Нови статии - февруари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономикс

- 1 -

Цб II 92466

Александрова, Десислава.  Негативни проявления от приложението на медицинския туризъм / Десислава Александрова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 754-760. 

   Прев.загл.: Negative manifestations from the application of medical tourism

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. медицински туризъм 2. здравни грижи 3. негативни ефекти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38225

- 2 -

Цб II 92466

Алексиева, Десислава.  Управление на кариерата - проблеми и решения / Десислава Алексиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 292-297. 

   Прев.загл.: Career management - problems and decisions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. кариера 2. управление 3. проблеми 4. решения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38353

- 3 -

Цб II 92466

Ангелова, Жанета.  Възможности за регулиране на социалното осигуряване чрез границите на осигурителния доход / Жанета Ангелова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 421-428. 

   Прев.загл.: Possibilities for regulation of social insurance through the limits of insurance income

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368
Ключови думи: 1. осигурителен доход 2. осигурителни вноски 3. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38272

- 4 -

Цб II 92466

Антов, Момчил.  Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позиция на митническия контрол в ЕС / Момчил Антов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 557-563. 

   Прев.загл.: Application of the european free trade agreements with third countries and their importance from the position of customs control in the EU

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. митници 2. контрол 3. преференции 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38295

- 5 -

Цб II 92466

Асенов, Анатолий.  Организационни процеси и устойчиво развитие / Анатолий Асенов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 116-123. 

   Прев.загл.: Organizational processes and sustainable development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. организация 3. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38336

- 6 -

Цб II 92473

Асенова, Ирина.  Последици от въздействията на Ковид-19 върху българския бизнес (емпирично изследване на три фирми) / Ирина Асенова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 57-64. 

   Прев.загл.: Consequences of the impacts of Covid-19 on bulgarian business (Empirical study of three companies)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. бизнес 3. последици 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38009

- 7 -

Цб II 92466

Атанасов, Атанас.  За ролята и възможностите на дигитализацията при документирането в счетоводството / Атанас Атанасов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 511-516. 

   Прев.загл.: About the role and possibilities of digitalization in accouting documentation

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. документиране 3. счетоводни документи 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38285

- 8 -

Цб II 92466

Атанасов, Николай.  Ефекти на пандемията от Covid върху здравните разходи / Николай Атанасов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 219-229. 

   Прев.загл.: ffects of the Covid pandemic on health expenditure

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 614.2:65.012
Ключови думи: 1. здравни разходи 2. COVID-19 3. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38248

- 9 -

Цб II 92466

Атанасова, Светла.  Преструктуриране на мърчандайзинговото продуктово ниво посредством матрицата Arthur D. Little matrix - A.D.L. / Светла Атанасова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 393-400. 

   Прев.загл.: Restructuring the merchandising product level by the Arthur D. Little matrix - A.D.L.

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.3
Ключови думи: 1. продукт 2. матрица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38364

- 10 -

Цб II 92481

Бийдерман, Камелия.  Тенденции в динамиката на потреблението на биологични продукти в ЕС и отделни държави чренки (2010-2018 г.) / Камелия Бийдерман. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 287-299. 

   Прев.загл.: Trends in the dynamics of consumption of organic products in the EU and individual member states (2010-2018)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. Европейски съюз (ЕС) 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38045

- 11 -

Цб II 92466

Блажева, Виолета.  Значимост на аргарния сектор за националната икономика / Виолета Блажева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 480-487. 

   Прев.загл.: Significance of the agricultural sector about the national economy

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 349.42  + 33
Ключови думи: 1. икономика 2. аграрен сектор 3. емисии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38373

- 12 -

Цб II 92466

Богданова, Маргарита.  Политики (не) основани на доказателства / Маргарита Богданова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 51-58. 

   Прев.загл.: (Non) evidence based policies

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. публични политики 3. доказателства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38325

- 13 -

Цб II 92466

Боев, Борислав.  Производство на водород чрез ядрени централи - перспективи и предизвикателства / Борислав Боев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 708-715. 

   Прев.загл.: Hydrogen production through nuclear power plants - prospects and challenges

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 621.039
Ключови думи: 1. водородна икономика 2. ядрена енергия 3. енергиен преход 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38394

- 14 -

Цб II 92466

Божинов, Владо.  Иновации при прилагане на „зелени“ политики в хотелиерството / Владо Божинов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 416-424. 

   Прев.загл.: Innovations in the implementation of „green“ policies in the hotel

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 64.024.1
Ключови думи: 1. иновации 2. зелени политики 3. туристи 4. природа 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38211

- 15 -

Цб II 92466

Божинова, Марияна.  Културно-историческият туризъм и българската проекция / Марияна Божинова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 435-442. 

   Прев.загл.: Cultural and historical tourism and the bulgarian vision

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. исторически туризъм 3. туристически продукти 4. ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38368

- 16 -

Цб II 92481

Бонева, Светла.  Пътят на Европейския съюз към декарбонизация на икономиката: приносът на европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове / Светла Бонева, Филип Петков, Диана Маринова, Жасмина Саръиванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 147-156. 

   Прев.загл.: The contribution of the EU ETS for the decarburization of the european econimy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. емисии 2. парникови газове 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38033

- 17 -

Цб II 92466

Борисов, Борислав.  Икономически аспекти на управление на публичните предприятия и имотите- държавната и общинска собственост / Борислав Борисов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 51-58. 

   Прев.загл.: Economic aspects of the management of public enterprises and state and municipal properties

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. държавна собственост 2. общинска собственост 3. бизнес оценяване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38232

- 18 -

Цб II 92466

Бостанджян, Вардан.  Проблемы стимулирования развития экономики Республики Армения / Вардан Бостанджян, Армине Захарян. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 80-90. 

   Прев.загл.: Problems of stimulating the development of economy of the Republic Armenia

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. икономика 2. инвестиции 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Армения 
  

Сист. No: 38333

- 19 -

Цб II 92466

Бояджиев, Веселин.  Териториални пропорции, диспропорции...Кохезия? (теоретични основи) / Веселин Бояджиев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 25-33. 

   Прев.загл.: Territorial proportion, disproportion...Cohesion? (theoretical basis)

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. райониране 2. кохезия 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38316

- 20 -

Цб II 92466

Боянов, Борислав.  Разширеният език за бизнес отчитане (XBRL) като инструмент за финансово отчитане в дигитална среда / Борислав Боянов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 594-603. 

   Прев.загл.: The extended business reporting language(XBRL) as a financial reporting tool in digital environment

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 3. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38198

- 21 -

Цб II 92466

Брусарски, Румен.  Облагородяване на плоския данък в България / Румен Брусарски. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 75-82. 

   Прев.загл.: Enhancing the flat tax in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. плосък данък 2. данъчно облагане 3. личен подоходен данък 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38179

- 22 -

Цб II 92466

Варамезов, Любчо.  България и Румъния като актрактивни ниършоринг дестинации / Любчо Варамезов, Кармен Вранчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 457-463. 

   Прев.загл.: Bulgaria and Romania as attractive nearshoping destinations

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 38371

- 23 -

Цб II 92466

Василев, Венцислав.  Разноските като неделима част от анализа на резултатите по имуществено застраховане в България / Венцислав Василев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 150-158. 

   Прев.загл.: The expenses as an integral part of the analysis of property insurance results in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368.8
Ключови думи: 1. имуществено застраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38241

- 24 -

Цб II 92466

Василева, Петя.  България по пътя към еврозоната / Петя Василева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 297-303. 

   Прев.загл.: Bulgaria on the road to the eurozone

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.74
Ключови думи: 1. Еврозона 2. парична политика 3. инфлация 4. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38258

- 25 -

Цб II 92466

Василева, Радка.  Развитие на имущественото застраховане в България през призмата на презастрахователните отношения / Радка Василева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 480-487. 

   Прев.загл.: Development of property insurance in Bulgaria through the prism of reinsurance relations

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368.1
Ключови думи: 1. имуществено застраховане 2. презастраховане 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38280

- 26 -

Цб II 92473

Велева, Добромира.  Политики за стимулиране на икономическата грамотност у младите. Начини за подбуждане жаждата за знание и развитие / Добромира Велева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г. / Програмен съвет Маргарита Атанасова; Организац. съвет Тодорка Кинева и др.; Ред. съвет Мария Стоянов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 9-18. 

   Прев.загл.: Politics for stimulating economical literacy among the young generation. Ways to awaken the thirst for knowledge and development

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. икономика 3. грамотност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37972

- 27 -

Цб II 92466

Велкова, Мария.  Конфликтите в организацията и устойчивото развитие / Мария Велкова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов

   Прев.загл.: Conflicts in the organization and sustainable development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. конфликти 2. устойчиво развитие 3. организация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38367

- 28 -

Цб II 92466

Велковски, Валери.  Приложение на тръжните процедури в управлението на земеделските земи - акценти и проблеми / Валери Велковски. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 716-724. 

   Прев.загл.: Application of auction procedures in the management of agricultural lands - accents and problems

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 631/635
Ключови думи: 1. земеделски сектор 2. тръжни процедури 3. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38395

- 29 -

Цб II 92466

Веселинова, Нели.  Медико-географската кохезия в България / Нели Веселинова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 335-342. 

   Прев.загл.: Medico-geographical cohesion in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 614.2:65.012
Ключови думи: 1. кохезия 2. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38357

- 30 -

Цб II 92466

Войнов, Юлиан.  Прогнозиране на публичните финанси - отклонение на фактическото изпълнение на консолидираната фискална програма спрямо закона за бюджета на България / Юлиан Войнов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 501-508. 

   Прев.загл.: Forecasting of public finances - deviation of actual performance of consolidated fiscal program versus budget act of Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. публични финанси 2. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38284

- 31 -

Цб II 92466

Вранчев, Боян.  Управление на проектни екипи в мултипроектна среда / Боян Вранчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 409-415. 

   Прев.загл.: Management project teams in multi-project environment

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.8
Ключови думи: 1. проектен екип 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38366

- 32 -

Цб II 92466

Галчева, Ваня.  Автомобилният пазар в България и мястото на търговските представителства на него / Ваня Галчева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 393-397. 

   Прев.загл.: The automotive market in Bulgaria and the place of its trade representative offices

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 629.113
Ключови думи: 1. пазар 2. криза 3. автомобили 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38268

- 33 -

Цб II 92466

Ганева, Ваня.  Социалната кохензия - характеристики и теоретична рамка / Ваня Ганева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 595-602. 

   Прев.загл.: Social cohesion - characteristics and theoretical framework

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. социална кохезия 2. социален капитал 3. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38382

- 34 -

Цб II 92466

Ганчев, Александър.  Индустрията на хедж фондовете в ерата на разхлабените парични политики и Covid-19 / Александър Ганчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 142-149. 

   Прев.загл.: The hadge fund industry in the age of loose monetary policies and Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиционни стратегии 2. хедж фондове 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38240

- 35 -

Цб II 92473

Георгиев, Емил.  Влияние на ролевия конфликт и ролевата неяснота върху работещите в условията на дистанционен вид работа (Home office) по време на пандемията от Covid-19 / Емил Георгиев. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-92. 

   Прев.загл.: Influence of role conflict and role uncertainty on employees under distant type home office during a covid pandemic 19

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. ролеви конфликт 2. персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38011

- 36 -

Цб II 92473

Георгиева, Йоана.  Предизвикателства пред младото семейство в България / Йоана Георгиева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 181-187. 

   Прев.загл.: Challenges facing the young families in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. конфликти 3. деца 4. семеен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38020

- 37 -

Цб II 92466

Георгиева, Кристина.  Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ като част от държавната политика за здравен туризъм / Кристина Георгиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 725-732. 

   Прев.загл.: The program for prevention and rehabilitation of the national social security institute as part of the state policy for health tourism

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48-6:615.8
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. туристическа политика 3. НОИ (Национален осигурителен институт) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38222

- 38 -

Цб II 92466

Георгиева, Любомира.  Социална антропология на хазартния турист / Любомира Георгиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 776-782. 

   Прев.загл.: Social anthropology of the gambling tourist

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. мотивация 2. хазартен туризъм 3. казина 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38227

- 39 -

Цб II 92466

Георгиева, Соня.  Променящите се роли на фискалната и паричната политика в светлината на Covid-19 в страни с различен паричен режим / Соня Георгиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 310-319. 

   Прев.загл.: The changing roles of fiscal and monetary policy in the light of Covid-19 in countrties with different monetary regimes

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. фискална политика 2. парична политика 3. паричен режим 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38194

- 40 -

Цб II 92466

Горанова, Пенка.  Рекламните агенции в комуникационния процес / Пенка Горанова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 210-271. 

   Прев.загл.: Advertising agencies in the communication process

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 07
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламна агенция 3. комуникационен процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38205

- 41 -

Цб II 92466

Горчева, Таня.  Международнат произвоствена специализация в съвременния технологичен бизнес / Таня Горчева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 7-15. 

   Прев.загл.: The international production specialization in the modern technological business

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. разделение на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38313

- 42 -

Цб II 92466

Господинов, Калин.  Институции и неравенство / Калин Господинов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 174-180. 

   Прев.загл.: Institutions and inequality

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. доходно неравенство 2. концентрация 3. институции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38243

- 43 -

Цб II 92466

Господинова, Силвия.  Динамика и развитие на производителността на труда в сектор услуги / Силвия Господинова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 667-674. 

   Прев.загл.: Dynamics and development of labor productivity in the services sector

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.312
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. добавена стойност 3. заети лица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38390

- 44 -

Цб II 92473

Григорова, Ваня.  Подходи за определяне на нуждата от кадри в националната икономика / Ваня Григорова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 119-129. 

   Прев.загл.: Defining labour demand in the national economy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудов договор 2. човешки ресурси 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38014

- 45 -

Цб II 92466

Григорова, Ваня.  Съвременни маркетингови аспекти на пазара на туристически продукти в България / Ваня Григорова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 91-99. 

   Прев.загл.: Contemporary marketing aspects on the market of tourist products in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. туристически продукти 2. туристически пазар 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38334

- 46 -

Цб II 92473

Гроздева, Ралица.  Предизвикателствата на Covid-19 пред туристическия бизнес: Новите технологии като средство за оцеляване на хотелския сектор (по модела на успеха на Delone и Mclean) / Ралица Гроздева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 93-103. 

   Прев.загл.: Covid-19`s challenges tothe tourist business: New technologies as a means of survival for the hotel sector (After the success model of Delone and Mclean)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. нови технологии 3. информационна система 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38012

- 47 -

Цб II 92466

Грозева, Николина.  Европейски политики за финансиране с рисков капитал / Николина Грозева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 572-578. 

   Прев.загл.: European politics for venture capital financing

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 658.14
Ключови думи: 1. рисков капитал 2. алтернативно финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38299

- 48 -

Цб II 92481

Гуевска, Пламенова Белослава.  Роля на управлението на знание в процеса на създаване на устойчиви иновации / Пламенова Белослава Гуевска. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 250-260. 

   Прев.загл.: The role of unowledge management in the process of creating sustainable innovation

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. управление на знанието 3. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38041

- 49 -

Цб II 92466

Гълъбова, Борислава.  Управление на иновациите в индустриалното предприятие в условията на криза / Борислава Гълъбова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 266-275. 

   Прев.загл.: Innovation management of the industrial enterprise in a crisis context

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. управление на иновациите 2. индустриален мениджмънт 3. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38351

- 50 -

Цб II 92481

Гюлеметова, Мария.  Политика на Европейски съюз за миграции и екологична сигурност / Мария Гюлеметова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 203-212. 

   Прев.загл.: uropean union migration policy, environmental security

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. миграции 2. екологична сигурност 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38038

- 51 -

Цб II 92466

Данчев, Даниел.  Възможност за устойчиво развитие на МСП в условията на пандемия / Даниел Данчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 413-420. 

   Прев.загл.: Opportunity for sustainable SME development in the conditions of a pandemic

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. икономика 3. рецесия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38271

- 52 -

Цб II 92466

Денева, Анета.  Особености на формиране на механизма на управление на социално отговорните компании във веригите на доставките / Анета Денева, Рустам Асланзаде. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 451-456. 

   Прев.загл.: Features of formation of the mechanism of managemnt of socially responsible companies in the supply chain

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на верига на доставките 2. компании 3. социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38370

- 53 -

Цб II 92481

Димитров, Иван.  Култура и етика в международния бизнес. Ролята на културния фактор в бизнеса с възобноваума енергия / Иван Димитров. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 261-271. 

   Прев.загл.: Culture and ethics in international business. The culture factor role in the renewable energy business.

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес култура 2. бизнес етика 3. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38042

- 54 -

Цб II 92466

Димитров, Митко.  Проблематичното развитие на българската икономика / Митко Димитров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 31-48. 

   Прев.загл.: The problematic development of the bulgarian economy

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. кохезия 2. икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38231

- 55 -

Цб II 92466

Димов, Сава.  Движещи сили на интеграция в глобалните цифрови вериги за създаване на добавена стойност / Сава Димов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 83-94. 

   Прев.загл.: Driving forces of integration in global digital value chains

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.92
Ключови думи: 1. цифрова икономика 2. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38235

- 56 -

Цб II 92466

Динков, Милен.  Стратегическа корпоративна отговорност - особености и значение за организацията / Милен Динков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 328-334. 

   Прев.загл.: Strategic corporate responsibility - features and significance for the organization

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. отговорности 2. стратегия 3. организация 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38356

- 57 -

Цб II 92466

Донева, Дафина.  Екоиновации и ресурсна ефективност / Дафина Донева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 172-178. 

   Прев.загл.: Eco-innovation and resource efficiency

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. екоиновации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38341

- 58 -

Цб II 92481

Дончев, Николай.  Либерализация на европейския електроенергиен пазар - постижения и проблеми / Николай Дончев. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 157-175. 

   Прев.загл.: The liberalization of the european electricity market - achievements and problems

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. либерализация 2. регулация 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38034

- 59 -

Цб II 92466

Драганов, Тихомир.  Устойчивост и планински туризъм: мотивирано търсене и опазване на природните ресурси / Тихомир Драганов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 809-816. 

   Прев.загл.: Sustainability and mountain tourism: motivated demand and natural resources preservation

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. планински туризъм 3. мотивация 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38229

- 60 -

Цб II 92466

Драгоева, Рая.  Консолидацията на банковия сектор в България като фактор за устойчивост / Рая Драгоева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 488-495. 

   Прев.загл.: The consolidation of the banking sector in Bulgaria as a factor for sustainability

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. консолидация 3. поглъщания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38281

- 61 -

Цб II 92481

Дулевски, Стойчо.  Относно понякието за данъчно задължено лице в ДДС системата съгласно европейското и националното право / Стойчо Дулевски. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 132-138. 

   Прев.загл.: On the concept of the taxable person in the vat system in accordancec with the european and national law

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. данъчно задължено лице 2. Съд на ЕС (СЕС) 3. ЗДДС 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38031

- 62 -

Цб II 92466

Емилова, Петя.  Дигиталната екосистема - технологии и бизнес модели / Петя Емилова, Веселин Попов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 227-233. 

   Прев.загл.: The difital ecosystem - technologies and business models

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. дигитална екосистема 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38347

- 63 -

Цб II 92466

Ерусалимов, Румен.  Отражение на Ковид-19 върху застрахователните плащания по застраховка „Каско“ на МПС в България / Румен Ерусалимов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 246-250. 

   Прев.загл.: Impact of Covid-19 on motor casco insurance indemnities in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368.2
Ключови думи: 1. застраховане 2. щети 3. обезпечения 4. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38251

- 64 -

Цб II 92466

Загорчева, Деница.  Алгоритъм за финансово управление в образователна институция / Деница Загорчева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 384-291. 

   Прев.загл.: Algorithm for financial management in an educational institution

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.915
Ключови думи: 1. финансиране 2. образование 3. алгоритми 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38207

- 65 -

Цб II 92466

Захариев, Андрей.  Измерване въздействието на пандемията от Covid-19 върху корпоративните политики за социална отговорност в България / Андрей Захариев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 67-74. 

   Прев.загл.: Measuring the impact of the Covid-19 pandemicon corporate social responsibility policies in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. анкетно проучване 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38234

- 66 -

Цб II 92466

Захариева, Галина.  Въздействие на пандемията от Covid-19 върху външната търговия с услуги на България / Галина Захариева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 147-154. 

   Прев.загл.: Impact of the Covid-19 oandemic on bulgaria`s foreign trade in services

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38204

- 67 -

Цб II 92466

Зверяков, Михаил Иванович.  Системно-структурный кризис и его проявление в условиях пандемии Covid-19 / Михаил Иванович Зверяков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 59-66. 

   Прев.загл.: System-structural crisis abd its manifestation in the conditions of the Covid-19 pandemic

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. системна криза 2. структурна криза 3. пандемия 4. стагфлация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38233

- 68 -

Цб II 92466

Златева, Румяна.  Разбиране за ролята на образоманието в постигането на устойчиво разивите / Румяна Златева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 234-240. 

   Прев.загл.: Understanding the role of education in achieving sustainable development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. устойчиво развитие 3. политики 4. програми 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38348

- 69 -

Цб II 92466

Иванов, М. Димитър.  Пътят към устойчиво развитие и социална кохензия - макроикономически рискове и бариери / М. Димитър Иванов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 7-30. 

   Прев.загл.: The path to sustainable development and social cohesion: macroeconomic risks and barriers

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. социална кохезия 3. макроикономика 4. икономическа криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38230

- 70 -

Цб II 92466

Иванова, Виржиния.  Приложение на инфлуенсър маркетинга в бизнеса / Виржиния Иванова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 139-146. 

   Прев.загл.: Application of influencer marketing in business

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международен бизнес 3. социални мрежи 4. реклама 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38203

- 71 -

Цб II 92466

Иванова, Дияна.  Практически аспекти на съвременния вътрешен одит в публичния сектор в България / Дияна Иванова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 604-611. 

   Прев.загл.: Practical aspects of modern internal audit in the public sector in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. вътрешен контрол 3. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38302

- 72 -

Цб II 92466

Иванова, Зоя.  Заетите лица в търговските предприятия - състояние и тенденции / Зоя Иванова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 611-618. 

   Прев.загл.: Employees in commercial enterprises - state and trends

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 331
Ключови думи: 1. заети лица 2. пазар на труда 3. търговски предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38384

- 73 -

Цб II 92481

Иванова, Маргарита.  В подкрепа на дигиталната трасформация на прпедприятията / Маргарита Иванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 176-182. 

   Прев.загл.: Supporting the digital transformation of enterprises

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38035

- 74 -

Цб II 92481

Иванова, Маргарита.  Иновации и възможности за стартиращи компании в ЕС / Маргарита Иванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 183-191. 

   Прев.загл.: Innovations and opprtunities for startups in the EU

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38036

- 75 -

Цб II 92466

Иванова, Миглена.  Транспортни задачи с параметър / Миглена Иванова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 628-635. 

   Прев.загл.: Transport problems with parameters

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. транспортна задача 2. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38201

- 76 -

Цб II 92466

Иванова-Кузманова, Галя.  Особености при счетоводното отчитане на стоките в условията Covid-19 / Галя Иванова-Кузманова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 517-523. 

   Прев.загл.: Features of acoouting of ggods in Covid conditions 19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 657
Ключови думи: 1. доставка на стока 2. счетоводно отчитане 3. ДДС 4. данъчни документи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38287

- 77 -

Цб II 92466

Илиев, Кузман.  Дебатът между банковата и валутната школа от 19-и век - характеристики и паралели със съвременните монетарни реалности / Кузман Илиев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 438-445. 

   Прев.загл.: The debate of the banking school and the currency school in the 19th century - characteristics and parallels with modern monetary realities

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. банков кредит 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38274

- 78 -

Цб II 92466

Илиев, Николай.  Отражение на Ковид-19 върху премийния приход по застраховка „Каско“ на МПС в България / Николай Илиев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 474-479. 

   Прев.загл.: Impact of Covid-19 on the motor casco insurance premium income in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 656.13
Ключови думи: 1. застраховане 2. премиен приход 3. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38279

- 79 -

Цб II 92466

Илиева, Даниела.  Дифузията на иновации в България / Даниела Илиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 276-283. 

   Прев.загл.: Diffusion of innovations in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна активност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38352

- 80 -

Цб II 92466

Илиева, Любка.  Туризъм в условията на Covid-19 / Любка Илиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 497-504. 

