Цб II 92410

Владова-Иванова, Виолета.  Сравнителноправен анализ на стопанската непоносимост и непреодолимата сила - съвременен поглед върху класически проблем / Виолета Владова-Иванова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 398-410. 

   Прев.загл.: A comparative legal analisys of business frustration and force majeure - a contemporary view on classic problems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стопанска непоносимост 2. непреодолима сила 3. търговски договор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37400

- 468 -

Цб II 92410

Владова-Иванова, Виолета.  Международният подход в регламентацията на непреодолимата сила като модел за законодателна промяна / Виолета Владова-Иванова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 411-418. 

   Прев.загл.: The international method in the regulation of force majeure as a model for a legislative change

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. непреодолима сила 2. търговски договор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37401

- 469 -

Цб II 92410

Върбанова, Гергана Костова.  Може ли да бъде наследен профил във фейсбук? / Гергана Костова Върбанова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 194-201. 

   Прев.загл.: Could a facebook profile be inherited?

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Фейсбук 2. наследяване 3. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37380

- 470 -

Цб II 92406

Гатов, Антоний.  Възможност за участие на трето заинтересовано лице в производството при отнемане на имуществото му в полза на държавата - гаранция за защита на правото на собственост, регламентирано в КЗПЧОС и правото на ЕС / Антоний Гатов. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 304-239. 

1. Имущество - правни проблеми 
 341.17
Ключови думи: 1. Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 2. право на Европейския съюз 3. Харта за основните права в Европейския съюз 4. право на собственост 5. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37291

- 471 -

 

Георгиев, Георги В.  За състава на заложеното търговско предприятие / Георги В. Георгиев. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 295-324. 

   Анализът изследва значението насъставана търговскотопредприятие, коетое обект н аособен залог. Анализират се релевантните моменти, към които следва да се определи съдържанието на заложеното предприятие - привписване на залога и в последствие - привписване на започването на изпълнение спрямо търговското предприятие като съвкупност или върху отделни негови елементи. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlkfp.hWmvAwisliKgSZWJYcX1LQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 347.72
Ключови думи: 1. търговско предприятие 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37588

- 472 -

Цб II 92406

Георгиев, Румен Николаев.  За някои проблеми при прекратяването на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, Т.1 от ГПК / Румен Николаев Георгиев. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 428-447. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347
Ключови думи: 1. изпълнително производство 2. прекратяване на производството 3. издръжка 4. пощенски запис 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37299

- 473 -

Цб II 92410

Георгиева, Христина Радкова.  По някои въпроси за гражданскоправната защита на видео игрите по съдебен ред. Съавторство / Христина Радкова Георгиева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 202-218. 

   Прев.загл.: Legal protection of video games through civil judicial proceeding. Co-authorship

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. видео игри 2. съавторство 3. гражданскоправна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37381

- 474 -

Цб II 92410

Георгиева, Христина Радкова.  По някои въпроси за административноправната и наказателноправната защита на видео игрите по съдебен ред / Христина Радкова Георгиева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 219-233. 

   Прев.загл.: Legal protection of video games through administrative and penal judical proceedings

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. видео игри 2. наказателноправна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37382

- 475 -

Цб II 92406

Голева, Поля.  Вътрешни имуществени отношения в едно неперсонифицирано цяло / Поля Голева. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 48-66. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37256

- 476 -

Цб II 92410

Грозданов, Антон.  За приложното поле на конвенцията за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 г. / Антон Грозданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 152-158. 

   Прев.загл.: n the application field of the convention for the unification of certain rules concerning the bill of lading 1924

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. коносамент 2. превоз на товари 3. кораби 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37373

- 477 -

Цб II 92410

Грозданов, Антон.  Проблеми на производството по несъстоятелност / Антон Грозданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 159-166. 

   Прев.загл.: Problems of insolvency legal proceeding

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. длъжник 2. неплатежоспособност 3. свръхзадълженост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37374

- 478 -

Цб II 92410

Димитрова, Дарина.  Съвременни тенденции в административното законодателство на България / Дарина Димитрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 56-70. 

   Прев.загл.: Contemporary tendencies of the Bulgarian administrative legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. административно право 2. икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37362

- 479 -

Цб II 92410

Димитрова, Диана.  Съвременна роля на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита правата на страните по трудовите правоотношения / Диана Димитрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 71-82. 

   Прев.загл.: ontemporary role of the general labour inspectorate executive agency for protection of the rights of the parties of employment relationships

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. правомощия 2. Главна инспекция по труда (ГИТ) 3. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37363

- 480 -

Цб II 92406

Желязкова, Ваня.  Имуществени отношения при сключване на договор за продажба от разстояние. Права и задължения на страните / Ваня Желязкова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 214-230. 

1. Имущество - правни проблеми 
 339.1:681.324.000.34
Ключови думи: 1. продажба от разстояние 2. електронна търговия 3. защита на потребителите 4. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 37278

- 481 -

 

Заркова, Вержиния.  Промени в Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращавне на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда / Вержиния Заркова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 48-51. 

 351.83
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. уведомления 3. нормативни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37593

- 482 -

Цб II 92406

Иванов, Александър.  Бележки относно добросъвестността в гражданското право на страните от континенталната и англосаксонската правни фамилии / Александър Иванов. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 117-128. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Германия 2. Англия 3. САЩ 
  

Сист. No: 37260

- 483 -

Цб II 92410

Иванова, Венета.  Правна уредба на медиацията в България - предизвикателства и съвременни тенденции / Венета Иванова, Лиляна Савова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 185-193. 