   Прев.загл.: ourism in the conditions of Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристически пазар 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38375

- 81 -

Цб II 92466

Илиева, Таня.  Аспекти на национланата политика по заетостта и предизвикателства пред нея / Таня Илиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 320-324. 

   Прев.загл.: Aspects of the national employment policy and challenges facing it

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 331.1
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. политики 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38259

- 82 -

Цб II 92466

Илийчовски, Светослав.  Възможности за оценка на пакети от акции / Светослав Илийчовски. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 555-563. 

   Прев.загл.: Opportunities for evaluation of share packeges

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.76
Ключови думи: 1. акции 2. премия 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38378

- 83 -

Цб II 92466

Ималова, Диана.  Към нов подход в обучението по международни стандарти за финансово отчитане / Диана Ималова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 532-540. 

   Прев.загл.: Towards a new approach in the training on international financial statement standards

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.7
Ключови думи: 1. международни стандарти 2. финансово отчитане 3. обучение 4. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38290

- 84 -

Цб II 92466

Йорданов, Йордан.  Възможностите пред бъдещите пенсионери в контекста на норвативните промени във втори стълб на пенсионния модел в България / Йордан Йорданов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 334-339. 

   Прев.загл.: The opportunities for future rensioners in the context of the regulatory changes in the second pillar of the pension model in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 304
Ключови думи: 1. пенсионен фонд - държавен 2. пенсия 3. пенсионери 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38195

- 85 -

Цб II 92466

Йорданов, Пламен.  Подходи и практика на държавното финансиране на публичното пенсионно осигуряване / Пламен Йорданов, Маргарита Николова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 230-237. 

   Прев.загл.: Approaches and practice of state financing of public pension insurance

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. пенсионно осигуряване 3. държавно финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38249

- 86 -

Цб II 92466

Йорданов, Пламен.  Фискалните облекчения за лица с увреждания като прикрити социални плащания при инвалидност в България / Пламен Йорданов, Йордан Йорданов, Жанета Ангелова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 238-245. 

   Прев.загл.: Fiscal benefist for people with disabilities such as disguised social benefist for disability in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 364.465
Ключови думи: 1. социална политика 2. инвалидност 3. лица с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38250

- 87 -

Цб II 92466

Йорданова, Елена.  Управление на изпълнението в организацията / Елена Йорданова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 298-302. 

   Прев.загл.: Performance management in the organization

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. управленски отношения 2. управленски процеси 3. поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38208

- 88 -

Цб II 92466

Кабакчиева, Цветелина.  Същностни аспекти на дигитализацията / Цветелина Кабакчиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 675-680. 

   Прев.загл.: Essdential aspects of digitalization

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. трансформация 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38220

- 89 -

Цб II 92466

Калинков, Константин.  Градът - икономически катализатор за устойчивото развитие на региона / Константин Калинков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 43-50. 

   Прев.загл.: The city - economic catalyst for the sustainable development of the region

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 332.1
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. функционален подход 3. градска територия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38321

- 90 -

Цб II 92466

Карев, Николай.  Изисквания осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд в цеховете за конфекциониране на обувни изделия / Николай Карев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 539-546. 

   Прев.загл.: Requirement for healthy and safety labor conditions in the shops for shoe production

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. условия на труд 2. нормативни изисквания 3. оборудване 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38377

- 91 -

Цб II 92466

Киров, Борислав.  Промени в европейските регулаторни капиталови изисквания за покрити облигации в условията на криза / Борислав Киров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 386-392. 

   Прев.загл.: Changes to european regulatory capital requirements for covered bonds in a crisis

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. ипотечно кредитиране 2. кредитни институции 3. финансов пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38267

- 92 -

Цб II 92466

Коларова- Ножарова, Петя.  Планът за възстановяване и усточивост на Република България - смяна на приоритетите в транспортния сектор / Петя Коларова- Ножарова, Щерьо Ножаров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 651-658. 

   Прев.загл.: The recovery and resilience plan of Republic of Bulgaria - changing the priorities in sector transport

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 3. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. възстановяване 2. устойчивост 3. транспорт 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38219

- 93 -

Цб II 92466

Колев, Калоян.  Поведенчески подход към икономическото развитие - възможности и ограничения / Калоян Колев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 181-189. 

   Прев.загл.: Behavioral approach to economic development - opportunities and limitations

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 330.34
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. икономическо развитие 3. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38244

- 94 -

Цб II 92466

Колев, Свилен.  Мерки на федералния резерв на САЩ за противодействие на Covid-19 / Свилен Колев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 359-365. 

   Прев.загл.: eansures of the federal reserve to tackle Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 3. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. парична политика 2. централни банки 3. количествени улеснения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38196

- 95 -

Цб II 92466

Кондев, Георги.  Заинтересованите страни - ключов фактор за ефективно управление на промяната / Георги Кондев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 155-163. 

   Прев.загл.: Stakeholders - a key factor for effective management of change

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. заинтересовани страни 3. управление на промените 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38339

- 96 -

Цб II 92466

Кондев, Георги.  Влияние на TQM и външните рискове върху процесите свързани с управление на промяната в организацията / Георги Кондев, Ирена Михайлова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 164-171. 

   Прев.загл.: Impact of TQM and external risks of the processes associated with managing change in organizations

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. тотално управление на качеството (TQM) 2. устойчиво развитие 3. промени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38340

- 97 -

Цб II 92466

Костов, Димитър.  Фискална интеграция в европейския съюз - необходимост, условия е ефекти / Димитър Костов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 289-296. 

   Прев.загл.: Fiscal integration in the EU- necessity, conditions and effects

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. паричен съюз 3. фискален съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38257

- 98 -

Цб II 92466

Костов, Ивайло.  Фактори, влияущи върху предприемаческите намерения на младите / Ивайло Костов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 695-701. 

   Прев.загл.: Factors influencing young people`s entrepreneurial intentions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. обучение 3. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38392

- 99 -

Цб II 92466

Коцев, Росен.  Възможности за преодоляване на флуктуациите в развитието на селските райони / Росен Коцев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 788-795. 

   Прев.загл.: Opportunities for overcoming the fluctuations in development rural areas

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 63
Ключови думи: 1. селски райони 2. флуктуация 3. договор 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38398

- 100 -

Цб II 92473

Кръстева, Бетина.  Политики за преодоляване на бедността и социалното изключване / Бетина Кръстева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 31-41. 

   Прев.загл.: olicies for overcoming poverty and social exclusion

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38007

- 101 -

Цб II 92466

Кръстева, Илияна.  Кръговата икономика - модел за повишаване устойчивостта на селското стопанство / Илияна Кръстева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 625-631. 

   Прев.загл.: The circular economy - a model for increasing the sustainability of agriculture

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 63
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. селско стопанство 3. производство 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38386

- 102 -

Цб II 92466

Кулчев, Красимир.  Полски аналитични модели, приложими при оценяване финансовата устойчивост на предприятията в Р. България / Красимир Кулчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 620-627. 

   Прев.загл.: Polish analytical models applicable in assessing the finanvial sustainability if enterprises in the Republic of Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически анализ 2. финансова устойчивост 3. дискриминантен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38200

- 103 -

Цб II 92481

Кънева, Аглика.  Динамика на съотношението собствен капитал към активи на банките в страните членки на Европейския съюз / Аглика Кънева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 74-83. 

   Прев.загл.: Dynamics of the equity/assets ratio of the banks in the european unionmember states

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. собствен капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38027

- 104 -

Цб II 92466

Къновски, Радослав.  Пазарът на банкови депозити в България: динамика и структурни изменения / Радослав Къновски. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 340-346. 

   Прев.загл.: The bank deposits market in Bulgaria: Dynamics and structural changes

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. депозити 3. динамика 4. структурни изменения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38261

- 105 -

Цб II 92466

Кътева, Марияна.  Приложение на складовите системи в управлението на търговските процеси при омниканални търговци / Марияна Кътева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 638-644. 

   Прев.загл.: Implementation of warehouse management systems in the omnichannel trade processes

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. търговски процес 3. складови процеси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38218

- 106 -

Цб II 92466

Лазарова, Елица.  Предизвикателства пред планирането на устойчиво развитие на бизнеса / Елица Лазарова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 303-311. 

   Прев.загл.: Challenges for planning of sustainable business development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. планиране 2. логистика 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38209

- 107 -

Цб II 92473

Лалчева, Радослава.  Социалните иновации - естественият отговор на новите предизвикателства / Радослава Лалчева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 45-56. 

   Прев.загл.: Social innovation - the natural response to thenew challenges

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социална иновация 2. устойчивост 3. социално въздействие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38008

- 108 -

Цб II 92466

Лилова, Камелия.  Измерване на демографското сотаряване и дълголетието / Камелия Лилова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 612-619. 

   Прев.загл.: Measuring demographic ageing and longevity

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. остаряване на населението 2. дълголетие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38199

- 109 -

Цб II 92466

Линкова, Маруся.  Възможности за изграждане на устойчив кооперативен модел в българското селско стопанство / Маруся Линкова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 532-538. 

   Прев.загл.: Opportunities for building a sustainable cooperative model in bulgarian agriculture

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38215

- 110 -

Цб II 92466

Личев, Александър.  Зелената икономика и предприемачеството / Александър Личев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 740-747. 

   Прев.загл.: The green economy and enterpreneurship

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. зелена енергия 2. зелена икономика 3. предприемачество 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38223

- 111 -

Цб II 92466

Личев, Тихомир.  Регионалната политика и програмите за развитие територията и туризма в съвременните условия / Тихомир Личев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 587-594. 

   Прев.загл.: Regional policy and programs for territorial develipment and tourism in modern conditions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 332.1
Ключови думи: 1. регионална политика 2. регионално развитие 3. селски туризъм 4. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38217

- 112 -

Цб II 92466

Личева, Катя.  Проблеми на лоялността в банковите институции при съвременните условия / Катя Личева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 190-195. 

   Прев.загл.: Problems of loyalty in banking institutions through modern conditions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. лоялност 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38245

- 113 -

Цб II 92466

Лучков, Кирил.  Финансов отчет или интегриран отчет / Кирил Лучков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 643-648. 

   Прев.загл.: Financial statement or integrated statement

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.915
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. интегрирано отчитане 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38310

- 114 -

Цб II 92466

Любенов, Владислав.  Влияние на коефициента Р/Е и дивидентната доходност върху цените на акциите на българския капиталов пазар / Владислав Любенов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 405-412. 

   Прев.загл.: Impact of the P/E ratio and the dividend yield on the share prices on the bulgarian capital

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. дивиденти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38270

- 115 -

Цб II 92466

Любенов, Здравко.  Моделиране на експортната пазарна ориентация / Здравко Любенов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 187-190. 

   Прев.загл.: Modeling of the export market orientation

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. експорт 2. интернационализация 3. пазарна ориентация 4. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38343

- 116 -

Цб II 92466

Маковская, Наталья.  Особенности профессиональных компетенций белорусских менеджеров / Наталья Маковская. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 74-79. 

   Прев.загл.: Features of professional competencies of belarusian managers

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. мениджъри 2. производителност на труда 3. работно време 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38332

- 117 -

Цб II 92473

Манолова, Ренета.  Безработица и политики по заетост / Ренета Манолова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 19-30. 

   Прев.загл.: Unemployment and employment policies

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38006

- 118 -

Цб II 92473

Марангозова, Габриела.  Необходимост от използване на нова техника в съвременния живот / Габриела Марангозова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 104-115. 

   Прев.загл.: The necessity of using new techniques in the modern life

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. техника 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38013

- 119 -

Цб II 92466

Маринов, Иван.  Интелигентни решения за търговия на дребно - облачна базирана точка на продажба / Иван Маринов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 619-624. 

   Прев.загл.: Intelligent retail solutions - cloud-based point of sale

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.37
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. интелигентни решения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38385

- 120 -

Цб II 92466

Маринов, Марин.  Възможни грешки при възлагането на обществени поръчки в българската практика / Марин Маринов, Красимир Парашкевов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 204-209. 

   Прев.загл.: Possible errors in the award of public procurement in bilgarian practice

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 351.72
Ключови думи: 1. публични финанси 2. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38246

- 121 -

Цб II 92481

Маринова, Марина.  Влиянието на чуждестранните инвестиции върху развитието на жилищните пазари в България / Марина Маринова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 366-371. 

   Прев.загл.: The influence of foreign investment on the development of the housing markets in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. строителство 3. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38049

- 122 -

Цб II 92481

Маринова, Надя.  Методите за управление на държавата и на бизнеса - синергичния ефект и успеха / Надя Маринова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 34-42. 

   Прев.загл.: Methods for management of the state and of the business - the synergy efect and success

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. методи на управление 2. бизнес 3. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38024

- 123 -

Цб II 92466

Маринова-Костова, Кремена.  Влияние на дигитализацията на образованието върху цифровите компетентности на преподавателите / Кремена Маринова-Костова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 320-327. 

   Прев.загл.: Influence of the digitalization of education on the digital competencies of educators

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38355

- 124 -

Цб II 92466

Марчевски, Иван.  Влияние на пандемията от Covid-19 дългосрочните нагласи и навиците при потребяване на туристически продукти / Иван Марчевски, Криста Нейнова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 191-198. 

   Прев.загл.: Impact of the Covid-19 pandemic on long-term consumer behavior in tourism

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. туристически услуги 2. COVID-19 3. потребителски нагласи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38344

- 125 -

Цб II 92466

Мидова, Петранка.  Търговията на България с трети страни - анализи и тенденции / Петранка Мидова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 547-554. 

   Прев.загл.: Bulgaria`s trade with third countries - analysis and trends

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339
Ключови думи: 1. внос-износ 2. търговия 3. анализ 4. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38216

- 126 -

Цб II 92481

Микни, Валентина.  Сензорен маркетинг в България / Валентина Микни, Моника Георгиева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 43-55. 

   Прев.загл.: ensory marketing in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. сензорен маркетинг 2. потребителско поведение 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38025

- 127 -

Цб II 92466

Милинова, Марина.  Блокчейн технологиите - големите ползи за малките банки / Марина Милинова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 453-459. 

   Прев.загл.: Blockchain technology - the big benefits for small banks

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. блокчейн 2. банков сектор 3. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38276

- 128 -

Цб II 92466

Минков, Илиан.  Стратегически действия на българските стопански организации в условията на пандемия от Covid-19 / Илиан Минков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 166-173. 

   Прев.загл.: Strategic actions of the bulgarian business organizations in conditions of the Cocid-19 pandemic

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. бизнес организации 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38182

- 129 -

Цб II 92481

Миразчийски, Бойко.  Ефективен болничен мениджмънт, базиран на оценка на риска / Бойко Миразчийски, Елисавета Петрова-Джеретто, Румен Илиев, Златица Петрова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 112-131. 

   Прев.загл.: Efficient hospital management based on risk asseament principles

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. качество 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38030

- 130 -

Цб II 92466

Митева, Люба.  Предизвикателства пред мениджмънта на лечебните заведения в условия на пандемия от Covid-19 (по примера на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Сълце и мозък “ - Плевен) / Люба Митева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 446-452. 

   Прев.загл.: Challenges in the management of medical institutions during the Covid-19 pandemic (following the example of the university multiprofile hospital for active trearment „Heart and brain -Pleven“)

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 61
Ключови думи: 1. пандемия 2. финансиране 3. лечебни заведения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38275

- 131 -

Цб II 92473

Михайлова, Надин.  Българският семеен кодекс през погледа на един студент / Надин Михайлова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 171-180. 

   Прев.загл.: The bulgarian family code throughthe eyes of a student

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Семеен кодекс (СК) 2. SWOT анализ 3. предимства 4. недостатъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38019

- 132 -

Цб II 92466

Михалева, Христина.  Теоретични и емпирични измерения на комуникационната политика на търговската структура / Христина Михалева, Светла Атанасова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 250-258. 

   Прев.загл.: Theoretical and empirical dimensions of the communication structure of commercial structure

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. комуникационна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38206

- 133 -

Цб II 92481

Моралийска, Моника.  Състояние на основните показатели за социална конвергенция в България / Моника Моралийска, Силвия Тодорова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 84-98. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социални показатели 2. България 3. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38028

- 134 -

Цб II 92466

Найденов, Людмил.  Целесъобразност и ефекти на междурегионалната данъчна конкуренция / Людмил Найденов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 196-203. 

   Прев.загл.: Expediency and effects of interregional tax competition

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 332.1
Ключови думи: 1. данъчна конкуренция 2. местни финанси 3. местни данъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38185

- 135 -

Цб II 92466

Найденов, Сергей.  Възникване и развитие на текстилната индустрия в България / Сергей Найденов, Калин Петров Киряков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 565-570. 

   Прев.загл.: Origin and development of the textile industry in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 677
Ключови думи: 1. текстилна индустрия 2. възникване 3. фактори 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38379

- 136 -

Цб II 92473

Найденова, Радостина.  Мита, митнически такси и сборове като средства на фискалната политика / Радостина Найденова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 140-149. 

   Прев.загл.: Duties, fees, and customs duties as means of fiscal polity

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. мита 2. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38016

- 137 -

Цб II 92466

Найденова, Снежана.  Иновации и иновационен процес в образованието / Снежана Найденова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 804-808. 

   Прев.загл.: Innovation and innovation process in education

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.422
Ключови думи: 1. иновации 2. образование 3. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38400

- 138 -

Цб II 92481

Нейчев, Стоян.  Влияние на пандемията от Covid-19мерките в областта на опазване на околната среда, финансирани от кохезионния фонд на ЕС в България / Стоян Нейчев. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 192-202. 

   Прев.загл.: Impact of Covid-19 pandemics on the environmental protection measures, financed by the Eu cohesion fund in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. околна среда 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38037

- 139 -

Цб II 92466

Ненов, Нено.  Финансовият феърплей в женския футбол - необходимост ил възможност / Нено Ненов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 468-473. 

   Прев.загл.: The financial fair play in women`s football - a necessity or an opportunity

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 796.1
Ключови думи: 1. футбол 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38278

- 140 -

Цб II 92466

Ненова, Радка.  Мрежови вериги на доставка в агробизнеса / Радка Ненова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 659-666. 

   Прев.загл.: Netchain in agrobusiness

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. агробизнес 2. вериги на доставките 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38389

- 141 -

Цб II 92466

Несторов, Людмил.  Рецесията породена от Covid-19 и възможностите за промени в българската икономика / Людмил Несторов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 199-209. 

   Прев.загл.: Transformations in the bulgarian economy caused by Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. COVID-19 2. рецесия 3. глобализация 4. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38345

- 142 -

Цб II 92466

Несторов, Недялко.  Състояние на българския износ в контекста на пандемията от Ковид-19 / Недялко Несторов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 343-348. 

   Прев.загл.: State of bulgarian export in the context of the Covid-19 pandemic

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38358

- 143 -

Цб II 92466

Николов, Емил.  Корпоративна социална безотговорност / Емил Николов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 603-610. 

   Прев.загл.: Corporate social irresponsibility

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. корпоративна отговорност 2. социална отговорност 3. заинтересовани страни 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38383

- 144 -

Цб II 92466

Николова, Марина.  Състояние и развитие на българския аграрен сектор в условията на трансформираща се към устойчивост икономика / Марина Николова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 523-531. 

   Прев.загл.: State and development of the bulgarian agricultural sector in conditions of transforming towards sustainability economy

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. показатели 3. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38376

- 145 -

Цб II 92466

Нинов, Николай.  Предизвикателства пред дългосрочните грижи в България / Николай Нинов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 210-218. 

   Прев.загл.: Challenges in long-term care in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. дългосрочна грижа 2. социални услуги 3. достъпност 4. качество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38247

- 146 -

Цб II 92466

Нинова, Валентина.  Пазарът на здравно застраховане в България - състояние, развитие и тенденции / Валентина Нинова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 281-288. 

   Прев.загл.: Health insurance market in Bulgaria - state, development and trends

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368.06
Ключови думи: 1. застраховане 2. здравно застраховане 3. пазарен дял 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38256

- 147 -

Цб II 92481

Павлов, Атанас.  Икономически ефекти от пандемията от Ковид-19 върху работниците мигранти в ЕС / Атанас Павлов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 213-232. 

   Прев.загл.: Economic impact of Covid-19 on migrant workers in the EU

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. миграция 2. работна заплата 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38039

- 148 -

Цб II 92466

Павлов, Павлин.  Хотелиерството в България в условията на Covid-19 / Павлин Павлов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 645-650. 

   Прев.загл.: Hospitality in Bulgaria in the conditions of Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 64.024.1
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. туризъм 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38388

- 149 -

Цб II 92466

Павлов, Цветан.  Поведенчески инвестиционни стратегии - възможност за устойчиви резултати от активно инвестиране / Цветан Павлов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 325-333. 

   Прев.загл.: Behavioural investment strategies - an opportunity for consistent results from active investing

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. поведенчески финанси 2. инвестиционни стратегии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38260

- 150 -

Цб II 92466

Панева, Анелия.  Някои аспекти на въздействието на Covid-19 върху българския застрахователен пазар / Анелия Панева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 274-280. 

   Прев.загл.: Some aspects of the Covid-19 impact on the bulgarian insurance market

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 368.8
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. застрахователен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38255

- 151 -

Цб II 92466

Папазов, Игнат.  Банковата тайна като компонента на банковата сигурност - финансово-правни аспекти / Игнат Папазов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 374-377. 

   Прев.загл.: Banking secret as a component of banking security - financial and legal aspects

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.71
Ключови думи: 1. банкова сигурност 2. банков риск 3. добросъвестност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38265

- 152 -

Цб II 92466

Парашкевова, Евелина.  Етика и етичната инфраструктура - модели в публичния сектор / Евелина Парашкевова, Изабела Йонкова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 178-186. 

   Прев.загл.: Erhicsc and ethical infrastructure - public sector models

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. етика 2. модели 3. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38342

- 153 -

Цб II 92466

Перков, Венцислав.  Влияние на кризисните събития върху търговията на дребно / Венцислав Перков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 472-479. 

   Прев.загл.: Influence of crisis events on retail trade

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.37
Ключови думи: 1. кризи 2. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38372

- 154 -

Цб II 92481

Петков, Великов Филип.  Теориите за регионалната икономическа интеграция: Къде са зелените теории? / Великов Филип Петков, Стефан Петров. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 272-286. 

   Прев.загл.: Regional economic integration theories: Where are the green theories?

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална икономическа интеграция 2. теории 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38043

- 155 -

Цб II 92466

Петков, Пламен.  Проверка за единичен корен на показатели за работнат сила в България с отчитане влиянието на структурни шокове / Пламен Петков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 579-586. 

   Прев.загл.: Applying unit root tests on labor force indicators in Bulgaria taking into account the impact of structural breaks

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. иконометричен анализ 2. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38300

- 156 -

Цб II 92473

Петкова, Валерия.  Човешкият капитал в икономическата политика / Валерия Петкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 188-199. 

   Прев.загл.: Human capital in economic policy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38021

- 157 -

Цб II 92473

Петкова, Любима.  Политики за зелени градове. Примери от Европейския съюз / Любима Петкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 150-159. 

   Прев.загл.: Policies for green cities. Examples from the European union

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени градове 2. политики 3. програми 4. устойчиво развитие 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38017

- 158 -

Цб II 92466

Петров, Ивайло.  Глобалната търговия с високотехнологични продукти като двигател на растежа / Ивайло Петров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 312-319. 

   Прев.загл.: Global trade in high-technology products as a driver of growth

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.37
Ключови думи: 1. високотехнологични продукти 2. иновации 3. глобална търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38354

- 159 -

Цб II 92466

Петров, Пламен.  Роля и значение на рекламния процес в агробизнеса / Пламен Петров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 371-377. 

   Прев.загл.: Role and significance of the advertising process in agrobusiness

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. реклама 2. агробизнес 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38362

- 160 -

Цб II 92466

Петрова, Весела.  Предизвикателства при управлението на човешките ресурси в контекста на пандемията от Covid-19 / Весела Петрова, Боряна Трифонова, Борислава Гълъбова, Емил Димов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 34-42. 

   Прев.загл.: Challenges in human resources mamagement in the context of the Covid-19 pandemic

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление 2. човешки ресурси 3. индустриални предприятия 4. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38319

- 161 -

Цб II 92466

Петрова, Живка.  Цифровата трансформация в здравеопазването - средство за подобряване качеството на живот и радикална промяна на начина на предоставяне на медицински и здравни грижи / Живка Петрова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 429-437. 