   Прев.загл.: egal regulation of mediation in Bulgaria - challenges and current trends

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. медиация 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37379

- 484 -

Цб II 92406

Иванова-Стоянова, Цветанка Иванова.  Последици, действие и отмяна на съдебното решение по чл. 108 от Закона за собствеността / Цветанка Иванова Иванова-Стоянова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 288-303. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. право на собственост 2. Закон за собствеността (ЗС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37289

- 485 -

Цб II 92410

Икономов, Ивайло.  Възникване и развитие на стопанската непоносимост в древността / Ивайло Икономов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 419-428. 

   Прев.загл.: mergence and evolution of impracticability in ancient times

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стопанска непоносимост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37402

- 486 -

Цб II 92410

Интернет на нещата: законови предизвикателства в международен мащаб . // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019

   Прев.загл.: Internet of thing: legal challenges in international scale

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет на нещата ( IoT) 2. глобализация 3. защита на данни 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37360

- 487 -

Цб II 92410

Йолова, Галина.  Специфики в заплащането на медицински дейности и услуги по задължителното здравно осигуряване / Галина Йолова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 314-324. 

   Прев.загл.: Specifics in the payment of medical services within the compulsory health insurance

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. задължително здравно осигуряване 2. административни договори 3. медицинска помощ 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37392

- 488 -

Цб II 92410

Йорданов, Йордан.  Права и задължения на осъдените на лишаване от свобода, полагащи общественополезен труд / Йордан Йорданов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 43-55. 

   Прев.загл.: Rights and obligations of the convicted to punishment by imprisonment persons doing socially useful work

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. общественополезен труд 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37361

- 489 -

 

Карадимов, Росен.  Понятието публично съобщаване в авторското право / Росен Карадимов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 225-256. 

   Прев.загл.: PT of Communication to the Public in Copyright

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlKod.6q2DvM1yWp_cl4_CTLK9xA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. авторско право 2. публично съобщаване 3. правна рамка 4. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37522

- 490 -

Цб II 92410

Киречев, Дамян.  Роля на законодателството свързано с хуманното отношение към селскостопанските животни за потребителите / Дамян Киречев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 365-379. 

   Прев.загл.: The role of farmed animal welfare legistation to costumers

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. законодателство 2. селскостопански животни 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37397

- 491 -

Цб II 92410

Кирова, Наталия.  Особености на работното време в сухопътния и въздушния транспорт съгласно действащото българско законодателство / Наталия Кирова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 351-364. 

   Прев.загл.: Particularities of the working time in the field of land and air transport according to current bulgarian legislation

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. работно време 2. въздушен транспорт 3. българско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37396

- 492 -

Цб II 92406

Кисьова, Миглена.  Изисквания за редовност към жалбата и протеста при оспорване на административните актове в първоинстанционните съдебни производства / Миглена Кисьова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 448-477. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. жалби 2. протести 3. редовност 4. оспорване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37300

- 493 -

Цб II 92406

Колева, Жана.  Търговска сделка vs Административен договор - инструменти за имуществено разместване на блага / Жана Колева. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 155-178. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. търговска сделка 2. административен договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37263

- 494 -

Цб II 92410

Куманова, Елица.  Естеството на труда като правно значимо благо / Елица Куманова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 259-265. 

   Прев.загл.: he essence of labor as a legal good

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. правно регулиране 2. благо 3. труд 4. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37386

- 495 -

 

Кънева, Мира.  Държава, територия и граници през призмата на политическия реализъм / Мира Кънева. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 512-540. 

   Прев.загл.: State, Territory and Borders Through the Prism of Political Realism

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhl19N.k1riVhdE1vvt1r8r2SV1UA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. държава 2. граници 3. територия 4. пространство 5. геополитика 6. политически реализъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37608

- 496 -

 

Льондев, Атанас.  Глобалният наркотрафик - заплаха и предизвикателства в световен мащаб / Атанас Льондев. // Научни трудове на ВУСИ, 2020, 31-70. 

 343.3/.7
Ключови думи: 1. наркотрафик 2. дрога 3. заплахи 4. халюциногени 5. кокаин 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37692

- 497 -

Цб II 92410

Маданска, Нели.  Производствата по несъстоятелност на трансграничните групи - Европейски модел / Нели Маданска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 167-176. 

   Прев.загл.: Insolvency proceeding of cross-border groups of companies - the Eu model

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. несъстоятелност 2. съд 3. синдик 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37375

- 498 -

Цб II 92406

Маринов, Милен Томов.  За разграничението между анатоцизма и капитализирането на лихвата / Милен Томов Маринов. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 282-287. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. лихва 2. анатоцизъм 3. сложна лихва 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37287

- 499 -

 

Матеева, Екатерина.  Към учението за правните семейства в съвременността през призмата на частното право / Екатерина Матеева. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 78-148. 

   Студията проследява развитието и значението на учението за правнитесемейства (правни кръгове) в съвременния свят. Прави се опит за анализ на основните модели за групиране на съвременните част но правни системи по правни семейства. В центъра на вниманието се поставя въпросът, с помощта на какъв тип сравнителноправни изследвания следва да се извърши обособяването на правните семейства в съвременността, както и с оглед на какви критерии следва да се определи принадлежността на даден национален правопорядък към едно или друго правно семейство. Специално място е отделено и на проблема за систематичното подреждане на така наречените смесени правни системи (mixed legal systems). 

   Прев.загл.: On the Theory of Legal Families in the Contemporary World from a Civil Law Perspective

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhk2KL.9nI2oCWg71JKWtrxH7tWeA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. сравнително право 2. частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37488

- 500 -

Цб II 92410

Матеева, Живка.  Съдебен контрол на решенията на надзорния орган по защита на личните данни / Живка Матеева. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 83-90. 

   Прев.загл.: Judical control of decision of the supervisory aurhority on personal data protection

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. съдебен контрол 2. надзорни органи 3. обжалване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37364

- 501 -

 

Мингова, Анелия.  За някои пороци на съдебните решения, относими към тяхната нищожност / Анелия Мингова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 152-171. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjL5_.e4eZ1o6pdys9j_dlUO5-Nw&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 343
Ключови думи: 1. съдебни решения 2. нищожност 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37384

- 502 -

 

Мусева, Боряна.  Международна компетентност при спор по договор за банков кредитнане движим имот с физическо лице от ЕК: Изгубени в квалификацията "потребителски договор" / Боряна Мусева. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 377-394. 

 34
Ключови думи: 1. международна компетентност 2. потребителски договори 3. Директива 2014/17/ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37450

- 503 -

 

Мусева, Боряна.  Взаимодействие или противодействие между правото на ЕС и българското вътрешно право при прилагането на Регламент "Брюксел IA"? / Боряна Мусева. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 389-410. 

   Прев.загл.: Action and Reaction Between EU Law and Bulgarian Lawin the Application of Brussels I Recast Regulation

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhllf3.gGVKNvtHmLE-f7xFJKvoTQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 341.9
Ключови думи: 1. право 2. право на Европейския съюз 3. Регламент 1215/2012 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37601

- 504 -

Цб II 92406

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Трансформации между публичната и частната собственост в римското право / Малина Новкиришка-Стоянова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 8-47. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37254

- 505 -

Цб II 92406

Нонева-Златкова, Йорданка.  Увреждащите действия на длъжника като предпоставка за правото на анализ между англо-американкото и българското право / Йорданка Нонева-Златкова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 261-281. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. Павлов иск 2. права на кредитора 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Англия 2. България 
  

Сист. No: 37284

- 506 -

 

Панайотов, Пламен.  Новата наказателноправна уредба на ЕС за борба с изпирането на пари / Пламен Панайотов. // Бизнес и право, 4, 2021, N 1, 24-48. 

   Директива (ЕС) 2018/1673 на ЕП и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно борбата с изпирането на пари чрез наказателно право актуализира наказателноправния регламент на ЕС относно борбата с изпирането на пари. В статията са систематизирани и изяснени основните особености на наказателноправната уредба на ЕС за изпирането на пари. 

   Прев.загл.: The New Criminal Law Regulation of the EU on Combating Money Laundering

   Списание "Бизнес и право" се индексира и реферира в бази данни CEEOL. 
   http://business-law.unwe.bg/uploads/BusinessAndLaw/Plamen%20Panajotov.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Директива (ЕС) 2018/1673 - относно борбата с изпирането на пари 2. наказателноправни аспекти 3. наказателно право на ЕС 4. пране на пари 5. конфискация на имущество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37443

- 507 -

 

Панайотова, Емилия.  Понятието изпълнител на дейност във функционален аспект по АПК / Емилия Панайотова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 5-40. 

   Прев.загл.: On the Term ‘Executive Activity’ in Functional Aspect Underthe APC

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhkhlY.CslWjM-Lwpknhm0FFnX75Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. административен договор 2. административни актове 3. административни услуги 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37465

- 508 -

Цб II 92406

Панайотова-Чалъкова, Люба Г.  Отнемането на собственост според европейската и конституционната съдебна практика / Люба Г. Панайотова-Чалъкова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 67-101. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. публична собственост 2. частна собственост 3. публично право 4. частно право 5. вещи 6. отчуждаване 7. право на собственост 8. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37257

- 509 -

Цб II 92410

Пандилова, Надя.  Проблемът за приложимостта към професионалната непредпазливост на обективния критерий на непредпазливата вина - „бил длъжен да предвиди“ настъпването на общественоопасните последици / Надя Пандилова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 105-115. 

   Прев.загл.: On the issue of the applicability of the objective criterion of the negligence as a form of guilt „was obliged to“foresee the occurrence of consequence dangerous to society regarding the professional negligence

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. професионална непредпазливост 2. безопасност 3. вина 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37367

- 510 -

Цб II 92406

Паунов, Христо.  Изключителната държавна собственост - публичноправни аспекти / Христо Паунов. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 368-381. 

1. Имущество - правни проблеми 
 342
Ключови думи: 1. Конституция на България 2. държавна собственост 3. публично право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37294

- 511 -

 

Пенов, Сашо.  Проблеми на правната уредба на публичните държавни вземания за такси / Сашо Пенов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 88-115. 

   Прев.загл.: Problems of the Legal Regulation of Public Receivables for Fees

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhi4EQ.sZpsg5Hoq71GhLdBliALpQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 34
Ключови думи: 1. бюджетни приходи 2. публични вземания 3. правна уредба 4. правова държава 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37365

- 512 -

Цб II 92406

Пенчев, Генчо.  Оценка на въздействието върху околната среда в Република България: актуални правни проблеми / Генчо Пенчев. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 353-367. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. екологично право 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 37293

- 513 -

 

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на въвеждането на видове от дивата флора и фауна по правото на Европейския съюз в светлината на опазването на защитените природни територии / Георги Пенчев. // Бизнес и право, 4, 2021, N 1, 49-76. 

   Основна цел на това изследване е анализ на екологоправните аспекти на въвеждането на видове от дивата флора и фауна по вторичното право на Европейския съюз и влиянието му върху състоянието на националните защитени територии. Където за анализа се прилага сравнителното право и формално-логическите методи на научно изследване. Резултатът от проучването е свързан с формулиране на общи изводи от разглежданата наредба и препоръки за нейното подобряване. 

   Прев.загл.: Environmental Law Aspects of the Introduction of Species of Wild Flora and Fauna under the Law of the European Union in the Light of the Protection of the Protected National Territories

   Списание "Бизнес и право" се индексира и реферира в бази данни CEEOL. 
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10423 

 574  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. защитени природни територии 3. флора 4. фауна 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
  

Сист. No: 37448

- 514 -

 

Петкова, Аспасия.  Платен годишен отпуск / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 6, 46-50. 