   Прев.загл.: Difital transformation in healthcare - a means of improvement quality of life and a radical change in the way of providing medical and health care

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 614
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. технологии 3. цифрова трансформация 4. качество на живот 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38273

- 162 -

Цб II 92466

Петрова, Симеонка.  Омниканалната интензивност на асортиментно предлагане като детерминанта на потребителската удовлетвореност / Симеонка Петрова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 571-578. 

   Прев.загл.: The onmicanal intensity of assortment offering as the determinant of consumer satisfaction

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 366.1
Ключови думи: 1. омниканали 2. потребителска удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38380

- 163 -

Цб II 92466

Пешева, Милена.  Отрицателни лихвени нива - емпиричен опит / Милена Пешева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 460-467. 

   Прев.загл.: Negative interest rates - empirical experience

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336
Ключови думи: 1. лихвени равнища 2. монетарна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38277

- 164 -

Цб II 92466

Пешов, Стефан.  Инструменти за превенция на данъчните измами при търговия с горива и нефтопродукти / Стефан Пешов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 496-500. 

   Прев.загл.: Instruments for prevention of tax fraud in trade in fuels and petroleum products

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 662
Ключови думи: 1. акциз 2. данъци 3. горива 4. нефтопродукти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38282

- 165 -

Цб II 92466

Попов, Веселин.  Бизнес модели и тенденции на дигиталната трансформация / Веселин Попов, Петя Емилова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 132-138. 

   Прев.загл.: usiness models and trends shaping dogotal transformation

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38338

- 166 -

Цб II 92466

Проданов, Стоян.  Конкуренция и концентрация на българския общозастрахователен пазар (2011-2020 г.). Структурен анализ и емпирични наблюдения / Стоян Проданов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 116-125. 

   Прев.загл.: ompetition and concentration of the bulgarian non-life insurance market (2011-2020). Structural analysis and empirical observation

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. конкуренция 2. концентрация 3. застрахователни дружества 4. застрахователен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38237

- 167 -

Цб II 92481

Пувков, Пламен.  Генеричната фармацевтична индустрия - международен бизнес със съществено социално-икономическо измерение / Пламен Пувков. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 300-318. 

   Прев.загл.: The generic pharmaceutical industry - an international business with solit social-economic dimensions

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. генерични лекарства 2. фармация 3. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38046

- 168 -

Цб II 92466

Радуканов, Сергей.  Динамика на външната търговия на България със страните членки на евросъюза / Сергей Радуканов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 304-309. 

   Прев.загл.: Dynamics of Bulgaria`s foreign trade with EU member states

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.56
Ключови думи: 1. външна търговия 2. износ 3. внос 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38193

- 169 -

Цб II 92466

Райчев, Димитър.  Стратегически подход за прилагане на изискванията за сериализация на лекарствени продукти от страна на ООП / Димитър Райчев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 761-769. 

   Прев.загл.: A strategic approach to CMO serialization of medicines

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 61
Ключови думи: 1. лекарства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38397

- 170 -

Цб II 92466

Рангелов, Кристиан.  Методи на финансиране за устойчиво развитие на винен туризъм в България / Кристиан Рангелов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 770-775. 

   Прев.загл.: Financing methods for sustainable development of wine tourism in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38226

- 171 -

Цб II 92466

Сабри, Айтен.  Предизвикателства пред устойчиво развитие на индустриалните предприятия по кохезионната политика през XXI век / Айтен Сабри. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 733-739. 

   Прев.загл.: Challenges to sustainable development of industrial enterprises in cohesion policy in-XXI century

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. кохезионна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38396

- 172 -

Цб II 92466

Савелев, Евгений.  Индустриална политика в държави с развиващи се пазари в контекста на индустрия 4.0 / Евгений Савелев, Виталина Куриляк. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 443-450. 

   Прев.загл.: Industrial policy in states with developing markets in the context of indusrty 4.0

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 351.82
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. индустриална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38369

- 173 -

Цб II 92481

Савкова, Мариела.  Мониторинг и оценка на въздействието на кохезионната политика за държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа (2007-2018 г.) / Мариела Савкова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 330-365. 

   Прев.загл.: Monitoring and impact assessment of the EU cohesion policy on the member states from the Central and Eastern Europe (2007-2018)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. регионални неравенства 2. регионализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Централна и Източна Европа 
  

Сист. No: 38048

- 174 -

Цб II 92466

Сергеев, Александр Александрович.  Управление на човешките ресурси на предприятията като фактор на изпълнението на ефективността на нова парадигма на индустриалното развитие / Александр Александрович Сергеев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 108-115. 

   Прев.загл.: Human resources management of enterprises as a factor of efficiency implementation of a new paradigm of industry development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. цифрова икономика 2. човешки капитал 3. управление 4. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38335

- 175 -

Цб II 92481

Симеонов, Калоян.  Оценки на финансовия сеткор в България при подготовка за ERM II / Калоян Симеонов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 56-73. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. Банков съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38026

- 176 -

Цб II 92466

Симеонова, Боряна.  Въпроси на инвентаризация на материалните активи в предприятията с търговска дейност / Боряна Симеонова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 636-642. 

   Прев.загл.: Inventory issues of tangible assets in enterprises with commercial activity

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.93
Ключови думи: 1. инвентаризация 2. материални активи 3. стоки 4. търговска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38307

- 177 -

Цб II 92466

Сирашки, Христо.  Място и съдържание на процеса за управление на проекти по отношение на останалите процеси / Христо Сирашки. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 259-265. 

   Прев.загл.: Place and content of the project management process in relation to other processes

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38350

- 178 -

Цб II 92466

Сиркаров, Владимир.  Ефекти върху паричната политика в резултат от намаляването на наличните пари в обръщение / Владимир Сиркаров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 398-404. 

   Прев.загл.: The effects on monetary policy as a result of cash hoarding

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336.74
Ключови думи: 1. парична политика 2. спестявания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38269

- 179 -

Цб II 92466

Славева, Красимира.  Социално-икономическото развитие на България в контекста на целите за устойчиво развитие - статистически аспекти / Красимира Славева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 541-548. 

   Прев.загл.: Bulgaria`s socio-economic development in the context of the sustainable development goals- statistical aspects

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. икономическо развитие 3. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38292

- 180 -

Цб II 92466

Сотиров, Антон.  Оценка на устойчивостта на аграрния сектор в България / Антон Сотиров, Никола Пищалов. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 347-353. 

   Прев.загл.: Assessment of the sustainability of the agricultural sector in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. устойчивост 3. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38262

- 181 -

Цб II 92466

Спасова, Сиана.  Предизвикателства пред организирането на събития в условията на Covid-19 / Сиана Спасова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 796-803. 

   Прев.загл.: Challenges before organizing events in the conditions of Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48-6:005
Ключови думи: 1. туризъм 2. събития 3. събитиен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38399

- 182 -

Цб II 92466

Станев, Явор.  Фотоволтаичните системи в контекста на зелената сделка / Явор Станев. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 681-685. 

   Прев.загл.: Photovoltaic systems in the context of the green deal

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 620.9
Ключови думи: 1. фотоволтаични системи 2. Зелена сделка 3. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38391

- 183 -

Цб II 92466

Стефанова, Надежда.  Устойчиво развитие при криза - съвременни измерения и възможни бизнес решения / Надежда Стефанова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 363-370. 

   Прев.загл.: Sustainable development in a crisis - modern dimensions and possible business solutions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. криза 3. бизнес решения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38361

- 184 -

Цб II 92466

Стоенчева, Яна.  Териториална концентрация на сектор недвижима собственост и факторите, които му влияят / Яна Стоенчева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 686-694. 

   Прев.загл.: Territorial concentration of the real estate sector and the factors that affectinfg it

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 3. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3  + 332.2
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. строителство 3. териториална концентрация 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38221

- 185 -

Цб II 92466

Стойкова, Пепа.  Ефектът на Розентал - контролни и управленски аспекти / Пепа Стойкова, Ирена Емилова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 218-226. 

   Прев.загл.: The effect of Rosental: control and management aspects

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. поведение 2. мотивация 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38346

- 186 -

Цб II 92466

Стоянова, Мариела.  Интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция между регионите / Мариела Стоянова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 357-362. 

   Прев.загл.: Integrated territorial investments as an instrument for achieving convergence between regions

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 330.322
Ключови думи: 1. интегриран подход 2. инвестиции 3. регионално развитие 4. конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38360

- 187 -

Цб II 92466

Стоянова, Славена.  Коопериране и специализация за устойчив растеж и технологично развитие / Славена Стоянова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 579-586. 

   Прев.загл.: Cooperation and specialization for sustainable growth and technological development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. коопериране 3. специализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38381

- 188 -

Цб II 92466

Стоянова, Станислава.  Корпоративната социална отговорност като компонент на устойчивото развитие - взаимовръзки и предизвикателства / Станислава Стоянова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 349-356. 

   Прев.загл.: Corporate social responsibility as a component of sustainable development relationships and challenges

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна отговорност 2. социална отговорност 3. организация 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38359

- 189 -

Цб II 92466

Терзиева, Ангелина.  Еврофинансирането като средство за повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор „производство на облекло от текстил“ / Ангелина Терзиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 266-273. 

   Прев.загл.: Eurofinancing as a means of increasing the competitiveness of enterprises in the sector „production of textile clothing“

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. европейски програми 2. финансиране 3. текстил 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38254

- 190 -

Цб II 92466

Тодоров, Александър Б.  Дългосрочни икономически ефекти на пандемиите - уроци от някои предходни кризи / Александър Б. Тодоров. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 258-265. 

   Прев.загл.: long-term economic effects of pandemics - lessons from some previous crises

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономически растеж 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38253

- 191 -

Цб II 92466

Тодорова, Корнелия.  Ролята на организационната култура за устойчиво развитие на организацията / Корнелия Тодорова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 100-107. 

   Прев.загл.: The rope of organizational culture for sustainable development of the organization

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 3. Преподаватели от УНСС 
 338  + 061.3  + 005.73
Ключови думи: 1. организация 2. организационна култура 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38202

- 192 -

Цб II 92466

Тодорова, Любомира.  Динамика в заетостта на легловата база по българското черноморие за периода 2019-2021 г. / Любомира Тодорова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 632-637. 

   Прев.загл.: Dynamics in employment of the bed base on the bulgarian black sed coast for the period 2019-2021

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. леглова база 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 38387

- 193 -

Цб II 92481

Тончева-Златкова, Виолета.  Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища / Виолета Тончева-Златкова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 99-111. 

   Прев.загл.: Youth volunteering as a competitive factor for hifher education institutions

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. висше образование 3. университети 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38029

- 194 -

Цб II 92466

Топлева, Силвия.  Дигитализация и социално-икономическа справедливост - предизвикателства и възможности / Силвия Топлева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 251-257. 

   Прев.загл.: Digitalization and socio-economic justice - challenges and opportunities

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитализация 2. справедливост 3. добавена стойност 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38252

- 195 -

Цб II 92473

Тошкова, Тони.  Ваксинационният паспорт- нов елемент на здравната култура или нещо друго / Тони Тошкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 65-75. 

   Прев.загл.: Vaccination passport - a new element of the health culture of something else

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38010

- 196 -

Цб II 92473

Трайкова, Тереза.  Джендър неравенства на пазара на труда / Тереза Трайкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 163-170. 

   Прев.загл.: Gender inequalities in the labour market

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. джендър 2. пол 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38018

- 197 -

Цб II 92466

Трифонова, Силвия.  Ефекти от програмата на ЕЦБ за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия / Силвия Трифонова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 95-107. 

   Прев.загл.: Effects of the ECB`s pandemic emergency purchase programme

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. активи 2. пандемия 3. Европейска централна банка 4. парична политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38181

- 198 -

Цб II 92466

Узунова, Елка.  Начини за възстановяване на дребния предприемачески бизнес в сферата на туризма след Covid-19 / Елка Узунова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 702-707. 

   Прев.загл.: Ways to rebuild small businesses in the tourism industry after Covid-19

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.48
Ключови думи: 1. малък бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38393

- 199 -

Цб II 92481

Христов, Александър.  Роля на потребителския опит във време на криза / Александър Христов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 27-33. 

   Прев.загл.: Role of consumer experience in crisis times

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителски опит 2. маркетинг 3. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38023

- 200 -

Цб II 92466

Христова, Венета.  Професионално прегряване и мобинг в дигитална работна среда / Венета Христова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 124-131. 

   Прев.загл.: Burnout and mobbing in the digital working enviroment

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. мобинг 2. стрес 3. работно място 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38337

- 201 -

Цб II 92481

Цанков, Руслан.  Сравнителен анализ на основните индекси за дигитална трансформация. Развитие на дигиталната икономика и общество в България / Руслан Цанков, Стела Вълева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 319-329. 

   Прев.загл.: Comparative analysis of the basic indexes for digital transformation. Development of the digital economy and society in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38047

- 202 -

Цб II 92466

Цанкова, Сергей Патрисия.  Почивката на круиз - предизвикателства и възможности / Сергей Патрисия Цанкова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 783-787. 

   Прев.загл.: Cruise holidays - chaleenges and opportunities

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. круизен туризъм 2. почивки 3. предизвикателства 4. възможности 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38228

- 203 -

Цб II 92481

Цветанова, Лавчева Вяра.  Необходимост от изграждане на съюз на капиталовите пазари на ЕС за икономически растеж в Европа / Лавчева Вяра Цветанова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 233-249. 

   Прев.загл.: Necessity for establishing EU`s capital market union for the economic grwoth in Europe

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. интеграция 3. капиталов пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38040

- 204 -

Цб II 92466

Цветков, Орлин.  Наднорменото тегло и затлъстяването като рисков фактор за здравето / Орлин Цветков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 354-358. 

   Прев.загл.: Overweight and obesity as health risk factors

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 61
Ключови думи: 1. рискови фактори 2. затлъстяване 3. заболявания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38263

- 205 -

Цб II 92481

Ценова, Любка.  Режими по ДДС - приложими за Северна Ирландия / Любка Ценова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 139-146. 

   Прев.загл.: Vat arrangements applicable to Northern Ireland

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. ДДС 2. възстановяване 3. дерогация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38032

- 206 -

Цб II 92466

Цонев, Николай.  Дигиталната инфраструктура - инструмент на управленското консултиране за развитие на смарт туризма / Николай Цонев, Данаил Алеков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 464-471. 

   Прев.загл.: The digital infrastructure - a tool of the management consulting for development of smart tourism

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. технологии 2. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38212

- 207 -

Цб II 92473

Черганска, Василена.  Данъчни системи, данъчно облагане, видове данъци като средства на фискалната политика / Василена Черганска. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 130-139. 

   Прев.загл.: Tax systems, taxation and types of taxes as funds of fiscal policy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. данъчна система 2. данъчно облагане 3. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38015

- 208 -

Цб II 92466

Чиприянова, Галина.  Актуални предизвикателства пред счетоводната професия в контекста на промените след Брекзит / Галина Чиприянова. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 524-531. 

   Прев.загл.: Current challenges in front of the accouting profession in the context of changes after Brexit

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. Брекзит 3. стоки 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38288

- 209 -

Цб II 92466

Шараг, Елена Сергеевна.  Влияние структуры экономики на обеспечение устойчивого экономического роста и развития / Елена Сергеевна Шараг. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 159-165. 

   Прев.загл.: Influence of economic structure on providing sustainable economic growth and development

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. устойчив растеж 2. икономическа структура 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38242

- 210 -

Цб II 92466

Шопова, Маргарита.  Статистически анализ на зависимостта между цифровизацията на икономиката и икономическия растеж / Маргарита Шопова, Евгени Овчинников. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 549-556. 

   Прев.загл.: Statistical analysis of the relationship between the digitalization of the economy and economic growth

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 311
Ключови думи: 1. цифрова икономика 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38197

- 211 -

Цб CD 281

Щерев, Николай.  Икономическо въздействие на пандемията от Covid-19 в България / Николай Щерев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 64-72. 

   Прев.загл.: Economic Impact of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 614
Ключови думи: 1. индустриално развитие 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. пандемия 5. икономически въздействия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38294

- 212 -

Цб II 92466

Янакиева, Виктория.  Приключенският туризъм като неразделна част от световния туризъм / Виктория Янакиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 748-753. 

   Прев.загл.: Adventure tourism as inseparale part of the world tourism

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 379.85
Ключови думи: 1. приключенски туризъм 2. световен пазар 3. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38224

- 213 -

Цб II 92466

Янева, Мариана.  Формиране на сензорни изживявания в туристическите пакети като фактор за завръщане на туристите в дестинацията / Мариана Янева, Ралица Георгиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 505-512. 

   Прев.загл.: Formating ssensory experiences in the tourism packages as a factor for returning tourist back in the destination

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 338.483
Ключови думи: 1. сензорен маркетинг 2. изживявания 3. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38213

- 214 -

Цб II 92466

Янева, Мариана.  Бизнес идентификация на продуктите по здравен туризъм и възможностите за развитието им в туристическите райони в България / Мариана Янева, Стилияна Басмаджиева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 513-522. 

   Прев.загл.: Business identification of the health tourism products and the opportunities for their development in the tourism regions in Bulgaria

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. туристическо райониране 3. туристически продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38214

- 215 -

Цб II 92466

Янева, Ралица.  Системи за ефективност на маркетинговата дейност в дигитална среда / Ралица Янева. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 385-392. 

   Прев.загл.: Marketing efficiency sysrems in a digital environment

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. софтуерни системи 2. маркетингова дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38210

- 216 -

Цб II 92466

Янков, Никола.  Концептуализиране на системни стратегически обрати / Никола Янков. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 59-65. 

   Прев.загл.: Conceptualization of systems strategic turnovers

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. етапи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38329

- 217 -

Цб II 92481

Boneva, Svetla.  The development of fiscal councils in the European union within the context of budget stability / Svetla Boneva, Filip Petkov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 36-49. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38052

- 218 -

Цб II 92481

Boneva, Svetla.  Decarbonising the danube region: The case of Bulgaria and Romania / Svetla Boneva, Filip Petkov, Atanas Atanasov, Maya Ivanova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 105-114. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Danube region 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 38056

- 219 -

Цб II 92481

Chankov, Georgi.  Use of chess playing in international logistics training / Georgi Chankov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 66-77. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. logistics 2. warfare 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38054

- 220 -

Цб II 92481

Daneshka, Antoaneta.  From cross-cultural comparisons to a comprehensive intercultural competence - some comments on the issues of intercultural communication in international business / Antoaneta Daneshka. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 137-145. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. international business 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38059

- 221 -

Цб II 92481

Dimitrov, Kiril.  Special features of human resource management in business organizations during Covid-19 pandemic / Kiril Dimitrov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 22-35. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. human resource management 2. human capital 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38051

- 222 -

Цб II 92466

Dziubek, T. Ireneusz.  The implementation of goals of balanced development of Poland against the challenges and dangers of waste management / T. Ireneusz Dziubek, Tatiana Manasterska. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 126-135. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. отпадъци 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38238

- 223 -

Цб II 92466

Gjevori, Anduena.  State aid enforcement law in the energy sector in Albania / Anduena Gjevori. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 366-373. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 34
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. енергиен сектор 3. право 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 38264

- 224 -

Цб II 92481

Hadjichoneva, Juliana.  EU- mercosur agreement: developments and prospects for Bulgarian-Brazilian economic and trade relations / Juliana Hadjichoneva, Moura da Costa Daniel Teixeira. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Vol. II. Papers presented in English language / Editorial Board Svetlana Aleksandrova, et al. : Publishing Complex - UNWE, 5-21. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. economic relations 2. trade 3. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38050

- 225 -

Цб II 92466

Khadzhynov, Iliya.  Integration processes in international business: diagnosis of prerequisites, parametrization and simulation / Iliya Khadzhynov, Maryna Savchenko. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 16-24. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 339.97
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. модел 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38315

- 226 -

Цб II 92466

Kiforenko, Oksana.  Institutional changes in the public administration of agriculture to influence ukrainian agro - exports / Oksana Kiforenko. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 66-73. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. Украйна 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 38331

- 227 -

Цб II 92466

Kikste, Kaspars.  Military security within the framework of national security / Kaspars Kikste. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 817-820. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 004.056
Ключови думи: 1. военна икономика 2. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38401

- 228 -

Цб II 92481

Kondarev, Todor.  Current challenges facing the european union development as a system / Todor Kondarev. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 163-170. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38061

- 229 -

Цб CD 281

Kormanova, Bogomila.  Behavioral Aspects of Accounting for Budgets / Bogomila Kormanova. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 199-213. 

   Прев.загл.: Поведенчески аспекти в бюджетното счетоводство

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.12.003.3
Ключови думи: 1. budget 2. behavioural economics 3. decision-making process 4. budget accounting 5. бюджетно счетоводство 6. поведенческо счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Икономикс 
  

Сист. No: 38317

- 230 -

Цб II 92466

Kostova, Silviya.  Role of internal audit for sustainable development of small and medium enterprises / Silviya Kostova. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 587-593. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. малки предприятия 2. средни предприятия 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38301

- 231 -

Цб II 92466

Mihaylova, Margarita.  International enterpreneurship in the next normal: challenges and opportunities / Margarita Mihaylova. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 378-384. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. предприемачество 3. бизнес среда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38363

- 232 -

Цб II 92481

Mircheva, Ralina.  Effects on Bulgarian market from parallel trade of medicines in the EU / Ralina Mircheva. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 171-178. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Bulgaria 2. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38062

- 233 -

Цб II 92466

Mohamed, Mostafa Ali Albaz.  The impact of electronic human resources management practices on achieving competitive entrepreneurship for business organizations / Mostafa Ali Albaz Mohamed, Said Ali Ibrahim Adham. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 401-408. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. набиране на персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38365

- 234 -

Цб II 92481

Panayotova, Monika.  Swot analysis of the common security and defence policy for being better prepared for "Black swan events" / Monika Panayotova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. SWOT analysis 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38060

- 235 -

Цб II 92466

Pantaleeva, Iskra.  New dimensions of entrepreneurial business in a digital environment / Iskra Pantaleeva. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 488-496. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38374

- 236 -

Цб II 92466

Perminov, Stanislav.  Modern features of trustn asset management / Stanislav Perminov, Dennis Djakons. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 136-141. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 005
Ключови думи: 1. доверително управление 2. криптовалути 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38239

- 237 -

Цб II 92472

Sakollari, Valbona.  The Effects of Covid-19 Crisis in the Albanian Economy / Valbona Sakollari. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 76-97. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 33(496.5)
Ключови думи: 1. COVID-19 2. fiscal policy 3. subsidy 4. industry sectors 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 38176

- 238 -

Цб II 92466

Simeonov, Stefan.  Testing corrective probability models for evaluation of european stock options / Stefan Simeonov, Theodor Todorov. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 108-115. 

   Прев.загл.: Тестване на корективни вероятностни модели за оценяване на европейски опции върху акции

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 336
Ключови думи: 1. финансови деривати 2. кол опция 3. пут опция 4. акции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38236

- 239 -

Цб II 92466

Speian, Olesea.  The historical evolution of the government securities market in the Republic of Moldova / Olesea Speian. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 378-385. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. държавни ценни книжа (ДЦК) 2. риск мениджмънт 3. бюджетен дефицит 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38266

- 240 -

Цб II 92481

Streit, Herbert.  The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Herbert Streit. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 78-104. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. logistics 2. COVID-19 3. pandemic 4. futures 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38055

- 241 -

Цб II 92481

Todorova, Vesela.  Trade finance and Covid-19 / Vesela Todorova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 126-136. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. finance 2. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38058

- 242 -

Цб II 92466

Velinova-Sokolova, Nadya.  Innovative methods for accountin education - experience and global lessons learned / Nadya Velinova-Sokolova. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. I . / Програмен комитет Марияна Божинова и др.; Организац. комитет Румен Ерусалимов и др.; Ред. съвет Любч : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 564-571. 

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводно образование 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38298

- 243 -

Цб II 92481

Vodenicharova, Maria.  Gamification in business logistics training / Maria Vodenicharova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 50-65. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. gamification 2. training 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38053

- 244 -

Цб II 92481

Zlatanska-Aleksandrova Svetlana.  Assessing the Covid-19 impact on bulgarian smes / Zlatanska-Aleksandrova Svetlana. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 115-125. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. resilience 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38057

- 245 -

Цб II 92466

Zlateva, Rumyana.  The growth decreasing and destabilization effects of the Covid-19 pandemic on the global economy / Rumyana Zlateva, Ali O. Balkanli. // Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Сборник с доклади : Том I - II : Международна научно - практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г. : Т. II . : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 241-249. 