 351.83
Ключови думи: 1. платен годишен отпуск 2. трудови правоотношения 3. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37669

- 515 -

 

Петров, Венцислав Л.  Относно същността на негаторния иск като вид петиторен иск и необходимостта от вписването му / Венцислав Л. Петров. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 257-267. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlh77.bLKUjEU6rExawmk_-Lw0fg&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. негаторен иск 2. петиторен иск 3. вписвания 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37534

- 516 -

Цб II 92410

Петрова, Даниела.  Правна рамка на пенсионните системи в ЕС / Даниела Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 325-334. 

   Прев.загл.: egal framework of EU pension systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни схеми 3. осигурителни вноски 4. пенсионни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37393

- 517 -

Цб II 92410

Петрова, Даниела.  Правни и икономически предизвикателства, проблеми и перспективи пред пенсионната система в Република България / Даниела Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 335-350. 

   Прев.загл.: egal and economic challenges, problems and perspectives to the pencion system in the Republic of Bulgaria

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионни схеми 3. осигурителни вноски 4. пенсионни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37394

- 518 -

Цб II 92406

Петрова, Мария.  Стопанският подкуп по българското наказателно право / Мария Петрова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 417-427. 

1. Имущество - правни проблеми 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. наказателноправна защита 3. стопански подкуп 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37298

- 519 -

Цб II 92410

Петрова, Мария П.  Правни проблеми на търговската дееспособност по чл. 56 от търговския закон / Мария П. Петрова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 449-457. 

   Прев.загл.: Legal problems of trade legal capacity under art. 56 of the commerce act

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. едноличен търговец 2. еманципация 3. дееспособност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37405

- 520 -

 

Попова, Цвета.  Спицифики при уволненията в условията на извънредно положение и на извънредна епидемиологична обстановка / Цвета Попова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 335-376. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjiAS.9CLd5AIISg6EoyvFWNHWcQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово правоотношение 2. Кодекс на труда (КТ) 3. уволнение 4. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37444

- 521 -

 

Попова, Цвета.  За някои особености на нетравматичното увреждане като елемент от фактическия състав на трудовата злополука / Цвета Попова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 366-388. 

   Прев.загл.: On Issues Concerning the Non Traumatic as an Factual Aspectof the Accident at Work .

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlkfp.hWmvAwisliKgSZWJYcX1LQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 349.2
Ключови думи: 1. трудова злополука 2. болести 3. увреждания 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37599

- 522 -

 

Пушкарова, Ива.  Отвличането в съвкупност с други престъпления: Проблеми на квалификацията и индивидуализацията в съдебната практика / Ива Пушкарова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 116-151. 

   Прев.загл.: Abduction in Cummulation with Other Crimes:Jurisprudence Problems of Legal Qualification and Penalty Individualisation

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjL5_.e4eZ1o6pdys9j_dlUO5-Nw&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 343.22
Ключови думи: 1. отвличане 2. заложници 3. изнасилване 4. престъпна дейност 5. тежки престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37378

- 523 -

 

Рабохчийска, Мариета.  Международната право субектност на Европейския съюз / Мариета Рабохчийска. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019

   Прев.загл.: The International Legal Personality of the European Union

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhl0jo.-ODvmBrRaBWvbt_OB5Y3zQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. международно право 2. международни организации 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37605

- 524 -

Цб II 92406

Райчев, Кристиан.  Пророгация на международната компетентност по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи по Регламент (ЕС) 2016/1103 / Кристиан Райчев. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 231-244. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347.6
Ключови думи: 1. съпрузи 2. имущество 3. пророгация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37280

- 525 -

 

Русчев, Иван.  За разграничението между частното и публичното право при определяне мястото на гражданското право като частноправен отрасъл / Иван Русчев. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 149-183. 

   Прев.загл.: On the Distinction among Public and Private Law in Determiningthe Status of Civil Law as a Branch of Private Law

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhk2KL.9nI2oCWg71JKWtrxH7tWeA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. частно право 2. публично право 3. договори за концесии 4. договори за обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37491

- 526 -

Цб II 92406

Русчева, Роксана.  Някои проблеми на правата на автора и на носителите на авторски права / Роксана Русчева. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 245-260. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. автори 3. придобиване на права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 37282

- 527 -

 

Сарафов, Павел.  Особеност и при наследяването на вещни права / Павел Сарафов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 184-194. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhk2KL.9nI2oCWg71JKWtrxH7tWeA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 347.2
Ключови думи: 1. наследяване 2. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37501

- 528 -

 

Семов, Атанас.  Практически важни особености на хоризонталната приложимост на регламента и директивата / Атанас Семов. // Бизнес и право, 4, 2021, N 1, 5-23. 

   Европейският съюз (ЕС) е наднационална „правова общност“. Правото на ЕС не е международно право,а самостоятелен правен ред. То се прилага в държавите членки като автономен правопорядък, без да става част от вътрешното им право, но влиза в преки отношения с него. 

   Прев.загл.: Practical Importance of the Horizontal Applicability of the EU Regulation and Directive

   Спитание "Бизнес и право" се индексира и реферира в бази данни CEEOL. 
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10421 

 34
Ключови думи: 1. ЕС 2. хоризонтални отношения 3. правова общност 4. директиви 5. регламенти 6. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37428

- 529 -

 

Семов, Атанас.  Определяне на приложното поле на правото на ЕС / Атанас Семов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 411-459. 

   Прев.загл.: Defining the Field of Application of the Eu Law

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhllt-.rnzHerxBgjyZ5xrFFkvL8g&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 341
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. Харта за основните права в Европейския съюз 3. критерии 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37603

- 530 -

Цб II 92406

Стайков, Ивайло.  Правното качество на неплатения отпуск като неплатен / Ивайло Стайков. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 102-116. 