   Прев.загл.: Намаляване на растежа и дестабилизиращи ефекти на пандемията от Covid-19 върху глобалната икономика

1. Устойчиво развитие -- конференции 2. Стопанство -- управление и организация -- конференции 
 338  + 061.3  + 33
Ключови думи: 1. глобална икономика 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 38349

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 246 -

Цб II 92473

Асенова, Ирина.  Последици от въздействията на Ковид-19 върху българския бизнес (емпирично изследване на три фирми) / Ирина Асенова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 57-64. 

   Прев.загл.: Consequences of the impacts of Covid-19 on bulgarian business (Empirical study of three companies)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. бизнес 3. последици 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38009

- 247 -

Цб II 92481

Бийдерман, Камелия.  Тенденции в динамиката на потреблението на биологични продукти в ЕС и отделни държави чренки (2010-2018 г.) / Камелия Бийдерман. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 287-299. 

   Прев.загл.: Trends in the dynamics of consumption of organic products in the EU and individual member states (2010-2018)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. Европейски съюз (ЕС) 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38045

- 248 -

Цб II 92481

Бонева, Светла.  Пътят на Европейския съюз към декарбонизация на икономиката: приносът на европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове / Светла Бонева, Филип Петков, Диана Маринова, Жасмина Саръиванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 147-156. 

   Прев.загл.: The contribution of the EU ETS for the decarburization of the european econimy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. емисии 2. парникови газове 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38033

- 249 -

Цб II 92473

Велева, Добромира.  Политики за стимулиране на икономическата грамотност у младите. Начини за подбуждане жаждата за знание и развитие / Добромира Велева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г. / Програмен съвет Маргарита Атанасова; Организац. съвет Тодорка Кинева и др.; Ред. съвет Мария Стоянов. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 9-18. 

   Прев.загл.: Politics for stimulating economical literacy among the young generation. Ways to awaken the thirst for knowledge and development

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. икономика 3. грамотност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 37972

- 250 -

Цб II 92473

Георгиев, Емил.  Влияние на ролевия конфликт и ролевата неяснота върху работещите в условията на дистанционен вид работа (Home office) по време на пандемията от Covid-19 / Емил Георгиев. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-92. 

   Прев.загл.: Influence of role conflict and role uncertainty on employees under distant type home office during a covid pandemic 19

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. ролеви конфликт 2. персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38011

- 251 -

Цб II 92473

Георгиева, Йоана.  Предизвикателства пред младото семейство в България / Йоана Георгиева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 181-187. 

   Прев.загл.: Challenges facing the young families in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. конфликти 3. деца 4. семеен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38020

- 252 -

Цб II 92473

Григорова, Ваня.  Подходи за определяне на нуждата от кадри в националната икономика / Ваня Григорова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 119-129. 

   Прев.загл.: Defining labour demand in the national economy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. трудов договор 2. човешки ресурси 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38014

- 253 -

Цб II 92473

Гроздева, Ралица.  Предизвикателствата на Covid-19 пред туристическия бизнес: Новите технологии като средство за оцеляване на хотелския сектор (по модела на успеха на Delone и Mclean) / Ралица Гроздева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 93-103. 

   Прев.загл.: Covid-19`s challenges tothe tourist business: New technologies as a means of survival for the hotel sector (After the success model of Delone and Mclean)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. нови технологии 3. информационна система 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38012

- 254 -

Цб II 92481

Гуевска, Пламенова Белослава.  Роля на управлението на знание в процеса на създаване на устойчиви иновации / Пламенова Белослава Гуевска. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 250-260. 

   Прев.загл.: The role of unowledge management in the process of creating sustainable innovation

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. управление на знанието 3. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38041

- 255 -

Цб II 92481

Гюлеметова, Мария.  Политика на Европейски съюз за миграции и екологична сигурност / Мария Гюлеметова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 203-212. 

   Прев.загл.: uropean union migration policy, environmental security

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. миграции 2. екологична сигурност 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38038

- 256 -

Цб II 92481

Димитров, Иван.  Култура и етика в международния бизнес. Ролята на културния фактор в бизнеса с възобноваума енергия / Иван Димитров. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 261-271. 

   Прев.загл.: Culture and ethics in international business. The culture factor role in the renewable energy business.

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес култура 2. бизнес етика 3. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38042

- 257 -

Цб II 92481

Дончев, Николай.  Либерализация на европейския електроенергиен пазар - постижения и проблеми / Николай Дончев. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 157-175. 

   Прев.загл.: The liberalization of the european electricity market - achievements and problems

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. либерализация 2. регулация 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38034

- 258 -

Цб II 92481

Дулевски, Стойчо.  Относно понякието за данъчно задължено лице в ДДС системата съгласно европейското и националното право / Стойчо Дулевски. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 132-138. 

   Прев.загл.: On the concept of the taxable person in the vat system in accordancec with the european and national law

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. данъчно задължено лице 2. Съд на ЕС (СЕС) 3. ЗДДС 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38031

- 259 -

Цб II 92481

Иванова, Маргарита.  В подкрепа на дигиталната трасформация на прпедприятията / Маргарита Иванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 176-182. 

   Прев.загл.: Supporting the digital transformation of enterprises

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална трансформация 2. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38035

- 260 -

Цб II 92481

Иванова, Маргарита.  Иновации и възможности за стартиращи компании в ЕС / Маргарита Иванова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 183-191. 

   Прев.загл.: Innovations and opprtunities for startups in the EU

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38036

- 261 -

Цб II 92473

Кръстева, Бетина.  Политики за преодоляване на бедността и социалното изключване / Бетина Кръстева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 31-41. 

   Прев.загл.: olicies for overcoming poverty and social exclusion

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38007

- 262 -

Цб II 92481

Кънева, Аглика.  Динамика на съотношението собствен капитал към активи на банките в страните членки на Европейския съюз / Аглика Кънева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 74-83. 

   Прев.загл.: Dynamics of the equity/assets ratio of the banks in the european unionmember states

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. собствен капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38027

- 263 -

Цб II 92473

Лалчева, Радослава.  Социалните иновации - естественият отговор на новите предизвикателства / Радослава Лалчева. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 45-56. 

   Прев.загл.: Social innovation - the natural response to thenew challenges

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социална иновация 2. устойчивост 3. социално въздействие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38008

- 264 -

Цб II 92473

Манолова, Ренета.  Безработица и политики по заетост / Ренета Манолова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 19-30. 

   Прев.загл.: Unemployment and employment policies

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38006

- 265 -

Цб II 92473

Марангозова, Габриела.  Необходимост от използване на нова техника в съвременния живот / Габриела Марангозова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 104-115. 

   Прев.загл.: The necessity of using new techniques in the modern life

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. техника 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38013

- 266 -

Цб II 92481

Маринова, Марина.  Влиянието на чуждестранните инвестиции върху развитието на жилищните пазари в България / Марина Маринова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 366-371. 

   Прев.загл.: The influence of foreign investment on the development of the housing markets in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. строителство 3. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38049

- 267 -

Цб II 92481

Маринова, Надя.  Методите за управление на държавата и на бизнеса - синергичния ефект и успеха / Надя Маринова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 34-42. 

   Прев.загл.: Methods for management of the state and of the business - the synergy efect and success

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. методи на управление 2. бизнес 3. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38024

- 268 -

Цб II 92481

Микни, Валентина.  Сензорен маркетинг в България / Валентина Микни, Моника Георгиева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 43-55. 

   Прев.загл.: ensory marketing in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. сензорен маркетинг 2. потребителско поведение 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38025

- 269 -

Цб II 92481

Миразчийски, Бойко.  Ефективен болничен мениджмънт, базиран на оценка на риска / Бойко Миразчийски, Елисавета Петрова-Джеретто, Румен Илиев, Златица Петрова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 112-131. 

   Прев.загл.: Efficient hospital management based on risk asseament principles

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. качество 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38030

- 270 -

Цб II 92473

Михайлова, Надин.  Българският семеен кодекс през погледа на един студент / Надин Михайлова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 171-180. 

   Прев.загл.: The bulgarian family code throughthe eyes of a student

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Семеен кодекс (СК) 2. SWOT анализ 3. предимства 4. недостатъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38019

- 271 -

Цб II 92481

Моралийска, Моника.  Състояние на основните показатели за социална конвергенция в България / Моника Моралийска, Силвия Тодорова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 84-98. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. социални показатели 2. България 3. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38028

- 272 -

Цб II 92473

Найденова, Радостина.  Мита, митнически такси и сборове като средства на фискалната политика / Радостина Найденова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 140-149. 

   Прев.загл.: Duties, fees, and customs duties as means of fiscal polity

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. мита 2. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38016

- 273 -

Цб II 92481

Нейчев, Стоян.  Влияние на пандемията от Covid-19мерките в областта на опазване на околната среда, финансирани от кохезионния фонд на ЕС в България / Стоян Нейчев. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 192-202. 

   Прев.загл.: Impact of Covid-19 pandemics on the environmental protection measures, financed by the Eu cohesion fund in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. околна среда 4. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38037

- 274 -

Цб II 92481

Павлов, Атанас.  Икономически ефекти от пандемията от Ковид-19 върху работниците мигранти в ЕС / Атанас Павлов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 213-232. 

   Прев.загл.: Economic impact of Covid-19 on migrant workers in the EU

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. миграция 2. работна заплата 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38039

- 275 -

Цб II 92481

Петков, Великов Филип.  Теориите за регионалната икономическа интеграция: Къде са зелените теории? / Великов Филип Петков, Стефан Петров. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 272-286. 

   Прев.загл.: Regional economic integration theories: Where are the green theories?

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална икономическа интеграция 2. теории 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38043

- 276 -

Цб II 92473

Петкова, Валерия.  Човешкият капитал в икономическата политика / Валерия Петкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 188-199. 

   Прев.загл.: Human capital in economic policy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38021

- 277 -

Цб II 92473

Петкова, Любима.  Политики за зелени градове. Примери от Европейския съюз / Любима Петкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 150-159. 

   Прев.загл.: Policies for green cities. Examples from the European union

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. зелени градове 2. политики 3. програми 4. устойчиво развитие 5. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38017

- 278 -

Цб II 92481

Пувков, Пламен.  Генеричната фармацевтична индустрия - международен бизнес със съществено социално-икономическо измерение / Пламен Пувков. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 300-318. 

   Прев.загл.: The generic pharmaceutical industry - an international business with solit social-economic dimensions

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. генерични лекарства 2. фармация 3. международен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38046

- 279 -

Цб II 92481

Савкова, Мариела.  Мониторинг и оценка на въздействието на кохезионната политика за държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа (2007-2018 г.) / Мариела Савкова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 330-365. 

   Прев.загл.: Monitoring and impact assessment of the EU cohesion policy on the member states from the Central and Eastern Europe (2007-2018)

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. регионални неравенства 2. регионализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Централна и Източна Европа 
  

Сист. No: 38048

- 280 -

Цб II 92481

Симеонов, Калоян.  Оценки на финансовия сеткор в България при подготовка за ERM II / Калоян Симеонов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 56-73. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. финансов сектор 2. Банков съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38026

- 281 -

Цб II 92481

Тончева-Златкова, Виолета.  Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища / Виолета Тончева-Златкова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 99-111. 

   Прев.загл.: Youth volunteering as a competitive factor for hifher education institutions

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. висше образование 3. университети 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38029

- 282 -

Цб II 92473

Тошкова, Тони.  Ваксинационният паспорт- нов елемент на здравната култура или нещо друго / Тони Тошкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 65-75. 

   Прев.загл.: Vaccination passport - a new element of the health culture of something else

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. неравенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38010

- 283 -

Цб II 92473

Трайкова, Тереза.  Джендър неравенства на пазара на труда / Тереза Трайкова. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 163-170. 

   Прев.загл.: Gender inequalities in the labour market

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. джендър 2. пол 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38018

- 284 -

Цб II 92481

Христов, Александър.  Роля на потребителския опит във време на криза / Александър Христов. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 27-33. 

   Прев.загл.: Role of consumer experience in crisis times

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителски опит 2. маркетинг 3. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38023

- 285 -

Цб II 92481

Цанков, Руслан.  Сравнителен анализ на основните индекси за дигитална трансформация. Развитие на дигиталната икономика и общество в България / Руслан Цанков, Стела Вълева. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 319-329. 

   Прев.загл.: Comparative analysis of the basic indexes for digital transformation. Development of the digital economy and society in Bulgaria

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38047

- 286 -

Цб II 92481

Цветанова, Лавчева Вяра.  Необходимост от изграждане на съюз на капиталовите пазари на ЕС за икономически растеж в Европа / Лавчева Вяра Цветанова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 233-249. 

   Прев.загл.: Necessity for establishing EU`s capital market union for the economic grwoth in Europe

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. интеграция 3. капиталов пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38040

- 287 -

Цб II 92481

Ценова, Любка.  Режими по ДДС - приложими за Северна Ирландия / Любка Ценова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Издателски комплекс - УНСС, 139-146. 

   Прев.загл.: Vat arrangements applicable to Northern Ireland

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. ДДС 2. възстановяване 3. дерогация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38032

- 288 -

Цб II 92473

Черганска, Василена.  Данъчни системи, данъчно облагане, видове данъци като средства на фискалната политика / Василена Черганска. // Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето : Сборник с доклади от научна конференция за студенти и докторанти, 22 април 2021 г.. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 130-139. 

   Прев.загл.: Tax systems, taxation and types of taxes as funds of fiscal policy

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. данъчна система 2. данъчно облагане 3. фискална политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38015

- 289 -

Цб II 92481

Boneva, Svetla.  The development of fiscal councils in the European union within the context of budget stability / Svetla Boneva, Filip Petkov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 36-49. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38052

- 290 -

Цб II 92481

Boneva, Svetla.  Decarbonising the danube region: The case of Bulgaria and Romania / Svetla Boneva, Filip Petkov, Atanas Atanasov, Maya Ivanova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 105-114. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Danube region 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Румъния 
  

Сист. No: 38056

- 291 -

Цб II 92481

Chankov, Georgi.  Use of chess playing in international logistics training / Georgi Chankov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 66-77. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. logistics 2. warfare 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38054

- 292 -

Цб II 92481

Daneshka, Antoaneta.  From cross-cultural comparisons to a comprehensive intercultural competence - some comments on the issues of intercultural communication in international business / Antoaneta Daneshka. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 137-145. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. international business 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38059

- 293 -

Цб II 92481

Dimitrov, Kiril.  Special features of human resource management in business organizations during Covid-19 pandemic / Kiril Dimitrov. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 22-35. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. human resource management 2. human capital 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38051

- 294 -

Цб II 92481

Hadjichoneva, Juliana.  EU- mercosur agreement: developments and prospects for Bulgarian-Brazilian economic and trade relations / Juliana Hadjichoneva, Moura da Costa Daniel Teixeira. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Vol. II. Papers presented in English language / Editorial Board Svetlana Aleksandrova, et al. : Publishing Complex - UNWE, 5-21. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. economic relations 2. trade 3. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38050

- 295 -

Цб II 92481

Kondarev, Todor.  Current challenges facing the european union development as a system / Todor Kondarev. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 163-170. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38061

- 296 -

Цб II 92481

Mircheva, Ralina.  Effects on Bulgarian market from parallel trade of medicines in the EU / Ralina Mircheva. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 171-178. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. Bulgaria 2. European Union (EU) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38062

- 297 -

Цб II 92481

Panayotova, Monika.  Swot analysis of the common security and defence policy for being better prepared for "Black swan events" / Monika Panayotova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. SWOT analysis 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38060

- 298 -

Цб II 92481

Streit, Herbert.  The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Herbert Streit. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 78-104. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. logistics 2. COVID-19 3. pandemic 4. futures 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38055

- 299 -

Цб II 92481

Todorova, Vesela.  Trade finance and Covid-19 / Vesela Todorova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 126-136. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. finance 2. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38058

- 300 -

Цб II 92481

Vodenicharova, Maria.  Gamification in business logistics training / Maria Vodenicharova. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 50-65. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. gamification 2. training 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38053

- 301 -

Цб II 92481

Zlatanska-Aleksandrova Svetlana.  Assessing the Covid-19 impact on bulgarian smes / Zlatanska-Aleksandrova Svetlana. // The membership of Bulgaria in the EU : Thirteen years later : Volume I - II : Nineteenth International Scientific Conference, 16 October 2020, UNWE, Big conference room : Publishing Complex - UNWE, 115-125. 

1. Икономика и общество - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 33  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. resilience 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 38057

Регионална икономика. Геоикономика.

- 302 -

Цб II 92472

Botseva, Desislava.  Contemporary Demographic Development of Europe and Opportunities for Improving Regional Socio-Economic Profiles / Desislava Botseva. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 195-205. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. demographic change 2. population 3. Europe 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38189

- 303 -

Цб II 92472

Dinh Van Dung.  Economic Development of Cooperation and Commune Cooperation in the Context of the Industrial Revolution 4.0 / Dinh Van Dung. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 210-217. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 334.1
Ключови думи: 1. commune cooperation 2. industrial revolution 4.0 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Кооперации 
Географски понятия: 1. Виетнам 
  

Сист. No: 38191

- 304 -

Цб II 92472

Kostev, Radoslav.  Geoeconomic Dimensions of Infrastructure Corridor № 9 to Improve Connectivity in the Eurasian Space / Radoslav Kostev. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 113-122. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. space 2. regions 3. geoeconomic 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38178

- 305 -

Цб II 92472

Kostic, Dragan.  Synergy of the Special Economic Zones, Industrial Parks, Export Processing Zones and Logistic Centers / Dragan Kostic, Aleksandar Simonovic. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 166-184. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 332
Ключови думи: 1. free zone 2. industrial park 3. special economic zone 4. logistic center 5. intermodal hub 6. Industry 4.0 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38187

- 306 -

Цб II 92472

Lyubomirova, Veselina.  Current Trends in Regional Science Research: International Conferences Reflections / Veselina Lyubomirova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 123-134. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. regional science 2. regional studies 3. regional policy 4. research topic 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38180

- 307 -

Цб II 92472

Nikolov, Georgi.  Success and Failure of Regional Policy in the Republic of Bulgaria / Georgi Nikolov, Ekaterina Bogomilova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 19-24. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 332
Ключови думи: 1. regional development 2. regional growth 3. regional inequalities 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38149

- 308 -

Цб II 92472

Petrov, Kamen.  Opportunities for Optimization of the Territorial Organization of Bulgaria as a Factor for Regional Development / Kamen Petrov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 40-48. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 332
Ключови думи: 1. regional development 2. space 3. territory 4. structure 5. economy 6. management 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38155

- 309 -

Цб II 92472

Petrov, Kamen.  Spatial Development of the Settlement Network and Agglomeration Areas in the South Central planning Region / Kamen Petrov, Tsvyatko Tolev. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 149-158. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. area 2. development 3. management 4. regions 5. space 6. economy 7. agglomeration 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38184

- 310 -

Цб II 92472

Tanakov. Nikola.  Influence, Research and Company Participation Industrial Clusters: Conceptual Framework / Nikola Tanakov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 135-148. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. cluster analysis 2. competitive strategy 3. trust 4. learning organizations 5. Industrial clusters 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38183

- 311 -

Цб II 92472

Tsolov, Georgi.  Current Trends Towards Expanding the Scope of Regional Management in Bulgaria / Georgi Tsolov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 218-226. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. regional management 2. dynamic systems 3. transformation 4. European Union (EU) 5. public enterprises 6. municipalities 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38192

- 312 -

Цб II 92472

Tsonkov, Nikolay.  Spatial Management of the Regions - Theoretical and Practical Aspects / Nikolay Tsonkov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 57-64. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. economic development 2. regional research approach 3. regions 4. regional science 5. management of development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38159

- 313 -

Цб II 92472

Tsonkov, Nikolay.  Communication Networks and Connectivity of Regions / Nikolay Tsonkov, Tsvetelina Berberova-Valcheva. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 159-165. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. communication networks 2. regional entities 3. regions 4. regional development 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38186

- 314 -

Цб II 92472

Vasileva, Elka.  Role of the Integrated Approach for Implementation of Modern Regional Policy in Bulgaria / Elka Vasileva. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 185-194. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. regional policy 2. integrated approach 3. strategic planning 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38188

Кооперации

- 315 -

Цб II 92472

Dinh Van Dung.  Economic Development of Cooperation and Commune Cooperation in the Context of the Industrial Revolution 4.0 / Dinh Van Dung. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 210-217. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 334.1
Ключови думи: 1. commune cooperation 2. industrial revolution 4.0 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Кооперации 
Географски понятия: 1. Виетнам 
  

Сист. No: 38191

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 316 -

Цб CD 281

Атанасов, Атанас.  Моделиране на връзката между лихвените проценти и доходността по държавните ценни книжа в България / Атанас Атанасов. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 40-48. 

   Прев.загл.: Modeling the Relationship between Interest Rates and Return on Government Bonds in Bulgaria

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336.1/.5
Ключови думи: 1. иконометричен модел 2. държавни ценни книжа (ДЦК) 3. моделиране 4. доходност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38289

- 317 -

Цб CD 281

Войческа, Катерина.  Политика по оптимизация на инвестиционен портфейл по време на икономическа криза / Катерина Войческа. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 106-115. 

   Прев.загл.: Investment Portfolio Optimization Policy During the Economic Crisis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. инвестиционен портфейл 2. инвестиционна политика 3. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38305

- 318 -

Цб CD 281

Дауо, Мариана Монева.  Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от Covid-19 пандемия / Мариана Монева Дауо. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 90-105. 

   Прев.загл.: Unconventional Monetary Policy Measures of the ECB During the Covid-19 Pandemic Crisis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336  + 614
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Еврозона 5. балансови позиции 6. трансмисионен паричен механизъм 7. Ковид-19 8. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38304

- 319 -

Цб CD 281

Енчева, Делина.  Характеристика и анализ на паричната политика на Централната банка на Руската Федерация / Делина Енчева. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 263-278. 

   Прев.загл.: Characteristics and Analysis of the Monetary Policy of the Central Bank of the Russian Federation

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Централна банка на Руската федерация 2. парична политика 3. световна финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 38323

- 320 -

Цб CD 281

Иванова, Йоанна.  Особености на неконвенционалната парична политика на Федералната резервна система в САЩ в периода от световната финансова криза до 2021 г. / Йоанна Иванова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 231-253. 

   Прев.загл.: Features of the Unconventional Monetary Policy of the US Federal Reserve in the Period from the Global Financial Crisis to 2021

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336
Ключови думи: 1. Федерален резерв 2. неконвенционална парична политика 3. световна финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 38320

- 321 -

Цб CD 281

Илиянова, Симона.  Анализ на ключовите аспекти на политиката и дейността на банката за развитие на Съвета на Европа. Влияние на пандемията от корона вируса / Симона Илиянова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 307-319. 

   Прев.загл.: Analysis of the key aspects of the policy and activity of the council of Europe development bank. Impact of the coronavirus pandemic

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Евроазиатска банка за развитие 2. Съвет на Европа 3. световна финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38326

- 322 -

Цб CD 281

Каленов, Стоян.  Парична политика и дейност на Китайската народна банка / Стоян Каленов. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 279-306. 

   Прев.загл.: Monetary Policy and Activities of the People`s Bank of China

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Китайска народна банка (КНБ) 2. неконвенционална парична политика 3. глобална финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38324

- 323 -

Цб CD 281

Кирилова, Моника.  Анализ на инструментите и програмите на МВФ за противодействие на кризи / Моника Кирилова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 344-373. 

   Прев.загл.: Analysis of the IMF`s Instruments and Programs for Counteracting Crisis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336
Ключови думи: 1. международен валутен фонд (МВФ) 2. световна финансова криза 3. пандемия 4. COVID-19 5. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38330

- 324 -

Цб CD 281

Киров, Даниел.  Европейска централна банка - политики и инструментариум през последните години / Даниел Киров. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 320-334. 

   Прев.загл.: European Central Bank - Policies and Tools in Recent Years

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. световна финансова криза 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38327

- 325 -

Цб CD 281

Ковачевич, Милена.  Парично предлагане и икономически растеж в Еврозоната: коинтеграционен анализ / Милена Ковачевич. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 49-54. 

   Прев.загл.: Money Supply and Economic Growth in the Euroarea: A Cointegration Analysis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. парично предлагане 2. Еврозона 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38291

- 326 -

Цб CD 281

Колев, Свилен.  Европейската централна банка и "зелената" парична политика / Свилен Колев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-63. 

   Прев.загл.: The European Central Bank and "Green" Monetary Policy

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. парична политика 3. количествени улеснения 4. централни банки 5. климатични рискове 6. Европейска централна банка (ЕЦБ) 7. зелена парична политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38293

- 327 -

Цб CD 281

Колев, Свилен.  Мерки на Английската централна банка за противодействие на Covid-19 / Свилен Колев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 116-125. 

   Прев.загл.: The Bank of England`s Monetary Policy Response to Covid-19

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336
Ключови думи: 1. парична политика 2. неконвенционална парична политика 3. централни банки 4. количествени улеснения 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38303

- 328 -

Цб CD 281

Панайотова, Магдалена.  Развитие на политиките и дейността на Английската централна банка / Магдалена Панайотова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 335-343. 

   Прев.загл.: Development of the Bank of England`s Policies and Activities

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Английска централна банка (АЦБ) 2. финансова криза 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 6. лихвена политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 38328

- 329 -

Цб CD 281

Пенкова, Камелия.  Взаимовръзка между парична и валутна политика през призмата на Китайската централна банка / Камелия Пенкова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 126-134. 

   Прев.загл.: Relationship between Monetary and Exchange Rate Policy through the Prism of the People`s bank of China

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. валутен курс 2. парична политика 3. Моделът на Мъндел-Флеминг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38306

- 330 -

Цб CD 281

Петков, Пламен.  Конвенционална и неконвенционална парична политика и дейност на Японската централна банка в условията на глобалната финансова криза, следкризисно възстановяване и пандемията Covid-19 / Пламен Петков. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 254-262. 

   Прев.загл.: Conventional and Unconventional Monetary Policy and Activities of the Bank of Japan in the Conditions of the Global Financial Crisis, Postcrisis Recovery and Covid-19 Pandemic

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Японска централна банка 2. неконвенционална парична политика 3. глобална финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Япония 
  

Сист. No: 38322

- 331 -

Цб CD 281

Пешева, Милена.  Биткойн - бъдещите пари? / Милена Пешева. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 153-172. 

   Прев.загл.: Bitcoin - the future money?

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.747.5
Ключови думи: 1. биткойн 2. система за разплащания 3. функции на парите 4. виртуална валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38311

- 332 -

Цб CD 281

Праматаров, Антон.  Нови моменти в прилагането на иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки / Антон Праматаров. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 135-143. 

   Прев.загл.: New Moments in the Implementation of the Innovative Unconventional Monetary Policy of the Leading Central Banks

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38308

- 333 -

Цб CD 281

Първанова, Вилислава.  Управление на лихвената и валутната експозиция на "Тексим банк" АД / Вилислава Първанова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 181-198. 

   Прев.загл.: Interest Rate and Foreign Exchange Exposure Management of Texim Bank AD

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. валутен риск 2. лихвен риск 3. пандемия 4. Тексим банк АД 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38314

- 334 -

Цб CD 281

Саръиванова, Жасмина.  Българската народна банка и правната рамка на лихвената статистика / Жасмина Саръиванова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 144-152. 

   Прев.загл.: The Bulgarian National Bank and the Legal framework of Interest Rate Statistics

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. правна рамка 2. банкова статистика 3. лихвена статистика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38309

- 335 -

Цб CD 281

Ставрова, Елена.  Модерната парична теория и нейните предизвикателства / Елена Ставрова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 82-89. 

   Прев.загл.: Modern Money Theory and its Challenges

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336
Ключови думи: 1. модерна монетарна теория 2. декретни пари 3. централизирани пари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38297

- 336 -

Цб CD 281

Трифонова, Силвия.  Иновативната програма за покупка на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency purchase programme, PEPP) на Европейската централна банка / Силвия Трифонова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 14-30. 

   Прев.загл.: The Innovative Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) of the European Central Bank

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. активи 3. покупка 4. Програма за покупка на активи (APP) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38283

- 337 -

Цб CD 281

Христозов, Янко.  Новата стратегия за парична политика на ЕЦБ. The ECB`s New Monetary Policy Strategy / Янко Христозов. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 73-81. 

   Прев.загл.: The New Monetary Policy Strategy of the ECB

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. инфлация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38296

- 338 -

Цб CD 281

Цветкова, Елина.  Анализ на конвенционалната и неконвенционалната парична политика и на дейността на Европейската централна банка в условията на глобалната финансова криза, следкризисното възстановяване и пандемията от Covid-19 / Елина Цветкова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 214-230. 

   Прев.загл.: Analysis of Conventional and Unconventional Monetary Policy and the Activities of the European Central Bank in the Context of the Global Financial Crisis, Post-Crisis Recovery and the Covid-19 Pandemic

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38318

- 339 -

Цб CD 281

Япраков, Орлин.  Дигиталните финансови услуги - съвременният конкурент на традиционния банков пазар / Орлин Япраков. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 173-180. 

   Прев.загл.: Digital Financial Services - the modern competitor in the traditional banking market

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. финтех 4. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38312

- 340 -

Цб CD 281

Kormanova, Bogomila.  Behavioral Aspects of Accounting for Budgets / Bogomila Kormanova. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 199-213. 

   Прев.загл.: Поведенчески аспекти в бюджетното счетоводство

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.12.003.3
Ключови думи: 1. budget 2. behavioural economics 3. decision-making process 4. budget accounting 5. бюджетно счетоводство 6. поведенческо счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Икономикс 
  

Сист. No: 38317

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 341 -

Цб CD 281

Kormanova, Bogomila.  Behavioral Aspects of Accounting for Budgets / Bogomila Kormanova. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 199-213. 

   Прев.загл.: Поведенчески аспекти в бюджетното счетоводство

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.12.003.3
Ключови думи: 1. budget 2. behavioural economics 3. decision-making process 4. budget accounting 5. бюджетно счетоводство 6. поведенческо счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 3. Икономикс 
  

Сист. No: 38317

Управление

- 342 -

Цб CD 280

Кондев, Георги.  Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата на доставки / Георги Кондев, Ирена Михайлова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 156-167. 

   Прев.загл.: Model for assessing the influence of people on the organizational culture in the supply chain

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 005.73
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. организационна култура 3. модел на управление 4. креативност 5. иновации 6. партньорство 7. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 38135

- 343 -

Цб II 92472

Dimitrova, Yanica.  Innovation and Competitiveness of Bulgarian SMEs / Yanica Dimitrova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 25-39. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 339  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. innovations 2. competitiveness 3. strategy 4. SMEs 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 38154

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 344 -

Цб CD 281

Стефанов, Драгомир.  Ипотечен пазар в България и влияние на банките върху активността на строителните предприемачи у нас през последните 20 години / Драгомир Стефанов, Даниел Парушев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 31-39. 

   Прев.загл.: Mortgage Market in Bulgaria and the Influence of Banks on the Activity of Construction Entrepreneurs in our Country in the Last 20 Years

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 347.27  + 332.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. ипотечен пазар 3. строителство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 38286

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 345 -

Цб CD 280

Банабакова, Ваня.  Модел за подобряване на социалния ефект на логистичните услуги, чрез повишаване културата на логистичното обслужване / Ваня Банабакова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 67-82. 

   Прев.загл.: Model for improving the social effect of logistics services by increasing the culture of logistics service

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични услуги 3. социален ефект 4. култура на обслужване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38125

- 346 -

Цб CD 280

Воденичарова, Мария.  Управление на качеството във веригата на доставките при доставчиците на логистични услуги / Мария Воденичарова, Калоян Банков. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 83-97. 

   Прев.загл.: Supply chain quality management at logistics service providers

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. вериги на доставките 3. доставчици на логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38127

- 347 -

Цб CD 280

Върбанова, Боряна.  Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средното образование / Боряна Върбанова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 179-188. 

   Прев.загл.: Challenges to financial logistics in the field of primary and secondary education

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. училища 2. образование 3. финансиране 4. финансова логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 38138

- 348 -

Цб CD 280

Генова, Юлия.  Предизвикателства пред изграждане на веригата на доставките за следпродажбено обслужване на нови продукти / Юлия Генова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 111-131. 

   Прев.загл.: Challenges in designing reliable supply chain ensuring high level of customers`service post sale of newly introduced products

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. нови продукти 3. следпродажбено обслужване 4. резервни части 5. обслужване на клиенти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38129

- 349 -

Цб CD 280

Желязкова, Донка.  Пазарът на електрически автомобили - състояние, проблеми и тенденции / Донка Желязкова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 39-47. 

   Прев.загл.: Electric cars market - state, problems and trends

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. електрически автомобили 2. пазар 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38112

- 350 -

Цб CD 280

Кондев, Георги.  Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата на доставки / Георги Кондев, Ирена Михайлова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 156-167. 

   Прев.загл.: Model for assessing the influence of people on the organizational culture in the supply chain

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 005.73
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. организационна култура 3. модел на управление 4. креативност 5. иновации 6. партньорство 7. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 38135

- 351 -

Цб CD 280

Методиева, Ани.  Тенденции в използването на информационни технологии в дистибуцията на потребителски стоки / Ани Методиева. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-64. 

   Прев.загл.: Information Technologies Trends Used in the Distribution of Consumer Goods

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. потребителски стоки 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38119

- 352 -

Цб CD 280

Микова, Стиляна Велинова.  Сътрудничество на висшите учебни заведения с фирмите в областта на логистиката и управлението на веригите на доставки - на примера на Руския икономически университет "Г. В. Плеханов" Москва / Стиляна Велинова Микова, Елена Василевна Слепенкова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 29-38. 

   Прев.загл.: Collaboration between higher education institutions and firms in the field of logistics and supply chain management - the case of Plekhanov Russian University of Economics Moskow

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. университети 2. бизнес организации 3. логистика 4. вериги на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
Географски понятия: 1. Русия 2. Москва 
  

Сист. No: 38107

- 353 -

Цб CD 280

Милкова, Танка.  Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по два критерия / Танка Милкова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 145-155. 

   Прев.загл.: Opportunities for classifying the material stocks by two criteria

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. стоково-материални запаси 2. логистика 3. управление на запасите 4. метод ABC 5. метод XYZ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38133

- 354 -

Цб CD 280

Перков, Венцислав.  Развитие на логистичните услуги при електронната търговия / Венцислав Перков. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 98-110. 

   Прев.загл.: Logistics services development in the e-commerce

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. електронна търговия 3. логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38128

- 355 -

Цб CD 280

Петрова, Симеонка.  Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане / Симеонка Петрова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 168-178. 

   Прев.загл.: Omnichannel integration and assortment supply

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. ритейлъри 2. омниканална интеграция 3. асортиментно предлагане 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38136

- 356 -

Цб CD 280

Раковска, Мирослава.  Развитие на обучението по логистика и управление на веригата на доставките в България / Мирослава Раковска, Иванка Корбанколева. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 13-28. 

   Прев.загл.: Development of logistics and supply chain education in Bulgaria

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. вериги на доставките 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 38106

- 357 -

Цб CD 280

Филева, Петя.  Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията "Ръководител транспортна дейност" в Европа / Петя Филева. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 48-54. 

   Прев.загл.: Comparative Analysis of Applicable Practices for Access to the Occupation of Road Transport Operators in Europe

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. Регламент (ЕО) № 1071/2009 2. обучение 3. транспортна дейност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38116

- 358 -

Цб CD 280

Христова, Катя.  Глобални и регионални рискове във веригите на доставки / Катя Христова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 132-142. 

   Прев.загл.: Global and Regional Risks in the Supply Chains

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. рискове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 38131

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 359 -

Цб II 92465

Алексиева, Десислава.  Организационно развитие чрез социално-отговорно поведение / Десислава Алексиева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 544-548. 

   Прев.загл.: Organizational development through socially responsible behavior

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. организация 2. поведение 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38166

- 360 -

Цб II 92465

Алексиева, Мая.  Производство и търговия с етерични масла - традиция, бъдеще и здраве / Мая Алексиева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 358-366. 

   Прев.загл.: Production and trade of essential oils - tradition, future and health

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. производство 2. търговия 3. етерични масла 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38132

- 361 -

Цб II 92465

Андреев, Иван.  Изследване влиянието от прилагането на МСФО 15 приходи от договори с клиенти върху дейността на търговските предприятия / Иван Андреев. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 576-581. 

   Прев.загл.: Investigation of the impact from the application of IFRS 15 revenue from contracts with clients on the activity of commwrcial enterprises

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. приходи 3. търговска дейност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38171

- 362 -

Цб II 92465

Асенов, Анатолий.  Иновации и иновационен процес в търговския бизнес / Анатолий Асенов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 112-119. 

   Прев.загл.: Innovation and innovation process in the commercial business

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. иновационен процес 2. управление на бизнеса 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38075

- 363 -

Цб II 92465

Атанасов, Борислав.  Фрагменти от търговията с хранителни добавки и Covid-19 / Борислав Атанасов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 407-412. 

   Прев.загл.: Fragments of the trade with food supplements and Covid-19

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. хранителни добавки 2. търговия 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38142

- 364 -

Цб II 92465

Атанасова, Светла.  Организиране на мърчандайзинговите стокови запаси посредством economic order quantity model - EOQ / Светла Атанасова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 342-350. 

   Прев.загл.: Organization of merchandising stocks inventory through economic order quantity model - EOQ

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. организация 2. мърчандайзинг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38126

- 365 -

Цб II 92465

Бирюченко, Светлана.  Start-up проекты в ритейле / Светлана Бирюченко. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 202-205. 

   Прев.загл.: Start - up projects in retail

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. стартъп 2. ритейл 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38087

- 366 -

Цб II 92465

Блажева, Виолета.  За продоволствието и продоволствената сигурност - от научното знание до бизнес реалността / Виолета Блажева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 259-265. 

   Прев.загл.: For food and food security - from scientific knowledge to business reality

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. продоволствие 2. дарявани храни 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38110

- 367 -

Цб II 92465

Валинкевич, Наталья.  Перспективы производства безопасных продуктов питания в условиях олганизационно-экономической моделнизации предприятий пищевой промышленности Украины / Наталья Валинкевич. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 60-65. 

   Прев.загл.: The perspectives of the safe food products production in conditions of organizational-economic modernization of Ukraine food industry enterprises

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 2. икономическо моделиране 3. производство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 38067

- 368 -

Цб II 92465

Велинов, Иво.  Култура и мениджмънт на ресурсите при търговията с луксозни стоки / Иво Велинов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 159-167. 

   Прев.загл.: Culture and resource management in the trade of luxury goods

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. познание 2. социология 3. парадигма 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38081

- 369 -

Цб II 92465

Велковски, Валери.  Регионални аспекти и проблеми на търговията със селскостопанска продукция / Валери Велковски. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 422-431. 

   Прев.загл.: Regional aspects and problems of agfricultural trade

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. земеделска продукция 2. аграрен сектор 3. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38144

- 370 -

Цб II 92465

Вълчева, Елена.  Проблеми и възможности пред развитието на интермодалния транспортв България / Елена Вълчева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 451-458. 

   Прев.загл.: Problems and opportunities for the development of intermodal transport in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. интермодален транспорт 2. трансевропейски коридори 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38150

- 371 -

Цб II 92465

Ганчев, Добрин.  Преките чуждестранни инвестиции в икономическите сектори на страната / Добрин Ганчев, Милена Рачева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 335-341. 

   Прев.загл.: The foraign direct investment in the country`s economic sector

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. инвестиционна среда 2. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 3. икономически сектор 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38124

- 372 -

Цб CD 280

Генова, Юлия.  Предизвикателства пред изграждане на веригата на доставките за следпродажбено обслужване на нови продукти / Юлия Генова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 111-131. 

   Прев.загл.: Challenges in designing reliable supply chain ensuring high level of customers`service post sale of newly introduced products

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. вериги на доставките 2. нови продукти 3. следпродажбено обслужване 4. резервни части 5. обслужване на клиенти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38129

- 373 -

Цб II 92465

Георгиева, Кристина.  Здравният туризъм - елемент на продуктовия портфейл на дестинация България / Кристина Георгиева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 443-450. 

   Прев.загл.: ealth tourism - destination Bulgaria product portfolio element

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. специализиран туризъм 3. продуктов портфейл 4. туристически пазар 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38148

- 374 -

Цб II 92465

Гълъбова, Виолета.  Бранд мениджмънт на търговците на дребно / Виолета Гълъбова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 66-72. 

   Прев.загл.: Brand management of retailers

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. бранд 2. портфолио 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38068

- 375 -

Цб II 92465

Данчев, Данчо.  Новата „реалност“ в търговски бизнес / Данчо Данчев. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 32-41. 

   Прев.загл.: The new „reality“ in retail

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. онлайн търговия 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38064

- 376 -

Цб II 92465

Дикова, Илияна.  Ценообразуването като конкурентно предимство / Илияна Дикова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 459-465. 

   Прев.загл.: Pricing as a competitive adventage

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. конкурентно предимство 3. конкуренция 4. пазарен дял 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38151

- 377 -

Цб II 92465

Димитрова, Виолета.  Конвергенция между омниканалния ритейлинг, маркетинг и логистика / Виолета Димитрова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 385-392. 

   Прев.загл.: Convergence between omnichannel retailing, marketing and logistics

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. конвергенция 2. маркетинг 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38139

- 378 -

Цб II 92465

Димитрова, Мариела.  Тенденции в заявителската активност и регистрирането на марки със закрила в България за периода от март 2019 г. до март 2021 г. / Мариела Димитрова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 400-406. 

   Прев.загл.: Trends in the application activity and registration of trade marks with protection in Bulgaria for the period from march 2019 to march 2021

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. изобретения 3. индустриална собственост 4. полезен модел 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38141

- 379 -

Цб II 92465

Димов, Цветан.  Липсата на контрол - предпоставка за фалит на търговска верига (по примера на „Пикадили“ ЕАД) / Цветан Димов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 549-556. 

   Прев.загл.: Lack of control - a prerequeisite for bankruptcy of a trade chain

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. стокови запаси 2. контрол 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38167

- 380 -

Цб II 92465

Димова, Надежда.  Роля и влияние на изкуствения интелект върху търговията на дребно / Надежда Димова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 214-219. 

   Прев.загл.: Role and influence of artificial intelligence on retail

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. потребителско поведение 3. изкуствен интелект (AI) 4. влияние 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38093

- 381 -

Цб II 92465

Динков, Милен.  Инвестиционна активност и търговски възможности пред общините от поречието на река Дунав / Милен Динков. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 432-438. 

   Прев.загл.: Investment activity and commercial opportunities to the municipalities of the Danube river basin

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. инвестиционна активност 3. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38145

- 382 -

Цб II 92465

Душкова, Миглена.  Сдруженията за защита на потребителите - взаимодействия и ползи / Миглена Душкова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 528-535. 

   Прев.загл.: The associations for consumer protection - interaction and benefist

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. защита на потребителите 2. потребителски права 3. потребителски интереси 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38164

- 383 -

Цб II 92465

Емилова, Ирена.  Антикризисното управление в процеса на глобалната промяна / Ирена Емилова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 107-111. 

   Прев.загл.: Anti- crisis management in process of the global change

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. антикризисно управление 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38074

- 384 -

Цб II 92465

Желязкова, Донка.  Офшорните зони като алтернатива за алокация на капитала / Донка Желязкова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 87-92. 

   Прев.загл.: Offshore jurisdictions as an alternative for capital allocation

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. офшорни зони 2. капитал 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38071

- 385 -

Цб II 92465

Завалий, Татьяна.  Основные направления развития перспективы „клиенты“ для потребностей стоимостно-ориентированного управления клиентским капиталом / Татьяна Завалий. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 176-180. 

   Прев.загл.: The main directions of customer perspective development for needs of value-based management of customer capital

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. клиенти 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38083

- 386 -

Цб II 92465

Иванова, Зоя.  HRM системите в търговските предприятия - ключът за успешно управление / Зоя Иванова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 128-135. 

   Прев.загл.: HRM systems in commercial enterprises - the key to successful management

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 3. търговски предприятия 4. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38077

- 387 -

Цб II 92465

Иванова-Ганкова, Цветелина.  Форми на проявление на дигитализацията на електроенергетиката - икономически аспекти / Цветелина Иванова-Ганкова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 229-236. 

   Прев.загл.: Forms of manifestation of the electroenergetics digitalization - some economic aspects

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитализация 2. енергетика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38095

- 388 -

Цб II 92465

Иванова-Кузманова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчитане на ДДС при продажбат на стоки в условията на Covid-19 / Галя Иванова-Кузманова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 570-575. 

   Прев.загл.: Problems in the accounting of vat on the sale of goods under the conditions of Covid-19

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. ДДС 3. данъчни документи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38170

- 389 -

Цб II 92465

Игнатова, Николинка.  Оценка на рентабилността в търговията / Николинка Игнатова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 536-543. 

   Прев.загл.: Evaluation of profitability in trade

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. рентабилност 2. печалба 3. търговски вериги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38165

- 390 -

Цб II 92465

Илиева, Любка.  Изследване на потенциала за развитие на иновативни форми туризъм в България / Любка Илиева, Сиана Спасова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 265-271. 

   Прев.загл.: esearch of the porential for development of innovative forms of tourism in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. събитиен туризъм 3. фестивален туризъм 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38111

- 391 -

Цб II 92465

Илийчовски, Светослав.  Възможности за определяне на ликвидационната стойност / Светослав Илийчовски. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 319-326. 

   Прев.загл.: Possibilities for determination of the liquidation value

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. ликвидационна стойност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38122

- 392 -

Цб II 92465

Йорданов, Велизар.  Възможности за оценяване ефективността на дистрибуционните канали / Велизар Йорданов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 557-564. 

   Прев.загл.: Opportunities for evaluation of efficiency on the distribution channels

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. дистрибуционни канали 2. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38168

- 393 -

Цб II 92465

Кабакчиева, Цветелина.  Приложение на комуникационни инструменти в хипермаркети „Зора“ / Цветелина Кабакчиева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 413-421. 

   Прев.загл.: Application of communication tools in Zora hipermarkets

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. комуникация 2. търговия 3. информация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38143

- 394 -

Цб II 92465

Кръстева, Илияна.  Въздействие от употребата на пестициди в селското стопанство / Илияна Кръстева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 152-158. 

   Прев.загл.: Impacts of pesticide use in agriculture

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. пестициди 2. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38080

- 395 -

Цб II 92465

Кътева, Марияна.  Управление на складовете - процеси, предизвикателства, практики / Марияна Кътева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 272-278. 

   Прев.загл.: Warehouse management - processes, challenges, practices

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. складове 2. складови процеси 3. софтуер 4. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38113

- 396 -

Цб II 92465

Любенов, Любомир.  Дефиниране целите на сектор пчеларство от област Русе / Любомир Любенов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 99-106. 

   Прев.загл.: efining the goals of the beekeepimg sector from Ruse district

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. пазари 2. регион 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38073

- 397 -

Цб II 92465

Маринов, Иван.  Глобален недостиг в търговията с графични карти - фактори и тенденции / Иван Маринов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 136-143. 

   Прев.загл.: Global shortage in the graphics card trade - factors adn trends

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38078

- 398 -

Цб II 92465

Мидова, Петранка.  Състояние и тенденции на пазара на месо в България / Петранка Мидова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 393-399. 

   Прев.загл.: State and perspectives on the market of meat in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. производство 2. внос-износ 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38140

- 399 -

Цб II 92465

Милчев, Милчо.  Футуристичните доставки като конкурентно предимство на Walmart / Милчо Милчев. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 474-479. 

   Прев.загл.: uturist supplies as a competitive advantage of Walmart

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. ритейлъри 2. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38153

- 400 -

Цб II 92465

Найденов, Сергей.  Текстилната индустрия в България - състояние и перспективи / Сергей Найденов, Калин Киряков. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 93-98. 

   Прев.загл.: The textile industry in Bulgaria - situation and prospects

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. текстилна индустрия 2. структурна реформа 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38072

- 401 -

Цб II 92465

Ненова, Радка.  Блокчейн в агробизнеса / Радка Ненова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 293-300. 

   Прев.загл.: Blockchain in agribusiness

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. блокчейн 2. агробизнес 3. предимства 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38117

- 402 -

Цб II 92465

Николова, Иванка.  Някои моменти от развитието на корпоративната социална отговорност / Иванка Николова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 52-59. 