1. Имущество - правни проблеми 
 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. неплатен отпуск 3. платен годишен отпуск 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37258

- 531 -

Цб П I 953

Станкулов, Пенчо.  Договорът за обществена поръчка / Пенчо Станкулов. // Вътрешен одитор, 2021, N 1, 9-20. 

   Статията има за цел както да подпомогне двете страни по правоотношението "обществена поръчка" - възложител и изпълнител, така и да покаже отражението на корона-вируса и на мерките по време на извънредното положение върху договорите за обществени поръчки. 

 342.9
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. договори за обществени поръчки 3. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37463

- 532 -

Цб II 92410

Стефанов, Светлозар.  Относно приложимостта на договорите с условие за обучение по време на работа и стажуване в стопанската практика / Светлозар Стефанов. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 250-258. 

   Прев.загл.: On the feasibility of work-based learning and internship agreements in business practice

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудови договори 2. професионална квалификация 3. обучение 4. стажуване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37385

- 533 -

 

Стоилов, Янаки.  Светско и свещено в правото на християнската цивилизация / Янаки Стоилов . - .  (Secular and Sacred in Law of the Christian Civilizatio). // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 5-36. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhi4EQ.sZpsg5Hoq71GhLdBliALpQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 348
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. християнство 4. Нов завет 5. църква 6. модерно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37357

- 534 -

 

Стойнев, Иван.  Ограничаване правомощията на Европейската комисия и националните органи по конкуренция за прилагане на европейските антитръстови забрани в светлината на защитата на основните права и свободи в ЕС / Иван Стойнев. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 477-511. 

   Прев.загл.: Restricting the Powers of the European Commission and NationalCompetition Authorities to Enforce European Antitrust Prohibitions in the Lightof the Protection of Fundamental Rights and Freedoms in the EU

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhl0jo.-ODvmBrRaBWvbt_OB5Y3zQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. конкуренция 2. основни права 3. правомощия 4. право на справедлив процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37607

- 535 -

 

Стоянов, Димитър.  Прехвърлянето на вземания и клаузите за непрехвърлимост на блага в римското частно право / Димитър Стоянов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 239-299. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjiAS.9CLd5AIISg6EoyvFWNHWcQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 34
Ключови думи: 1. Римско право 2. отчуждаване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37406

- 536 -

 

Стоянов, Димитър.  Сравнително правен поглед върху действието на уговорката за непрехвърлимост на вземането / Димитър Стоянов. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 268-294. 

 34
Ключови думи: 1. непрехвърлимост на вземане 2. благо 3. търговски договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37586

- 537 -

Цб II 92410

Стоянова, Антоанета.  Нормативна рамка за осигуряване риска по хранителната верига / Антоанета Стоянова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 380-390. 

   Прев.загл.: egulatory framework for food chain security risk

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на риска 2. опасности 3. безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37398

- 538 -

Цб II 92410

Стоянова, Петя.  Отграничение на договора за потребителски кредит от договора за банков кредит / Петя Стоянова. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 391-397. 

   Прев.загл.: A distinction of the consumer credit contract from the banking credit contract

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. договор за потребителски кредит 2. банков кредит 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37399

- 539 -

Цб II 92410

Събев, Събин.  Възлагане на обществена поръчка за доставка на учебници / Събин Събев. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 177-184. 

   Прев.загл.: Public procurement for supply of textbooks

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. доставки 3. авторско право 4. договаряне 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37376

- 540 -

 

Токушев, Виктор.  Командитните дружества по българското право като възможна форма за структуриране на алтернативен инвестиционен фонд / Виктор Токушев. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 197-236. 

   Прев.загл.: Limited Partnerships in Bulgarian law as an Option for Structuringof an Alternative Investment Fund

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhjL5_.e4eZ1o6pdys9j_dlUO5-Nw&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 347.7
Ключови думи: 1. командитно дружество 2. инвестиционен фонд 3. акции 4. дялови инвестиции 5. алтернативни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37395

- 541 -

Цб II 92406

Хаджиев, Димо.  Придобивният способ по чл. 30, ал. 1 от Закона за наследството / Димо Хаджиев. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 196-213. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347.2
Ключови думи: 1. вещно право 2. недвижими имоти 3. наследници 4. Закон за наследството (ЗН) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37270

- 542 -

Цб II 92406

Ханев, Димитър.  Система на формите на субективното право / Димитър Ханев. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 382-416. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. субективно право 2. правна власт 3. правна свобода 4. правно отношение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37297

- 543 -

 

Христев, Христо.  Съотношението на вътрешното право и правото на ЕС в светлината на практиката на Съдана ЕС относно зачитане на конституционната идентичност на държавите членки на ЕС / Христо Христев. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 395-426. 

 341
Ключови думи: 1. национална идентичност 2. държави-членки на ЕС 3. конституционна идентичност 4. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37453

- 544 -

 

Христова, Надежда.  Опазване и ползване на защитените природни територии и приемане на планове за тяхното управление (административноправни аспекти) / Надежда Христова. // Бизнес и право, 4, 2021, N 1, 77-91. 

   Това проучване е насочено към административноправните аспекти на някои дейности, извършвани във връзка със защитени природни територии и по-специално управлението на опазването, използването и приемането/одобряването на планове за управление на тези зони. 

   Прев.загл.: Preservation and Use of Protected Natural Areas, and Adoption of Plans for their Management (Administrative Law Aspects)

   Списание "Бизнес и право" се индексира и реферира в бази данни CEEOL. 
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10424 

 574  + 34
Ключови думи: 1. защитени природни територии 2. наказателноправни аспекти 3. административноправен режим 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Право 
  

Сист. No: 37451

- 545 -

Цб II 92410

Цветковска, Милена.  Исторически аспекти в правната уредба на управителя на дружеството с ограничена отговорност - сравнителноправен анализ, тенденции и перспективи / Милена Цветковска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 429-437. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37403

- 546 -

Цб II 92410

Цветковска, Милена.  Приемственост на института на управителя на дружеството с ограничена отговорност от европейските законодателства / Милена Цветковска. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 438-448. 

   Прев.загл.: Continuity of the legal institute of the LLC manager-in-chief in the context of european legislations

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 2. европейско законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37404

- 547 -

 

Цеков, Иво.  Ролята на НАТО в трансформацията на парадигмата за гарантиране н асигурност през 21 век / Иво Цеков. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2021, 426-447. 

   Прев.загл.: The Role of NATO in the Transformation of the 21st Century Security Paradigm ..

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/9ffd2930-bc9a-4234-b92e-2cf27a6b5557?tk=n_0pMLyaQjS5LizyemtVVwAAAABhkgbQ.BPQjMN1X9fjhKy6fsFrrog&citation_url=/xmlui/handle/nls/34975 

 341
Ключови думи: 1. НАТО 2. среда на сигурност 3. евроатлантическо сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37459

- 548 -

 

Цолова, Камелия.  Някои въпроси във връзка с признанието на обективно съединени искове / Камелия Цолова. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 195-225. 

   Изследването разглежда проблематиката на признанието на иска и постановяването на решение, основано на него, в материята на обективното съединяване на искове. Обсъдени са спецификите, свързани с различните видове съединяване на искове - кумулативно, евентуално и алтернативно, и отражението им върху възможността за признание на всички или само на някои от съединените искове. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhlKod.6q2DvM1yWp_cl4_CTLK9xA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 34
Ключови думи: 1. иск 2. съединени искове 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37521

- 549 -

Цб II 92410

Ширванян, Марияна.  Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност / Марияна Ширванян. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 266-279. 

   Прев.загл.: Occupational accident in the light of the provisions of regilation /EC/ No 883/2004 of the coordination of social security systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудова злополука 2. социална сигурност 3. обезщетения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37387

- 550 -

Цб II 92410

Ширванян, Марияна.  Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност / Марияна Ширванян. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 280-291. 

   Прев.загл.: Occupational accident in the light of the provisions of regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure of the coordination of social secuyrity systems

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социална сигурност 2. трудова злополука 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37388

- 551 -

Цб II 92406

Юрукова, Десимира.  Изключения от правилото в полза на собственика / Десимира Юрукова. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 179-195. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. приращение 2. право на строеж 3. право на собственост 4. имущество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37269

- 552 -

Цб II 92410

Abbasova, Maleyka Nazim.  Issues of criminal legal regulation of obstacles of legal entrepreneurial activities in the Republic of Azerbaijan / Maleyka Nazim Abbasova, Nail Ibad Abbasov. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 116-126. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. Азербайджан 3. икономически престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Азербайджан 
  

Сист. No: 37368

- 553 -

Цб II 92406

Brandi Cordasco Salmena, Giovanni.  Repurchase and Backsale un the Sources of Roman Law as Paradigms for an Interpretative Choice of Rememption in the Texts of Modern Codification / Giovanni Brandi Cordasco Salmena. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 330-352. 

1. Имущество - правни проблеми 
 340.1
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 37292

- 554 -

Цб II 92410

Farhadi, Pusta.  Economic bases for increasing production of competitive agricultural products / Pusta Farhadi. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 134-142. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. интеграция 2. икономика 3. аграрни продукти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37371

- 555 -

Цб II 92410

Sadigov, Rahim.  Scientific essence and methodology of strategic management / Rahim Sadigov. // Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019  (Варна). - Варна. - Варна, 2019, 127-133. 

1. Право и бизнес - ИУ-Варна - конференция 
 34  + 33  + 061.3
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. системен подход 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 37369

Интелектуална собственост

- 556 -

Цб П I 980

Папагалска, Димитрина.  Използване на музикални произведения в телевизионни продукти / Димитрина Папагалска. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 85-88. 

   Телевизионните продукти представляват творчески продукти, които могат да бъдат закриляни като самостоятелни обекти на интелектуална собственост. Характерно за процесите по създаването на тези продукти е използването на други творчески продукти, които служат като ресурс за дейността на телевизионната индустрия и които от своя страна също могат да бъдат закриляни като самостоятелни обекти на интелектуална собственост. Многообразието на тези продукти, специфичните им характеристики, както и спецификата при управлението на правата на интелектуална собственост върху тях, предопределят необходимостта от подробното изследване на конкретните бизнес модели, приложими при използването им като ресурси за създаване на телевизионните продукти. Обект на изследване в настоящата статия е телевизионната индустрия, а предмет на изследването са приложимите в съвременната телевизионна индустрия в България бизнес модели за използване на музикални произведения в телевизионните продукти. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447975&site=ehost-live Статитята е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964638
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/izpolzvane-na-muzikalni-proizvedeniya-v-televizionni-produkti 

 075.2  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. телевизионна индустрия 2. музикална индустрия 3. интелектуална собственост 4. творчески продукти 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 37519

- 557 -

Цб II 92406

Русчева, Роксана.  Някои проблеми на правата на автора и на носителите на авторски права / Роксана Русчева. // Имуществените отношения в правото - развитие и перспективи : Сборник / Рец. Григор Григоров, Константин Пехливанов, Димитър Топузов; Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Алек  (Пловдив). - Пловдив. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2021, 245-260. 

1. Имущество - правни проблеми 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. автори 3. придобиване на права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 37282

Обществено управление. Публична администрация

- 558 -

Цб П I 1041

Алашки, Максим.  Оптимизиране и модернизиране на управлението на Министерството на вътрешните работи / Максим Алашки. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 13-21. 

   DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5668241 Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/97 

 35.07
Ключови думи: 1. Министерство на вътрешните работи 2. МВР 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37625

- 559 -

Цб П I 1041

Царева, Даниела.  Електронното гласуване в България и в Германия / Даниела Царева. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 87-109. 

 324
Ключови думи: 1. електронно гласуване 2. избори 3. политически системи 4. България 5. Германия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37598

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 560 -

Цб П I 1041

Алашки, Максим.  Оптимизиране и модернизиране на управлението на Министерството на вътрешните работи / Максим Алашки. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 13-21. 

   DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5668241 Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/97 

 35.07
Ключови думи: 1. Министерство на вътрешните работи 2. МВР 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 37625

- 561 -

Цб П I 1041

Борисов, Томо.  Психо-физическа подготовка на служители от сектора за сигурност за действие в кризисни ситуации / Томо Борисов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 18-24. 

 004.056
Ключови думи: 1. кризисна ситуация 2. сигурност 3. психо-физическа подготовка 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37550

- 562 -

Цб П I 1041

Георгиев, Пеньо.  Изграждане на модел на киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 22-28. 

 658.017.2/.3  + 004.056
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. киберсигурност 3. информационна сигурност 4. национална сигурност 5. модел 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37615

- 563 -

Цб П I 1041

Дечев, Теодор.  “Черният януари" в Баку - 1990, Карабахският конфликт и разпадането на Съветския съюз / Теодор Дечев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 71-100. 

 32  + 327.5
Ключови думи: 1. военни конфликти 2. Съветски съюз 3. Азербайджан 4. Армения 5. Баку 6. Нагорни Карабах 7. Нагорнокарабахски конфликт 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 37620

- 564 -

Цб П I 1041

Джунин, Андрей.  Анализ на понятията "държавна сигурност" и "национална сигурност" / Андрей Джунин. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, 24-35. 

 355/359
Ключови думи: 1. сигурност 2. държавна сигурност 3. национална сигурност 4. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37492

- 565 -

Цб П I 1041

Димитров, Иван.  Емпирично социологическо изследване сред полицейски структури относно нивото на защита на публични лесно уязвими цели от терористични атаки / Иван Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, 146-162. 

   Прев.загл.: An Empirical Sociological Survey of Police Structures on the Level of Protection of Publicly Vulnerable Targets from Terrorist Attacks

 316  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични атаки 3. цивилни обекти 4. антитероризъм 5. Министерство на вътрешните работи 6. МВР 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37489

- 566 -

Цб П I 1041

Димитрова, Снежана.  Демографски аспекти на националната ни сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 25-32. 

 355/359  + 31
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. население 3. демографски проблеми 4. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 37556

- 567 -

Цб П I 1041

Дойков, Ненко.  Основни аспекти на антитерористичната подготовка и обучение / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 5-17. 

 355/359  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. антитероризъм 3. противодействие на престъпността 4. подготовка 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37547

- 568 -

Цб П I 1041

Коев, Красимир.  Национална стратегия за здравната сигурност на САЩ / Красимир Коев. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 5-12. 

   Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/96 

 355.02  + 614
Ключови думи: 1. здравна сигурност 2. национална сигурност 3. стратегия 4. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 37624

- 569 -

Цб П I 1041

Манолов, Любен.  Идеите на Софроний Врачански за изграждането на бъдещата българска държава и нейната национална сигурност (от края на XVIII и началото на XIX век) / Любен Манолов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, 33-47. 

 949.72.042
Ключови думи: 1. националноосвободително движение 2. национална сигурност 3. българска държава 4. България 5. национален суверенитет 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
За него: 1. Софроний Врачански 
  

Сист. No: 37560

- 570 -

Цб П I 1041

Марков, Светлозар.  Директивата за резервационни данни на пътниците - модерен инструмент в борбата с тероризма / Светлозар Марков. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 22-29. 

   Пълен текст на броя: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/98 

 351.74/.75  + 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. борба с тероризма 3. въздушен транспорт 4. PNR data 5. PNR данни 6. резервационни данни 7. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37626

- 571 -

Цб П I 1041

Николов, Павел.  Използване на Шенгенската информационна система в противодействието на организираната престъпност и тероризма / Павел Николов. // Политика и сигурност, III, 2019, N 4, 5-21. 

 351.74/.75  + 004
Ключови думи: 1. Шенгенска информационна система (ШИС) 2. организирана престъпност 3. трансгранични престъпления 4. противодействие на престъпността 5. тероризъм 6. сигурност 7. международно издирване 8. екстрадиция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 37613

- 572 -

 

Цеков, Иво.  Допълнителни функции на ядреното сдържане в условията на съвременната среда за сигурност / Иво Цеков. // Год. на Соф. унив. - Юрид. фак., 2019, 541-557. 

   Прев.загл.: Additional Functions of Nuclear Deterrence in the Modern Security Environment

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/e4ca5013-d094-4a72-885d-cc8b1e908fe7?tk=5MpQE9CUSnKIXcyLHpCP5wAAAABhl19N.k1riVhdE1vvt1r8r2SV1UA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34166 

 355
Ключови думи: 1. сигурност 2. ядрени оръжия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 37622

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 573 -

 

Василева, Мариана.  Допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден / Мариана Василева. // Актив, 2021, N 7-8, 54-56. 

 368
Ключови думи: 1. ненормирано работно време 2. допълнителен отпуск 3. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37681

- 574 -

 

Заркова, Вержиния.  Изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / Вержиния Заркова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 3, 51-54. 

 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. данни 3. работодатели 4. осигурители 5. осигурени лица 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37600

- 575 -

 

Заркова, Вержиния.  Осигурителни вноски върху социалните разходи през 2021 г. / Вержиния Заркова. // Актив, 2021, N 6, 51-56. 