   Прев.загл.: Chosen frames of the development of corporate social responsibility

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. споделена стойност (CSV) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38066

- 403 -

Цб II 92465

Николова, Марина.  Дигитални решения за реализация на земеделска продукция / Марина Николова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 237-346. 

   Прев.загл.: Digital solutions for the sale of agricultural products

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. дигитализация 3. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38099

- 404 -

Цб II 92465

Николова-Минкова, Венцислава.  Марковата активност - индикатор за иновации / Венцислава Николова-Минкова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 279-286. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38114

- 405 -

Цб II 92465

Остапчук, Таньяна.  Направления формирования учетного обеспечения системы управления земельными ресурсами / Таньяна Остапчук. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 565-569. 

   Прев.загл.: Directions for forming accounting support of the management system land resources

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. земя 2. ресурси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38169

- 406 -

Цб II 92465

Павлов, Павлин.  Дигитални решения в туристическия бизнес / Павлин Павлов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 301-305. 

   Прев.загл.: Digital solutions in the tourism business

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. туристически бизнес 2. COVID-19 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38118

- 407 -

Цб II 92465

Панталеева, Искра.  Иновации и дигитализация в сектора на търговията / Искра Панталеева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 206-213. 

   Прев.загл.: Innovation and digitalization in the trade sector

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. търговия 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38092

- 408 -

Цб II 92465

Перков, Венцислав.  Въздействие на пхреките чуждестранни инвестиции върху вземанията по лизингови договори - нов бизнес в търговията / Венцислав Перков. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 327-334. 

   Прев.загл.: mpact of foreign direct investments on claims under lease contracts - new business in trade

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. нов бизнес 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38123

- 409 -

Цб CD 280

Перков, Венцислав.  Развитие на логистичните услуги при електронната търговия / Венцислав Перков. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 98-110. 

   Прев.загл.: Logistics services development in the e-commerce

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. електронна търговия 3. логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38128

- 410 -

Цб II 92465

Петева, Виолета.  Съвременните потребители, потребителският активизъм и гражданското общество / Виолета Петева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 520-527. 

   Прев.загл.: Noderbn consumer, consumer activism and civil society

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. гражданско общество 3. споделена икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38163

- 411 -

Цб II 92465

Петков, Бисер.  Съвременни тенденции и предизвикателства в развитието на кооперативната търговия в България / Бисер Петков . - .  (Contemporary trend and challenges in the develeopment of cooperative trade in Bulgaria). // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 489-495. 

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. развитие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38157

- 412 -

Цб II 92465

Петрова, Симеонка.  Омниканалното асортиментно планиране и потребителското поведение / Симеонка Петрова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 452-51. 

   Прев.загл.: Omnivanal assortment planning and consumer behavior

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. омниканална търговия 2. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38065

- 413 -

Цб II 92465

Пехливанов, Синан.  Модели на ситуационно лидерство / Синан Пехливанов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 181-185. 

   Прев.загл.: Sitoational leadership models

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. лидерство 2. мотивация 3. модели 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38084

- 414 -

Цб II 92465

Плотникова, Мария.  Проектный подход как инструмент реализации политики управлении торгово-обменными операциями / Мария Плотникова, Оксана Присяжнюк. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 306-309. 

   Прев.загл.: Project approach as a tool for implementing the policy in the management of trade and exchange operations

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. бизнес 3. управление 4. изменения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38120

- 415 -

Цб II 92465

Русенов, Георги.  Анализ на улова на калкан (Psetta maxima) в Черно море / Георги Русенов, Ангелина Иванова, Мария Янкова, Василка Кръстева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 439-442. 

   Прев.загл.: Analysis of turbot (Psetta maxima) catches in Black Sea

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. рибарство 2. мониторинг 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38146

- 416 -

Цб II 92465

Сирашки, Христо.  Елементи и същност на организацията и организации от публичния сектор / Христо Сирашки. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 120-127. 

   Прев.загл.: Elements and nature of the organization and public sector organizations

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. организация 2. публичен сектор 3. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38076

- 417 -

Цб II 92465

Славева, Красимира.  Структура на продажбите на дребно- състояние и тенденции / Красимира Славева. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 5852+-588. 

   Прев.загл.: Structure of retail sales - status and rtrends

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. структурни промени 2. трендови модели 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38172

- 418 -

Цб II 92481

Славова, Миланка.  Потребителско поведение в дигитална среда / Миланка Славова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 15-26. 

   Прев.загл.: Consumer behaviour in digital environment

1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38022

- 419 -

Цб II 92465

Сотник, Ангелина.  Проблемы и перспективы развития коммерческой деятельности торговых предприятий в Украине / Ангелина Сотник. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 81-86. 

   Прев.загл.: Issues and prospects in the development of commercial activity of trade enterprises in Ukraine

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговски предприятия 2. перспективи 3. търговска дейност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 38070

- 420 -

Цб II 92465

Стефанова, Надежда.  Предизвикателства пред виртуалното управление на търговския екип / Надежда Стефанова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 168-175. 

   Прев.загл.: hallenges on the virtual management of the trade team

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. управление 2. търговски екип 3. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38082

- 421 -

Цб II 92465

Стоянов, Михал.  Завладени от Интернет-на-нещата / Михал Стоянов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 220-228. 

   Прев.загл.: Captivated by the internet-of-things

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38094

- 422 -

Цб II 92465

Стоянова, Деница.  Социално-икономическото присъствие на „Загорка“ АД на пазара / Деница Стоянова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 480-488. 

   Прев.загл.: ocio-economic presence of „Zagorka“ AD on the market

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. Загорка АД 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38156

- 423 -

Цб II 92465

Стоянова, Славена.  Изисквания към документирането на търговските сделки / Славена Стоянова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 589-596. 

   Прев.загл.: equirements for the documentation of commercial transactions

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговия 2. търговска сделка 3. документиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38173

- 424 -

Цб II 92465

Стоянова, Станислава.  Управленски аспекти на търговията в новата дигитална реалност / Станислава Стоянова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 144-151. 

   Прев.загл.: Management aspects of trade in the new digital reality

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на бизнеса 2. електронна търговия 3. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38079

- 425 -

Цб II 92465

Тодоров, Росен.  Различни възможности за прогнозиране и планиране на застрахователната дейност / Росен Тодоров. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 310-318. 

   Прев.загл.: Different forecasting possibilities and planning of insurance activity

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. прогнозиране 2. планиране 3. застрахователна компания 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38121

- 426 -

Цб II 92465

Тодоров, Росен.  Кратки бележки по историята за началото на застраховането в България / Росен Тодоров. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 496-500. 

   Прев.загл.: Brief history notes about the beginning of insurance in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователни дружества 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38160

- 427 -

Цб II 92465

Тодорова, Любомира.  Пост-кризисното състояние и проблеми на хотелиерския бизнес в България / Любомира Тодорова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 287-292. 

   Прев.загл.: The posr-crisis situation and pro=blems of the hospitality business in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38115

- 428 -

Цб II 92465

Филипова, Теодора.  Катедра „ Търговски бизнес“ : 30 години обучение, академична мисия и проекции на бъдещето / Теодора Филипова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов / Предс. на ред. съвет Светослав Илийчовски; Чл. Анета Денева и др.; Организац. комитет Теодора Филипо. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 5-31. 

   Прев.загл.: Departament of commerce: 30 years of teaching academic mission and projections of the future

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика на търговията 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38063

- 429 -

Цб II 92465

Филипова, Теодора.  Съвременни аспетки на търговията с пощенски услуги в България / Теодора Филипова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 512-519. 

   Прев.загл.: odern aspects of trade with postal services in Bulgaria

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. пощенски услуги 2. куриерски услуги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38162

- 430 -

Цб II 92465

Цветков, Цветнен.  „Системнит молове“ и дигиталната революция / Цветнен Цветков. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 247-250. 

   Прев.загл.: „The system malls“ and the digital revolution

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговски център 2. молове 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38108

- 431 -

Цб II 92465

Цветкова, Надежда.  Приложни аспекти на финансовия контрол при стопанската отчетност / Надежда Цветкова. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 597-604. 

   Прев.загл.: Applied aspects of financial control in business reporting

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. финансова инспекция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38174

- 432 -

Цб II 92465

Чернев, Милан.  Дали бъдещето е тук с иновативните 5Gв търговията с услуги? / Милан Чернев. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 466-473. 

   Прев.загл.: Is the future here with the innovative 5G technologies in service trading

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. иновативни технологии 2. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38152

- 433 -

Цб II 92465

Шопова, Маргарита.  Сравнителен анализ на електронната търговия в Европейския съюз / Маргарита Шопова, Евгени Овчинников. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 251-258. 

   Прев.загл.: Comparative analysis of e-commerce in the European union

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38109

- 434 -

Цб II 92465

Янкулов, Явор.  Търговски мениджмънт и аспекти на личността / Явор Янкулов. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 73-80. 

   Прев.загл.: Sales management and personality traits

1. Търговия -- конференции 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. продажби 2. мениджмънт 3. личност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38069

- 435 -

Цб II 92472

Aleksandrova, Aleksandrina.  Comparing the fiscal governance frameworks of the USA and the EU / Aleksandrina Aleksandrova, Taner Ismailov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 5-18. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 339
Ключови думи: 1. fiscal policy 2. European Union (EU) 3. fiscal discipline 4. USA 5. fiscal framework 6. fiscal governance 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38147

- 436 -

Цб II 92465

Baldzhy, Maryna.  Substantiation of prospects for trade development in the post-pandemic period / Maryna Baldzhy, Victoria Odnolko. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 195-201. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. търговско предприятие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38086

- 437 -

Цб II 92465

Baldzhy, Maryna.  Increasing the competitiveness of ukrainian and bulgarian food industry enterprises / Maryna Baldzhy, Aleksandra Nosachenko. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 367-374. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. хранителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38134

- 438 -

Цб II 92465

Cernei, Valeriu.  A model for internet payment systems: qualitative risk assessment / Valeriu Cernei. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 351-357. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. кибератаки 2. риск мениджмънт 3. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38130

- 439 -

Цб II 92465

Cuzovic, Sreten.  The trade sector`s response to the crisis caused by the Covid 19 pandemic / Sreten Cuzovic, Sokolov Svetlana Mladenovic, Dorde Cuzovic. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 375-384. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. pandemic 3. trade 4. strategy 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38137

- 440 -

Цб II 92472

Dimitrova, Yanica.  Innovation and Competitiveness of Bulgarian SMEs / Yanica Dimitrova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 25-39. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 339  + 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. innovations 2. competitiveness 3. strategy 4. SMEs 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 38154

- 441 -

Цб II 92465

Lishchynskyy, Ihor.  Cooperation of business and science in the frames of technology parks: cases of cee countries / Ihor Lishchynskyy, Mariia Lyzun. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 186-194. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. innovations 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38085

- 442 -

Цб II 92472

Nikolov, Georgi.  Success and Failure of Regional Policy in the Republic of Bulgaria / Georgi Nikolov, Ekaterina Bogomilova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 19-24. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 332
Ключови думи: 1. regional development 2. regional growth 3. regional inequalities 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38149

- 443 -

Цб II 92472

Petrov, Kamen.  Opportunities for Optimization of the Territorial Organization of Bulgaria as a Factor for Regional Development / Kamen Petrov. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 40-48. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 339  + 332
Ключови думи: 1. regional development 2. space 3. territory 4. structure 5. economy 6. management 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 38155

- 444 -

Цб II 92465

Tanichev, Alexander.  Sustainability logistics infrastructure: conceptual considerations and possible application / Alexander Tanichev. // Илийчовски,  Светослав. Търговията - научно знание и бизнес реалност : Сборник с доклади : Кръгла маса с международно участие, по повод 30 години катедра "Търговски бизнес", 8 октомври 2021 г., Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2021, 501-511. 

1. Търговия -- конференции 
 339  + 061.3
Ключови думи: 1. кръгова икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38161

Европейски съюз

- 445 -

Цб CD 281

Дауо, Мариана Монева.  Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от Covid-19 пандемия / Мариана Монева Дауо. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 90-105. 

   Прев.загл.: Unconventional Monetary Policy Measures of the ECB During the Covid-19 Pandemic Crisis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336  + 614
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Еврозона 5. балансови позиции 6. трансмисионен паричен механизъм 7. Ковид-19 8. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38304

- 446 -

Цб CD 281

Илиянова, Симона.  Анализ на ключовите аспекти на политиката и дейността на банката за развитие на Съвета на Европа. Влияние на пандемията от корона вируса / Симона Илиянова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 307-319. 

   Прев.загл.: Analysis of the key aspects of the policy and activity of the council of Europe development bank. Impact of the coronavirus pandemic

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Евроазиатска банка за развитие 2. Съвет на Европа 3. световна финансова криза 4. пандемия 5. Ковид-19 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38326

- 447 -

Цб CD 281

Киров, Даниел.  Европейска централна банка - политики и инструментариум през последните години / Даниел Киров. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 320-334. 

   Прев.загл.: European Central Bank - Policies and Tools in Recent Years

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. световна финансова криза 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38327

- 448 -

Цб CD 281

Ковачевич, Милена.  Парично предлагане и икономически растеж в Еврозоната: коинтеграционен анализ / Милена Ковачевич. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 49-54. 

   Прев.загл.: Money Supply and Economic Growth in the Euroarea: A Cointegration Analysis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. парично предлагане 2. Еврозона 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38291

- 449 -

Цб CD 281

Колев, Свилен.  Европейската централна банка и "зелената" парична политика / Свилен Колев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-63. 

   Прев.загл.: The European Central Bank and "Green" Monetary Policy

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. парична политика 3. количествени улеснения 4. централни банки 5. климатични рискове 6. Европейска централна банка (ЕЦБ) 7. зелена парична политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38293

- 450 -

Цб II 92481

Славова, Миланка.  Потребителско поведение в дигитална среда / Миланка Славова. // Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Том I - II : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС, Голяма конферентна зала : Т. I. Доклади на български език / Ред. съвет Светлана Александрова и др. : Издателски комплекс - УНСС, 15-26. 

   Прев.загл.: Consumer behaviour in digital environment

1. България - Европейски съюз - членство 2. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 38022

- 451 -

Цб CD 281

Трифонова, Силвия.  Иновативната програма за покупка на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency purchase programme, PEPP) на Европейската централна банка / Силвия Трифонова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 14-30. 

   Прев.загл.: The Innovative Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) of the European Central Bank

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. неконвенционална парична политика 2. активи 3. покупка 4. Програма за покупка на активи (APP) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38283

- 452 -

Цб CD 281

Христозов, Янко.  Новата стратегия за парична политика на ЕЦБ. The ECB`s New Monetary Policy Strategy / Янко Христозов. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 73-81. 

   Прев.загл.: The New Monetary Policy Strategy of the ECB

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. инфлация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38296

- 453 -

Цб CD 281

Цветкова, Елина.  Анализ на конвенционалната и неконвенционалната парична политика и на дейността на Европейската централна банка в условията на глобалната финансова криза, следкризисното възстановяване и пандемията от Covid-19 / Елина Цветкова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 214-230. 

   Прев.загл.: Analysis of Conventional and Unconventional Monetary Policy and the Activities of the European Central Bank in the Context of the Global Financial Crisis, Post-Crisis Recovery and the Covid-19 Pandemic

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 38318

Право

- 454 -

Цб CD 281

Саръиванова, Жасмина.  Българската народна банка и правната рамка на лихвената статистика / Жасмина Саръиванова. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 144-152. 

   Прев.загл.: The Bulgarian National Bank and the Legal framework of Interest Rate Statistics

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. правна рамка 2. банкова статистика 3. лихвена статистика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38309

- 455 -

Цб CD 281

Стефанов, Драгомир.  Ипотечен пазар в България и влияние на банките върху активността на строителните предприемачи у нас през последните 20 години / Драгомир Стефанов, Даниел Парушев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 31-39. 

   Прев.загл.: Mortgage Market in Bulgaria and the Influence of Banks on the Activity of Construction Entrepreneurs in our Country in the Last 20 Years

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 347.27  + 332.2
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. ипотечен пазар 3. строителство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 38286

Обществено управление. Публична администрация

- 456 -

Цб II 92472

Berberova-Valcheva, Tsvetelina.  Provision and Deliver of Administrative Services in a Pandemic Situation / Tsvetelina Berberova-Valcheva. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 98-112. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 351/354
Ключови думи: 1. e-government 2. information technology 3. communication technology 4. pandemic 5. COVID-19 6. e-administrative services 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 38177

- 457 -

Цб II 92472

Pavlova-Banova, Mariyana.  Financial Resources of Municipalities in Bulgaria and European Union Countries / Mariyana Pavlova-Banova, Aleksandrina Aleksandrova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 65-74. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 351.72
Ключови думи: 1. fiscal decentralization 2. municipalities 3. local revenues 4. tax autonomy 5. local taxes 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 38175

Образование

- 458 -

Цб II 92500

Василева, Силвия.  Дефиницията като текстов вид и нейното приложение в специализираното чуждоезиково обучение / Силвия Василева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 137-143. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. немски език 2. езиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38101

- 459 -

Цб II 92500

Веселинов, Димитър.  Езиковото обучение в УНСС / Димитър Веселинов. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 43-53. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. лингводидактология 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38088

- 460 -

Цб CD 280

Върбанова, Боряна.  Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средното образование / Боряна Върбанова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 179-188. 

   Прев.загл.: Challenges to financial logistics in the field of primary and secondary education

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. училища 2. образование 3. финансиране 4. финансова логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 38138

- 461 -

Цб II 92500

Гатев, Дилян.  Компютърни инструменти за обработка на терминологичната лексика / Дилян Гатев. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 89-103. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. английски език 2. компютърни инструменти 3. терминологична банка 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38091

- 462 -

Цб II 92500

Каишева, Радмила.  Как да използваме Microsoft Teams / Радмила Каишева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 125-136. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. дигитална компетентност 2. университетски преподаватели 3. дистанционно обучение 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38100

- 463 -

Цб II 92500

Кох-Кожухарова, Даниела.  За катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" на УНСС / Даниела Кох-Кожухарова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 7-34. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. езиково обучение 2. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38044

- 464 -

Цб CD 280

Микова, Стиляна Велинова.  Сътрудничество на висшите учебни заведения с фирмите в областта на логистиката и управлението на веригите на доставки - на примера на Руския икономически университет "Г. В. Плеханов" Москва / Стиляна Велинова Микова, Елена Василевна Слепенкова. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 29-38. 

   Прев.загл.: Collaboration between higher education institutions and firms in the field of logistics and supply chain management - the case of Plekhanov Russian University of Economics Moskow

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. университети 2. бизнес организации 3. логистика 4. вериги на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
Географски понятия: 1. Русия 2. Москва 
  

Сист. No: 38107

- 465 -

Цб II 92500

Памукчиева, Офелия.  Дигиталните умения по време на пандемия / Офелия Памукчиева, Лиляна Тодорова-Рускова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 117-124. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. онлайн обучение 2. цифрова грамотност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38098

- 466 -

Цб II 92500

Пенчева, Антония.  Академични учебници по руски език за УНСС / Антония Пенчева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 55-64. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. руски език 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38089

- 467 -

Цб II 92500

Перянова, Ирина.  Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия / Ирина Перянова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 111-116. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. тематичен речник 2. фразеология 3. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38097

- 468 -

Цб CD 280

Раковска, Мирослава.  Развитие на обучението по логистика и управление на веригата на доставките в България / Мирослава Раковска, Иванка Корбанколева. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 13-28. 

   Прев.загл.: Development of logistics and supply chain education in Bulgaria

1. Логистика - УНСС - конференция 2. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. вериги на доставките 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 38106

- 469 -

Цб II 92500

Стефанова, Албена.  Академични издания по английски език за УНСС /1980-2020 г./ / Албена Стефанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 65-76. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. английски език 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38090

- 470 -

Цб II 92500

Тилев, Енчо.  Преподаването на рускиезик по време на павдемия - предизвикателства и перспективи / Енчо Тилев. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 105-109. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. руски език 2. езиково обучение 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38096

- 471 -

Цб II 92500

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Incorporating media discourse in the academic syllabus for students of political science / Kalina Ishpekova-Bratanova, Калина Ишпекова-Братанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 209-218. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. media discourses 2. УНСС (UNWE) 3. political science 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38103

- 472 -

Цб II 92500

Ivanova, Vanya.  Money Idioms in Digital Practice Tests / Vanya Ivanova, Gergana Petkova. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 229-238. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. foreign language education 2. digital tests 3. idioms 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38105

- 473 -

Цб II 92500

Mircheva, Mariyana.  The Language of Covid-19 / Mariyana Mircheva, Марияна Мирчева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 219-228. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. COVID-19 2. lexicon 3. metaphors 4. linguistic impact 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38104

- 474 -

Цб II 92500

Stefanova, Albena.  Facing the challenges of online classes in ESP acquisition / Albena Stefanova, Албена Стефанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 145-155. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. online classes 2. e-education 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38102

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Здравеопазване

- 475 -

Цб CD 281

Дауо, Мариана Монева.  Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от Covid-19 пандемия / Мариана Монева Дауо. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 90-105. 

   Прев.загл.: Unconventional Monetary Policy Measures of the ECB During the Covid-19 Pandemic Crisis

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336  + 614
Ключови думи: 1. Европейска централна банка (ЕЦБ) 2. парична политика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. Еврозона 5. балансови позиции 6. трансмисионен паричен механизъм 7. Ковид-19 8. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38304

- 476 -

Цб CD 281

Щерев, Николай.  Икономическо въздействие на пандемията от Covid-19 в България / Николай Щерев. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 64-72. 

   Прев.загл.: Economic Impact of the Covid-19 Pandemic in Bulgaria

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 3. Преподаватели от УНСС 
 330.131.7  + 614
Ключови думи: 1. индустриално развитие 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. пандемия 5. икономически въздействия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38294

- 477 -

Цб II 92472

Sakollari, Valbona.  The Effects of Covid-19 Crisis in the Albanian Economy / Valbona Sakollari. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 76-97. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 33(496.5)
Ключови думи: 1. COVID-19 2. fiscal policy 3. subsidy 4. industry sectors 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 
  

Сист. No: 38176

Информационни технологии. Иновации

- 478 -

Цб II 92500

Гатев, Дилян.  Компютърни инструменти за обработка на терминологичната лексика / Дилян Гатев. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 89-103. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. английски език 2. компютърни инструменти 3. терминологична банка 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38091

- 479 -

Цб II 92500

Каишева, Радмила.  Как да използваме Microsoft Teams / Радмила Каишева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 125-136. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. дигитална компетентност 2. университетски преподаватели 3. дистанционно обучение 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38100

- 480 -

Цб CD 280

Методиева, Ани.  Тенденции в използването на информационни технологии в дистибуцията на потребителски стоки / Ани Методиева. // Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставки, 7 октомври 2021  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 55-64. 

   Прев.загл.: Information Technologies Trends Used in the Distribution of Consumer Goods

1. Логистика - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. потребителски стоки 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38119

- 481 -

Цб II 92500

Памукчиева, Офелия.  Дигиталните умения по време на пандемия / Офелия Памукчиева, Лиляна Тодорова-Рускова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 117-124. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. онлайн обучение 2. цифрова грамотност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38098

- 482 -

Цб CD 281

Япраков, Орлин.  Дигиталните финансови услуги - съвременният конкурент на традиционния банков пазар / Орлин Япраков. // Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България: Сборник с доклади от заключителна международна научна конференция, 9-10 октомври 2021 г.  (София). - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 173-180. 

   Прев.загл.: Digital Financial Services - the modern competitor in the traditional banking market

1. Парична политика - централни банки 2. Банки - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. дигитализация 3. финтех 4. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 38312

- 483 -

Цб II 92472

Diklyovski, Valeri.  Information Security. Policies and Principles / Valeri Diklyovski. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 206-209. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 004.056
Ключови думи: 1. information security 2. financial control system 3. employee training 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38190

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 484 -

Цб II 92500

Василева, Силвия.  Дефиницията като текстов вид и нейното приложение в специализираното чуждоезиково обучение / Силвия Василева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 137-143. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. немски език 2. езиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38101

- 485 -

Цб II 92500

Веселинов, Димитър.  Езиковото обучение в УНСС / Димитър Веселинов. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 43-53. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. лингводидактология 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38088

- 486 -

Цб II 92500

Гатев, Дилян.  Компютърни инструменти за обработка на терминологичната лексика / Дилян Гатев. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 89-103. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. английски език 2. компютърни инструменти 3. терминологична банка 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38091

- 487 -

Цб II 92500

Каишева, Радмила.  Как да използваме Microsoft Teams / Радмила Каишева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 125-136. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. дигитална компетентност 2. университетски преподаватели 3. дистанционно обучение 4. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38100

- 488 -

Цб II 92500

Кох-Кожухарова, Даниела.  За катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" на УНСС / Даниела Кох-Кожухарова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 7-34. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. езиково обучение 2. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38044

- 489 -

Цб II 92500

Памукчиева, Офелия.  Дигиталните умения по време на пандемия / Офелия Памукчиева, Лиляна Тодорова-Рускова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 117-124. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. онлайн обучение 2. цифрова грамотност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 38098

- 490 -

Цб II 92500

Пенчева, Антония.  Академични учебници по руски език за УНСС / Антония Пенчева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 55-64. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. руски език 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38089

- 491 -

Цб II 92500

Перянова, Ирина.  Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия / Ирина Перянова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 111-116. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. тематичен речник 2. фразеология 3. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38097

- 492 -

Цб II 92500

Стефанова, Албена.  Академични издания по английски език за УНСС /1980-2020 г./ / Албена Стефанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 65-76. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. английски език 2. езиково обучение 3. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38090

- 493 -

Цб II 92500

Тилев, Енчо.  Преподаването на рускиезик по време на павдемия - предизвикателства и перспективи / Енчо Тилев. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 105-109. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. руски език 2. езиково обучение 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38096

- 494 -

Цб II 92500

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  Incorporating media discourse in the academic syllabus for students of political science / Kalina Ishpekova-Bratanova, Калина Ишпекова-Братанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 209-218. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. media discourses 2. УНСС (UNWE) 3. political science 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38103

- 495 -

Цб II 92500

Ivanova, Vanya.  Money Idioms in Digital Practice Tests / Vanya Ivanova, Gergana Petkova. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 229-238. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. foreign language education 2. digital tests 3. idioms 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38105

- 496 -

Цб II 92500

Mircheva, Mariyana.  The Language of Covid-19 / Mariyana Mircheva, Марияна Мирчева. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 219-228. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 
 372.65
Ключови думи: 1. COVID-19 2. lexicon 3. metaphors 4. linguistic impact 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38104

- 497 -

Цб II 92500

Stefanova, Albena.  Facing the challenges of online classes in ESP acquisition / Albena Stefanova, Албена Стефанова. // 100 години чуждоезиково обучение в УНСС, . Сто години чуждоезиково обучение в УНСС : Сборник от юбилейна международна научна конференция, октомври 2020 / Ред. съвет Даниела Кох-Кожухарова, Димитър Веселинов, Антония Пенчева; Отг. ред. Албена Стефанова, К  (София). - София. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 145-155. 

1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Преподаватели от УНСС 
 372.65
Ключови думи: 1. online classes 2. e-education 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 38102

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 498 -

Цб II 92472

Ivanova, Milena.  Possibilities for Preservation and Use of the Immovable Cultural Heritage of the City of Varna / Milena Ivanova. // Globalism, regionalism, security : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria / Editorial Board Georgi Nikolov, Dragan Kostic  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 49-56. 

1. Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 
 904
Ключови думи: 1. cultural tourism 2. immovable cultural heritage 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 38158


 Индекс по АВТОРИ

Алеков, Данаил 206 
Александрова, Десислава 1 
Алексиева, Десислава 2 359 
Алексиева, Мая 360 
Ангелова, Жанета 3 86 
Андреев, Иван 361 
Антов, Момчил 4 
Асенов, Анатолий 5 362 
Асенова, Ирина 6 246 
Асланзаде, Рустам 52 
Атанасов, Атанас 7 316 
Атанасов, Борислав 363 
Атанасов, Николай 8 
Атанасова, Светла 9 132 364 
Банабакова, Ваня 345 
Банков, Калоян 346 
Басмаджиева, Стилияна 214 
Берберова-Вълчева, Цветелина 313 456 
Бийдерман, Камелия 10 247 
Бирюченко, Светлана 365 
Блажева, Виолета 11 366 
Богданова, Маргарита 12 
Богомилова, Екатерина 307 442 
Боев, Борислав 13 
Божинов, Владо 14 
Божинова, Марияна 15 
Бонева, Светла 16 248 
Борисов, Борислав 17 
Бостанджян, Вардан 18 
Боцева, Десислава 302 
Бояджиев, Веселин 19 
Боянов, Борислав 20 
Брусарски, Румен 21 
Валинкевич, Наталья 367 
Варамезов, Любчо 22 
Василев, Венцислав 23 
Василева, Елка 314 
Василева, Петя 24 
Василева, Радка 25 
Василева, Силвия 458 484 
Велева, Добромира 26 249 
Велинов, Иво 368 
Велкова, Мария 27 
Велковски, Валери 28 369 
Веселинов, Димитър 459 485 
Веселинова, Нели 29 
Вечев, Венцислав 83 
Воденичарова, Мария 346 
Войнов, Юлиан 30 
Войческа, Катерина 317 
Вранчев, Боян 31 
Вранчев, Кармен 22 
Вълева, Стела 201 285 
Вълчева, Елена 370 
Върбанов, Тихомир 210 
Върбанова, Боряна 347 460 
Галчева, Ваня 32 
Ганева, Ваня 33 
Ганчев, Александър 34 
Ганчев, Добрин 371 
Гатев, Дилян 461 478 486 
Генова, Юлия 348 372 
Георгиев, Емил 35 250 
Георгиева, Йоана 36 251 
Георгиева, Кристина 37 373 
Георгиева, Любомира 38 
Георгиева, Моника 126 268 
Георгиева, Ралица 213 
Георгиева, Соня 39 
Горанова, Пенка 40 
Горчева, Таня 41 
Господинов, Калин 42 
Господинова, Силвия 43 
Григорова, Ваня 44 45 252 
Гроздева, Ралица 46 253 
Грозева, Николина 47 
Гуевска, Пламенова Белослава 48 254 
Гълъбова, Борислава 49 160 
Гълъбова, Виолета 374 
Гюлеметова, Мария 50 255 
Данчев, Даниел 51 
Данчев, Данчо 375 
Дауо, Мариана Монева 318 445 475 
Денева, Анета 52 
Дикльовски, Валери 483 
Дикова, Илияна 376 
Димитров, Иван 53 256 
Димитров, Митко 54 
Димитрова, Виолета 377 
Димитрова, Мариела 378 
Димов, Емил 160 
Димов, Сава 55 
Димов, Цветан 379 
Димова, Надежда 380 
Динков, Милен 56 381 
Донева, Дафина 57 
Дончев, Николай 58 257 
Драганов, Тихомир 59 
Драгоева, Рая 60 
Дулевски, Стойчо 61 258 
Душкова, Миглена 382 
Емилова, Ирена 185 383 
Емилова, Петя 62 165 
Енчева, Делина 319 
Ерусалимов, Румен 63 
Желязкова, Донка 349 384 
Завалий, Татьяна 385 
Загорчева, Деница 64 
Захариев, Андрей 65 
Захариева, Галина 66 
Захарян, Армине 18 
Зверяков, Михаил Иванович 67 
Златева, Румяна 68 
Иванов, М. Димитър 69 
Иванова, Ангелина 415 
Иванова, Виржиния 70 
Иванова, Дияна 71 
Иванова, Зоя 72 386 
Иванова, Йоанна 320 
Иванова, Маргарита 73 74 259 260 
Иванова, Миглена 75 
Иванова-Ганкова, Цветелина 387 
Иванова-Кузманова, Галя 76 388 
Игнатова, Николинка 389 
Илиев, Кузман 77 
Илиев, Николай 78 
Илиев, Румен 129 269 
Илиева, Даниела 79 
Илиева, Любка 80 390 
Илиева, Таня 81 
Илийчовски, Светослав 82 391 
Илиянова, Симона 321 446 
Ималова, Диана 83 
Ишпекова-Братанова, Калина 471 494 
Йонкова, Изабела 152 
Йорданов, Велизар 392 
Йорданов, Йордан 84 86 
Йорданов, Пламен 85 86 
Йорданова, Елена 87 
Кабакчиева, Цветелина 88 393 
Каишева, Радмила 462 479 487 
Каленов, Стоян 322 
Калинков, Константин 89 
Карев, Николай 90 
Кирилова, Моника 323 
Киров, Борислав 91 
Киров, Даниел 324 447 
Киряков, Калин 400 
Киряков, Калин Петров 135 
Ковачевич, Милена 325 448 
Коларова- Ножарова, Петя 92 
Колев, Калоян 93 
Колев, Свилен 94 326 327 449 
Кондев, Георги 95 96 342 350 
Корбанколева, Иванка 356 468 
Корманова, Богомила 229 340 341 
Костев, Радослав 304 
Костов, Димитър 97 
Костов, Ивайло 98 
Кох-Кожухарова, Даниела 463 488 
Коцев, Росен 99 
Кръстева, Бетина 100 261 
Кръстева, Василка 415 
Кръстева, Илияна 101 394 
Кулчев, Красимир 102 
Куриляк, Виталина 172 
Кънева, Аглика 103 262 
Къновски, Радослав 104 
Кътева, Марияна 105 395 
Лазарова, Елица 106 
Лалчева, Радослава 107 263 
Лилова, Камелия 108 
Линкова, Маруся 109 
Личев, Александър 110 
Личев, Тихомир 111 
Личева, Катя 112 
Лучков, Кирил 113 
Любенов, Владислав 114 
Любенов, Здравко 115 
Любенов, Любомир 396 
Любомирова, Веселина 306 
Маковская, Наталья 116 
Манолова, Ренета 117 264 
Марангозова, Габриела 118 265 
Маринов, Иван 119 397 
Маринов, Марин 120 
Маринова, Диана 16 248 
Маринова, Марина 121 266 
Маринова, Надя 122 267 
Маринова-Костова, Кремена 123 
Марчевски, Иван 124 
Методиева, Ани 351 480 
Мидова, Петранка 125 398 
Микни, Валентина 126 268 
Микова, Стиляна Велинова 352 464 
Милинова, Марина 127 
Милкова, Танка 353 
Милчев, Милчо 399 
Минков, Илиан 128 
Миразчийски, Бойко 129 269 
Мирчева, Марияна 473 496 
Митева, Люба 130 
Михайлова, Ирена 96 342 350 
Михайлова, Надин 131 270 
Михалева, Христина 132 
Моралийска, Моника 133 271 
Найденов, Людмил 134 
Найденов, Сергей 135 400 
Найденова, Радостина 136 272 
Найденова, Снежана 137 
Нейнова, Криста 124 
Нейчев, Стоян 138 273 
Ненов, Нено 139 
Ненова, Радка 140 401 
Несторов, Людмил 141 
Несторов, Недялко 142 
Николов, Георги 307 442 
Николов, Емил 143 
Николова, Иванка 402 
Николова, Маргарита 85 
Николова, Марина 144 403 
Николова-Минкова, Венцислава 404 
Нинов, Николай 145 
Нинова, Валентина 146 
Ножаров, Щерьо 92 
Овчинников, Евгени 210 433 
Остапчук, Таньяна 405 
Павлов, Атанас 147 274 
Павлов, Павлин 148 406 
Павлов, Цветан 149 
Памукчиева, Офелия 465 481 489 
Панайотова, Магдалена 328 
Панева, Анелия 150 
Панталеева, Искра 407 
Папазов, Игнат 151 
Парашкевов, Красимир 120 
Парашкевова, Евелина 152 
Парушев, Даниел 344 455 
Пенкова, Камелия 329 
Пенчева, Антония 466 490 
Перков, Венцислав 153 354 408 409 
Перянова, Ирина 467 491 
Петева, Виолета 410 
Петков, Бисер 411 
Петков, Великов Филип 154 275 
Петков, Пламен 155 330 
Петков, Филип 16 248 
Петкова, Валерия 156 276 
Петкова, Любима 157 277 
Петров, Ивайло 158 
Петров, Камен 308 309 443 
Петров, Пламен 159 
Петров, Стефан 154 275 
Петрова, Весела 160 
Петрова, Живка 161 
Петрова, Златица 129 269 
Петрова, Симеонка 162 355 412 
Петрова-Джеретто, Елисавета 129 269 
Пехливанов, Синан 413 
Пешева, Милена 163 331 
Пешов, Стефан 164 
Пищалов, Никола 180 
Плотникова, Мария 414 
Попов, Веселин 62 165 
Праматаров, Антон 332 
Присяжнюк, Оксана 414 
Проданов, Стоян 166 
Пувков, Пламен 167 278 
Първанова, Вилислава 333 
Радуканов, Сергей 168 
Райчев, Димитър 169 
Раковска, Мирослава 356 468 
Рангелов, Кристиан 170 
Рачева, Милена 371 
Русенов, Георги 415 
Сабри, Айтен 171 
Савелев, Евгений 172 
Савкова, Мариела 173 279 
Саръиванова, Жасмина 16 248 334 454 
Сергеев, Александр Александрович 174 
Симеонов, Калоян 175 280 
Симеонова, Боряна 176 
Сирашки, Христо 177 416 
Сиркаров, Владимир 178 
Славева, Красимира 179 417 
Славова, Миланка 418 450 
Слепенкова, Елена Василевна 352 464 
Сотиров, Антон 180 
Сотник, Ангелина 419 
Спасова, Сиана 181 390 
Ставрова, Елена 335 
Станев, Явор 182 
Стефанов, Драгомир 344 455 
Стефанова, Албена 469 474 492 497 
Стефанова, Надежда 183 420 
Стоенчева, Яна 184 
Стойкова, Пепа 185 
Стоянов, Марий 208 
Стоянов, Михал 421 
Стоянова, Деница 422 
Стоянова, Мариела 186 
Стоянова, Славена 187 423 
Стоянова, Станислава 188 424 
Танаков, Никола 310 
Терзиева, Ангелина 189 
Тилев, Енчо 470 493 
Тодоров, Александър Б. 190 
Тодоров, Росен 425 426 
Тодорова, Корнелия 191 
Тодорова, Любомира 192 427 
Тодорова, Силвия 133 271 
Тодорова-Рускова, Лиляна 465 481 489 
Тончева-Златкова, Виолета 193 281 
Топлева, Силвия 194 
Тошкова, Тони 195 282 
Трайкова, Тереза 196 283 
Трифонова, Боряна 160 
Трифонова, Силвия 197 336 451 
Узунова, Елка 198 
Филева, Петя 357 
Филипова, Теодора 428 429 
Христов, Александър 199 284 
Христова, Венета 200 
Христова, Катя 358 
Христозов, Янко 337 452 
Цанков, Руслан 201 285 
Цанкова, Сергей Патрисия 202 
Цветанова, Лавчева Вяра 203 286 
Цветков, Орлин 204 
Цветков, Цветнен 430 
Цветкова, Елина 338 453 
Цветкова, Надежда 431 
Ценова, Любка 205 287 
Цолов, Георги 311 
Цонев, Николай 206 
Цонков, Николай 312 313 
Черганска, Василена 207 288 
Чернев, Милан 432 
Чиприянова, Галина 208 
Шараг, Елена Сергеевна 209 
Шопова, Маргарита 210 433 
Щерев, Николай 211 476 
Янакиева, Виктория 212 
Янева, Мариана 213 214 
Янева, Ралица 215 
Янков, Никола 216 
Янкова, Мария 415 
Янкулов, Явор 434 
Япраков, Орлин 339 482 
Adham, Said Ali Ibrahim 233 
Aleksandrova, Aleksandrina 435 457 
Atanasov, Atanas 218 290 
Baldzhy, Maryna 436 437 
Balkanli, Ali O. 245 
Berberova-Valcheva, Tsvetelina 313 456 
Bogomilova, Ekaterina 307 442 
Boneva, Svetla 217 218 289 290 
Botseva, Desislava 302 
Cernei, Valeriu 438 
Chankov, Georgi 219 291 
Cuzovic, Dorde 439 
Cuzovic, Sreten 439 
Daneshka, Antoaneta 220 292 
Diklyovski, Valeri 483 
Dimitrov, Kiril 221 293 
Dimitrova, Yanica 343 440 
Dinh Van Dung 303 315 
Djakons, Dennis 236 
Dziubek, T. Ireneusz 222 
Gjevori, Anduena 223 
Hadjichoneva, Juliana 224 294 
Ishpekova-Bratanova, Kalina 471 494 
Ismailov, Taner 435 
Ivanova, Maya 218 290 
Ivanova, Milena 498 
Ivanova, Vanya 472 495 
Khadzhynov, Iliya 225 
Kiforenko, Oksana 226 
Kikste, Kaspars 227 
Kondarev, Todor 228 295 
Kormanova, Bogomila 229 340 341 
Kostev, Radoslav 304 
Kostic, Dragan 305 
Kostova, Silviya 230 
Lishchynskyy, Ihor 441 
Lyubomirova, Veselina 306 
Lyzun, Mariia 441 
Manasterska, Tatiana 222 
Mihaylova, Margarita 231 
Mircheva, Mariyana 473 496 
Mircheva, Ralina 232 296 
Mladenovic, Sokolov Svetlana 439 
Mohamed, Mostafa Ali Albaz 233 
Nikolov, Georgi 307 442 
Nosachenko, Aleksandra 437 
Odnolko, Victoria 436 
Panayotova, Monika 234 297 
Pantaleeva, Iskra 235 
Pavlova-Banova, Mariyana 457 
Perminov, Stanislav 236 
Petkov, Filip 217 218 289 290 
Petkova, Gergana 472 495 
Petrov, Kamen 308 309 443 
Sakollari, Valbona 237 477 
Savchenko, Maryna 225 
Shkurat, Mariia 225 
Simeonov, Stefan 238 
Simonovic, Aleksandar 305 
Speian, Olesea 239 
Stefanova, Albena 474 497 
Streit, Herbert 240 298 
Tanakov, Nikola 310 
Tanichev, Alexander 444 
Teixeira, Moura da Costa Daniel 224 294 
Todorov, Theodor 238 
Todorova, Vesela 241 299 
Tolev, Tsvyatko 309 
Tsolov, Georgi 311 
Tsonkov, Nikolay 312 313 
Vasileva, Elka 314 
Velinova-Sokolova, Nadya 242 
Vodenicharova, Maria 243 300 
Zlatanska-Aleksandrova Svetlana 244 301 
Zlateva, Rumyana 245 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автомобилният пазар в България и мястото на търговските представителства на него 32 
Академични издания по английски език за УНСС /1980-2020 г./ 469 492 
Академични учебници по руски език за УНСС 466 490 
Актуални предизвикателства пред счетоводната професия в контекста на промените след Брекзит 208 
Алгоритъм за финансово управление в образователна институция 64 
Анализ на инструментите и програмите на МВФ за противодействие на кризи 323 
Анализ на ключовите аспекти на политиката и дейността на банката за развитие на Съвета на Европа. Влияние на пандемията от корона вируса 321 446 
Анализ на конвенционалната и неконвенционалната парична политика и на дейността на Европейската централна банка в условията на глобалната финансова криза, следкризисното възстановяване и пандемията от Covid-19 338 453 
Анализ на улова на калкан (Psetta maxima) в Черно море 415 
Англо-български тематичен речник на основни обществено-политически понятия 467 491 
Антикризисното управление в процеса на глобалната промяна 383 
Аспекти на национланата политика по заетостта и предизвикателства пред нея 81 
Банковата тайна като компонента на банковата сигурност - финансово-правни аспекти 151 
Безработица и политики по заетост 117 264 
Бизнес идентификация на продуктите по здравен туризъм и възможностите за развитието им в туристическите райони в България 214 
Бизнес модели и тенденции на дигиталната трансформация 165 
Биткойн - бъдещите пари? 331 
Блокчейн в агробизнеса 401 
Блокчейн технологиите - големите ползи за малките банки 127 
Бранд мениджмънт на търговците на дребно 374 
България и Румъния като актрактивни ниършоринг дестинации 22 
България по пътя към еврозоната 24 
Българската народна банка и правната рамка на лихвената статистика 334 454 
Българският семеен кодекс през погледа на един студент 131 270 
В подкрепа на дигиталната трасформация на прпедприятията 73 259 
Ваксинационният паспорт- нов елемент на здравната култура или нещо друго 195 282 
Взаимовръзка между парична и валутна политика през призмата на Китайската централна банка 329 
Влияние на TQM и външните рискове върху процесите свързани с управление на промяната в организацията 96 
Влияние на дигитализацията на образованието върху цифровите компетентности на преподавателите 123 
Влияние на коефициента Р/Е и дивидентната доходност върху цените на акциите на българския капиталов пазар 114 
Влияние на кризисните събития върху търговията на дребно 153 
Влияние на пандемията от Covid-19 дългосрочните нагласи и навиците при потребяване на туристически продукти 124 
Влияние на пандемията от Covid-19мерките в областта на опазване на околната среда, финансирани от кохезионния фонд на ЕС в България 138 273 
Влияние на ролевия конфликт и ролевата неяснота върху работещите в условията на дистанционен вид работа (Home office) по време на пандемията от Covid-19 35 250 
Влияние структуры экономики на обеспечение устойчивого экономического роста и развития 209 
Влиянието на чуждестранните инвестиции върху развитието на жилищните пазари в България 121 266 
Въздействие на пандемията от Covid-19 върху външната търговия с услуги на България 66 
Въздействие на пхреките чуждестранни инвестиции върху вземанията по лизингови договори - нов бизнес в търговията 408 
Въздействие от употребата на пестициди в селското стопанство 394 
Възможни грешки при възлагането на обществени поръчки в българската практика 120 
Възможност за устойчиво развитие на МСП в условията на пандемия 51 
Възможности за изграждане на устойчив кооперативен модел в българското селско стопанство 109 
Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по два критерия 353 
Възможности за определяне на ликвидационната стойност 391 
Възможности за оценка на пакети от акции 82 
Възможности за оценяване ефективността на дистрибуционните канали 392 
Възможности за преодоляване на флуктуациите в развитието на селските райони 99 
Възможности за регулиране на социалното осигуряване чрез границите на осигурителния доход 3 
Възможностите пред бъдещите пенсионери в контекста на норвативните промени във втори стълб на пенсионния модел в България 84 
Възникване и развитие на текстилната индустрия в България 135 
Въпроси на инвентаризация на материалните активи в предприятията с търговска дейност 176 
Генеричната фармацевтична индустрия - международен бизнес със съществено социално-икономическо измерение 167 278 
Глобален недостиг в търговията с графични карти - фактори и тенденции 397 
Глобалната търговия с високотехнологични продукти като двигател на растежа 158 
Глобални и регионални рискове във веригите на доставки 358 
Градът - икономически катализатор за устойчивото развитие на региона 89 
Дали бъдещето е тук с иновативните 5Gв търговията с услуги? 432 
Данъчни системи, данъчно облагане, видове данъци като средства на фискалната политика 207 288 
Движещи сили на интеграция в глобалните цифрови вериги за създаване на добавена стойност 55 
Дебатът между банковата и валутната школа от 19-и век - характеристики и паралели със съвременните монетарни реалности 77 
Дефиниране целите на сектор пчеларство от област Русе 396 
Дефиницията като текстов вид и нейното приложение в специализираното чуждоезиково обучение 458 484 
Джендър неравенства на пазара на труда 196 283 
Дигитализация и социално-икономическа справедливост - предизвикателства и възможности 194 
Дигиталната екосистема - технологии и бизнес модели 62 
Дигиталната инфраструктура - инструмент на управленското консултиране за развитие на смарт туризма 206 
Дигитални решения в туристическия бизнес 406 
Дигитални решения за реализация на земеделска продукция 403 
Дигиталните умения по време на пандемия 465 481 489 
Дигиталните финансови услуги - съвременният конкурент на традиционния банков пазар 339 482 
Динамика в заетостта на легловата база по българското черноморие за периода 2019-2021 г. 192 
Динамика и развитие на производителността на труда в сектор услуги 43 
Динамика на външната търговия на България със страните членки на евросъюза 168 
Динамика на съотношението собствен капитал към активи на банките в страните членки на Европейския съюз 103 262 
Дифузията на иновации в България 79 
Дългосрочни икономически ефекти на пандемиите - уроци от някои предходни кризи 190 
Европейска централна банка - политики и инструментариум през последните години 324 447 
Европейската централна банка и "зелената" парична политика 326 449 
Европейски политики за финансиране с рисков капитал 47 
Еврофинансирането като средство за повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектор „производство на облекло от текстил“ 189 
Езиковото обучение в УНСС 459 485 
Екоиновации и ресурсна ефективност 57 
Елементи и същност на организацията и организации от публичния сектор 416 
Етика и етичната инфраструктура - модели в публичния сектор 152 
Ефекти върху паричната политика в резултат от намаляването на наличните пари в обръщение 178 
Ефекти на пандемията от Covid върху здравните разходи 8 
Ефекти от програмата на ЕЦБ за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия 197 
Ефективен болничен мениджмънт, базиран на оценка на риска 129 269 
Ефектът на Розентал - контролни и управленски аспекти 185 
За катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" на УНСС 463 488 
За продоволствието и продоволствената сигурност - от научното знание до бизнес реалността 366 
За ролята и възможностите на дигитализацията при документирането в счетоводството 7 
Завладени от Интернет-на-нещата 421 
Заетите лица в търговските предприятия - състояние и тенденции 72 
Заинтересованите страни - ключов фактор за ефективно управление на промяната 95 
Здравният туризъм - елемент на продуктовия портфейл на дестинация България 373 
Зелената икономика и предприемачеството 110 
Значимост на аргарния сектор за националната икономика 11 
Изисквания към документирането на търговските сделки 423 
Изисквания осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд в цеховете за конфекциониране на обувни изделия 90 
Измерване въздействието на пандемията от Covid-19 върху корпоративните политики за социална отговорност в България 65 
Измерване на демографското сотаряване и дълголетието 108 
Изследване влиянието от прилагането на МСФО 15 приходи от договори с клиенти върху дейността на търговските предприятия 361 
Изследване на потенциала за развитие на иновативни форми туризъм в България 390 
Икономически аспекти на управление на публичните предприятия и имотите- държавната и общинска собственост 17 
Икономически ефекти от пандемията от Ковид-19 върху работниците мигранти в ЕС 147 274 
Икономическо въздействие на пандемията от Covid-19 в България 211 476 
Инвестиционна активност и търговски възможности пред общините от поречието на река Дунав 381 
Индустриална политика в държави с развиващи се пазари в контекста на индустрия 4.0 172 
Индустрията на хедж фондовете в ерата на разхлабените парични политики и Covid-19 34 
Иновативната програма за покупка на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic emergency purchase programme, PEPP) на Европейската централна банка 336 451 
Иновации и възможности за стартиращи компании в ЕС 74 260 
Иновации и дигитализация в сектора на търговията 407 
Иновации и иновационен процес в образованието 137 
Иновации и иновационен процес в търговския бизнес 362 
Иновации при прилагане на „зелени“ политики в хотелиерството 14 
Институции и неравенство 42 
Инструменти за превенция на данъчните измами при търговия с горива и нефтопродукти 164 
Интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция между регионите 186 
Интелигентни решения за търговия на дребно - облачна базирана точка на продажба 119 
Ипотечен пазар в България и влияние на банките върху активността на строителните предприемачи у нас през последните 20 години 344 455 
Как да използваме Microsoft Teams 462 479 487 
Катедра „ Търговски бизнес“ : 30 години обучение, академична мисия и проекции на бъдещето 428 
Компютърни инструменти за обработка на терминологичната лексика 461 478 486 
Конвенционална и неконвенционална парична политика и дейност на Японската централна банка в условията на глобалната финансова криза, следкризисно възстановяване и пандемията Covid-19 330 
Конвергенция между омниканалния ритейлинг, маркетинг и логистика 377 
Конкуренция и концентрация на българския общозастрахователен пазар (2011-2020 г.). Структурен анализ и емпирични наблюдения 166 
Консолидацията на банковия сектор в България като фактор за устойчивост 60 
Конфликтите в организацията и устойчивото развитие 27 
Концептуализиране на системни стратегически обрати 216 
Коопериране и специализация за устойчив растеж и технологично развитие 187 
Корпоративна социална безотговорност 143 
Корпоративната социална отговорност като компонент на устойчивото развитие - взаимовръзки и предизвикателства 188 
Кратки бележки по историята за началото на застраховането в България 426 
Кръговата икономика - модел за повишаване устойчивостта на селското стопанство 101 
Култура и етика в международния бизнес. Ролята на културния фактор в бизнеса с възобноваума енергия 53 256 
Култура и мениджмънт на ресурсите при търговията с луксозни стоки 368 
Културно-историческият туризъм и българската проекция 15 
Към нов подход в обучението по международни стандарти за финансово отчитане 83 
Либерализация на европейския електроенергиен пазар - постижения и проблеми 58 257 
Липсата на контрол - предпоставка за фалит на търговска верига (по примера на „Пикадили“ ЕАД) 379 
Марковата активност - индикатор за иновации 404 
Медико-географската кохезия в България 29 
Международнат произвоствена специализация в съвременния технологичен бизнес 41 
Мерки на Английската централна банка за противодействие на Covid-19 327 
Мерки на федералния резерв на САЩ за противодействие на Covid-19 94 
Методи на финансиране за устойчиво развитие на винен туризъм в България 170 
Методите за управление на държавата и на бизнеса - синергичния ефект и успеха 122 267 
Мита, митнически такси и сборове като средства на фискалната политика 136 272 
Младежкото доброволчество като конкурентен фактор за висшите училища 193 281 
Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата на доставки 342 350 
Модел за подобряване на социалния ефект на логистичните услуги, чрез повишаване културата на логистичното обслужване 345 
Модели на ситуационно лидерство 413 
Моделиране на връзката между лихвените проценти и доходността по държавните ценни книжа в България 316 
Моделиране на експортната пазарна ориентация 115 
Модерната парична теория и нейните предизвикателства 335 
Мониторинг и оценка на въздействието на кохезионната политика за държавите-членки на ЕС от Централна и Източна Европа (2007-2018 г.) 173 279 
Мрежови вериги на доставка в агробизнеса 140 
Място и съдържание на процеса за управление на проекти по отношение на останалите процеси 177 
Наднорменото тегло и затлъстяването като рисков фактор за здравето 204 
Направления формирования учетного обеспечения системы управления земельными ресурсами 405 
Начини за възстановяване на дребния предприемачески бизнес в сферата на туризма след Covid-19 198 
Негативни проявления от приложението на медицинския туризъм 1 
Неконвенционални мерки на паричната политика на ЕЦБ по време на кризата породена от Covid-19 пандемия 318 445 475 
Необходимост от изграждане на съюз на капиталовите пазари на ЕС за икономически растеж в Европа 203 286 
Необходимост от използване на нова техника в съвременния живот 118 265 
Новата „реалност“ в търговски бизнес 375 
Новата стратегия за парична политика на ЕЦБ. The ECB`s New Monetary Policy Strategy 337 452 
Нови моменти в прилагането на иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки 332 
Някои аспекти на въздействието на Covid-19 върху българския застрахователен пазар 150 
Някои моменти от развитието на корпоративната социална отговорност 402 
Облагородяване на плоския данък в България 21 
Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане 355 
Омниканалната интензивност на асортиментно предлагане като детерминанта на потребителската удовлетвореност 162 
Омниканалното асортиментно планиране и потребителското поведение 412 
Организационни процеси и устойчиво развитие 5 
Организационно развитие чрез социално-отговорно поведение 359 
Организиране на мърчандайзинговите стокови запаси посредством economic order quantity model - EOQ 364 
Основные направления развития перспективы „клиенты“ для потребностей стоимостно-ориентированного управления клиентским капиталом 385 
Особенности профессиональных компетенций белорусских менеджеров 116 
Особености на неконвенционалната парична политика на Федералната резервна система в САЩ в периода от световната финансова криза до 2021 г. 320 
Особености на формиране на механизма на управление на социално отговорните компании във веригите на доставките 52 
Особености при счетоводното отчитане на стоките в условията Covid-19 76 
Относно понякието за данъчно задължено лице в ДДС системата съгласно европейското и националното право 61 258 
Отражение на Ковид-19 върху застрахователните плащания по застраховка „Каско“ на МПС в България 63 
Отражение на Ковид-19 върху премийния приход по застраховка „Каско“ на МПС в България 78 
Отрицателни лихвени нива - емпиричен опит 163 
Офшорните зони като алтернатива за алокация на капитала 384 
Оценка на рентабилността в търговията 389 
Оценка на устойчивостта на аграрния сектор в България 180 
Оценки на финансовия сеткор в България при подготовка за ERM II 175 280 
Пазарът на банкови депозити в България: динамика и структурни изменения 104 
Пазарът на електрически автомобили - състояние, проблеми и тенденции 349 
Пазарът на здравно застраховане в България - състояние, развитие и тенденции 146 
Парична политика и дейност на Китайската народна банка 322 
Парично предлагане и икономически растеж в Еврозоната: коинтеграционен анализ 325 448 
Перспективы производства безопасных продуктов питания в условиях олганизационно-экономической моделнизации предприятий пищевой промышленности Украины 367 
Планът за възстановяване и усточивост на Република България - смяна на приоритетите в транспортния сектор 92 
Поведенчески инвестиционни стратегии - възможност за устойчиви резултати от активно инвестиране 149 
Поведенчески подход към икономическото развитие - възможности и ограничения 93 
Подходи за определяне на нуждата от кадри в националната икономика 44 252 
Подходи и практика на държавното финансиране на публичното пенсионно осигуряване 85 
Политика на Европейски съюз за миграции и екологична сигурност 50 255 
Политика по оптимизация на инвестиционен портфейл по време на икономическа криза 317 
Политики (не) основани на доказателства 12 
Политики за зелени градове. Примери от Европейския съюз 157 277 
Политики за преодоляване на бедността и социалното изключване 100 261 
Политики за стимулиране на икономическата грамотност у младите. Начини за подбуждане жаждата за знание и развитие 26 249 
Полски аналитични модели, приложими при оценяване финансовата устойчивост на предприятията в Р. България 102 
Последици от въздействията на Ковид-19 върху българския бизнес (емпирично изследване на три фирми) 6 246 
Пост-кризисното състояние и проблеми на хотелиерския бизнес в България 427 
Потребителско поведение в дигитална среда 418 450 
Почивката на круиз - предизвикателства и възможности 202 
Практически аспекти на съвременния вътрешен одит в публичния сектор в България 71 
Предизвикателства пред виртуалното управление на търговския екип 420 
Предизвикателства пред дългосрочните грижи в България 145 
Предизвикателства пред изграждане на веригата на доставките за следпродажбено обслужване на нови продукти 348 372 
Предизвикателства пред мениджмънта на лечебните заведения в условия на пандемия от Covid-19 (по примера на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Сълце и мозък “ - Плевен) 130 
Предизвикателства пред младото семейство в България 36 251 
Предизвикателства пред организирането на събития в условията на Covid-19 181 
Предизвикателства пред планирането на устойчиво развитие на бизнеса 106 
Предизвикателства пред устойчиво развитие на индустриалните предприятия по кохезионната политика през XXI век 171 
Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средното образование 347 460 
Предизвикателства при управлението на човешките ресурси в контекста на пандемията от Covid-19 160 
Предизвикателствата на Covid-19 пред туристическия бизнес: Новите технологии като средство за оцеляване на хотелския сектор (по модела на успеха на Delone и Mclean) 46 253 
Преките чуждестранни инвестиции в икономическите сектори на страната 371 
Преподаването на рускиезик по време на павдемия - предизвикателства и перспективи 470 493 
Преструктуриране на мърчандайзинговото продуктово ниво посредством матрицата Arthur D. Little matrix - A.D.L. 9 
Приключенският туризъм като неразделна част от световния туризъм 212 
Приложение на европейските споразумения за свободна търговия с трети страни и значението им от позиция на митническия контрол в ЕС 4 
Приложение на инфлуенсър маркетинга в бизнеса 70 
Приложение на комуникационни инструменти в хипермаркети „Зора“ 393 
Приложение на складовите системи в управлението на търговските процеси при омниканални търговци 105 
Приложение на тръжните процедури в управлението на земеделските земи - акценти и проблеми 28 
Приложни аспекти на финансовия контрол при стопанската отчетност 431 
Проблематичното развитие на българската икономика 54 
Проблеми и възможности пред развитието на интермодалния транспортв България 370 
Проблеми на лоялността в банковите институции при съвременните условия 112 
Проблеми при счетоводното отчитане на ДДС при продажбат на стоки в условията на Covid-19 388 
Проблемы и перспективы развития коммерческой деятельности торговых предприятий в Украине 419 
Проблемы стимулирования развития экономики Республики Армения 18 
Проверка за единичен корен на показатели за работнат сила в България с отчитане влиянието на структурни шокове 155 
Прогнозиране на публичните финанси - отклонение на фактическото изпълнение на консолидираната фискална програма спрямо закона за бюджета на България 30 
Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ като част от държавната политика за здравен туризъм 37 
Проектный подход как инструмент реализации политики управлении торгово-обменными операциями 414 
Производство и търговия с етерични масла - традиция, бъдеще и здраве 360 
Производство на водород чрез ядрени централи - перспективи и предизвикателства 13 
Промени в европейските регулаторни капиталови изисквания за покрити облигации в условията на криза 91 
Променящите се роли на фискалната и паричната политика в светлината на Covid-19 в страни с различен паричен режим 39 
Професионално прегряване и мобинг в дигитална работна среда 200 
Пътят към устойчиво развитие и социална кохензия - макроикономически рискове и бариери 69 
Пътят на Европейския съюз към декарбонизация на икономиката: приносът на европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове 16 248 
Разбиране за ролята на образоманието в постигането на устойчиво разивите 68 
Развитие на имущественото застраховане в България през призмата на презастрахователните отношения 25 
Развитие на логистичните услуги при електронната търговия 354 409 
Развитие на обучението по логистика и управление на веригата на доставките в България 356 468 
Развитие на политиките и дейността на Английската централна банка 328 
Различни възможности за прогнозиране и планиране на застрахователната дейност 425 
Разноските като неделима част от анализа на резултатите по имуществено застраховане в България 23 
Разширеният език за бизнес отчитане (XBRL) като инструмент за финансово отчитане в дигитална среда 20 
Регионалната политика и програмите за развитие територията и туризма в съвременните условия 111 
Регионални аспекти и проблеми на търговията със селскостопанска продукция 369 
Режими по ДДС - приложими за Северна Ирландия 205 287 
Рекламните агенции в комуникационния процес 40 
Рецесията породена от Covid-19 и възможностите за промени в българската икономика 141 
Роля и влияние на изкуствения интелект върху търговията на дребно 380 
Роля и значение на рекламния процес в агробизнеса 159 
Роля на потребителския опит във време на криза 199 284 
Роля на управлението на знание в процеса на създаване на устойчиви иновации 48 254 
Ролята на организационната култура за устойчиво развитие на организацията 191 
Сдруженията за защита на потребителите - взаимодействия и ползи 382 
Сензорен маркетинг в България 126 268 
Системи за ефективност на маркетинговата дейност в дигитална среда 215 
Системно-структурный кризис и его проявление в условиях пандемии Covid-19 67 
Социална антропология на хазартния турист 38 
Социалната кохензия - характеристики и теоретична рамка 33 
Социалните иновации - естественият отговор на новите предизвикателства 107 263 
Социално-икономическото присъствие на „Загорка“ АД на пазара 422 
Социално-икономическото развитие на България в контекста на целите за устойчиво развитие - статистически аспекти 179 
Сравнителен анализ на електронната търговия в Европейския съюз 433 
Сравнителен анализ на основните индекси за дигитална трансформация. Развитие на дигиталната икономика и общество в България 201 285 
Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията "Ръководител транспортна дейност" в Европа 357 
Статистически анализ на зависимостта между цифровизацията на икономиката и икономическия растеж 210 
Стратегическа корпоративна отговорност - особености и значение за организацията 56 
Стратегически действия на българските стопански организации в условията на пандемия от Covid-19 128 
Стратегически подход за прилагане на изискванията за сериализация на лекарствени продукти от страна на ООП 169 
Структура на продажбите на дребно- състояние и тенденции 417 
Съвременни аспетки на търговията с пощенски услуги в България 429 
Съвременни маркетингови аспекти на пазара на туристически продукти в България 45 
Съвременни тенденции и предизвикателства в развитието на кооперативната търговия в България 411 
Съвременните потребители, потребителският активизъм и гражданското общество 410 
Състояние и развитие на българския аграрен сектор в условията на трансформираща се към устойчивост икономика 144 
Състояние и тенденции на пазара на месо в България 398 
Състояние на българския износ в контекста на пандемията от Ковид-19 142 
Състояние на основните показатели за социална конвергенция в България 133 271 
Сътрудничество на висшите учебни заведения с фирмите в областта на логистиката и управлението на веригите на доставки - на примера на Руския икономически университет "Г. В. Плеханов" Москва 352 464 
Същностни аспекти на дигитализацията 88 
Текстилната индустрия в България - състояние и перспективи 400 
Тенденции в динамиката на потреблението на биологични продукти в ЕС и отделни държави чренки (2010-2018 г.) 10 247 
Тенденции в заявителската активност и регистрирането на марки със закрила в България за периода от март 2019 г. до март 2021 г. 378 
Тенденции в използването на информационни технологии в дистибуцията на потребителски стоки 351 480 
Теоретични и емпирични измерения на комуникационната политика на търговската структура 132 
Теориите за регионалната икономическа интеграция: Къде са зелените теории? 154 275 
Териториална концентрация на сектор недвижима собственост и факторите, които му влияят 184 
Териториални пропорции, диспропорции...Кохезия? (теоретични основи) 19 
Транспортни задачи с параметър 75 
Туризъм в условията на Covid-19 80 
Търговията на България с трети страни - анализи и тенденции 125 
Търговски мениджмънт и аспекти на личността 434 
Управление на изпълнението в организацията 87 
Управление на иновациите в индустриалното предприятие в условията на криза 49 
Управление на кариерата - проблеми и решения 2 
Управление на качеството във веригата на доставките при доставчиците на логистични услуги 346 
Управление на лихвената и валутната експозиция на "Тексим банк" АД 333 
Управление на проектни екипи в мултипроектна среда 31 
Управление на складовете - процеси, предизвикателства, практики 395 
Управление на човешките ресурси на предприятията като фактор на изпълнението на ефективността на нова парадигма на индустриалното развитие 174 
Управленски аспекти на търговията в новата дигитална реалност 424 
Устойчиво развитие при криза - съвременни измерения и възможни бизнес решения 183 
Устойчивост и планински туризъм: мотивирано търсене и опазване на природните ресурси 59 
Фактори, влияущи върху предприемаческите намерения на младите 98 
Финансов отчет или интегриран отчет 113 
Финансовият феърплей в женския футбол - необходимост ил възможност 139 
Фискална интеграция в европейския съюз - необходимост, условия е ефекти 97 
Фискалните облекчения за лица с увреждания като прикрити социални плащания при инвалидност в България 86 
Форми на проявление на дигитализацията на електроенергетиката - икономически аспекти 387 
Формиране на сензорни изживявания в туристическите пакети като фактор за завръщане на туристите в дестинацията 213 
Фотоволтаичните системи в контекста на зелената сделка 182 
Фрагменти от търговията с хранителни добавки и Covid-19 363 
Футуристичните доставки като конкурентно предимство на Walmart 399 
Характеристика и анализ на паричната политика на Централната банка на Руската Федерация 319 
Хотелиерството в България в условията на Covid-19 148 
Целесъобразност и ефекти на междурегионалната данъчна конкуренция 134 
Ценообразуването като конкурентно предимство 376 
Цифровата трансформация в здравеопазването - средство за подобряване качеството на живот и радикална промяна на начина на предоставяне на медицински и здравни грижи 161 
Човешкият капитал в икономическата политика 156 276 
A model for internet payment systems: qualitative risk assessment 438 
Assessing the Covid-19 impact on bulgarian smes 244 301 
Behavioral Aspects of Accounting for Budgets 229 340 341 
Communication Networks and Connectivity of Regions 313 
Comparing the fiscal governance frameworks of the USA and the EU 435 
Contemporary Demographic Development of Europe and Opportunities for Improving Regional Socio-Economic Profiles 302 
Cooperation of business and science in the frames of technology parks: cases of cee countries 441 
Current challenges facing the european union development as a system 228 295 
Current Trends in Regional Science Research: International Conferences Reflections 306 
Current Trends Towards Expanding the Scope of Regional Management in Bulgaria 311 
Decarbonising the danube region: The case of Bulgaria and Romania 218 290 
Economic Development of Cooperation and Commune Cooperation in the Context of the Industrial Revolution 4.0 303 315 
Effects on Bulgarian market from parallel trade of medicines in the EU 232 296 
EU- mercosur agreement: developments and prospects for Bulgarian-Brazilian economic and trade relations 224 294 
Facing the challenges of online classes in ESP acquisition 474 497 
Financial Resources of Municipalities in Bulgaria and European Union Countries 457 
From cross-cultural comparisons to a comprehensive intercultural competence - some comments on the issues of intercultural communication in international business 220 292 
Gamification in business logistics training 243 300 
Geoeconomic Dimensions of Infrastructure Corridor № 9 to Improve Connectivity in the Eurasian Space 304 
HRM системите в търговските предприятия - ключът за успешно управление 386 
Incorporating media discourse in the academic syllabus for students of political science 471 494 
Increasing the competitiveness of ukrainian and bulgarian food industry enterprises 437 
Influence, Research and Company Participation Industrial Clusters: Conceptual Framework 310 
Information Security. Policies and Principles 483 
Innovation and Competitiveness of Bulgarian SMEs 343 440 
Innovative methods for accountin education - experience and global lessons learned 242 
Institutional changes in the public administration of agriculture to influence ukrainian agro - exports 226 
Integration processes in international business: diagnosis of prerequisites, parametrization and simulation 225 
International enterpreneurship in the next normal: challenges and opportunities 231 
Military security within the framework of national security 227 
Modern features of trustn asset management 236 
Money Idioms in Digital Practice Tests 472 495 
New dimensions of entrepreneurial business in a digital environment 235 
Opportunities for Optimization of the Territorial Organization of Bulgaria as a Factor for Regional Development 308 443 
Possibilities for Preservation and Use of the Immovable Cultural Heritage of the City of Varna 498 
Provision and Deliver of Administrative Services in a Pandemic Situation 456 
Role of internal audit for sustainable development of small and medium enterprises 230 
Role of the Integrated Approach for Implementation of Modern Regional Policy in Bulgaria 314 
Spatial Development of the Settlement Network and Agglomeration Areas in the South Central planning Region 309 
Spatial Management of the Regions - Theoretical and Practical Aspects 312 
Special features of human resource management in business organizations during Covid-19 pandemic 221 293 
Start-up проекты в ритейле 365 
State aid enforcement law in the energy sector in Albania 223 
Substantiation of prospects for trade development in the post-pandemic period 436 
Success and Failure of Regional Policy in the Republic of Bulgaria 307 442 
Sustainability logistics infrastructure: conceptual considerations and possible application 444 
Swot analysis of the common security and defence policy for being better prepared for "Black swan events" 234 297 
Synergy of the Special Economic Zones, Industrial Parks, Export Processing Zones and Logistic Centers 305 
Testing corrective probability models for evaluation of european stock options 238 
The development of fiscal councils in the European union within the context of budget stability 217 289 
The Effects of Covid-19 Crisis in the Albanian Economy 237 477 
The growth decreasing and destabilization effects of the Covid-19 pandemic on the global economy 245 
The historical evolution of the government securities market in the Republic of Moldova 239 
The impact of electronic human resources management practices on achieving competitive entrepreneurship for business organizations 233 
The implementation of goals of balanced development of Poland against the challenges and dangers of waste management 222 
The Language of Covid-19 473 496 
The pandemic as a factor for changes in supply chain management 240 298 
The trade sector`s response to the crisis caused by the Covid 19 pandemic 439 
Trade finance and Covid-19 241 299 
Use of chess playing in international logistics training 219 291 
„Системнит молове“ и дигиталната революция 430 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки - УНСС - конференция 211 229 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 344 445 446 447 448 449 451 452 453 454 455 475 476 482 
България - Европейски съюз - членство 418 450 
Глобализация, регионализъм, сигурност - конференция 237 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 343 435 440 442 443 456 457 477 483 498 
Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 418 450 
Икономика и общество - УНСС - конференция 6 10 16 26 35 36 44 46 48 50 53 58 61 73 74 100 103 107 117 118 121 122 126 129 131 133 136 138 147 154 156 157 167 173 175 193 195 196 199 201 203 205 207 217 218 219 220 221 224 228 232 234 240 241 243 244 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 28