 368
Ключови думи: 1. осигурителен доход 2. държавно обществено осигуряване (ДОО) 3. здравно осигуряване 4. осигурителни вноски 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37671

- 576 -

 

Заркова, Вержиния.  Подаване на данни за осигуряване на работници и служители / Вержиния Заркова. // Актив, 2021, N 7-8, 47-51. 

 368
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. осигуряване 3. осигурителен доход 4. осигурителни вноски 5. здравноосигурителни вноски 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37678

- 577 -

 

Петкова, Аспасия.  Промени в КСО във връзка с допълнителното пенсионно осигуряване / Аспасия Петкова. // Актив Счетоводна матрица, 2021, N 4, 45-47. 

 368
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. допълнително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37592

- 578 -

 

Петкова, Аспасия.  Платен годишен отпуск / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 6, 46-50. 

 351.83
Ключови думи: 1. платен годишен отпуск 2. трудови правоотношения 3. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37669

- 579 -

 

Петкова, Аспасия.  Осигуряване на управител или съдружник в ООД, когато работи едновременно и по трудов договор в дружеството / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 7-8, 52-53. 

 368
Ключови думи: 1. осигурително законодателство 2. управител на ООД 3. трудов договор 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37680

- 580 -

Цб П I 998

Петкова, Аспасия.  Пенсионирането през 2021 година / Аспасия Петкова. // Актив, 2021, N 5, 46-50. 

 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна система 2. пенсии 3. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 4. преизчисляване на пенсиите 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37687

- 581 -

Цб П I 980

Стоянова, Галина.  Застрахователните измами - предизвикателство за управлението на риска в застраховането / Галина Стоянова. // Бизнес посоки, 2021, N 1, 49-68. 

   Изправени пред "приливната вълна" от проблеми, свързани с COVID - 19 и в непрестанното търсене, въпреки това на пътища за правилното и законово провеждане на застрахователната дейност, застрахователите често остават леко встрани въпроса за застрахователните измами, а не трябва. Извършването на измами в застраховането носи морални и финансови вреди за застрахователя и за застраховащия, променя чувствителността на доверието и клиентската удовлетвореност от застрахователната услуга и вдъхновението да си застраховател, влияе на калкулирането на застрахователната премия и анализа на риска в застрахователното дружество, както и и върху цялостния финансов резултат от застрахователната дейност. Управлението на риска от застрахователни измами е една от активностите за минимализиране на неговото проявление. 

   Статията е индексирана в EBSCO. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=151447972&site=ehost-live Статията е индексирана в CEEOL. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=964611
   https://bjournal-bfu.bg/bg/broy-1/zastrahovatelnite-izmami-predizvikatelstvo-za-upravlenieto-na-riska-v-zastrahovaneto 

 368.8
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователни измами 3. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37524

- 582 -

Цб П I 1041

Yosivov, Yosif.  Tripartism and Collective Bargain Evolution in Bulgaria (1989 - 2019) / Yosif Yosivov. // Политика и сигурност, III, 2019, N 3, 43-62. 

   Full text: of the issue available at: http://politics-security.net/index.php/ojsdata/issue/view/12/19
   http://politics-security.net/index.php/ojsdata/article/view/100 

 349.22
Ключови думи: 1. social partnership 2. tripartism 3. collective bargaining 4. collective work agreements 5. Bulgaria 6. CEE countries 7. European Union (EU) 8. industrial relations 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 37628

Образование

- 583 -

 

Митов, Стойко.  Симулация на метода "Калкулиране на база дейности" в рамките на държавен университет / Стойко Митов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2021, 131-150. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/4b57ff80-d0c8-4f00-bfb6-da7c3a65eff4?tk=S1f_gNDITwC_ttp8OmXv9AAAAABhgkHF.fUCcWSUmSpL2oR92c-6PHw&citation_url=/xmlui/handle/nls/35188 

 37  + 657
Ключови думи: 1. разходи 2. висше образование 3. управленско счетоводство 4. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 37163

- 584 -

 

Филипов, Александър.  Нефинансови фактори при управление на взаимоотношенията директор – учители / Александър Филипов. // Народностопански архив, 2021, 59-72. 

   Настоящата статия разглежда основните психологически закономерности на общуването като междуличностно взаимодействие и личните качества на директора и учителя като компоненти на психологическия климат, явяващи се среда за нефинансово стимулиране на трудовата изява в училището като разпоредител с бюджет. Педагогическото общуване се възприема като професионална комуникация и поведенчески аспекти на взаимоотношенията между училищния директор и педагогическите специалисти, както и между самите тях като членове на педагогическия колектив. 

   Прев.загл.: Non-Financial Factors In Managing The Relationships Principal – Teachers

   
   https://nsarhiv.uni-svishtov.bg/title.asp?title=1623 

 37.014
Ключови думи: 1. педагогическа етика 2. училища 3. психологически климат 4. нефинансово мотивиране 5. междуличностни взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 37659

- 585 -

Цб I 6177

Bozhankova, Reneta.  Digital Humanities Approaches to Teaching Literature Online / Reneta Bozhankova. // Digital +/- presence : Online Conference : Conference Proceedings, November 20-21, 2020  (Sofia). - Sofia. - [Sofia] : Fulbright Bulgaria, 2020, 55-60. 

1. Дигитализация - конференция 
 004
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 37508

- 586 -

Цб I 6177

Stabilizing Underperforming Undergraduates in the Digital Classroom . // Digital +/- presence : Online Conference : Conference Proceedings, November 20-21, 2020  (Sofia). - Sofia. - [Sofia] : Fulbright Bulgaria, 2020, 61-65. 

1. Дигитализация - конференция 
 004
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование